ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ Τηλ. : FAX: Αθήνα, 9 Σεπτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντες υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 247 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/07 (ΦΕΚ 150/ ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου". 4. Την Υ.Α /739/ ( ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 5. To N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων. 6) Την από 27/6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 7) Την από 25/7/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της σίτισης των ασθενών του Ιδρύματος, με έτοιμο φαγητό catering ( για δύο γεύματα ημερησίως) για χρονικό διάστημα 30 ημερών (όταν θα διακοπεί η λειτουργία των μαγειρείων του Ιδρύματος) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο επί της οδού Μονής Πετράκη 10-12,κτίριο του Ιδρύματος. Κατά την άνω ημερομηνία έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.όσοι θα κριθούν κατάλληλοι, θα ειδοποιηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί, προκειμένου να προσέλθουν για την αποσφράγιση των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών τους. Μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους με σχετική εξουσιοδότηση. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ στα γραφεία του Ιδρύματος Μονής Πετράκη Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό ανάδειξης μειοδότη. Στη συνέχεια θα κληθεί

2 ο αναδειχθείς ως μειοδότης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αποσφραγιστεί ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με πρόταση κατακύρωσης, το οποίο τίθεται υπόψη της Διοικήσεως για λήψη σχετικής απόφασης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της Διοικήσεως. με δική τους πρωτοβουλία, αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ίδρυμα. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω παραρτήματα Α έως Γ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι ( 6 ) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ζητουμένων ειδών. 5. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/07 ακόμα και αν δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με : α. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη(παραρτηματα Α εως και Γ ) ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές της κάλυψης τροφοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Βάρη μερίδων- Πρόγραμμα τακτικής και ειδικής δίαιτας- Περιεχόμενα μερίδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής -Σχέδιο Σύμβασης. 6. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διευκρινήσεις και πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών και την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΙΜΤΣ (τηλ ). Ακριβές αντίγραφο Υπτγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Διευθυντής Στόλης Βασίλειος Ανθλγός (ΔΥ)

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στην διακήρυξη: αριθμ. 5/2011 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ CATERING ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΝΙΜΤΣ Α) ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι: α) Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου είναι 400 κλίνες. β) Ο αριθμός των σιτιζομένων ασθενών, εφημερευόντων και νηπίων του παιδικού σταθμού θα κυμαίνεται ημερησίως μεταξύ ατόμων ( μερίδες, γεύμα+δείπνο) γ) Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται για τον ακριβή αριθμό των σιτιζομένων. 2. Τα γεύματα που θα προσφέρει ο προμηθευτής θα είναι: α) το μεσημεριανό γεύμα και β) το βραδινό γεύμα (δείπνο), τα οποία θα περιλαμβάνουν φαγητό για ασθενείς που διατρέφονται ελεύθερα (Τακτική Δίαιτα) και για ασθενείς με ειδικές παθήσεις (Ειδικές Δίαιτες). Με το πρόγραμμα της Τακτική Δίαιτας ασθενών σιτίζονται επίσης και οι εφημερεύοντες και τα νήπια του Παιδικού Σταθμού. Όσον αφορά στο μενού των νηπίων ενδέχεται να ζητούνται μικρές τροποποιήσεις. Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΩΝ Όπως το Παράρτημα Β Γ) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1. Το φαγητά θα παρασκευάζονται καθημερινά και θα τοποθετούνται από τον προμηθευτή κατά είδος, σε ανοξείδωτα σκεύη GN, τα οποία θα μεταφέρονται μέσα σε ειδικά ισοθερμικά δοχεία. 2. Η μεταφορά του συσκευασμένου φαγητού θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και πιστοποιημένα προς αυτό αυτοκίνητα, που έχουν ειδική άδεια μεταφοράς τροφίμων, σε θερμοκρασία ο C (το μαγειρεμένο φαγητό) και οι σαλάτες εποχής σε θερμοκρασία 5-7 ο C, χωρίς λάδι. 3. Το σύστημα παραγωγής και σερβιρίσματος του φαγητού θα είναι COOK & SERVE 4. Οι Ειδικές και Τακτικές Δίαιτες θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τα Α και Β, και τις οδηγίες της Διαιτολόγου του Νοσοκομείου. 5. Οι παραγγελίες προς τον προμηθευτή ως προς τον αριθμό και την κατηγορία των μερίδων θα δίδεται από τη Γενικά Διαχείριση με FAX την προηγούμενη ημέρα και μέχρι τις 12: Για διευκόλυνση του προμηθευτή θα παραδίδεται από το γραφείο της διαιτολόγου πρόγραμμα συσσιτίου διάρκειας επτά (7) ημερών που θα περιλαμβάνει το είδος του φαγητού που θα παρασκευάζεται. 7. Η παράδοση των φαγητών θα γίνεται εντός του Νοσοκομείου, δύο (2) φορές την ημέρα, στις 11:30 το γεύμα και στις 17:30 το δείπνο, σε χώρο που θα ορίσει το Νοσοκομείο.

4 8. Η μεριδοποίηση των γευμάτων θα γίνεται από την εταιρεία catering που φέρει και τα σκεύη εστίασης. 9. Η μεταφορά των γευμάτων των ασθενών από τον κεντρικό χώρο παραλαβής προς στις κουζίνες των Τμημάτων θα γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου (τραπεζοκόμοι) όπως επίσης και η επιστροφή των πλυμένων σκευών εστίασης. 10. Η διανομή του φαγητού θα γίνεται, όπως ισχύει, από το αρμόδιο προσωπικό του ΝΙΜΤΣ (μάγειροι, τραπεζοκόμοι). 11. Τα τρόφιμα που δεν απαιτούν μαγειρική παρασκευή (γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυρί, αυγά, φρυγανιές, ψωμί, σάντουϊτς, μπισκότα, λάδι, μαρμελάδα τσάϊ, χαμομήλι, κομπόστες γλυκές, φρούτα), δεν θα προμηθεύονται από τον προμηθευτή, αλλά θα διανέμονται από την αποθήκη τροφίμων του νοσοκομείου, όπως ισχύει. Δ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην τροφοδοσία Νοσοκομείων καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών κατά την τελευταία πενταετία. 2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα πιστοποίησης κατά ISO : Δε θα γίνονται δεκτές προσφορές εταιρειών που δε διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση υποδομών και διαδικασιών πέραν της αιτούμενης. 3. Τα προμηθευόμενα τρόφιμα θα είναι άριστης ποιότητας. Εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου θα τα ελέγχει και εφόσον κρίνει ότι υστερούν ποιοτικά, αυτά θα απομακρύνονται άμεσα από το νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 4. Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διενεργεί αρμοδίως υγειονομικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος θα διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση διαπιστώσεων μη τήρησης των απαιτούμενων κανόνων υγιεινής τόσο στην υποδομή όσο και στις διαδικασίες διαχείρισης των τροφίμων, ο προμηθευτής: για πρώτη φορά, θα έχει χρηματικές κυρώσεις ύψους 1000 ευρώ, για δεύτερη φορά, θα έχει χρηματικές κυρώσεις ύψους 2000 ευρώ για τρίτη φορά, θα κηρυχθεί έκπτωτος. 5. Η προμήθεια όλων των πρώτων υλών θα γίνεται από τον προμηθευτή και για λογαριασμό του από ποιοτικά ελεγμένους προμηθευτές. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένη λίστα με τις πρώτες ύλες και τους προμηθευτές αυτών, η οποία θα είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου. Ε) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά, θα χρησιμοποιούνται φρέσκες και κατεψυγμένες πρώτες ύλες άριστης ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης, που θα μαγειρεύονται σύμφωνα με τις τεχνικές του βρασμού και ψησίματος έτσι ώστε να μην υστερούν σε γεύση, θρεπτικά συστατικά και εμφάνιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων του νοσοκομείου μπορεί να επιτραπεί η χρήση κονσερβοποιημένων πρώτων υλών. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν κονσερβοποιημένες πρώτες ύλες για τη σαλάτα, η οποία θα πρέπει να παρασκευάζεται από φρέσκα λαχανικά. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών.

5 Τα φαγητά να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α ποιότητας, χωρίς ζωϊκά λίπη. Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή γευμάτων να είναι extra παρθένο Α ποιότητας. Το κρέας και ο κιμάς να είναι νωπά, Α ποιότητας και άνευ οστών. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο, Α ποιότητας, βακαλάος ή γαλέος ή πέρκα. Το κοτόπουλο να είναι νωπό, Α ποιότητας, χωρίς εντόσθια και οι μερίδες να περιέχουν μόνο στήθος ή μπούτι. Τα φαγητά θα περιέχουν αλάτι εκτός από τις Ειδικές Δίαιτες. Τα ζυμαρικά και το ρύζι των άλιπων διαίτων δε θα περιέχουν λάδι ή άλλο λίπος. Οι άγλυκες κομπόστες για τους διαβητικούς ασθενείς, δε θα περιέχουν γλυκαντικές ύλες και θα είναι κατά προτίμηση μήλο, ροδάκινο ή βερίκοκο τεμαχισμένα. Τα λαδερά φαγητά και οι σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ανάλογα με το στερεό τους περιεχόμενο. Ακριβές αντίγραφο Υπτγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Διευθυντής Στόλης Βασίλειος Ανθλγός (ΔΥ)

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ανήκει στην διακήρυξη: αριθμ. 5/2011 ΒΑΡΗ ΜΕΡΙΔΩΝ Α. ΦΑΓΗΤΑ Βάρος έτοιμης ψημένης μερίδας Μοσχάρι κοκινιστό γρ Μοσχάρι με αρακά ( μοσχάρι 130γρ.-αρακάς 220γρ.) 350γρ Μοσχάρι με φασολάκια 350γρ Μοσχάρι με μελιτζάνες 350γρ Μοσχάρι με κολοκυθάκια 350γρ Μοσχάρι ψητό φέτα 120γρ Μοσχάρι λεμονάτο 130γρ Χοιρινό σουβλάκι οριενταλ γρ Χοιρινή μπριζόλα σχάρας γρ Κοτόπουλο μιλανέζα gr. Κοτόπουλο ψητό gr. Κοτόσουπα 400 gr Μπιφτέκια σχάρας (2 τεμ) Ι.C. 140 gr. Σουτζουκάκια Σμυρνέϊκα (με κίμινο) 140 gr. Ρολλό κιμά (με αυγό & σάλτσα ναπολιτέν) 130 gr Μουσακάς 400 gr Ψάρι φιλέτο πανέ gr. Πέρκα ψητή λαδολέμονο Καλαμαράκια γιουβέτσι 350 gr Σουπιές γιαχνί με σπανάκι Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό 350 gr Μακαρόνια καρμπονάρα σαλ-30τυρ. Μακαρόνια με σάλτσα λαχανικών-ζαμπόν σαλ-30τυρ. Μακαρόνια ωγκρατέν gr. Παστίτσιο gr. Μουσακάς gr. Λαζάνια φούρνου gr. Αγκινάρες αλά πολίτα Μπάμιες λαδερές Σπανακόρυζο Φασολάκια λαδερά με πατάτες Αρακάς λαδερός με πατάτες Φασόλια γίγαντες φούρνου Φακές Σαντορίνης 400 gr. Ρεβίθια σούπα 400 gr. Φασολάδα (καρότο-σέλινο) 400 gr. Β. ΦΑΓΗΤΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ Γεμιστά λαδερά(τομάτες-πιπεριές) 400 gr.

7 Μελιτζάνες φούρνου Ντοματοπιπεριές γεμιστές με κιμά 400 gr Μπριάμ 350 gr Μελιτζάνες Φασολάκια Μπάμιες Κριθαράκι γιουβέτσι Πατάτες τηγανιτές 150 gr. φούρνου ριγανάτες σωτέ γιαχνί ή πλακί Πουρέ 250 gr. Πιλάφι Πιλάφι-μανιτάρια-αρακάς-καλαμπόκι Πιλάφι-πιπεριά κόκκινη-καλαμπόκι Λαχανικά βραστά (πατάτα βραστή-καρότο-κολοκύθια) 180 gr. Μακαρονάκι κοφτό Κουνουπίδι- καρότο-μπρόκολο 180 gr. Δ. ΠΙΤΤΕΣ Σπανακοτυρόπιττα ταψιού Ε. ΣΑΛΑΤΕΣ Χωριάτικη Μαρούλι- άνιθο-κρεμμυδάκι Λάχανο-καρότο Τομάτα-αγγούρι Ταραμοσαλάτα Ρυζοσαλάτα Τονοσαλάτα (μαρούλι-τόνος-άνιθος-αγγουράκι τουρσί- λάδι- Κρεμμύδι-καλαμπόκι με χυμό λεμόνι-αλάτι-πιπέρι Πατατοσαλάτα απλή Πατατοσαλάτα σύνθετη Χόρτα βραστά Ελιές Αντζούγιες Ντολμαδά gr κια Φασόλλια μαυρομάτικα ΣΤ. ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ Ψητό μήλο Κρέμα με ζάχαρη Κρέμα χωρίς ζάχαρη ρυζόγαλο ζελέ Ζελέ light gr gr gr gr gr gr gr gr gr. 80 gr gr gr gr. 1 τεμάχιο 180γρ 180γρ 180γρ 180γρ 180γρ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ανήκει στην διακήρυξη: αριθμ. 5/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ( ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ) ΔΙΑΙΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Δ Ε Υ Τ ΕΡ Α Μπιφτέκια σχάρας με γαρνιτούρα πατάτες φούρνου και σαλ. τομάτα- αγγούρι. κολοκυθάκια γεμιστά με ρύζι. Τ Ρ Ι Τ Η Κοτόπουλο ψητό με ζυμαρικό και σαλάτα Μαρούλι. Αρακάς γιαχνί με πατάτες. Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ψάρι σχάρας με σαλάτα κολοκυθάκια, πατάτες, καρότο. Ρολό με κιμά και σαλάτα. Μαρούλι. Π Ε Μ Π Τ Η Κρέας ψητό με πατάτες φούρνου και σαλ. τομάτα-αγγούρι. Φασολάκια γιαχνί. Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Γεμιστά. Τυρόπιτα και Πατάτες φούρνου και σαλ. τομάτα-αγγούρι. Σ Α Β Β Α Τ Ο Κοτόπουλο κοκ. με ζυμαρικά και σαλ. Μαρούλι. Ψάρι σχάρας και σαλ. κολοκυθάκια, πατάτες, καρότα. ΚΥ Ρ Ι Α Κ Η Παστίτσιο και σαλ. τομάτα-αγγούρι. Κοτόπουλο κοκινιστό με πιλάφι. 2. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ περαστό κοτόπουλο με κοτόπουλο, πατάτα, καρότο, κολοκυθάκι, λάδι πιλάφι, ζυμαρικά σούπα φιδέ από ζωμό κοτόπουλο ή κρέας πουρές, πατάτες βραστές

9 κρέας ψητό, κοτόπουλο βραστό, κατόπουλο ψητό μπιφτέκια ψάρι ψητό κομπόστα μήλα, χωρίς ζάχαρη, μήλα ψητά ρύζι γλασέ νερόβραστο κρέμα με ζάχαρη, κρέμα χωρίς ζάχαρη ζελλέ. Κύριο πιάτο μεσημεριανό και βραδινό Γεύμα με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Γεύμα με κοτόπουλο. Γεύμα με κρέας που θα προέρχεται από το στήθος, το μπούτι ή τα πλευρά του ζώου. Γεύμα με ψάρι φέτα Γεύμα με λαδερό. Γεύμα με ζυμαρικό. Γεύμα με βάση τα όσπρια. Διαιτητικά πιάτα. Αναλυτικά το κάθε γεύμα, θα περιλαμβάνει: Κυρίως πιάτο Συμπλήρωμα ( σαλάτα εποχής ή σούπα ή γαρνίρισμα πατάτες ή ρύζι ή ζυμαρικό ) Επιδόρπιο ( κομπόστα άγλυκη ή μήλο ψητό ή κρέμα με ζάχαρη ή ρυζόγαλο ή ζελλέ ) Ακριβές αντίγραφο Υπτγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Διευθυντής Στόλης Βασίλειος Ανθλγός (ΔΥ)

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Ανήκει στην διακήρυξη 5/2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης. Προς : Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Μονής Πετράκη Αθήνα Εγγύηση μας υπ' αριθμ..eypq. Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή η Κοινοπραξία. οδός.. αρ...σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια.,συνολικής αξίας..και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα..παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών 1) και 2).....ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως. παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως. να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις. αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει αορίστως (Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε). (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Αθήνα σήμερα την / / 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α) Γενικός Δντής του ενταύθα (Μονής Πετράκη 10-12) εδρεύοντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και νόμιμος εκπρόσωπός τούτου και β) δηλούμε, συμφωνούμε και συνομολογούμε τα παρακάτω: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΙΜΤΣ στη συνεδρίασή του αριθμ. 1177/6-2011,1179/ αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για τη για την ανάθεση της σίτισης των ασθενών του Ιδρύματος, με έτοιμο φαγητό catering προϋπολογισθείσης δαπάνης ,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. Στον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στην Αθήνα στις ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ αριθμ.-

11 /2011 Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, έλαβε μέρος και ο δεύτερος των συμβαλλομένων και στον οποίον ανετέθη η σίτιση των των ασθενών του Ιδρύματος, με έτοιμο φαγητό catering. Ήδη οι συμβαλλόμενοι σε εκτέλεση των ανωτέρω συμφωνούμε ειδικότερα τα κάτωθι: 1/Το ΝΙΜΤΣ μετά του συνημμένου Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου Διαγωνισμού της αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο καλούμενο στο εξής «προμηθευτής» σίτισης των ασθενών του Ιδρύματος, με έτοιμο φαγητό catering με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. 2/Η σίτιση του ανωτέρω Ιδρύματος θα γίνεται για χρονικό διάστημα Τριαντα (30) ημερών, με δικαίωμα παράτασης έως και δεκα (10)ήμερες. 3/ Η δαπάνη για τη σίτιση του Ιδρύματος έχει ως εξής: τιμή μερίδας χ μερίδες χ ημέρες = ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% < ευρώ > = ευρώ. 3/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μέσα στον Σταθμό τα έτοιμα φαγητά, σύμφωνα με το μενού όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της αριθ./2011 Διακήρυξης και στο οποίο θα καθορίζεται εβδομαδιαία από την υπεύθυνη του ΝΙΜΤΣ. Όλα τα φαγητά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο συνολικά (όχι ξεχωριστά η κάθε μερίδα) σε θερμαινόμενο σκεύος σύμφωνα με το καθημερινό μενού και έως τις 11:30 πμ. κάθε εργάσιμη μέρα. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει δελτίο αποστολής, που θα συνοδεύει τα έτοιμα φαγητά και στο οποίο θα χαρακτηρίζεται ακριβώς το είδος, η ποιότητα και η αξία αυτών. Σε περίπτωση απορρίψεως, από τους παραλαμβάνοντες, όλων των μερίδων φαγητού ή ορισμένων, λόγω κακής ποιότητας από υπαιτιότητα του προμηθευτή, πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής α) σε περίπτωση αλλοιωμένου φαγητού 300, 00 β) σε περίπτωση ελλιποβαρούς φαγητού 200,00 και γ) σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο ζητηθέν υλικό 100,00, η είσπραξη του οποίου θα γίνεται απευθείας από το Ιδρυμα από τα τιμολόγια των οποίων θα εκκρεμεί η εξόφληση ή με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Ο προμηθευτής σε περίπτωση απόρριψης έτοιμου φαγητού για λόγους ποιότητας, έχει το δικαίωμα της διαιτησίας δηλαδή να κληθεί ο Προϊστάμενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της αρμόδιας υπηρεσίας για την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Ιδρύματος (άρθρο 10 της Διακήρυξης). Τα τιμολόγια πληρωμής θα προσκομίζονται στο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο τέλος του μήνα βάσει του δελτίου αποστολής. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 4/ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα είδη σίτισης μέσα στο συμβατικό χώρο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ/τος 118/07, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του ή από την σύμβαση και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Δσεως του Νοσοκομείου, αντίστοιχα, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. β) Προμήθεια των μερίδων φαγητού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με επανάληψη

12 του διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. (Άρθρο 9 της Διακήρυξης). 5/ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος και σχετικής επιταγής στο όνομα αυτού, εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μετά από βεβαίωση από τριμελή επιτροπή. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/ ) θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την Υπηρεσία μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του. (Άρθρο 10 της Διακήρυξης) 6/ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον ανάδοχο των εκ του παρόντος, απαιτήσεων του κατά του ΝΙΜΤΣ προς κάθε τρίτο, σε περίπτωση δε που τυχόν γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για το Ιδρυμα ( άρθρο 11 της Διακήρυξης ). 7/ Μείωση του ποσοστού έκπτωσης μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προβληθεί από τον προμηθευτή η αναθεώρηση τιμών. 8/ Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ`αριθμ εγγυητική επιστολή της ποσού ΕΥΡΩ, η οποία ισχύει μέχρι τις ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της παρούσης συμβάσεως, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσης, εφ όσον δεν προκύψει θέμα κατάπτωσής της υπέρ του Οργανισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. 9/Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 10/ Οι όροι της αριθ.../2011 διακήρυξης και οι διατάξεις του Ν. 2286/1995, και του Π.Δ. 118/2007 και η από προσφορά του προμηθευτή, ισχύουν και ως όροι του παρόντος, είτε γίνεται μνεία είτε μη αυτών στο παρόν συμφωνητικό. Το παρόν έγινε εις διπλούν και υπογραφέν παρ αμφοτέρων των συμβαλλομένων έλαβε κάθε ένας από ένα όμοιο πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ Ακριβές αντίγραφο Υπτγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Διευθυντής Στόλης Βασίλειος Ανθλγός (ΔΥ)

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 18-06-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7242 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 4-6-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα