--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος (Α.Μ ) Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Ανδρέας Θεοδωρακάκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ ~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

2 Τ.Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος (Α.Μ ) Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Ανδρέας Θεοδωρακάκος ΠΕΙΡ ΑΙΑΣ 2013

3 Πρόλογος Αντικε ίμενο της εργασίας ε ίναι «η μελέτη και η πε ριγραφ1] εγκατάστασης συστήματος υγρα ε ριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης». Υπεύθυνος κατά την εκπόνηση της πτυχιακής ήταν ο επίκουρος καθηγητής Δρ. Ανδρ έας Θεοδωρακάκος, στον οποίο οφ είλω ιδιαίτερες ευχαριστ ίες γ ια την ανάθ εση αυτή ς και την δυνατότητα που μου δόθη κε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφ έρον θ έ μα. Θα ήθ ελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο, ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Hellas Gas» (μελέτες και εγκαταστάσε ις δικτύων αέριων καυσίμων, υγραεριοκίνηση) για την διάθ εση τόσο του χώρου όσο και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκπόνηση τη ς παρούσης ε ργασία ς, καθώ ς επίσης και τον κ. Αθανάσιο Μουρλά, MSc Μχανολόγο Μηχανικό, εργαστηριακό συνεργάτη του Εργαστηρίου Τριβολογίας, του Τμ1]ματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Π ε ιραιάς, Ιούλιος 2013

4 Περίληψη Στην παρούσα εργασία, γίνε ται αναφορά στη μελέτη και στην περιγραφ1] της δ ιαδικασίας εγκατάσταση ς (διασκευής) συστ~]ματος υγρα ε ριοκίνησης σε κινητ~jρ α β ενζ ίνης. Για την διερεύνηση βασικών στοιχε ίων τ~1ς υγρα ε ριοκίνησης (κατανάλωση, απόδοση, ρύποι), έγ ινε διασκευή σε κινητήρα επιβατικού οχήματος, ώστε αυτό να χρησιμοποιεί υγρα έ ριο γ ια την κίνησή του ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης, βάσει των οδηγιών του κατασ κευασ τ~] του συστή ματος καθώς επίση ς και των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, πραγματοποη]θηκαν μετρ 1]σε ις (κατανάλωσης, απόδοσης, ρύπων, κόστους) που αφορούσαν την κίνηση του οχή~ιατος με χρήση βενζίνης και υγραερίου. Λ έξε ις κλε ιδιά: Εναλλακτικά καύσιμα, Υγραέριο, Υγραεριοκίνηση Abstract ln this paper, there has been a reference to the study and description of the installation process (remake) of autogas system in petrol engi ne. Το inνe stigate the basic e\ements of autogas (consumption, performance, emissions), a νehicle engine has been remaked, so as to use LPG as an alternative fuel, based οη the instructions of the rnanufacturer of the system, as well as the technical specifications defined by the Greek Legislation. Finally, measurements were made (consumption, performance, emissions, costs) related to the use ofthe vehicle using petrol and LPG. Keywords: Alternative fuels, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Autogas ίί

5 Πε ριεχό μενα Πρόλογος Π ε ρί ληψη / Abstract Πίνακ ες νίί Ε ι κόνες νίίί Γραφήματα χ Ε ισαγωγ ιί χί ίί Κεφά λα ιο 1 Το υγραέριο: Βασικά χαρακτ ηριστικά 1.1 Το υ γ ρα έ ριο Τι ε ίνα ι το υγραέριο Π αραγωγή υγρα ε ρίου Τυπικές ιδ ιό τητες εμπο ρικο ύ υγ ρ αε ρίου Βασικά στοιχε ία του υγρα ε ρίου Υψη λός βαθμός απόδοσης Χρ ήσεις Ασφάλε ια προ ς το πε ριβάλλο ν Σύγκριση υγραερίου Σύγκριση υγραερίου με άλλα καύσ ιμα Κεφάλαιο 2 Υγρα ε ριοκίνηση και η ιστορία της 2.1 Υγρα ε ριοκίνηση Τι ε ίναι η υγ ρα ε ριοκίνηση Β ασ ικά χαρακτηριστικά τη ς υγρα ε ριο κίνησης Η υγραε ριοκίνηση ανά τον κόσ μο Σε παγκόσμ ιο ε π ίπεδο Σε ευρωπαϊκό επ ίπ εδο Στην ελλη ν ική αγορά Κ εφάλαιο 3 Συστήματα υγραε ριοκίνηση ς και η εξέλιξή τους 3.1 Στοιχεία συστη μάτων υγ ρα ε ριοκίνησης Σύστημα πλήρωσης Δεξαμενή υγραερίου Βαλβίδες συστήματος υγρα ε ριο κίνησης Μ ετατροπέας συστήματος υγραερίου Μ ε ίκτη ς συστήματος υγρα ε ρίου ίίί

6 3.1.6 Εγχυτ~\ρες αέριου ψ εκα σμού Εγχυτηρες υγρού ψεκασμού Η λεκ τρικά και η λεκτ ρονικά συστήματα ελέγχου Σωλήνες και εξα ρτηματα Εισαγωγή στα συση\ματα υγρα ερ ιοκίνησης Εξέλιξ η συστημάτων υγρα ε ριοκίνηση ς Συστηματα υγραεριοκίνησης Σύστημα μονού ψεκασμού -ανο ιχτού βρόγχου ( 11 γενιά) Σύστημα μονού ψεκασμού -ανοιχτού βρόγχου (2 11 γενιά) Σύστημα μονού πο λλαπλού ψεκασμού (3' 1 γεν ιά) Σύστημα μονού πολλαπλού-διαδοχικού ψεκασμού (4 11 γενιά) Σύστημα υγρού ψεκασμού (5 11 γενιά) Κεφάλαιο 4 Μελέτη του οχήματος για το σύστημα υγραεριοκίνησης 4.1 Αρχικές μετρήσ εις αυτοκινήτου Μ ετρήσεις χρόνου ψ εκασ μού Έλεγχος ψεκασμού του καυσίμου Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπής ρύπων κινητ1\ρα Έλεγχος τιμών λε ιτουργίας κινητηρα Διάγνωση βλαβών κινητήρα Μετρήσε ις εκπομπής ρύπων του οχήματος Επιλογή εξαρη1μάτων συστηματος Επιλογή δεξαμενής Επιλογ1\ μονάδας π λ1jρ ωσης Επιλογή ρυθμιστη πίεσης Επιλογή ηλεκτρονικών εγχυτηρων (μπεκ) Επιλογή υποδοχές εγχυ τηρα Επιλοy~j ακροφυσίου έγχυση ς Επ ιλογή βαθμονομητών υγρα ε ρίου Επιλογή ηλεκτρονικού κυκλώματος διαχείρ ιση ς του συστηματος υγραεριοκίνησης Συγκεντρ ωτικός πίνακας μελέτης Κεφάλαιο 5 Τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης 5.1 Στάδια δ ιασκευής οχήματος Τοποθ έτηση της μονάδας πλήρωσης Τοποθ έ τηση συστηματος φιλτραρίσματος Τοποθέτηση της δεξαμενή υγρα ε ρίου ίν

7 Τοποθέτηση το υ ρυ θ μιστή πίεση ς Διάτρηση τη ς πολλαπλή ς ε ισαγωγ ή ς κα ι τοπ ο θ έτηση των ακροφυσίων του υγ ραε ρίου Τοποθ έτηση του συστήματο ς έγχυση ς υγ ρα ε ρίο υ Τ οποθ έτηση του εγκεφά λου ελέγχο υ γ ια το σύστημα τη ς υγρα εριοκίνηση ς Τ οπ ο θ έτηση δ ιακόπτη εναλλαγή ς κα υσίμο υ Τοπο θ έτηση του η λε κτρ ο ν ικού κυκλώ μα τος διαχε ίρ ιση ς του συστήματος υγ ραε ρ ιοκ ίνηση ς Ο Τοποθέτηση τω ν ασφαλε ιώ ν το υ η λεκτρο νικού κυκλώ ματο ς Δο κ ιμές μετά την εγ κατάσταση Έλεγχο ς τ η ς στεγανότητας του συστή μα τος Μ έτρηση τη ς π ίεση ς Έ λεγχος τ η ς αντλίας τροφο δ οσία ς Έλεγχο ς χρονισμού έγχυσης καυσίμου Συγκεντρωτικός πίν α κας μετά την τοποθέτηση Κεφάλαιο 6 Μετρήσε ις - Π ε ιραματική δ ιαδ ικα σία 6.1 Μ ετρήσε ις του οχήματος Σύγ κριση τη ς κατανάλωση ς καυσίμο υ Μέτρηση ε κπομπώ ν ρύπων Απο τ ελέσμα τα άλλω ν π ε ιραμάτω ν Π ε ιραματικ1] ανάλυση σε β ενζινο κ ινητήρ α με χρήση υγ ρε ριο κ ίνησης 3 ης γενιάς Δ ιε ρεύνηση των ε κπομπών και των ε πιδόσεω ν σε υγ ρε ριοκίν η το όχι 1 μα 3ΙJ Ι γενιάς Οι επιδόσε ις κα ι τα χαρακτηριστ ικά των εκπ ο μπών ρύπω ν του υγ ρα ε ρίου σε 4 -χρονο κινητή ρα με μεταβλητό μ ι]κο ς δ ια δ ρο μή ς και α ναλογ ία ς συμπ ίεση ς Δ οκ ιμές διαφό ρων υγ ρ αερ ιοκ ίνη τω ν οχημάτω ν Δ οκ ιμή σε Peugeot 207 αέ ριο υ ψεκασμο ύ Δ ο κ ιμή σ ε C h eν ro l et Spark αέ ριου ψ εκασμού Δ ο κιμή σε Nissan Juke α έ ριου ψ εκασμού Δοκιμ1] σε Honda Jazz υγρού ψ εκασμού Δοκιμή σε Nissan Qashqai υγρού ψ εκασμού Δοκ ιμ1] σ ε Subaru Forester υγρού ψεκασμού Δο κ ιμή σε Jeep Cherokee αέ ριου ψ εκασμο ύ Δυναμο δε ικτικά δ ιαγράμμα τα υγρα ε ριοκίνητω ν οχημάτω ν Δυνα μοδε ικτικό δ ιάγραμμα Subaru Forester Δυναμο δε ικτικό δ ιάγραμμα Mazda Tribute ν

8 6.4.3 Δυναμοδεικτικό διάγραμμα Kia Ceed Δυναμοδεικτικό διάγραμμα VW Polo Κεφάλαιο 7 Οικονομοτ εχνική μ ελέτη διασκευής 7.1 Εισαγωγή Έξοδα με την χρήση β ενζίνης Κόστο ς καυσίμου για km Κόστος φίλτρων β ε ν ζ ίνης γ ια km Κόστ ος καθαρισμού φίλτρων εγχυ τήρων συστήματος β ενζίνης για km Έξοδα με την χρήση υγραερίου Κόστος καυσίμου γ ια km Κ όσ τος φίλτρων υγ ρα ερίου γ ια km Κόστ ος καθαρισμού φίλτρ ω ν εγχυτήρων συστήματος υγα ε ρίου για km.... 1Ο Κόστος διασκευής συστήματος υγρα ε ριοκίνησης Ο Συνολικά έξοδα κάθ ε κατηγο ρίας Συνολικά έξοδα με τη χρήση β ενζίνης Συνολικά έξοδα με τη χρήση υγρα ερίου Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα 104 Β ιβλιογραφία 108 Παράρτι1 μα Παράρτημα Παράρτη μα ΙΠ 128 Παράρτημα IV 134 Παράρτη μα V 136 νί

9 Πίνακε ς 1.1 Ενεργtιακή σύγιφιση Εκπομπές εν ε ργειαι<ών ι<αυσίμων Ο 2. 1 Σύγ κρ ιση καυσί μου ι< ίνηση ς κ αι αριθμού οι<τανίων Ε κπο μπές κα ι ποσοστό με ίωσης ρύπων Π ρατήρ ια κα ι οχήματα υγρα ερίου ανά τον ι<όσμο Συγκεντρωτι κός πίναι<ας μελέτ η ς Σ υγ κ εντρωτ ικός πίνακα ς τοποθ έτησης Π ίνα κας αποτ ελεσμά των Β ενζ ί\n ] ς Π ίνακας αποτελεσ μάτων Υ γρα ε ρίο υ Μ ετρή σεις καυσα ερ ίων βενζ ίνη ς, σ το ρ ελαντ ί Μ ετρήσε ις καυσα ερ ί ων βενζ ίνη ς, στις 2500rpm Μ ετρήσ ε ις καυσα ερίων υγραερ ίου, στο ρ ελαντ ί Μ ετρήσεις καυσα ερ ί ων υγραερίου, στ ι ς 2500rpm Μ ετρήσε ις καυσα ερ ίων υγρα ερίου Πίνακας αποτελεσμά των Peugeol lpg Πίνακα ς απο τ ελεσμάτων Ch eν ro l e l Spark Ο Πίνακας αποτελε σμά τ ων Nissan Juke 1.6 lpg Πίναι<ας αποτελεσ μάτων Honda Jazz Πίνακας αποτελε σμά των Nissan Qashqai 1.6 lpg Π ίνακας αποτ ελεσ μάτων Subaru Forcsler 2.0 ΙpΓι Πίνακας απο τ ελε σμάτ ων Jeep Cherokee 3.7 lpg ΣυγκιΎτ ρωτι κό ς π ίναι<ας αποτελεσμάτων ( ιπποδύνα μη, κατανάλωση και εκπομπ ές ρύπων), από δοι<ιμ ές σε διάφορα υγραεριοκίνητα οχή ματα Ι 6 - υγ κεντ ρωτι ι<ός π ίνακας αποτελεσμά των (ιπποδύ να μη κα ι ροπή), από δοκιμές σε δ ιάφορα υγ ραεριοκίνη τα οχή μ ατα Λ ε ιτουργ ικά έξοδα οχήματο ς (σ ε ), συναρτή σε ι καυσ ίμου γ ια δ ιανυθε ίσα απόστασ η km Συνολ ι ι<ά λε ιτο υργικά έξο δ α οχήματος (σε ), συναρ τή σει καυσίμου γ ια διανυθε ίσα από σταση krn νίί

10 Εικόνες 1.1 Π αρ αγωγή υγραερίου από το φυσικό αέριο Αντάπτορας πλήρωσης ACME Αντάπτορας πλήρωση ς «Ολλανδικό» μπαγιονέτ Αντάπτορ ας πλ ήρωση ς «Ιτα λικό» πιάτο Κυλ ινδρ ι κή δεξαμενή υγραερίου Τορο ϊδής δεξαμεν ή υγραερίου Μ ε τρητή ς στάθμη ς και πλωτήρας υγραερίου Π ολυ βαλβ ίδα υγραεριοκίνησης Βα λ βίδα δ ιακοπ1j ς καυσίμου Ανεπίστροφη βαλβίδα υγραερ ίου Ο Μ ετατροπέας φάσης υγρα ε ρίου Διάφο ροι με ίκτες υγραεριοκίνησης Εyχυτήρες αέριου ψεκασμού Εγχυτήρες υγρού ψ ε κασμού Μ ετρητή ς στάθμ η ς υγραερίου Εσωτερ ι κός μετρητής κω εναλλάκτης καυσίμου Η λεκτρονικό σύστημα ελέγχο υ Απ ε ικόνιση συστήματος μονού ψ εκασμού Απε ι κόν ιση συστήματος μονού - ανοιχτού βρόγχου Απε ι κόνιση συστή ματος πο λλαπλού ψ ε κασμού Απ ε ικό ν ιση συστήματος πο λλαπλού - δ ιαδοχ ι κού ψεκασμού Απε ικόν ι ση συστήματος υγρού ψ ε κασμού... Γl ολ ύμε τρο l ' lυ ke Μ ετρήσε ις ρύπων καυσαερίων Αναλυτ ή ς καυσαερίων Kanc Gas Analyser Auto4-I.... Κυλ ινδρ ική δεξαμενή!com Τοροϊδές δεξαμενή!com Αποσπώμεν η μονάδα πλήρωση ς Σταθερ ή μονάδα πλ ήρωση ς Ρυθμιστή ς πίε σης ελαφρού τύ που Ρυθμι στ ή ς π ί εσης βαρέως τύπου Ο Μπλε η λε κτρονικός εγχυτήρας ν ίίί

11 4.11 Πράσινος η λεκτρον ικό ς εγχυτήρας Υποδοχέας μπ εκ 102-D Άκα μπτοι σύνδεσμοι διάφορων μηκών Υποδοχέας μπεκ 102-V Ευθύ ακροφύσιο Γων ιακό ακροφύσιο Επιλογή βαθμονομητή Βαθμονομητής υγραερίου Ι 9 Όργανο ελέγχου μπεκ CARBON ΊΈCΗ GS Series Ηλεκτρικά για 4κύ λ ινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα Η λεκτρον ι κό σύστη μ α ελέγχο υ Μονάδα πλήρωσης Σύστημα φιλτραρίσματος Δ εξ αμενή υγραερίου Ρυθμιστή ς πίεσης υγρα ερίου......: Πολλαπλ ή ε ισαγωγ ής Εγχυτήρας υγραερίου Σύστημα έγχυσης υγραερίου Εγκέφαλος υγραφιοκίνησης Διακόπτης εναλλαγής καυσίμου Ο Ηλ εκ τρονικό κύκλω μα διαχείρ ισης Ασφάλε ιες ηλ εκτρονικού κυκλώματος ί χ

12 Γραφήματα 1.1 Πίεση συναρτήσει θερμοκρασίας γ ι α το εμπορ ι κό προπάνιο και βουτάνιο Σημείο δρόσου για το μ ε ίγμα προπανίου-αέρα Σ ημείο δρόσου γ ια το μείγμα βουτάνιο-α έρα Μέσες καταναλώσε ις καυσίμου, εκτός και εντός πόλης Σ υγκιντρώσεις CO (% νοl) στα καυσαέρ ια συναρτήσει στροφών Συγκεντρώσεις HC (ppm νοl) στα καυσαέρ ια συναρηjσει στροφών Συγκεντρώσεις C0 2 (% νο l ) στα καυσα έρια συναρτήσει στροφών Σ υγκεντρώσεις 0 2 (% νο l ) στα καυσαέρια συναρτήσε ι στροφών Συντελεσ τές λ συναρτήσει στροφών Δυναμοδεικτικό διάγραμμα Subaru Forester Δυναμοδ εικτικό διάγραμμα Mazda Tributc Δυναμοδεικτικό διάγραμμα Kia Ceed, β ενζ ίνη Ο Δυναμοδεικτικό διάγραμμα Kia Ceed, υγρα έριο Δυναμοδεικτικό διάγραμμα VW Polo Σ υνολικά λε ιτουργ ι κά έξοδα οχιjματος (σε ), συναρηjσει καυσίμου για διανυθείσα απόσταση km χ

13 Εισαγωγή Το πρόβλημα της ανα ζ1ίτησης και της στροφ1ίς σε εναλλακτικά καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, υψη λής ενεργε ια κ1ίς απόδοση ς και εύκολα στην παραγωγ11 του ς έχε ι καταστε ί ένα από τα κυρίαρχα θ έ ματα της σημερινής ε ποχ1ίς. Η προσπάθ ε ια εξοικονόμησης εν έ ργε ιας τόσο γ ια οικονομικούς λόγου ς όσο και ε ξαιτία ς της με ίωσης των ενεργε ιακών πόρων είναι ένα ς πρωταρχικής σημασίας τομέας, που βρίσκεται στο επίκ εντρο της ενεργε ιακής πολιτικίίς κάθ ε χώρας. Παρά λλη λα, έχε ι επανε κτιμηθ ε ί ο ρό λος τη ς ενέ ργειας, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα της αυτοκίνησης, όσον αφορά στη συμβο λ1ί της στη δημιουργία του φαινομέ νου του θ ε ρμοκηπίου, στην προστασία του περιβάλ λοντος και γενικότε ρα στην οικολογικ1ί ισορροπία του πλανήτη. Η υγραεριοκίνηση ε ίναι μια ν έα, εναλλακτική τεχνολογία, για τα ελληνικά δ εδομέ να, γ ια την κίνηση οχημάτων με υγρα έριο. Η τεχνολογία αυτή, άρχισε να αναπτύσσε ται στη χώρα μας από το Στον υπόλοιπο κόσμο μετρά πάνω από 70 χρόνια χρήσης και εξέλ ιξης. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίν ε ται εκτενής αναφορά σε όλα τα στοιχε ία που αποτελούν τα συστήματα υγρα ε ριοκίνησης, μελετάται διεξοδικά η τεχνολογική εξέ λιξη κάθ ε συστήματος υγρα ε ριοκίνησης, καθώς επίσης παρουσιά ζονται τα πλεον ε κτήματα και τα μειονε κτήματα κάθ ε συστήματος. Για την διερ εύνηση βασικών στοιχε ίων της υγρα ε ριοκίνησης (κατανάλωση, απόδοση, ρύποι), έγ ινε διασκευή σε επιβατικό όχημα ώστε αυτό να χρησιμοποιεί υγρα έ ριο για την κίνησή του ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης, βάσε ι των οδηγιών του κατασκευαστ~ί του συστηματος καθώς επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η Ελληνική Νομοθ ε σία. Στη συνέχε ια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις (κατανάλωσης, απόδοσης, ρύπων) που αφορούσαν την κίνηση του οχ1ίματος με χρήση βενζίνης και υγρα ερίου, όπου σε συνδυασμό με την σχετική οικονομοτε χνικ1ί μελέτη, συμπεράνουμε εάν η υγρα ε ριοκίνηση ε ίναι μια συμφέρουσα εναλλακτικ1ί πρόταση για την κίνηση οχημάτων. χί

14 Κεφάλαιο 1 Το υγραέριο: Βασικά χαρακτηριστικά 1.1 Το Υγραέριο Τι είναι το υγραέριο Το υγραέριο (Liquified Petroleum Gas ή LPG) είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων προπανίου (30%) και βουτανίου (70%), με στοιχειομετρική αναλογία υγραερίου και αέρα 15, 7: 1 κατά βάρος. Φέρεται στο ε μπόριο σε φιάλε ς υπό πίεση, σε υγρή κατάσταση. Η υγροποίηση του γίνεται εύκολα σε σχετικά χαμηλές πιέσεις ( 4 έως 12 bar) ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το ειδικό του βάρος είναι μεγαλύτερο του αέρα, γεγονός που προκαλεί τη συγκέντρωση του στο επίπεδο του εδάφους σε π ερίπτωση διαρροής και αυξάνε ι την πιθανότητα έκρη ξης. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται ε ιδικά μέτρα ασφαλείας για τη χρήση του καθώς και ειδ ικ ές προδιαγραφές ασφαλείας όταν χρησιμοποιείται το υγραέριο ως καύσιμο. [6] Παραγωγή υγραερίου Το υγραέριο εξάγε ται είτε απευθείας από κοιτάσματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, είτε παράγε ται στα διυλιστήρια μέσω χημικών διεργασιών, όπως η καταλυτική πυρόλυση και η αναμόρφωση. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η διαδρομή παραγωγής του υγραερίου από το φυσικό αέριο

15 Φ υσικ ό Αίρ ιο ' ~ Π αράγωy α Φυ σι κ,, ύ Αe-ρί ο υ ' ).-:;;::;;-_ Μιθwόλ η -----Ν~ Μεαώα Αrι ο στ άγ ματα -=l ~---~ Γ Δ ι fργ ασίαά.\λwν καυσί μ ων Ν ιίφ θα Υγp αίpιο ΕΙΚΟΝΑ 1.J Παραγωγ ή υγραερ ίου από το φυσικό αέριο. Από την διύλιση του πετρελαίου τα προϊόντα που παράγονται δ ιακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Ελαφρά κλάσ ματα: β ε ν ζίνες αυτοκινήτων (Lead Replacement Petrol ή LRP), καύσιμα αεροπλάνων (β ενζ ίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων τύπου β ενζ ίνης). Μ εσα ία κλάσματα: πετρ έλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται σε κινητι1ρες εσωτερικής καύσης, π ετρ έλαιο θέρμανσης (που δεν επιτρ έπ εται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης), φωτιστικό πετρέλαιο, καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηρο ζίνη ς. Βαρέα κλάσματα: μαζούτ, απασφαλτωμένο μαζούτ. Άσφαλτος. Υγρα έ ριο: βουτάνιο, προπάνιο και μίγ μα και των δύο. Νάφθα κωκ. Οι περισσότερο γνωστοί τύποι υγραερίου στην αγορά είναι: Το βουτάνιο (C.J1 10 ) που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη πίεση λε ιτουργίας και το προπάνιο (C 3 H 8 ) που χρησιμοποιείται ευρύτε ρα σ ε εγκαταστάσεις με μικρ ές δεξαμενές

16 1.1.3 Τυπικές ιδιότητες εμπορικού υγραερίου Το υγρα έ ριο ε ίναι μία γενική ονομασία που αναφ έ ρ ε ται σ ε υγροποιημέ να αέ ρια καύσιμα αποτελούμενα κυρίως από κορεσμέ νους υδρογονάνθρακε ς (CvH2v+z) με τρία ή τέσσερα άτο μα άν θρακα (v=3 και v=4). Οι υ δ ρογ ονάνθρακες αυτοί σε συνήθε ις θερμοκρασ ίε ς και πιέσεις πε ριβά λλο ντ ος υφίσταντα ι σε αέ ρια φάση. Μ ε μικρή όμω ς αύ ξηση της πίεση ς ή και ελαφρά ψύξ η υγροποιούνται και καταλαμβάνουν πο λύ μικρ ό τε ρο όγ κο (μόλις το 1/250 του όγ κου τη ς α έ ριας φ ά σης). Για το λόγο αυτό το υγραέ ριο, στις διάφορε ς μορφ ές του, απο θ η κεύ εται και δ ιακινε ίται κατά κύριο λόγο σε υγρή και ό χ ι σε αέ ρια φάση. Η αποθήκευση του υγραερίου γίνεται σε κατάλλη λα δ οχε ία (δ εξαμε νές, φιά λες) ε ίτε υπό μέση πίεση στη θερμοκρασία του πε ριβάλλοντο ς ε ίτε υπό χαμη λότε ρη πίεση σε κατώ τε ρη όμως θερμοκρασία. Είναι μάλιστα δ υνατή η υγροποίηση και αποθή κευση το υ υγρα ε ρίου και υπό ατμο σφαιρική π ίεση α λλά σε επαρκώς χαμηλή θ ερμοκρασία. Σ την αέ ρια φ άση, τ ο υγραέ ριο έχε ι χαρακτηριστικά που μοιάζουν με αυτά του φυσικού α ε ρίου. Στην υγρ1] φάση μοιά ζε ι με τη βενζ ίνη, ως προς τον τρόπο της μεταφορά ς, τη ς αποθήκευση ς και της μέ τρησης, με τη βασική διαφορά όμως ότι για να διατηρηθ ε ί το υγρα έ ριο σε υγ ρή κατάσταση πρέπει να βρίσκε ται υπό πίεση. Στη συν1]θη πάντως χρ1jση το δοχε ίο που πε ρ ιέχε ι το υγραέ ριο, δ ηλαδή η φιάλη ή η δ εξαμενή, πε ριέχε ι και α έ ριο. Το ε ιδικό β ά ρ ος του υγρού υγραε ρίου είναι πε ρίπου το μισό από αυτό του νε ρού, ε νώ οι α τμοί (α έ ρια φάση) του υγρα ε ρίου ε ίναι βαρύ τε ροι από τον αέρα και γ ι' αυτό, σε ελε ύθε ρη κατάσταση, 'ρ έ ουν' στο έδαφος και στις αποχε τεύσε ις, συσσωρ ε υμέ νοι στα χαμη λότε ρα σημε ία. Το υ γρα έ ριο, όπως εξ ' άλλου και τα λοιπά καύσιμα, καίγε ται στην α έ ρια φάση, σε θ ερμο κρασ ίες υψη λότε ρ ες του σημείο υ ανάφ λεξ η ς (tlash point), δ ηλα δ 1] τη ς θ ερμοκρασία ς ε κε ίνης στην οποία πρέ πε ι να φθάσε ι το καύσιμο για να εξατμισθ ε ί αρκε ηj - 3-

17 ποσότητα και να υπάρξει έναυση με την παρουσία κάποιας φλόγας. Στη θερμοκρασία δε του π ε ριβάλλοντος, η οποία ε ίναι υψηλότερη του σημε ίου ανάφλεξης, εξαεριών ε ται επαρκής ποσότητα υγραερίου για την αρχική τροφοδότηση της φλόγας, ενώ με τη θερμότητα από την καύση παράγεται πρόσθετο αέριο ή ατμός από το υγρό καύσιμο. Το προπάνιο και το βουτάνιο έχουν παρόμοιες ιδιότητε ς, αλλά διαφέρουν κατά πολύ στις συνθήκες αποθήκευσής τους. Το προπάνιο έχει χαμηλότερο σημείο βρασμού από το βουτάνιο και η μετατροπή του από υγρό σε αέριο συνεχίζεται ακόμα και σε πολύ χαμηλέ ς θ ε ρμοκρασίες. Αυτή η ιδιότητα το καθιστά κατάλληλο για χρήση στον οικιακό και τουριστικό τομέα, σε συστήματα θέρμανσης, για την παροχή ζεστού νερού και το μαγείρεμα καθώς και για ένα μεγάλο αριθμό χρήσεων στον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία. Συνεπώς, το προπάνιο είναι ο καλύτερος τύπος υγραερίου για χρήση ως καύσιμο. [8] Λανθάνον σημείο τήξης, είναι το σημείο που μετατρέπεται από την υγρή στη αέρια φάση σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Για το υγραέριο το σημείο τήξης περιορίζεται από τον βαθμό στον οποίο η απαιτούμενη θερμότητα μπορεί να εξαχθεί από το υγροποιημένο υγραέριο που περιέχεται σε ένα δοχείο και την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, όταν αυτή δ εν είναι αρκε τ~) για την απαιτούμενη εξάτμιση του υγρα ε ρίου τότε προστίθ ε ται θερμότητα, θερμαίνοντας το δοχείο. Σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του υγραερίου είναι η πίεση που αναπτύσσε ι σε ένα κλειστό δοχείο. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερες πιέσεις εφαρμόζονται στα τοιχώματα. Ωστόσο σε σημαντικά χαμηλές θερμοκρασίες η πίεση μπορεί να με ιωθεί κάτω τ~1ς ατμοσφαιρικής. Μεγαλύτερες εσωτερικές πιέσεις ασκούνται σε φιάλες προπανίου το οποίο είναι πλεονέκτημα σε αρκετές εμπορικές εφαρμογές, με την διαφορά όμως ότι απαιτούνται πιο ισχυρές φιάλε ς κάτι που ανεβάζει το κόστος. -4-

18 a l!j ! ]? Ε - e ι 1 " ~ 10 ll. 9 Β 6 5 ::~ τ r _ι. ιl > i ο 0 ~+-' r' : - 1-L Γ 200 f "' J ' c ~ 160 ~ 140 ~.t ' - ' ί ι f- 3 4 ο lf- 2 ο - 1 ο 'F ο J() ο ?0 32 Te ιrψ erature ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 1 Πί εση συναρτήσε ι Θερμοκρασ ίας για το ε μπορικό προπάνιο κα ι βουτάνιο. Όταν το υγρα έ ριο επιδρά με αέρα η πιθανότητα συμπύκνωση ς ε ίτε λόγω υψηλών πιέσεων, είτε λόγω χαμηλής θ ερμοκρ α σίας μειώνεται δ ραστικά. Οι πίνακ ες που ακολουθούν δη λώ νουν ακριβώς το σημε ίο δρόσου του μείγματος υγρα ε ρίου - α έρα από το σημείο της ατμοσφαιρικής πίεσης έως 160 lbf/in 2. Παρατηρούμε και από τον πίνακα 1.4 ότι 20% προπάνιο σε αέρα σε π ίεση 43 lbf/in 2 ψύχεται στους -53 C χω ρίς να προηγηθ ε ί συμπύκνωση. Ενώ σε πίεση 160 lbf/in 2 συμπυκνώνεται στους -23 C. Τα αντίστοιχα σημεία δρόσου και συμπύκνωσης για το 20% μείγμα βουτανίου σε αέρα στις αντίστοιχες πιέσε ις είναι -15 C και +20 C

19 ΓΡΑΦΗΜΑ J.2 Σ ημείο δρόσου για το μ είγ μ α προπανίου - αέρα. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3 Σημε ίο δρόσου γ ι α τ ο με ίγμα βουτάνιο-α έρα

20 1.2 Βασικά στοιχεία του υγραερίου Υψηλός βαθμός απόδοσης Το υγραέριο παρουσιάζε ι ένα βασικό πλεονέκτημα έναντ ι των υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως καλείται να υποκαταστήσει. Το πλεο ν έ κτημα αυτό του υγραερίου ε ίναι ο μεγαλύ τερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης. Η αυξημένη ενε ργειακή απόδοση του υγραερίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργε ιας, από την οποία προκύπτε ι β έβαια οικονομικό όφελος που ε ίναι τόσο μεγαλύ τ ερο όσο μεγαλύτερη ε ίναι η συμμε τοχή του κόστους του καυσίμου στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους μιας δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζ ε ται η ενεργειακή σχέση του υγραερίου με τα άλλα υγρά καύσιμα. Οι λόγοι που οδηγούν στην παραπάνω αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγρα ερίου και στην εξο ικονόμηση ενέργειας από τη χρήση του είναι: Η υψηλή θ ε ρμογόνος δύναμή, κατά 50% μεγαλύτερη αυτής του πετρελα ίου Η έλλε ιψη θείου από το υγραέριο και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει τη χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο διαβρώσεων (5]

21 ΠΙ ΝΑΚΑΣ 1.1 Ενεργειακή σύγκριση Θερμική Βαθμός Ωφέλιμη θερμική Καύσιμο ισγύ ς απόδοσης ισγύς Β ενζ ίνη Ο Kcal/kg 85% Kcal/kg Προπάνιο Kcal/kg 95% Kcal/kg Βουτάνιο Kcal/kg 95% Kcal/kg Μίγμα Kcal/kg 95% Kcal/kg Πετρέλαιο Kcal/kg 80% Kcal/kg Μαζούτ Kcal/kg 80% Kcal/kg Μαζούτ Kcal/kg 80% Kca l/kg Ποσότητα υγρα ερίου Ποσότητα άλλου καυσίμου 1,03 kg β ενζίνη 1 kg υγραέριο 1,92 kg πετρέλαιο 1,40 kg μα ζούτ 3500 Σημείωση: ΘερμικιΊ ισχύς είναι η θ ερμότητα που προσδίδεται στο περιβάλλον στη μονάδα του χρόνου. Βαθμό ς απόδοσης ονομάζεται οποιαδήποτε μορφή απωλειών σε περίπτωση μ εταφορά ς ισχύος. Ωφέλιμη θ ε ρμική ισχύς είναι η θερμότητα του καυσίμου ώστε να παραχθεί έργο Χρή σεις Το υγρα έ ριο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς όπου χρησιμοποιείται ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα : Στο βιομηχανικό τομέα, για τη θέρμανση αποθηκών, τη λειτουργία μηχανικού εξοπλισμού, την παραγωγή τροφίμων, τη δη μιουργία ατμού, το στέγνωμα χρωμάτων εκτύπωσης, σε κλιβάνους θέρμανσης, ως καύσιμο σε περονοφόρα οχ1)ματα. Το υγραέριο έχει ευρεία χρ1)ση και στον κατασκευαστικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για τη θ έρμανση της ασφάλτου κατά την επισκευή και την κατασκευή δρόμων, το φωτισμό πινακίδων οδικής σήμανσης και το φωτισμό με προβο λείς. Στον εμπορικό / βιοτεχνικό τομέα, για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μαγε ίρεμα και σε άλλες εξε ιδικευμένες χρήσεις

22 Στον ο ικιακό τομέα, γ ια θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα και θ έρμανση χώρων. Στον τουριστικό τομέ α, σε ξενοδοχε ία και ε στιατόρια για την λε ιτουργία μια ς σε ιρά ς συσκευών, όπως λέβητες, φούρνοι, θ ερμοσίφωνες κα ι ψυγε ία. Ακόμα και γ ια την θέρμανση του νε ρού στην πισίνα ενός ξενοδοχε ίου. Στον αγροτικό τομέα, για παράδειγμα, συσκευ ές θέρμανσης υγραερίου με γρ1]γορη απόκριση χρησιμοποιούνται στην πτηνοτροφία, παρέχοντας την κατάλληλη θ ερμοκρασία γ ια την ε πιτυχή ε κκόλαψη και ανάπτυξη τω ν κλωσόπουλων. Η παραγωγή δημητρια κών μπορ ε ί επίσης να β ελτιωθ ε ί σημαντ ικά. Η ξήρανση του καλαμποκιού γίνεται με μεγαλύ τερη ασφάλε ια και πιο αποδοτικά, με μικρ ό τερη φθορά του εξοπλισμού και μικρ ό τε ρο κόστος συντήρηση ς. Το υγρα έ ριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την κίνηση οποιο υ δ ήποτε τύπου οχημάτων. [5] Ασφάλεια προς το περιβάλλον Γεγονό ς ε ίναι ότι από την δεκα ε τία του 30 που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρ ε τανία το υ γραέριο δεν έχε ι ποτέ συμβ ε ί κάποιο ατύχημα π ερ ιβαλλο ντιιο] ς ρύπανσης. Ενώ αντίθετα το π ε τρ έλαιο είναι αρμόδιο γ ια πε ριβαλλοντικά επε ισόδια ρύπανσης κάθ ε έ τος, έως m]μερα καμιά εδαφ ιιο] έκταση ή κοίτη δεν έχε ι μολυνθεί από το LPG. Επιπλέον παράγε ι 15% λιγότερο δ ιο ξε ίδιο του άνθρακα και 20% λιγότε ρο άλ λα ε πιβλα βι] αέρια όταν καίγε ται. Εξατμίζεται γρήγορα, οπότε σε π ερίπτωση διαρροής εξα τμίζε ται και δ εν υπά ρχε ι κίνδυνο ς μόλυνσης γης ή υδάτων. 1.3 Σύγκρισιι υγραερίου Σύγκριση υγραερίου μ ε άλλα καύσιμα Στον πίνακα π ο υ ακολουθεί φαίνονται οι εκπομπ ές διοξε ιδίου για π έντε από τα βασικ ό τερα καύσ ιμα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. -9-

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Χρόνος Ψεκασμού Αερίου Tinj_gas = Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Tinj_b * Συντελεστής Χαρτογράφησης MAP Βενζίνης (K1(rpm,Tinj_b)/128) * Πίεση Αερίου Θερμοκρασία Νερού Θερμοκρασία Αερίου K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp)

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτείτε γιατί... χάνετε. Οι ώρες μειώνονται σχεδόν στο μισό! Υγραεριοκίνηση Το φλέγον θέμα...

Εκπαιδευτείτε γιατί... χάνετε. Οι ώρες μειώνονται σχεδόν στο μισό! Υγραεριοκίνηση Το φλέγον θέμα... Εκπαιδευτείτε γιατί... χάνετε. Οι ώρες μειώνονται σχεδόν στο μισό! Υγραεριοκίνηση Το φλέγον θέμα... Ενώ ο Νόμος που αφορά τις ώρες εκπαίδευσης των τεχνιτών αεριοκίνησης βελτιώνεται και το ενδιαφέρον του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND Η D-Gaz δραστηριοποιείται στο χώρο της υγραεριοκίνησης και συγκεκριμένα στο diesel-blending, δηλαδή στο σύστημα αερίου ψεκασμού LPG σε κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

11. Δυναμομέτρηση Βενζινοκινητήρα Διπλού Καυσίμου με χρήση Υγραερίου και Βενζίνης και συγκριτική ανάλυση των καυσαερίων τους

11. Δυναμομέτρηση Βενζινοκινητήρα Διπλού Καυσίμου με χρήση Υγραερίου και Βενζίνης και συγκριτική ανάλυση των καυσαερίων τους 11. Δυναμομέτρηση Βενζινοκινητήρα Διπλού Καυσίμου με χρήση Υγραερίου και Βενζίνης και συγκριτική ανάλυση των καυσαερίων τους Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. υγραερίου σε µηχανοκίνητα οχήµατα LPG / Module-Automotive CPC 15

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. υγραερίου σε µηχανοκίνητα οχήµατα LPG / Module-Automotive CPC 15 Όνοµα Οργανισµού: Τίτλος Προγράµµατος: Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Επίπεδο της ενότητας / µαθήµατος: Διάρκεια εκπαίδευσης (ώρες διδασκαλίας): Προαπαιτούµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34 Μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων με σχέση συμπίεσης 12:1, 13:1 και 14:1 είναι ήδη στην παραγωγή από την Mazda. Kαι όμως, κάτι που φαίνεται ακατόρθωτο, μια σχέση συμπίεσης 14:1 σε βενζινοκινητήρα, κατάφεραν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ κωδικός P0010 P0011 P0012 P0013 P0014 P0015 P0020 P0021 P0022 P0023 P0065 P0066 P0067 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου Πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΧΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

>> Έλεγχος της ενέργειας

>> Έλεγχος της ενέργειας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α ΝΤΛ ΙΕΣ Θ ΕΡΜ Ο Τ ΗΤ ΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ GTU C 120 Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ ADVANCE Τεχνολογία συμπύκνωσης και... στο πετρέλαιο >>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µεγάλο όνοµα στην υπηρεσία σας

Ένα µεγάλο όνοµα στην υπηρεσία σας Ένα µεγάλο όνοµα στην υπηρεσία σας H Climaveneta σε Πισίνες & κολυµβητήρια Η εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών για τους αθλούµενους, αποτελεί «το Α και το Ω». Η θερµότητα που έχει το νερό µιας πισίνας χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >>

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >> ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! Υψηλές αποδόσεις, που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις NAI ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ! Compact λέβητας για εύκολη εγκατάσταση! Απλός και εύχρηστος για ακόμα μεγάλυτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 Μέτρηση συμπίεσης βενζινοκινητήρα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα