ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ and/εκη/=θαη find/θάηκη/=βνίζθς word/γμοόνκη/=ιέλε animals/άκημαιξ/=δώα fish/θηξ/=ράνη dog/κημγθ/=ζθύιμξ fox/θμλ/=αιεπμύ red/νεκη/=θόθθηκμξ blue/μπιμο/=μπιε green/γθνηκ/=πνάζηκμξ orange/όνηκηδ/=πμνημθαιί (θαη πμνημθάιη) yellow/γέιμμο/=θίηνηκμξ purple/πενπι/=μςβ lion/ιάημκ/=ιημκηάνη monkey/μάκθη/=μασμμύ zebra/δέμπνα/=δέβνα write/νάηη/=γνάθς draw/κηνόμο/=ζπεδηάδς line/ιάηκ/=γναμμή apple/απι/=μήιμ egg/εγθ/=αογό juice/ηδμοξ/=πομόξ choose/ηζμοδ/=δηαιέγς tomato/ημμάημ/=κημμάηα watermelon/γμοόηενμειμκ/=θανπμύδη ice cream/άηξ θνημ/=παγςηό clothes/θιόμοζξ/=νμύπα dress/κηνεξ/=θόνεμα queen/θμοίκ/=βαζίιηζζα hat/παη/=θαπέιμ jumper/ηδάμπεν/=πμοιόβεν skirt/ζθενη/=θμύζηα sock/ζμθ/=θάιηζα shoe/ζμο/=παπμύηζη toys/ηόηξ/=παηπκίδηα ball/μπμι/=μπάια car/θαν/=αοημθίκεημ umbrella/αμπνέια/=μμπνέια delete/κηηιίη/=δηαγνάθς appear/απίαν/=εμθακίδμμαη bell/μπει/=θμοδμύκη,θαμπάκα van/βακ/=θμνηεγάθη kite/θάηη/=πανηαεηόξ body/μπόκηη/=ζώμα part/πανη/=μένμξ nose/κόμοδ/=μύηε 1

2 mouth/μάμοζ/=ζηόμα ear/ίαν/=αοηί head/πεκη/=θεθάιη eye/άη/=μάηη say/ζέη/=ιές UNIT 1 : IN THE FAIRYTAIL FOREST Lesson 1 : Classroom in the forest. unit/γημύκηη/=εκόηεηα lesson/ιέζμκ/=μάζεμα fairytail/θέηνηηεσι/=παναμύζη forest/θόνεζη/=δάζμξ classroom/θιάζνμομ/=αίζμοζα read/νηκη/=δηαβάδς look/ιμοθ/=βιέπς Ηello!/πέιμμο/=Γεηά ζαξ! Hi!/πάη/=Γεηά! welcome/γμοέιθαμ/=θαιςζμνίδς with/γμοίδ/=με I m/άημ/=εγώ είμαη (ζοκημμμγναθία ημο I am) this/δηξ/=αοηόξ,-ή,ό school/ζθμοι/=ζπμιείμ desk/κηεζθ/=ζνακίμ board/μπόνκη/=πίκαθαξ super/ζμύπεν/=ελαηνεηηθόξ children/ηζίικηνεκ/=παηδηά (μ πιεζοκηηθόξ ημο child) teacher/ηίηζεν/=δάζθαιμξ How are you?/πάμο αν γημύ/=πςξ είζαη; / Tη θάκεηξ; I am fine./άη εμ θάηκ/=καιά είμαη. Σhank you!/ζεκγθ γημο/=γοπανηζηώ! sing/ζηκγθ/=ηναγμοδώ wings/γμοίκγθξ/=θηενά blue/μπιμο/=μπιε pink/πηκθ/=νμδ again/εγθέκ/=λακά talk/ημθ/=μηιώ partner/πάνηκεν/=ζοκενγάηεξ Lesson 2 : Magic schoolbag. schoolbag/ζθμύιμπαγθ/=ζπμιηθή ηζάκηα Snow White/ζκόμο γμοάηη/=υημκάηε What s this?/γμοάηξ δηξ/=ση είκαη αοηό; Great!/γθνέηη/=Τπένμπα! pencil/πέκζηι/=μμιύβη pencil case/πέκζηι θέηξ/=θαζεηίκα ruler/νμύιεν/=πάναθαξ rubber/νάμπεν/=ζβεζηήνη notebook/κόμοημπμοθ/=ηεηνάδημ sharpener/ζάνπκεν/=λύζηνα too/ημο/=επίζεξ chocolate/ηζόθιεση/=ζμθμιάηα thing/ζηκγθ/=πνάγμα number/κάμπεν/=ανηζμόξ 2

3 one/μοάκ/=έκα two/ημο/=δύμ three/ζνη/=ηνία four/θμν/=ηέζζενα five/θάηβ/=πέκηε six/ζηλ/=έλη seven/ζέβεκ/=επηά eight/έηη/=μθηώ nine/κάηκ/=εκκέα ten/ηεκ/=δέθα Lesson 3 : School fun. What s your name?/γμοάηξ γηόν κέημ/=πςξ ζε ιέκε; Let s go /ιεηξ γθόμο/=πάμε! boring/μπόνηκγθ/=βανεηόξ fun/θακ/=δηαζθεδαζηηθόξ is/ηδ/=είκαη (εκηθόξ) are/αν/=είκαη(πιεζοκηηθόξ) listen to/ιίζεκ ημο/=αθμύς now/κάμο/=ηώνα How many?/πάμο μέκη/=πόζα ; story/ζηόνη/=ηζημνημύια,δηήγεμα UNIT 2: THE STORY OF BELLA THE CAT Lesson 1:Bella the cat and the baby mouse. cat/θαη/=γάηα mouse/μάμοξ/=πμκηίθη baby/μπέημπη/=μςνό 3 story book/ζηόνη μπμοθ/=βηβιίμ δηεγεμάηςκ Aesop/έζμπ/=Αίζςπμξ( Μεγάιμξ Έιιεκαξ μοζμπιάζηεξ ηεξ ανπαηόηεηαξ) put/πμοη/=ημπμζεηώ,βάδς bell/μπει/=θμοδμύκη,θαμπάκα can/θεκ/=μπμνώ can t/θεκη/=δεκ μπμνώ you/γημύ/=εζύ daddy/κηάκηη/=μπαμπάξ mummy/μάμη/=μαμά brother/μπνάδεν/=αδενθόξ sister/ζίζηεν/=αδενθή grandpa/γθνάκπα/=παππμύξ grandma/γθνάκμα/=γηαγηά family/θάμηιη/=μηθμγέκεηα family tree/θάμηιη ηνη/= μηθμγεκεηαθό δέκηνμ run/νακ/=ηνέπς Lesson 2 : The mouse family. phrase/θνέηδ/=θνάζε who/πμο/=πμημξ,-ά they/δέη/=αοημί,αοηέξ,αοηά that/δαη/=εθείκμξ,-ε,-μ my/μάη/=δηθόξ μμο she/ζη/=αοηή (μόκμ γηα ζειοθά πνόζςπα)

4 old/μικη/=ειηθηςμέκμξ,παιηόξ fat/θαη/=παπύξ grey/γθνέη/=γθνη hat/παη/=θαπέιμ thin/ζηκ/=αδύκαημξ tall/ημι/=ρειόξ young/γηάκγθ/=κεανόξ short/ζμνη/=θμκηόξ help/πειπ/=βμεζώ sing/ζηκγθ/=ηναγμοδώ come/θαμ/=ένπμμαη cute/θημύη/=πανηηςμέκμξ game/γθέημ/=παηπκίδη Lesson 3 : The brave baby mouse. brave/μπνέηβ/=γεκκαίμξ baby/μπέημπη/=μςνό only/όκιη/=μόκμ hungry/πάκγθνη/=πεηκαζμέκμξ scared/ζθέανκη/=θμβηζμέκμξ angry/άκγθνη/=ζομςμέκμξ happy/πάπη/=εοηοπηζμέκμξ sad/ζακη/=ιοπεμέκμξ poster/πόζηεν/=αθίζα UNIT 3 : THE STORY OF PINOCCHIO Lesson 1 : Pinocchio the puppet. puppet/πάπεη/=μανημκέηα Let me /ιεη μη/=άθεζέ με κα about/αμπάμοη/=ζπεηηθά these/δηδ/=αοημί,-έξ,-ά friend/θνεκη/=θίιμξ doll/κημι/=θμύθια we/γμοί/=εμείξ play/πιέη/=παίδς together/ημογθέδεν/=μαδί do/κημο/=θάκς love/ιαβ/=αγαπώ but/μπαη/=αιιά go/γθόμο/=πεγαίκς out/άμοη/=έλς star/ζηαν/=αζηένη light/ιάηη/=θςξ bright/μπνάηη/=ιαμπενόξ tonight/ημοκάηη/=απόρε butterfly/μπάηενθιασ/=πεηαιμύδα Lesson 2 : Pinocchio the boy. boy/μπόη/=αγόνη I am not../άη εμ κμη/=γγώ δεκ είμαη town/ηάμοκ/=πόιε park/πανθ/=πάνθμ swing/ζμοίκγ/=θάκς θμύκηα 4

5 slide/ζιάηκη/=γιηζηνάς hide/πάηκη/=θνύβμμαη Where are you?/γμοέν αν γημύ/=πμο είζαη; run/νακ/=ηνέπς Lesson 3 : Pinocchio at home. back/μπαθ/=πίζς home/πόμομ/=ζπίηη I have got/άη πεβ γθμη/=εγώ έπς hand/πακη/=πένη nothing/κάζηκγθ/=ηίπμηα Are you sure?/αν γημύ ζμον/=γίζαη βέβαημξ; lie/ιάη/=ρέμα nose/κόμοδ/=μύηε I m sorry!/άμ ζόνη/=ογγκώμε! Let s have a party!/ιεηξ πεβ ε πάνηη/=αξ θάκμομε πάνηη! UNIT 4 : THE WIND AND THE SUN Lesson 1 : The weather story. weather/γμοέδεν/=θαηνόξ wind/γμοίκη/=άκεμμξ sun/ζακ/=ήιημξ let/ιεη/=αθήκς tell/ηει/=ιές today/ημοκηέη/=ζήμενα very/βένη/=πμιύ strong/ζηνόκγθ/=δοκαηόξ Let s see./ιεηξ ζη/= Γηα κα δμύμε. who/πμο/=πμηόξ,-ά man/μακ/=άκδναξ take off/ηέηθ μθ/=βγάδς coat/θόμοη/=παιηό sure/ζμον/=βέβαημξ,ζίγμονμξ Lesson 2 : The rainbow. rainbow/νέηκμπμμο/=μονάκημ ηόλμ start/ζηανη/=ανπίδς,αθεηενία windy/γμοίκηη/=ακεμώδεξ wear/γμοέαν/=θμνώ scarf/ζθανθ/=θαζθόι gloves/γθιαβδ/=γάκηηα I m cold/άη εμ θμικη/=θνοώκς I m hot/άη εμ πμη/=δεζηαίκμμαη sunny/ζάκη/=ειηόιμοζημξ It s great!/ηηξ γθνέηη/=γίκαη οπένμπα! It s raining/ηηξ νέηκηκγθ/=βνέπεη It s snowing/ηηξ ζκόμοσκγθ/=πημκίδεη Lesson 3 : The season game. Don t be /κημκη μπη/=μεκ είζαη seasons/ζίδμκξ/=επμπέξ imagine/ημάηδηκ/=θακηάδμμαη winter/γμοίκηεν/=πεημώκαξ spring/ζπνηκγθ/=άκμηλε 5

6 summer/ζάμεν/=θαιμθαίνη autumn/όημμκ/=θζηκόπςνμ I know that./άη κόμο δαη/=αοηό ημ λένς. Right!/νάηη/=ςζηά! hold/πμικη/=θναηώ sunglasses/ζάκγθιαζηδ/=γηαιηά ειίμο Οf course!/μθθόνξ/=φοζηθά! snow/ζκόμο/=πηόκη rain/νέηκ/=βνμπή favourite/θέηβμνηη/=αγαπεμέκμξ present/πνηδέκη/=πανμοζηάδς say/ζέη/=ιές UNIT 5 : LUCY S STORY Lesson 1 : Lady Decay. lady/ιέηκηη/=θονία live/ιηβ/=δς house/πάμοδ/=ζπίηη get up/γθεη απ/=ζεθώκμμαη morning/μόνκηκγθ/=πνςί in the morning/ηκ δε μόνκηκγθ/=ημ πνςί breakfast/μπνέθθαζη/=πνςσκό (γεύμα) eat/εη/=ηνώς fruit/θνμοη/=θνμύημ bread/μπνεκη/=ρςμί drink/κηνηκθ/=πίκς milk/μηιθ/=γάια What about you?/γμοάη αμπάμοη γημύ/= Ση γίκεηαη με ζέκα; show/ζόμο/=δείπκς teeth/ηηζ/=δόκηηα sweets/ζμοίηξ/=γιοθά,θαναμέιεξ I have breakfast./άη πεβ μπνέθθαζη/=παίνκς πνςσκό. Lesson 2 : The toothfairy. fairy/θέηνη/=κενάηδα brush/μπναξ/=βμονηζίδς every/έβνη/=θάζε day/κηέη/=εμένα at night/αη κάηη/=ηεκ κύπηα look/ιμοθ/=θαίκμμαη (βιέπς) cheese/ηζηδ/=ηονί crunchy/θνάκηζη/=ηναγακηζηόξ food/θμοκη/=ηνμθή apple/απι/=μήιμ carrot/θάνμη/=θανόημ orange/όνηκηδ/=πμνημθάιη banana/μπακάκα/=μπακάκα I like /άη ιάηθ/=μμο ανέζεη I don t like /άη κημκη ιάηθ/=δεκ μμο ανέζεη want/γμοόκη/=ζέις 6

7 Lesson 3 : Lucy s daily routine. daily/κηέηιη/=θαζεμενηκόξ routine/νμοηίκ/=νμοηίκα wash/γμοόξ/=πιέκς face/θέηξ/=πνόζςπμ take/ηέηθ/=παίνκς soap/ζόμοπ/=ζαπμύκη hands/πακηξ/=πένηα toothbrush/ημύζμπναξ/=μδμκηόβμο νηζα hair/πέην/=μαιιηά You look nice!/γημύ ιμοθ κάηξ/=φαίκεζαη μηα πανά! early/ένιη/=κςνίξ walk/γμοόθ/=πενπαηώ This is the way./δηξ ηδ δε γμοέη/= Αοηόξ είκαη μ ηνόπμξ. calendar/θάιεκηαν/=εμενμιόγημ get/γθεη/=παίνκς certificate/ζενηίθηθεση/=πηοπίμ week/γμοίθ/=εβδμμάδα Sunday/ζάκηεσ/=Κονηαθή Monday/μάκηεσ/=Δεοηένα Tuesday/ηημύδκηεσ/=Σνίηε Wednesday/γμοέκδκηεσ/=Σεηάνηε Thursday/ζένδκηεσ/=Πέμπηε Friday/θνάηκηεσ/=Παναζθεοή Saturday/ζάηανκηεσ/=άββαημ UNIT 6 : BEAUTY AND THE BEAST Lesson 1 : The beast s castle. beauty/μπημύηη/=θαιμκή,πεκηάμμνθε beast/μπηζη/=ζενίμ,ηέναξ castle/θαζι/=θάζηνμ prisoner/πνίδμκεν/=θοιαθηζμέκμξ knight/κάηη/=ηππόηεξ kind/θάηκη/=εογεκηθόξ Come on!/θαμ μκ/=γμπνόξ! living room/ιίβηκγθ νμομ/=ζαιόκη mirrors/μίνμνξ/=θαζνέθηεξ table/ηέημπι/=ηναπέδη chair/ηζέαν/=θανέθια sofa/ζόθα/=θακαπέξ kitchen/θίηζεκ/=θμοδίκα fantastic/θακηάζηηθ/=θακηαζηηθόξ bedroom/μπέκηνμομ/=οπκμδςμάηημ here/πίαν/=εδώ bed/μπεκη/=θνεβάηη bathroom/μπάζνμομ/=μπάκημ this/δηξ/=αοηόξ,-ή,-ό these/δηδ/=αοημί,-έξ,-ά that/εθείκμξ,-ε,-μ those/εθείκμη,-εξ,-α 7

8 Lesson 2 : Cleaning the castle. clean/θιηκ/=θαζανίδς Whose /πμοδ/=πμηακμύ,-ήξ.. Such a mess!/ζαηξ ε μεξ/=ση αθαηαζηαζία! Let s do it!/ιεηξ κημο ηη/=αξ ημ θάκμομε! window/γμοίκημμο/=πανάζονμ floor/θιμν/=πάηςμα cook/θμοθ/=μαγεηνεύς,μάγεηναξ paint/πέηκη/=βάθς door/κημν/=πόνηα iron/άηνμκ/=ζηδενώκς sweep/ζμοίπ/=ζθμοπίδς broom/μπνμομ/=ζθμύπα Lesson 3 : Home sweet home. all/μι/=όιμη relax/νηιάλ/=παιανώκς together/ημογθέδεν/=μαδί stay/ζηέη/=μέκς Where is everybody?/γμοέν ηδ έβνημπακηη/=πμο είκαη όιμη; watch/γμοόηξ/=παναθμιμοζώ listen to/ιίζεκ ημο/=αθμύς something/ζάμζηκγθ/=θάηη board game/μπόνκη γθέημ/=επηηναπέδημ παηπκίδη draw/κηνόμο/=ζπεδηάδς Where?/γμοέν/=Πμο ; dream/κηνημ/=μκεηνεύμμαη,όκεηνμ there is/δεν ηδ/=οπάνπεη there are/δεν αν/=οπάνπμοκ UNIT 7 : PLANET EARTH Lesson 1 : Help our planet. planet/πιάκεη/=πιακήηεξ Earth/ενζ/=Γε Have a look./πεβ ε ιμοθ/=ρίλε μηα μαηηά. cry/θνάη/=θιαίς brown/μπνάμοκ/=θαθέ bear/μπέαν/=ανθμύδα people/πηπι/=άκζνςπμη cut down/θαη κηάμοκ/=θόβς tree/ηνη/=δέκηνμ I have got/άη πεβ γθμη/=γγώ έπς water/γμοόηεν/=κενό I m sorry!/αμ ζόνη/=ογγκώμε! Don t litter!/κημκη ιίηεν/=μεκ θάκεηξ ζθμοπίδηα! recycle/νηζάηθι/=ακαθοθιώκς ride/νάηκη/=θαβαιηθεύς bike/μπάηθ/=πμδήιαημ plant/πιακη/=θοηεύς,θοηό need/κηκη/=πνεηάδμμαη live/ιηβ/=δς how/πάμο/=πςξ 8

9 Lesson 2 : How to help our planet. shower/ζάμοεν/=κημοξ Take a shower./ηέηθ ε ζάμοεν/=κάκς κημοξ. bath/μπαζ/=μπάκημ waste/γμοέηζη/=ζπαηαιώ turn on/ηενκ μκ/=ακάβς (ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ, μεπακέξ) turn off/ηενκ μθ/=ζβήκς tap/ηαπ/=βνύζε paper/πέηπεν/=πανηί plastic/πιάζηηθ/=πιαζηηθόξ glass/γθιαξ/=γοαιί,πμηήνη park/πανθ/=πάνθμ walk/γμοόθ/=πενπαηώ Snakes and ladders /ζκέηθξ εκη ιάκηενξ/= θηδάθη (ημ επηηναπέδημ παηπκίδη) Lesson 3 : Our animal friends. animal/άκημαι/=δώμ gorilla/γθμνίια/=γμνίιαξ elephant/έιεθακη/=ειέθακηαξ whale/γμοέηι/=θάιαηκα Asia/έηδηα/=Αζία Africa/άθνηθα/=Αθνηθή America/αμένηθα/=Αμενηθή Europe/γημύνμπ/=Γονώπε Oceania/μζεάκηα/=Ωκεαμία (Αυστραλία) 9 Antarctica/ακηάνθηηθα/=Ακηανθηηθή arm/ανμ/=πένη leg/ιεγθ/=πόδη sea/ζη/=ζάιαζζα sleep/ζιηπ/=θμημάμαη any/έκη/θαζόιμο strong/ζηνμκγθ/=δοκαηόξ trunk/ηνακθ/=πνμβμζθίδα ear/ίαν/=αοηί smell/ζμει/=μονίδς in danger/ηκ κηέηκηδεν/=ζε θίκδοκμ UNIT 8 : OUR WORLD Lesson 1 : The fire and the bird. world/γμοόνικη/=θόζμμξ fire/θάην/=θςηηά bird/μπενκη/=πμοιί owl/άμοι/=θμοθμοβάγηα smoke/ζμόμοθ/=θαπκόξ hear/πίαν/-αθμύς It is on fire./ηηξ μκ θάην/=έπεη πηάζεη θςηηά. carry/θένη/=μεηαθένς break/μπνέηθ/=ζπάδς save/ζέηβ/=ζώδς the best/δε μπεζη/=μ πημ θαιόξ από όιμοξ (μ θάιιηζημξ) mystery/μίζηενη/=μοζηήνημ tourist/ημύνηζη/=ημονίζηαξ

10 near/κίαν/=θμκηά I am scared of /άη εμ ζθέaνκη μβ/=φμβάμαη turtle/ηανηι/=πειώκα (ζαιάζζηα) seal/ζηι/=θώθηα clean/θιηκ/=θαζανίδς sand/ζακη/=άμμμξ meal/μηι/=γεύμα beautiful/μπημύηηθμοι/=όμμνθμξ free/θνη/=ειεύζενμξ visit/βίδηη/=επηζθέπημμαη money/μάκη/=πνήμαηα photo/θόημ/=θςημγναθία pupil/πημύπηι/=μαζεηήξ Primary School/πνάημανη ζθμοι/=δεμμηηθό πμιείμ Lesson 2 : Action for you and me. action/άλμκ/=εκένγεηα,δνάζε mouth/μάμοζ/=ζηόμα pouch/πάμοηξ/=μάνζηπμξ with/γμοίδ/=με Who am I?/πμο εμ άη/=πμηόξ είμαη; smile/ζμάηι/=παμμγειώ stay/ζηέη/=μέκς share/ζέαν/=μμηνάδμμαη give/γθηβ/=δίκς Go out!/γθόμο άμοη/=βγεξ έλς! when/γμοέκ/=πόηε there/δέαν/=εθεί Lesson 3 : Do your best. Do your best./κημο γηόν μπεζη/=κάκε όηη θαιύηενμ μπμνείξ. thing/ζηκγθ/=πνάγμα others/άδενξ/=άιιμη toys/ηόηξ/=παηπκίδηα sometimes/ζάμηασμξ/=μενηθέξ θμνέξ always/όιγμοεσδ/=πάκημηε never/κέβεν/=πμηέ old people/μικη πηπι/=ειηθηςμέκμη άκζνςπμη people in need/πηπι ηκ κηκη/=άκζνςπμη ζε ακάγθε feed/θηκη/=ηαΐδς bag/μπαγθ/=ηζάκηα Find the odd one out./θάηκη δε μκη μοάκ άμοη/=βνείηε ημ δηαθμνεηηθό. page/πέηηδ/=ζειίδα wear/γμοέαν/=θμνώ project/πνόηδεθη/=ενγαζία,ζπέδημ organize/όνγθακασδ/=μνγακώκς bazaar/μπαδάν/=παδάνη 10

11 SPECIAL DAYS 31 ST October: Happy Halloween. Merry Christmas and a Happy New Halloween/πάιμμοσκ/=Γημνηή ακηίζημηπε ηεξ απμθνηάξ. eleven/ειέβεκ/=έκηεθα twelve/ημοέιβ/=δώδεθα thirteen/ζενηίκ/=δεθαηνία fourteen/θμνηίκ/=δεθαηέζζενα fifteen/θηθηίκ/=δεθαπέκηε spell/ζπει/=λόνθη frog/θνμγθ/=βάηναπμξ moon/μμοκ/=θεγγάνη spider/ζπάηκηεν/=ανάπκε snake/ζκέηθ/=θίδη Year! Merry Christmas!/μένη θνίζμαξ/=καιά Υνηζημύγεκκα! Happy New Year!/πάπη κημύ γίαν/=γοηοπηζμέκμξ μ θαηκμύνημξ πνόκμξ! crackers/θνάθενξ/=θνμηίδεξ antler/άκηιεν/=θέναημ ειαθημύ shake/ζέηθ/=θμοκώ reindeer/νέηκηην/=ηάνακδμξ turn around/ηενκ ανάμοκη/=γονίδς, πενηζηνέθμμαη hoof/πμοθ/=μπιή δώμο 11 th December: Happy children s day! right/νάηη/=δηθαίςμα child/ηζάηικη/=παηδί To be all right./ημο μπη μι νάηη/=γηα κα είζαη θαιά. fluffy/θιάθη/=αθνάημξ body/μπόκηη/=ζώμα tongue twister/ηακγθ ημοίζηεν/=γιςζζμδέηεξ fast/θαζη/=γνήγμνμξ fight/θάηη/=μάπμμαη speak/ζπηθ/=μηιώ make/μέηθ/=θηηάπκς poster/πόζηεν/=αθίζα Happy Easter! Easter/ίζηεν/=Πάζπα hop/πμπ/=πμνμπεδώ trail/ηνέηι/=ίπκμξ garden/γθάνκηεκ/=θήπμξ hide and seek /πάηκη εκη ζηθ/= θνοθηό (ημ παηπκίδη) look for/ιμοθ θμν/=ράπκς 11

12 feet/θηη/=παημύζεξ while/γμοάηι/=εκώ rush/ναξ/=βηάδμμαη bring/μπνηκγθ/=θένκς Have a nice summer! Have a nice summer!/πεβ ε κάηξ ζάμεν/=καιό θαιμθαίνη! group/γθνμοπ/=μμάδα restaurant/νέζημνακ/=εζηηαηόνημ dolphin/κηόιθηκ/=δειθίκη scarf/ζθανθ/=θαζθόι place/πιέηξ/=μένμξ own/όμοκ/=μ δηθόξ μμο,αοηόξ πμο είκαη ζηεκ θαημπή μμο island/άηιακη/=κεζί enjoy/ηκηδόη/=απμιαμβάκς summer holidays/ζάμεν πόιηκηεσξ/=θαιμθαηνηκέξ δηαθμπέξ 12

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Θέμα Γλωσσικοί στόχοι Παιδαγωγικοί στόχοι Γλωσσική εστίαση Pre-Unit Magic Letters Unit 1 In the Fairytale Forest Classroom in the Forest Unit1 Magic Schoolbag μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade Α LEVEL STUDENT'S BOOK For the rd Grade ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ Εθνικό και Καποδιστρ Πανεπιστήμιο Αθη Θωμαή Αλεξίου Μαρίνα Ματθαιουδάκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Θρησκευμάτων STUDENT'S BOOK Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade

Α1 LEVEL STUDENT'S BOOK For the 3rd Grade Α LEVEL STUDENT'S BOOK F the 3d Gade ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξία!Γιαννακοπούλου,!Δείγματα!για!δοκιμασίες!παραγωγής!γραπτού!λόγου!

Αλεξία!Γιαννακοπούλου,!Δείγματα!για!δοκιμασίες!παραγωγής!γραπτού!λόγου! ΑλεξίαΓιαννακοπούλου,Δείγματαγιαδοκιμασίεςπαραγωγήςγραπτούλόγου 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗΓΡΑΠΤΟΥΛΟΓΟΥ ΕπίπεδοA1 Παραγωγήγραπτούλόγουκαιγραπτήδιάδραση Οι#μαθητές/τριες#θα#πρέπει#να#είναι#σε#θέση: 1.#να#συντάσσουν#απλές#προτάσεις#δίνοντας#πληροφορίες#για#τον#εαυτό#τους,#την#οικογένεια,#τους#

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α1 LEVEL ACTIVITY BOOK

Α1 LEVEL ACTIVITY BOOK Α LEVEL ACTIVITY BOOK for the rd Grade Α LEVEL ACTIVITY BOOK For the rd Grade ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών magic book ISBN: 98-8-809-- Θωμαή Αλεξίου Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS PAGE LESSONS ALPHABET LESSONS PAGE

CONTENTS PAGE LESSONS ALPHABET LESSONS PAGE CONTENTS AGE INSTRUCTIONS 3 ALHABET LESSONS THE ALHABET 4 The ABC song A-B-C-D-E 6 2 F-G-H-I 0 3 J-K-L-M 4 4 N-O--Q-R 8 5 S-T-U-V 22 6 W-X-Y-Z 26 7 LETTER GROUS 30 Open your books! LESSONS Introduction

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο. Colors & Shapes/ Χρώματα & Σχήματα 1. ΡΕΓΚΙΑ A: -Είντα ρέγκι έχει το σκουτί σου; B: -Το ποκάμισο ναι γαλανό και το πατελόνι ναι κουργιαλό. A: -Του λόγου σου είντα φοράς; B: -Ένα ρούσσο φιστάνι. 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη TEACHERS' BOOK Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη Συγγραφική ομάδα Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα What are the fees if I use

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή)

Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή) Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή) Κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο πρέπει να έχει την ευκαιρία να μάθει σωστά Πληροφορική (πληροφορικός εναλφαβητισμός) Πληροφορική: Θεωρητική, πειραματική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάστε. info@santana.gr. Homewear CASUAL. ή +30 2310 463156. Dessous. και φτιάξτε το δικό σας στυλ!

Συνδυάστε. info@santana.gr. Homewear CASUAL. ή +30 2310 463156. Dessous. και φτιάξτε το δικό σας στυλ! ΜΑΙΟΣ 2015 CASUAL Συνδυάστε και φτιάξτε το δικό σας στυλ! Dessous Homewear Κάντε LIKE στην σελίδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτη τα νέα μας. Υ.Γ. Για εύκολη και άμεση πρόσβαση στον κατάλογο και το e-shop

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece My favourite game is Barbie because I take it wherever I go and play with it. (Jenny) Αγαπημένο μου παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη My favourite animal Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

RO01-KA

RO01-KA Creative writing poems δε νιώθω πια απορρίφθηκα. Μοναξιά, σκότος με έχει καταβάλει όλα ψεύτικα. Δε με ελέγχω δεν είμαι ζωντανή πια καταστράφηκα. Το φως έσβησε η ελπίδα χάθηκε δίχως συντροφιά. Η ενοχή μου

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song

CONTENTS. PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song CONTENTS PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song ALPHABET LESSONS A-B-C-D-E 6 F-G-H-I 0 3 J-K-L-M 4 4 N-O-P-Q-R 8 5 S-T-U-V 6 W-X-Y-Z 6 7 LETTER GROUPS 30 Hello! INTRODUCTION 34 INTRODUCTION 36 LESSONS Look!

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΑΠ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα