ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26(2)(α) και (γ) των περί Συμβουλίου Προϊόντων Νόμων του 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Κανονισμός 1493/99 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου, για την κοινή οργάνωση της αγοράς» όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό Επίσημη Εφημερίδα της , σ , (1801)

2 1802 Επίσημη Εφημερίδα της 118, , σ. 1: , σ. 17. «Κανονισμός 753/2002 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου τη ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων προϊόντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι τον Κανονισμό 908/2004. Επίσημη Εφημερίδα της 185, , σ. 17. «Κανονισμός (ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες 2004 του Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26(2)(α) και (γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: τίτλος. 1. παρόν Διάταγμα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005.

3 Ερμηνεία. 2. ΣΤΟ παρόν Διάταγμα - «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνου» σημαίνει Επιτροπή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 25 του Νόμου' «καθορισμένη περιοχή» σημαίνει τις κοινότητες και τις Περιοχές καθορίζονται: Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (α) στον Πίνακα του περί Συμβουλίου Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του και Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (β) στο Παράρτημα Ι του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Διάταγμα του Επίσημη Εφημερίδα της 176, , σ. 14. «Κανονισμός 1282/01» σημαίνει τον Κανονισμό 1282/01 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' Επίσημη Εφημερίδα της 194, σ. 45. «Κανονισμός 1623/00» σημαίνει τον Κανονισμό 1623/00 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000 τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

4 1804 Επίσημη Εφημερίδα της 194, , σ. 1. «Κανονισμός 1622/00» σημαίνει τον Κανονισμό 1622/00 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) για την κοινή οργάνωση της αγοράς και για την καθιέρωση Κοινοτικού των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Επίσημη Εφημερίδα της 128, σ. 32. «Κανονισμός σημαίνει τον Κανονισμό 884/01 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει τηρούνται στον αμπελοινικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «Νόμος» σημαίνει τους περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμους του ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΓΚΡΙΣΗ Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης αμπελοτεμαχίου δήλωση Παράρτημα. 3.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος εντός καθορισμένης περιοχής, ο οποίος προτίθεται για πρώτη φορά να ή να διαθέσει τα σταφύλια που συγκομίσθηκαν από το εν λόγω για την παραγωγή Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (στο εξής «ΟΕΟΠ») υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή, μέχρι τις 31 Μαρτίου, αίτηση για έγκριση του αμπελοτεμαχίου στο έντυπο που καθορίζεται στον Τύπο 1 του Παραρτήματος.

5 1805 Παράρτημα. (2) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε εμπρόθεσμη αίτηση προβαίνει στους αναγκαίους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την πλήρη συμμόρφωση του αιτητή στις διατάξεις που αφορούν τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές πρακτικές και την σύνθεση την παραγωγή «ΟΕΟΠ» όπως αυτές καθορίζονται στο περί Συμβουλίου Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και στο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει «πιστοποιητικό έγκρισης αμπελοτεμαχίου» στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 2 του Παραρτήματος. Παράρτημα. (3) Τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια καταχωρούνται σε Μητρώο εγκεκριμένων στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 3 του Παραρτήματος, το οποίο τηρείται από την αρμόδια αρχή. Παράρτημα. (4) Οι κάτοχοι εγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων, υποβάλλουν προς την αρμόδια αρχή μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου δήλωση παραγωγής εγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 4 του Παραρτήματος. ΜΕΡΟΣ Ι! - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕΟΠ Προϋποθέσεις για παραγωγή ΟΕΟΠ. 4. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να παράξει ΟΕΟΠ πρέπει να: (α) είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο οινοποιών της αρμόδιας αρχής, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 12(i) του Νόμου, (β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του Κανονισμού 1282/01 σχετικά με την δηλώσεων εσοδείας, παραγωγής και αποθεμάτων, και

6 1806 (γ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις υποχρεωτικές αποστάξεις που στον Κανονισμό Τίτλος Κεφάλαιο άρθρα 27 και 28 και στον Κανονισμό Τίτλος Κεφάλαιο Ι. ΜΕΡΟΣ III - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.-(1) Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής των ΟΕΟΠ πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμό, Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 και στο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του για τους συγκεκριμένους ΟΕΟΠ όπως επίσης και σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού 1493/99, Παράρτημα σημεία Ε, Στ, Ζ, Η, Ι και Κανονισμού Παράρτημα. (2) Οι οινοποιοί που παράγουν ΟΕΟΠ υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 5 του Παραρτήματος, για κάθε ΟΕΟΠ που παράγουν μέχρι τη Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τα αποθέματα που κατέχουν μέχρι την ην Ιουλίου του ίδιου έτους. ΜΕΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τήρηση βιβλίων και εγγράφων. 6.-(1) Κάθε οινοποιός ο οποίος παλαιώνει ΟΕΟΠ σε εγκεκριμένο χώρο παλαίωσης σύμφωνα με τη Διάταξη 7 τηρεί τα πιο κάτω βιβλία ή έγγραφα επιπρόσθετα με αυτά που καθορίζονται στον Τίτλο II του Κανονισμού (α) βιβλίο χώρων παλαίωσης στο οποίο καταγράφονται ο εξοπλισμός παλαίωσης (φιάλες, βαρέλια, δεξαμενές)

7 1807 καθώς οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που διασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες παλαίωσης: Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αλλαγές στους χώρους παλαίωσης καταχωρούνται στο βιβλίο ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή, (β) φάκελο με τις ταινίες καταγραφής της και της υγρασίας στο χώρο παλαίωσης, (γ) βιβλίο αποθήκης, το οποίο ελέγχεται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο καταχωρείται κάθε στοιχείο σχετικό με τους υπό παλαίωση οίνους (ποικιλίες αμπέλου, την καταγωγή του οίνου, την προέλευση του οίνου και των οίνων που υπεισέρχονται στη σύνθεση του). (2) Τα πιο πάνω βιβλία έγγραφα υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής διατηρούνται από τον οινοποιό τουλάχιστον πέντε χρόνια. ΜΕΡΟΣ V- ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Έγκριση χώρων παλαίωσης. 7.-(1) Κάθε οινοποιός που προτίθεται για πρώτη φορά να παλαιώσει οίνους, υποχρεούται ένα μήνα πριν την έναρξη της παλαίωσης, να υποδείξει στην αρμόδια αρχή τους χώρους παλαίωσης που διαθέτει, ώστε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων, να μπορεί να προβαίνει έγκαιρα στην απαιτούμενη επιθεώρηση, χαρτογράφηση και έγκριση των χώρων αυτών. Σε περίπτωση νέων χώρων παλαίωσης ή σε υφιστάμενους χώρους παλαίωσης, ο οινοποιός ειδοποιεί σχετικά την αρμόδια αρχή για εξασφάλιση έγκρισης.

8 1808 (2) να δοθεί έγκριση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων για τους χώρους παλαίωσης πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω κριτήρια: (α) η τους πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των βαθμών κελσίου με ανοχή + 2 βαθμών (β) η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 70% -80%, (γ) οι εγκαταστάσεις μηχανικού εξαερισμού να λειτουργούν σωστά, (δ) οι εγκαταστάσεις κλιματισμού να είναι κατάλληλης ισχύος που να εξασφαλίζουν τις του σημείου (α), και (ε) η ύπαρξη συσκευών για την καταγραφή των διακυμάνσεων της της υγρασίας. Παράρτημα. (3) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων δύναται να προβαίνει σε συστάσεις λήψη διορθωτικών μέτρων στους χώρους παλαίωσης. Οι χώροι παλαίωσης, καταχωρούνται σε Αρχείο εγκεκριμένων χώρων παλαίωσης στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο του Παραρτήματος και το οποίο τηρείται από την αρμόδια αρχή. (4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους οινοποιούς για τα αποτελέσματα των ελέγχων. (5) Σε περίπτωση μεταφοράς ή πώλησης οίνου υπό παλαίωση, η παλαίωση μπορεί να συνεχιστεί σε νέες εγκαταστάσεις εφόσον: (α) αυτές πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα Διάταξη,

9 1809 (β) έχει ενημερωθεί προς τούτο η αρμόδια αρχή, (γ) οι χώροι είναι καταγραμμένοι στο Αρχείο εγκεκριμένων χώρων παλαίωσης, (δ) ο κάτοχος του ΟΕΟΠ τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και έγγραφα όπως προβλέπονται στο Μέρος IV του παρόντος Διατάγματος. ΜΕΡΟΣ VI - ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ Δ1ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Παλαίωση σε βαρέλια φιάλες. Παράρτημα. 8.-(1) 0 οινοποιός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση συνοδευόμενη από εργαστηριακή ανάλυση του οίνου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για αναγνώριση ως ΟΕΟΠ, στον Τύπο 7 του Παραρτήματος. (2) Η αρμόδια αρχή αφού λάβει υπόψη: Παράρτημα. (α) τα δελτία παραλαβής σταφυλιών από τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 8 του Παραρτήματος τα οποία υποβάλλει ο οινοποιός, (β) τις «δηλώσεις παραγωγής των εγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων» που υποβλήθηκαν, από τους αμπελουργούς για την εσοδεία που προηγήθηκε της οινοποίησης στον Τύπο (γ) την τελευταία υποβληθείσα δήλωση αποθεμάτων ΟΕΟΠ του οινοποιού στον Τύπο 5, (δ) το «αρχείο κατάλληλων χώρων παλαίωσης» στον Τύπο για να εξακριβώσει κατά πόσο οι χώροι παλαίωσης που

10 1810 δηλώνει και στους οποίους προτίθεται να παλαιώσει τους οίνους τους είναι εγκεκριμένοι, (ε) τα βιβλία και έγγραφα που τηρούνται από τον οινοποιό σύμφωνα με το Μέρος (στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα, εξετάζει την αίτηση του οινοποιού.. (3) Η αρμόδια αρχή δύναται να μεταβαίνει στον αποθηκευτικό χώρο του και εγκρίνει παρουσία εκπροσώπου του οινοποιείου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου είτε Παράρτημα. (α) σε σύμφωνα με την Διάταξη δεύτερη παράγραφος του περί Συμβουλίου Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασία Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και εκδίδει πιστοποιητικό στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 9 του Παραρτήματος, είτε Παράρτημα. (β) σε φιάλες (αναγωγική παλαίωση) σύμφωνα με τη Διάταξη )(η) πρώτη παράγραφος του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 και εκδίδει πιστοποιητικό στην μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 10 του Παραρτήματος. (4) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τη λήξη της παλαίωσης.

11 Παλαίωση σε φιάλες - αναγωγική παλαίωση για την ποικιλία Μαραθεύτικο. Παράρτημα. 9.-(1) Με τη λήξη της πρώτης φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε βαρέλια) που απαιτείται για την ποικιλία Μαραθεύτικο κατ' εφαρμογή της Διάταξης )(η) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του ο οινοποιός ειδοποιεί την αρμόδια αρχή για την έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε φιάλες) στον Τύπο 7 του Παραρτήματος και υποβάλλει τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης του υπό παλαίωση οίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παράρτημα VI, παράγραφος 1. Παράρτημα. (2) Η αρμόδια αρχή αφού προβεί σε έλεγχο του βιβλίου αποθήκης καθώς και σε άλλους αναγκαίους ελέγχους, εγκρίνει την έναρξη της «αναγωγικής φάσης της παλαίωσης» στον Τύπο του Παραρτήματος, για την ποσότητα που αιτείται ο οινοποιός και για περίοδο τουλάχιστον ίση με την περίοδο που ορίζεται από το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του (3) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τη λήξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης. Έλεγχος της αρμόδιας κατά τη διάρκεια της παλαίωσης. 10.-(1) όλη την διάρκεια της παλαίωσης των οίνων είτε σε βαρέλια, είτε σε φιάλες, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για διαπίστωση των συνθηκών παλαίωσης. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται να τηρεί τις παρατηρήσεις της αναφορικά με την παλαίωση στο «βιβλίο χώρων παλαίωσης» και στο «βιβλίο αποθήκης» του οινοποιού. (3) Σε περίπτωση που στα πλαίσια των ελέγχων της αρμόδιας

12 1812 Παράρτημα. αρχής διαπιστωθεί δεν τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ή συνθήκες, τότε αυτή ανακατατάσσει τον οίνο σύμφωνα με τον Κανονισμό άρθρα 9 και και ενημερώνει προς τούτο τον οινοποιό στη μορφή που στον Τύπο του Παραρτήματος. ΜΕΡΟΣ VIII - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Αίτηση για «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ». Παράρτημα. Κάθε πρόσωπο, που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά «Οίνο Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης», πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ» από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, στη μορφή που καθορίζεται στους Τύπους 12Α ή 12Β του Παραρτήματος. Στην αίτηση επισυνάπτονται, τα στοιχεία που αναφέρονται στους εν λόγω Τύπους. Για κάθε οίνο για τον οποίο ζητείται πιστοποιητικό υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. (2) Ο αιτητής καταβάλλει ως τέλος εξέτασης της αίτησης του το ποσό 200 Κ. (3) Με την λήψη της αίτησης του οινοποιού τη χορήγηση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ», η αρμόδια αρχή μεταβαίνει εγκαταστάσεις του οινοποιού και λαμβάνει δείγματα, τα οποία υποβάλλει συνοδευόμενα από την εργαστηριακή ανάλυση που διενεργείται βάσει του Παραρτήματος VI, σημείο Ι (1α) του Κανονισμού στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων κατ' εφαρμογή των άρθρων. 8 9 του Κανονισμού 1607/00 και του Παράρτημα VI, παράγραφος Ι, του Κανονισμού 1493/99, την διενέργεια του απαιτούμενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάμει του Παραρτήματος VI, σημείο Ι του Κανονισμού 1493/99. (4) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων με βάση τα αποτελέσματα του αναλυτικού και οργανοληπτικού ελέγχου

13 1813 Κανονισμού για την διενέργεια του απαιτούμενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάμει του Παραρτήματος VI, σημείο Ι β) του Κανονισμού 1493/99. Παράρτημα. (4) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων με βάση τα αποτελέσματα του αναλυτικού οργανοληπτικού ελέγχου εισηγείται είτε την απόρριψη της αίτησης του οινοποιού, είτε την του οίνου στην κατηγορία των ΟΕΟΠ και. εκδίδει «Πιστοποιητικό Ποιότητας» στη μορφή που καθορίζεται στους Τύπους 13Α ή 13Β του Παραρτήματος και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1607/00, Τίτλοι και IV. (5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη το «Πιστοποιητικό Ποιότητας» που εκδίδει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων καθώς επίσης και την τήρηση των σχετικών Διαταγμάτων όσον αφορά τους ΟΕΟΠ, ότι ο οίνος είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΕΟΠ εκδίδει «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ΟΕΟΠ» στη μορφή που καθορίζεται στους Τύπους 14Α ή 14Β του Παραρτήματος και ενημερώνει το «Μητρώο Χορήγησης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ» που τηρείται στη μορφή που καθορίζει ο Τύπος του Παραρτήματος. Η αρμόδια αρχή διανέμει σε οινοποιούς κορδέλες πιστοποίησης της ονομασίας προέλευσης του οίνου, σε αριθμό ίσο προς τον αριθμό των. φιαλών που εμφιαλωθούν κατά παρτίδα. εν λόγω πιστοποιητικό καθώς και η χρήση της κορδέλας, αποτελούν προϋπόθεση την κυκλοφορία στην αγορά οποιουδήποτε οίνου που φέρει την Ανακατάταξη ΟΕΟΠ στην περίπτωση που ο οίνος είναι ακατάλληλος. 12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι ο οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΕΟΠ σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους όρους του περί Συμβουλίου Προϊόντων (Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διατάγματος του 2004 και περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων (Κουμανδαρία)

14 1814 Παράρτημα. Διάταγμα του η αρμόδια αρχή μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων προβαίνει σε ανακατάταξη του οίνου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1607/00, άρθρα 9 και 10 και ενημερώνει τον οινοποιό στον Τύπο 16 του Παραρτήματος.

15 ΑΙΑ (Εντυπο αρ. ) ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΤΑ < ΟΕΟΠ ΑΡΙΘΜΟΣ Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη παράγραφος 5. ΤΥΠΟΣ

16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ 2. ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου έτους και αφορά αποθέματα μέχρι Ιουλίου του ιδίου έτους Συμβουλίου Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του Διάταξη 2. ΤΥΠΟΣ 5

17 Έντυπο αρ. 1 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΙΙ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕΟΠ: (Η αίτηση να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου) 1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ /ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ: ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ): ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ.:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ ΕΠΑΡΧΙΑ.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Λ/Λ Φύλλο ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΟΥ: ΑΡ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ :... Αριθμός Αριθμός ΓΙΑ άδειος ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αριθμός Τρόπος Απόδοση ή ' φυτών 2. - Για * Για Υπογραφή καλλιεργητή : Ημερομηνία: Ημερομηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου : Όνοιια Λειτουργών ΕΛΕΓΧΟΣ 2.,. '. Υπογραφή ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Διευθυντή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/ ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικιίς άρθρο 55 και παράρτημα VI (Α) και (Δ). Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του Διάταξη 3 παράγραφος

18 1818 ΤΥΠΟΣ 10 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΕΓΚΡΕΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΟΕΟΠ Προς Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία Τηλ.: Φαξ: Από Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , Λεμεσός Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης έναρξης της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης που υποβάλατε στις και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων της Αρμόδιας Αρχής, εγκρίνεται η έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον διάταγμα ή την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με το Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του Συμβουλίου και της ΕΕΟ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΟΙΝΟ ' "> ', -... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο και περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρμόδια Αρχή. Διευθυντής Περί Αμπελοοινικών Προϊόντων και Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 8, παράγραφος 3, σημείο (β) και Διάταξη παράγραφος 2.

19 ΤΥΠΟΣ 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΕΟΠ Από Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , 3840, Λεμεσός Τηλ , Φαξ. Προς Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία Τηλ.: Φαξ: Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν στις από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, διακόπτεται η διαδικασία παλαίωσης (σε βαρέλι/ αναγωγική). Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν της διαπίστωσης εμφανούς παραβίασης ή παράληψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις την ισχύουσας νομοθεσίας ή τις οδηγίες και συστάσεις της Αρμόδιας Αρχής των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Ως εκ τούτου ο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του ΕΚ 1607/00 ανακατατάσσει σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΓΝΟ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ - ; : '' ' Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ημερομηνία.. Διευθυντής Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Τίτλος και της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισμό ορισμένων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής ιδίως του σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη παράγραφος 3

20 1820 (ΤΥΠΟΣ 12 A) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΟΕΟΠ : Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 3011 Λεμεσός, Τ.Θ , 3840 Λεμεσός, τηλ , φαξ Από: Διεύθυνση: Τηλ./Φαξ: αιτητή: Δια του παρόντος αιτούμαι δυνάμει της Διάταξης 11, παράγραφος του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, όπως μου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, αριθμό φιαλών και αριθμό παρτίδας, του οίνου με αναγνώριση τούτου της ονομασίας προέλευσης Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύμφωνα με την Διάταξη παράγραφο 2, του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του το ποσό των ΛΚ που αποτελεί το ΤΈΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Ημερομηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 (ΚΔΠ 706/2004)

21 (ΤΥΠΟΣ 12 Β) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ Λεμεσός, Τ.Θ , 3840 Λεμεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοματεπώνυπο αιτητή: Διεύθυνση: Τηλ./Φαξ: Δια του παρόντος όπως μου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, του οίνου που προέρχεται από την δεξαμενή με αρ συνολικής περιεκτικότητας με αναγνώριση τούτου της ονομασίας προέλευσης «Κουμανδαρία». Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύμφωνα με την Διάταξη παράγραφο 2, του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το ποσό των 200 ΛΚ που αποτελεί το ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Ημερομηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Διάταγμα του 2005

22 1822 (ΤΥΠΟΣ 13 A) Αρ. Ποιότητας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων δυνάμει του άρθρου 25 του Περί Συμβουλίου Προϊόντων Νόμου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούμενα χαρακτηριστικά του Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης παράγραφος 2 του περί Συμβουλίου Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 (ΚΛΠ 706/2004) και Διάταξης 11, παράγραφος του περί Συμβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό (στοιχεία για ποσότητα λίτρων, αριθμό φιαλών και αριθμό παρτίδας για χρονική περίοδο μέχρι μειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρμόδιας Αρχής και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Ημερομηνία. Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη παράγραφος 4. Περί Συμβουλίου Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του /2004), Διάταξη 4, παράγραφος 2.

23 1823 (ΤΥΠΟΣ 13 Β) Αρ. Ποιότητας ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ «ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ» Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων δυνάμει του άρθρου 25 του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ Κουμανδαρία» και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούμενα χαρακτηριστικά του Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης «Κουμανδαρία», χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και της Διάταξης παράγραφος 4, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό αναφορά οίνο του για ποσότητα για την χρονική περίοδο μέχρι λίτρων, της δεξαμενής με αριθμό Σημειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρμόδιας Αρχής και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Ημερομηνία. Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 11, παράγραφος 4. Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005.

24 1824 (ΤΥΠΟΣ 14 A) ) ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας με αριθμό που εκδόθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4, παράγραφος 1 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα 2004 και της Διάταξης παράγραφος 5, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (στοιχείααιτητή) για ποσότητα λίτρων, αριθμό φιαλών και αριθμό παρτίδας για την χρονική περίοδο μέχρι Ημερομηνία Διευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία.. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη παράγραφος 5. Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του (ΚΔΠ 706/2004), Διάταξη 4, παράγραφος 1.

25 1825 (ΤΥΠΟΣ 14 Β) (Εντυπο ) : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ «ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ» Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας με αριθμό που εκδόθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4 περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Διάταγμα του και της Διάταξης παράγραφος 5, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» «Κουμανδαρία» στον ποσότητα λίτρων, της δεξαμενής με αριθμό την χρονική περίοδο μέχρι Ημερομηνία Διευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) του Διάταξη παράγραφος 5. Περί Συμβουλίου Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 4.

26 1826 ΤΥΠΟΣ 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΟΠ Από Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ. 3840, Λεμεσός Τηλ , Φαξ Προς : Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία Τηλ.: Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μετά από οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση του οίνου για τον οποίο υποβάλατε αίτηση στις / / με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης διαπίστωσε οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταστεί ΟΕΟΠ σύμφωνα με τις πρόνοιες και όρους του διατάγματος για τους ΟΕΟΠ και των σχετικών κανονισμών. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του ΕΚ και της Διάταξης 12 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005 τον πιο σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟ : : :: : Τα αναλυτικά στοιχεία του πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ημερομηνία Διευθυντής Κανονισμός (ΕΚ) 1607/2000, Τίτλος και IV, της της Ιουλίου τον καθορισμό ορισμένων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1493/1999 για την κοινή της αγοράς, ιδίας του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες άρθρο 9. Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 12.

27 ΤΥΠΟΣ 2 No Έντυπο αρ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ (ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ) Αρ. Πολ. Αρ. Ταυτ.....: ΑΡ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Υπογραφή Κάθε νέα επέκταση, διαφοροποίηση ή μεταβολή της φυτείας του εγκεκριμένου αμπελοτεμαχιου πρέπει να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του στο μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, για κάθε φυτευτική περίοδο, για έκδοση νέου πιστοποιητικού. Αν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο της έγκρισης στάδιο το Συμβούλιο ήθελε ότι εγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο έπαυσε να πληροί οποιαδήποτε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και του σχετικού προϋπόθεση, τότε ανακαλεί την έγκριση του αμπελοτεμαχιου και διαγράφει τούτο από το Μητρώο Εγκεκριμένων Αμπελοτεμαχίων. Πιστοποιητικό έγκρισης πρέπει να φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη / αιτητή και να παρουσιάζεται στους αρμοδίους όταν ζητηθεί. Ο αριθμός έγκρισης του αμπελοτεμαχιου να αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής σταφυλιών. Αμπελοτεμάχια τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα απαγορεύεται να παραδίδουν σταφύλια για παραγωγή Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. ίδιο ισχύει και για εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια η παραγωγή των οποίων υπερβαίνει το μέσο όρο παραγωγής που προνοούν τα διατάγματα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής άρθρο 55 και και (Δ). Περί Συμβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του Διάταξη 3 παράγραφος 2.

28 ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΜΙΓΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ErKEICPIMENA ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ - ' - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ του της 1?ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής άρθρο 55 και παράρτημα VI (Α) και (Δ) (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 3 παράγραφος 3 ''ί ' ΤΥΠΟΣ 3 Γ

29 αρ. ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΠΛΩΣΠ ΠΑΡΑΓΩΓΠΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕΟΠ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ (ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ) 3 ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΚΩΔ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡ. ΠΟΛ ΤΑΥΤ ΣΤΟ1ΧΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα. τα πιο πάνω στοιχεία είναι εξ' ολοκλήρου και με κάθε λεπτομέρεια ορθά και αληθινά. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Περί (Τΐλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 3, παράγραφος 4. ΤΥΠΟΣ 4 00,

30 ή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ - Περί Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 7, παράγραφος 3. 6

31 1831 ΤΥΠΟΣ 7 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΙΊΉΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ : Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, Λεμεσός, Τ.Θ , 3840 Λεμεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοματεπώνυπο αιτητή: Διεύθυνση: Τηλ./Φαξ: Δια του παρόντος αιτούμαι όπως μου επιτραπεί η έναρξη της παλαίωσης σε φιάλες / βαρέλια *, στον εγκεκριμένο χώρο παλαίωσης με αρ, του πιο κάτω οίνου που προορίζεται για την παραγωγής Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ - : :;, : -,..... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η Αρμόδια Αρχή. Ημερομηνία * εκ των δύο ανάλογα με την περίπτωση Υπογραφή αιτητή Περί Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 8, παράγραφος 1.

32 1832 ΤΥΠΟΣ 8 (Εντυπο αρ ) ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Κωδ. Αριθμός Καταγραφής Αρ. Πολ. Ταυτ. Χωριό (Προέλευσης Τόπος παραλαβής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ί -' -' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Περί Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 8, παράγραφος 2, σημείο (α).

33 1833 ΤΥΠΟΣ 9 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ Προς Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία Τηλ.: Φαξ: Από Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Θ. 3840, Λεμεσός, Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης για έναρξη της παλαίωσης σε βαρέλια που υποβάλατε στις, και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων που προέβηκε η Αρμόδια Αρχή, εγκρίνεται η έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, σε δρύινα βαρέλια, συνολικής χωρητικότητας εκατόλιτρων, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον σύμφωνα με το διάταγμα ή με την ισχύουσα νομοθεσία Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να συμμορφώνεστε στις οδηγίες του Συμβουλίου και της ΕΕΟ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο αιτητής, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρμόδια Αρχή. Ημερομηνία Διευθυντής Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 8, παράγραφος 3, σημείο (α). ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 949 Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα