Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης."

Transcript

1 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD, σε χθεσινή του συνεδρία, εξέτασε και ενέκρινε τις Τελικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου του Εσωκλείω ολόκληρο το κείµενο των Τελικών Οικονοµικών Καταστάσεων για το 2007 όπως αυτές εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν και όπως αυτές θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα πιο πάνω διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Φυλάξεως 180, Κτίριο Ολυµπία, Γρ. 201, 3038 Λεµεσός. To.Σ. αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 στις 12:00 µ.µ. στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Φυλάξεως 180, Κτίριο Ολύµπια, Γρ. 201, 3038 Λεµεσός. Με εκτίµηση Anteva Secretarial Services Ltd Γραµµατέας.

2 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

3 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο, Τραπεζίτες και άλλοι Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 8 Ισολογισμός 9 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 10 Κατάσταση ταμειακών ροών 11 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 12-36

4 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Νίκος Πουκής (Eκτελεστικός Πρόεδρος) Άντζελα Σολομωνίδου (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Μαρίνος Δημητρίου (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γρηγόρης Θεοχάρους (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γραμματέας Anteva Secretarial Services Ltd Τραπεζίτες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίμιτεδ Tράπεζα Κύπρου Λτδ Ελεγκτές Deloitte & Touche Limited Νομικοί σύμβουλοι Καλλής & Καλλής Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 2024 Στρόβολος Λευκωσία Εγγεγραμμένο γραφείο Αγίας Φυλάξεως 180 Olympia Court Γραφείο Λεμεσός

5 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι Σύμβουλοι παρουσιάζουν την έκθεσή τους και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κυριότερες δραστηριότητες Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα κεφαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και εξωτερικού και που θα χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των επενδύσεων του. Επίσης εισπράττει ενοίκια από ακίνητα. Αποτελέσματα Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος, φαίνεται στη σελίδα 8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη του έτους και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στην σημείωση 22. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας Η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Στις 2 Μαρτίου 2007 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε την μετάταξη των τίτλων της εταιρείας, από την Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών όπως προβλέπεται από την παράγραφο της ΚΔΠ 596/2005, που αφορά τις περιπτώσεις επαναφοράς εκδότη από την Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών/Ειδικής Κατηγορίας στην Αγορά που διαπραγματευόταν προηγουμένως εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο λόγος της μη συμμόρφωσης με την ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία για τον οποίο είχαν αρχικά μεταταχθεί οι Εταιρείες στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών/Ειδικής Κατηγορίας σύμφωνα με την πρόνοια 2.2.3(α) της ΚΔΠ 596/2005, έχει εκλείψει. Η διαπραγμάτευση των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών άρχισε την Πέμπτη, 8 Μαρτίου Το αποτέλεσμα για τη χρήση μετά τη φορολογία είναι κατά 164,57% χαμηλότερο σε σύγκριση με το περσινό αποτέλεσμα λόγω του ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημείωσε αύξηση 23,6% ενώ την προηγούμενη περίοδο σημειώθηκε αύξηση 129%. Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς λόγω πιθανών αρνητικών μεταβολών στις τιμές των αξιών καθώς επίσης και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Η Εταιρεία κατέχει επενδύσεις σε ξένο νόμισμα και έτσι αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία των ξένων νομισμάτων έναντι της Κυπριακής λίρας. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

6 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Μετοχικό Κεφάλαιο Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από την ημερομηνία της σύστασης της ανέρχεται σε , διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία. Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,50 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των 0,50 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,10 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε διαιρεμένο σε συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των 0,10 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,50 η κάθε μία σε 0,10 η κάθε μία, επειδή το ποσό των 0,40 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από διαιρεμένο σε μετοχές των 0,10 η κάθε μετοχή σε διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,10 εκάστη μετοχή. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έχει επικυρωθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο στις 31 Ιανουαρίου To διάταγμα κατατέθηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 19 Φεβρουαρίου 2008 και επικυρώθηκε στις 20 Μαρτίου Σύμβουλοι Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 1 των οικονομικών καταστάσεων. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αμοιβή Συμβούλων Κατά τη διάρκεια του έτους, οι Σύμβουλοι εισέπραξαν το ποσό των ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία (2006: ). Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας οι σύμβουλοι Γρηγόρης Θεοχάρους και Μαρίνος Δημητρίου αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η επανεκλογή της εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Συμμετοχή Συμβούλων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας Η κατά κυριότητα συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, ανηλίκων τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου) και του Γραμματέα, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής, ήταν ως ακολούθως:

7 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συμμετοχή Συμβούλων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας (συνέχεια) % % Νίκος Πουκής 4,74 4,74 Το ποσοστό του κ. Νίκου Πουκή περιλαμβάνει και έμμεση συμμετοχή ύψους 0,07% μέσω προσώπων που διενεργούν σε συνεννόηση μαζί του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή στα πιο πάνω ποσοστά. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν την ημερομηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα άτομα κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, πέντε τουλάχιστον τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: % % Suphire Securities & Financial Services Ltd 13,79 13,79 Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 10,36 10,36 Suphire (Venture Capital) Ltd 6,00 6,00 Αχιλλέας Σταύρου 6,86 6,86 Harvest Financial Services Ltd 7,37 6,79 Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές Deloitte & Touche Ltd, εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άντζελα Σολομωνίδου Σύμβουλος Λευκωσία, 17 Απριλίου 2008

8 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Harvest Capital Management Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 45 (i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Harvest Capital Management Public Limited και (β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Harvest Capital Management Public Limited, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.. Νίκος Πουκής, Πρόεδρος Άντζελα Σολομωνίδου, Σύμβουλος Μαρίνος Δημητρίου, Σύμβουλος Γρηγόρης Θεοχάρους, Σύμβουλος

9 6 ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED (η Εταιρεία ) στις σελίδες 8 μέχρι 36, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

10 7 ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED (συνέχεια) Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων, στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Εταιρείας περιλαμβάνονται επενδύσεις συνολικού κόστους και αξία στις εταιρείες Suphire (Venture Capital) Limited και Harvest Advisors Limited, οι οποίες δεν έχουν ετοιμάσει οικονομικές καταστάσεις και δεν υπάρχουν άλλες πηγές πληροφοριών για να μπορέσει το διοικητικό συμβούλιο και εμείς να αξιολογήσουμε την τρέχουσα αξία των επενδύσεων αυτών. Δεν υπήρχαν ικανοποιητικές ελεγκτικές διαδικασίες που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για να επιβεβαιώσουμε την αξία και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στην αξία τους θα επηρεάσει την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου. Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Deloitte & Touche Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές Λευκωσία, 17 Απριλίου 2008

11 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές πληροφορίες (σημ. 19) Σημ. Ευρώ Ευρώ Εισοδήματα: Μερίσματα Τόκοι Ενοίκια εισπρακτέα Zημιά από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων (11.834) (75.596) (20.220) ( ) Πλεόνασμα από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση (Έλλειμμα)/πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων ( ) ( ) Συναλλαγματική διαφορά από την μετάφραση χρηματοοικονομικών στοιχείων εξωτερικού (95.039) ( ) Λειτουργικά έξοδα 7 (40.697) ( ) (69.535) ( ) (Ζημιά)/κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 6 ( ) ( ) Φορολογία έτους (5.194) 427 (8.874) (Ζημιά)/κέρδος έτους μετά τη φορολογία ( ) ( ) (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ/λεπτά) 9 (0,97) 1,50 (1.66) 2,56 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

12 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Συμπληρωματικές πληροφορίες (σημ. 19) Σημ. Ευρώ Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα Τραπεζικά υπόλοιπα Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για επένδυση Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Ολικό ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγματα Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Φορολογία Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Ολικό μη τρεχουσών υποχρεώσεων Ιδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά 21 ( ) ( ) ( ) ( ) Ολικό ιδίων κεφαλαίων Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Απριλίου 2008 και υπογράφηκαν εκ μέρους του από: Νίκος Πουκής Άντζελα Σολομωνίδου Πρόεδρος Σύμβουλος Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

13 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αγορά ιδίων μετοχών Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Αποθεματικό από εκποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών από τη μετάφραση επενδύσεων εξωτερικού Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (15.157) ( ) ( ) ( ) (91.508) Κέρδος έτους μετά τη φορολογία Μεταφορές στο/(από): Αποθεματικό από εκποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων (75.596) Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων - - ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (15.157) ( ) ( ) ( ) (91.508) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ( ) Ζημιά έτους μετά τη φορολογία - - ( ) ( ) Μεταφορές στο/(από): Αποθεματικό από εκποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων (11.834) Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων - - ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (15.157) ( ) (11.834) (53.071) Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 10

14 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Συμπληρωματικές πληροφορίες (σημ. 19) Σημ. Ευρώ Ευρώ Ροή μετρητών από εργασίες (Ζημιά)/κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού Τόκους εισπρακτέους (10) (4) (17) (7) Μερίσματα εισπρακτέα (1.897) - (3.241) - Τόκους πληρωτέους Συναλλαγματική διαφορά από την μετάφραση επενδύσεων Πλεόνασμα από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση - (56.000) - (95.682) Ζημιά από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Έλλειμμα/(πλεόνασμα) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων ( ) ( ) Ζημιά από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (63.192) ( ) (Άυξηση)/μείωση στους χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα (402) (687) Μείωση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα (4.296) (24) (7.340) (41) Ροή μετρητών για εργασίες (8.340) (14.251) Τόκοι που πληρώθηκαν (81) (1.733) (138) (2.961) Φορολογία που πληρώθηκε (1.773) - (3.029) - Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (300) (10.073) (512) (17.212) Επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, καθαρή Τόκοι εισπρακτέοι Μερίσματα εισπρακτέα Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (522) (5.431) (892) (9.278) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (522) (892) Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

15 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED Γενικά Σύσταση Η Harvest Capital Management Public Ltd ( η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1999 σαν δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής Στις 25 Σεπτεμβρίου 2000 η Εταιρεία είσαξε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετοχές ονομαστικής αξίας 50 σεντ η κάθε μία και δικαιώματα αγοράς μετοχών. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 11 Απριλίου 2005 που έκδoσε η Εταιρεία για επέκταση των δραστηριοτήτων της με απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς. Δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας επενδύσεων τόσο για επενδύσεις στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα κεφαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήρια Εξωτερικού και που θα χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των επενδύσεων του. Επίσης εισπράττει ενοίκια από ακίνητα. 2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου καθώς επίσης με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, προσαρμοσμένη έτσι που να περιλαμβάνει την επανεκτίμηση των ακινήτων για επένδυση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2007 και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση σε σχέση με λογιστική αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου, έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.

16 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσεως. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ Πρότυπα, αναθεωρήσεις και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2007 Τα πρότυπα, αναθεωρήσεις και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως: ΔΠΧΠ7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και παράλληλη τροποποίηση του ΔΛΠ1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου. Το ΔΠΧΠ7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους παρεχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Το ΔΠΧΠ7 καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς, περιλαμβανομένης της ανάλυσης ευαισθησίας για τον κίνδυνο αγοράς. Το ΔΠΧΠ7 αντικαθιστά το ΔΛΠ30 Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών και Ομοίων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς επίσης και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ32 Xρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Η τροποποίηση του ΔΛΠ1 εισάγει γνωστοποιήσεις για το ύψος και τον τρόπο διαχείρισης του κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Διερμηνεία 8 Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΠ2. Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρεία παραχωρεί μετοχές ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της), όταν το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των μετοχών που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

17 HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια) Πρότυπα, αναθεωρήσεις και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2007 (συνέχεια) Διερμηνεία 9 Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων. Η Διερμηνεία 9 απαιτεί όπως μια εταιρεία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη στιγμή σύναψης του συμβολαίου και απαγορεύει τη μεταγενέστερη επανεξέταση της εκτίμησης αυτής εκτός εάν υπάρχει μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταμειακές ροές. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η Διερμηνεία 10, «Ενδιάμεση Έκθεση και Απομείωση» Η Διερμηνεία 10 μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή επενδύσεις σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση ή μη εισηγμένες μετοχές που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Πρότυπα, αναθεωρήσεις και διερμηνείες που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ αλλά δεν ισχύουν ακόμα ΔΠΧΠ8 Λειτουργικοί Τομείς Το ΔΠΧΠ8 αντικαθιστά το ΔΛΠ14 Oικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα και υιοθετεί μία διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Το ΔΠΧΠ8 εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Η Εταιρεία είναι στη διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΔΠΧΠ8 και θα το εφαρμόσει από την 1 Ιανουαρίου Διερμηνεία 11 ΔΠΧΠ2: Συναλλαγές σε Ίδιες μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών του ιδίου Ομίλου. Η Διερμηνεία 11 παρέχει καθοδήγηση κατά πόσο συναλλαγές που καθορίζονται από την αξία μετοχών σε σχέση με ίδιες μετοχές της εταιρείας ή σε σχέση με εταιρείες του Συγκροτήματος θα πρέπει να λογίζονται ως διακανονισμός με έκδοση τίτλων ή ως διακανονισμός τοις μετρητοίς στις οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας και των εταιρειών του Συγκροτήματος. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία. ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση), Κόστος Δανεισμού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009). Το αναθεωρημένο ΔΛΠ23 απαιτεί η οντότητα να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέρος του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία είναι στη διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΔΛΠ23 και θα το εφαρμόσει από την 1 Ιανουαρίου 2008.

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα