ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων και Σιμίου ταυροφ Καλυφτάκι, Ν. Κηφιςιά Πληροφορ.: Ζαγλάνη Γεωργία ΣΗΛ.: ΦΑΞ : Ζχοντασ υπόψθ: Α. Τισ διατάξεισ: ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Του Οργανιςμοφ με αρικμ. Υ4α/20074/ (ΦΕΚ557/τ.Β / ), 2. Του ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α /95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», 3. Του ν. 2362/95 (ΦΕΚ ) «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 4. Του ν. 3329/ /05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 5. Του ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Αϋ/07«Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 6. Του ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/τ.Αϋ/10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 7. Του άρκρου 27 παρ.11 του ν.3867/10 (ΦΕΚ 128/τ.Α /10) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ Εγγυθτικοφ Κεφαλαίου Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ Ηωισ, Οργανιςμοί Αξιολόγθςθσ Ριςτολθπτικισ Ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν» 8. Το άρκρο 10 παρ.1 του ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/τ. Αϋ/12) όπου αναφζρεται ότι ωσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν προχπολογιςμό φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου των χιλίων (1.000) ευρϊ ) «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)» Ππωσ οι αναφερόμενεσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 10. Το άρκρο 47 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/ ), «Ρροςαρμογι ςτο Εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ-υκμίςεισ για τθ Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ». 11. Του ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/τ.Αϋ/14) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» Ππωσ οι αναφερόμενεσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. Β. Τισ Αποφάςεισ: β1. Με αρικ. Ρ1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/τ.Βϋ/10) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ

2 β2. Με αρικ /739/10 (ΦΕΚ 1291/τ.Βϋ/10) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικειεσ προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» διενεργείται: α) Με απευκείασ ανάκεςθ μζχρι του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. β) Με ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό) από του ποςοφ τθσ προθγουμζνθσ περίπτωςθσ μζχρι του ποςοφ των εξιντα χιλιάδων (60.000)ευρϊ. γ) Με διενζργεια τακτικοφ διαγωνιςμοφ άνω του ποςοφ των εξιντα χιλιάδων (60.000)ευρϊ. Γ. Τθν υπ αρικμ.866/ Απόφαςθ Διοικθτι ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό κλιρωςθσ για τον οριςμό επιτροπισ ζρευνασ αγοράσ για το διάςτθμα από ζωσ Δ.Τισ υπ αρικμ 09272/ , 09271/ , 09269/ , 09266/ , 09268/ , 09265/ , 0955/ , 2472/ , 07970/ , 03051/ , 0018/ , 0020/ , 02492/ , 09261/ , 09252/ , 09259/ , 09260/ , 02498/ , 02495/ , 02491/ , 07697/8.1.15, 09274/ , 09277/ Ε. Τα είδθ που αναφζρονται ςτθν παράγ. Δ δεν περιλαμβάνονται ςε ςφμβαςθ εν ιςχφ, ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον νζο (mini cal) μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια Υγειονομικοφ Υλικοφ (από το ΡΡΥΥ2011) ο οποίοσ κα διενεργθκεί μζςω ΕΣΘΔΘΣ ( με θμερομθνία αποςφράγιςθσ ). ΣΤ. Τθν αναγκαιότθτα προμικειασ των εν λόγω υλικϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου για διάςτθμα περίπου τριϊν (3) μθνϊν. Η. Θ δαπάνθ που προκαλείται από τθν παροφςα Απόφαςθ κα καλυφκεί από τον ΚΑΕ 1311 του προχπολογιςμοφ. Α π ο φ α ς ί ζ ει, Α. Τθν διενζργεια ζρευνασ αγοράσ για τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν Υγειονομικοφ Υλικοφ, προχπολογιζόμενησ δαπάνησ 8.775,878 ςυμπ/νου Φ.Π.Α A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΑΤ/ΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ /ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α (0,17) ΦΑΚΑΟΛΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΣΕ ΟΛΛΟ ΓΙΑ ΣΤΕΕΩΣΘ ΤΑΧΕΙΟΣΩΛΘΝΑ (ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑ) ,17 170,00 209, (0,0279 ) ΡΟΔΙΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ , ,70 102, ,022 ΜΑΣΚΕΣ ΑΡΛΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ , ,00 270, ( 0,0072) ΡΟΤΘΑΚΙΑ ΦΑΜΑΚΩΝ ΘΜΙΔΙΑΦΑΝΘ ΜΕ ΑΙΘΜΘΣΘ , ,20 53,14

3 ,288 ΟΥΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΤΙΝΑ , ,00 708,48 0,1582 ΥΡΟΣΕΝΤΟΝΑ 60x , ,80 778,34 7,00 ( 224/Δ/2013) ΗΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΘΨΙΑΣ 60 7,00 420,00 516,60 0,748 ΟΥΟΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΟΥ 600 0, ,80 552, (0,010 ) ΓΛΩΣΣΟΡΙΕΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,010 50,00 61, ,00 ΧΑΤΙ ΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΙΟΓΑΦΟ (CARDIOFAX ) NIHON KOHDEN 8820K 150 7, , , ( 0,19) ΚΟΛΡΟΣΚΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ Μ & S ,19 190,00 233, ,31 6,06 ΣΑΚΟΙ ΟΥΘΤΘΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΜΕ ΒΡΤΑΚΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-55ΧΙΛ 150 4,31 646,50 795,20 ΣΑΚΟΙ ΟΥΘΤΘΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΤΡΩΝ 10-55ΧΙΛ 60 6,06 363,60 447, (4,08) (4,13) ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΘΟΥ LARGE 30 4,08 122,40 150,55 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΘΟΥ EXTRA LARGE 30 4,13 123,90 152, ,39 ( 226/Δ/2013) BD VACUNTAINER ECLIPSE NEEDLE G ,39 149,76 184, ,03 ( 226/Δ/2013) VACUNTAINER HOLTER 500 0,03 15,00 18, ( 1,16) ΘΕΜΟΜΕΤΟ ΨΘΦΙΑΚΟ (ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΧΟ ΜΕΤΘΣΘΣ 120 1,16 139,20 171,22

4 19. 0,15 ( 224/Δ/2013) ΞΥΙΣΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ ΜΟΝΘΣ ΚΟΡΘΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ,15 150,00 184, ,0512 ( 212/Δ/2013) ΝΕΦΟΕΙΔΘ ΧΑΤΙΝΑ , ,00 629,76 0,22 ( 234/Ε/2014) ΣΚΩΑΜΙΔΕΣ ΧΑΤΙΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ,22 440,00 541, ,095 ( 208/Δ/2013) ΣΤΘΙΓΜΑΤΑ ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 200 0,095 19,00 23, ,35 ( 54/Δ/2012) ΧΑΤΙ Θ.Κ.Γ PHILIPS TRIMM 60 4,35 261,00 321, ,06 ( 211/Δ/2013) 0,047 ( 211/Δ/2013) ΤΑΥΤΟΤΘΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΒΑΧΙΟΛΑΚΙΑ) ΕΝΘΛΙΚΩΝ ,06 120,00 147,60 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΚΛΙΡΣ ΓΙΑ HOLTER ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΝΙΔΩΤΕΣ , ,00 231,24 ΤΝΟΛΟ 7.134, ,878 Οι τιμζσ είναι ςφμφωνα με το Ραρατθρθτιριο τιμϊν και τθν τιμι τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από τον ΚΑΕ 1311 του προχπολογιςμοφ. Β. Θ Ζρευνα κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν υπ αρικμ 866/ Απόφαςθ Διοικθτι και αποτελείται από τουσ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΘ ΑΝΑΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΘ 1. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΤΕ ΝΟΣ/ΤΙΩΝ 1. ΡΑΜΡΟΡΟΥΛΟΥ ΧΙΣΤΙΝΑ ΤΕ ΝΟΣ/ΤΙΩΝ 2. ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ ΝΟΣ/ΤΙΩΝ 2. ΚΑΛΑΝΤΗΘ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΩΝ 3. ΜΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΕ ΔΙΟΙ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 3. ΚΟΛΥΒΑΚΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Ζργο τθσ οποίασ είναι θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ζλεγχοσ τθσ ςυμφωνίασ τουσ με το παρατθρθτιριο τιμϊν ι τθν τελευταία ςφμβαςθ, θ ςφνταξθ πρακτικοφ ςτο οποίο κα περιλαμβάνει :

5 α) Συγκριτικό πίνακα με τισ εταιρείεσ, τα είδθ, τισ τιμζσ παρατθρθτθρίου και τθν προςφζρουςα τιμι β) Ρροτεινόμενο μειοδότθ Ρροςφορζσ με τιμζσ μεγαλφτερεσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν ι τθσ ςφμβαςθσ κα απορρίπτονται. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο τθσ Γραμματείασ Fax: μζχρι τθν Σρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Για πλθροφορίεσ μπορείτε να καλείτε ςτο Γρ. Ρρομθκειϊν κα Ηαγλάνθ Γεωργία τθλ Θ ζρευνα αγοράσ κα διενεργθκεί την Σρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. από τθν προαναφερόμενθ επιτροπι. Θ παροφςα απόφαςθ κα αναρτθκεί και ςτο site του Νοςοκομείου Το πρακτικό κα κατατεκεί μζχρι τθν Σετάρτη Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΜΡΟΥΛΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 3246/25-2-15 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα