ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , FAX: Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία έγκρισης οινοποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποίησης των οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη που μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη των ποικιλιών αμπέλου ή του έτους εσοδείας - Ποικιλιακοί Οίνοι. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (ΚΟΑ) δημιούργησε μία κατηγορία οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (εφεξής αποκαλούμενοι σε αυτήν την εγκύκλιο «οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη»),αλλά με αναφορά της ποικιλίας και/ή του έτους εσοδείας στην επισήμανση του εφεξής αναφερόμενου ως «ποικιλιακού οίνου». Το σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 118κθ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 της 22 ας Οκτωβρίου 2007 θέτει τον όρο της εφαρμογής από τα Κράτη- Μέλη διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών πάνω σε αυτούς τους οίνους. Οι κανόνες εφαρμογής θεσπίστηκαν στο άρθρο 63 του Καν.(ΕΚ) 607/2009 της 14 ης Ιουλίου Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων, τα Κράτη- Μέλη οφείλουν κυρίως: 1. Να εγκρίνουν τις επιχειρήσεις παραγωγής των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/εσοδεία(άρθρο 63.2). 2. Να εφαρμόσουν μία διαδικασία πιστοποίησης των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/εσοδεία. Για την αμπελοοινική περίοδο , η έγκριση για παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/ έτος εσοδείας, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, 1

2 όποιος και αν είναι ο όγκος παραγωγής τους, από τη στιγμή που εμφιαλώνουν το προϊόν στις εγκαταστάσεις τους ή προβαίνουν στην εμφιάλωση υπ ευθύνη τους, ή το διακινούν ως χύμα εκτός εθνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών. Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Καν(ΕΚ) 1234/2007 και 607/2009 για τους οίνους αυτούς, για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο η διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων, ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων έχει ως εξής: 1. Διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων 1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της συσκευασίας ποικιλιακού οίνου, εγκρίνεται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχή ελέγχου (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας). 2. Για τον παραπάνω σκοπό, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει «Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση για Έγκριση Παραγωγής Ποικιλιακών Οίνων», σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας, προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ της οικείας περιφερειακής ενότητας, μετά την υποβολή της δήλωσης παραγωγής/εμπορίας και πριν την διάθεση των προϊόντων στην αγορά. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα και συγκεκριμένα: α. Η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων. β. Η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων. γ. Η ορθή επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων προς εμπορία. δ. Η παραγωγή και επεξεργασία των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου. ε. Η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση του έργου αυτών. 4. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, αν κρίνει απαραίτητο, επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. Η αποδοχή ή μη της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψής της γίνονται γνωστοί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της αίτησης. 2

3 5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής ελέγχου είναι απορριπτική, η θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικά και διευκρινιστικά επίσημα στοιχεία. Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολογεί τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για την έγκριση της με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και η αρμόδια αρχή ελέγχου. 2. Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 της παρούσας εγκυκλίου καθώς και την υποχρέωση της διασφάλισης της ιχνιλασιμότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης/συσκευασίας των ποικιλιακών οίνων μέσω της τήρησης των βιβλίων, των δηλώσεων και των συνοδευτικών εγγράφων του αμπελοοινικού τομέα ή/και άλλων επίσημων εγγράφων και παραστατικών. Ειδικότερα για την διασφάλιση της ιχνιλασιμότητας απαιτείται: 1. Η διάθεση στις αρμόδιες ελεγχτικές αρχές των έγγραφων που αναφέρονται στο Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας. 2. Η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις: του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου. Οι αμπελουργοί είναι υπεύθυνοι για τους κωδικούς αμπελοτεμαχίου που δηλώνουν στις επιχειρήσεις ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να απαιτήσουν να τους κοινοποιηθούν από τους αμπελουργούς όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία παραλαμβάνουν σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης, τη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών και το αμπελουργικό μητρώο. Τα στελέχη των ζυγολογίων ή δελτίων παραλαβής/τιμολογίων αυτών φυλάσσονται χωριστά από τα υπόλοιπα, επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών ελέγχου. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τις εμπορικές επιχειρήσεις 3

4 3. Για κάθε ποικιλιακό οίνο και κάθε ποικιλία αμπέλου που συμμετέχει στην παραγωγή του ανεξάρτητα αν αναφέρεται στην επισήμανση του προϊόντος, τηρείται χωριστός λογαριασμός στα βιβλία που αφορά, στις εισερχόμενες ποσότητες και στην προέλευση αυτών, στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας ή/και εμφιάλωσης-συσκευασία των τελικών προϊόντων, καθώς και στους αποδέκτες και στον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων σύμφωνα και με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής. Τα βιβλία διατηρούνται επί πέντε (5) έτη μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτά. 4. Η τήρηση στα βιβλία ξεχωριστού κατάλογου αναμίξεων των οίνων από τον οποίο είναι εμφανείς οι ποσότητες οίνων διαφορετικών ποικιλιών οι όποιες αναμιγνύονται μεταξύ τους, ο χρόνος ανάμιξης και οι δεξαμενές από τις οποίες προήλθαν και κατέληξαν τα τελικά προϊόντα μετά την ανάμιξη. 5. Κατά την διακίνηση ποικιλιακών οίνων/γλευκών, χύμα ή/και συσκευασμένων, η έκδοση των καθορισμένων από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία συνοδευτικών έγγραφων στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η/οι ποικιλία/ες του οίνου καθώς και ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού το οποίο δίνεται με βάση την παράγραφο Η υποβολή στην αρμόδια αρχή, μετά από απαίτηση της, οποιοδήποτε στοιχείου σχετικού με τις δραστηριότητές τους που αφορά στην παραγωγή, εμφιάλωση και διακίνηση των εν λόγω προϊόντων. 7. Η διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών και κυρίως η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων καθώς και σε οποιαδήποτε στοιχείο όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή οιοδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί σχετική με το αντικείμενο των εργασιών τους. 8. Οι ποσότητες οίνων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να συμπίπτουν µε τις ποσότητες που δηλώνονται στα σχετικά δικαιολογητικά. Τα μέγιστα ποσοστά απωλειών επί τοις εκατό (%) του όγκου των 4

5 3. Επισήμανση 1. Στην επισήμανση και παρουσίαση των ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στο εμπόριο περιλαμβάνονται, εκτός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 118κε και 118 κθ του «Βασικού Κανονισμού» και στη ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα: - Ο όρος «ποικιλιακός οίνος» συνοδευόμενος από τα ονόματα των οινοποιήσιμων ποικιλιών οίνου ή/και του έτους εσοδείας. - Ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος αποτελείται από τα αρχικά γράμματα ΠΟ και αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της συγκεκριμένης επιχείρησης για τον συγκεκριμένο ποικιλιακό οίνο. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμιξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. Ο κωδικός αυτός χορηγείται μετά από αίτημα της επιχείρησης και πριν την διάθεση των οίνων στην αγορά με βάση την πιστοποίηση που τους έχει δοθεί ανά ποικιλία αμπέλου. 2. Εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετικέτες των ποικιλιακών οίνων οι ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλβάζια και Μαυροδάφνη καθώς και οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο και Μοσχοφίλερο. 3. Δεν είναι δυνατή η αναγραφή περισσότερων των τριών ποικιλιών αμπέλου. 4. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποικιλιακών οίνων από ανάμειξη οίνων προέλευσης διαφόρων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 118κθ παράγραφος 2γ του Καν.ΕΚ) 1234/ Διαδικασία πιστοποίησης των οίνων Η πιστοποίηση έχει ως στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών από την ετικέτα του προϊόντος σχετικά με την/τις ποικιλία/ες και το έτος εσοδείας. Η πιστοποίηση γίνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής/συσκευασίας ποικιλιακών οίνων. Η διαδικασία πιστοποίησης των οίνων των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας είναι η ακόλουθη: Α. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα παραγωγής τους υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση πιστοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ. 5

6 Β. Πραγματοποιείται έλεγχος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας με τον οποίο εξασφαλίζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στην ετικέτα των σχετικών οίνων και αφορούν την ή τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και το έτος εσοδείας είναι αληθείς. Γ. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί στην επιχείρηση πιστοποιητικό ποικιλιακού οίνου για κάθε ποικιλία ξεχωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙV, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Δ. Η επιχείρηση πριν την διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται στην αρμόδια αρχή την χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας, έχοντας στην διάθεση της τον κατάλογο αναμίξεων των οίνων που τυχόν προέκυψαν από την ανάμιξη μονοποικιλιακών οίνων, τις ετικέτες με τις οποίες θα επισημανθούν οι εν λόγω οίνοι και ενημερώνοντας την για τον αριθμό και τον όγκο περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθεί ο οίνος. Ε. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τους ειδικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που έχει δοθεί ανά ποικιλία και τον αριθμό και τον όγκο περιεκτών που η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εμφιαλώσει τον εν λόγω οίνο, ελέγχοντας το νομότυπο των ετικετών. Η αίτηση για πιστοποίηση και για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως ποικιλιακός, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους (φάσον) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής του παρά μόνο αν αφορά μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης. Στην περίπτωση που αγοράζεται γλεύκος η επιχείρηση η οποία το παράγει έχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 και η αρμόδια αρχή του τόπου γλευκοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αρμοδίως την αρχή η οποία θα πιστοποιήσει τον ποικιλιακό οίνο. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου-Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, ετησίως, με ηλεκτρονικό τρόπο, για τα πιστοποιητικά, και τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς τους οποίους έχει χορηγήσει σε κάθε 6

7 εγκεκριμένη επιχείρηση ανά ποικιλιακό οίνο. Η Δ/νση Μ.Τ.&Π.Ε. ενημερώνει σχετικά όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της χώρας. 5. Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις 1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον αρμόδιο ελεγκτή για τα αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. ή τον αναπληρωτή του. 2. Οι έλεγχοι συνίστανται σε διοικητικούς και όπου απαιτείται σε επιτόπιους. 3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι συστηματικοί και περιλαμβάνουν ελέγχους των στοιχείων των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα και αυτών του αμπελουργικού μητρώου. Οι διοικητικοί έλεγχοι προηγούνται χρονικά των εγκρίσεων των επιχειρήσεων και των χορηγήσεων των πιστοποιητικών. 4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε τυχαίους, δειγματοληπτικούς ελέγχους και συστηματικούς. Οι τυχαίοι διενεργούνται μέσω δείγματος κατάλληλου ποσοστού επιχειρήσεων βάση ανάλυσης κινδύνου. Οι δειγματοληπτικοί διενεργούνται εξασφαλίζοντας μέσω του αριθμού, του είδους και της συχνότητας των ελέγχων, ότι αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας τους και αντιστοιχούν στην ποσότητα των αμπελοοινικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται με σκοπό την εμπορία τους. Οι συστηματικοί έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος για κάθε επιχείρηση. Οι τυχαίοι έλεγχοι μπορούν να συνδυαστούν με τη δειγματοληψία. 5, Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα. Ωστόσο, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγχου είναι δυνατόν να δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση η οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία και δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. 6. Η κάθε ΔΑΟΚ επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσει τους επιτόπιους ελέγχους ωστόσο για την αμπελοοινική περίοδο , ο στόχος είναι να διεξαχθεί έλεγχος στο 10%-20% των επιχειρήσεων κάθε περιφερειακής ενότητας που παράγουν ποικιλιακούς οίνους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το 10% του συνολικού όγκου ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στην αγορά. 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται : Α. Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, εστιάζοντας: - στην ιχνιλασιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής από τον αμπελώνα μέχρι την εμφιάλωση των ποικιλιακών οίνων, - στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, - στο ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων με βάση και τις πραγματικές ποσότητες οίνων όλων των κατηγοριών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης. 7

8 Β. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης και αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 8. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα V. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών. 9. Η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης της ιχνηλασιμότητας της/των ποικιλίας/ών και/ή της εσοδείας. 10. Αν κατά τον έλεγχο υπάρχουν ενδείξεις ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης στα έγγραφα η οποία θέτει σε κίνδυνο κυρίως την ιχνηλασιμότητα, η αρμόδια ΔΑΟΚ απευθύνει στον αιτούντα έγγραφη σύσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα VI, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η επιχείρηση διαθέτει δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της για να συμμορφωθεί ή να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της. Στο τέλος αυτής της προθεσμίας και σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται συμμόρφωση ή αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις, η ΔΑΟΚ μπορεί να ανακαλέσει αιτιολογημένα την πιστοποίησή της, πράξη που ισοδυναμεί με αναίρεση του δικαιώματος εμπορευματοποίησης των ποικιλιακών οίνων (απώλεια του προνομίου της αναφοράς της ποικιλίας και/ή της εσοδείας στην ετικέτα των οίνων). 12. Οι αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ) με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων δημιουργούν βάση δεδομένων και αποστέλλουν στην Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε., ανά τρίμηνο σχετική συγκεντρωτική κατάσταση. Συν.: Υποδείγματα έξι (6) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 8

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία: 1 η Ενότητα: Στοιχεία της Επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Ε-ΜΑΙL: FAX: 2 η Ενότητα: Δικαιολογητικά Δηλώνω υπεύθυνα ότι τηρώ τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό..για την παραγωγή ποικιλιακών οίνων και ιδιαίτερα της παραγράφου 1 αυτής. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι παράγω / διακινώ αμπελοοινικά προϊόντα και ότι όλα τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986. Με την παρούσα δίνω ρητή άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιεί δια του Μητρώου, τα στοιχεία της επιχείρησής μου. Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

10 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Έγγραφα Αμπελουργικό Μητρώο Δήλωση Συγκομιδής Δήλωση Παραγωγής Δήλωση Εμπορίας/Επεξεργασίας Λογιστικά Έγγραφα Βιβλία αποθήκης Συνοδευτικά Έγγραφα Κατάλογος Αναμείξεων Αμπελουργοί Συνεταιριστική Οινοποιητική Επιχείρηση Ιδιωτική Οινοποιητική Επιχείρηση Έμπορος Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εξακρίβωση της ποικιλίας/ έτος εσοδείας Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με την αντίστοιχη ποικιλία. Ονομασία προϊόντος: ποικιλιακός οίνος Ποσότητα συμβατή με την έκταση αμπελ/χιου Ονομασία προϊόντος: ποικιλιακός οίνος Όγκος παραγωγής συμβατός με τη συνολική δηλωθείσα ποσότητα των εισροών σταφυλιών/γλευκών. Ονομασία προϊόντος: ποικιλιακός οίνος Όγκος παραγωγής συμβατός με τη συνολική δηλωθείσα ποσότητα των εισροών σταφυλιών/γλευκών. Ποικιλίες και ποσότητες των σταφυλιών/γλευκών στην επιχείρηση, κωδικοί αμπελοτεμαχίων, ΑΦΜ- Όνομα παραγωγού, Ισοζύγιο αποθήκης Οίνοι Ποικιλιακοί: Ποσότητες, ποικιλίες, Στην περίπτωση που κάποιος ασκεί περισσότερες της μιας από τις παραπάνω ιδιότητες, ο έλεγχος των εγγράφων γίνεται αθροιστικά.

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙI Προς: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:. ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 1).. 2).. 3) Με την παρούσα αιτούμαι την πιστοποίηση της/των κατωτέρω ποσότητας/των και χρώματος οίνου/ων. α/α ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΗL) ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ δηλώνοντας υπεύθυνα ότι: ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΟΙΝΟΥ 1. Πληρώ τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραγωγή «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥ ΟΙΝΟΥ». 2. Έχω στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών τα έγγραφα που αναφέρονται στο Υπόδειγμα ΙΙ και είμαι στην διάθεση τους να παρέχω οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο απαιτηθεί κατά τον έλεγχο. 1

12 3. Με νέα αίτησή μου θα σας ενημερώσω για τον αριθμό και τον όγκο των περιεκτών καθώς και τις ετικέτες με τις οποίες θα διατεθούν οι οίνοι αυτοί στην αγορά προκειμένου να μου χορηγηθούν οι απαιτούμενοι ειδικοί κωδικοί αριθμοί. 4. Ο αριθμός και ο όγκος των περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθεί ή έχει εμφιαλωθεί έχει ως ακολούθως και συνημμένα σας υποβάλω τις ετικέτες με τις οποίες θα διατεθούν οι οίνοι αυτοί στην αγορά και αντίγραφο του καταλόγου αναμίξεων. (διαγράφεται ότι δεν ισχύει από το 4. και 5.) και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Παρατηρήσεις. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι παράγω / διακινώ αμπελοοινικά προϊόντα και ότι όλα τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986. Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΤΟΥΣΑ Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος (Σφραγίδα υπογραφή) Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 2

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥ ΟΙΝΟΥ Στην (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) με ΑΦΜ:. και με έδρα... Χορηγείται Πιστοποιητικό για τον οίνο που παρήχθη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: α/α ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΗL) ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΟΙΝΟΥ Παρατηρήσεις. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Σφραγίδα υπογραφή) 1

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Σήμερα / / ημέρα... και ώρα.. ο/οι αρμόδιος/οι υπάλληλος/οι για τον έλεγχο των αμπελοοινικών προϊόντων....της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ..... πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο: - στις εγκαταστάσεις της παρακάτω επιχείρησης παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, - στις αποθήκες της επιχείρησης: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Ε-ΜΑΙL: FAX: και ελέγχτηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

15 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Έγγραφα Αμπελουργός Συνεταιριστική Ιδιωτική Έμπορος Οινοποιητική Επιχείρηση Οινοποιητική Επιχείρηση Αμπελουργικό Μητρώο(*) Δήλωση Συγκομιδής(*) Δήλωση Παραγωγής(*) Λογιστικά Έγγραφα Κατάλογος Αναμείξεων Συνοδευτικά Έγγραφα και Τιμολόγια Αγοράς (*) με διοικητικό έλεγχο

16 Ευρήματα ελέγχου : Παρατηρήσεις ελεγκτή: Παρατηρήσεις υπεύθυνου επιχείρησης: Ο υπεύθυνος της επιχείρησης Ο/ Οι ελεγκτής/ες Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ονοματεπώνυμο -Υπογραφή- Υπηρεσία

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτ.:... ΠΡΟΣ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μετά την διενέργεια ελέγχου που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας στις. (ημερομηνία) σύμφωνα με την αριθμ. εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις: Παρακαλούμε όπως προβείτε στις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες: Χρόνος Υλοποίησης: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα