Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ"

Transcript

1 Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Τα Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ, 10 Ιουλίου 2010 Παναγιϊτθσ Παναγιωτόπουλοσ Αιμιλία Πρωτόγερου

2 Δομι Παρουςίαςθσ 6 Χϊροι Αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτουσ Διμουσ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των ΤΠΕ: Θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων Διεξαγωγι Ζρευνασ Πεδίου Θεωρία Πόρων, Ικανοτιτων και Καινοτομίασ Εννοιολογικό Μοντζλο Χαρακτθριςτικά Ζρευνασ Κεντρικζσ Πρωτοβουλίεσ - Δράςεισ

3 6 Χϊροι Αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτουσ Διμουσ 1.Εςωτερική Λειτουργία Αποδοτικότερθ και ποιοτικότερθ δουλειά για τισ δθμοτικζσ αρχζσ και τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ. 2. Διαςφνδεςη και Επικοινωνία με άλλουσ φορείσ Δημόςιασ Διοίκηςησ 3.Εξωτερική εξυπηρζτηςη Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν, των επιςκεπτϊν, των επιχειριςεων και των τοπικϊν φορζων. 4. Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και τησ Συμμετοχήσ των Δημοτών Θ γνϊμθ των πολιτϊν μετράει. 5.Διεθνοποίηςη-δικτφωςη Διεφρυνςθ τθσ επικοινωνίασ και ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν του διμου. 6. Αναπτυξιακά Οφζλη: Ενίςχυςθ Τοπικισ Οικονομίασ Αναβάκμιςθ Φυςικοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ

4 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των ΤΠΕ: Θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων Συνδυαςμόσ Τεχνολογικϊν Πόρων & Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Πόρων/Ικανοτιτων Ηθτοφμενο είναι οι ΤΠΕ να μθν αποτελοφν πρόςκετο βάροσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ αλλά να ενςωματϊνονται οργανικά ςτισ λειτουργίεσ τθσ Βengt-Εke Lundval (Ευρωπαίοσ πρεςβευτισ για τθν Καινοτομία, Kακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Αalborg ςτθ Δανία): «Θ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ πρζπει να ςυνδεκεί με τθ διαχείριςθ και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που υπερβαίνει τθν αναγκαία κατάρτιςθ. Οι άνκρωποι και όχι θ τεχνολογία είναι το κλειδί για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ» Κρίςιμα Ζθτοφμενα: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων, Ενεργά ανκρϊπινα δίκτυα, Oργανωτικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ, Αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ Αλλαγζσ ςτισ νοοτροπίεσ (π.χ., καταπολζμθςθ τθσ τεχνοφοβίασ), ςτισ αντιλιψεισ, ςτισ ςυμπεριφορζσ.

5 Θεωρία Πόρων, Ικανοτιτων και Καινοτομίασ Θεϊρθςθ τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τουσ Πόρουσ (Penrose 1959) Ζννοια των Ικανοτιτων τθσ Επιχείρθςθσ (Richardson 1972) Διάκριςθ Πόρων και Ικανοτιτων: To ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ κεμελιϊνεται απο τον ςυνδυαςμό και τθ ςυνεργαςία αυτϊν των Πόρων για τθ Δθμιουργία Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων (Grant, 2002) Εξελικτικό Μοντζλο των Ικανοτιτων (Nelson & Winter, 1982): Εξζλιξθ τθσ Επιχείρθςθσ ωσ βιολογικοφ οργανιςμοφ. Ενςωμάτωςθ των εννοιϊν τθσ Καινοτομίασ (μεταλλαγι), τθσ Επιχείρθςθσ ωσ οντότθτασ που φζρει Γνϊςθ (Γενετικι Κλθρονομικότθτα) και τθσ φυςικισ επιλογισ ςτο πλαίςιο τθσ Αγοράσ.

6 Θεωρία Πόρων, Ικανοτιτων και Καινοτομίασ Θεωρία των Δυναμικϊν Ικανοτιτων: Ζννοια τθσ Αλλαγισ Ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να «απορροφά» γνϊςθ από το περιβάλλον τθσ, να ςυνδυάηει εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ πόρουσ και να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ Διαχωρίηονται απο τισ Λειτουργικζσ θ «κοινζσ» Ικανότθτεσ. Κακορίηουν τον ρυκμό αλλαγισ των «κοινϊν» Ικανοτιτων (Collis, 1994) (Teece et al, 1997): τρείσ ρόλοι των Δυναμικϊν Ικανοτιτων Ολοκλιρωςθσ/Συντονιςμοφ Εκμάκθςθσ Μεταςχθματιςμοφ/Αναδιάρκρωςθσ

7 ΟΦΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Ανκρϊπινο Δυναμικό + ΤΠΕ + Χρθματικοί Πόροι Συνδυαςμόσ Πόρων Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ Αποδοτικότερθ και Αποτελεςματικότερθ Εςωτερικι Λειτουργία Βελτίωςθ τθσ Εξυπθρζτθςθσ των Πολιτϊν Επιχειριςεων Επιςκεπτϊν Χαρακτθριςτικά Περιβάλλοντοσ Πλθκυςμόσ & Είδοσ Διμου, Νομόσ/ Περιφζρεια, ΚΕΔΚΕ, Εταιρείεσ Αυτοδιοίκθςθσ Δυναμικζσ Ικανότθτεσ Αναδιαμόρφωςθ/Μεταςχθματιςμόσ Εκμάκθςθ Ολοκλιρωςθ/Συντονιςμόσ Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Συμμετοχισ των Δθμοτϊν Ενίςχυςθ τθσ Δικτφωςθσ και των Συνεργαςιϊν του Διμου Αναπτυξιακι Αξιοποίθςθ

8 Εννοιολογικό Μοντζλο Πόροι Τποδομζσ ΣΠΕ Εξοπλιςμόσ: Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ, Servers κτλ. Εφαρμογζσ Ευρυηωνικζσ Υποδομζσ LAΝ

9 Εννοιολογικό Μοντζλο Ανκρϊπινο Δυναμικό Πόροι Επίπεδο εκπαίδευςθσ ωσ προσ τισ ΤΠΕ Αιρετϊν/Στελεχϊν Μονάδασ/Στελεχϊν ΤΠΕ Εργαηομζνων Δθμοτϊν Επιχειριςεων Κοινότθτεσ ΤΠΕ Μονάδα ΤΠΕ Μορφι (Διεφκυνςθ, Τμιμα, Γραφείο) Αρικμόσ Στελεχϊν ΤΠΕ Είδοσ ικανοτιτων-αςχολίασ Επίπεδο εκπαίδευςθσ του επικεφαλισ και των υπολοίπων ατόμων τθσ Ομάδασ

10 Εννοιολογικό Μοντζλο Πόροι Χρθματικοί Πόροι Επενδφςεισ ζργα ΤΠΕ/απόκτηςη εξοπλιςμοφ και εφαρμογών εκπαίδευςη προςωπικοφ Λειτουργικά ζξοδα Λειτουργική υποςτήριξη ΤΠΕ Αμοιβή ςτελεχών ΤΠΕ Αναλογία των παραπάνω

11 Εννοιολογικό Μοντζλο Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ Ικανότθτεσ Αξιοποίθςθσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν Τοπικϊν Κεντρικϊν Ικανότθτεσ παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν Επιπζδου 1 Επιπζδου 2 Επιπζδου 3 Επιπζδου 4 Κτλ. Ικανότθτεσ πραγματοποίθςθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ/ενθμζρωςθσ πολιτϊν για τα δθμοτικά πράγματα

12 Εννοιολογικό Μοντζλο Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ Ικανότθτεσ πραγματοποίθςθσ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν Ικανότθτεσ υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των ΤΠΕ

13 Εννοιολογικό Μοντζλο Οφζλθ Αποτελεςματικότερθ και Αποδοτικότερθ λειτουργία του Διμου Αναβάκμιςθ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν/επιχειριςεων/άλλων φορζων/επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ Διαφάνειασ & Συμμετοχισ Πολιτϊν Δικτφωςθ Διεκνοποίθςθ Διμου Αναπτυξιακι Αξιοποίθςθ

14 Εννοιολογικό Μοντζλο Δυναμικζσ Ικανότθτεσ Ικανότθτεσ Αναδιαμόρφωςθσ /Μεταςχθματιςμοφ Πόρων και Ικανοτιτων Ικανότθτεσ Εκμάκθςθσ Ικανότθτεσ Ολοκλιρωςθσ/Συντονιςμοφ Πόρων (εςωτερικϊν/εξωτερικϊν) και Ικανοτιτων

15 Ικανότθτεσ Αναδιαμόρφωςθσ /Μεταςχθματιςμοφ Αντίλθψθ και προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ (τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ, ανάγκεσ δθμοτϊν-επιχειριςεων) Παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ωσ προσ τισ ΤΠΕ και αντίλθψθ/ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ Διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ Στρατθγικισ/Σχεδίου αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ Διερεφνθςθ των αναγκϊν των Δθμοτϊν/Επιχειριςεων/Τοπικϊν φορζων για το είδοσ και τον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργων ΤΠΕ Υιοκζτθςθ κατάλλθλων λειτουργικϊν προδιαγραφϊν Ζγκαιρθ εμπλοκι εργαηομζνων/πολιτϊν ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ Παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ Δοκιμι Ζργων Εξαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ ζργων Αναβάκμιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ Αναβάκμιςθ Ομάδασ ΤΠΕ Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων του υπόλοιπου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Διμου Αναδιοργάνωςθ Δομϊν και Διαδικαςιϊν

16 Ικανότθτεσ Εκμάκθςθσ Ατομικό & Οργανωςιακό Επίπεδο Δικτφωςθ/Συνεργαςίεσ Ανταλλαγι γνϊςθσ και κωδικοποίθςθ πείρασ Υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν Εςωτερικζσ Διαδικαςίεσ Μάκθςθσ Δθμιουργία και Αξιοποίθςθ Ομάδων Εργαςίασ (Teamworking) Εκπαίδευςθ εργαηομζνων από Ομάδα ΤΠΕ Μάκθςθ μζςω τθσ χριςθσ, εκπαίδευςθ «πάνω ςτθ δουλειά»

17 Ικανότθτεσ Ολοκλιρωςθσ/Συντονιςμοφ Ολοκλιρωςθ πόρων ανκρϊπινου δυναμικοφ Κινθτοποίθςθ και Συςτράτευςθ εργαηομζνων Αλλαγι Κουλτοφρασ και ςυμπεριφορϊν Ενθμζρωςθ, Ευαιςκθτοποίθςθ και Κατάρτιςθ Δθμοτϊν - τοπικϊν Επιχειριςεων Ολοκλιρωςθ υποδομϊν ΤΠΕ (επίτευξθ τεχνολογικισ διαςφνδεςθσ/διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν) Εςωτερικό Διμου Μεταξφ Διμου και άλλων ςυςτθμάτων δθμόςιασ διοίκθςθσ Ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν (επιχειρθςιακι διαλειτουργικότθτα) Εςωτερικό Διμου Μεταξφ Διμου και άλλων δθμόςιων φορζων

18 Χαρακτθριςτικά Ζρευνασ Πεδίου Θα ςταλοφν ερωτθματολόγια ςε όλουσ τουσ Διμουσ Σκοπόσ είναι ςε κάκε Διμο να απαντιςει ο επικεφαλισ τθσ Μονάδασ ΤΠΕ ι/και άλλα ςτελζχθ τθσ Μονάδασ ΤΠΕ ι/και ο Αρμόδιοσ Αιρετόσ

19 Πρωτοβουλίεσ Δράςεισ για τθν ανάπτυξθ ατομικϊν και οργανωςιακϊν ικανοτιτων Ζωσ τϊρα Δράςεισ τθσ ΚΕΔΚΕ Συνζδριο ΚΕΔΚΕ για τθν ΚτΠ του 2006 Κατάρτιςθ των Αιρετϊν Κατάρτιςθ των Εργαηομζνων Συγκρότθςθ Θεματικϊν Δικτφων Ιδζεσ για περαιτζρω Δράςεισ ςτο πλαίςιο και του «Καλλικράτθ» Ευαιςκθτοποίθςθ και Κατάρτιςθ Αιρετϊν Συγκρότθςθ Μονάδασ ΤΠΕ ςε κάκε Διμο Ευαιςκθτοποίθςθ και Κατάρτιςθ Εργαηομζνων Περιφερειακά Κζντρα Μεταςχθματιςμοφ Λειτουργιϊν και Διαδικαςιϊν Ενεργοποίθςθ Θεματικϊν Δικτφων Κατάρτιςθ Δθμοτϊν ΜΜΕπιχειριςεων Ζρευνεσ ςτουσ Διμουσ (ICT Capacity Building) και ςτουσ

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ Αζήλα, 1 ε Μαξηίνπ 2010 ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΥΠΟΨΗ : Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Πιαηεία Κάληγγνο, Τ.Κ. 10181, Αζήλα e-mail: afratz@gge.gr ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα