Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών"

Transcript

1 Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 2, Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών Φουντούκη Α. 1, Θεοφανίδης., 2 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΚΑΠΗ ΦΟΙΝΙΚΑ 2 Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός : Η ύπαρξη κινδύνων δηµιουργεί ανασφάλεια και απογοήτευση στους νοσηλευτές κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Ο σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η παράθεση και ανάλυση των καθηµερινών κινδύνων και επιβαρυντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εργασίας των νοσηλευτών. Μέθοδος: Έγινε συστηµατική αξιολόγηση των ευρηµάτων της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας σύµφωνα µε το µοντέλο ανάλυσης της Rogers. Αποτελέσµατα: Το πλαίσιο ανάλυσης ανέδειξε πέντε κατηγορίες επαγγελµατικών κινδύνων που περιλαµβάνουν: α) Βιολογικούς/µολυσµατικούς κινδύνους που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τον κατάλληλο εξοπλισµό, β) Χηµικούς παράγοντες που περιλαµβάνουν κυρίως την έκθεση σε χηµειοθεραπευτικά φάρµακα και µπορούν να προληφθούν µε τη χρήση προστατευτικών υλικών και συσκευών, γ) Περιβαλλοντικούς/µηχανικούς κινδύνους που µπορεί να περιοριστούν µε εργονοµικό εξοπλισµό και εκπαίδευση, δ) Φυσικοί παράγοντες όπως ο θόρυβος που απαιτεί και την προσωπική ευαισθησία των εργαζοµένων, ε) Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που ως ένα βαθµό χρειάζονται γνώσεις ψυχολογίας, ψυχιατρικής και κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιµετώπισή τους. Συµπεράσµατα: Πολλά από τα µέτρα πρόληψης βασίζονται απλά στην τροποποίηση και υιοθέτηση µιας νέας συµπεριφοράς και δεν χρειάζονται ούτε οικονοµικές δαπάνες ή ειδικό εξοπλισµό. Η διάθεση για προστασία της υγείας των νοσηλευτών και η αγάπη για την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλµατος αποτελούν τις κινητήριες δυνάµεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ασφαλέστερη εκτέλεση του λειτουργήµατος των νοσηλευτών. Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατικοί κίνδυνοι, επαγγελµατική ασφάλεια, υγιεινή, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, επαγγελµατική ασφάλεια. 64 Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Θεοφανίδης, Ιεροσολύµων 21, Καλαµαριά Θεσσαλονίκη Τηλ

2 Interscientific Health Care (2010) Vol 2, Issue 2, Health and safety risks in nursing Fountouki A. 1, Theofanidis D. 2, 1 RN, MSc, KAPI FINIKA 2 RN, MSc, Lecturer, Nursing Department, Technological Educational Institute of Thessaloniki ABSTRACT Introduction: professional hazards create insecurity and frustration to nurses during their clinical work. Aim of this review is to present and analyze daily risks and aggravating factors during the clinical work of nurses. Method: a systematic evaluation of the International and Greek literature findings was undertaken, according to Rogers model of analysis. Results: the frame of analysis showed five categories of risks which include: Biological/contagious risks, Chemical factors, Environmental/mechanical risks, Physical dangers, Psychosocial risks. Discussion: biological dangers can be dealt with by using suitable equipment for trauma avoidance and careful execution of nursing tasks. Chemical risks, including exposure to chemotherapeutic medicines, can be prevented by using protective measures such as gloves, masks, goggles and special appliances for preparing medication. The mechanical strain of the musculaskeletical system should be limited by ergonomic equipment and education, while the physical factors such as noise requires depends also on the personal sensitivity of workers. Conclusions: many preventative measures are based simply on the modification and adoption of a new behaviour and do not demand financial resources or special equipment. The strong-will for protecting the health status of nursing staff and promoting the profession are the two main drives in improving nursing working like conditions and the administration of safe care. Key words: professional hazards, workplace safety, hygiene, safe working environment, occupational safety ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αφορά τους εργαζοµένους σε όλους τους τοµείς. Στο υγειονοµικό προσωπικό, η παροχή ασφάλειας κατά την εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ακεραιότητα και επάρκειά του, έτσι ώστε να είναι δυνατή πληρέστερη παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς. Παρ όλα αυτά, διάφοροι παράγοντες κινδύνου υπονοµεύουν την υγεία των νοσηλευτών στο χώρο του νοσοκοµείου, οι οποίοι µπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επιβλαβείς, από την άλλη όµως η ευαισθητοποίηση των οργανώσεων για την υγεία στο χώρο εργασίας, είχε σαν αποτέλεσµα την λήψη µέτρων για την αποφυγή τους. Τα µέτρα αυτά και η εφαρµογή τους έχει να κάνει και µε την προσωπική ευθύνη και ευσυνειδησία του εργαζοµένου ώστε να είναι σωστή η εφαρµογή τους. Η γνωστοποίηση του κινδύνου από τους αρµόδιους φορείς, δεν έχει σαν σκοπό την εκφόβιση του προσωπικού, αντιθέτως είναι ευθύνη των υπεύθυνων να ενηµερώνουν και δικαίωµα των νοσηλευτών να γνωρίζουν τους κινδύνους του επαγγέλµατος και τον τρόπο περιορισµού ή έκλειψης αυτών (Smith και συν. 2006, Stone και συν. 2004). ΣΚΟΠΟΣ Κύριος σκοπός αυτής της συστηµατικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η παράθεση και ανάλυση των καθηµερινών κινδύνων και επιβαρυντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εργασίας των νοσηλευτών στο νοσοκοµειακό κυρίως περιβάλλον. Corresponding Author: Theofanidis D., Ierosolimon 21Kalamaria, Greece, tel:

3 ΜΕΘΟ ΟΣ Η αξιολόγηση και συστηµατική ταξινόµηση των ευρηµάτων της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας έγινε σύµφωνα µε το µοντέλο ανάλυσης της Rogers και συν., (2003), όπως αυτό προσαρµόζεται στα δεδοµένα της Ελληνικής εργασιακής πραγµατικότητας. H ρ. Bonnie Rogers, ειδική νοσηλεύτρια στην επαγγελµατική υγεία και οι συνεργάτες της, διατύπωσαν µετά από πολυετή έρευνα στο χώρο ένα αναλυτικό πλαίσιο µε πέντε κατηγορίες επαγγελµατικών κινδύνων για τους νοσηλευτές που περιλαµβάνουν τα παρακάτω: I. Βιολογικούς/µολυσµατικούς κινδύνους. II. Χηµικούς παράγοντες. III. Περιβαλλοντικούς/µηχανικούς κινδύνους. IV. Φυσικούς κινδύνους. V. Ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1. Βιολογικοί µολυσµατικοί παράγοντες Οι βιολογικοί µολυσµατικοί κίνδυνοι συµπεριλαµβάνονται στους παλαιότερους που έχει αντιµετωπίσει το νοσηλευτικό προσωπικό. Αναπνευστικά νοσήµατα, η φυµατίωση, το SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), και άλλα µεταδοτικά νοσήµατα όπως η ηπατίτιδα και ο ιός του AIDS, είναι µία συνεχής απειλή για τους εργαζοµένους στο χώρο της υγείας. Οι τραυµατισµοί από βελόνες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα αποτελούν τον µεγαλύτερο κίνδυνο για τη µετάδοση µολυσµατικών παραγόντων στο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσηλευτές αποτελούν την επαγγελµατική οµάδα που εµφανίζει τα µεγαλύτερα ποσοστά σε αυτού του είδους τον τραυµατισµό σε σχέση µε άλλους εργαζόµενους αλλά και µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Αµερικανικού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (Centre Disease Control, 2008), το 32% των τραυµατισµών προέρχεται από υποδερµικές βελόνες, βελόνεςράµµατα (19%), πεταλούδες (12%), νυστέρια (7%), φλεβοκαθετήρες (6%) και βελόνες φλεβοτοµίας (6%). Αυτές οι συσκευές, έχοντας της ιδιότητα των γεµίζουν µε αίµα, αποτελούν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα κινδύνου (CDC 2008, Wnuk 2003). Οι τραυµατισµοί µε τα αντικείµενα αυτά συµβαίνουν κατά το χειρισµό της βελόνας στον ασθενή (26%), κατά την απόρριψη της συσκευής (23%), σε σύγκρουση µε συνάδελφο (10%), κατά τον καθαρισµό καροτσιών και νοσηλευτικών χώρων (10%) και κατά την εκτέλεση της φλεβοκέντησης (6%). Η µειωµένη άνεση κινήσεων και η στενότητα χώρου σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα εµποδίζει τη σωστή εκτέλεση νοσηλευτικών πρακτικών ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ανοδική πορεία του αριθµού των φοιτητών που τραυµατίζονται από αιχµηρά αντικείµενα κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης (Drexler και συν. 2007). Όσον αφορά τον ιό του AIDS η πιθανότητα µόλυνσης είναι 1 στους 20 τραυµατισµούς (κίνδυνος 5%), και αφορά το 0,3% των µολύνσεων που συµβαίνουν (δηλαδή 1 στις 300 µολύνσεις). Σε αντίθεση µε τον ιό του AIDS που εµφανίζει χαµηλή µολυσµατικότητα, ο ιός της ηπατίτιδας Β µεταδίδεται 66 πολύ ευκολότερα, θεωρείται ιδιαίτερα µολυσµατικός και γι αυτό το λόγω είναι απαραίτητος ο εµβολιασµός του προσωπικού σε όλα τα νοσοκοµεία και άλλα ιδρύµατα νοσηλείας (Peate 2004). Η πρόληψη των τραυµατισµών από αιχµηρά αίτια είναι δυνατή, µε την διερεύνηση των κινδύνων, την ανάλυσή τους και την ανάλογη παρέµβαση. Αυτό που προτείνεται αρχικά είναι η αποµάκρυνση των αιχµηρών και περιττών αντικειµένων αν υπάρχουν. Ακόµη και ο περιορισµός των παρεντερικών φαρµάκων, όταν είναι δυνατό και η αντικατάστασή τους µε φάρµακα που λαµβάνονται από το στόµα θεωρείται µέτρο πρόληψης των τραυµατισµών για το νοσηλευτικό προσωπικό που τα χορηγεί. Ειδικά κιτία για τα αιχµηρά υλικά, µε εγκοπές για την ασφαλή αποµάκρυνση της βελόνας από τις σύριγγες χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλα τα νοσηλευτικά τµήµατα (Srikrajang και συν. 2005). Η εκπαίδευση του προσωπικού και σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ο Yang και οι συνεργάτες του (2007) κατέγραψαν µείωση έως και 59% των τραυµατισµών µετά από την εφαρµογή ενός προγράµµατος εκπαίδευσης. Συχνή είναι η παρατήρηση λανθασµένων τεχνικών, όπως η επανατοποθέτηση του καλύµµατος (καπάκι) της σύριγγας µετά τη χρήση της, πράξη που ενέχει µεγάλο κίνδυνο τραυµατισµού. Υπάρχουν σύριγγες και άλλες συσκευές που φέρουν αυτόµατα ή χειροκίνητα συστήµατα κάλυψης της βελόνας µετά τη χρήση τους. Στο χώρο του χειρουργείου επίσης παρατηρούνται συχνά τραυµατισµοί. Προτείνεται η χρήση ενός µικρού τραπεζιού όπου ο εργαλειοδότης τοποθετεί το αντικείµενο που ζητήθηκε από το γιατρό, έτσι ώστε να αποφευχθεί η χέρι µε χέρι εργαλειοδοσία. Η αναφορά και η λεπτοµερής καταγραφή της µορφής και των συνθηκών τραυµατισµού από ειδικές επιτροπές είναι απαραίτητη για τη στατιστική µελέτη, ανάλυση και σωστή παρέµβαση ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα. 2. Χηµικοί παράγοντες Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων κινδύνου περιλαµβάνει την έκθεση σε επιβλαβείς χηµικές ενώσεις που µπορεί να συµβεί κατά τη χρησιµοποίηση χηµειοθεραπευτικών και άλλων κυτταροτοξικών φαρµάκων, καθαριστικών και απολυµαντικών µέσων. Απολυµαντικά αλλά και άλλες χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση και αποστείρωση επιφανειών και αντικειµένων, µπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις από το αναπνευστικό σύστηµα αλλά και από το δέρµα. Το οξείδιο του αιθυλενίου, το οποίο χρησιµοποιείται για την αποστείρωση υλικών που είναι ευαίσθητα στην θερµότητα, όπως τα πλαστικά, έχει προκαλέσει καρκίνο σε πειραµατόζωα κατά τη διάρκεια εργαστηριακών πειραµάτων (Marsden 2009). Ως «επικίνδυνα» έχουν χαρακτηριστεί τα φάρµακα τα οποία θέτουν έναν πιθανό κίνδυνο υγείας για τους εργαζοµένους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι µπορούν να εκτεθούν σε αυτά κατά την ετοιµασία αλλά και κατά διαχείρισή τους γενικότερα. Τέτοια φάρµακα απαιτούν επιπλέον προσοχή κατά το

4 χειρισµό τους λόγω της τοξικότητάς τους. Τα φάρµακα λοιπόν τα που µπορούν να προκαλέσουν καρκινογένεση, τερατογένεση, αναπτυξιακή και αναπαραγωγική τοξικότητα ή τοξικότητα οργάνων σε µικρές δόσεις, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως «επικίνδυνα» φάρµακα. Παρά το γεγονός ότι µε τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται κυρίως τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην αντιµετώπιση του καρκίνου, υπάρχουν και άλλα σκευάσµατα τοξικά, όπως ο αντι-ιικός παράγοντας gancyclovir. Επίσης χηµειοθεραπευτικά φάρµακα χρησιµοποιούνται και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις εκτός του καρκίνου (Martin και συν. 2003). Αζωτούχες χηµικές ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο παρατηρήθηκε ότι προκάλεσαν αιµοποιητικές διαταραχές από το µυελό τον οστών και κυρίως στα λεµφοκύτταρα. Γι αυτό το λόγο και προτάθηκαν ως µέσα αντιµετώπισης των νεοπολασµατικών διεργασιών από τα συστήµατα αυτά. Αυτό θεωρήθηκε ως η αρχή της νέας εποχής των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων. Η χειρουργική θεραπεία και η ακτινοθεραπεία, ήταν οι βασικές µέθοδοι αντιµετώπισης του καρκίνου στην δεκαετία του Ένα εθνικό πρόγραµµα χηµειοθεραπείας στις ΗΠΑ, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε το 1955, υποστήριξε την έρευνα στα φάρµακα αντιµετώπισης του καρκίνου, έτσι ώστε η χηµειοθεραπεία να χρησιµοποιείται όχι µόνο για νεοπλασίες στο αίµα, αλλά και για στερεούς όγκους. Η διοίκηση τροφίµων και φαρµάκων των ΗΠΑ, ενέκρινε από το 1949 µέχρι το 1992, 85 φαρµακευτικά σκευάσµατα για τη θεραπεία του καρκίνου, άλλα τόσα στην επόµενη οκταετία και άλλα 34 φάρµακα από το 2001 έως το 2004 (ASHP/AHFS 2003, Brown και συν. 2001, Abel 2000). Στη δεκαετία του 1970, διάφοροι χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες συνδέθηκαν µε τη δευτερογενή εµφάνιση λευχαιµίας, αλλά και άλλων όγκων σε ασθενείς στους οποίους είχαν χρησιµοποιηθεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η έκθεση στους παράγοντες αυτούς µπορεί να είναι επιβλαβής, τόσο στους ασθενείς στους οποίους χορηγούνται, όσο και στο υγειονοµικό προσωπικό που διαχειρίζεται και χορηγεί τα φάρµακα αυτά. Το περιοδικό Lancet δηµοσίευσε τα πρώτα πειστικά αποτελέσµατα, που προήλθαν από µία µικρή αλλά ελεγχόµενη έρευνα, στην οποία εκτιµήθηκε η µεταλλαξιογονική δραστηριότητα των φαρµάκων στα άτοµα που εκτέθηκαν (ασθενείς και νοσηλευτές) µε τη µέθοδο Ames. Η µέθοδος αυτή είναι αξιόπιστη και τις µεταλλαγές στα βακτηρίδια µετά από την έκθεση και χρησιµοποιεί δείγµα ούρων. Το 90% των γνωστών καρκινογόνων ουσιών εµφανίζουν στον άνθρωπο θετική αυτή τη δοκιµασία. Στην συγκεκριµένη έρευνα τα αποτελέσµατα ήταν θετικά (τοξική επίδραση) τόσο στους ασθενείς που τους χορηγήθηκαν, όσο και στους νοσηλευτές που διαχειρίστηκαν την όλη θεραπεία τους (Kromhout και συν. 2000). Ο Harrison (2001) σε µία ανάλυση 14 ερευνών που µελετούσαν την αναπαραγωγική τοξικότητα παρατήρησε πως στις 9 από τις έρευνες αυτές οι νοσηλεύτριες που διαχειρίζονταν χηµειοθεραπευτικά φάρµακα παρουσίασαν µεγαλύτερη συχνότητα αποβολών και υπογονιµότητας. Ο οργάνωση για τη διοίκηση της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας των ΗΠΑ, (Occupational Safety & Health Administration) της οποίας η αποστολή είναι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των εργαζοµένων, ενδιαφέρθηκε για τον επαγγελµατικό κίνδυνο από τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα από τις αρχές του Κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος από τη συγκεκριµένη οργάνωση, σε ένα νοσοκοµείο της Καλιφόρνια, έγινε ενηµέρωση στους νοσηλευτές για τις πρακτικές προετοιµασίας και γενικά διαχείρισης των εν λόγω φαρµάκων. Οι οδηγίες που δόθηκαν περιέγραψαν τον εξοπλισµό, τα ενδύµατα και τις πρακτικές εργασίας που στόχευαν στην προστασία των φαρµακοποιών και των νοσηλευτών από την έκθεση. Ενώ οι κανονισµοί που έθεσαν δεν αποτελούν νοµικές διατάξεις, εν τούτοις είναι υπεύθυνοι οι εργοδότες να τους τηρούν. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 είχε γίνει πλέον πρακτική στους νοσηλευτές να ετοιµάζουν τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα σε ειδικούς χώρους (OSHA 2007, Connor και συν. 2000) Τα φάρµακα µπορούν να διαρρεύσουν κατά τη διάρκεια των χειρισµών που απαιτούνται για την ανασύσταση της σκόνης και τη µεταφορά από ένα φιαλίδιο στο άλλο. Μπορεί επίσης να χυθεί κατά λάθος φάρµακο στις γύρω επιφάνειες ή να σπάσει ένα φιαλίδιο. Ο µηχανισµός έκθεσης του εργαζοµένου περιλαµβάνει την εισπνοή των αερολυµάτων που παράγονται κατά τη διαχείριση του φαρµάκου, τη δερµατική απορρόφηση, την κατάποση και την ένεση. Επίσης τα σωµατικά υγρά των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία είναι µία πιθανή πηγή µόλυνσης (Favier και συν. 2003). Η πρόληψη και ο περιορισµός του παραπάνω κινδύνου, µπορεί να περιοριστεί έως και να εκλείψει µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων. Τα γάντια και οι µάσκες συστήνονται για την προστασία του προσωπικού και πράγµατι, έρευνες έδειξαν ότι µε τη σωστή χρήση τους οι νοσηλευτές δεν εκτίθενται καθόλου στις χηµικές ουσίες. Είναι πλέον συνηθισµένη πρακτική να γίνεται η προετοιµασία των φαρµάκων µε την τοποθέτηση του φάρµακου και των χεριών µέσα σε ειδικό κουτί, µε γυάλινες επιφάνειες ώστε ο νοσηλευτής να µπορεί να βλέπει τους χειρισµούς του µέσα σε αυτό. Τα πιο εξελιγµένα τέτοια συστήµατα, δεν περιλαµβάνουν απλώς ένα κουβούκλιο, αλλά υπάρχει ειδική κάθετη ροή αέρος µέσα στην βιολογική αυτή τράπεζα, που αποµακρύνει τα αερολύµατα από τον εργαζόµενο. Ο αέρας που αφήνει η παραπάνω συσκευή φιλτράρεται µε ένα ειδικό βιολογικό φίλτρο υψηλής ευαισθησίας. Η χρήση αυτής της συσκευής απαιτεί συχνή συντήρηση και προσοχή ώστε να µην γίνει παρεµπόδιση της ροής του αέρα µέσα σε αυτή, διότι στην περίπτωση αυτή προκαλείται διαφυγή των αερολυµάτων του φαρµάκου στο περιβάλλον (Connor και συν. 2002) Φυσικά, οι βιολογικές τράπεζες ως µεµονωµένο µέτρο πρόληψης δεν επαρκούν. Μία µελέτη διαπίστωσε ότι το πάτωµα ενός φαρµακείου ήταν µολυσµένο µε χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες ακόµη και δύο µήνες µετά το τέλος της χρήσης του 67

5 χώρου ως µέρος ετοιµασίας των φαρµάκων και αφού στο µεταξύ είχε καθαριστεί και ανακαινιστεί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την προσοχή που χρειάζεται κατά τη χρήση των βιολογικών τραπεζών και την επίστρωση των γύρω επιφανειών µε υλικά µιας χρήσης που θα απορρίπτονται λαµβάνοντας τα ίδια µέτρα ασφαλείας όπως µάσκες, γάντια προστατευτικά, δίοπτρα κ.α. (Wick και συν. 2003, Fuchs και συν. 1995). Κατά την αποµάκρυνση του ενδοφλέβιου συστήµατος χορήγησης, είναι επίσης πιθανή η έκθεση γι αυτό απαιτείται προσεκτική αφαίρεση και απόρριψη σε ειδικούς κάδους ακόµη και των άδειων συσκευών. Η αποσύνδεση των τµηµάτων των συστηµάτων θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε γενικές γραµµές προτείνονται τα παρακάτω: 1 Ανάπτυξη πολιτικών σωστής και ασφαλής αποθήκευσης, µεταφοράς, διαχείρισης και απόρριψης των «επικίνδυνων» φαρµάκων. 2 Προετοιµασία των συγκεκριµένων φαρµάκων σε ειδικό χώρο. 3 Καταγραφή σε λίστα των φαρµάκων αυτών. 4 Ανάρτηση ενηµερωτικών φυλλαδίων και παρουσίασης σε αφίσα τον τρόπο εργασίας στο χώρο όπου ετοιµάζονται τα φάρµακα. 5 Χρήση όλου του ειδικού εξοπλισµού, όπως ποδιές µιας χρήσης, γάντια, µάσκες, προστατευτικά δίοπτρα. 6 Εξοπλισµός της µονάδας µε βιολογικές τράπεζες, µε ειδικά συστήµατα αερισµού, επαρκής συντήρηση και σωστή χρήση αυτών. 7 Αποφυγή σίτισης και λήψης υγρών στους χώρους παρασκευής των φαρµάκων. 8 Εκπαίδευση του προσωπικού. 9 Αποµάκρυνση από την µονάδα των νοσηλευτριών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης. 10 Συχνός εργαστηριακός προσδιορισµός µόλυνσης του περιβάλλοντος και της έκθεσης του προσωπικού. 11 ιερεύνηση των τακτικών που µολύνουν το περιβάλλον σε περίπτωση που είναι θετικές οι παραπάνω δοκιµασίες. 12 Καταγραφή των περιστατικών έκθεσης, της µορφής και του τρόπου από κατάλληλες επιτροπές και περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που προκαλούν λανθασµένες πρακτικές που οδηγούν στην µόλυνση. Άµεση αναφορά του συµβάντος όταν χυθεί ένα φάρµακο ή σπάσει το φιαλίδιό του και λήψη µέτρων (Takada 2003, Vandenbroucke και συν. 2001). Σε περίπτωση που έρθει ο εργαζόµενος σε σωµατική επαφή µε ένα «επικίνδυνο» σκεύασµα, θα πρέπει αµέσως να αφαιρέσει την προστατευτική ενδυµασία, εάν έχει εµποτιστεί, να πλύνει την περιοχή µε άφθονο νερό και σαπούνι και να ακολουθήσει τις οδηγίες του κέντρου δηλητηριάσεων για το συγκεκριµένο σκεύασµα, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση οφθαλµικής έκθεσης θα πρέπει ο εργαζόµενος να κάνει οφθαλµολογική πλύση µε νερό ή φυσιολογικό ορό για 15 λεπτά. Η εισπνοή, κατάποση ή ένεση µπορεί να χρειάζονται ειδική, άµεση ιατρική παρέµβαση σύµφωνα µε τις οδηγίες 68 του κέντρου δηλητηριάσεων. Εκτός από τα τοξικά φαρµακευτικά σκευάσµατα, άλλος ένας χηµικός κίνδυνος προέρχεται από τη χρήση του latex. Τα ευρέως χρησιµοποιούµενα γάντια φυσικά και είναι απαραίτητα καθώς προστατεύουν από όλα όσα προαναφέρθηκαν µπορούν όµως να προκαλέσουν αλλεργίες, τόσο στους νοσηλευτές όσο και στους ασθενείς. Οι αντιδράσεις αυτές έχουν την µορφή συνήθως της δερµατίτιδας εξ επαφής, µπορούν όµως να είναι και συστηµατικές γενικευµένες µε τη µορφή της αναφυλαξίας. Μία γενικευµένη αντίδραση στο latex περιλαµβάνει κράµπες, διάρροιες, ναυτία, δύσπνοια, ταχυκαρδία, απότοµη πτώση της αρτηριακής πίεσης, ζάλη, εξάνθηµα κ.α. Η χρήση υποαλλεργικών γαντιών παρέχει προστασία, ενώ µπορεί να είναι απαραίτητη και η αλλαγή µονάδας εργασίας ενός εργαζοµένου, ή η ανάθεση καθηκόντων που δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών (Peixinho.και συν. 2008, Allmers και συν. 2005, Apostolopoulou και συν. 2003). 3. Περιβαλλοντικοί / µηχανικοί παράγοντες Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τους περιβαλλοντικούς και µηχανικούς παράγοντες που οδηγούν σε µυοσκελετική επιβάρυνση και προκαλούν προβλήµατα οσφυαλγίας και ισχιαλγίας στο υγειονοµικό προσωπικό. Ο χαµηλός πόνος στην πλάτη είναι ένα τόσο συνηθισµένο φαινόµενο στους νοσηλευτές που έχει πλέον οριστεί ως ένας επαγγελµατικός κίνδυνος. Οι µυοσκελετικές κακώσεις που προκαλούνται από την εργασία οδηγούν σε ένα εργασιακό πρόβληµα που απειλεί την επάρκεια και ακεραιότητα του προσωπικού. Η επιβάρυνση και οι τραυµατισµοί αφορούν διάφορα µέρη του σώµατος, όπως τον λαιµό, τους ώµους, τους αγκώνες, την οσφυϊκή περιοχή και τα γόνατα. Πλήθος ερευνών παγκοσµίως καταδεικνύουν την αυξηµένη συχνότητα οσφυαλγίας και ισχιαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό, έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγµένα συστήµατα υγείας. Σε σύγκριση µε άλλα επαγγέλµατα, η νοσηλευτική εµφανίζει κατά πολύ µεγαλύτερα ποσοστά µυοσκελετικών προβληµάτων και µάλιστα στο βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό (Alexopoulos και συν. 2006, Eriksen 2003). Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την οσφυαλγία στο νοσηλευτικό προσωπικό διακρίνονται σε ατοµικούς και σε αµιγώς επαγγελµατικούς. Οι ατοµικοί παράγοντες ισχύουν και για το γενικό πληθυσµό και έχουν να κάνουν µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ζωής των εργαζοµένων. Οι ατοµικοί παράγοντες έχουν µικρότερη επίδραση στο γενικό πληθυσµό εντείνουν όµως το πρόβληµα σε συνδυασµό µε ένα επιβαρυντικό εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της παροχής νοσηλείας, οι νοσηλευτές είναι υποχρεωµένοι να σηκώνουν βάρη ή να βρίσκονται σε πρόκυψη για µεγάλο χρονικό διάστηµα.. Ως σηµαντικότεροι παράγοντες κινδύνου έχουν αναγνωριστεί η µετακίνηση και µεταφορά των ασθενών (µετακίνηση επάνω στο κρεβάτι, έγερση και υποστήριξη κατά τη βάδιση, µεταφορά σε φορείο ή καρέκλα) και το στρώσιµο των κρεβατιών. Η

6 πρόκυψη και επίκυψη µεγάλης διάρκειας είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Συµβαίνει κατά το στρώσιµο των κρεβατιών, την καθαριότητα των κατακεκλιµένων ασθενών, την αλλαγή τραυµάτων, την αιµοληψία, ή την τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων (Roupa και συν. 2008, Lipscomb και συν. 2004, Alexopoulos και συν. 2003). Επίσης καθήκον των νοσηλευτών είναι και η τοποθέτηση του υλικού στους κατάλληλους χώρους. Κιβώτια µε ορούς, παραλαµβάνονται και τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις κατά κανόνα από το νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που δεν θα µπορούσε να γίνει από ανειδίκευτους εργάτες γιατί παράλληλα γίνεται έλεγχος του υλικού και τοποθέτηση ανάλογα µε την ηµεροµηνία λήξης. Επίσης στα χειρουργεία οι εργαζόµενοι είναι αναγκασµένοι να τακτοποιούν τα χειρουργικά σετ τα οποία σε µερικές περιπτώσεις έχουν µεγάλο βέρος, όπως αυτά των ορθοπεδικών χειρουργείων. Η άρση βάρους είτε πρόκειται για ασθενείς είτε για νοσοκοµειακό υλικό αναφέρεται συχνά από τους νοσηλευτές ως την πιο κουραστική και επιβαρυντική εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις οι νοσηλευτές είναι αναγκασµένοι να µεταφέρουν ακόµη και νοσοκοµειακά κρεβάτια από θάλαµο σε θάλαµο, στατήρες ενδοφλέβιων ορών που πολλές φορές οι τροχοί τους δεν ολισθαίνουν, καρότσια φαρµάκων και χειρουργικών αλλαγών (Hignett 2008, Ando και συν. 2000). Ως το βασικότερο µέτρο πρόληψης για τα Ελληνικά δεδοµένα, θεωρείται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Οι δραµατικές ελλείψεις έχουν σαν αποτέλεσµα την φυσική υπερκόπωση και ψυχική εξάντληση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού. Στις ελλείψεις αυτές επισηµαίνεται και η αναγκαιότητα για άνδρες τραυµατιοφορείς που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κλινική και όχι να εξυπηρετούν δύο ή περισσότερα τµήµατα στην ίδια βάρδια όπως είναι η συνηθισµένη κλινική πρακτική. Η εργονοµική εκπαίδευση και η εκµάθηση µεθόδων χειρισµού των ασθενών ως το σηµαντικότερο βήµα για την µείωση του προβλήµατος. Πράγµατι, η εκπαίδευση επηρεάζει σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό τη χρήση των σωστών ή λανθασµένων τεχνικών και συνηθειών. Ο τεχνολογικός εξοπλισµός συµβάλει επίσης στην µείωση των προβληµάτων. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι στα νοσοκοµεία µε τεχνολογικά βοηθητικά µέσα για τη φροντίδα και µετακίνηση των ασθενών, το πρόβληµα της οσφυαλγίας εµφανίζεται µειωµένο. Η πολυετής παραµονή των εργαζοµένων στο ίδιο τµήµα είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο που συµβάλλει στην ψυχοσωµατική εξασθένηση των νοσηλευτών. Νοσηλευτές µε πολυετή πείρα σε δύσκολα και εξειδικευµένα τµήµατα θεωρούνται απαραίτητοι λόγω εµπειρίας για το χώρο αυτό, µε αποτέλεσµα να µη γίνεται ούτε λόγος για αλλαγή τµήµατος (Karahan και συν. 2009, Vasiliadou και συν. 1995). Είναι αρκετές οι ευρωπαϊκές εταιρίες και οι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εργονοµικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών µπορούν να αναφερθούν η HMC (Handling & Movement Consultancy) στη Μ. Βρετανία, η SIFAM που εκπροσωπεί τη µέθοδο DΟΤΤΕ στη Γαλλία και αλλού, η Γερµανική µέθοδος BGW του Αµβούργου, η Σουηδική µέθοδος του Karolinska Institute, αλλά και τεχνικές και συµβουλευτικές παρεµβάσεις από εκπροσώπους του Βελγίου, της Ολλανδίας, και της Νορβηγίας (Martimo και συν. 2007). Οι περισσότερες µέθοδοι και τεχνικές επικεντρώνονται στην πρακτική εκπαίδευση σε καθηµερινές πρακτικές, στην ενεργή όσο το δυνατό συµµετοχή του ασθενή, στην εργονοµική παρέµβαση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και τη χρήση βοηθητικών µέσων που βελτιώνουν τη µυϊκή προσπάθεια του εργαζοµένου. Αφορούν στη χειρωνακτική διακίνηση ασθενών και φορτίων γενικότερα, και ειδικεύονται στην εκπαίδευση των εργαζοµένων για την αποφυγή µυοσκελετικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια άσκησης της εργασίας τους και ταυτόχρονα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών νοσηλείας. Η εργονοµική εκπαίδευση είναι ένα σηµαντικό εργοκινητικό εργαλείο για τα επαγγέλµατα της υγείας και βασίζεται στην ανάλυση των φυσιολογικών κινήσεων του ανθρώπου κατά τη µετατόπιση ή τη κίνηση ενός φορτίου. Αποσκοπεί στην προστασία των εργαζοµένων από µυοσκελετικές παθήσεις και στην εξασφάλιση της ποιότητας της νοσηλείας. Το Royal College of Nursing προτείνει ένα πρόγραµµα άσκησης των νοσηλευτών το οποίο περιλαµβάνει απλές ασκήσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ακόµη και στο χώρο εργασίας. Θεωρείται ότι ενδυναµώνει ορισµένους µυς και συµβάλλει στην πρόληψη της µυοσκελετικής επιβάρυνσης των νοσηλευτών (Menzel και συν. 2006, Wollman 2003). 4. Φυσικοί παράγοντες Η ζέστη, το κρύο και ο θόρυβος αποτελούν φυσικούς επιβαρυντικούς κινδύνους. Η ζέστη και το κρύο ελέγχονται αρκετά ικανοποιητικά µε τα σύγχρονα κλιµατιστικά µηχανήµατα. Η έκθεση σε ακτινοβολία είναι ένας ιδιαίτερα σοβαρός επαγγελµατικός κίνδυνος που όµως αφορά περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων. Στα ακτινολογικά εργαστήρια, είναι απαραίτητη η χρήση «δοσίµετρων» και η κατάλληλη ένδυση. Οι εγκυµονούσες εργαζόµενες θα πρέπει να τοποθετούνται σε άλλο χώρο εργασίας εγκαίρως. Μεγαλύτερο πρόβληµα αποτελεί ο θόρυβος, µιας και η ηχορύπανση στα νοσοκοµεία είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα στα σύγχρονα ιδρύµατα. Ο Θόρυβος µε την απλούστερη έννοια, ορίζεται ως κάθε ανεπιθύµητος ήχος. «Ηχορύπανση είναι η µορφή υποβαθµίσεως του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που οφείλεται στους υπερβολικούς σε αριθµό και ένταση θορύβους» (Μπαµπινιώτης, 1998). Το ανθρώπινο αυτί διεγείρεται από ηχητικά κύµατα µε συχνότητα περίπου 16 Hz µέχρι Hz. Η ανθρώπινη οµιλία µπορεί να ποικίλει σε ένταση (ψίθυρος 20dB, οµιλία σε απόσταση 1 µέτρου 60dB), ενώ ένα θορυβώδες γραφείο ή ακόµη και το τηλέφωνο υπολογίζονται στα 70dB, δηλαδή 40dB παραπάνω από ένα ήσυχο σπίτι (30dB). Η ενεργοποίηση της απάντησης στο stress του θορύβου αυξάνει την έκκριση της αδρεναλίνης και της νορ-αδρεναλίνης, την αρτηριακή πίεση και τον 69

7 καρδιακό ρυθµό. Προκαλεί διαταραχές ύπνου (αναφέρεται ότι ανεκτό ότι θορύβου για τον ύπνο είναι τα 37dB το πολύ) και εκνευρισµό. Στα παιδιά και νεογνά τα προαναφερόµενα είναι ακόµη εντονότερα µε την εµφάνιση αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης, µεταβολές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα και διαταραχές στη δοµή και στους κύκλους του ύπνου (Bharathan και συν. 2007, Christensen 2005). Μπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι όταν όλες αυτές οι φυσιολογικές αποκρίσεις αφορούν ασθενείς είναι ακόµη πιο δραµατικές επιβαρύνοντας την υγεία τους. Από την άλλη µεριά στο προσωπικό παρατηρείται µείωση της ικανότητας απόδοσης, κόπωση και γρηγορότερη έλευση της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Στα χειρουργεία ο θόρυβος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 45-50dB. Παρόλα αυτά οι πηγές που τον προκαλούν είναι πολλές. Τα συστήµατα συναγερµού των αναισθησιολογικών µηχανηµάτων επιβαρύνουν το ακουστικό περιβάλλον. Η ενόχληση που προκαλούν χαρακτηρίζεται ως εκνευριστική για τους αναισθησιολόγους αλλά και τους χειρουργούς, κάτι που τους αναγκάζει να διακόπτουν τον ήχο. Η στάθµη του ήχου είναι ικανή να υπερκαλύπτει την συνοµιλία και να επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επέµβασης. ιάφοροι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα πριόνια και τα τρυπάνια υψηλών ταχυτήτων, αλλά και ο αέρας υπό πίεση ευθύνονται για θόρυβο που όχι µόνο εµποδίζει την επικοινωνία αλλά ευθύνεται και για απώλεια ακοής στο προσωπικό του ορθοπεδικού χειρουργείου ( Tsiou και συν. 2008, Kam και συν. 2007) Στους περιεγχειρητικούς ασθενείς η ηχορύπανση µπορεί να αυξήσει το άγχος πριν από την αναισθησία αλλά και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η βαθιά νάρκωση. Σε τέτοιους είδους ελαφρά καταστολή έχουν περιγραφεί µετά την επέµβαση από τους ασθενείς εφιαλτικά όνειρα τα οποία έβλεπαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Έχει µάλιστα παρατηρηθεί βραδύτητα στο χρόνο καταστολής και αναγκαιότητα αύξησης στα χορηγούµενα αναισθητικά φάρµακα λόγω του θορύβου και του stress που αυτός προκαλεί. Οι µονάδες εντατικής θεραπείας έχουν χαρακτηριστεί σαν τα πιο θορυβώδη τµήµατα των νοσοκοµείων. Τα µηχανήµατα και η ένταση που προκαλεί το επείγον περιστατικό θέτουν µοναδικούς σκοπούς τη διατήρηση της ζωής παραβλέποντας ίσως την ποιότητα και την ψυχική ηρεµία. Ανάγκη ψυχικής ηρεµίας έχει και ο άρρωστος που βρίσκεται σε καταστολή ή σε κωµατώδη κατάσταση. Η παλαιότερη άποψη πως αυτοί οι ασθενείς δεν αντιλαµβάνονται κανένα ερέθισµα έχει εγκαταλειφθεί, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως η αίσθηση της ακοής ενδεχοµένως να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και ενώ συστήνεται ήπια µουσική ακόµη και για ασθενείς σε «φυτική» κατάσταση παρατηρεί κανείς πως, αντιθέτως, είναι περιτριγυρισµένοι από δεκάδες µηχανήµατα παρακολούθησης, αναπνευστήρες, ή αντλίες χορήγησης (τροφής, φαρµάκων κ.α.), µε συνεχή θόρυβο, ενώ τα alarm ηχούν συνεχώς δεξιά και 70 αριστερά (Drouot και συν. 2008, Tsara και συν. 2008). Η πιο αρνητική επίδραση της ηχορύπανσης της µονάδος είναι η µεγάλη συµβολή της στην εµφάνιση του «Συνδρόµου Εντατικής Μονάδας». Το σύνδροµο αυτό εµφανίζεται σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε εντατικές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα είτε σε καταστολή, είτε όχι. Στις εντατικές νεογνών, οι θερµοκοιτίδες αποτελούν αυτόνοµες πηγές υψηλής έντασης, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα λιποβαρή βρέφη (Balogh και συν. 2005). Ένας σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων στα εργαστήρια βρίσκεται σε συνεχή θόρυβο από τα µηχανήµατα. Μικροβιολογικά εργαστήρια, τεχνητός νεφρός, ακτινολογικά και µαγνητικοί τοµογράφοι διακρίνονται για την παραγωγή ήχου η οποία βρίσκεται σε στενή σχέση µε την παλαιότητα και την καλή συντήρηση των µηχανηµάτων. Μάλιστα στο τµήµα λιθοτριψίας το µηχάνηµα εκπέµπει θόρυβο έντασης 103 έως 112 db. Το τµήµα των επειγόντων περιστατικών αποτελεί επίσης ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον που οφείλεται στην συγκέντρωση πολλών ατόµων, στη σχετική στενότητα του χώρου, στην υπερένταση τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών που περιµένουν να εξεταστούν αν και τα ειδικά µηχανήµατα δεν είναι τόσα πολλά στο τµήµα επειγόντων ώστε να προκαλούν θόρυβο (Edworthy και συν., 2005) Οι κλινικές-τµήµατα του νοσοκοµείου θεωρούνται γενικά πολύ πιο ήσυχες σε σχέση µε τα ειδικά και εντατικά τµήµατα, ωστόσο ο σταθµός των νοσηλευτών είναι αρκετά θορυβώδης χώρος. Συνοµιλίες, τηλεοράσεις, επισκεπτήριο, µηχανές καθαρισµού αποτελούν συχνότερες αιτίες ηχορύπανσης. Σε γενικές γραµµές αναφέρεται ότι τα παλαιά κτήρια είναι πιο θορυβώδη από ότι τα καινούρια, που σηµαίνει ότι η σύγχρονη προσέγγιση του προβλήµατος µπορεί να δώσει λύσεις. Αυτές οι λύσεις δίνονται µέσα από τον εργονοµικό σχεδιασµό και από µία σειρά παρεµβάσεων που αφορούν τη διαµόρφωση του χώρου, τον µηχανικό εξοπλισµό, αλλά και τη διοίκηση του προσωπικού. Η εργονοµία µε τον πολύπλευρο χαρακτήρα της κατορθώνει τα βελτιώσει το περιβάλλον όχι µόνο προς ωφέλεια των εργαζοµένων, αλλά κυρίως για το καλό των δεκάδων νοσηλευόµενων ασθενών. 5. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι Τέλος, αναφέρονται και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Βίαιες συµπεριφορές ενάντια στο υγειονοµικό προσωπικό, από τους νοσηλευόµενους παθολογικούς, χειρουργικούς ή ψυχιατρικούς ασθενείς, συµβαίνουν ορισµένες φορές και συνήθως στα ψυχιατρικά τµήµατα αλλά και στα επείγοντα. Μπορεί να οφείλονται είτε στην ανάγωγη συµπεριφορά των ατόµων, είτε σε ψυχιατρικές καταστάσεις και οργανικά ψυχοσύνδροµα. (Whelan 2008, Stathopoulou 2003). Η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας στα νοσηλευτικά ιδρύµατα είναι απαραίτητη για την παροχή βοήθειας σε τέτοιου είδους περιστατικά. Ο χειρισµός τους, µε υποµονή και κατανόηση καταδεικνύει την παιδεία και την αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού προσωπικού που θα πρέπει ακόµη και να εκπαιδευτεί στο ψυχολογικό χειρισµό αυτών

8 των ατόµων που προκαλούν εντάσεις, συγκρούσεις ή σωµατικές επιθέσεις. (Chapman & Styles 2006, Holleran 2004). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρουσία παραγόντων που υπονοµεύουν την υγεία στο χώρο του νοσοκοµείου, σε ένα χώρο που βασικός του στόχος είναι προαγωγή της υγείας, αποτελεί σχήµα οξύµωρο. Η εποχή της Florence Nightingale, που οι νοσηλευτές πέθαιναν από ελονοσία έχει παρέλθει. Η σύγχρονη νοσηλευτική έρευνα είναι σε θέση να διαπιστώσει τους κινδύνους, να τους αναλύσει και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας. Η πεποίθηση ότι «δεν πειράζει για µία φορά» ή ότι «δεν θα συµβεί σε εµένα», πρέπει να καταπολεµηθεί. Η χρήση «επικίνδυνων» φαρµάκων και η διαχείριση αιχµηρού υλικού απαιτεί πάνω από όλα ευσυνειδησία και αντιµετώπιση µε την ανάλογη σοβαρότητα. Η διαρροή φαρµάκων που παρατηρήθηκε σε έρευνες, είναι πιθανό να οφείλεται σε πληµµελή φροντίδα των συστηµάτων και κακή χρήση τους. Η εργαστηριακή τεκµηρίωση του µεγέθους του κινδύνου, είναι σύµµαχος των νοσηλευτών στην αντιµετώπισή τους και στην εκτίµηση της εξάλειψής τους. Οι µυοσκελετικές κακώσεις ταλαιπωρούν ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την επάρκεια του προσωπικού, αλλά και για το βάρος ανύψωσης ανά νοσηλευτή, είναι απαραίτητο να απαιτηθεί από το προσωπικό. Έως τότε, η εργονοµία και η σωστή τεχνική µπορούν να αµβλύνουν το πρόβληµα. Η µη υπερεκτίµηση των δυνάµεων, κυρίως από τους νέους νοσηλευτές και η άσκηση που προάγει τη µυϊκή ενδυνάµωση είναι απαραίτητα. Όσο για το θόρυβο, µπορεί να περιοριστεί σε ένα βαθµό, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις οµιλίες και τους θορύβους από την ολίσθηση αντικειµένων και τις πτώσεις αντικειµένων από τη µη σωστή διαχείρισή τους. Φαίνεται ότι πολλά από τα µέτρα πρόληψης βασίζονται απλά στην τροποποίηση και υιοθέτηση µιας νέας συµπεριφορά και δεν χρειάζονται ούτε οικονοµικές δαπάνες ή ειδικός εξοπλισµός. Η διάθεση για προστασία της υγείας των νοσηλευτών και η αγάπη για την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλµατος αποτελούν τις κινητήριες δυνάµεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ασφαλέστερη εκτέλεση του λειτουργήµατος των νοσηλευτών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Abel E. (2000) Immunosuppressant and cytotoxic drugs: unapproved uses or indications. Clin Dermatol 18: Alexopoulos Ε., Burdorf Α., Kalokerinou Α. (2003) Risk factors for musculoskeletal disorders among nursing personnel in Greek hospitals. International Archives of Occupational and Environmental Health. 76(4): Alexopoulos Ε., Burdorf Α., Kalokerinou Α. (2006). A comparative analysis on musculoskeletal disorders between Greek and Dutch nursing personnel. International Archives of Occupational and Environmental Health. 79(1): Allmers H., Schmengler J., Skudlik C., John S. (2005). Current state of the art in natural rubber latex allergy prevention. Business Briefing: HospitalEngineering & Facilities Management, Ando S., Ono Y., Shimaoka M., Hiruta S., Hattori Y., Hori F., Takeuchi Y. (2000) Associations of self estimated workloads with musculoskeletal symptoms among hospital nurses. Occup Environ Med. 57(3): Apostolopoulou Ε, Minetou Ε., Lambrianidou Ε., Vovolis V. (2003) Immediate Allergy to Latex Gloves: A Clinically Important Problem in Operating Room Nurses ICUS NURS WEB Journal, issue 6: ASHP/AHFS DI- American Hospital Formulary Service Drug Information, (2003). AHFS drug informationonline updates [www.ashp.org./ahfs/index.cfm]. 8. Balogh D., Kittinger E., Benzer A., Hackl J. (2005) Noise in the ICU. Intensive Care Medicine. 19(6): Bharathan T., Glodan D., Ramesh A., Vardhini B., Baccash E., Kiselev P., Goldenberg G. (2007) What do patterns of noise in a teaching hospital and nursing home suggest? Noise and Health. 9(35): Brown K., Esper P., Kelleher L., O Neill J., Polovich M., White J. (2001) Chemotherapy and biotherapy guidelines and recommendations for practice. Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society. 11. Centre Disease Control (2008), 12. Chapman R., Styles I. (2006) An Epidemic of Abuse and Violence: Nurse on the Front Line. Accident and Emergency Nursing. 14(4): Christensen M. (2005) Noise levels in a General Surgical Journal of Clinical Nursing.14(2): Connor T., Shults M., Fraser M. (2000) Determination of the vaporization of solutions of mutagenic antineoplastic agents at 23 and 37Ί C using a desiccator s technique. Mutat Res 470: Connor T., Anderson R., Sessink P., Spivey S. (2002). Effectiveness of a closed-system device in containing surface contamination with cyclophosphamide and ifosfamide in an i.v. admixture area. Am J Health Syst Pharm 59: Drexler, H., Schmid, K., & Schwager, C. (2007). Needle-stick injuries and other occupations exposures to body fluids amongst employees and medical students of a German university: Incidence and follow-up. Journal of Hospital Infection, 67, Drouot X., Cabello B., d'ortho M., Brochard L. (2008) Sleep in the intensive care unit. Sleep Med Rev. 12(5): Edworthy J., Hellier E. (2005) Fewer but better auditory alarms will improve patient safety. Qual Saf Health Care. 14(3): Eriksen W. (2003) The prevalence of musculoskeletal pain in Norwegian nurses aides. The International Archives of Occupational and Environmental Health. 76(8): Favier B., Gilles L., Ardiet C., Latour J. (2003) External contamination of vials containing cytotoxic agents supplied by pharmaceutical manufacturers. J Oncol Pharm Pract 9: Fuchs J., Hengstler J., Jung D., Hiltl G., Konietzko J., Oesch F. (1995) DNA damage in nurses handling antineoplastic agents. Mutat Res 342: Harrison, B. (2001) Risks of handling cytotoxic drugs. In M.C. Perry (Ed.), The chemotherapy source book. (3rd Ed., pp ). Philadelphia, PA. Lippincott, Williams, & Wilkins. 23. Hignett S. (2008) Work-related back pain in nurses. Journal of Advanced Nursing. 32(6): Holleran Ρ. (2004) Preventing Staff Injuries From 71

9 Violence Journal of Emergency Nursing, 32(6): Kam P., Kam A., Thompson J. (2007) Noise pollution in the anaesthetic and intensive care environment. Anaesthesia. 49(11): Karahan A., Kav S., Abbasoglu A., Dogan N. (2009) Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. J Adv Nurs. 65(3): Kromhout H., Hoek F., Uitterhoeve R., Huijbers R., Overmars R., Anzion, R., et al. (2000). Postulating a dermal pathway for exposure to antineoplastic drugs among hospital workers. Applying a conceptual model to the results of three workplace surveys. Annals of Occupational Hygiene. 44(7): Lipscomb J., Trinkoff A., Brady B., Geiger-Brown J. (2004) Health Care System Changes and Reported Musculoskeletal Disorders Among Registered Nurses. American Journal of Public Health 94(8): Μπαµπινιώτης Γ. (1998) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 30. Marsden D., Jones D., Britton R., Ognibene T., Ubick E., Johnson G., Farmer P., Brown K. (2009) Doseresponce relationships for N7-(2-Hydroxyethyl) Guanine induced by low-dose [14C] Ethylene Oxide: Evidence for a novel mechanism of endogenous adduct formation. Cancer Res. 10: Martin, S., Larsen E. (2003) Chemotherapy-handling practices of outpatient and office-based oncology nurses. Oncology Nursing Forum, 30(4), Martimo K., Verbeek J., Karppinen J., Furlan A., Kuijer P., Viikari-Juntura E., Takala E., Jauhiainen M. (2007) Manual material handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub Menzel N., Lilley S., Robinson M. (2006) Interventions to reduce back pain in rehabilitation hospital nursing staff. Rehab. Nurs. 31(4): Occupational Safety & Health Administration (2007) Peixinho C, Tavares-Ratado P, Tomas M, Taborda- Barata L, Tomaz C. (2008) Latex allergy: New insights to explain different sensitization profiles in different risk groups. British Journal of Dermatology. 159: Peate I. (2004) Occupational exposure to HIV and prophylaxis therapy. Br. J Nurs. 10; 13(19): Rogers B., Mastroianni K., Randolph S. (2003) Occupational Health Nursing Guidelines for Primary Clinical Conditions (3rd ed). Boston, MA:OEM Press. 38. Roupa Z., Vassilopoulos A., Sotiropoulou P., Makrinika E., Νoula Μ., Faros E., Marvaki C. (2008) The problem of lower back pain in nursing staff and its effect on human activity. Health Science Journal. 2(4): Smith D., Smyth W., Leggat P., Wang R. (2006) Needlestick and sharps injuries among nurses in a tropical Australian hospital International Journal of Nursing Practice. 12(2): Srikrajang J., Pochamarn C., Chittreecheur J., Apisarnthanarak A., Danchaivijitr S., (2005) Effectiveness of education and problem solving work group on nursing practises to prevent need stick sand sharp injury. J Med J Med Assoc Thai. 88 Supp; 10:S Stathopoulou Η. (2003) Violence and aggression towards health care professionals. ICUS NURS WEB Journal, issue 29-30: Stone P., Clarke S., Cimiotti J., Correa-de-Araujo R. (2004) Nurses working conditions: Implications for infectious disease. Emerging Infectious Disease. 10(11): Takada S. (2003) Principles of chemotherapy safety procedures. Clin Tech Small Anim Pract 18(2): Tsara V., Nena E., Serasli E., Vasileiadis V., Matamis D., Christaki P. (2008) Noise levels in Greekl hospitals. Noise Health. 10(41): Tsiou C., Efthymiatos G., Katostaras T. (2008) Noise in the operating rooms of Greek hospitals. J Acoust Soc Am. 123(2): Vandenbroucke J., Robays H. (2001) How to protect environment and employees against cytotoxic agents, the UZ Ghent experience. J Oncol Pharm Practice 6(4): Vasiliadou A., Karvountzis G., Soumilas A. et al. (1995) Occupational low-back pain in nursing staff in a Greek hospital. J Adv Nurs.21: Whelan T. (2008) The Escalating Trend of Violence Toward Nurses. Journal of Emergency Nursing. 34(2): Wick C., Slawson M., Jorgenson J., Tyler L. (2003) Using a closed-system protective device to reduce personnel exposure to antineoplastic agents. Am J Health Syst Pharm 60: Wollman S. (2003) Low back pain. Nursing. 33(10): Wnuk A. (2003) Occupational exposure to HIV infection in health care workers. Med Sci Monit. 9(5): Yang Y., Liou S., Chen C., Yang C., Wang C., Chen C., Wu T. (2007) The effectiveness of a training programme on reducing injuries/sharp object injuries among soon graduate vocational nursing school students in Southern Taiwan. J Occup Health. 49(5):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Χανιά Μαρία Νοσηλεύτρια (Μ.Sc.), Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΣΚΟΠΟΣ. Της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Εισαγωγή Κυπριανού Καράβα Μάρω Τα κυτταροστατικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ Μαρία Χατζοπούλου 1,2, Ελισάβετ Δοναδίκη 1, Ελένη Τσίντζου 1, Ιωάννης Μπένος 2, Παναγιώτα Σουρτζή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο»

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Συμμετέχοντες στην έρευνα 1) Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) Καθαρισµός της περιοχής µε σαπούνι και νερό Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος και διάθεση χρόνου για να στεγνώσει Καµία επαφή µε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Βασίλης Παπαδόπουλος Νοσηλευτής Τ.Ε. Προϊστάμενος Νοσηλευτής Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer Ο ρόλος του νοσηλευτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1. Τη συνέχιση της φροντίδας. 2. Την προαγωγή της υγείας. 3. Τη θεραπευτική παρέμβαση. 4. Τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. 5. Την αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία με ζώα εργαστηρίου Φυσικοί κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ)

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) εµφανίζεται υπό µορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδηµιών σε παγκόσµια κλίµακα Συµπτώµατα γρίπης Τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Υγιεινή της Εργασίας είναι: η προάσπιση και προαγωγή της υγείας στον ψηλότερο βαθμό της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σ όλα τα επαγγέλματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Κίνδυνος έκθεσης Ο κίνδυνος έκθεσης σε αίμα είναι σαφώς μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι λέξεις πονάνε: Οι νοσηλευτές αντιμέτωποι με τη λεκτική κακοποίηση στο χώρο του χειρουργείου

Οι λέξεις πονάνε: Οι νοσηλευτές αντιμέτωποι με τη λεκτική κακοποίηση στο χώρο του χειρουργείου Οι λέξεις πονάνε: Οι νοσηλευτές αντιμέτωποι με τη λεκτική κακοποίηση στο χώρο του χειρουργείου Μαύρα Τουρίκη, Νοσηλεύτρια ΤΕ Ουρολογικής κλινικής ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Ψυχολόγος Μερόπη Κουτουρίνη, Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση κινδύνου και τραυματισμοί από βελόνες

Εκτίμηση κινδύνου και τραυματισμοί από βελόνες 40 Εκτίμηση κινδύνου και τραυματισμοί από βελόνες Εισαγωγή Η υγεία των εργαζομένων, ιδίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόνοιας, διατρέχει κίνδυνο λόγω της έκθεσής τους κατά την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας

Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας Γρανά Ελίνα Νοσηλεύτρια ΠΕ ΜΔΕ Κοινοτική Νοσηλευτική, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μυοσκελετικές Παθήσεις Οι ΜΣΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα