ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση Επιβλέπων ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΝΙ ΗΣ Σπουδάστρια ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται µια προσπάθεια συστηµατικής παρουσίασης και συγκριτικής αξιολόγησης επιλεγµένων συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Ευρωπαϊκού χώρου µε κύριο στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων για την προοπτική εξέλιξης του Ελληνικού συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Οι Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν στη βάση κριτηρίων οργάνωσης και Αρχών λειτουργίας, είναι οι εξής: - ανία, Μεγάλη Βρετανία και Φινλανδία - Γερµανία και Ολλανδία - Ελβετία Αρχικά επιχειρείται η συστηµατική παρουσίαση των κύριων δοµικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των συστηµάτων οργάνωσης και χρηµατοδότησής τους, των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών και των δράσεων για την ποιότητα και τα δικαιώµατα των ασθενών και γίνεται µια σχετικά σύντοµη αξιολόγηση των πρακτικών εφαρµογών για όλες τις χώρες που έχουν επιλεγεί. Στη συνέχεια, ακολουθεί η συγκριτική αξιολόγηση των συστηµάτων των χωρών στη βάση των χαρακτηριστικών που περιγράφηκαν και διαµορφώνεται ο πίνακας συγκριτικής παρουσίασης και αξιολόγησης ως µεθοδολογικό εργαλείο για την απεικόνισή τους. Τέλος, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν σχετικά µε τις προοπτικές εξέλιξης του Ελληνικού συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τα οποία είναι και ο κεντρικός στόχος της εργασίας.

3 SUMMARY In the frames of this paper there is an effort of a systematic presentation and comparative evaluation of selected Primary Health Care systems in Europe aiming mainly at the export of conclusions and proposals on the prospect of development of Greek Primary Health Care system. European countries, what were selected in the base of criteria of organisation and operational principles, are the following: - Denmark, Great Britain and Finland - Germany and Netherlands - Switzerland Initially, the systematic presentation of the main structural characteristics of the Primary Health Care systems is attempted, systems of organisation and their financing, reforming efforts and action for the quality and the rights of patients and there is a relatively short evaluation of practical applications for all the countries that have been selected. Then, follows the comparative evaluation of systems of countries in the base of characteristics that was described and is shaped the table of comparative presentation and evaluation as methodological tool for their depiction. Finally, are formulated the conclusions that result with regard to the prospects of development of Greek Primary Health Care system, which are also the central objective of this paper.

4 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Μέθοδος χρηµατοδότησης Κατάλογος αναγκών που καλύπτονται Βαθµός Αποκέντρωσης ιαπραγµατεύσεις µεταξύ φορέων Ρόλος Κεντρικής Κυβέρνησης Εισφορές πολιτών στα Ταµεία Γενικοί Γιατροί Οµάδες Γενικών Γιατρών - Ιδιωτική Ασφάλιση Μείωση νοσοκοµειακών υπηρεσιών προς όφελος της Πρωτοβάθµιας φροντίδας Βαθµός ελευθερίας επιλογής γιατρού Αποζηµίωση Γενικού Γιατρού Σφαιρικός προϋπολογισµός Ποσοστό του ΑΕΠ για δαπάνες υγείας Ικανοποίηση ασθενών Συνεισφορά ασθενών out-of-pocket ιασφάλιση Ποιότητας ικαιώµατα ασθενών Νοµική κάλυψη ασθενών Συγκριτική ανάλυση των Συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών: Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, ανία, Φινλανδία, Ελβετία. Εθνική Υπηρεσία Υγείας NHS- Primary Health Care Groups PCG New NHS Promoting Better Health Gatekeeping out-of-pocket kosts fee-for-patient.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστηµατική παρουσίαση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη ανία Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Ποιότητα Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Αξιολόγηση Συστηµατική παρουσίαση συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Μεγάλης Bρετανίας Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Ποιότητα Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Αξιολόγηση Συστηµατική παρουσίαση συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Φινλανδίας Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Ποιότητα Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Αξιολόγηση Συστηµατική παρουσίαση συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Ελβετίας

6 4.1 Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Ποιότητα Αξιολόγηση Συστηµατική παρουσίαση συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Ολλανδίας Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Ποιότητα Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Αξιολόγηση Συστηµατική παρουσίαση συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Γερµανίας Γενικά χαρακτηριστικά Οργάνωση και χρηµατοδότηση Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας Ποιότητα Αξιολόγηση Συγκριτική αξιολόγηση των Συστηµάτων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας των Ευρωπαϊκών χωρών Εισαγωγικές παρατηρήσεις µεθοδολογικού χαρακτήρα Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών

7 8. Συµπεράσµατα και παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ελληνικό Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Προοπτικές εξέλιξης του συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Ελλάδας Βιβλιογραφία Παράρτηµα 3

8 Εισαγωγή Ο τοµέας της υγείας είναι µια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές στο Σύστηµα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι πολίτες αισθάνονται τα αποτελέσµατα των πολιτικών αποφάσεων γι αυτόν τον τοµέα περισσότερο από κάθε άλλον. Το Σύστηµα Φροντίδας της Υγείας, επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο και από οικονοµικής άποψης, καθώς ένα αρκετά ψηλό ποσοστό του ΑΕΠ δαπανάται γι αυτό. Συγκεκριµένα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χαµηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ, το έτος 2000 δαπάνησε το 9.4% του ΑΕΠ της για υπηρεσίες υγείας και βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο των χωρών της ΕΕ (Οικονόµου, 2004). Η Ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, η οποία χρηµατοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων, έχει ένα ετήσιο κόστος το οποίο µεταβιβάζεται απευθείας στο κόστος της µισθοδοσίας του ανθρώπινου δυναµικού. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι όλες οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες στοχεύουν στην συγκράτηση της αύξησης των δαπανών για την υγεία χωρίς, όµως, να µειωθεί το επίπεδο ποιότητας της ιατρικής φροντίδας. Η Ελλάδα δεν είναι η µοναδική χώρα που αντιµετωπίζει προβλήµατα στην ανάπτυξη των πολιτικών για τη δηµόσια υγεία. Οι δηµογραφικές αλλαγές οι οποίες προκαλούν αύξηση του κόστους υγείας, η ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας και ο καθορισµός των επιπέδων των απαιτήσεων από τους προµηθευτές των ιατρικών υπηρεσιών δεν είναι φαινόµενα µόνο Ελληνικά, αλλά προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. ( Böcken, 2001) Από την άλλη πλευρά, ειδικότερα όσον αφορά την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στη χώρα µας, έχει αποτελέσει πεδίο συζητήσεων πολιτικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστηµονικών από την εποχή εκείνη ( τέλη της δεκαετίας 70) κατά την οποία συνέπεσαν οι αναζητήσεις για την ανασυγκρότηση και βελτίωση του συστήµατος υγείας µε τις προσπάθειες 4

9 για ισότητα, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας σε διεθνή κλίµακα. (Κυριόπουλος, 1996) Την ίδια στιγµή, η απουσία µηχανισµών ελέγχου και διαχείρισης, η έλλειψη συντονισµού των δραστηριοτήτων, η µειωµένη διασύνδεση της εξωνοσοκοµειακής µε τη νοσοκοµειακή φροντίδα συνθέτουν µέρος της εικόνας του Συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της χώρας. Τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα των παραγόντων του Συστήµατος και η υψηλή πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου, το οποίο φαίνεται να αφήνει περιθώρια επιρροής στους ενδιαφερόµενους, καθιστούν την αποδοτική χρήση των πόρων δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Οι απόψεις για τις µελλοντικές λύσεις των προβληµάτων ποικίλλουν. Η υπόθεση ότι ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός στο εσωτερικό του τοµέα της υγείας και η εισαγωγή µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας θα επιτύχουν στην προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας είναι µία από αυτές. Άλλη άποψη στηρίζεται στην ανάπτυξη δοµών αποκέντρωσης και στη δηµιουργία ενός συστήµατος υγείας κοντά στον πολίτη-χρήστη των υπηρεσιών ή ακόµα στην ενδυνάµωση του ρόλου του Γενικού Γιατρού ως «gatekeeper» του συστήµατος. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν θέµατα επιστηµονικών συζητήσεων στην Ελλάδα, έχουν ήδη εφαρµοστεί σε άλλες χώρες. Μπορούµε και πρέπει να µάθουµε από αυτές. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει συστηµατικά τα Συστήµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας επιλεγµένων Ευρωπαϊκών χωρών και να δώσει προτάσεις επίλυσης προβληµάτων, οι οποίες θα αποτελέσουν µοντέλα για την Ελλάδα. Λαµβάνοντας υπόψη τις ήδη διατυπωµένες απόψεις σε προηγηθείσες εργασίες και µελέτες σχετικά µε το αντικείµενο αυτό, η παρούσα εργασία προχωράει στο επίπεδο της 5

10 συγκριτικής αξιολόγησης των συστηµάτων των χωρών αυτών, όσον αφορά τους τοµείς της οργάνωσης και χρηµατοδότησης, της ποιότητας και των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Αποτελεί, µ αυτόν τον τρόπο µια υπόθεση εργασίας στον τοµέα της ανάλυσης και περιγραφής των υπαρχόντων συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον Ευρωπαϊκό χώρο καθώς και στην ερµηνεία και εξήγηση των κοινωνικών φαινοµένων που διαδραµατίζονται στον χώρο της υγείας. Επιχειρούνται, επίσης, κάποιες προβλέψεις των τάσεων εξέλιξης των συστηµάτων, ως αποτέλεσµα τόσο της εσωτερικής τους δυναµικής όσο και της δυναµικής τους αλληλεπίδρασης µε το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον τους (Μπουρσανίδης, 2003). Η επιλογή των χωρών βασίστηκε στα κριτήρια της δοµής και διάρθρωσης του συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, του επιπέδου των δαπανών για την υγεία και τις σηµαντικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που έχουν κάνει κατά τα τελευταία χρόνια. Έτσι επιλέχθηκαν τρεις χώρες µε κυρίαρχο σύστηµα διεύθυνσης συντονισµού του συνολικού συστήµατος υγείας το κρατικοοικονοµικό Beveridge ( Μ. Βρετανία, Φινλανδία, ανία), δύο χώρες µε κυρίαρχο µηχανισµό δοµής και λειτουργίας το κορπορατιστικό µοντέλο Bismark ( Γερµανία και Ολλανδία) και µια χώρα µε κάποια στοιχεία του µοντέλου της αγοράς ( Ελβετία). (Μπουρσανίδης, 2003) Σαν πρώτο βήµα, οι έξι χώρες της µελέτης αναλύθηκαν ανάλογα µε τη δοµή, την οργάνωση και την αποδοτικότητα των συστηµάτων υγείας τους και, σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα µε κάποια στοιχεία πρωτοπορίας. Η επιλογή των χωρών έγινε µε βάση τα εξής κριτήρια: Η επιλογή περιορίστηκε σε χώρες µε αναπτυγµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας, γιατί κάποιες λύσεις εφαρµοσµένες σε λιγότερο αναπτυγµένες χώρες είναι δύσκολο ή αδύνατο να ισχύσουν σε κοινωνίες µε ψηλά στάνταρντς φροντίδας υγείας, όπως είναι η Ελληνική. 6

11 Συµπεριλήφθηκαν χώρες µε διαφορετική θεµελιώδη δοµή του συνολικού συστήµατος υγείας έτσι ώστε τα πρωτοποριακά και ειδικά τους χαρακτηριστικά να µπορούν να αξιολογηθούν στο εσωτερικό του δικού τους δοµικού πλαισίου. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν ποικίλες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις σχετικά µε τον αποδοτικό έλεγχο της φροντίδας υγείας. Το γνωστικό ενδιαφέρον της ανάλυσης των συστηµάτων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των επιλεγµένων χωρών επικεντρώθηκε στις εξής περιοχές : - Γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφουν τις βασικές αρχές του συστήµατος, τις οµάδες του πληθυσµού που καλύπτονται, τις εισφορές τους, το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη σηµασία των συµπληρωµατικών προγραµµάτων και των ιδιωτικών πληρωµών και την βασική δοµή των ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης περιγράφεται το κόστος του συστήµατος υγείας, η τάση αύξησης ή µείωσής του, οι παράγοντες που συντελούν σ αυτήν, και οι προσπάθειες συγκράτησής του από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης. Αυτά τα στοιχεία συγκρίνονται µε κάποιους δείκτες, όπως ο αναµενόµενος χρόνος ζωής και η ικανοποίηση του κοινού από το σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. - Οργάνωση και χρηµατοδότηση, όπου περιγράφεται κυρίως η δοµή και η οργάνωση όσον αφορά τους προµηθευτές των υπηρεσιών υγείας. Ποιοι είναι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας? Πως αποζηµιώνονται για τις υπηρεσίες τους? Υπάρχει κάποιος σχεδιασµός ανάπτυξης νέων υποδοµών ή ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών των υπηρεσιών? Αναλύονται ζητήµατα όπως τα επίπεδα διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συντελεστών του συστήµατος, η συµµετοχή του κοινωνικού παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας και της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ο βαθµός ολοκλήρωσης τους συστήµατος υγείας για κάθε χώρα. 7

12 - Ποιότητα, αναφέρεται στις δραστηριότητες για τη διασφάλιση της ποιότητας, είτε µέσω απαιτήσεων για συνεχιζόµενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού είτε µε περιοδικούς ελέγχους ποιότητας. Άλλο ένα στοιχείο για την ποιότητα είναι η δηµοσίευση και εφαρµογή οδηγιών βασισµένων σε πραγµατικά στοιχεία και έρευνες. Οι επιλογές των ασφαλισµένων και τα δικαιώµατα των ασθενών είναι ένα ακόµα ζήτηµα που αναφέρεται σ αυτή την ενότητα. - Νέες µορφές παροχής φροντίδας υγείας, οι οποίες είναι οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που έχουν τεθεί σε εφαρµογή τα τελευταία χρόνια και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από αυτές ή οι επιδράσεις τους στο σύστηµα υγείας. - Αξιολόγηση, µια σύνοψη της περιγραφής του κάθε συστήµατος και µια εκτίµηση των χαρακτηριστικών του, έχοντας υπόψη την πιθανότητα εφαρµογής τους στο Ελληνικό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. ( Böcken, 2001) Συνοψίζοντας, αναφέρουµε την βασική δοµή της παρούσας εργασίας, η οποία διακρίνεται σε τρία επίπεδα ανάπτυξης: Αρχικά επιχειρείται η συστηµατική παρουσίαση των κύριων δοµικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των συστηµάτων οργάνωσης και χρηµατοδότησής τους, των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών και των δράσεων για την ποιότητα και τα δικαιώµατα των ασθενών και γίνεται µια σχετικά σύντοµη αξιολόγηση των πρακτικών εφαρµογών για όλες τις χώρες που έχουν επιλεγεί. Στη συνέχεια, ακολουθεί η συγκριτική αξιολόγηση των συστηµάτων των χωρών στη βάση των χαρακτηριστικών που περιγράφηκαν και διαµορφώνεται ο πίνακας συγκριτικής παρουσίασης και αξιολόγησης ως µεθοδολογικό εργαλείο για την απεικόνισή τους. 8

13 Τέλος, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν σχετικά µε τις προοπτικές εξέλιξης του Ελληνικού συστήµατος Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τα οποία είναι και ο κεντρικός στόχος της εργασίας. 1. Συστηµατική παρουσίαση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη ανία 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά Το Σύστηµα Υγείας της ανίας µπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστηµα τριών επιπέδων διάθεσης υπηρεσιών υγείας, το οποίο αποτελείται από τους εξής συντελεστές: Ιδιώτες γιατροί Γενικοί γιατροί, ειδικευµένοι γιατροί, φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι και φαρµακοποιοί, χρηµατοδοτούµενοι από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της ανίας µέσω κατά κεφαλήν επιδοµάτων ή / και πληρωµών ανά υπηρεσία που παρέχουν σε ασθενείς. Οι ασθενείς συνεισφέρουν στο κόστος ανάλογα µε το είδος της ασφάλισής τους και ανάλογα µε την υπηρεσία υγείας που λαµβάνουν ( οδοντιατρική φροντίδα, φυσιοθεραπείες και γενική ιατρική, καθώς και ειδικότητες ). Νοσοκοµεία κυρίως διευθύνονται και χρηµατοδοτούνται από τις κοµητείες ( µε εξαίρεση ορισµένα ιδιωτικά νοσοκοµεία ). ηµοτικές υπηρεσίες υγείας νοσηλεία κατ οίκον, επισκέπτες υγείας, οδοντίατροι οι οποίοι διοικούνται και χρηµατοδοτούνται από τους 275 ήµους της χώρας. ( Vallgarda, et al., 2001) Το Σύστηµα Υγείας της ανίας για ολόκληρο τον πληθυσµό στηρίζεται σε ένα κυρίως φορο χρηµατοδοτούµενο ( 83%) σύστηµα. 9

14 Το Υπουργείο Υγείας έχει ρόλο νοµοθέτη και ρυθµιστή του πολιτικού πλαισίου καθώς συνεργάζεται µε το Πρόγραµµα Αναβάθµισης της ηµόσιας Υγείας της κυβέρνησης ( Health Promotion Program ). Το σύστηµα είναι πολύ αποκεντρωµένο, καθώς οι 14 Κοµητείες και τα δύο ηµοτικά Συµβούλια ( Copenhagen και Frederiksberg) είναι ουσιαστικά υπεύθυνα για την οργάνωση, τον έλεγχο και τη χρηµατοδότηση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας. Σε επίπεδο κοµητείας, µια επιτροπή συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Οι 273 αυτοδιοικούµενοι ήµοι συνεισφέρουν στις υπηρεσίες µε οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά, νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι ή σε νοσοκοµείο. Επίσης έχει θεσπιστεί το Πρόγραµµα Αναβάθµισης της Υγείας από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε τις κοµητείες και τα γραφεία των δήµων καθώς και µε ιδιωτικούς φορείς. Γενικά ισχύει µια Εθνική Ασφάλιση Υγείας για όλο το πληθυσµό, η οποία καλύπτει εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή φροντίδα, φάρµακα, οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά κάτω από 18 ετών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφάλισης οι οποίες διαφέρουν στο βαθµό ελευθερίας επιλογής γιατρού και στο επίπεδο ιδιωτικών πληρωµών ( φυσικοθεραπείες, φάρµακα, οδοντιατρική φροντίδα για ενήλικες). Τα προγράµµατα που προσφέρουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως αφορούν εξωνοσοκοµειακή φροντίδα µε ιδιωτικές δαπάνες (οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσικοθεραπείες, οπτικοί) είτε στο πλαίσιο που δηµοσίου συστήµατος υγείας είτε έξω από αυτό. Γενικά, πάντως, οι πολίτες της ανίας δεν συνεισφέρουν στην εξωνοσοκοµειακή ή στην νοσοκοµειακή φροντίδα. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αφορούν κυρίως φυσικοθεραπείες, φάρµακα και οδοντιατρική φροντίδα για τους ενήλικες. Τα άτοµα που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία ασφάλισης πρέπει να πληρώνουν τη διαφορά κόστους σε σχέση µε όσους ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Οι ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις και ένα µεγάλο ποσοστό συνταξιούχων εξαιρούνται από τις ιδιωτικές δαπάνες. 10

15 Τελικά, περίπου το 17% των εθνικών δαπανών υγείας γίνονται από ιδιωτικούς φορείς ( νοικοκυριά ). Η Πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από ιδιώτες Γενικούς Γιατρούς ( General Practitioners ) που προσλαµβάνονται από τις κοµητείες µε συµβόλαια. Το ένα τρίτο της χρηµατοδότησής τους γίνεται µε καθορισµένο ποσό για κάθε ασφαλισµένο της πρώτης κατηγορίας και τα δύο τρίτα βασίζονται στις υπηρεσίες που παρέχουν. Οι Ειδικευµένοι γιατροί είναι επίσης ιδιώτες οι οποίοι χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε µια κλίµακα αποζηµιώσεων. Οι υπηρεσίες για ασθενείς που έχουν την πρώτη κατηγορία ασφάλισης πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τις κοµητείες ενώ οι ασθενείς της δεύτερης κατηγορίας πληρώνουν ένα µέρος µόνοι τους. Ο αριθµός των Γενικών Γιατρών και των Ειδικευµένων καθορίζεται και περιορίζεται από την Επιτροπή Συµβολαίων της Υπηρεσίας ηµόσιας Υγείας (Association of County Councils ). Προκειµένου να γίνει έλεγχος και συγκράτηση των εθνικών δαπανών για την υγεία, γίνονται κάθε χρόνο διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβέρνησης και της Ένωσης Συµβουλίων Κοµητειών. Οι κοµητείες χρηµατοδοτούν περίπου το 80% των δαπανών υγείας από φόρους που εισπράττουν ( εισοδήµατος και περιουσίας) και το υπόλοιπο 20% από ποσά που δίνονται από την κεντρική διοίκηση. Το ύψος αυτού του ποσού στηρίζεται στο επίπεδο του φόρου που εισπράττεται από την συγκεκριµένη κοµητεία και τη δηµογραφική της δοµή. Η ρύθµιση αυτή στοχεύει στη εξοµάλυνση των διαφορών µεταξύ των κοµητειών όσον αφορά τα εισοδήµατα και τις δαπάνες υγείας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 η κυβέρνηση µείωσε σταθερά την δαπάνη για την 11

16 υγεία ενώ παράλληλα εµπόδισε τις κοµητείες να αυξήσουν τη φορολογία. Το 1997 η κατά κεφαλή δαπάνες υγείας στη ανία ήταν $2,042. Όπως και κατά τα προηγούµενα χρόνια, το ποσό αυτό είναι χαµηλότερο συγκριτικά µε τις άλλες χώρες που µελετώνται εδώ. Ειδικά κατά τις αρχές της δεκαετίας του 90 η ανία µείωσε σηµαντικά την αύξηση του κόστους. Ο ρυθµός αύξησης του κόστους είναι πιο χαµηλός όταν οι δαπάνες υγείας εκφράζονται σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Η ανία είναι η µοναδική χώρα που έχει µειώσει το ποσοστό δαπανών υγείας του ΑΕΠ σταθερά από το Μόνο η Μεγάλη Βρετανία και η Φινλανδία βρέθηκαν κάτω από το 8% µετά το Αυτή η συγκράτηση του κόστους ήταν δυνατό να γίνει εν µέρει λόγω της µείωσης του αριθµού νοσοκοµειακών κλινών. Από το 1984 ως το 1994 ο αριθµός των νοσοκοµείων µειώθηκε από 117 σε 83. Το 1996 µόνο η Μεγάλη Βρετανία είχε λιγότερα νοσοκοµειακά κρεβάτια ανά 1000 κατοίκους. Οι εισαγωγές στα νοσοκοµεία, µετά την άνοδό τους στο τέλος της δεκαετίας 80, µειώθηκαν δραστικά κατά την επόµενη δεκαετία. Από την άλλη πλευρά, οι µειώσεις στην χωρητικότητα οδήγησαν σε µεγάλες λίστες αναµονής για γιατρούς µε ειδικότητες όπως οι ορθοπεδικοί, οι καρδιολόγοι και οι οφθαλµίατροι. Επίσηµα οι χρόνοι αναµονής έχουν ανώτατο όριο τους τρεις µήνες, αλλά ένα 7% των ασθενών που χρειάσθηκαν ιατρική φροντίδα το 1997 έπρεπε να περιµένουν περισσότερο από τρεις µήνες για την θεραπεία τους. Ο µέσος χρόνος αναµονής για χειρουργικές επεµβάσεις ήταν το 1997, 87 µέρες και το 1998, 73 µέρες. Μελετάται κατά πόσο θα µειώσουν το χρόνο αναµονής οι διακοµιδές µεταξύ των διαφόρων κοµητειών. Σύµφωνα µε έρευνα του Υπουργείου Υγείας, οι περικοπές στην νοσοκοµειακή υποδοµή πραγµατοποιήθηκαν λόγω της µεταφοράς υπηρεσιών υγείας ( θεραπείες και µετα-νοσοκοµειακή φροντίδα) από το νοσοκοµειακό στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα. Γενικά, ο αριθµός των ιατρικών επισκέψεων κατά κεφαλήν το 1996 ήταν λίγο πάνω από τον µέσο των άλλων χωρών, αν 12

17 και ο ρυθµός γεννήσεων στη ανία ήταν σχετικά χαµηλότερος από αυτών. Συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της έρευνας, παρατηρούµε ότι το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών είναι πολύ ψηλό. Περίπου το 90% των ανών λένε ότι είναι ικανοποιηµένοι ή πολύ ικανοποιηµένοι από το σύστηµα υγείας τους. Αυτό αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστούµε ότι ορισµένοι δείκτες υγείας είναι αρνητικοί, όπως για παράδειγµα, ο αναµενόµενος χρόνος ζωής είναι για τους ανούς χαµηλότερος από τον µέσο όρο των άλλων χωρών. Επίσης ο δείκτης θνησιµότητας από καρκίνο µεταξύ των γυναικών ηλικίας από 35 ως 64 είναι εξαιρετικά ψηλός. Η παιδική θνησιµότητα είναι περίπου ίδια µε των άλλων χωρών. (Böcken et al., 2001) 1.2 Οργάνωση και χρηµατοδότηση Η ευθύνη της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στη ανία διαµοιράζεται µεταξύ της κυβέρνησης, των κοµητειών και των αυτοδιοικούµενων δήµων. Το Υπουργείο Υγείας απλά θέτει το νοµικό πλαίσιο και τις γενικές οδηγίες. Η Εθνική Γραµµατεία Υγείας ( National Health Agency ) και το Εθνικό Ιατρικό Συµβούλιο ( National Medical Council ) λειτουργούν σαν συµβουλευτικά όργανα. Η οργάνωση, ο έλεγχος και η χρηµατοδότηση του εξωνοσοκοµειακού και του νοσοκοµειακού τοµέα παροχής φροντίδας υγείας είναι ευθύνη των 14 κοµητειών και των δύο δηµοτικών συµβουλίων της Κοπενχάγης και του Φρεντερικσµπέργκ. Συµπληρωµατικές υπηρεσίες όπως η οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά κι η νοσηλευτική φροντίδα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο από τις 273 αυτοδιοικούµενες municipalities. Τα τοπικά γραφεία δεν εξαρτώνται άµεσα από την κυβέρνηση για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, µόνο σε προγράµµατα πρόληψης είναι υποχρεωµένα να χρηµατοδοτήσουν εξετάσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας, εµβολιασµούς, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και συµβουλευτική δράση για εγκύους και µητέρες. 13

18 Ο στόχος της αποκέντρωσης είναι να δηµιουργήσει ένα σύστηµα υγείας κοντά στον πολίτη χρήστη των υπηρεσιών. Επίσης αυτό θα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οι κοµητείες είναι υποχρεωµένες να καταρτίζουν ένα Πλάνο Φροντίδας Υγείας κάθε τέσσερα χρόνια για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και το επίπεδο συνεργασίας µέσα στο σύστηµα υγείας. Για να καλύψει τα κενά στην βασική φροντίδα υγείας, ολόκληρος ο πληθυσµός της ανίας είναι εγγεγραµµένος στο Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Υγείας, στο οποίο δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά σχέδια. Οι ασφαλισµένοι µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο κατηγοριών ασφάλισης. Το πλάνο της Κατηγορίας 2 είναι «ηµι-ιδιωτικό» αλλά µόνο το 1.7% των πολιτών το έχει επιλέξει, ίσως εξαιτίας των ασύµφορων χαρακτηριστικών του. Το γεγονός ότι η συνεισφορά των πολιτών στις πληρωµές περιορίζεται µόνο σε ορισµένες υπηρεσίες υγείας έχει αφήσει πολύ µικρά περιθώρια ανάπτυξης για την ιδιωτική ασφάλιση. Η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της ανίας, η Danmark, κατέχει το 99% της αγοράς αυτής. Σχεδόν το ένα τρίτο του ανέζικού πληθυσµού έχει συµπληρωµατικά ιδιωτικά συµβόλαια τα οποία καλύπτουν ιδιωτικές δαπάνες µέσα στο εθνικό σύστηµα ή επιπρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστηµα. Οι Γενικοί Γιατροί κατέχουν στρατηγική θέση στο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας καθώς αποτελούν το σηµείο «πρώτης επαφής» των ασθενών µε το Σύστηµα Υγείας. Μόνο αυτοί µπορούν να αποφασίσουν πότε ακριβώς η δική τους γνώση και ικανότητα δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση ενός περιστατικού ή πότε δεν έχουν την κατάλληλη τεχνολογία για να θεραπεύσουν κάποιον ασθενή. Από το 1993 οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να επισκέπτονται όποιο νοσοκοµείο της χώρας θέλουν, κι έτσι ο ρόλος του Γενικού γιατρού είναι πολύ σηµαντικός γιατί κατευθύνει τους ασθενείς σε κάποια ειδικά 14

19 νοσοκοµεία. Μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκοµείο, ο Γενικός γιατρός δεν έχει πια επιρροή στην στρατηγική θεραπείας του αλλά το νοσοκοµείο ή ο ειδικευµένος γιατρός που θα τον αναλάβει πρέπει να ενηµερώσει τον Γενικό γιατρό για την πορεία της υγείας του µετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο. Είναι ανεξάρτητοι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά για το εθνικό σύστηµα υγείας µε βάση κάποια συµβόλαια. Σχεδόν οι µισοί γενικοί γιατροί ανήκουν σε οµάδες και οι υπόλοιποι είτε ακολουθούν ιδιωτική σταδιοδροµία είτε µοιράζονται το ιατρείο τους µε ένα άλλο γιατρό. Η σύγχρονη τάση είναι η µείωση του αριθµού των ιδιωτών γενικών γιατρών και η ενίσχυση των οµάδων. Ο αριθµός και η γεωγραφική κατανοµή των Γενικών γιατρών ρυθµίζεται από την Ένωση Ιατρών και την Επιτροπή Συµβολαίων των Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ενθαρρύνει την τάση οµαδοποίησης των υπηρεσιών γιατί έτσι θεωρεί ότι βελτιώνεται η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και αναπτύσσεται η γνώση. Σαν αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ των γιατρών, οι υπηρεσίες τους είναι διαθέσιµες 24 ώρες την ηµέρα. Πολλά νοσοκοµεία έχουν ανοικτά τµήµατα επειγόντων περιστατικών, αν και ορισµένες κοµητείες έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε νοσοκοµεία για περιστατικά που µπορούν να αντιµετωπιστούν από γενικούς γιατρούς. ( Vallgarda, et al., 2001) Ένα νέο ιατρείο µπορεί να ανοίξει µόνο αν ο µέσος αριθµός των εγγεγραµµένων ασθενών ανά γενικό γιατρό της κοµητείας είναι µεγαλύτερος από Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ασφάλιση της Κατηγορίας 1 εγγράφονται στη λίστα ενός γενικού γιατρού που βρίσκεται σε απόσταση µέχρι 10 km από την κατοικία τους ( 5 km για την Κοπενχάγη). Ο µέγιστος αριθµός ασθενών είναι 2096 ανά γιατρό. Το 1998 ήταν εγγεγραµµένοι µεταξύ 1507 και 1610 ανά γενικό γιατρό, εκτός από τη µικρή κοµητεία του Bornholm που είχε µόνο 1317 κατοίκους ανά γιατρό. Οι πολίτες έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. 15

20 Τα παιδιά εγγράφονται σε ξεχωριστή λίστα ( γιατί θεωρούνται ανεξάρτητα άτοµα). Οι ασθενείς µπορούν να επισκεφθούν κάποιον ωτορινολαρυγγολόγο ή κάποιον οφθαλµίατρο χωρίς παραποµπή από Γενικό γιατρό αλλά για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα θα πρέπει να δούνε πρώτα τον Γενικό γιατρό στη λίστα του οποίου είναι γραµµένοι. Ο οικογενειακός γιατρός έχει ρόλο «gatekeeper», δηλαδή οι ασθενείς θα πρέπει να απευθυνθούν πρώτα σ αυτόν για οποιοδήποτε ιατρικό ζήτηµα και αν αυτός κρίνει απαραίτητο να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα σε επίπεδο νοσοκοµείου ή άλλο µέσο θεραπείας. Οι σχετικά ελάχιστοι ασθενείς µε ασφάλιση της Κατηγορίας 2 ( µόνο 1.7% του πληθυσµού) είναι ελεύθεροι να επιλέξουν είτε έναν γενικό γιατρό είτε έναν ειδικό γιατρό οποτεδήποτε και οπουδήποτε θέλουν αλλά θα πρέπει να πληρώσουν για όλες τις υπηρεσίες εκτός από την νοσηλεία τους σε νοσοκοµείο. Η αυτονοµία των ασθενών στο σύστηµα υγείας της ανίας, γενικά, διαφέρει ανάλογα µε την κατηγορία ασφάλισης στην οποία ανήκουν. Οι ασθενείς της Κατηγορίας 1 έχουν περιορισµένη ελευθερία επιλογής γιατρών. Είναι απαραίτητο να επισκεφτούν πρώτα τον οικογενειακό τους γιατρό προκειµένου να τους παραπέµψει σε κάποιον εξειδικευµένο γιατρό ή να πάνε σε κάποιο νοσοκοµείο. Από το 1993 όλοι οι ασθενείς µπορούν να επιλέγουν ελεύθερα όποιο νοσοκοµείο επιθυµούν στα όρια του συστήµατος υγείας. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσµού, είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των ανών σε ένα βασικό εθνικό πρόγραµµα υγείας (Sygesikring) και δεν υπάρχουν άλλα ανταγωνιστικά προγράµµατα. Αν και υπάρχουν έξι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν συµπληρωµατικά προγράµµατα, στην αγορά κυριαρχεί 16

21 µόνο ένας ασφαλιστικός φορέας. Υπάρχουν κριτήρια επιλογής ασφαλισµένων κι έτσι αποκλείονται οι «ασθενείς υψηλού κινδύνου», όσοι είναι άνω των 60 ετών, όσοι έχουν πάρει φάρµακα κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους καθώς και όσοι δεν µπορούν να υπογράψουν µια δήλωση στην οποία να πιστοποιείται η υγεία τους για οποιοδήποτε λόγο. Το ένα τρίτο της αποζηµίωσης των γενικών γιατρών πρωτοβάθµιας φροντίδας βασίζεται σε ένα καθορισµένο ποσό για κάθε ασθενή µε ασφάλιση κατηγορίας 1 ενώ τα δύο τρίτα βασίζονται στις υπηρεσίες που προσφέρει (συµβουλές, εξετάσεις, επεµβάσεις, κλπ.). Τα ποσά που χρεώνονται από τους γιατρούς αποφασίζονται µε βάση µια κλίµακα αποζηµιώσεων, η οποία είναι προιόν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ένωσης Γενικών Ιατρών και της Επιτροπής των Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας κάθε δύο χρόνια. Ο µέγιστος ρυθµός αύξησης των πληρωµών ανά υπηρεσία ρυθµίζεται επίσης µε τον ίδιο τρόπο. Εάν οι πληρωµές υπερβαίνουν αυτούς τους δείκτες, οι γιατροί υποτίθεται ότι πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά, αλλά µέχρι σήµερα έχει παρατηρηθεί µόνο ελάχιστες φορές κάτι τέτοιο. Οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για το κόστος της συντήρησης των ιατρείων τους ( είτε είναι ιδιόκτητα είτε νοικιάζονται) καθώς και για το κόστος του προσωπικού που απασχολούν σ αυτά. Αυτά τα κόστη, βέβαια, περιλαµβάνονται στις αµοιβές τους. 1.3 Ποιότητα Η εξασφάλιση ποιότητας έχει τεθεί ως ζήτηµα στη ανία µόνο µετά το Για παράδειγµα, σε µια έρευνα του 1991, βρέθηκε ότι ενώ πολλά νοσοκοµεία είχαν θεσπίσει δραστηριότητες µε τη ονοµασία «εξασφάλιση ποιότητας» στην πραγµατικότητα δύσκολα θα τις χαρακτήριζε κάποιος ως τέτοιες µετά από µια πιο προσεκτική εξέταση. Οι εξαιρετικά πολλές και διαφορετικές δράσεις και δραστηριότητες που γίνονται σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος υγείας 17

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Εργασία στο μάθημα: Διεθνή Συστήματα Υγείας Θέμα: «Θεωρώντας ότι είστε σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας στην Ελλάδα και έχοντας μελετήσει καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, FORUM για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-29 Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο;

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; March 2012 1 Τι είναι ο Γενικός Ιατρός (GP); Για να μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο πρέπει να έχετε εγγραφεί στο ιατρείο γενικής ιατρικής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 o Ερωτηµατολόγιο για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού. 8. Συνολικά τις τελευταίες 30 µέρες, πόση

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 o Ερωτηµατολόγιο για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού. 8. Συνολικά τις τελευταίες 30 µέρες, πόση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 o Ερωτηµατολόγιο για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού 5. Συνολικά τις τελευταίες 30 µέρες, πόσο µεγάλο πόνο και δυσφορία είχατε; Κανένα Μικρό Μέτριο Σοβαρό Εξαιρετικά σοβαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis Βασικά Δικαιώματα για Ανθρώπους με Πάρκινσον Καταστατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 26 Η αύξηση του κόστους της υγειονοµικής φροντίδας «πιέζει» τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε τον Η υγειονοµική δαπάνη καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας την περίοδο της οικονομικής κρίσης Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εισήγηση στα πλαίσια της ημερίδας The future of healthcare in Greece. A lifeboat

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΛΙΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 2011 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα