Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες"

Transcript

1 Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο φύλλο σας. Music is an important part of many people s lives. Some people simply listen to music, others play a musical instrument, and others do both. Ποια είναι η δική σχέση µε τη µουσική και τι ρόλο παίζει στη ζωή σου; Part 7. English composition Στις γραµµές που υπάρχουν στην πίσω σελίδα του φύλλου σας, γράψτε µια έκθεση στα αγγλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. My younger sister and I were playing on the beach. We were all by ourselves. We were digging in the sand when suddenly I felt something smooth and round between my fingers. It was a gold coin! My sister found one too. That was the beginning of our adventure. The next day we were both on television. Continue the story from the point where you and your sister found the gold coins in the sand. End the story with your appearance on television. (CONTINUE TO PART 2 BELOW)

3 Part 2. Για κάθε ερώτηση υπάρχει µία σωστή απάντηση. ιαλέξτε το γράµµα A, B, C, ή D που αντιστοιχεί στην απάντηση που συµπληρώνει σωστά το κενό στην κάθε ερώτηση. Παράδειγµα: There is a man the door. A) at B) in C) to D) for Η καλύτερη απάντηση είναι A γιατί η σωστή πρόταση είναι: There is a man at the door. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το A ) στο φύλλο απαντήσεων. Μη γράψετε τις απαντήσεις στα φύλλα ερωτήσεων. 1. Who the jacket to? A) you gave B) did you give C) you give D) has given you 2. This is book I ve ever read. A) better B) the better C) the best D) best 3. Today is. Soon it will be summer. A) the 15 th of May C) the May 15 th B) the May 15 D) the May the 15 th 4. When he arrived at the station, the train. A) left already C) had already left B) has already left D) has left already 5. My mother told me my homework quickly. A) finish B) should finish C) to finish it D) to finish 6. Don t take away that book. It s. A) my B) mine C) mine book D) me book 7. Ann speaks now, but her writing is still bad. A) the English C) very well English B) English good D) some English 8. Parents, please be quiet now! Your children a test. A) take B) are taken C) taking D) are taking 9. Magic Park has rides in Greece. A) a more exciting C) the most exciting B) most exciting D) the more exciting 10. My purse one of the cleaners. A) found by C) was found by B) found from D) was found from 11. Did Bill really be so late? A) have to B) has to C) had to D) must 12. It s too dark in here. Can you please the light? A) open B) turn on C) close D) turn off

4 13. Every year I England to improve my English. A) am visiting B) am going C) go D) visit 14. Old movies are soap operas. A) more interesting than C) most interesting than B) more interesting from D) the more interesting than 15. Don t phone after 11:00. asleep. A) I am B) I ll be C) I have been D) I d be 16. Could you please turn to page in your language books? A) fifteen B) the fifteen C) the fifteenth D) fifteenth 17. When your homework? A) you did B) did you C) you do D) do you do 18. The walls are painted white and is the ceiling. A) neither B) either C) so D) also 19. If it tomorrow, I ll go to the beach. A) doesn t rain B) not rain C) won t rain D) don t rain 20. Last night my neighbors for hours, and I couldn t get to sleep. A) would shout C) were shouting B) are shouting D) shouting 21. Why me where you left the keys? I couldn t find them. A) haven t told C) didn t you tell B) don t you tell D) didn t you told 22. That girl is to drive a car, so she rides a bicycle. A) not enough old B) not very old C) very young D) too young 23. I feel really tired. Since last month I for a single moment. A) didn t rest C) hadn t rested B) haven t rested D) wasn t rested 24. My mother would not tell me how much money on my new shoes. A) she had spent C) had she spent B) she spend D) she had spend 25. Sally: Is this all the food we have for the dinner tonight? Joe: Yes, it is. I m afraid we ll need. A) any more B) more than it C) much more D) many more 26. He s worried about. He doesn t know if he can do his job and his schoolwork. A) future B) the future C) a future D) futures 27. Please remember to lock the door. A) when you will leave C) when you left B) when you would leave D) when you leave

5 28. The weather has gotten over the past three days.. A) worse B) worst C) the worse D) the worst 29. My friend told the whole story. A) my B) me C) to me D) to myself 30. She hasn t read much. She s still on page. A) eight B) the eight C) the eighth D) eighth 31. My best friend gave me this ring. She will be really unhappy if I it. A) will lose B) lose C) lost D) loose 32. Jane hasn t been to England, and. A) I haven t too C) I haven t either B) so I haven t D) so haven t I 33. She always puts salt on the food that I can t eat it. A) so many B) so much C) very much D) too much 34. The woman to do something else. A) told to them C) said them B) spoke to them D) told them 35. My sister and are going to the theatre tonight. A) me B) my C) I D) myself 36. Isn t it time we went? A) to home B) home C) at home D) the home 37. This is Sophia, is taking over my job when I leave. A) who B) what C) which D) whom 38. When we arrived, there was a long line outside. A) at the cinema C) at cinema B) in the cinema D) to the cinema 39. I think the bell just. Did you hear it? A) hit B) hits C) ring D) rang 40. Several guests, cars were parked outside, were waiting at the door. A) which B) whose C) who D) that their 41. We wrote the story. A) ourself B) ourselves C) our selves D) by ourself 42. You didn t sleep all night and you ve traveled all day. You very tired. A) must be B) can be C) had be D) must to be 43. Don t come to the party later than if you want to see me. A) ten and quarter C) a quarter past ten B) ten and fifteen D) past ten a quarter

6 44. Jane has been a good for over five years. A) friend of me Β) mine friend C) my friend D) friend of mine 45. We expect to be there midnight. A) in B) at C) on D) to 46. I need a new for school. A) pairs of jeans B) jeans C) pair of jeans D) pair of jean 47. There are usually a lot of parties New Year s Eve. A) in B) on C) at D) since 48. My sister is five years me. A) older that Β) older than C) bigger than D) older from 49. I am taking the Anatolia Entrance exam May. A) at B) on C) in D) for 50. A friend of mine saw Bill my house again. A) out of Β) to be outside C) out from D) outside 51. you be able to help me move this table? A) Would B) Can C) Are D) Must 52. Bad news people happy. A) doesn t make B) aren t making C) don t make D) do make 53. John, you haven t seen my purse,? Α) didn t you Β) haven t you C) did you D) have you 54. I while I was riding my bicycle and broke my leg. A) fallen B) felt C) fell D) have fallen 55. How many does she have? A) childs B) children C) childrens D) child 56. My brother went to England and will come back in four years. A) two years ago C) two years before B) before two years D) since two years 57. Everyone to the party. Aren t you? A) are coming B) is coming C) came D) have come 58. They say that cats have nine. A) life B) live C) lifes D) lives 59. You ll let me have your answer as soon as you can,? A) can t you Β) won t you C) would you D) can you 60. silly mistakes on this exam! A) Don t do B) You don t do C) Don t make D) Not make

7 Part 3. ιαβάστε προσεχτικά τα κείµενα που ακολουθούν. Κάθε κείµενο έχει 10 αριθµηµένα κενά. εξιά από κάθε κείµενο υπάρχουν 4 απαντήσεις για κάθε κενό που αντιστοιχούν στα γράµµατα A, B, C, και D. ιαλέξτε το γράµµα που αντιστοιχεί στην απάντηση που νοµίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, γραµµατικά και ως προς τη σηµασία στο κείµενο, και µαυρίστε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Παράδειγµα: My brother almost never misses a day A) at C) to of school, but today he was sick and B) from D) by stayed home school. Η σωστή απάντηση είναι B. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το Β ) στο φύλλο απαντήσεων. Gap-filling #1 Mr. and Mrs. Smith bought a piece of land at the top of a hill and decided to build a house there. Since there was no road, all the materials were (61) by horses. It took a long (62) to build the house even though it was a simple one. There were two bedrooms, a medium-sized living-room, a large kitchen and a bathroom. Best of (63), there was a large garden with a beautiful view of the sea. It was spring (64) the Smiths moved into the house, and there were (65) pretty flowers everywhere. The Smiths worked hard all day long carrying the last of their boxes into the house. Although the day was warm, it became cold at (66), so the Smiths lit a fire in the fireplace and thought (67) lucky they were. They were very (68), and soon they went to bed. (69) morning they were surprised to find that the house was full of smoke. What had happened? How could it be? Soon they had their answer: The workers had (70) to build a chimney! 61. A) bring C) made B) brought D) make 62. A) hour C) time B) day D) road 63. A) it C) them B) these D) all 64. A) time C) which B) then D) when 65. A) many C) too B) much D) so 66. A) the night C) one night B) a night D) night 67. A) what C) very B) how D) so 68. A) tried C) tired B) tire D) tiring 69. A) The C) The next B) In D) On the 70. A) forgotten C) forget B) to forgot D) not remember

8 Gap-filling #2 Have you heard the news? Man is going back to the Moon. We ve been there (71), starting in 1969, with the flight of Apollo 11, but we haven t been there lately. When we return (72) 2020, if the American plan succeeds we ll actually stay for a longer visit, not just the three days that the astronauts of Apollo 17 (73) in 1972, which is the longest time anyone has stayed on the Moon so far. Moon tourism, anyone? The moon has seas (that are not really seas), but no beaches of any (74). Do you really understand why the Moon is always changing shape? One day it s (75) (what we call a full moon), and two weeks later it s gone (this is what (76) as a new moon). And how did the idea (77) that the Moon is made of green cheese? It doesn t look green. It doesn t smell like cheese, either. Or perhaps (78) just gotten used to it. (79) people know there is no real Man in the Moon, but when you look up at a full moon and see that face looking down at you, (80) look like the Moon is looking down on (and smiling at) all the silly people here on Earth? 71. A) again C) before B) ago D) past 72. A) in C) at B) until D) for 73. A) stay C) will B) stayed D) have stayed 74. A) water C) fun B) sand D) kind 75. A) round C) ball B) circle D) cycle 76. A) known C) is known B) called D) it is known 77. A) begin C) begun B) began D) beginning 78. A) we re C) we were B) we ve D) we would 79. A) Most C) Most of B) The most D) Most of the 80. A) it does C) does it B) don t it D) doesn t it

9 Part 4. Σ αυτό το µέρος του διαγωνίσµατος, θα διαβάσετε σύντοµες συνοµιλίες. Από τις τέσσερεις απαντήσεις που σας δίνονται διαλέξετε τη µία που εκφράζει περίπου την ίδια ιδέα µε τη συνοµιλία ή είναι σωστή σύµφωνα µ αυτό που έχετε διαβάσει, και µαυρίστε τον αντίστοιχο κύκλο Α, Β, C, ή D στο φύλλο απαντήσεων. Παράδειγµα: Mr. Jones: Let s go to the football game. Mrs. Jones: Good idea. I don t want to stay home. A) They will stay home C) One of them will stay home B) They don t like football D) They will go to the game Η σωστή απάντηση είναι «D», γιατί συµφωνούν να πάνε στον αγώνα. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το D ) στο φύλλο απαντήσεων. 81. Woman: If you don t hurry, we ll miss the train! Man: Don t worry, there s another in half an hour. A) They may catch the first train. B) They will have to wait for the second train. C) The first train has already left. D) They are going to miss the first train. 82. Woman: I thought you said you lost your glasses. Man: I did. These probably belong to the person who took mine. I m going to take them off, though. They ve begun to hurt my eyes. A) The woman found the man s glasses. B) The man is wearing his own glasses. C) The man took someone else s glasses. D) The man didn t really lose his glasses. 83. Woman: When shall we go see the team? This week or next? Man: I wanted to go last week. I m going to be busy next week, so this week is our last chance. A) The team is not playing next week. B) They can t see the team play this week. C) The team did not play last week. D) They both want to see the team play. 84. Peter: Someone has taken my schoolbag! Janet: Well, it wasn t me. Why don t you ask Kostas? He took mine yesterday. A) Janet will ask Kostas where Peter s schoolbag is. B) Janet said that Kostas hadn t taken her bag. C) Kostas may know where Peter s schoolbag is. D) Kostas took Peter s schoolbag. 85. Woman: We re lost again, aren t we? Man: Oh, we re not lost. We turn left at the top of the next hill. Woman: I guess you re right. I see where we are now. A) Neither the man nor the woman knows where to go. B) They will make a right turn at the top of the next hill. C) They will make a wrong turn at the top of the next hill. D) They will make a left turn at the top of the next hill.

10 Part 5. ιαλέξτε την λέξη, φράση, πρόταση, ή ερώτηση που ταιριάζει περισσότερο σαν απάντηση στην ερώτηση ή στην πρόταση που σας δίνουµε. Παράδειγµα: How do I get to Panorama? A) Turn right at the lights, then follow the signs. C) Do you live there? B) About five kilometers. D) It s a nice place to visit. Η καλήτερη απάντηση είναι «Α», γιατί ζητήθηκαν κατευθήνσεις. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το Α ) στο φύλλο απαντήσεων. 86. Brother: I want to watch TV. Why can t you do your homework in your own room? Sister: A) I don t want to watch TV with you. B) There s a TV in my room, too. C) I haven t finished it yet, that s why. D) I like doing it here on the carpet, that s why. 87. Mother: Where did you get those books? Daughter: A) I ve already read them. B) I lent them from the library C) I borrowed them from my teacher. D) I put them back on the shelf. 88. Mother: I don t know what to do. All my son does in his free time is play games on his computer. Other mother: A) So does mine. B) Doesn t he help you do it? C) Don t worry, he ll tell you how. D) It s not really free, you know. He should pay. 89. Father: How much did you pay for the tickets? Son: A) I ve paid them 60 euros. C) I paid for them 60 euros. B) I pay them 60 euros. D) I paid 60 euros for them. 90. Girl: Stop kicking my chair! Boy: A) I don t kick it. C) I stop kicking it. B) I m not kicking it. D) Don t kick it! 91. Girl: Now that you re twelve, how late do your parents let you stay out? Boy: A) I m staying out till midnight. B) I have to be in by eleven thirty. C) They are letting me stay out only until ten. D) They leave me to go out till twelve.

11 92. Do you think that the dog will eat this piece of bread? A) Yes, it will eat anything if it s hungry enough. B) No, dog doesn t eat bread. C) Yes, there s some bread in the kitchen. D) No, I don t think. 93. Do you want to watch the football match? A) Yes, I want. C) Yes, I like. B) Yes, I d love to. D) Yes, I like to watch it. 94. Hello, I have the pizza you ordered. A) To third floor you bring it. B) How much it cost? C) At last! I ordered it before an hour. D) But I didn t order pizza. 95. Do you know if Mary went to the theater last night? A) That s nice. I hope she has a good time. B) What she saw? C) No, but Jimmy does. D) I don t know it. 96. Could you pass the salt, please? A) Yes, please. B) No thank you. My doctor told me not to. C) Sure, here you are. D) Yes, I ll pass. 97. You re leaving for Athens tomorrow morning, aren t you? A) Didn t I tell you? Our plans have changed. B) Yes, the day after tomorrow. C) Yes, at 8:00 p.m. D) Not tonight tomorrow! 98. I saw Susan give you a note. What does it say? A) I haven t read. B) It says we must to meet tonight. C) I don t want you to read. D) I don t think I should tell you. 99. How long have you lived in Thessaloniki? A) I leave in Thessaloniki for ten years. B) I live here since C) I ve lived here since D) I have left here for ten years We spent an hour trying to find the books you wanted, but we couldn t find them. A) Thank you for spending. B) Thanks for trying. C) You re welcome. D) Thank you for that you tried.

12 Part 6. ιαβάστε πρoσεχτικά το κείµενο που ακολουθεί και απαντήστε στις 5 ερωτήσεις. ιαλέξτε όποιο από τα 4 γράµµατα A, B, C, και D νοµίζετε ότι αντιστοιχεί στην καλύτερη απάντηση και µαυρίστε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Παράδειγµα: John missed the school bus, so his father drove him to school. A) John walked to school. B) John drove his father s car. C) His father sometimes took John to school by car. D) His father always took John to school by car. Η σωστή απάντηση είναι C. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το C ) στο φύλλο απαντήσεων. Reading #1 Many people have become famous for running -- like Pheidippides, who ran from Marathon to Athens in 490 B.C., or Stylianos Kyrides, who won the Boston Marathon in 1946 but only one man has become famous for walking: an American named Edward Payson Weston. He weighed only two kilos when he was born in the state of New York in 1839, and as a child he was small and weak. But when he was 15, a friend told him to eat vegetables and drink lots of milk, and to walk a mile every day. He did, and that was the beginning of it all. When he was 21, Weston took his first long walk: 733 kilometers, from Boston to Washington, D.C., to get a look at the new President, Abraham Lincoln. Newspapers wrote about his walk, and soon he had a job, which was to carry mail (on foot) to soldiers in the American Civil War (εµφύλιος πόλεµος). Next came a walk from Maine to Chicago. He had to walk 2,147 kilometers in 30 days to win some money. He only rested on Sundays, and he arrived in 29 days. Does walking keep you young? At age 68 Weston repeated his Maine to Chicago walk and broke his own record. Then, on his 70 th birthday, he started a walk across the whole of America, from New York to California, from sea to shining sea, in the words of a famous song. He walked through snow and wind, through dry valleys and across high mountains. Once the wind was so strong that he had to walk on hands and knees for four miles. His time: 104 days, seven hours. Then he walked back, in 76 days and 23 hours. That s 96 kilometers a day! Why so much faster? He had the wind helping him, he said, and he also took an easier and shorter way. Weston said that comfortable shoes were important to him. Perhaps the way he dressed also helped. His clothes were not like those that modern athletes wear. He dressed very well, with hat, coat, tie, and long pants, as if he was walking to the village church, not across the country. When he was in his ninetieth year, he was hit by a car in a city street. He had never liked cars. He used to say, Why ride when you can walk?

13 101. The words and that was the beginning of it all in line 7 refer to (αναφέρονται) the beginning A) of the first years of Weston s life. B) of what made Weston famous. C) of Weston s poor health as a child. D) of Weston s first walking race Which is not a reason Weston walked? A) to win some money B) to see President Lincoln C) to do his job D) to fight in a war 103. When Weston took his longest walk,,, A) the wind helped him. B) he won some money. C) he was only 21 years old. D) he crossed the U.S In line 18, why is the word walk in quotation marks (εισαγωγικά)? A) because the word is used in a famous song B) because Weston was famous for walking, not running C) because walking on your hands and knees isn t really walking D) because Weston never told anyone what he had done in the mountains 105. Why didn t Weston like cars? A) He didn t need one. B) He thought they were dangerous. C) He liked to dress up when he walked. D) He died when he was hit by a car.

14 Reading #2 One morning the people of the village of Tomi were woken by the noise of the animals they kept. Something was wrong, and the animals elephants, horses and pigs were trying to get away. The villagers knew that the animals understood the world better than they did, and so the people followed their animals out of the village and up into the mountains. A few hours later the tsunami (τσουνάµι) came and destroyed all the houses in Tomi. The villagers were sad that they had lost their homes, but of course they were happy that the animals had led them to a safe place. That night all the people slept in the mountains and the next day they started looking for food. In the middle of the day the people heard another strange noise, but this time it came from the sky. As they looked up into the clouds, they saw an airplane, and something was falling out of the plane. They whispered to each other, because at first they were afraid, but they slowly walked towards the boxes that had fallen from the plane. One of the bravest men touched a box, and then carefully opened it. He started shouting happily there was food in the box! Immediately the other villagers opened the other boxes and they found more food. All the people were very excited and started talking and laughing, but one man said very seriously, We must take some of this food to Tabasko, the village on the other side of the mountains. But how could they take heavy boxes of food across the high mountains? The older men talked for a few minutes and then they spoke to Ravi. Ravi was a good, brave boy and he was also the owner of Minnie, the largest elephant in the village. When the villagers told him they wanted him to carry food across the mountains to Tabasko, he immediately agreed. Minnie and Ravi left the village early the next day and followed a path through the trees up to the top of the mountain. Ravi saw many other animals on his journey, and heard many strange noises, but he was not afraid because he knew he was safe on Minnie. Once some monkeys jumped onto the food she was carrying and tried to steal some, but Ravi shouted at them and they quickly ran away. There was no path going down the other side of the mountain, so Minnie had to walk more slowly and carefully; sometimes she had to break branches so that they could continue. When they arrived at the village of Tabasko they found the houses there were also destroyed and it was very quiet. Ravi called out, but no one answered. Now it was dark, and he began to feel lonely, so he started to sing to make himself feel better. To his surprise, he heard another voice singing the same song, and then another and another. Looking up, he saw that in many of the trees there were children who had heard his song and had started singing too. The villagers had run away to hide when they heard Ravi and Minnie coming, because they were frightened. But when they heard all the children singing, they understood that Ravi and Minnie were not a danger. Ravi explained that he had brought food and the people were very happy. They all said that Ravi was a brave boy who had saved them and that Minnie was the best elephant on the island.

15 106. Why did the people of Tomi go into the mountains? A) They wanted to catch the animals that had run away. B) They knew that the tsunami was coming. C) Their houses were destroyed. D) They thought that the animals knew there was danger The man who opened the first box... A) tried to keep the food for himself. B) was less afraid than the others. C) had fallen out of the plane. D) found nothing to eat inside To reach the village of Tabasko A) Ravi and Minnie followed a path all the way there. B) sometimes Minnie broke parts of trees. C) Ravi had to fight some monkeys. D) Ravi and Minnie walked together slowly through the trees Ravi started to sing because A) he wanted to make himself happier. B) he wanted the other children to sing with him. C) he wanted the villagers of Tabasko to come to him. D) he wanted to make the villagers of Tabasko understand that there was no danger The people of Tabasko were happy because A) Ravi was a brave boy. B) they liked to hear the children singing. C) Ravi and Minnie had brought food for them. D) the tsunami had not touched their village.

16 Answers / Απαντήσεις 2005 Part 2, 1-20 Part 2, Part 2, Part 3 Parts 4 & 5 Part 6 1. B 21. C 41. B 61. B 81. A 101. B 2. C 22. D 42. A 62. C 82. C 102. D 3. A 23. B 43. C 63. D 83. D 103. D 4. C 24. A 44. D 64. D 84. C 104. C 5. D 25. C 45. B 65. A 85. D 105. A 6. B 26. B 46. C 66. D 86. D 106. D 7. D 27. D 47. B 67. B 87. C 107. B 8. D 28. A 48. B 68. C 88. A 108. B 9. C 29. B 49. C 69. C 89. D 109. A 10. C 30. C 50. D 70. A 90. B 110. C 11. A 31. B 51. A 71. C 91. B 12. B 32. C 52. A 72. A 92. A 13. D 33. B 53. D 73. B 93. B A 14. A 34. D 54. C 74. D 94. D 15. B 35. C 55. B 75. A 95. C 16. A 36. B 56. A 76. C 96. C 17. D 37. A 57. B 77. A 97. A A 18. C 38. A 58. D 78. B 98. D 19. A 39. D 59. B 79. A 99. C 20. C 40. B 60. C 80. D 100. B How to score the test: Questions 1-60 count 1 point apiece Questions count 1.5 points apiece µία Questions count 2 points apiece µία Total of multiple choice sects.: 140 pts. είναι 140 Πώς να βαθµολογήσετε το test: Οι ερωτήσεις 1-60 µετρούν 1 µονάδα η κάθε µία Οι ερωτήσεις µετρούν 1.5 µονάδες η κάθε Οι ερωτήσεις µετρούν 2 µονάδες η κάθε Το σύνολο των µονάδων των ασκήσεων επιλογής

17 Compositions are graded on a scale of 20 Οι εκθέσεις βαθµολογούνται µε την κλίµακα του 20 and the scores are multiplied by 1.5 και τα αποτελέσµατα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 1.5 Total of writing sections: 60 points Το σύνολο των µονάδων για τις εκθέσεις είναι 60

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα