ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ and/εκη/=θαη find/θάηκη/=βνίζθς word/γμοόνκη/=ιέλε animals/άκημαιξ/=δώα fish/θηξ/=ράνη dog/κημγθ/=ζθύιμξ fox/θμλ/=αιεπμύ red/νεκη/=θόθθηκμξ blue/μπιμο/=μπιε green/γθνηκ/=πνάζηκμξ orange/όνηκηδ/=πμνημθαιί (θαη πμνημθάιη) yellow/γέιμμο/=θίηνηκμξ purple/πενπι/=μςβ lion/ιάημκ/=ιημκηάνη monkey/μάκθη/=μασμμύ zebra/δέμπνα/=δέβνα write/νάηη/=γνάθς draw/κηνόμο/=ζπεδηάδς line/ιάηκ/=γναμμή apple/απι/=μήιμ egg/εγθ/=αογό juice/ηδμοξ/=πομόξ choose/ηζμοδ/=δηαιέγς tomato/ημμάημ/=κημμάηα watermelon/γμοόηενμειμκ/=θανπμύδη ice cream/άηξ θνημ/=παγςηό clothes/θιόμοζξ/=νμύπα dress/κηνεξ/=θόνεμα queen/θμοίκ/=βαζίιηζζα hat/παη/=θαπέιμ jumper/ηδάμπεν/=πμοιόβεν skirt/ζθενη/=θμύζηα sock/ζμθ/=θάιηζα shoe/ζμο/=παπμύηζη toys/ηόηξ/=παηπκίδηα ball/μπμι/=μπάια car/θαν/=αοημθίκεημ umbrella/αμπνέια/=μμπνέια delete/κηηιίη/=δηαγνάθς appear/απίαν/=εμθακίδμμαη bell/μπει/=θμοδμύκη,θαμπάκα van/βακ/=θμνηεγάθη kite/θάηη/=πανηαεηόξ body/μπόκηη/=ζώμα part/πανη/=μένμξ nose/κόμοδ/=μύηε 1

2 mouth/μάμοζ/=ζηόμα ear/ίαν/=αοηί head/πεκη/=θεθάιη eye/άη/=μάηη say/ζέη/=ιές UNIT 1 : IN THE FAIRYTAIL FOREST Lesson 1 : Classroom in the forest. unit/γημύκηη/=εκόηεηα lesson/ιέζμκ/=μάζεμα fairytail/θέηνηηεσι/=παναμύζη forest/θόνεζη/=δάζμξ classroom/θιάζνμομ/=αίζμοζα read/νηκη/=δηαβάδς look/ιμοθ/=βιέπς Ηello!/πέιμμο/=Γεηά ζαξ! Hi!/πάη/=Γεηά! welcome/γμοέιθαμ/=θαιςζμνίδς with/γμοίδ/=με I m/άημ/=εγώ είμαη (ζοκημμμγναθία ημο I am) this/δηξ/=αοηόξ,-ή,ό school/ζθμοι/=ζπμιείμ desk/κηεζθ/=ζνακίμ board/μπόνκη/=πίκαθαξ super/ζμύπεν/=ελαηνεηηθόξ children/ηζίικηνεκ/=παηδηά (μ πιεζοκηηθόξ ημο child) teacher/ηίηζεν/=δάζθαιμξ How are you?/πάμο αν γημύ/=πςξ είζαη; / Tη θάκεηξ; I am fine./άη εμ θάηκ/=καιά είμαη. Σhank you!/ζεκγθ γημο/=γοπανηζηώ! sing/ζηκγθ/=ηναγμοδώ wings/γμοίκγθξ/=θηενά blue/μπιμο/=μπιε pink/πηκθ/=νμδ again/εγθέκ/=λακά talk/ημθ/=μηιώ partner/πάνηκεν/=ζοκενγάηεξ Lesson 2 : Magic schoolbag. schoolbag/ζθμύιμπαγθ/=ζπμιηθή ηζάκηα Snow White/ζκόμο γμοάηη/=υημκάηε What s this?/γμοάηξ δηξ/=ση είκαη αοηό; Great!/γθνέηη/=Τπένμπα! pencil/πέκζηι/=μμιύβη pencil case/πέκζηι θέηξ/=θαζεηίκα ruler/νμύιεν/=πάναθαξ rubber/νάμπεν/=ζβεζηήνη notebook/κόμοημπμοθ/=ηεηνάδημ sharpener/ζάνπκεν/=λύζηνα too/ημο/=επίζεξ chocolate/ηζόθιεση/=ζμθμιάηα thing/ζηκγθ/=πνάγμα number/κάμπεν/=ανηζμόξ 2

3 one/μοάκ/=έκα two/ημο/=δύμ three/ζνη/=ηνία four/θμν/=ηέζζενα five/θάηβ/=πέκηε six/ζηλ/=έλη seven/ζέβεκ/=επηά eight/έηη/=μθηώ nine/κάηκ/=εκκέα ten/ηεκ/=δέθα Lesson 3 : School fun. What s your name?/γμοάηξ γηόν κέημ/=πςξ ζε ιέκε; Let s go /ιεηξ γθόμο/=πάμε! boring/μπόνηκγθ/=βανεηόξ fun/θακ/=δηαζθεδαζηηθόξ is/ηδ/=είκαη (εκηθόξ) are/αν/=είκαη(πιεζοκηηθόξ) listen to/ιίζεκ ημο/=αθμύς now/κάμο/=ηώνα How many?/πάμο μέκη/=πόζα ; story/ζηόνη/=ηζημνημύια,δηήγεμα UNIT 2: THE STORY OF BELLA THE CAT Lesson 1:Bella the cat and the baby mouse. cat/θαη/=γάηα mouse/μάμοξ/=πμκηίθη baby/μπέημπη/=μςνό 3 story book/ζηόνη μπμοθ/=βηβιίμ δηεγεμάηςκ Aesop/έζμπ/=Αίζςπμξ( Μεγάιμξ Έιιεκαξ μοζμπιάζηεξ ηεξ ανπαηόηεηαξ) put/πμοη/=ημπμζεηώ,βάδς bell/μπει/=θμοδμύκη,θαμπάκα can/θεκ/=μπμνώ can t/θεκη/=δεκ μπμνώ you/γημύ/=εζύ daddy/κηάκηη/=μπαμπάξ mummy/μάμη/=μαμά brother/μπνάδεν/=αδενθόξ sister/ζίζηεν/=αδενθή grandpa/γθνάκπα/=παππμύξ grandma/γθνάκμα/=γηαγηά family/θάμηιη/=μηθμγέκεηα family tree/θάμηιη ηνη/= μηθμγεκεηαθό δέκηνμ run/νακ/=ηνέπς Lesson 2 : The mouse family. phrase/θνέηδ/=θνάζε who/πμο/=πμημξ,-ά they/δέη/=αοημί,αοηέξ,αοηά that/δαη/=εθείκμξ,-ε,-μ my/μάη/=δηθόξ μμο she/ζη/=αοηή (μόκμ γηα ζειοθά πνόζςπα)

4 old/μικη/=ειηθηςμέκμξ,παιηόξ fat/θαη/=παπύξ grey/γθνέη/=γθνη hat/παη/=θαπέιμ thin/ζηκ/=αδύκαημξ tall/ημι/=ρειόξ young/γηάκγθ/=κεανόξ short/ζμνη/=θμκηόξ help/πειπ/=βμεζώ sing/ζηκγθ/=ηναγμοδώ come/θαμ/=ένπμμαη cute/θημύη/=πανηηςμέκμξ game/γθέημ/=παηπκίδη Lesson 3 : The brave baby mouse. brave/μπνέηβ/=γεκκαίμξ baby/μπέημπη/=μςνό only/όκιη/=μόκμ hungry/πάκγθνη/=πεηκαζμέκμξ scared/ζθέανκη/=θμβηζμέκμξ angry/άκγθνη/=ζομςμέκμξ happy/πάπη/=εοηοπηζμέκμξ sad/ζακη/=ιοπεμέκμξ poster/πόζηεν/=αθίζα UNIT 3 : THE STORY OF PINOCCHIO Lesson 1 : Pinocchio the puppet. puppet/πάπεη/=μανημκέηα Let me /ιεη μη/=άθεζέ με κα about/αμπάμοη/=ζπεηηθά these/δηδ/=αοημί,-έξ,-ά friend/θνεκη/=θίιμξ doll/κημι/=θμύθια we/γμοί/=εμείξ play/πιέη/=παίδς together/ημογθέδεν/=μαδί do/κημο/=θάκς love/ιαβ/=αγαπώ but/μπαη/=αιιά go/γθόμο/=πεγαίκς out/άμοη/=έλς star/ζηαν/=αζηένη light/ιάηη/=θςξ bright/μπνάηη/=ιαμπενόξ tonight/ημοκάηη/=απόρε butterfly/μπάηενθιασ/=πεηαιμύδα Lesson 2 : Pinocchio the boy. boy/μπόη/=αγόνη I am not../άη εμ κμη/=γγώ δεκ είμαη town/ηάμοκ/=πόιε park/πανθ/=πάνθμ swing/ζμοίκγ/=θάκς θμύκηα 4

5 slide/ζιάηκη/=γιηζηνάς hide/πάηκη/=θνύβμμαη Where are you?/γμοέν αν γημύ/=πμο είζαη; run/νακ/=ηνέπς Lesson 3 : Pinocchio at home. back/μπαθ/=πίζς home/πόμομ/=ζπίηη I have got/άη πεβ γθμη/=εγώ έπς hand/πακη/=πένη nothing/κάζηκγθ/=ηίπμηα Are you sure?/αν γημύ ζμον/=γίζαη βέβαημξ; lie/ιάη/=ρέμα nose/κόμοδ/=μύηε I m sorry!/άμ ζόνη/=ογγκώμε! Let s have a party!/ιεηξ πεβ ε πάνηη/=αξ θάκμομε πάνηη! UNIT 4 : THE WIND AND THE SUN Lesson 1 : The weather story. weather/γμοέδεν/=θαηνόξ wind/γμοίκη/=άκεμμξ sun/ζακ/=ήιημξ let/ιεη/=αθήκς tell/ηει/=ιές today/ημοκηέη/=ζήμενα very/βένη/=πμιύ strong/ζηνόκγθ/=δοκαηόξ Let s see./ιεηξ ζη/= Γηα κα δμύμε. who/πμο/=πμηόξ,-ά man/μακ/=άκδναξ take off/ηέηθ μθ/=βγάδς coat/θόμοη/=παιηό sure/ζμον/=βέβαημξ,ζίγμονμξ Lesson 2 : The rainbow. rainbow/νέηκμπμμο/=μονάκημ ηόλμ start/ζηανη/=ανπίδς,αθεηενία windy/γμοίκηη/=ακεμώδεξ wear/γμοέαν/=θμνώ scarf/ζθανθ/=θαζθόι gloves/γθιαβδ/=γάκηηα I m cold/άη εμ θμικη/=θνοώκς I m hot/άη εμ πμη/=δεζηαίκμμαη sunny/ζάκη/=ειηόιμοζημξ It s great!/ηηξ γθνέηη/=γίκαη οπένμπα! It s raining/ηηξ νέηκηκγθ/=βνέπεη It s snowing/ηηξ ζκόμοσκγθ/=πημκίδεη Lesson 3 : The season game. Don t be /κημκη μπη/=μεκ είζαη seasons/ζίδμκξ/=επμπέξ imagine/ημάηδηκ/=θακηάδμμαη winter/γμοίκηεν/=πεημώκαξ spring/ζπνηκγθ/=άκμηλε 5

6 summer/ζάμεν/=θαιμθαίνη autumn/όημμκ/=θζηκόπςνμ I know that./άη κόμο δαη/=αοηό ημ λένς. Right!/νάηη/=ςζηά! hold/πμικη/=θναηώ sunglasses/ζάκγθιαζηδ/=γηαιηά ειίμο Οf course!/μθθόνξ/=φοζηθά! snow/ζκόμο/=πηόκη rain/νέηκ/=βνμπή favourite/θέηβμνηη/=αγαπεμέκμξ present/πνηδέκη/=πανμοζηάδς say/ζέη/=ιές UNIT 5 : LUCY S STORY Lesson 1 : Lady Decay. lady/ιέηκηη/=θονία live/ιηβ/=δς house/πάμοδ/=ζπίηη get up/γθεη απ/=ζεθώκμμαη morning/μόνκηκγθ/=πνςί in the morning/ηκ δε μόνκηκγθ/=ημ πνςί breakfast/μπνέθθαζη/=πνςσκό (γεύμα) eat/εη/=ηνώς fruit/θνμοη/=θνμύημ bread/μπνεκη/=ρςμί drink/κηνηκθ/=πίκς milk/μηιθ/=γάια What about you?/γμοάη αμπάμοη γημύ/= Ση γίκεηαη με ζέκα; show/ζόμο/=δείπκς teeth/ηηζ/=δόκηηα sweets/ζμοίηξ/=γιοθά,θαναμέιεξ I have breakfast./άη πεβ μπνέθθαζη/=παίνκς πνςσκό. Lesson 2 : The toothfairy. fairy/θέηνη/=κενάηδα brush/μπναξ/=βμονηζίδς every/έβνη/=θάζε day/κηέη/=εμένα at night/αη κάηη/=ηεκ κύπηα look/ιμοθ/=θαίκμμαη (βιέπς) cheese/ηζηδ/=ηονί crunchy/θνάκηζη/=ηναγακηζηόξ food/θμοκη/=ηνμθή apple/απι/=μήιμ carrot/θάνμη/=θανόημ orange/όνηκηδ/=πμνημθάιη banana/μπακάκα/=μπακάκα I like /άη ιάηθ/=μμο ανέζεη I don t like /άη κημκη ιάηθ/=δεκ μμο ανέζεη want/γμοόκη/=ζέις 6

7 Lesson 3 : Lucy s daily routine. daily/κηέηιη/=θαζεμενηκόξ routine/νμοηίκ/=νμοηίκα wash/γμοόξ/=πιέκς face/θέηξ/=πνόζςπμ take/ηέηθ/=παίνκς soap/ζόμοπ/=ζαπμύκη hands/πακηξ/=πένηα toothbrush/ημύζμπναξ/=μδμκηόβμο νηζα hair/πέην/=μαιιηά You look nice!/γημύ ιμοθ κάηξ/=φαίκεζαη μηα πανά! early/ένιη/=κςνίξ walk/γμοόθ/=πενπαηώ This is the way./δηξ ηδ δε γμοέη/= Αοηόξ είκαη μ ηνόπμξ. calendar/θάιεκηαν/=εμενμιόγημ get/γθεη/=παίνκς certificate/ζενηίθηθεση/=πηοπίμ week/γμοίθ/=εβδμμάδα Sunday/ζάκηεσ/=Κονηαθή Monday/μάκηεσ/=Δεοηένα Tuesday/ηημύδκηεσ/=Σνίηε Wednesday/γμοέκδκηεσ/=Σεηάνηε Thursday/ζένδκηεσ/=Πέμπηε Friday/θνάηκηεσ/=Παναζθεοή Saturday/ζάηανκηεσ/=άββαημ UNIT 6 : BEAUTY AND THE BEAST Lesson 1 : The beast s castle. beauty/μπημύηη/=θαιμκή,πεκηάμμνθε beast/μπηζη/=ζενίμ,ηέναξ castle/θαζι/=θάζηνμ prisoner/πνίδμκεν/=θοιαθηζμέκμξ knight/κάηη/=ηππόηεξ kind/θάηκη/=εογεκηθόξ Come on!/θαμ μκ/=γμπνόξ! living room/ιίβηκγθ νμομ/=ζαιόκη mirrors/μίνμνξ/=θαζνέθηεξ table/ηέημπι/=ηναπέδη chair/ηζέαν/=θανέθια sofa/ζόθα/=θακαπέξ kitchen/θίηζεκ/=θμοδίκα fantastic/θακηάζηηθ/=θακηαζηηθόξ bedroom/μπέκηνμομ/=οπκμδςμάηημ here/πίαν/=εδώ bed/μπεκη/=θνεβάηη bathroom/μπάζνμομ/=μπάκημ this/δηξ/=αοηόξ,-ή,-ό these/δηδ/=αοημί,-έξ,-ά that/εθείκμξ,-ε,-μ those/εθείκμη,-εξ,-α 7

8 Lesson 2 : Cleaning the castle. clean/θιηκ/=θαζανίδς Whose /πμοδ/=πμηακμύ,-ήξ.. Such a mess!/ζαηξ ε μεξ/=ση αθαηαζηαζία! Let s do it!/ιεηξ κημο ηη/=αξ ημ θάκμομε! window/γμοίκημμο/=πανάζονμ floor/θιμν/=πάηςμα cook/θμοθ/=μαγεηνεύς,μάγεηναξ paint/πέηκη/=βάθς door/κημν/=πόνηα iron/άηνμκ/=ζηδενώκς sweep/ζμοίπ/=ζθμοπίδς broom/μπνμομ/=ζθμύπα Lesson 3 : Home sweet home. all/μι/=όιμη relax/νηιάλ/=παιανώκς together/ημογθέδεν/=μαδί stay/ζηέη/=μέκς Where is everybody?/γμοέν ηδ έβνημπακηη/=πμο είκαη όιμη; watch/γμοόηξ/=παναθμιμοζώ listen to/ιίζεκ ημο/=αθμύς something/ζάμζηκγθ/=θάηη board game/μπόνκη γθέημ/=επηηναπέδημ παηπκίδη draw/κηνόμο/=ζπεδηάδς Where?/γμοέν/=Πμο ; dream/κηνημ/=μκεηνεύμμαη,όκεηνμ there is/δεν ηδ/=οπάνπεη there are/δεν αν/=οπάνπμοκ UNIT 7 : PLANET EARTH Lesson 1 : Help our planet. planet/πιάκεη/=πιακήηεξ Earth/ενζ/=Γε Have a look./πεβ ε ιμοθ/=ρίλε μηα μαηηά. cry/θνάη/=θιαίς brown/μπνάμοκ/=θαθέ bear/μπέαν/=ανθμύδα people/πηπι/=άκζνςπμη cut down/θαη κηάμοκ/=θόβς tree/ηνη/=δέκηνμ I have got/άη πεβ γθμη/=γγώ έπς water/γμοόηεν/=κενό I m sorry!/αμ ζόνη/=ογγκώμε! Don t litter!/κημκη ιίηεν/=μεκ θάκεηξ ζθμοπίδηα! recycle/νηζάηθι/=ακαθοθιώκς ride/νάηκη/=θαβαιηθεύς bike/μπάηθ/=πμδήιαημ plant/πιακη/=θοηεύς,θοηό need/κηκη/=πνεηάδμμαη live/ιηβ/=δς how/πάμο/=πςξ 8

9 Lesson 2 : How to help our planet. shower/ζάμοεν/=κημοξ Take a shower./ηέηθ ε ζάμοεν/=κάκς κημοξ. bath/μπαζ/=μπάκημ waste/γμοέηζη/=ζπαηαιώ turn on/ηενκ μκ/=ακάβς (ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ, μεπακέξ) turn off/ηενκ μθ/=ζβήκς tap/ηαπ/=βνύζε paper/πέηπεν/=πανηί plastic/πιάζηηθ/=πιαζηηθόξ glass/γθιαξ/=γοαιί,πμηήνη park/πανθ/=πάνθμ walk/γμοόθ/=πενπαηώ Snakes and ladders /ζκέηθξ εκη ιάκηενξ/= θηδάθη (ημ επηηναπέδημ παηπκίδη) Lesson 3 : Our animal friends. animal/άκημαι/=δώμ gorilla/γθμνίια/=γμνίιαξ elephant/έιεθακη/=ειέθακηαξ whale/γμοέηι/=θάιαηκα Asia/έηδηα/=Αζία Africa/άθνηθα/=Αθνηθή America/αμένηθα/=Αμενηθή Europe/γημύνμπ/=Γονώπε Oceania/μζεάκηα/=Ωκεαμία (Αυστραλία) 9 Antarctica/ακηάνθηηθα/=Ακηανθηηθή arm/ανμ/=πένη leg/ιεγθ/=πόδη sea/ζη/=ζάιαζζα sleep/ζιηπ/=θμημάμαη any/έκη/θαζόιμο strong/ζηνμκγθ/=δοκαηόξ trunk/ηνακθ/=πνμβμζθίδα ear/ίαν/=αοηί smell/ζμει/=μονίδς in danger/ηκ κηέηκηδεν/=ζε θίκδοκμ UNIT 8 : OUR WORLD Lesson 1 : The fire and the bird. world/γμοόνικη/=θόζμμξ fire/θάην/=θςηηά bird/μπενκη/=πμοιί owl/άμοι/=θμοθμοβάγηα smoke/ζμόμοθ/=θαπκόξ hear/πίαν/-αθμύς It is on fire./ηηξ μκ θάην/=έπεη πηάζεη θςηηά. carry/θένη/=μεηαθένς break/μπνέηθ/=ζπάδς save/ζέηβ/=ζώδς the best/δε μπεζη/=μ πημ θαιόξ από όιμοξ (μ θάιιηζημξ) mystery/μίζηενη/=μοζηήνημ tourist/ημύνηζη/=ημονίζηαξ

10 near/κίαν/=θμκηά I am scared of /άη εμ ζθέaνκη μβ/=φμβάμαη turtle/ηανηι/=πειώκα (ζαιάζζηα) seal/ζηι/=θώθηα clean/θιηκ/=θαζανίδς sand/ζακη/=άμμμξ meal/μηι/=γεύμα beautiful/μπημύηηθμοι/=όμμνθμξ free/θνη/=ειεύζενμξ visit/βίδηη/=επηζθέπημμαη money/μάκη/=πνήμαηα photo/θόημ/=θςημγναθία pupil/πημύπηι/=μαζεηήξ Primary School/πνάημανη ζθμοι/=δεμμηηθό πμιείμ Lesson 2 : Action for you and me. action/άλμκ/=εκένγεηα,δνάζε mouth/μάμοζ/=ζηόμα pouch/πάμοηξ/=μάνζηπμξ with/γμοίδ/=με Who am I?/πμο εμ άη/=πμηόξ είμαη; smile/ζμάηι/=παμμγειώ stay/ζηέη/=μέκς share/ζέαν/=μμηνάδμμαη give/γθηβ/=δίκς Go out!/γθόμο άμοη/=βγεξ έλς! when/γμοέκ/=πόηε there/δέαν/=εθεί Lesson 3 : Do your best. Do your best./κημο γηόν μπεζη/=κάκε όηη θαιύηενμ μπμνείξ. thing/ζηκγθ/=πνάγμα others/άδενξ/=άιιμη toys/ηόηξ/=παηπκίδηα sometimes/ζάμηασμξ/=μενηθέξ θμνέξ always/όιγμοεσδ/=πάκημηε never/κέβεν/=πμηέ old people/μικη πηπι/=ειηθηςμέκμη άκζνςπμη people in need/πηπι ηκ κηκη/=άκζνςπμη ζε ακάγθε feed/θηκη/=ηαΐδς bag/μπαγθ/=ηζάκηα Find the odd one out./θάηκη δε μκη μοάκ άμοη/=βνείηε ημ δηαθμνεηηθό. page/πέηηδ/=ζειίδα wear/γμοέαν/=θμνώ project/πνόηδεθη/=ενγαζία,ζπέδημ organize/όνγθακασδ/=μνγακώκς bazaar/μπαδάν/=παδάνη 10

11 SPECIAL DAYS 31 ST October: Happy Halloween. Merry Christmas and a Happy New Halloween/πάιμμοσκ/=Γημνηή ακηίζημηπε ηεξ απμθνηάξ. eleven/ειέβεκ/=έκηεθα twelve/ημοέιβ/=δώδεθα thirteen/ζενηίκ/=δεθαηνία fourteen/θμνηίκ/=δεθαηέζζενα fifteen/θηθηίκ/=δεθαπέκηε spell/ζπει/=λόνθη frog/θνμγθ/=βάηναπμξ moon/μμοκ/=θεγγάνη spider/ζπάηκηεν/=ανάπκε snake/ζκέηθ/=θίδη Year! Merry Christmas!/μένη θνίζμαξ/=καιά Υνηζημύγεκκα! Happy New Year!/πάπη κημύ γίαν/=γοηοπηζμέκμξ μ θαηκμύνημξ πνόκμξ! crackers/θνάθενξ/=θνμηίδεξ antler/άκηιεν/=θέναημ ειαθημύ shake/ζέηθ/=θμοκώ reindeer/νέηκηην/=ηάνακδμξ turn around/ηενκ ανάμοκη/=γονίδς, πενηζηνέθμμαη hoof/πμοθ/=μπιή δώμο 11 th December: Happy children s day! right/νάηη/=δηθαίςμα child/ηζάηικη/=παηδί To be all right./ημο μπη μι νάηη/=γηα κα είζαη θαιά. fluffy/θιάθη/=αθνάημξ body/μπόκηη/=ζώμα tongue twister/ηακγθ ημοίζηεν/=γιςζζμδέηεξ fast/θαζη/=γνήγμνμξ fight/θάηη/=μάπμμαη speak/ζπηθ/=μηιώ make/μέηθ/=θηηάπκς poster/πόζηεν/=αθίζα Happy Easter! Easter/ίζηεν/=Πάζπα hop/πμπ/=πμνμπεδώ trail/ηνέηι/=ίπκμξ garden/γθάνκηεκ/=θήπμξ hide and seek /πάηκη εκη ζηθ/= θνοθηό (ημ παηπκίδη) look for/ιμοθ θμν/=ράπκς 11

12 feet/θηη/=παημύζεξ while/γμοάηι/=εκώ rush/ναξ/=βηάδμμαη bring/μπνηκγθ/=θένκς Have a nice summer! Have a nice summer!/πεβ ε κάηξ ζάμεν/=καιό θαιμθαίνη! group/γθνμοπ/=μμάδα restaurant/νέζημνακ/=εζηηαηόνημ dolphin/κηόιθηκ/=δειθίκη scarf/ζθανθ/=θαζθόι place/πιέηξ/=μένμξ own/όμοκ/=μ δηθόξ μμο,αοηόξ πμο είκαη ζηεκ θαημπή μμο island/άηιακη/=κεζί enjoy/ηκηδόη/=απμιαμβάκς summer holidays/ζάμεν πόιηκηεσξ/=θαιμθαηνηκέξ δηαθμπέξ 12

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour [C015/SQP007] Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper Time: 1 hour NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. 50 marks are allocated to this paper.

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents,

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents, 30 January 2015 PRE-PRIMARY NEWSLETTER Dear Parents, ORIENTATION EVENING A big thank you to our parents who joined us on Wednesday for the Pre-Primary s Orientation. It was wonderful to see almost every

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence g To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas: Call: 020 7873 6400

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth Presented by the students of the program in Modern Greek Studies November 2, 2011 Lucy

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα