Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ."

Transcript

1 σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου να δη μιουρ γή σεις. Friedrich Schelling

2 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ ΠΕ ΡΙΕΧOΜΕ ΝΑ...5 ΠΡΟ ΛΟΓΟΣ...13 Τα κε φά λαια του βι βλί ου...15 ΕΙ ΣΑ ΓΩΓΗ...17 Η ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ ΩΣ Ε ΠΙ ΣΤΉ ΜΗ...17 Η ΕΝ ΝΟΙΑ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ...18 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 1. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΚΑΙ Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ ΤΗΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ...21 ΣΥ ΝΤΟ ΜΗ Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ Α ΝΑ ΔΡΟ ΜΗ μέ σα Μέ σα σήμε ρα...26 ΤΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑ ΧΡΟ ΝΙ ΚΗ Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ ΤΗΣ Έμ φα ση στην προ σω πι κό τη τα των α θλη τών (δε κα ε τί α του 60 και 70) Έμ φα ση στην ψυ χο λο γι κή προ πό νη ση (δε κα ε τί α του 80) Συ νει δητο ποί η ση για τις συ νέ πειες του α γω νι στι κού α θλη τι σμού (δε κα ε τί α του 90 ) Έμ φα ση στην α νά πτυ ξη δε ξιο τή των ζω ής: ε ναρ μό νι ση α θλη τι κών ε πι δό σε ων και προ σωπι κής α νά πτυ ξης...28 Η Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕ ΡΑ...29 Ε πι στη μο νι κή υ πό στα ση της Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας...29 Οι α θλη τικοί Ψυ χο λό γοι...30 Πε δί α ε φαρμο γής της Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας...34 Η α ξιο λόγη ση στην Α θλη τι κή Ψυ χο λο γί α...37 ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ...40 Λό γοι μη α πο δο χής της Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας...42 Ο ΔΗ ΓΟΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΝ ΠΗ ΓΩΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ...43 Βα σι κά εγ χει ρί δια α θλη τι κής ψυ χο λο γίας...44 Βι βλία για την ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σία των α θλη τών...44 Βι βλία για λοι πά ψυ χο κοι νω νι κά θέ μα τα στον α θλη τι σμό...45 Ε παγ γελ ματι κά θέ μα τα α θλη τι κής ψυ χο λο γίας...45 Α θλη τι κή ψυ χο λο γία και προ πο νη τι κή...45 Α θλη τι κή ψυ χο λο γία για ε πι λεγ μέ να α θλήμα τα...46 Πε ριο δι κά α θλη τι κής ψυ χο λο γίας...46 Πη γές του δια δι κτύου για την α θλη τι κή ψυ χο λο γία...47 ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ...47 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 2. ΤΟ Υ ΠΟ ΒΑ ΘΡΟ ΤΟΥ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ: ΨΥ ΧΟ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΗ ΕΡ ΜΗ ΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΓΝΙΩ ΔΟΥΣ ΣΥ ΜΠΕ ΡΙ ΦΟ ΡΑΣ...49 ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ...50 Το παι χνί δι ως έν νοια...50 Κα τη γο ριοποί η ση των παι χνι διών...52 ΘΕ Ω ΡΗΤΙ ΚΕΣ ΠΡΟ ΣΕΓ ΓΙ ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ ΧΝΙ ΔΙ...56 Πα ρα δο σια κές Θε ω ρί ες...56 Σύγ χρο νες Θε ω ρί ες...60 ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ...74 ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ...75 ΠΡΟ ΤΕΙΝΟ ΜΕ ΝΗ ΒΙ ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΠΕ ΡΑΙ ΤΕ ΡΩ ΜΕ ΛΕ ΤΗ...76 ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ...77 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 3. Η ΕΡ ΜΗ ΝΕΙΑ ΤΗΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΣΥ ΜΠΕ ΡΙ ΦΟ ΡΑΣ: Η ΠΑ ΡΑ ΚΙ ΝΗ ΣΗ ΤΟΥ Α ΘΛΗ ΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο ΜΑ ΔΑΣ...79 ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ...80 ΘΕ Ω ΡΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΕΥ ΝΑ: ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΠΡΟ ΣΕΓ ΓΙ ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΚΙ ΝΗ ΣΗΣ...84 Κί νη τρα συμ με το χής στον α θλη τι σμό...86 Έ ντα ση συμμε το χής και α θλη τι κή α πό δο ση...95 Πα ρα κί νηση για ε πι τυ χί α Άλ λες Γνωστι κές Ερ μη νεί ες της Πα ρα κί νη σης ΠΡΑ ΚΤΙ ΚΕΣ Ο ΔΗ ΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛ ΤΙΩ ΣΗ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΚΙ ΝΗ ΣΗΣ ΤΩΝ Α ΘΛΗ ΤΩΝ Πρα κτι κές ο δη γί ες για τη βελ τί ω ση της 5

3 πα ρα κί νη σης των α θλη τών Συ μπε ρά σμα τα για τη βελ τί ω ση της πα ρα κί νη σης των α θλη τών ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΤΕΙΝΟ ΜΕ ΝΗ ΒΙ ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΠΕ ΡΑΙ ΤΕ ΡΩ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 4. ΤΑ ΠΡΟ ΣΩ ΠΑ: Η ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ ΚΑΙ Ο ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΑΣ Α ΘΛΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΩΝ ΣΤΟΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Ο ρι σμοί Οι πα ρά γοντες που ε πη ρε ά ζουν την α νά πτυ ξη της προ σω πι κό τη τας Η μέ τρη ση της προ σω πι κό τη τας ΣΥ ΝΤΟ ΜΗ Α ΝΑ ΦΟ ΡΑ ΣΤΙΣ Α ΠΟ ΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΟΤΗ ΤΑ Α πό ψεις για τη δο μή της προ σω πι κό τη τας Η βιο λο γική ερ μη νεί α για την προ σω πι κό τη τα Η ψυ χο δυνα μι κή θε ω ρί α (Ψυ χα νά λυ ση) Οι φαι νομε νο λο γι κές α πό ψεις Η ΣΧΕ ΣΗ ΜΕ ΤΑ ΞΥ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ Τα χα ρα κτη ρι στι κά της προ σω πι κό τη τας των α θλη τών Ψυ χα νά λυση και α θλη τι σμός Η ε πί δραση της ά σκη σης και της ά θλη σης στην προ σω πι κό τη τα Η αυ το ε κτί μη ση των α θλη τών Οι α νά γκες του αν θρώ που και ο ρό λος τους στον α θλη τι σμό Η σχέ ση διέ γερ σης, προ σω πι κό τη τας και α θλη τι κής συ μπε ρι φο ράς Η σχέ ση του σω μα τό τυ που με την προ σω πι κό τη τα του α θλη τή Ο χα ρα κτήρας των α θλη τών Συ μπε ρά σμα τα ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠEΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 5. Ε ΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΛΑ ΑΡ ΧΙ ΖΟΥΝ: ΨΥ ΧΟ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ ΔΙΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕ Α ΝΙ ΚΟΥ Α ΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Η ΣΥΜ ΜΕΤΟ ΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ Στοι χεί α σχε τι κά με την α νά πτυ ξη Ο ρό λος της κοι νω νι κο ποί η σης Φά σεις συμμε το χής στον α θλη τι σμό Κί νη τρα συμ με το χής των παι διών στον α θλη τι σμό Ο ρό λος των γο νέ ων στο νε α νι κό α θλη τι σμό Ει δι κές κα τη γο ρί ες παι διών Ψυ χο λο γική υ γεί α Αυ το συ ναίσθη μα και αυ το ε κτί μη ση ΟΙ ΣΥ ΝΕ ΠΕΙΕΣ Α ΠΟ ΤΗ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗ ΣΤΟΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ Θε τι κές συ νέ πειες Αρ νη τι κές συ νέ πειες Χρή σι μες συμ βου λές προς τους προ πο νη τές Η Ε ΓΚΑ ΤΑ ΛΕΙ ΨΗ ΤΟΥ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ Αι τί ες της α θλη τι κής ε γκα τά λει ψης Ερ μη νεί α της α θλη τι κής ε γκα τά λει ψης Ε φαρ μο γές ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 6. Ο ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΗ ΨΗ ΤΩΝ Α ΠΟ ΦΑ ΣΕ ΩΝ: Η Η ΓΕ ΣΙΑ ΣΤΟΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Ο ρι σμοί Ο ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΗΣ ΩΣ Η ΓΕ ΤΗΣ: ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Α ΠΟ ΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕ Ω ΡΗ ΤΙ ΚΑ ΜΟ ΝΤΕ ΛΑ Ο ρό λος της προ σω πι κό τη τας του η γέ τη στον Α θλη τι σμό Τα ξι νο μί ες προ πο νη τών: Το στυλ ή ο τύ πος η γε σί ας Η α πο τε λεσμα τι κό τη τα του προ πο νη τή ως η γέ τη, α νά λο γα με το πε ρι βάλ λον στο ο ποί ο εργά ζε ται

4 Η α πο τε λεσμα τι κό τη τα του προ πο νη τή, α νά λο γα με την ω ρι μό τη τα της ο μά δας Το Πο λυ διά στα το Μο ντέ λο Η γε σί ας στον α θλη τι σμό ΟΙ ΣΧΈ ΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΉ - Α ΘΛΗ ΤΉ Θε ω ρη τι κά μο ντέ λα Η ΣΥ ΜΠΕ ΡΙ ΦΟ ΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΩΝ (ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ ΟΙ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΕΣ;) ΣΥ ΝΗ ΘΗ ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ ΤΑ ΣΤΗΝ Α ΣΚΗ ΣΗ ΤΗΣ Η ΓΕ ΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ Προ βλή μα τα ε πι κοι νω νί ας Δια φω νί ες για την προ πό νη ση Νο ο τρο πί α προ πο νη τή Δια φο ρε τικοί προ σα να το λι σμοί Α που σί α ανε κτι κό τη τας Ο ρό λος του α θλη τι κού ψυ χο λό γου Ε φαρ μο γές ΠΕ ΡΙ ΛΗΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 7. Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΣΥ ΜΠΕ ΡΙ ΦΟ ΡΑ: Η ΨΥ ΧΟ ΔΥ ΝΑ ΜΙ ΚΗ ΤΗΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ Ο ΜΑ ΔΑΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Ο ρι σμοί Α ΝΑ ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΩΝ Ο ΜΑ ΔΩΝ Α ΝΑ ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΩΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΩΝ Ο ΜΑΔΩΝ XΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΩΝ ΜΕ ΛΩΝ ΣΤΙΣ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΕΣ Ο ΜΑ ΔΕΣ ΦΥ ΣΙ ΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΆ ΨΥ ΧΟ ΛΟΓΙ ΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ Η Ο ΜΟΙΟΓΕ ΝΕΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΜΑ ΔΑ Ο μοιο γέ νεια στις ι κα νό τη τες Ο μοιο γέ νεια στα ψυ χο λο γι κά χα ρα κτη ρι στι κά Ο μοιο γέ νεια στα κοι νω νι κά χα ρα κτη ρι στι κά Η συ ναί νεση για το κύ ρος των παι κτών της ο μά δας Ο ΣΧΗ ΜΑ ΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑ ΤΗΣ Ο ΜΑ ΔΑΣ Ο σχη μα τι σμός της ο μά δας Ει δι κές εφαρ μο γές στις α θλη τι κές ο μά δες Η λει τουργί α της ο μά δας ΟΙ ΣΧΕ ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕ ΛΩΝ ΤΗΣ Ο ΜΑ ΔΑΣ Δια προ σω πι κές σχέ σεις Α ντα γω νισμός και συ νερ γα σί α με τα ξύ των με λών μιας ο μά δας Η ΣΥ ΝΟ ΧΗ ΤΗΣ Ο ΜΑ ΔΑΣ Η φύ ση της συ νο χής Οι πα ρά γοντες που σχε τί ζο νται με τη συ νο χή της ο μά δας Ε φαρ μο γές α νά πτυ ξης της συ νο χής για τον προ πο νη τή Ε φαρ μο γές Ι: Το χτί σι μο της α θλη τι κής ο μά δας Στρα τη γι κές για το «χτί σι μο» της ο μά δας Α πο τε λε σμα τι κή ε πι κοι νω νί α Ε φαρ μο γές Ι Ι: Α ντι με τώ πι ση της λού φας στην α θλητι κή ο μά δα ΠΕ ΡΙ ΛΗΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 8. ΟΙ ΤΕ ΧΝΙ ΚΕΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΗΣ Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗΣ: Η ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΗ ΠΡΟ Ε ΤΟΙ ΜΑ ΣΙΑ. ΤΩΝ Α ΘΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΡΥΘ ΜΙΣΗ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΕ ΝΤΑ ΣΗΣ ΤΟΥ Α ΘΛΗ ΤΗ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΟΥ Α ΓΩ ΝΑ Μεί ω ση υ πε ρέ ντα σης Η ε νερ γοποί η ση του α θλη τή ΝΟ Ε ΡΗ Α ΠΕΙ ΚΟ ΝΙ ΣΗ Μη χα νι σμοί νο ε ρής α πει κό νι σης Υ πο στή ριξη Μορ φές Ε φαρ μο γές ΑΥ ΤΟ ΠΕ ΠΟΙ ΘΗ ΣΗ Η φύ ση της Η ση μα σί α της Ε φαρ μο γές ΚΑ ΘΟ ΡΙ ΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΝ ΑΥ ΤΟ ΣΥΓΚΕ ΝΤΡΩ ΣΗ

5 Η φύ ση της Μορ φές Ε φαρ μο γές ΑΥ ΤΟ ΔΙΑ ΛΟ ΓΟΣ Η χρή ση του Ε φαρ μο γές Ει δι κές τε χνι κές α ντι με τώ πι σης αρ νη τι κών σκέ ψε ων ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΤΕΙΝΟ ΜΕ ΝΗ ΒΙ ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΠΕ ΡΑΙ ΤΕ ΡΩ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟΜΠΕΣ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ 9. ΠΩΣ ΓΝΩ ΡΙ ΖΟΥ ΜΕ: Η Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΗ ΔΙΑ ΔΙ ΚΑ ΣΙΑ ΣΤΗΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ Η Α ΝΑ ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΤΗΣ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΗΣ ΜΕ ΘΟ ΔΟΥ..484 ΣΤΑ ΔΙΑ ΠΡΟ Ε ΤΟΙ ΜΑ ΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΡΕΥ ΝΑΣ ΣΤΗΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ Ε ξεύ ρε ση του θέ μα τος Η σω στή δια τύ πω ση του προ βλή μα τος Η α να σκόπη ση της βι βλιο γρα φί ας Ο σχε διασμός της έ ρευ νας στην Α θλη τι κή Ψυ χο λο γί α ΜΟΡ ΦΕΣ Ε ΡΕΥ ΝΑΣ ΣΤΗΝ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ Ψυ χο λο γι κά τε στ που χρη σι μο ποιού νται στην Α θλη τική Ψυ χο λο γί α Μέ θο δοι έρευ νας στην Α θλη τι κή Ψυ χο λο γί α Η ΣΥΓ ΓΡΑ ΦΗ ΤΗΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΘΛΗ ΤΙΚΗ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑ ΠΕ ΡΙ ΛΗΨΗ ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ Ο ΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΕ ΤΗ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΒΑ ΣΙ ΚΟ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΑΓ ΓΛΙ ΚΟ ΓΛΩΣ ΣΑ ΡΙΟ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΠΑ ΡΑ ΠΟ ΜΠΕΣ ΘΕ ΜΑ ΤΙΚΟΣ ΚΑ ΤΑ ΛΟ ΓΟΣ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ε πέν δυ ση στη γνώ ση πά ντα δί νει τον κα λύ τε ρο τό κο. Benjamin Franklin, Α με ρι κα νός πολι τι κός, ζω γρά φος και ε πι στή μο νας Η α πο δο χή του ρό λου της α θλη τι κής ψυ χο λο γί ας στον α θλη τι σμό εί ναι με γά λη και αποτυπώ νε ται στις δη μό σιες δη λώ σεις α θλη τών, προ πο νη τών, πα ρα γόντων και γο νέων. Σχε δόν πάντα γί νε ται α να φο ρά στον ψυ χο λο γι κό παρά γο ντα, εί τε ως ερ μη νεί α της πε τυ χη μέ νης α πόδοσης, εί τε ως αι τιο λο γί α της α πο τυ χί ας. Α κό μα και με τα ξύ των μη ει δι κών η α να φο ρά στην «ψυ χο λο γί α» των α θλη τών είναι συ χνό τα τη. Τα τε λευ ταί α 30 χρό νια η Α θλη τι κή Ψυχoλογί α καθιε ρώ θη κε ως βα σι κός κάδος της α θλητικής ε πι στή μης και σή μερα έ χει πλέ ον κα θο λι κή α να γνώ ρι ση. Ει δι κό τερα στην Ελ λά δα, κα τά τα τε λευ ταί α 20 χρό νια, γνώ ρι σε με γάλη α νά πτυ ξη, κυ ρί ως μέ σα α πό την εκ παίδευ ση των φοιτητών και την έ ρευ να στα ερ γαστή ρια των Τμη μά των Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γωγής και Α θλητισμού (ΤΕ ΦΑ Α) της χώ ρας. Η ανά πτυ ξη αυ τή α πο τυ πώ νε ται στον α ριθ μό βιβλί ων στην ελ λη νι κή γλώσ σα με α ντι κεί με νο την α θλη τική ψυ χο λο γί α (α πό έλ λη νες συγ γρα φείς ή με τα φρά σεις ξενό γλωσ σων), ε ρευ νη τικών ερ γα σιών σε ξε νό γλωσ σα και ελ λη νι κά περιο δι κά και σε συ νέ δρια, κα θώς και στο με γάλο α ριθ μό κε φα λαί ων σε ξε νό γλωσ σα βιβλί α α πό Έλ λη νες συγ γρα φείς. Ταυ τό χρο να, η δια δι κα σί α ε παγγελ μα τι κής πι στο ποί η σης του α θλη τι κού ψυ χο λό γου, που έ χει κα θιε ρω θεί στις προ ηγ μέ νες χώ ρες της Ευ ρω πα ϊ- κής Έ νω σης και αλ λού, ε φαρ μό ζε ται και α πό την Ελ λη νική Ε ται ρί α Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας, κά τι που εί ναι δη λω τικό της ση μα ντι κής α νά πτυξης της ε πι στή μης αυ τής. Το βι βλί ο αυ τό α πευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμημάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Αθλη τι σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με τον α θλη τι σμό. Το πα ρόν βι βλί ο, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μαϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ μα τα που αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια σταυ ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τανο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, τον προ πο νη τή που εν διαφέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της προ πό νη σης και των α γώ νων. Η προ σέγ γι ση των θεμά των που κα λύ πτει το βι βλί ο εί ναι πε ρισ σό τε ρο ψυχο κοι νω νι κή. Δόθη κε πε ρισ σότε ρη έμ φα ση σε ό λες ε κεί νες τις πλη ρο φο ρί ες που θα βο η θή σουν στην προ σωπική βελ τί ω ση του α θλη τή - α τόμου και ό χι σε τε χνι κές πλη ρο φο ρί ες, που α πο σκο πούν στο «χειρι σμό» του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα, με σκο πό τη βελ τί ω ση του τε λι κού α πο τε λέ σμα τος. Η πεποί θη ση του συγ γρα φέ α είναι ό τι οι τε χνι κές πλη ρο φο ρί ες, με τη μορφή συ νταγών, που αποσκο πούν α πο κλει στι κά στην αύ ξη ση της α πό δο σης του α θλη τή, εί ναι μα κρο πρό θε σμα α ναποτε λε σμα τι κές και έ χουν μό νο προ σω ρι νά α πο τελέ σμα τα. Οι ε πι τεύ ξεις στον α θλη τι σμό ανήκουν στους ανθρώ πους και χω ρίς αν θρώ πι νη α ντι με τώ πι ση δεν εί ναι δυ να τό να έ χουν διάρκεια, αλ λά ού τε και με γά λη ση μασί α, α κό μα και ε άν υ πάρ ξουν. Σε κά θε κε φά λαιο, ο α να γνώ στης θα βρει πλή θος γνω μικών που σχε τί ζο νται με το α ντί στοιχο θέ μα. Ε πίσης, στην αρ χή των κε φα λαί ων υ πάρ χουν σε συ νο πτι κή σχη μα τι κή μορ φή τα περιε χό με να του κε φα λαί ου, για να υ πάρ χει μί α συ νο λι κή ει κό να ό σων θα α κο λου θή σουν. Με παρό μοιο τρό πο, στην αρ χή πολ λών υπο κε φα λαί ων πα- 13

7 ρα τί θε ται σχη μα τι κά το υ λι κό που ακολου θεί. Ε πίσης, σε πολ λά ση μεί α του βι βλί ου πα ρα τί θε ται μια σχη μα τι κή α ναπα ρά στα σή του κει μέ νου που προ η γή θη κε, προ κει μέ νου να διευ κο λυν θεί ο α να γνώ στης στην κα τανό η ση και ε μπέδω ση του υ λι κού αυ τού. Σε ό λα τα σχε τι κά θέ μα τα που κα λύ πτο νται υ πάρ χει το α ντί στοι χο θε ω ρη τι κό υ πό βαθρο, πλή θος ε ρευ νη τικών δε δο μένων, πί να κες, σχή μα τα και χρή σι μες πρα κτικές ο δη γί ες, που δίνουν οι πλέ ον γνω στοί συγ γρα φείς και ε ρευ νη τές στον κό σμο προς τους κα θη γη τές Φυ σικής Α γω γής, τους προ πο νη τές, αλ λά και τους γονείς. Στο τέ λος κά θε κεφαλαί ου πα ρα τί θε νται μί α σύ ντο μη πε ρί λη ψη, η βα σι κή ο ρο λο γί α του κεφα λαί ου που α να λύ ε- ται, η κυ ριό τε ρη βι βλιο γρα φί α που προ τεί νε ται για πε ραιτέ ρω με λέ τη του θέμα τος με σχη μα τι κό τρό πο και οι παρα πο μπές του κει μέ νου, έ τσι ώ στε ο α να γνώ στης, αν το ε πι θυ μεί, να α νατρέ ξει σε πιο ει δι κές πη γές για τα θέ μα τα που τον εν δια φέ ρουν πε ρισσό τε ρο. Οι πλη ρο φο ρί ες που πε ρι λαμ βά νο νται στο βι βλί ο στη ρί ζο νται σε πα ρα πο μπές που υ πάρ χουν εί τε σε βι βλί α εί τε σε ε ρευ νη τι κά άρ θρα. Στο τέ λος του βι βλί ου υ πάρ χει έ να ελ ληνο αγ γλι κό γλωσσά ρι, με έ ναν σύ ντο μο ο ρι σμό για τους ση μα ντι κό τερους ό ρους της Ψυχο λογίας, κα θώς και θε μα τι κός κα τά λο γος, για τον εύ κολο ε ντο πι σμό του α να ζη τού με νου υ λι κού. Διε θνώς, τα υ πάρ χο ντα βιβλί α Αθλη τι κής Ψυ χο λο γί ας μπο ρούν να τα ξι νο μη θούν σε τρεις κατη γο ρί ες: α. ε κεί να που έ χουν αμι γώς α κα δη μα ϊ κό χα ρα κτή ρα (πα ρα τί θε ται πλή θος ε ρευνητι κών δε δο μέ νων που υ πο στηρί ζουν κά θε Μ πορεί να νικήσεις και να μην έχεις πετύχει. Και μπορεί να χάσεις, χωρίς να έχεις αποτύχει. Bobby Knight, διάσημος προπονητής καλαθοσφαίρισης θέμα που α να λύ ε ται), β. ε κεί να που έ χουν πρα κτι κό προσα να το λι σμό (ε στιά ζο νται στις ε φαρ μο γές της Αθλη τικής Ψυ χο λο γί ας με ε λά χι στες ή και κα θό λου α να φο ρές σε ε ρευ νη τι κά δε δομέ να) και γ. τα μι κτά (α να φο ρά σε ε πιστη μο νι κά δεδομέ να, αλ λά και πρακτι κές ε φαρ μο γές). Τα πε ρισ σό τε ρα α πό τα υ πάρ χο ντα βι βλί α Αθλη τικής Ψυ χολο γί ας ε ντάσ σο νται στην τρί τη κα τη γο ρί α, κά τι που ισχύ ει και για το πα ρόν σύγ γραμ μα. Κάθε α να γνώ στης θα συμ φω νή σει ό τι «το μυα λό του αν θρώ που είναι σαν την ο μπρέ λα: δου λεύει κα λύ τε ρα, ό ταν εί ναι α νοι χτό». Γι αυ τό, μέσα α πό το πλή θος των πλη ρο φο ριών που πα ρα τί θε νται, ο α να γνώ στης θα δο μήσει τη δι κή του θε ω ρί α για το ρό λο και τη συ νεισφο ρά της Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας στην προ σω πι κή και α θλη τική βελ τί ω ση κά θε α τό μου, που έ κα νε τη σω στή ε πι λο γή να α σχο λη θεί με τον αθλη τι σμό. Με βά ση τη θε ω ρί α του αυτή, ο κα θέ νας θα ε πι χει ρή σει να πε τύ χει ε κεί νους τους στό χους που θε ω ρεί ό τι α ξίζουν τον κόπο να ε πι διώ ξει στη Φυ σι κή Α γωγή και τον Α θλη τι σμό. 14

8 ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Με βάση τα παραπάνω, τα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου δομούνται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: Την ι στο ρί α και εξέ λιξη της Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας: Πα ρα τί θε νται στοι χεί α σχε τι κά με το πώς ξε κί νη σε, ποια εί ναι τα στά δια ε ξέ λιξής της και ποιο μέλ λον προ δια γρά φε ται για την Α θλη τι κή Ψυ χο λο γί α. Το παι χνί δι: Απο τε λεί το θε με λιώ δη πα ρά γο ντα κά θε α θλη τι κής δραστη ριό τη τας και η κα τα νό η σή του βο η- θά στο να γί νει κα λύ τε ρα α ντιλη πτό το α θλη τι κό γί γνε σθαι. Α δυ να μί α κα τα νό η σης της παι γνιώ δους συ μπερι φο ράς συ νι στά και α δυ να μί α κα τα νό η σης του α θλη τι σμού στο σύ νο λό του. Τα κί νη τρα στον α θλητι σμό: Η κατα νό η ση της πα ρα κί νη σης των αθλη τών συ νιστά τον α κρο γω νιαί ο λί θο για την ο μα λή α θλη τι κή ε ξέλιξη των α θλη τών. Ταυ τό χρο να, στα δε δο μέ να που σχε τί ζο νται με την πα ρα κί νη ση, ε δρά ζο νται πολ λές α πό τις ε φαρ μο γές της Α θλη τι κής Ψυ χολο γί ας, στην προ πό νη ση και τους α γώ νες. Την προ σω πι κό τη τα και το ρό λο της στον α θλη τι σμό: Στο κε φά λαιο αυ τό γί νε ται α να φο ρά στην ε πί δρα ση που α σκεί ο α θλη τι σμός στην προ σω πι κό τη τα των με τε χό ντων, κα θώς και στη σχέ ση της με την α πό δο ση των α θλη τών. Τις ει δι κές ψυ χο λο γικές πα ρα μέ τρους στον α θλη τι σμό των νέ ων και των ε φή βων: Ό λοι αρ χί ζουν τον α θλη τι σμό στις η λι κί ες αυ τές και η ο μα λή έ ναρ ξη σημα το δο τεί και την ελ πι δο φό ρα συ νέ χεια. Συ νε πώς, το κε φά λαιο αυ τό πε ρι λή φθη κε, αφε νός για τί η συμμε το χή των παιδιών και ε φή βων στον α θλη τισμό έ χει πολλές ι διο μορ φί ες, αφε τέ ρου για τί τα τε λευ ταί α χρό νια οι α ριθ μοί των νέ ων α τό μων που συμμετέχουν στον α θλη τι σμό έ χουν πολ λα πλα σια σθεί. Τα κί νη τρα στον α θλητι σμό: Η κατα νό η ση της πα ρα κί νη σης των αθλη τών συ νιστά τον α κρο γω νιαί ο λί θο για την ο μα λή α θλη τι κή ε ξέλιξη των α θλη τών. Ταυ τό χρο να, στα δε δο μέ να που σχε τί ζο νται με την πα ρα κί νη ση, ε δρά ζο νται πολ λές α πό τις ε φαρ μο γές της Α θλη τι κής Ψυ χολο γί ας, στην προ πό νη ση και τους α γώ νες. Τον προ πο νη τή και τον η γε τι κό ρό λο που θα κλη θεί να παί ξει: Ο ρόλος του προ πο νητή στο α θλη τι κό γί γνε σθαι εί ναι ση μα ντι κός. Συνεπώς, θέ μα τα ό πως η προ σω πι κό τη τά του, το στυλ η γε σί ας του και η α ποτε λε σμα τι κη λή ψη α πο φά σε ων, η ε πί λυ ση προ βλη μά των κ.ά., είναι ση μα ντι κά για μια ε πι τυ χη μέ νη ε παγγελ μα τι κή λει τουρ γί α. Την α θλη τι κή ομά δα: Οι α θλη τι κές ο μά δες δεν εί ναι α πλές συναθροί σεις παι κτών. Το α πο τε λε σμα τι κό «χτίσι μο» και η ά ρι στη λειτουρ γί α της α θλη τι κής ο μά δας εί ναι σύν θε τες διαδι κα σί ες, που στηρί ζο νται σε αρ χές και κα νό νες και η γνώ ση τους βο η θά κα θο ρι στικά το έρ γο των προ πο νη τών. Την ψυ χο λο γι κή προ ετοι μα σί α των α θλη τών: Ο το μέ ας της ε φαρ μοσμέ νης Αθλη τι κής Ψυ χο λο γί ας έ χει α να πτυ χθεί ρα γδαί α τα τε λευ ταί α χρό νια, με συ νέ πεια ό λο και πε ρισ σό τε ροι α θλη τές να εν σω ματώνουν στην προ ε τοι μα σί α τους και την ε ξά σκη ση των ψυ χο λο γι κών δεξιο τή των. Στο κε φά λαιο αυ τό πα ρα τί θε νται οι βα σι κό τε ρες τε χνι κές της Α θλη τικής Ψυ χο λο γί ας που χρη σι μο ποιού νται α πό τους α θλη τές σή με ρα. Την έρευ να: Πα ρα τί θε νται μό νο ο ρι σμέ να βα σι κά στοι χεί α, που θα βο η θή σουν ε κεί νους που ε πι θυ μούν να με λε τή σουν κά ποιο α πό τα τόσα ε ρω τή μα τα στη Φ.Α. και τον αθλη τι σμό και πε ρι μέ νουν απάντη ση. Ε πί σης, πε ρι λαμ βά νο νται στοι χεί α σχε τι κά με την πραγ ματοποί η ση της έ ρευ νας και τη συγ γρα φή της ε ρευ νη τι κής ερ γα σί ας στην Α θλη τι κή Ψυ χο λογί α. 15

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σμαράγδα Παπαδοπούλου*

Σμαράγδα Παπαδοπούλου* ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 133-151 Σμαράγδα Παπαδοπούλου* Ο καλός, ο κακός και ο δάσκαλος. Γλωσσικές θεωρήσεις και διδακτικές μέθοδοι μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα