ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙTΕΑ ΣΟ Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙTΕΑ ΣΟ Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙTΕΑ ΣΟ Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & Εποπτείασ Αποκθκϊν Σμιμα Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν υνοπτικϊν Διαδικαςιϊν Ρειραιάσ, 25/07/2019 Αρικ. Ρρωτ. : / /2019 ΠΡΟ : Ωσ Ρ.Δ. Tαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 Τ.K. : (Λιμζνασ Ρειραιϊσ) Ρλθροφορίεσ : Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. Τθλζφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΘ ΘΕΜΑ : «Διακιρυξθ υνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια φίλτρων Κ/Μ και Θ/Η πλωτϊν μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #59.999,50 # (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)». Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Ζχοντασ υπόψθ : 1. Τισ διατάξεισ : α. Του Ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κ.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. β. Του Ν. 2859/2000 (Αϋ248), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. γ. Του Ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. δ. Του Ν. 3922/2011 (Αϋ 35) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. ε. Του Ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. ςτ. Του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. η. Του Ν. 4605/2019 (Αϋ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (...) και άλλεσ διατάξεισ». θ. Του Ρ.Δ. 81/2014 (Αϋ 125) «Αναδιάρκρωςθ περιφερειακϊν Διοικιςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ

2 ...». κ. Του Ρ.Δ. 70/2015 (Αϋ 114) «...Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ...». ι. Του Ρ.Δ. 13/2018 (Αϋ 26) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ», όπωσ ιςχφει. ια. Του Ρ.Δ. 83/2019 (Αϋ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». ιβ. Τθσ Αρικ. : 57654/2017 (Βϋ 1781) Υ.Α. «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κζντρου Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». ιγ. Τθσ Α.Ρ. : 2/45897/0026/ εγκυκλίου ΥΡ.ΟΙΚ./ΓΓΔΡ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: 65ΟΦΘ-36Κ), «Ραροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του Ν. 4270/2014». 2. Τθν Αρ. Ρρωτ. : /57683/2018/ Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με κζμα : «Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, (ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, (iii) Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΑΔΑ : 7Χ8Ρ4653ΡΩ-Φ89), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Θ Αρικ. : 05/19/ Θμεριςια Διαταγι Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. 4. Το Αρικ. Ρρωτ. : /33563/2019/ Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. (ΑΔΑΜ : 19REQ ). 5. Τθν Αρ. Ρρωτ. : 947/ Απόφαςθ ΥΡΕΝ/ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με κζμα : «Ζγκριςθ Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ του Ρράςινου Ταμείου Ρροςταςία Θαλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ και πρόλθψθ/αντιμετϊπιςθ καλάςςιασ ρφπανςθσ 2019 και ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ ,00 για το ζτοσ 2019» (ΑΔΑ : 6Ε5Ι46Ψ844-ΧΕ8, ΑΔΑΜ : 19REQ ). 6. Το από Mινυμα Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Ρ.ΘΑ.Ρ. 7. Το από Μινυμα Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. 8. Τθν Αρ. Ρρωτ. : /50336/2019/ Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με κζμα : «Συγκρότθςθ Επιτροπισ Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ). Διακθρφςςει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν προμικεια φίλτρων Κ/Μ και Θ/Η πλωτϊν μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #59.999,50 # (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου), όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουκεί και ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.

3 ΠΙΝΑΚΑ 1 ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MAN D2840 LX E Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ,00 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ,00 3 ΦΙΛΤΑ ΑΕΟΣ ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 12V M90-M Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ,00 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ,00 3 ΦΙΛΤΑ ΑΕΟΣ ,00 4 INSERT FILTER ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 16V 396 TB94 Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ,50 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ ΟΝΑΝ MDKAE 16KW Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ,00 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ KOHLER 13EFOZ D Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ,00 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ CATERPILAR 3406 C Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ 1R ,00 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 1R ,00 ΦΙΛΣΡΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ (ςε τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) 1 ΡΟΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ DAHL ,00 2 ΡΟΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ DAHL 66W ,00 3 ΦΙΛΤΑ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (ZF 2050) ,00 υνολικόσ Προχπολογιςμόσ ,50

4 Kριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τουσ φακζλουσ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τουσ εξισ τρόπουσ : α. Τθν αποςτολι τουσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3 ο (NUTS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ : EL 307) (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, Γραφείο 425), ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με courier ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. β. Τθν κατάκεςι τουσ ιδιοχείρωσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά προσ τοφτο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Αρ. Ρρωτ. : /50336/2019/ Απόφαςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ, (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ), ιτοι τθν θμζρα που κα διενεργθκεί ο διαγωνιςμόσ : Θμ/νία : , θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10: 00ϋ Τόποσ διενζργειασ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Λιμάνι Ρειραιά 3 οσ όροφοσ αίκουςα ςυνεδριάςεων αρ. 318 Θ ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Ρροςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ παραλαβισ από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικοφ οργάνου, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Οι προςφζροντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν είτε τμθματικά για κάκε είδοσ του ΠΙΝΑΚΑ 1 του προοιμίου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, λαμβάνοντασ υπόψιν τον ςυνολικό και τουσ επιμζρουσ Προχπολογιςμοφσ. ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των τεμαχίων ανά είδοσ (ανά α/α). Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.

5 ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ από τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Αρ. Ρρωτ. : /50336/2019/ Απόφαςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ, (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ). Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ Αρ. Ρρωτ. : /50336/2019/ Απόφαςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ, (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ). Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι επίςθμα μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : α. φυςικά ι νομικά πρόςωπα ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ β. ενϊςεισ προμθκευτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων) που υποβάλλουν κοινι προςφορά και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ωσ κάτωκι τρεισ (03) ανεξάρτθτοι και ςφραγιςμζνοι φάκελοι, για κακζνα εκ των οποίων ιςχφουν τα κάτωκι : 1. Στον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ και ςε κάκε φάκελο εντόσ του κυρίου φακζλου προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ : α) Θ φράςθ : «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΘΝ προμικεια φίλτρων Κ/Μ και Θ/Η πλωτϊν μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #59.999,50 # (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)». β) Θ πλιρθσ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3 ο ).

6 γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ (Αρικ. Πρωτ. : /56288/2019/ ). δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (10/09/2019). ε) Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) (10/09/2019). ςτ) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. η) Θ ζνδειξθ : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ». 2. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» περιλαμβάνεται, επί ποινι απόρριψθσ : α. Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι κακϊσ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ Kατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατι, όπωσ με μόνθ τθν υπογραφι του εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79A του N. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του N. 4412/16 (Αϋ 147) για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. β. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ Ο προςφζρων υποχρεοφται - κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα (40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ προσ τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι εν γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων των απαιτιςεων των κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ απαλλαςςομζνου Φ.Ρ.Α. του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 3. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. Οι προςφζροντεσ, κα πρζπει οπωςδιποτε να ςυμπεριλάβουν εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, επί ποινι απόρριψθσ : -Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα

7 που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. -Συμπλθρωμζνο τον πίνακα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. -Οτιδιποτε αναφζρεται ςτο Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 4. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι : (i) Ρεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν. (ii) Θ προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ όψιν θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία -απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α.- για παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (iii) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. (iv) Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί : ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΘΣΑ (ΣΜΧ.) ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων) ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ (Απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νομίμων κρατιςεων) Ρροςφορζσ οι οποίεσ : -υποβάλλονται από οικονομικοφσ φορείσ που δε διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα, -όςων θ τιμι υπερβαίνει είτε τον ςυνολικό προχπολογιςμό των πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #59.999,50 # (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νομίμων κρατιςεων) είτε τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1 του προοιμίου τθσ παροφςασ. -δε δίνουν τισ τιμζσ ςε Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα -δε δθλϊνουν με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι, -κζτουν όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν -ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςθσ και -αποκλίνουν από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

8 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΑΡΟΧΘ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4 οσ όροφοσ, τθλ. : , 4593) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ ( ), ιτοι οκτϊ (08) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ) ςτον οποίο, βάςει του πρακτικοφ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ Αρ. Ρρωτ. : /50336/2019/ Απόφαςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ, (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ) και ςχετικισ Απόφαςθσ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πρόκειται να γίνει κατακφρωςθ, οφείλει, προ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ, να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του από τθν Υπθρεςία τα κάτωκι : Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ

9 κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Γ. Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Εφόςον δεν δφναται να εκδοκεί το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό, μπορεί να υποβλθκεί Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75). Δ. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα με τθν οποία ο κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 80 παράγραφοσ 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςτο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ όργανο. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο για τθ λιψθ ςχετικισ κατά περίπτωςθ απόφαςθσ. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται το διάςτθμα των επτά (07) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με επτά (07) μινεσ. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.

10 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΝΣΑΕΩΝ Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. Α. ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡΘΡΟ 8 ο ΕΓΓΤΘΕΙ Ο Ρροςφζρων υποχρεοφται κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα (40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ προσ τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι εν γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων των απαιτιςεων των κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Β. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται- κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του N. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ τζςςερισ (04) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ υπάρχουν παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ των ειδϊν, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

11 Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Γ. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Τα προςφερόμενα είδθ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. Α. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΑΡΘΡΟ 9 ο ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΕΙΔΩΝ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΕΙΔΩΝ Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν δε κα υπερβαίνει τουσ δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ρροςφορά με χρόνο μεγαλφτερο από τον παραπάνω αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ είναι δυνατό να παρατακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται προ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου. Β. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ωσ τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηονται οι Αποκικεσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ελευςίνα, Θζςθ Καλυμπάκι). Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ. Τα υπό παράδοςθ είδθ κα είναι ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα, ϊςτε να επιτρζπεται θ αςφαλισ μεταφορά και αποκικευςι τουσ. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ Θ παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ - παραλαβισ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παραλαβισ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, αξίασ από 2.500,00 ζωσ ,00 χωρίσ Φ.Ρ.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6 του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. Το ςυνταχκζν Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ παραλαβισ κα αποςταλεί εισ τριπλοφν ςτθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΛΘΡΩΜΘ Θ πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ και κα πραγματοποιθκεί μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ. Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά : α. Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια

12 επιτροπι παραλαβισ. β. Τιμολόγιο. γ. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. δ. Οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερζβθ τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, όταν θ ςφμβαςθ δεν υπεγράφθ ι τα είδθ δεν παραδόκθκαν με ευκφνθ του φορζα, κακϊσ και όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα κυρϊςεισ, ζχουν εφαρμογι τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παρ. 4. του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ, κακϊσ και ςτθν επιβολι των προβλεπόμενων από το άρκρο 207 του Ν. 4412/2016 κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Θ δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό των πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #59.999,50 # (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων νομίμων κρατιςεων) κακϊσ και τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1 του προοιμίου τθσ παροφςασ και κα βαρφνει το χρθματοδοτικό πρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου ζτουσ 2019, ΚΑΕ ΚΡΑΣΘΕΙ -Τα υπό προμικεια είδθ υπόκεινται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ), οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι : 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Μ.Τ.Ν. 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν. Τζλοσ Χαρτοςιμου 2% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. Τζλοσ Χαρτοςιμου 3% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. - Α.Ε.Ρ.Ρ.)

13 Ο.Γ.Α. χαρτοςιμων 20% επί του ακροίςματοσ Τελϊν Χαρτοςιμου 2% και 3% Επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. 3. Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό 30% ι μικρότερθ κατά ποςοςτό 50%. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 4. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 5. Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. 6. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ αυτοφ ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3 ο (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1 Ε2, Λιμάνι Ρειραιά), εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που τίκεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και θ οποία δε δφναται να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, αλλιϊσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 7. Ο Ανάδοχοσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) δεςμεφεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ για τουσ οποίουσ δφναται να αποδείξει ακζτθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςθσ. 8. Για ότι δεν προβλζπεται από το κείμενο τθσ παροφςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ ιςχφει. 9. Θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα τθσ να καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου ( και του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ( 10. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΙΩΑΝΝΘ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΘ

14 ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ : α. Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Σελ. 07). β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ (Σελ. 02). γ. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Σελ. 01) δ. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 17) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ : Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω Θλ/κοφ Σαχ/μείου) : 1. ΡΟΕΔΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΤΘΣ Α. ΡΩΤ. : /50336/2019/ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ, (ΑΔΑ : 6ΡΧΒ4653ΡΩ-13Κ) ΡΛΩΤΑΧΘΣ Λ.Σ. ΦΕΓΑΔΙΩΤΘΣ Β. (Δ.Ε.Μ.) 2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ (μζςω Θλ/κοφ Σαχ/μείου) : 1. ΡΟΕΔΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΑΞΙΑΣ ΑΡΟ 2.500,00 ΕΩΣ ,00 ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ΕΤΟΥΣ , ΡΛΩΤΑΧΘΣ Λ.Σ. (Τ) ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. (Δ.Θ.Δ.Ε.Ρ.) 2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ (μζςω Θλ/κοφ Σαχ/μείου) : 1. Γραφ. κ. Υπουργοφ 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 4. Γραφ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 5. ΔΙ.Ρ.ΘΑ.Ρ. 6. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ

15 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ Κ/Μ ΚΑΙ Θ/Η ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.

16 ΕΝΟΣΘΣΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 1. ΚΟΠΟ - ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν προμικεια φίλτρων Κυρίων Μθχανϊν και Θλεκτρομθχανϊν των Ρλωτϊν Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δφναται να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό προςφζροντασ το ςφνολο ι οποιοδιποτε είδοσ των παραρτθμάτων τθσ παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να κατατεκεί προςφορά για το ςφνολο των τεμαχίων ανά είδοσ (ανά α/α). Θ κατάρτιςθ των παραρτθμάτων πραγματοποιικθκε κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ να εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία των επί μζρουσ ςυςτθμάτων/μθχανθμάτων/μθχανϊν και τθν ιχνθλαςιμότθτα πικανισ αςτοχίασ υλικϊν ςτο πλαίςιο τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ, με γνϊμονα τθν κάλυψθ των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν τθσ Υπθρεςίασ. 1.3 Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ κακορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. ΝΑΙ 2. ΕΙΔΘ ΤΛΙΚΩΝ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ Τα υπό προμικεια είδθ περιγράφονται ςτο τζλοσ τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ ςτα αντίςτοιχα παραρτιματα, ενϊ οι τεχνικζσ απαιτιςεισ τουσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα 3 τθσ παροφςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τουσ ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ κυρίων μθχανϊν (K/M), θλεκτρομθχανϊν (Θ/Η) και μθχανθμάτων όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ Στθν περίπτωςθ που προςφερκοφν γνιςια φίλτρα, και κάποιο από αυτά παρζχεται με διαφορετικό Partnumber λόγω κατάργθςθσ του προθγοφμενου κωδικοφ, να προςκομιςτεί διλωςθ κατάργθςθσ του και να δθλωκεί ςτθν τεχνικι προςφορά ο νζοσ κωδικόσ του προςφερόμενου προϊόντοσ και θ λειτουργικι του ιςοδυναμία με το παλαιό, με βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Υποψιφιου Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φίλτρα ιςοδφναμου τφπου, ςε περίπτωςθ που ςε κάποια εκ των με αναγραφόμενο κωδικό είδθ αναφζρεται κάποιοσ κωδικόσ ςτα Ραραρτιματα, ο οποίοσ δεν αντιςτοιχεί ςε διακζςιμο φίλτρο ι ο κωδικόσ του υλικοφ ζχει αλλάξει από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, κα πρζπει να επιςυνάπτεται αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου Ανάδοχου κατά τθν υποβολι τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ θ οποία κα αναγράφει ότι : «Τα προςφερόμενα είδθ/υλικά με τουσ νζουσ κωδικοφσ ( αναγραφι των νζων κωδικϊν ) είναι τα αντίςτοιχα των ηθτοφμενων ειδϊν/υλικϊν με τουσ παλαιοφσ κωδικοφσ ( αναγραφι των αντίςτοιχων παλαιϊν κωδικϊν.) και είναι πλιρωσ ςυμβατά και κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται. Για τθν τοποκζτθςι τουσ δεν απαιτείται καμία τροποποίθςθ ςτουσ κινθτιρεσ/μθχανιματα για τα οποία προορίηονται, οφτε κα προκαλζςουν κάποια δυςλειτουργία ι μείωςθ τθσ απόδοςισ ΝΑΙ ΝΑΙ

17 τουσ.». Σε περίπτωςθ που υπάρχει αναντιςτοιχία ςτθν περιγραφι του υλικοφ με το αντίςτοιχο part number, ιςχφει το part number που αναγράφεται ςτο επίςθμο βιβλίο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, κατά τθν υποβολι τεχνικϊν προςφορϊν να κατατεκεί αντίγραφο των αντίςτοιχων παραρτθμάτων των βιβλίων ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτϊν απϋ όπου να προκφπτει θ αντιςτοιχία μεταξφ ηθτοφμενων και προςφερόμενων φίλτρων. Τζλοσ, ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ τθσ ονομαςίασ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τθν ονομαςίαπεριγραφι των αναγραφόμενων ςτα Ραραρτιματα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, υπεριςχφει το αντίςτοιχο part number του εκάςτοτε είδουσ. ΠΙΝΑΚΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ ΕΙΔΘ ΤΥΡΟΣ ΜΘΧΑΝΘΣ Α ΦΙΛΤΑ ΚΥΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΜΑΝ D2840 LX E Β Γ ΦΙΛΤΑ ΚΥΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 12V M90-M ΦΙΛΤΑ ΚΥΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 16V 396 TB Δ ΦΙΛΤΑ Θ/Η OΝAN MDKAE 16KW Ε ΦΙΛΤΑ H/Z KOHLER 13EFOZ D ΣΤ ΦΙΛΤΑ Θ/Η CATERPILAR 3406 C ΝΑΙ Η ΦΙΛΤΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ZF 2050 DAHL 301 DAHL 66W 3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Τα φίλτρα κα πρζπει να είναι καινοφρια, με θμερομθνία καταςκευισ το πολφ 24 μθνϊν από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ ςτο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αμεταχείριςτα και ςυμβατά με το ςυγκεκριμζνο τφπο Κ/Μ, Θ/Η και Μθχανθμάτων (όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παρ. 2.3) και να είναι γνιςια του καταςκευαςτικοφ οίκου των Κ/Μ, Θ/Η και Μθχανθμάτων για τισ οποίεσ προορίηονται ι ιςοδφναμου τφπου. Στθν περίπτωςθ που υφίςταται όριο ηωισ, το υπολειπόμενο κατά τθν προμικεια χρονικό διάςτθμα ορίου ηωισ του υλικοφ να είναι τουλάχιςτον 24 μινεσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει για όλα τα παραπάνω να δεςμευτεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του, προςκομίηοντασ Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπων του. Στθν περίπτωςθ που τα φίλτρα είναι γνιςια του καταςκευαςτικοφ οίκου, κα πρζπει να ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςι τουσ από πιςτοποιθτικό γνθςιότθτασ ι αντίςτοιχο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, που να δθλϊνεται ότι τα προςφερόμενα είδθ είναι γνιςια του καταςκευαςτικοφ οίκου, όςον αφορά ςτθν ποιότθτα και τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ που δεν NAI NAI

18 3.3 προςκομιςκεί το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό ο προμθκευτισ κα κυρθχκεί ζκπτωτοσ. Κατά τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν να υποβλθκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων των Υποψθφίων Αναδόχων ότι κατά τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα προςκομιςκεί το ανωτζρω πιςτοποιθτικό. Επιπλζον, κατά τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν να κατατεκεί αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ κατά ISO 9001:2015 ι μεταγενζςτερου ι ιςοδφναμου εν ιςχφ του καταςκευαςτι, εκδοκζντοσ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τθν Ραραγωγι / Καταςκευι των προςφερόμενων ειδϊν (ςε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο). Στθν περίπτωςθ που τα φίλτρα είναι ιςοδφναμου τφπου, αυτά κα πρζπει να ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςι τουσ από βεβαίωςθ ιςοδυναμίασ, ςυμβατότθτασ και καλισ λειτουργίασ του καταςκευαςτι τουσ, κακϊσ και από βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Ανάδοχου θ οποία κα αναγράφει ότι : «Τα προςφερόμενα είδθ/υλικά είναι ιςοδφναμου τφπου, πλιρωσ ςυμβατά και κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται. Για τθν τοποκζτθςι τουσ δεν απαιτείται καμία μετατροπι ςτον κινθτιρα ι μθχάνθμα ι υλικό, οφτε κα προκαλζςουν κάποια δυςλειτουργία ι μείωςθ τθσ αποδόςεϊσ του.». Επιπλζον, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του καταςκευαςτι τουσ (certificate of conformity) το οποίο κα καλφπτει τθν απαίτθςθ για τθν ποιότθτα και τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. Επίςθσ, κατά τθν παράδοςι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ κατά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμου ι αυςτθρότερου εν ιςχφ του καταςκευαςτι, εκδοκζντοσ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τθν Ραραγωγι / Καταςκευι των προςφερόμενων ειδϊν (ςε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο). Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκοφν όλα τα προαναφερόμενα ο προμθκευτισ κα κυρθχκεί ζκπτωτοσ. Κατά τθν υποβολι τεχνικϊν προςφορϊν, οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι που κα προςφζρουν ιςοδφναμα φίλτρα, κα πρζπει να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων τουσ ςτθν οποία να δθλϊνεται : (α) ότι κατά τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα προςκομιςκοφν το ωσ άνω περιγραφόμενο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, θ ωσ άνω αναφερόμενθ βεβαίωςθ ιςοδυναμίασ, ςυμβατότθτασ και καλισ λειτουργίασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, κακϊσ και θ βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Ανάδοχου. (β) ότι κατά τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα προςκομιςκεί το ωσ άνω περιγραφόμενο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ κατά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμου ι αυςτθρότερου εν ιςχφ του καταςκευαςτι, εκδοκζντοσ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τθν Ραραγωγι / Καταςκευι των προςφερόμενων NAI

19 ειδϊν (ςε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο). (γ) ότι τα προσ προμικεια φίλτρα είναι ιςοδφναμα με τα αντίςτοιχα γνιςια, μνθμονεφοντασ υποχρεωτικά για κάκε ζνα ιςοδφναμου τφπου φίλτρο τον αρικμό εξαρτιματοσ (part number) του γνθςίου φίλτρου για το οποίο ιςχφει θ ιςοδυναμία, και ότι τα ιςοδφναμα φίλτρα είναι πλιρωσ ςυμβατά και κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςτουσ κινθτιρεσ/μθχανιματα για τουσ οποίουσ προορίηονται χωρίσ τθν απαίτθςθ τροποποίθςθσ ςυμβαλλόμενων μερϊνεξαρτθμάτων των κινθτιρων/μθχανθμάτων αυτϊν και δεν κα προκαλζςουν κάποια δυςλειτουργία ι μείωςθ ςτθν απόδοςι τουσ. 4 ΕΓΓΤΘΕΙ Για τα υπό προμικεια φίλτρα ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των προςφερομζνων ειδϊν για όςθ διάρκεια αναφζρει ο καταςκευαςτισ και όχι λιγότερθ από ζνα (01) ζτοσ (ςε κατάςταςθ αποκικευςθσ). Τα φίλτρα που τοποκετοφνται και χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τόςεσ ϊρεσ όςεσ προβλζπεται από το εγχειρίδιο του καταςκευαςτι των κινθτιρων/μθχανθμάτων που κα τοποκετθκεί. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εγγφθςθσ των φίλτρων ορίηεται θ επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ. 5 ΠΑΡΑΔΟΘ Τα φίλτρα κα παραδοκοφν με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Β./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, Ελευςίνα, Θζςθ Καλυμπάκι). Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται το διάςτθμα των δφο μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 6 ΠΑΡΑΛΑΒΘ Θ παραλαβι των προςφερόμενων φίλτρων κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ Υπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ τθσ Επιςκευαςτικισ Βάςθσ (Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και κα ςυνίςταται υποχρεωτικά ςτα κάτωκι : α) Ροςοτικό και μακροςκοπικό Ζλεγχο. β) Ζλεγχο τθσ θμερομθνίασ καταςκευισ των ειδϊν και θμερομθνίασ υπολειπόμενου χρόνου ηωισ των ειδϊν όπου αυτόσ υφίςταται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου 3.1. γ) Ζλεγχο του Ριςτοποιθτικοφ Γνθςιότθτασ ι αντίςτοιχου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 3.2. δ) Ζλεγχο του πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, τθσ βεβαίωςθσ ιςοδυναμίασ, ςυμβατότθτασ και καλισ λειτουργίασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, τθσ βεβαίωςθσ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Ανάδοχου βεβαίωςθσ καταςκευαςτι περί ιςοδυναμίασ, ςυμβατότθτασ και καλισ λειτουργίασ, κακϊσ και του αντιγράφου πιςτοποιθτικοφ κατά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμου ι αυςτθρότερου εν ιςχφ του καταςκευαςτι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 3.3. NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

20 Στο ζργο τθσ επιτροπισ κα ςυνδράμουν θ Επιςκευαςτικι Βάςθ (Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και θ Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (Δ.Ε.Μ.), όπου απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ.

21 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MAN D2840 LX E Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 1.080,00 (9,00 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 3.120,00 (26,00 /τεμ.) 3 ΦΙΛΤΑ ΑΕΟΣ τεμάχια 1.248,00 (52,00 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 12V M90-M Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 5.800,00 (14,50 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 6.000,00 (15,00 /τεμ.) 3 ΦΙΛΤΑ ΑΕΟΣ τεμάχια 4.030,00 (62,00 /τεμ.) 4 INSERT FILTER ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ τεμάχια ,00 (25,50 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ ΦΙΛΣΡΑ ΚΤΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ MTU 16V 396 TB94 Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 2.021,50 (6,50 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 2.850,00 (9,50 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ ΟΝΑΝ MDKAE 16KW Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 250,00 (5,00 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 225,00 (4,50 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Εϋ ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ KOHLER 13EFOZ D Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 300,00 (3,00 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ τεμάχια 450,00 (4,50 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ ΦΙΛΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΩΝ CATERPILAR 3406 C Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΦΙΛΤΑ ΕΛΑΙΟΥ 1R τεμάχια 4.350,00 (14,50 /τεμ.) 2 ΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 1R τεμάχια 4.050,00 (13,50 /τεμ.) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ ΦΙΛΣΡΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ Α/Α ΕΙΔΟ PARTNUMBER ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 ΡΟΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ DAHL τεμάχια 7.875,00 (17,50 /τεμ.) 2 ΡΟΦΙΛΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ DAHL 66W 300 τεμάχια 1.950,00 (6,50 /τεμ.) 3 ΦΙΛΤΑ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (ZF 2050) τεμάχια 1.650,00 (33,00 /τεμ.)

22 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ Α. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. Θμερομθνία ζκδοςθσ :.. Ρροσ : Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 3 ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Συνοπτικϊν Διαδικαςιϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, Τ.Κ. : Εγγφθςθ μασ υπ αρικ... ποςοφ...(#... #,ευρϊ 1 ). Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των... (#... #) 2 υπζρ του (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)..., ΑΦΜ:... (διεφκυνςθ)....., ι (ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεφκυνςθ)..... ι (iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων α) (πλιρθ επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεφκυνςθ)..... β) (πλιρθ επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεφκυνςθ)..... γ) (πλιρθ επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεφκυνςθ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ... (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία)... Ρροκιρυξθ... 4 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 3ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Συνοπτικϊν Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ :...,(τίτλοσ ςφμβαςθσ) / για το/α τμιμα/τα... 5 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 1 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016). 2 Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ 3 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 4 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ. 5 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.

23 του/τθσ (...- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει για ςαράντα (40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Ρροκιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 6. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 7. (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 6 Άρκρο 72 του Ν. 4412/ Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ /4534/ (ΦΕΚ Β' 740/ ) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

24 Β. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ Ονοµαςία Τράπεηασ (1)... Κατάςτθµα... Hµεροµθνία ζκδοςθσ... ( /νςθ οδόσ αρικµόσ Τ.Κ. FAX) ΕΥΩ... Ακινα...(2)... Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3 ο (3) ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ...(4) Κφριοι, 1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ...δ/νςθ...αφμ...(5), µζχρι το ποςόν των...(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ Σφµβαςθσ µε αρικµ....(7), για τθν παροχι υπθρεςιϊν...(αρικ.προκιρυξθσ.../..., θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ. 2. ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε. 3. Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ. 4. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν...(9). 5. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου. 6. Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ. 7. Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ). ιατελοφµε µε τιµι...(10)... Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων : 1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ 2. Τόποσ - χρονολογία 3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται 4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ 5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ. αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ 6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ. 7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ 8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 10. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420 Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν αντλίασ SPATE 100 ΠΛ 420 ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ κατά τθν θμζρα και ϊρα που αναφζρεται ςτθν Ανακοίνωςθ- Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΠΛ-420

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΠΛ-420 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΠΛ-420 τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια χρωμάτων ΠΛ 420 (CPV:24200000-6) ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ Η προχπολογιςκείςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν επιςκευι ενόσ ανελκυςτιρα Α1- (ΑΣΗ 5682)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια ανταλλακτικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων κεντρικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια έξι (06) κλιματιςτικών ςυςκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια, γυψοςανίδων, του μεταλλικοφ ςκελετοφ ςτερζωςθσ τουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕΓΕΘΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΙΟΤ ΔΙΧΣΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕΓΕΘΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΙΟΤ ΔΙΧΣΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕΓΕΘΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΙΟΤ ΔΙΧΣΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ με τθν αντικατάςταςθ μπαταριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ι. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν με χριςθ επτά (07) κωδικϊν πρόςβαςθσ με δικαίωμα χιλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3842 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤΡΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (FLIR) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤΡΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (FLIR) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ.ΑΚΣ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤΡΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (FLIR) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ.ΑΚΣ. Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι απαιτιςεισ για τθν τεχνικι αξιολόγθςθ επιςκευισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3036 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν απεγκατάςταςθσ, επιςκευισ και επανατοποκζτθςθσ μονάδασ a/c και τοποκζτθςθσ νζου εναλλάκτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια υλικϊν για τθν αναβάκμιςθ δεξιοφ ανελκυςτιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ CPV (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ) ΦΠΑ 24% 01 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ CPV (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ) ΦΠΑ 24% 01 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Στθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια υλικϊν και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αντικατάςταςθσ τθσ εξωτερικισ μόνωςθσ αεραγωγϊν κτιρίου ΥΝΑΝΡ. ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 893 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC002611266 INFORMATICS 2018-02-01 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.02.01 10:21:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ν894653ΠΩ-Η77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΑΡΩΝ (04)ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΑΡΩΝ (04)ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΑΡΩΝ (04)ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια τεςςάρων (04) θλεκτρονικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εξάρμωςθσ ςυντιρθςθσ επιςκευισ ςτεγανοποίθςθσ άρμωςθσ τελικϊν αξόνων κυρίων μθχανϊν αντιρρυπαντικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Ηράκλειο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: Προσ:.. Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC005036731 INFORMATICS 2019-05-31 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.31 09:22:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙTΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά 22 Μαρτίου 2018 3 θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Αρικμ. Πρωτ.: 2590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Σαχ.Κώδικασ : 52 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 106/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC002082405 INFORMATICS 2017-10-12 DEVELOPMEN INFORMATICS T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.12 14:05:12 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΗ74653ΠΩ-Χ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC002783214 INFORMATICS 2018-03-10 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.10 14:33:51 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC003404407 INFORMATICS 2018-07-11 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.07.11 10:03:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜ72ΟΡ1Π-33Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC003768947 INFORMATICS 2018-10-01 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.10.01 14:41:05 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ Τ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ «ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ 2018»

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ Τ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ «ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ 2018» ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ Τ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ «ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ 2018» Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν καταςκευι περιπτζρου (CPV: 45212600-2)

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ηράκλειο,02 / 05 / 2018 Αρικμ. Πρωτ. : 858 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ Σηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.23 09:11:57 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΙΤ94653ΠΩ-ΡΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται η χαμηλότερη τιμή.

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται η χαμηλότερη τιμή. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκμίςκωςθ καταδυτικοφ ςκάφουσ και καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ αναγκϊν Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ISO 9001:2015 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ISO 9001:2015 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ISO 9001:2015 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείασ Αποκθκών Σμιμα Τλοποίθςθσ Προμθκειών υνοπτικών Διαδικαςιών Tαχ. Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC002039175 INFORMATICS 2017-10-04 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.10.04 12:09:56 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ Κορυδαλλόσ, 28-03-2019 Ταχ. Δ/νςθ : Σολωμοφ 3-5 Αρ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20-04-2018 Αρ. Ρρωτ: -3617- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1029/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΣΑΣ ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΘ. ΡΩΤ.: 3373/10-04-2019 ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Ρ.Α. (24%): ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρακτορείου για τθν Ε.Ο.Ρ.Ε. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 160.000 Ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου λοιπϊν φόρων 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΙ (20) ΖΕΤΓΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ. ΑΚΣ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΙ (20) ΖΕΤΓΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ. ΑΚΣ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΙ (20) ΖΕΤΓΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ ΕΛ. ΑΚΣ. Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ Ρειραιάσ, 01 03 2013 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2013 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1032/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ Θμερ/νια: 20/3/2019 ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2957 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με εκτιμϊμενθ αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 Για τθν προμικεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 110.000 πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ &ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ &ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ &ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ι. ΓΕΝΙΚΑ το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν απεντόμωςθσ -μυοκτονίασ για τουσ χϊρουσ του κεντρικοφ και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ε. ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ. Η εν λόγω αίκουςα πρόκειται να μιςκωκεί για τα εξισ χρονικά διαςτιματα, ωσ κάτωκι πίνακασ:

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ε. ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ. Η εν λόγω αίκουςα πρόκειται να μιςκωκεί για τα εξισ χρονικά διαςτιματα, ωσ κάτωκι πίνακασ: ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Μίςκωςθ Αίκουςασ για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν Αρ. πρωτ. : Δ55/18 Ανακζτουςα Αρχι Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΣΥΜΒΑΣΘ Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΕΞΙΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΕΓΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν αναβάκμιςθ δεξιοφ ανελκυςτιρα κτιρίου ςτζγαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC003028286 2018-05-02 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗΛ.: 2313 303064 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX : 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 θ Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Ταχ. Κϊδικασ : 52 100 Καςτοριά Τθλζφωνο : 24673

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 8PROC0040334 INFORMATICS 208--30 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 208..30 2:49:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΩΞΕΟΚΞΨ-ΑΥ8 ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004838551 INFORMATICS 2019-04-22 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.04.22 11:12:02 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ)

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018 Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του Τμιματοσ ΙV, τθσ ενότθτασ 3, του Ν. 4412/ 2016 -

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 07-06-2018 Αρ. Ρρωτ: -5327- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν αεροπορικισ μετακίνθςθσ 0. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Επωνυμία Ε.Ο.ΡΕ. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβθτιριο,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC002017923 INFORMATICS 2017-09-29 DEVELOPMEN INFORMATICS T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.29 11:01:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΘΖ4653ΠΩ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Προμικεια Hλεκτρολογικοφ Yλικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 73.662.65 (Με Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 52/2016 Αρ.Πρωτ.:24261/22-07-2016 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι Διαδικαςία με εκτιμϊμενθ αξία 7.

Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι Διαδικαςία με εκτιμϊμενθ αξία 7. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΑΤΑ: 18/09/2018 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρικμ. Ρρωτ.: 10702 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΑΤΩΝ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ) ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: Για τθ ςφνταξθ business plan του ζργου: «Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΣΙΤΙΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ/ΣΕΜΙΝΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα