Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012"

Transcript

1 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

2 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν «Τπεφκυνου Δανειςμοφ» 10 Δθμιουργία Πλθροφοριακϊν Κφβων 12 Operational CRM 14 Ζνασ χρόνοσ i-bank store 15 Δείξϋτουσ: Κφκλοσ μακθμάτων ςτα i-bank store 16 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA 18 Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 20 Εκπαίδευςθ & Ανάπτυξθ εργαηομζνων ςτον Όμιλο 21 UBB: Πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ 23 ΜΙΕΣ: «Η εποχι του αίξπθρ» 24 Σο ΜΙΕΣ ςασ προτείνει Σαυτότθτα Εξϊφυλλο: Η πλατεία Λουδοβίκου (ςιμερα Κοτηιά) το 1847, πίνακασ του Johannes Rabe. Από τθν καλλιτεχνικι ςυλλογι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

3 Editorial Σο νζο «Πρϊτοι Εμείσ»! Αγαπθτοί υνάδελφοι, Μετά από εξάμθνθ διακοπι ζκδοςθσ του εςωτερικοφ μασ περιοδικοφ, το «Πρϊτοι Εμείσ» επανιλκε, αποκλειςτικά και μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. Σο γεγονόσ αυτό, πζρα από το μθδενιςμό του κόςτουσ ζκδοςθσ, ενζχει και ςθμαντικό «οικολογικό κζρδοσ», εφόςον πλζον δεν κα αναλϊνεται κακόλου χαρτί! αυτιν τθ μορφι το διαβάηετε κι εςείσ ςιμερα και ελπίηουμε να βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ που ςασ αφοροφν, ωσ μζλθ τθσ μεγάλθσ «οικογζνειασ» του Ομίλου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. Μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ ιδθ ςασ ενθμερϊςαμε αναλυτικά για το πϊσ μπορείτε να το διαβάηετε ευκολότερα. ασ ηθτάμε, ακόμα, να αποφφγετε τθν εκτφπωςι του, αφοφ ζτςι ακυρϊνεται το «οικολογικό κζρδοσ» που προαναφζρκθκε, εκτόσ κι αν το κεωρείτε απαραίτθτο. Σο περιοδικό εκδίδεται και πάλι ςε τριμθνιαία βάςθ και είναι προςβάςιμο από όλο το προςωπικό τθσ Σράπεηασ. ασ υπενκυμίηουμε ότι αναρτάται ςε pdf ςτθν εςωτερικι ιςτοςελίδα (Intranet) τθσ ΕΣΕ ςτα Ελλθνικά, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ, ςτα Ελλθνικά και τα Αγγλικά. Ειδικά θ αγγλόφωνθ ζκδοςθ αποςτζλλεται ςε όλεσ τισ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό, όπου αναρτάται ςτισ κατά τόπουσ ιςτοςελίδεσ τουσ προσ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ τουσ. Σι κάναμε για ςασ το 2011 Σθ χρονιά που πζραςε, θ Εςωτερικι Επικοινωνία διαχειρίςτθκε ζνα ςθμαντικό αρικμό μθνυμάτων ςασ, τα οποία ςτθν πλειονότθτά τουσ απαντικθκαν μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Για τθν άμεςθ ενθμζρωςι ςασ ανεβάςαμε 147 ανακοινϊςεισ, δεχτικαμε επιςκζψεισ ςτθν ιςτοςελίδα μασ, αλλάξαμε τθν αρχικι οκόνθ (startup ι logon) 167 φορζσ και πραγματοποιιςαμε 6 κλθρϊςεισ, μζςα από τισ οποίεσ θ Σράπεηα προςζφερε ςε ςασ δωρεάν ειςιτιρια. Ευχι μασ για το 2012 είναι να ςασ φανοφμε ακόμα πιο χριςιμοι απ ότι τθ χρονιά που πζραςε. Κι όπωσ πάντα, είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ ςτθ διεφκυνςθ και τα τθλζφωνα που φαίνονται ςτθν τελευταία ςελίδα, προτρζποντάσ ςασ να επικοινωνιςετε μαηί μασ, όποτε μασ χρειαςτείτε. Και μθν ξεχνάτε πωσ αυτι θ επικοινωνία -για να είναι επιτυχθμζνθ- οφείλει να είναι πάνω απ όλα αμφίδρομθ! Νίκοσ Κανελλόπουλοσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

4 Ιςτορικό Αρχείο ΕΣΕ 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα: Η ζκκεςθ ςτο Μουςείο Μπενάκθ 170 χρόνια ςυμπλθρϊκθκαν το 2011 από τθν ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και, για τον εορταςμό τθσ επετείου, το Ιςτορικό Αρχείο τθσ Σράπεηασ πραγματοποίθςε ζκκεςθ ιςτορικϊν τεκμθρίων ςτο Μουςείο Μπενάκθ (κτιριο οδοφ Πειραιϊσ), από τισ 30 Νοεμβρίου 2011 ζωσ τισ 22 Ιανουαρίου Η ζκκεςθ εγκαινιάςτθκε από τον Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ κ. Κάρολο Παποφλια, παρουςία του Πρωκυπουργοφ κ. Λουκά Παπαδιμου, παραγόντων τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ, ςτελεχϊν τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και πλικουσ κόςμου. Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ κ. Κάρολοσ Ραποφλιασ, τον οποίο πλαιςιϊνουν: ο Ρρωκυπουργόσ κ. Λουκάσ Ραπαδιμοσ, ο Θεοφιλζςτατοσ Επίςκοποσ Μαρακϊνοσ κ.κ. Μελίτων, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Εκνικισ κ. Βαςίλθσ άπανοσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Απόςτολοσ Ταμβακάκθσ και ο Επικεφαλισ του Ιςτορικοφ Αρχείου κ. Γεράςιμοσ Νοταράσ. Ο Πρόεδροσ του Δ.. τθσ Εκνικισ κ. Βαςίλθσ Ράπανοσ ςτθν ομιλία του επιςιμανε τθν παράλλθλθ διαδρομι τθσ Σράπεηασ και του νεότερου ελλθνικοφ κράτουσ, που απλϊνεται ςε τρεισ αιϊνεσ, και τόνιςε πωσ θ Εκνικι, ωσ το πρϊτο πιςτωτικό ίδρυμα τθσ Ελλάδασ και ο μακροβιότεροσ οργανιςμόσ, μετά το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, με αδιάλειπτθ λειτουργία ςτον τόπο, υπιρξε πολφτιμοσ αρωγόσ ςε κάκε βιμα για τθ ςυγκρότθςθ, τθν οργάνωςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ. «Ελπίηω, ι μάλλον πιςτεφω, ότι από τθν ζκκεςθ αυτι κα βγείτε με ζνα αίςκθμα αιςιοδοξίασ, ζχοντασ ξανακυμθκεί ότι από όλεσ τισ κρίςεισ, οικονομικζσ και εκνικζσ, θ Ελλάδα βγικε πιο δυνατι», κατζλθξε ςτο χαιρετιςμό του o Πρόεδροσ του Δ.. τθσ Εκνικισ κ. Ράπανοσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

5 Ιςτορικό Αρχείο ΕΣΕ Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Εκνικισ κ. Απόςτολοσ Σαμβακάκθσ ςτθν ομιλία του υπογράμμιςε ότι θ εκνικι αυτογνωςία αποτελεί το αςφαλζσ κεμζλιο για τθν ανάκτθςθ τθσ εκνικισ μασ αυτοπεποίκθςθσ και τόνιςε πωσ θ Εκνικι ιταν παροφςα ςε όλεσ τισ κρίςιμεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ και τουσ αγϊνεσ τθσ χϊρασ, κεμελιϊνοντασ, μζςα από τθν προςφορά τθσ, μια διαχρονικι ςχζςθ εκτίμθςθσ και εμπιςτοςφνθσ με τον ελλθνικό λαό. «Η τράπεηα αυτι ζχει μάκει να αγωνίηεται. Αυτό κάνει και ςιμερα. Βοθκά τθ χϊρα ςτθ ςκλθρι προςπάκειά τθσ», τόνιςε ο κ. Απόςτολοσ Σαμβακάκθσ και κατζλθξε: «Όλοι εμείσ, οι άνκρωποι τθσ Εκνικισ, είμαςτε περιφανοι που φοράμε τθ φανζλα τθσ. Και είμαςτε πειςμζνοι ότι ενωμζνοι, με γνϊςθ και ευκφνθ, μποροφμε να κάνουμε πραγματικότθτα ακόμα και το φαινομενικά αδφνατο. ιμερα πάλι αυτό ακριβϊσ επιδιϊκουμε.» Η διαδρομι τθσ ζκκεςθσ άρχιηε με τθν ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, μόλισ δφο δεκαετίεσ μετά τθν απελευκζρωςθ από τον οκωμανικό ηυγό. Η ιςτορικι αφιγθςθ αναπτφχκθκε ςτον εκκεςιακό χϊρο ςε είκοςι κεματικζσ ενότθτεσ, που περιλάμβαναν πολυάρικμα τεκμιρια ιδιαίτερθσ ιςτορικισ και εικαςτικισ αξίασ, προερχόμενα από τον πολιτιςτικό πλοφτο που θ Εκνικι είχε τθν πρόνοια να διαφυλάττει, και ςιμερα απόκεινται ςτο Ιςτορικό τθσ Αρχείο, ζργα από τθν καλλιτεχνικι ςυλλογι τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και αντίςτοιχα επεξθγθματικά κείμενα. το ξεκίνθμα τθσ ζκκεςθσ, μζςα από ςπάνια πρωτότυπα ζγγραφα και ςωηόμενουσ τίτλουσ των πρϊτων μετοχϊν τθσ Εκνικισ, τεκμθριϊκθκε θ προςφορά κεφαλαίων και τεχνογνωςίασ από ξζνουσ φιλζλλθνεσ και ομογενείσ του εξωτερικοφ, οι οποίοι είχαν ςυνδράμει αποφαςιςτικά ςτθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία τθσ και τθν κατζςτθςαν μια παγκοςμιοποιθμζνθ, από τα πρϊτα τθσ βιματα, Σράπεηα. Κατατοπιςτικοί χάρτεσ και φωτογραφικζσ απεικονίςεισ αποτφπωςαν τθν εξάπλωςθ των εργαςιϊν τθσ Εκνικισ ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο, που ακολοφκθςε ταυτόςθμθ πορεία με τθ ςταδιακι διεφρυνςθ των εκνικϊν ςυνόρων και τισ πολυάρικμεσ αλλαγζσ ςτθν ελλθνικι και παγκόςμια οικονομία. Ξενάγθςθ των επιςιμων ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ από τον Επικεφαλισ του Ιςτορικοφ Αρχείου τθσ Τράπεηασ κ. Γεράςιμο Νοταρά. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

6 Ιςτορικό Αρχείο ΕΣΕ Οι δφο επόμενεσ ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ αναφζρονταν ςτο εκδοτικό προνόμιο που θ Εκνικι άςκθςε, αποκλειςτικά ι εκ παραλλιλου με άλλεσ εκδοτικζσ τράπεηεσ, για ογδόντα επτά χρόνια, μζχρι τθν ίδρυςθ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ το 1928, και ςτισ ςυχνζσ οικονομικζσ κρίςεισ τθσ χϊρασ, ςτθν υπζρβαςθ των οποίων θ Εκνικι ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο, διαχειριηόμενθ το δθμόςιο δανειςμό και επιςτρατεφοντασ τα κορυφαία ςτελζχθ τθσ ςτισ διεκνείσ διαπραγματεφςεισ. Ειδικότερα ςτθν ενότθτα για το εκδοτικό προνόμιο, τα χαρτονομίςματα και τα νομίςματα που εκτζκθκαν ςυνζκεςαν ζνα πανόραμα ξεχωριςτοφ ιςτορικοφ και εικαςτικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ ςτισ αιςκθτικζσ αναπαραςτάςεισ των διαδοχικϊν εκδόςεων τραπεηογραμματίων ανιχνεφονται και τα ιδεολογικά ςυμφραηόμενα κάκε εποχισ. Παράλλθλα με τθ ςυνδρομι τθσ Εκνικισ ςτον εςωτερικό και εξωτερικό δανειςμό του κράτουσ παρουςιάςτθκε θ ςυμβολι τθσ ςτισ υποδομζσ και τα παραγωγικά ζργα τθσ χϊρασ, από τθ διάνοιξθ τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου ζωσ το ςφγχρονο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ, όπωσ και θ αντίςτοιχθ προςφορά τθσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Πιςτωτικά κατάςτιχα του 19ου αιϊνα και καταςτατικά και μετοχζσ εταιρειϊν του 20οφ απζδωςαν τον κομβικό ρόλο τθσ Σράπεηασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Άποψθ τθσ ενότθτασ τθσ ζκκεςθσ με δείγματα από τον παλαιό μθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ Τράπεηασ. Η ιςτορικι αναδρομι τθσ ζκκεςθσ φϊτιςε επίςθσ κρίςιμεσ ςτιγμζσ κατά τισ οποίεσ θ Σράπεηα ζδωςε θρωικό «παρϊν» ςτουσ αγϊνεσ του ζκνουσ. Αυτοτελείσ ενότθτεσ παρουςίαςαν, μζςα από πρωτότυπα ζγγραφα και φωτογραφικά ντοκουμζντα, τθ λειτουργία του υποκαταςτιματοσ τθσ Εκνικισ ςτθ μφρνθ τθν περίοδο τθσ ελλθνικισ κατοχισ, τθ διαχείριςθ από τθν Σράπεηα των αποηθμιϊςεων των ανταλλάξιμων προςφφγων, φςτερα από τθ μικραςιατικι καταςτροφι, τθ ςυςτράτευςθ με όλεσ τθσ τισ δυνάμεισ ςτον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. Άγνωςτεσ πτυχζσ αποκαλφφκθκαν για πρϊτθ φορά, όπωσ θ ςφςταςθ το 1941, ςτθν καρδιά τθσ Κατοχισ, από τουσ επιτελείσ τθσ Εκνικισ επιτροπϊν για το ςχεδιαςμό τθσ μελλοντικισ ανόρκωςθσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και ο αγϊνασ του προςωπικοφ το 1943 για τθ διάςωςθ του χαρτοφυλακίου τθσ Σράπεηασ, που αποτελοφςε εκνικό πλοφτο, γνωςτόσ ωσ «μάχθ των χρεογράφων». Αυτοτελείσ ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ αφιερϊκθκαν ςτθ μακρά παράδοςθ τθσ προςφοράσ τθσ Εκνικισ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ. Εκτζκθκαν δείγματα από το μθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ Σράπεηασ που ςθματοδοτοφν τoν πρωτοπόρο ρόλο τθσ ςτον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ, πρωτότυπα αρχιτεκτονικά ςχζδια και τεχνικζσ μελζτεσ που αποτυπϊνουν τθ ςυμβολι των κτθρίων τθσ ςτθν αιςκθτικι του δθμόςιου χϊρου τθσ πρωτεφουςασ και τθσ περιφζρειασ και αναμνθςτικά μετάλλια και τιμθτικά διπλϊματα που αντανακλοφν τθ διαχρονικι και πολφπλευρθ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ τθσ. Η ζκκεςθ ςτο Μουςείο Μπενάκθ ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία όςον αφορά τον αρικμό των επιςκεπτϊν, αλλά και τθν προβολι τθσ από τθν πλειονότθτα των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

7 Διεφκυνςθ Λειτουργιϊν και Τποδομϊν Πλθροφορικισ Ομίλου Πιςτοποίθςθ ISO για τισ υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ τθσ Εκνικισ Σθν 1θ Δεκεμβρίου 2011 απονεμικθκε ςτθν Σράπεηά μασ το πιςτοποιθτικό ISO Σο πρότυπο αυτό κακιερϊκθκε το 2005 από τον Οργανιςμό Information Technology Service Management Foundation (ITSMF) και αποτελεί μετεξζλιξθ του αντίςτοιχου προτφπου που είχε δθμιουργιςει το British Standards Institute. Σο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με αυτό το πρότυπο, που απονζμεται κατόπιν επικεϊρθςθσ από εξουςιοδοτθμζνουσ οργανιςμοφσ, βεβαιϊνει ότι ο πιςτοποιοφμενοσ οργανιςμόσ παρζχει υπθρεςίεσ πλθροφορικισ υψθλοφ επιπζδου, όςον αφορά ςτθν ποιότθτα και ικανοποίθςθ του χριςτθ-πελάτθ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Η απονομι τθσ διάκριςθσ. Από αριςτερά οι κ.κ.: Ρ. Τςίλθσ, Δ. Βράιλασ, Ν. Χριςτοδοφλου, Σ. Ρελτζκθσ Η Διεφκυνςθ Λειτουργιϊν και Τποδομϊν Πλθροφορικισ του Ομίλου, θ οποία πλζον αποτελεί το κζντρο λειτουργίασ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων εννζα τραπεηϊν, αποφαςίςτθκε ότι πρζπει να προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ του Ομίλου το επίπεδο των υπθρεςιϊν που παρζχει. Γι αυτόν το λόγο, αποφαςίςτθκε να υιοκετθκεί το πρότυπο ISO Η διαδικαςία ςυμμόρφωςθσ και πιςτοποίθςθσ ξεκίνθςε τον Μάιο 2011 και ολοκλθρϊκθκε τον περαςμζνο Νοζμβριο. Η ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ οδιγθςε ςτθν πιςτοποίθςθ του Athens Data Centre, το γνωςτό ςε όλουσ μασ από παλιά ωσ «Κζντρο Μθχανογραφίασ», το οποίο ζχει εξελιχκεί ςε Κζντρο Πλθροφορικισ του Ομίλου. Σο πιςτοποιθτικό χορθγικθκε από τθν εξουςιοδοτθμζνθ εταιρεία TUV Hellas, κυγατρικι τθσ TUV Nord Γερμανίασ, με θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ τθν 1θ Δεκεμβρίου. τθν τελετι απονομισ, θ οποία ζγινε ςτο Κζντρο Πλθροφορικισ και Οργάνωςθσ τθσ ΕΣΕ ςτο Γζρακα, παρζςτθςαν οι κ.κ. Λ. Θεόκλθτοσ, Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ και Γ. Πάςχασ, Γενικόσ Διευκυντισ Οργάνωςθσ, Πλθροφορικισ και Προμθκειϊν τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου. Σο πιςτοποιθτικό απζνειμε ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ TUV Hellas κ.. Πελτζκθσ και παρζλαβε για λογαριαςμό τθσ Σράπεηασ ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Πλθροφορικισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και του Ομίλου τθσ κ. Ν. Χριςτοδοφλου, μαηί με τον κ. Δ. Βράιλα, Πρόεδρο τθσ Ethnodata, και τον κ. Παν. Σςίλθ, ITSM System Manager. Με τθν πιςτοποίθςθ αυτι θ Εκνικι Σράπεηα αποδεικνφει για μία ακόμα φορά τθν τεχνολογικι υπεροχι και τθν προςιλωςι τθσ ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, κακϊσ γίνεται ζνασ από τουσ τρεισ μόνον Οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα που ζχουν υλοποιιςει τθν εφαρμογι του προτφπου ISO20001 ςτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τουσ και ζχει λάβει τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ. θμειϊνεται ότι ςε παγκόςμιο επίπεδο, μζχρι ςιμερα, ςυνολικά 644 Οργανιςμοί ζχουν πιςτοποιθκεί. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

8 Διεφκυνςθ Πίςτθσ Λιανικισ Σραπεηικισ τθσ Σράπεηασ & του Ομίλου Η ςθμαςία τθσ κακιζρωςθσ αρχϊν «Τπεφκυνου Δανειςμοφ» ςτθ ςχζςθ Σράπεηασ-Πελάτθ Σο πλαίςιο, οι αρχζσ και οι κανόνεσ «υπεφκυνου δανειςμοφ», που κα πρζπει να διζπουν τισ ςχζςεισ μεταξφ δανειολθπτϊν λιανικισ τραπεηικισ και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (Π.Ι.), ζχει αποτελζςει -τθν τελευταία τουλάχιςτον δεκαετία- πεδίο ζντονου προβλθματιςμοφ, ανάλυςθσ, ζρευνασ και -ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ- αντιπαράκεςθσ μεταξφ ρυκμιςτικϊν αρχϊν, πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ερευνθτικϊν κζντρων, ανεξάρτθτων αρχϊν κτλ. Σο όλο ηιτθμα ζρχεται όλο και πιο ζντονα πλζον ςτο προςκινιο, τόςο λόγω τθσ πρόςφατθσ κρίςθσ ςτθν αγορά ςτεγαςτικισ πίςτθσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, αλλά και λόγω τθσ ςυνακόλουκθσ -ςημαντικά πιο επιςταμένησ- εναςχόληςησ με το θέμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωςη (τησ οποίασ αρμόδια όργανα ζχουν εκδϊςει ςειρά από ςχετικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ). Ανεξάρτθτα, όμωσ, από το χρονικό των γεγονότων ι τισ ςυνκικεσ που πυροδότθςαν το ανανεωμζνο ενδιαφζρον ς αυτό το ηιτθμα, απολφτωσ βζβαιο είναι πωσ θ ανάπτυξθ και διατιρθςθ μιασ, αμοιβαία επωφελοφσ, ςχζςθσ, μεταξφ πελάτθ και Π.Ι., προχποκζτει ςαφϊσ και τθν υπεφκυνθ χριςθ πρακτικϊν και εργαλείων από τθν πλευρά των Π.Ι., με ςτόχο τθν αποτροπι εμφάνιςθσ φαινομζνων υπερδανειςμοφ ι περαιτζρω χειροτζρευςθσ μιασ ιδθ προβλθματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ. Οι αρχζσ υπεφκυνου δανειςμοφ βρίςκουν πεδίο εφαρμογισ ςε τρία επίπεδα: τθν εφαρμογι ςυνδυαςτικϊν χρθματοδοτικϊν τεχνικϊν τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν ανάπτυξθ ςχετικοφ κανονιςτικοφ και νομικοφ πλαιςίου. τθν πιςτοδοτικι πρακτικι λιανικισ τραπεηικισ, διακρίνουμε πζντε ςθμεία, ςτα οποία οι αρχζσ υπεφκυνου δανειςμοφ ζχουν ευκεία εφαρμογι: α) ςχεδιαςμόσ προϊόντων β) πρακτικζσ προϊκθςθσ γ) πρακτικζσ πωλιςεων δ) παροχι πλθροφόρθςθσ και ε) διαχείριςθ / εξυπθρζτθςθ πελατείασ Αποκρυςταλλϊνοντασ και αποκωδικοποιϊντασ τισ αρχζσ μποροφμε να εξειδικεφςουμε, ςτθ ςυνζχεια, το πλαίςιο πρακτικϊν υπεφκυνου δανειςμοφ, το οποίο αποτελεί κεμελιϊδθ αποςτολι και ςτόχο τθσ Διεφκυνςθσ Πίςτθσ Λιανικισ Σραπεηικισ τθσ Σράπεηασ & του Ομίλου: Η αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ υποψιφιων πελατϊν βαςίηεται ςε αμερόλθπτα κριτιρια πιςτωτικοφ κινδφνου, ςτθ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά και ςτα οικονομικά δεδομζνα. Αυτό μεταφράηεται ςε ορκι χριςθ επαρκϊν υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου και αξιολόγθςθ όλων των διακζςιμων ςτοιχείων ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

9 Διεφκυνςθ Πίςτθσ Λιανικισ Σραπεηικισ τθσ Σράπεηασ & του Ομίλου Η Διεφκυνςθ Πίςτθσ Λιανικισ Σραπεηικισ, ςε ςυνεργαςία με τισ Μονάδεσ Λιανικισ Σραπεηικισ, ζχει αναπτφξει εγχειρίδια πιςτωτικισ πολιτικισ για κάκε χαρτοφυλάκιο λιανικισ, τα οποία κζτουν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ, τα κριτιρια και τουσ κανόνεσ ανάλθψθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, καλφπτοντασ το πλιρεσ φάςμα τθσ πιςτοδοτικισ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του τρόπου και τθσ μεκοδολογίασ χριςθσ των υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου. Ιδιαίτερο βάροσ δίδεται ςτισ περιπτϊςεισ όπου υφίςταται ιδθ υπερβολικι ζκκεςθ ςε δανειςμό. Η Διεφκυνςθ Πίςτθσ Λιανικισ Σραπεηικισ, μζςω τθσ Πιςτωτικισ Πολιτικισ και ςε ςυνεργαςία με τισ Μονάδεσ Λιανικισ, ζχει ορίςει και ποςοτικοποιιςει τισ ελάχιςτεσ τιμζσ τόςο για τουσ δείκτεσ ειςοδιματοσ (PTI), όςο και για τα διαςφαλιςτικά περικϊρια (LTV). Η ενεργθτικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των οφειλϊν από τουσ δανειολιπτεσ αποτελεί κεντρικό ηθτοφμενο. Κατά ςυνζπεια, τα προϊόντα δομοφνται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να αποφεφγεται θ εφαρμογι μακρϊν περιόδων υπερβολικά χαμθλϊν δόςεων, επιτοκίων ι ελάχιςτων καταβολϊν. Η ανάγκθ για τθν εφαρμογι πρακτικϊν και εργαλείων για τον ζγκαιρο εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ δανειολθπτϊν που αντιμετωπίηουν δυςχζρειεσ ζχει οδθγιςει ςτθν κακιζρωςθ χριςθσ ςυμπεριφορικϊν υποδειγμάτων, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ «ηωισ» τθσ πιςτοδότθςθσ. Η παροχι δυνατότθτασ ςτουσ δανειολιπτεσ να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τθ διαχείριςθ των οφειλϊν τουσ, προχποκζτει και τθ ςτάκμιςθ ενδεχόμενων μεταβολϊν ςτθ δυναμικι του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Προσ αυτιν ακριβϊσ τθν κατεφκυνςθ ζχουν ςχεδιαςτεί, δομθκεί και τοποκετθκεί προϊόντα ρφκμιςθσ-αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, που καλφπτουν όςο το δυνατό μεγαλφτερο εφροσ περιπτϊςεων, όπωσ αιφνίδια απϊλεια ειςοδιματοσ (μείωςθ μιςκοφ, ανεργία), πρόςκαιρθ ταμειακι δυςχζρεια, υπζρμετροσ δανειςμόσ κτλ. Σα προϊόντα ζχουν ςχεδιαςτεί κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να είναι απλά και κατανοθτά, χωρίσ να απαιτοφνται μακροςκελείσ επεξθγιςεισ και αναλφςεισ. Πολφπλοκα προϊόντα, ακόμα και αν είναι καινοτόμα, μπορεί να είναι δυςνόθτα για τουσ πελάτεσ. Σζλοσ, οι πρακτικζσ προϊκθςθσ πωλιςεων περιλαμβάνουν και τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων, ϊςτε να μπορεί ο πελάτθσ να ζχει μια ςαφι εικόνα ωσ προσ το τι ακριβϊσ «αγοράηει». υνοψίηοντασ, μποροφμε να ποφμε με βεβαιότθτα ότι θ εφαρμογι των κανόνων υπεφκυνου δανειςμοφ ενιςχφει τθ φιμθ και το κφροσ του Π.Ι., ενδυναμϊνεισ τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ του και, εν τζλει, προαγάγει ςτο μζγιςτο βακμό τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Τπευκυνότθτασ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

10 Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ Πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ με τθ δθμιουργία Πλθροφοριακϊν Κφβων το πλαίςιο τθσ μεγάλθσ προςπάκειασ θ οποία καταβάλλεται από τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ για τθν αμεςότερθ, εγκυρότερθ και γρθγορότερθ πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ, και ειδικότερα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Λιανικισ Σραπεηικισ, ϊςτε να ζχει ευελιξία ςτισ αποφάςεισ τθσ, ζχει ξεκινιςει θ δθμιουργία των Πλθροφοριακϊν Κφβων. Η προςπάκεια αυτι περιλαμβάνει τθν ενοποίθςθ βάςεων δεδομζνων, κυρίωσ Δανειακϊν Προϊόντων, αλλά με προοπτικι να υπάρξει ζνα ενιαίο Data Mart (βλ. εικόνα) για όλα τα προϊόντα και τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ Σράπεηασ, τόςο ςε επίπεδο Προϊόντοσ όςο και ςε επίπεδο Πελάτθ. Ζνα Data Mart (ςτθν κυριολεξία ςθμαίνει "Αγορά Δεδομζνων") είναι μια βάςθ δεδομζνων, που προκφπτει από τθ ςυλλογι ςτοιχείων από μία ι από πολλαπλζσ βάςεισ δεδομζνων και δθμιουργείται με ςκοπό να βοθκιςει τουσ αρμοδίουσ ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ αποφάςεισ. Ενϊ ζνα Data Warehouse είναι ςυνδυαςμόσ βάςεων δεδομζνων για όλθ τθν Επιχείρθςθ, ζνα Data Mart είναι ςυνικωσ μικρότερο και εςτιάηει είτε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο είτε ςε μία Διεφκυνςθ. Η απεικόνιςθ τθσ πλθροφορίασ γίνεται με τθ μορφι των Πλθροφοριακϊν Κφβων. Αναπαριςτάται, δθλαδι, με τθ μορφι κατθγοριοποίθςθσ και αντιςτοίχιςθσ αρικμθτικϊν δεδομζνων, είτε ςυγκεντρωτικϊν είτε ανά κατθγορία αναλυτικϊν (Σεχνικζσ Measures to aggregated fields). Παραδείγματοσ χάριν, ανά Κατάςτθμα και ανά κατθγορία Προϊόντοσ αναπαριςτάνονται τα αντίςτοιχα λογιςτικά υπόλοιπα ι/και οι αντίςτοιχεσ εκταμιεφςεισ ι/και οι χορθγιςεισ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

11 Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ Η χριςθ των δεδομζνων των Πλθροφοριακϊν Κφβων γίνεται μζςω του MS Excel. Όταν οι χριςτεσ πάρουν πρόςβαςθ ςτον πλθροφοριακό κφβο που επικυμοφν, ανοίγοντασ το Excel, βλζπουν αντικείμενα (objects), όπωσ Κατάςτθμα (aggregation object), Τπόλοιπα (measure object), τα οποία με τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο pivot table του Excel, δθμιουργοφν -ανά πάςα ςτιγμι- τθ δικι τουσ Πλθροφοριακι Κατάςταςθ. Αυτιν τθν Πλθροφοριακι Κατάςταςθ μποροφν να αποκθκεφςουν και να χρθςιμοποιιςουν ξανά, είτε με τα ίδια δεδομζνα είτε με ανανζωςθ των δεδομζνων κάκε φορά που ανανεϊνεται θ βάςθ (αναλόγωσ αν θ πλθροφόρθςθ γίνεται ςε θμεριςια, εβδομαδιαία ι μθνιαία χρονικι περίοδο). Προσ το παρόν, με τουσ Πλθροφοριακοφσ Κφβουσ υποςτθρίηεται θ Γενικι Διεφκυνςθ Λιανικισ Σραπεηικισ και οι αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ τθσ. υγκεκριμζνα, για τισ ανάγκεσ των Διευκφνςεων Κτθματικισ Πίςτθσ, Καταναλωτικισ Πίςτθσ, Πιςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, Επενδυτικϊν Προϊόντων και Κατακζςεων, ζχουν υλοποιθκεί ι βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία ι μθνιαία χρονικι βάςθ, οι παρακάτω Πλθροφοριακοί Κφβοι: 1. Αιτιςεων, που περιλαμβάνουν ςτοιχεία αιτιςεων ςτεγαςτικϊν, καταναλωτικϊν προϊόντων κακϊσ και προϊόντων για «μικρομεςαίουσ» πελάτεσ. 2. Χορθγιςεων, που περιλαμβάνουν ςτοιχεία εκταμιεφςεων ςτεγαςτικϊν και καταναλωτικϊν δανείων. 3. Τπολοίπων, που περιλαμβάνουν ςτοιχεία υπολοίπων ςτεγαςτικϊν, καταναλωτικϊν προϊόντων κακϊσ και προϊόντων για «μικρομεςαίουσ» πελάτεσ. 4. Για τα κατακετικά προϊόντα ζχει υλοποιθκεί ο Πλθροφοριακόσ Κφβοσ «Εκνικόσ Όψεωσ», που περιλαμβάνει πλθροφοριακά ςτοιχεία για το κατακετικό προϊόν «Εκνικόσ Όψεωσ» (με προοπτικι ανάπτυξθσ πλθροφόρθςθσ για όλα τα κατακετικά προϊόντα). 5. Επίςθσ, για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Λιανικισ Σραπεηικισ ζχει υλοποιθκεί ο Πλθροφοριακόσ Κφβοσ του Πτωχευτικοφ, που περιλαμβάνει ςτοιχεία αιτιςεων πελατϊν, οι οποίοι ζχουν κάνει αίτθςθ να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ, είτε για Δικαςτικό είτε για Εξωδικαςτικό υμβιβαςμό. Επιςθμαίνεται ότι ςε όλουσ τουσ Πλθροφοριακοφσ Κφβουσ, εκτόσ από τισ ειδικζσ κατθγοριοποιιςεισ (π.χ. ςκοπόσ δανείου), βαςικζσ κατθγορίεσ αποτελοφν οι Πελάτεσ, τα Καταςτιματα και τα Προϊόντα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

12 Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ Operational CRM Γενικά ωσ CRM, φςτθμα Διαχείριςθσ χζςεων με τθν Πελατεία, ονομάηεται ζνα φςτθμα Πλθροφορικισ που εςτιάηεται ςτθν αυτοματοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των ςχζςεων με τουσ Πελάτεσ μιασ επιχείρθςθσ και ζχει ςχζςθ με το Κατάςτθμα, τα τμιματα marketing, εξυπθρζτθςθσ και υποςτιριξθσ των Πελατϊν. Με αφορμι τισ ανάγκεσ μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των ςτελεχϊν Personal Banking των Καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ ςτθν προςπάκειά τουσ για τθ ρευςτότθτα, ξεκίνθςε από τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ θ ανάπτυξθ ενόσ ενοποιθμζνου περιβάλλοντοσ εκτζλεςθσ ςυναλλαγϊν, παροχισ πλθροφόρθςθσ και ςυλλογισ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που αφοροφν τουσ Πελάτεσ και τθ ςχζςθ τουσ τόςο με τθν Εκνικι Σράπεηα, όςο και με τον ανταγωνιςμό. Βαςικι επιδίωξθ τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι θ παροχι ςτουσ χριςτεσ ενόσ ςφγχρονου, εφχρθςτου και αποτελεςματικοφ τρόπου πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία και ςτισ λειτουργίεσ που διακζτουν τα μθχανογραφικά ςυςτιματα τθσ Σράπεηασ, θ απλοποίθςθ και επιτάχυνςθ μεγάλου αρικμοφ εργαςιϊν και ο εμπλουτιςμόσ πολλϊν από τισ υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ (ςυναλλαγζσ) με πλθροφοριακά ςτοιχεία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ ενόσ CRM ςυςτιματοσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

13 Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ Ο τίτλοσ του ζργου (εςωτερικά ςτθν ομάδα ανάπτυξθσ) είναι Operational CRM, δθλϊνοντασ τθν ζμφαςθ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των Πελατϊν. Σο τμιμα του ζργου που ζχει ιδθ παραδοκεί και λειτουργεί από τον Ιοφλιο του 2011 ςτα Καταςτιματα είναι το «CRM Ρευςτότθτασ», το οποίο καλφπτει τισ παρακάτω λειτουργίεσ: Σο ςφνολο των ςτοιχείων του Τ.ΔΙ.ΠΕΛ. εμπλουτιςμζνων με ςτοιχεία επικοινωνίασ με τουσ Πελάτεσ (προγραμματιςμόσ ενεργειϊν, ςθμειϊςεισ και ςχόλια κτλ). Λθξιάρια προϊόντων ρευςτότθτασ. Καταγραφι και παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του χαρτοφυλακίου ρευςτότθτασ. Ανανζωςθ προκεςμιακϊν κατακζςεων (και ςφντομα εξυπθρζτθςθ των επενδυτικϊν προϊόντων). Η αιτία πίςω από τθν επιλογι τθσ ανάπτυξθσ μιασ ακόμα εφαρμογισ ζχει τισ ρίηεσ τθσ κυρίωσ ςτθ ραγδαία εξζλιξθ και τον εμπλουτιςμό των εφαρμογϊν τθσ Σράπεηασ τα τελευταία χρόνια, με ςκοπό -ςυνικωσ- τθν αντιμετϊπιςθ των επιχειρθματικϊν αναγκϊν, που οδιγθςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτθ δθμιουργία αυτόνομων νθςίδων πλθροφορίασ και απομονωμζνων από άποψθ ανταλλαγισ δεδομζνων διαδικαςιϊν. Θεωρϊντασ, λοιπόν, ότι κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ ζχουν αγγίξει τα όριά τουσ (κυρίωσ ςτον τομζα τθσ αλλθλεπίδραςθσ τουσ με τουσ χριςτεσ-user interface), με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ςθμερινζσ απαιτιςεισ και -κεωρϊντασ ότι το αποτζλεςμα που κα ζδινε ο «εξωραϊςμόσ» τουσ δεν κα ικανοποιοφςε τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν- επιλζξαμε μια νζα υλοποίθςθ από «μθδενικι βάςθ». Η επιλογι αυτι οδθγεί ςτθν τμθματικι υλοποίθςθ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ, το οποίο εκτιμοφμε ότι ςφντομα κα επεκτακεί και ςε άλλεσ εφαρμογζσ και δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ χριςτεσ για ςταδιακι προςαρμογι και εκμάκθςθ. Αν και είναι βζβαιο ότι το πζραςμα του χρόνου κα κάνει και αυτιν τθν υλοποίθςθ παρωχθμζνθ, κάποια ςτιγμι ςτο (όχι και τόςο μακρινό) μζλλον, πιςτεφουμε ότι το κζρδοσ που μποροφμε να αποκομίςουμε από τθν προςπάκεια επαναςχεδιαςμοφ των εφαρμογϊν που κα ενταχκοφν ςε αυτιν, τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςε ζνα νζο περιβάλλον και, κυρίωσ, από τθ χριςθ ενόσ ςφγχρονου πλθροφοριακοφ εργαλείου αξίηει αυτι τθν προςπάκεια. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

14 Ζνασ χρόνοσ i-bank store ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens τισ 21 Φεβρουαρίου 2012 ςυμπλθρϊνεται ζνασ χρόνοσ από τθ δθμιουργία του πρϊτου i-bank store τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, ενόσ πρωτοποριακοφ -για τα ελλθνικά και τα διεκνι τραπεηικά δεδομζναconcept store. ιμερα λειτουργοφν δφο i-bank store ςτθν Ακινα (εμπορικό κζντρο The Mall Athens) και ςτθ Θεςςαλονίκθ (Πλατεία Αριςτοτζλουσ), κακϊσ και ζνα μικρότερο i-bank corner, ςτο εμπορικό κζντρο Cosmos Mediterranean ςτθ Θεςςαλονίκθ. Επιςκζψεισ ςχολείων Ωσ πολυχϊροι θλεκτρονικισ τραπεηικισ που ςυνδυάηουν ζξυπνα τθν τραπεηικι εξυπθρζτθςθ ςε επίπεδο selfservice με τθν εκπαίδευςθ και τθν ψυχαγωγία, τα i-bank store ζγιναν δεκτά με ενκουςιαςμό από το κοινό, πελάτεσ και μθ τθσ Εκνικισ, εκφράηοντασ με επιτυχία το ςφγχρονο και καινοτόμο πρόςωπο τθσ Σράπεηασ. Αξίηει να αναφζρουμε τθν πρϊτθ εφαρμογι video banking ςτθν Σράπεηα, θ οποία προςφζρει μια διαφορετικι εμπειρία εξυπθρζτθςθσ, βαςιςμζνθ ςτο phone banking. Η απιχθςθ των i-bank store δεν μεταφράηεται μόνο ςτα εξαιρετικά ςχόλια των επιςκεπτϊν και ςτα κετικά δθμοςιεφματα ςτον ελλθνικό και διεκνι τφπο, αλλά και ςε αρικμοφσ: ε μόλισ 10 μινεσ λειτουργίασ ςτο The Mall Athens, και ςε ακόμα λιγότερουσ ςτα άλλα δφο, είχαμε περιςςότερουσ από επιςκζπτεσ, οι οποίοι πραγματοποίθςαν πάνω από ςυναλλαγζσ ςτα ATMs και περιςςότερεσ από τραπεηικζσ εργαςίεσ (ςυμβάςεισ internet/phone banking και ethnocash) άτομα ζγιναν μζλθ του i-bank store club (το 55% θλικίασ ετϊν) Σο πρόγραμμα λανςαρίςματοσ ςυγκζντρωςε άνω των views ςτο youtube, ενϊ χιλιάδεσ είναι οι επιςκζπτεσ του site του i-bank store (www.nbg.gr/ibankstore) Δεκάδεσ εκδθλϊςεισ και επιμορφωτικά ςεμινάρια διοργανϊκθκαν ςτουσ ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ, ενϊ πολλά είναι τα ςχολεία που επιςκζφκθκαν τα i-bank store και παρακολοφκθςαν ςεμινάρια για επαγγελματικό προςανατολιςμό Ραρουςίαςθ για τα smart phones ςε ςυνεργαςία με τθ Wind Για τον ζνα χρόνο λειτουργίασ του i-bank store, ςτο The Mall Athens, ζχει προγραμματιςκεί ζνα ειδικό πρόγραμμα εκδθλϊςεων για το διάςτθμα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2012, με επίκεντρο το ψθφιακό βιβλίο και τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία, το οποίο αξίηει να παρακολουκιςετε! Για να λαμβάνετε ενθμζρωςθ με για κάκε νζο πρόγραμμα εκδθλϊςεων, αλλά και να ςυμμετζχετε ςε κλθρϊςεισ με πλοφςια δϊρα τεχνολογίασ, μπορείτε να γίνετε μζλθ του i-bank store club. Εκδιλωςθ ομάδασ ρομποτικισ «Κουριτεσ» Μάκετε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

15 «Δείξϋτουσ»: Κφκλοσ μακθμάτων ςτα i-bank store το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ «Δείξϋτουσ» τθσ Εκνικισ Σράπεηασ με ςτόχο τθ μείωςθ του ψθφιακοφ αναλφαβθτιςμοφ ςτθν Ελλάδα, ξεκίνθςαν το Νοζμβριο 2011 κφκλοι μακθμάτων «Δείξϋτουσ» ςτα i-bank store ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ (Θεςςαλονίκθ) και ςτο The Mall Athens (Ακινα). Μζςα ςτο υψθλισ τεχνολογίασ περιβάλλον των i-bank store, εκπαιδευτζσ-εκελοντζσ «δείχνουν» τθ λειτουργία του υπολογιςτι και του internet ςτουσ «μακθτζσ» τουσ, μεταφζροντασ με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό τισ ψθφιακζσ τουσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να μποροφν κι εκείνοι με ευκολία να απολαμβάνουν τα ενθμερωτικά, ψυχαγωγικά και επικοινωνιακά οφζλθ που προςφζρει ο κόςμοσ του διαδικτφου. Κάκε κφκλοσ μακθμάτων περιλαμβάνει 4 μακιματα (ζνα δίωρο μάκθμα τθν εβδομάδα) και πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ «50και Ελλάσ» και το ίδρυμα ECDL. Μακθτζσ και εκπαιδευτζσ ςτο αμφικζατρο του The Mall Athens Αρκετοί ςυνάδελφοί μασ ιδθ ςυμμετζχουν ωσ εκελοντζσ-εκπαιδευτζσ ςτουσ κφκλουσ μακθμάτων, ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο μια δράςθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ Σράπεηάσ μασ. Όςοι ενδιαφζρονται να γίνουν εκελοντζσ ι εκελόντριεσ ςτο ςεμινάριο, αρκεί να ςτείλουν ςτο (για Θεςςαλονίκθ) ι ςτο (για Ακινα) και θ ομάδα του i-bank store κα επικοινωνιςει μαηί τουσ. Για να δείτε το πρόγραμμα των ςεμιναρίων «Δείξϋτουσ» ςτα i-bank store επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα Κάντε like και ςτθ ςελίδα μασ ςτο Μακθτζσ ςτο i-bank store Ρλατείασ Αριςτοτζλουσ, ςτθ Θεςςαλονίκθ, μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

16 Διεφκυνςθ Μεγάλων Ζργων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) για τθν Αττικι, Δυτικι Ελλάδα-Ιόνια Νθςιά και για το Σαμείο Περιβάλλοντοσ, με ςυνολικά υπό διαχείριςθ κεφάλαια 85 εκατ. ευρϊ, ανζλαβε να διαχειριςκεί θ Εκνικι Σράπεηα, με ςφμβαςθ που υπεγράφθ ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2011 με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων (ΕΣΕπ). Σθ ςφμβαςθ υπζγραψε από πλευράσ ΕΣΕ ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ κ. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ. Η ΕΣΕ κα ιδρφςει Σαμείο Αςτικισ Ανάπτυξθσ (TAA) για τισ Περιφζρειεσ Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίων Νιςων, κακϊσ και για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ». Σο TAA κα επενδφςει μζςα ςτθν επόμενθ τετραετία περίπου Ευρϊ (50 εκατ. ςτθν Αττικι, 15 εκατ. ςτθ Δυτικι Ελλάδα, 10 εκατ. ςτα Ιόνια Νθςιά και 10 εκατ. ςτισ Περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ςε ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ. Κφριοσ ςτόχοσ του Σαμείου είναι θ ςτιριξθ βιϊςιμων επενδφςεων αςτικισ ανάπλαςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, που κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ βιωςιμότθτασ των αςτικϊν περιοχϊν των παραπάνω περιφερειϊν. Σο χαρτοφυλάκιο επενδφςεων του JESSICA μπορεί να περιλαμβάνει ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: Επαναξιοποίθςθ εγκαταλελειμμζνων περιοχϊν Αςτικζσ Τποδομζσ (χϊροι ςτάκμευςθσ και πραςίνου, διαμόρφωςθ υποδομϊν δρόμων) Δθμόςια Δίκτυα (μεταφοράσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ενεργειακά) Τποδομζσ ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ (τεχνολογικά πάρκα κτλ) Τγεία / Εκπαίδευςθ (νοςοκομεία, κζντρα αποκατάςταςθσ κτλ) Σουριςμό (ξενοδοχεία, χϊρουσ αναψυχισ) Αποκατάςταςθ ιςτορικϊν κτιρίων Πολιτιςτικά κζντρα και χϊρουσ αναψυχισ πολλαπλϊν χριςεων Με τθ χριςθ του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JESSICA εξαςφαλίηεται καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ χριςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων, μζςα από τθν υιοκζτθςθ ειδικά προςαρμοςμζνων μθχανιςμϊν επιςτρεπτζων χρθματοδοτιςεων. Ζτςι δθμιουργοφνται ιςχυρότερα κίνθτρα για τθν υλοποίθςθ καλφτερων και βιϊςιμων ζργων, ενϊ παράλλθλα ενιςχφεται θ κινθτικότθτα κεφαλαίων για ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ και ΔΙΣ (φμπραξθ Δθμόςιου-Ιδιωτικοφ Σομζα), με επίκεντρο τθ βιωςιμότθτά τουσ και τθν ανακφκλωςθ χρθματοοικονομικϊν πόρων. Η χρθματοδότθςθ των ζργων καλφπτεται με μζγιςτο ποςοςτό 70% από τουσ πόρουσ του προγράμματοσ JESSICA, ενϊ τουλάχιςτον 10% κα είναι τραπεηικό δάνειο και, εν προκειμζνω για τα αντίςτοιχα ζργα ςτθν Αττικι, Δυτικι Ελλάδα-Ιόνια Νθςιά και για ζργα του Σαμείου Περιβάλλοντοσ, δάνειο από τθν Εκνικι Σράπεηα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

17 Διεφκυνςθ Μεγάλων Ζργων Υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Κακιμενοι οι κ.κ. Τουρκολιάσ και Σακελλάρθσ. Πρκιοι οι κ.κ. Σγουρόσ, Μωραΐτθσ, Χρυςοχοΐδθσ. Η ΕΣΕ κα διαχειριςτεί το 33% των ςυνολικϊν πόρων του προγράμματοσ JESSICA για τθν Ελλάδα, το μεγαλφτερο ποςό από οποιοδιποτε άλλο διαχειριςτι ΣΑΑ, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τθν παραδοςιακά ιςχυρι κζςθ τθσ Σράπεηασ ςτθ χρθματοδότθςθ Διμων και Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Σο 40% των Καλλικρατικϊν Διμων είναι πελάτεσ τθσ ΕΣΕ, ενϊ το δίκτυο των 558 καταςτθμάτων τθσ Εκνικισ, το μεγαλφτερο ςτθν Ελλάδα, εξαςφαλίηει ιςχυρι τοπικι παρουςία, ικανότθτα κατανόθςθσ των αναγκϊν των Διμων και προςφοράσ κατάλλθλων εξειδικευμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθ βζλτιςτθ κάλυψθ αυτϊν των αναγκϊν. τθν τελετι υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ΕΣΕπ και τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, παρζςτθςαν και ζκαναν ςφντομεσ δθλϊςεισ ο Τπουργόσ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Μιχάλθσ Χρυςοχοΐδθσ, ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Σράπεηασ κ. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων κ. Πλοφταρχοσ ακελλάρθσ, ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Δθμιτρθσ γουρόσ, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Απόςτολοσ Κατςιφάρασ, ο Περιφερειάρχθσ Ιονίων Νιςων κ. πφροσ πφρου και ο Γενικόσ Γραμματζασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κ. Ανδρζασ Ανδρεαδάκθσ. τθ ςφντομθ διλωςι του ο κ. Σουρκολιάσ αναφζρκθκε ςτθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία και ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ χϊρα και το τραπεηικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςτο ρόλο του JESSICA και άλλων πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

18 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και Διεκνζσ Πρότυπο GRI-G3 G3 Ιςτορικι αναδρομι Η Εκνικι Σράπεηα κακιζρωςε, το 1996 για πρϊτθ φορά, τθν ζκδοςθ Ετιςιου Κοινωνικοφ Απολογιςμοφ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ τθσ προςφοράσ τθσ προσ το προςωπικό, και τθν ελλθνικι κοινωνία γενικότερα. Ζκτοτε ςυνζχιςε αδιάλειπτα τθν ζκδοςι του ζωσ και το Σο 2007, αναγνωρίηοντασ τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ, θ Σράπεηα δθμοςιοποιεί τθν Πολιτικι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου και επιλζγει πλζον τθν ζκδοςθ, ζωσ και ςιμερα, ετιςιασ Ζκκεςθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, υιοκετϊντασ το Διεκνζσ Πρότυπο GRI-G3 του Οργανιςμοφ Global Reporting Initiative (GRI) [Διεκνισ Πρωτοβουλία για τθν Ζκδοςθ Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ]. Σο Διεκνζσ Πρότυπο GRI-G3 Ο Οργανιςμόσ GRI ζχει ςχεδιάςει ζνα ολοκλθρωμζνο Πλαίςιο Ζκδοςθσ Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ, το οποίο αποτελείται από Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ και Ομάδεσ Πρωτοκόλλων Δεικτϊν, που ςυνκζτουν το Διεκνζσ Πρότυπο GRI-G3. Σο πρότυπο αυτό ακολουκείται διεκνϊσ από τθν πλειονότθτα των επιχειριςεων που εκδίδουν απολογιςμοφσ αειφορίασ και αποτελεί ζνα ευρζωσ αποδεκτό εργαλείο αξιολόγθςθσ από διεκνείσ δείκτεσ (όπωσ FTSE4Good, NYSE-EURONEXT, DOW JONES S.R. INDEX), κεςμικοφσ επενδυτζσ, Οίκουσ Αξιολόγθςθσ, Πανεπιςτιμια και ΜΚΟ. τθν Ελλάδα, από τισ 40 ςυνολικά επιχειριςεισ που εκδίδουν κοινωνικό απολογιςμό, οι 30 ζχουν υιοκετιςει το παραπάνω πρότυπο. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

19 Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.. & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων Ε.Σ.Ε. Αξιολόγθςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ με βάςθ το Πρότυπο GRI-G3 το πλαίςιο του κεςμοφ «BRAVO 2011: Ανοιχτόσ Διάλογοσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», τον οποίο διοργάνωςε ο Μθ Κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ QualityNet Foundation [Δίκτυο των Τπεφκυνων Οργανιςμϊν και Ενεργϊν Πολιτϊν], θ Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 2009 τθσ Εκνικισ Σράπεηασ διακρίκθκε, μεταξφ των 5 καλφτερων ςτθν Ελλάδα (ςυμμετείχαν 32 απολογιςμοί), ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: Καλφτερθ προςζγγιςθ Ουςιωδϊν Θεμάτων (materiality) Καλφτερθ προςζγγιςθ υμμετόχων (stakeholder inclusiveness) Καλφτερθ προςζγγιςθ ςτα κζματα Περιβαλλοντικισ επίδοςθσ Καλφτερθ προςζγγιςθ ςτα κζματα Εργαςιακϊν ςυνκθκϊν & πρακτικϊν Καλφτερθ προςζγγιςθ ςτα κζματα τθσ Αγοράσ Καλφτερθ ιςόρροπθ προςζγγιςθ ςτο τρίπτυχο Οικονομία - Κοινωνία - Περιβάλλον Η Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 2010 τθσ Σράπεηασ κατατάςςεται ςτο επίπεδο level B+, ςφμφωνα με το GRI-G3 και καλφπτει πολφ υψθλό ποςοςτό των απαιτιςεων του προτφπου. Διακζτει, επίςθσ, εξωτερικι επαλικευςθ -από ανεξάρτθτο ελεγκτι- των ςτοιχείων που παρακζτει ςε δφο βαςικά κεφάλαια, αυτά τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ Αγοράσ. Η Ζκκεςθ αυτι αξιολογικθκε από το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του κεςμοφ CSR Forum 2011, και κατζλαβε τθν 3θ κζςθ, ςε ςφνολο 40 επιχειριςεων με ςυνολικι βακμολογία 43%. Πρόκειται για τθν κορυφαία αξιολόγθςθ επιχείρθςθσ του κλάδου από τθν εφαρμογι του κεςμοφ αυτοφ από το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Σο γεγονόσ αυτό αποτελεί μία ακόμθ επιβράβευςθ του υψθλοφ επιπζδου Εταιρικισ Τπευκυνότθτασ τθν οποία θ Εκνικι Σράπεηα επιδεικνφει, διακρινόμενθ για τθν υψθλι κοινωνικι και περιβαλλοντικι τθσ ευαιςκθςία, τισ επιδόςεισ τθσ ςτθν αγορά και το εργαςιακό τθσ περιβάλλον, ςυνεχίηοντασ μια παράδοςθ κοινωνικισ προςφοράσ 170 χρόνων. Πεδία εφαρμογισ του προτφπου GRI-G3 και επίπεδα αξιολόγθςθσ Σο πρότυπο GRI-G3 κακορίηει Αρχζσ και ζξι Ομάδεσ Πρωτοκόλλων Δεικτϊν, βάςει των οποίων οι εταιρείεσ οφείλουν να καταγράφουν και να μετροφν τθν οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι τουσ επίδοςθ και να τθν αποτυπϊνουν τεκμθριωμζνα ςτισ εκκζςεισ αειφορίασ τουσ. Οι ζξι Ομάδεσ Πρωτοκόλλων Δεικτϊν του GRI-G3 περιλαμβάνουν ςυνολικά 119 δείκτεσ με πολλαπλά υποερωτιματα. Μεταξφ άλλων, οι δείκτεσ αυτοί καλφπτουν: Σισ οικονομικζσ επιδόςεισ: Σθν άμεςθ οικονομικι αξία που παράγεται, τθν κατανομι του κοινωνικοφ προϊόντοσ, τα χορθγικά προγράμματα και τισ δωρεζσ προσ το κοινωνικό ςφνολο κτλ. Σισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ: Σθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τισ εκπομπζσ αεριϊν του κερμοκθπίου, τθν κατανάλωςθ υδάτινων πόρων, τθ διαχείριςθ και τισ πρακτικζσ διάκεςθσ αποβλιτων κτλ. Σισ κοινωνικζσ επιδόςεισ: Σα κζματα εργατικοφ δυναμικοφ, τα προγράμματα εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων, τισ εκελοντικζσ παροχζσ προσ το εργατικό δυναμικό, τα κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, τα ηθτιματα διαφορετικότθτασ, τισ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ πελατϊν κτλ. Με βάςθ το ποςοςτό κάλυψθσ των παραπάνω δεικτϊν του προτφπου GRI-G3, οι απολογιςμοί αειφορίασ κατατάςςονται ςε τρία επίπεδα (A, B και C, αντιςτοίχωσ, από το υψθλότερο ςτο χαμθλότερο). Εφόςον ο απολογιςμόσ πιςτοποιείται από ανεξάρτθτο φορζα διαςφάλιςθσ, το αντίςτοιχο επίπεδο εφαρμογισ του φζρει το πρόςθμο (+). Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

20 Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ Εκπαίδευςθ & Ανάπτυξθ εργαηομζνων ςτον Όμιλο ε μια εποχι κατά τθν οποία οι ςτρατθγικζσ δοκιμάηονται από τθν αβεβαιότθτα του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ευμετάβλθτθ οικονομικι κατάςταςθ, το Ανκρϊπινο Δυναμικό αναδεικνφεται ωσ το πολυτιμότερο κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου. Για το λόγο αυτό, κζματα που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ του προςωπικοφ αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία. το πλαίςιο προαγωγισ τθσ γνϊςθσ και, κυρίωσ, τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ των εταιριϊν του Ομίλου, θ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ το 2011 διοργάνωςε, με τθ ςυνδρομι τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Προςωπικοφ, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με τθ ςυμμετοχι τελεχϊν των Μονάδων του Ομίλου Εξωτερικοφ. Από τθν εκδιλωςθ του Μαΐου 2011 υγκεκριμζνα: Σον Μάιο διοργανϊκθκε, για τισ Βαλκανικζσ Μονάδεσ, ςυνάντθςθ ςτο Εκπαιδευτικό Κζντρο Γλυφάδασ, με κζμα «Εκπαίδευςθ & Ανάπτυξθ Εργαηομζνων ςτον Όμιλο ΕΣΕ». τθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν οι επικεφαλισ των Σμθμάτων Εκπαίδευςθσ και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ για τον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ και τθ διεξαγωγι τακτικϊν και ζκτακτων ςεμιναρίων, ενϊ δόκθκε ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Οι ςυμμετζχοντεσ αντάλλαξαν απόψεισ και εμπειρίεσ ωσ προσ τον τρόπο λειτουργίασ των Διευκφνςεων των Μονάδων τουσ και εντόπιςαν περιοχζσ που χριηουν περαιτζρω ανάπτυξθσ. Σον επτζμβριο προςκλικθκαν ςτθν Ακινα τρεισ ελλθνόφωνοι εκπαιδευτζσ από τθν NBG Cyprus και τθν NBG Network Albanian και ςυμμετείχαν ςτα ςεμινάρια τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ, με κζμα «Ανάπτυξθ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων-Management I» και «Σεχνικζσ Πωλιςεων». Σον Οκτϊβριο, τακτικι ειςθγιτρια τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ μετζβθ ςτθν Κφπρο, όπου εκπαίδευςε 18 Διευκυντικά τελζχθ τθσ NBG Cyprus ςε κζματα Διοικθτικϊν Ικανοτιτων. Σον Νοζμβριο, ςτο Εκπαιδευτικό Κζντρο Γλυφάδασ διεξιχκθ το πρόγραμμα Train the Trainers, με τθ ςυμμετοχι εννζα ειςθγθτϊν από τισ κυγατρικζσ των βαλκανικϊν χωρϊν, για τθ μεταφορά εκπαιδευτικισ τεχνογνωςίασ ςε κζματα Διοικθτικϊν Ικανοτιτων. Με τθν ολοκλιρωςι του, οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν ανάλογθ πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ. Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ, θ ίδια Διεφκυνςθ επζλεξε τρία εξελίξιμα ςτελζχθ από τισ Μονάδεσ Stopanska, UBB και BROM, για ςυμμετοχι τουσ, με υποτροφία τθσ ΕΣΕ, ςε διετζσ μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΜΒΑ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Η Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ, απόλυτα ςυνεπισ ςτο ςτρατθγικό ςτόχο τισ ευκυγράμμιςθσ -ςε ομιλικό επίπεδο Μονάδων εξωτερικοφ- των Πολιτικϊν και Διαδικαςιϊν τουσ επί κεμάτων ανκρϊπινου δυναμικοφ, το 2011 απζςτειλε ςε όλεσ «Πολιτικι Εκπαίδευςθσ» προκειμζνου να υπάρχει ςτο εξισ ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ επί εκπαιδευτικϊν κεμάτων. Πζραν, όμωσ, αυτισ -και λαμβάνοντασ υπόψθ τα αιτιματα και τισ ανάγκεσ ςτισ εποπτευόμενεσ Μονάδεσ- κα ςυνεχίςει να διοργανϊνει ςεμινάρια, με τθ ςυνδρομι τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτυγχάνοντασ πολλαπλά οφζλθ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

21 United Bulgarian Bank Πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ ςτθ UBB Ζνα επιτυχθμζνο ξεκίνθμα για μια επιτυχθμζνθ καριζρα Η UBB προωκεί ςφγχρονεσ ευκαιρίεσ για νεαροφσ ειδιμονεσ από τθ Βουλγαρία που αναηθτοφν ποιοτικι εργαςία ςτον τραπεηικό κλάδο Κατά τθ διάρκεια τθσ πορείασ τθσ, θ United Bulgarian Bank (UBB) ζχει αποδείξει ότι υποςτθρίηει και ενιςχφει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτθν τραπεηικι αγορά τθσ Βουλγαρίασ, ενϊ προωκεί ςε όλθ τθ χϊρα τθν εφαρμογι τουσ από νζουσ ειδιμονεσ πτυχιοφχουσ, που αποβλζπουν ςε μια ςταδιοδρομία ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο. τα χρόνια που πζραςαν, οι πρωτοβουλίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ τθσ UBB ζχουν προςφζρει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ ςε αριςτοφχουσ φοιτθτζσ και νζουσ να γνωρίςουν από πρϊτο χζρι τισ δραςτθριότθτεσ και τθ λειτουργία του τραπεηικοφ τομζα. Η πρόκλθςθ Σο 2011, θ αγορά παρουςίαςε ςθμαντικζσ προκλιςεισ, που απαιτοφςαν καινοτόμεσ λφςεισ, κακϊσ -ςφμφωνα με επίςημα ςτοιχεία τησ Εθνικήσ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ τησ Βουλγαρίασ- το 30% των νέων ςτθ Βουλγαρία με πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ ςτθν εφρεςθ κζςεων εργαςίασ που να ανταποκρίνονται ςτα προςόντα τουσ. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τθ μεγαλφτερθ ετιςια υνάντθςθ Ανεφρεςθσ Εργαςίασ τθσ Βουλγαρίασ ( Career Days ), οι νζοι που αναηθτοφν εργαςία αυξικθκαν κατά 14% το 2011, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Η λφςθ Η Διεφκυνςθ Προςωπικοφ τθσ UBB αποφάςιςε να αντιμετωπίςει τθν πρόκλθςθ αυτι με τθν υιοκζτθςθ μιασ πιλοτικισ ςτρατθγικισ, που αποςκοπεί ςτθν προςζλκυςθ και τθ διατιρθςθ αριςτοφχων νζων τθσ Βουλγαρίασ, ξεκινϊντασ το 2011 το ειδικό πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ «Ζνα επιτυχθμζνο ξεκίνθμα για μια επιτυχθμζνθ καριζρα». Η πρωτοβουλία τθσ τρίμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ (Ιοφλιοσ-επτζμβριοσ) ςχεδιάςτθκε με τθ φιλοδοξία όχι μόνο να ενιςχφςει τισ διόδουσ μζςω των οποίων προςελκφονται υποψιφιοι εργαηόμενοι ςτθν τράπεηα, αλλά και για να προςφζρει ςε δυναμικοφσ νζουσ τθ δυνατότθτα να επωφελθκοφν από τθν κακοδιγθςθ ςτελεχϊν τθσ τράπεηασ που ανζλαβαν το ρόλο του εκπαιδευτι, ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ επαγγελματικζσ και τραπεηικζσ πρακτικζσ. Η τράπεηα προχϊρθςε ςε ειδικά διαμορφωμζνθ ενθμερωτικι εκςτρατεία και ηιτθςε τθν αρωγι όλων των υπθρεςιϊν και καταςτθμάτων. Δθμιουργικθκε ειδικι ενότθτα πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ UBB, όπου αναγράφονται πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. Για να ενιςχφςει, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, τθν απόδοςθ των νζων, θ τράπεηα ανακοίνωςε τθν απονομι βραβείων για τουσ 10 καλφτερουσ αςκοφμενουσ. Σο αποτζλεςμα Σο κερινό πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ τθσ UBB για το 2011 ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία και ζτυχε ευρείασ υποδοχισ από τουσ νζουσ ςτθ Βουλγαρία. Τποβλικθκαν περιςςότερεσ από 400 αιτιςεισ ςυμμετοχισ, 100 εκ των οποίων ζλαβαν ζγκριςθ για πρακτικι άςκθςθ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

22 United Bulgarian Bank Μετά το πζρασ του προγράμματοσ, θ απόδοςθ, τα προςόντα και οι προςωπικζσ δεξιότθτεσ των αςκουμζνων αξιολογικθκαν από τουσ εκπαιδευτζσ τουσ και τθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ και αναδείχκθκαν οι 10 καλφτεροι, τζςςερισ από τουσ οποίουσ προςλιφκθκαν από τθν τράπεηα. Αξιοςθμείωτο είναι, ωςτόςο, ότι πολλοί και από τουσ υπόλοιπουσ αςκοφμενουσ αποτελοφν ςθμαντικι πθγι δυνθτικισ άντλθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν τράπεηα. Η ςυνζχεια Σο 2012, θ UBB γιορτάηει 20 χρόνια επιτυχθμζνθσ επιχειρθματικισ πορείασ, με ςφνκθμα «Ενωμζνοι ςτθν επιτυχία». Για το λόγο αυτό, θ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ τθσ τράπεηασ ςχεδιάηει τθν εφαρμογι ενόσ ακόμα πιο φιλόδοξου προγράμματοσ πρακτικισ άςκθςθσ. Η ομάδα τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ επιδιϊκει όχι μόνο να ςυνεχίςει τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ωσ επιχειρθματικισ δράςθσ με οφζλθ για τθν τράπεηα και τθν κοινωνία, αλλά ςυγχρόνωσ ςκοπεφει να επεκτείνει τθ διάρκεια του προγράμματοσ και το εφροσ των εμπλεκόμενων μονάδων. Μάλιςτα, για το 2012, θ τράπεηα αποφάςιςε να βραβευτοφν οι 20 καλφτεροι αςκοφμενοι, δθλαδι ζνασ για κάκε χρόνο τθσ επιτυχθμζνθσ εικοςαετοφσ πορείασ τθσ UBB. Οκόνθ από τθ ςελίδα του προγράμματοσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ UBB (ςτα Βουλγαρικά) που απεικονίηει το πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ για το Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για τθν πρακτικι άςκθςθ, τισ μονάδεσ τθσ τράπεηασ που ςυμμετζχουν, κακϊσ και μαρτυρίεσ από παλαιότερουσ αςκοφμενουσ, ςθμερινοφσ υπαλλιλουσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

23 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ (ΜΙΕΣ) Παρουςίαςθ εκδόςεων Frank Kermode: «Όλοσ ο κόςμοσ μια ςκθνι. Η εποχι του αίξπθρ» ΜΙΕΣ 2011, 281 ςελίδεσ, Μετάφραςθ: Λιδα Φιλιπποποφλου ε ποιεσ ειδικζσ ςυνκικεσ δθμιοφργθςε τα ζργα του ο αίξπθρ; ε ποιο περιβάλλον ζγραφε, και πϊσ επθρεαηόταν από αυτό; ε τι καιροφσ ζηθςε; Σζτοια κζματα επιχειρεί να φωτίςει ο Φρανκ Κζρμοντ, εξθγϊντασ πϊσ θ ιςτορία και θ παράδοςθ τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου εξζκρεψαν και ανζδειξαν, δίπλα ςε άλλουσ αξιόλογουσ δθμιουργοφσ, τον αίξπθρ και τα ζργα του. Από τθν περιγραφι των περιςτάςεων που γζννθςαν τα ςαιξπθρικά ζργα αναδφεται εντζλει μια ηωντανι εικόνα τθσ Αγγλίασ τθν εποχι τθσ ακμισ τθσ: κρθςκευτικζσ ζριδεσ, δυναςτικά προβλιματα, Αυλι και ευγενείσ, λαόσ και εξουςία, κοινωνικόσ περίγυροσ, θ αυγι του καπιταλιςμοφ και, κυρίωσ, θ άνκθςθ των τεχνϊν, με πρϊτθ τθ κεατρικι τζχνθ. Ο γοθτευτικόσ κόςμοσ του κεάτρου προβάλλεται κι αυτόσ ολοκάκαρα: θ ςχζςθ του με τθν πολιτικι, οι κίαςοι και οι προςτάτεσ τουσ, οι θκοποιοί και οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, τα κζατρα και το κοινό τουσ. Δίπλα ς αυτόν τον απροςδόκθτο για τθν ζκταςθ του βιβλίου πραγματολογικό πλοφτο, θ καίρια φιλολογικι ανάλυςθ όλων των ςαιξπθρικϊν κεατρικϊν ζργων και ποιθμάτων προςφζρει ςτον αναγνϊςτθ, μαηί με τισ ευπρόςδεκτεσ γνϊςεισ, γνιςια λογοτεχνικι απόλαυςθ. Ο Φρανκ Κζρμοντ ( ) υπιρξε ςθμαντικόσ Βρετανόσ κεωρθτικόσ και κριτικόσ τθσ λογοτεχνίασ, ο κορυφαίοσ τθσ γενιάσ του. Μεταξφ 1958 και 1965 δίδαξε αγγλικι φιλολογία ςτο Πανεπιςτιμιο του Μάντςεςτερ και ιδθ από τότε άρχιςε να γίνεται γνωςτόσ ωσ ζγκυροσ μελετθτισ του αίξπθρ. Σο διάςτθμα δίδαξε ςτο Μπρίςτολ, από το 1967 ωσ το 1974 ςτο University College του Λονδίνου, κι ζπειτα ςτο Πανεπιςτιμιο του Κζμπριτη ωσ το 1987, κακϊσ και ςε πανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ, όπωσ το Χάρβαρντ, το Κολοφμπια τθσ Νζασ Τόρκθσ και άλλα. Ζγραψε πάνω από πενιντα βιβλία, πολλά από τα οποία είναι αφιερωμζνα ςτουσ κλαςικοφσ τθσ αγγλικισ λογοτεχνίασ. Σο 1970 εγκαινίαςε και διεφκυνε τθ ςειρά Modern Masters των εκδόςεων Fontana, μια ςειρά βιβλίων τςζπθσ με βιογραφίεσ ςυγγραφζων, φιλοςόφων και άλλων ςτοχαςτϊν και κεωρθτικϊν που οι ιδζεσ τουσ διαμόρφωςαν το πνευματικό τοπίο του εικοςτοφ αιϊνα. Αρκρογραφοφςε τακτικά από τισ ςελίδεσ των London Review of Books και New York Review of Books. Σο 1991 τιμικθκε με τον τίτλο του ιππότθ για τθ ςυμβολι του ςτο πεδίο τθσ κεωρίασ και κριτικισ τθσ λογοτεχνίασ. Εκπτϊςεισ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Σράπεηασ ασ υπενκυμίηουμε ότι το ΜΙΕΣ μάσ παρζχει ειδικζσ εκπτϊςεισ για τα βιβλία του κατά το μινα Φεβρουάριο, όπωσ αναλυτικά αναφζρκθκε ςτθν ανακοίνωςθ αρ.902. τθν ανακοίνωςθ αρ.901 βρίςκονται οι αιτιςεισ αγοράσ (ςε 2 φφλλα Excel). Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

24 Σο Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Ιςτορία τθσ Αδριατικισ Pierre Cabanes, Olivier Chaline, Bernard Doumerc, Alain Ducellier, Michel Sivignon Γενικι εποπτεία: Pierre Cabanes Πρόλογοσ: Jacques Le Goff Μετάφραςθ: Μαργαρίτα Κρεμμυδά Ακινα 2011, ςς. 933, με 25 α/μ χάρτεσ Homo necans Ανκρωπολογικι προςζγγιςθ ςτθ κυςιαςτιρια τελετουργία και τουσ μφκουσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ υγγραφζασ: Walter Burkert Μετάφραςθ: Βάιοσ Λιαπισ Ακινα, 2011, ςς. 598, με 9 α/μ εικόνεσ Κάρολοσ Κουν κόρπιεσ αναμνιςεισ από τθ ηωι του υγγραφζασ: Βίκτωρ Θ. Μελάσ Ακινα, 2011, ςς. 127, με 15 ζγχρωμεσ και 7 α/μ εικόνεσ Η κυπριακι διζνεξθ υγγραφζασ: François Crouzet Μετάφραςθ: Αριςτοτζλθσ Φρυδάσ Ακινα 2011, 2 τόμοι, ςς (Α'+Β' τόμοσ), με 2 αναδιπλοφμενουσ χάρτεσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα