Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : Ρροχπολογιςμόσ : ,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012 Ρροχπολογιςμόσ : ,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ λαμβάνοντασ υπόψθ: Σισ διατάξεισ του Ν.3463/ ΦΕΚ Α 114/ ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», Σθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/ του ΤΠΕΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.3463/2006, Σισ διατάξεισ τθσ υπ αρικμ /1993 Τπ.Απόφαςθσ (ΦΕΚ 185 Β / ) περί ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. (ΕΚΠΟΣΑ), και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ, Σισ διατάξεισ του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», ςφμφωνα με το άρκρο 1, πργ.3, περίπτωςθ ΙΙ του οποίου το είδοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (.ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων) εξαιρείται και δεν εντάςςεται ςτο ενιαίο πρόγραμμα προμθκειϊν (Ε.Π.Π. 2012). Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/ ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια». Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ _ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», Σθν απόφαςθ 231/2012 του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βόλβθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ : «Ανταλλακτικών, αναλωςίμων και ελαςτικών για μεταφορικά μζςα και λοιπά μηχανήματα Δήμου Βόλβησ».

2 Σθν απόφαςθ 221/2012 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ (μελζτθ υπ αρικμ.4/2012) τθσ προμικειασ. προκηρφςςει τθ διενζργεια Δθμοςίου Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ προςφορά, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν υποβολι ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ (%) επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκου καταςκευισ του εξοπλιςμοφ, για τθν προμικεια : «Ανταλλακτικών, αναλωςίμων και ελαςτικών για μεταφορικά μζςα και λοιπά μηχανήματα Δήμου Βόλβησ». Άρθρο 1 ο ΟΓΑΝΟ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Διμου Βόλβθσ, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο ταυρό Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςτισ 28 Μαΐου ημζρα Δευτζρα και ώρα 11:30π.μ.-12:30 (ϊρα λιξθσ παράδοςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διεξαγωγισ Διαγωνιςμϊν. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν, από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πριν τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λιξθσ παράδοςθσ προςφορϊν. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. Οι προςφορζσ που αποςτζλλονται μζςω του ταχυδρομείου (ΕΛΣΑ και ιδιωτικζσ εταιρείεσ μεταφοράσ αλλθλογραφίασ) ςτθ Διεφκυνςθ: Σμήμα Προμηθειών, Δήμοσ Βόλβησ Σ.Κ , ταυρόσ Θεςςαλονίκησ, παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Άρθρο 2 ο ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ (για όλεσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ που μπορεί να υποβλθκεί προςφορά) ανζρχεται ςτο ποςό των ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.23%. Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2012 και ςυγκεκριμζνα τουσ κωδικοφσ Κ.Α και Κ.Α για τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα και τουσ κωδικοφσ Κ.Α και Κ.Α για τα ελαςτικά. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό γίνονται: Άρθρο 3 ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά 2) Ενϊςεισ καταςκευαςτϊν ι / και προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 3) υνεταιριςμοί Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν. 2

3 4) Κοινοπραξίεσ Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν. που νόμιμα αςκοφν τθν παραγωγι ι εμπορία του δθμοπρατοφμενου είδουσ. Οι Ενϊςεισ, υνεταιριςμοί και Κοινοπραξίεσ Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν, δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά, αλλά υποχρεοφνται να υποβάλλουν Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ςυςτάςεωσ του αντιςτοίχου νομικοφ ςχιματοσ, εφ όςον καταςτοφν ανάδοχοι. Η επιλεγείςα ζνωςθ, ςυνεταιριςμόσ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο ςε διάςτθμα δζκα θμερϊν, το αργότερο, από τθν κοινοποίθςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ εάν κατακυρωκεί ςε αυτό το ςχιμα θ ςφμβαςθ. Άρθρο 4 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα εξισ δικαιολογθτικά ςε δφο αντίγραφα : α) Ζλληνεσ Ρολίτεσ : Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό: πτϊχευςθ και υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ εκκακάριςθ και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ αναγκαςτικι διαχείριςθ και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιητικά ή ζγγραφα ή δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτώςεισ πρζπει να αντικαταςταθοφν από ζνορκη δήλωςη του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ ή ςυμβολαιογράφου. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι ενιμεροι, ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επίκουρθσ). Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Ι.Κ.Α. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει, μαηί με τθν προςφορά του, υπεφκυνθ Διλωςθ (αρκρ. 8 του Ν. 1599/86), νομίμωσ θεωροφμενη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ, ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ, ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ. 3

4 Πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά την ημερομηνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι μήνεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι προςφζροντεσ κα δθλϊνουν (με υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986) αναλυτικά ότι : α) δεν ζχουν αποκλειςτεί από άλλουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ., δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, και γενικά θ επιχείρθςι τουσ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ και είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ, τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ τον Δθμόςιο τομζα β) θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα γ) θ προςφορά ιςχφει για ενενήντα(90) θμζρεσ, από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ δ) δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν, που ηθτοφνται από τθν υπθρεςία και ε) τα προςφερόμενα είδθ ςυμμορφϊνονται πλιρωσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων (3) ζωσ και (7) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδονται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. Περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ. β) Αλλοδαποί : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου (α) με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ τουσ. γ) Νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων (α) και (β), κακϊσ και Πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το πρόςωπο ι πρόςωπα που δεςμεφουν τα νομικά πρόςωπα (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόςωποι για κάκε άλλο νομικό πρόςωπο). Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςησ τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκφπτει ότι οι: α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε. και 4

5 δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου Δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ιτοι ΦΕΚ ίδρυςθσ και θ τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ι το τυχόν ιςοδφναμο ζγγραφο ανάλογα με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τθσ. Σε περίπτωςη Α.Ε, πιςτοποιθτικό από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Περιφερειακισ ενότθτασ θ οποία είναι αρμόδια να βεβαιϊςει ότι θ άδεια ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ δεν ζχει ανακλθκεί και άρα δεν τελεί εξαιτίασ του λόγου αυτοφ υπό εκκακάριςθ. δ) Συνεταιριςμοί : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων (α), (β) και (γ) Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. ε) Ενώςεισ προμηθευτών : Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι ι καταςκευαςτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Πιςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ του ΕΟΜΜΕΧ για ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από μικρομεςαίεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ(μμε) ι παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ είτε μεγαλφτερου μεγζκουσ είτε με μθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και εφόςον οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν από τισ ΜΜΕ ι τουσ παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο από 50%. Σο πιςτοποιθτικό αυτό μπορεί να υποβλθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι ΜΜΕ εκτόσ από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό, που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκφπτει ότι ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για τθ χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο διοικθτισ τθσ τράπεηασ Ελλάδοσ. Εφόςον οι προμηθευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςώπουσ τουσ, υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιουμζνου του γνηςίου τησ υπογραφήσ του εκπροςωπουμζνου από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από νομικά πρόςωπα μζςω εκπροςώπου, θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κα γίνει από το νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο άτομο το οποίο εκτόσ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ κα προςκομίςει και πρακτικό του Δ.. όπου κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και όπου κα ορίηεται ότι εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ για να παραδϊςει τθν προςφορά είναι ο κατακζτων αυτι. Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιητικά ή ζγγραφα ή δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτώςεισ πρζπει να αντικαταςταθοφν από ζνορκη δήλωςη του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ ή ςυμβολαιογράφου. 5

6 Για τουσ προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαιουμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο. τον φάκελο Τεχνικήσ Ρροςφοράσ κα υπάρχουν οι επίςθμοι κατάλογοι ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ όλων των ειδϊν εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτθν ομάδα ι ομάδεσ εξοπλιςμοφ για τισ οποίεσ υποβάλλεται προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα καταλόγου προςφοράσ τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Οι κατάλογοι αυτοί κα είναι είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι. κα πρζπει να υπάρχει επίςθσ πλιρθσ και ςαφισ τεχνική περιγραφή των προςφερόμενων ειδϊν, αναλυτικά τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, τυχόν πιςτοποιητικά ποιότητασ (ISO), CE κλπ. κακϊσ και βεβαιϊςεισ και δθλϊςεισ που απαιτοφνται από τον προμθκευτι, όπωσ περιγράφεται και ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. θμειϊνεται ότι εφόςον υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ δεν χρειάηεται να υπάρχει ξεχωριςτόσ φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ, αλλά μπορεί να είναι κοινόσ ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ. ε κάκε φάκελο Οικονομικήσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να υπάρχει, για κάκε ομάδα εξοπλιςμοφ που κα υποβλθκεί προςφορά, ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ του εξοπλιςμοφ, κοινό για όλα τα ανταλλακτικά των ειδϊν εξοπλιςμοφ τθσ ομάδασ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικήσ προςφοράσ που περιλαμβάνεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ). θμειϊνεται ότι εφόςον υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριςτόσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ και δεν μπορεί να είναι κοινόσ ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ. Πλα τα ανωτζρω δικαιολογητικά οφείλουν να προςκομιςθοφν κατά τη διενζργεια του διαγωνιςμοφ επί ποινή αποκλειςμοφ. Άρθρο 6 ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι προςφορζσ κα είναι ςυνταγμζνεσ εξ ολοκλιρου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Άρθρο 7 ο ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ προςφορζσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ. Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 6

7 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 1 ο. Με ποινι να μθν γίνουν αποδεκτζσ οι προςφορζσ κα επιδοκοφν μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο(2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ/Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :.,..,..,.., (π.χ. για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ). Αριθμόσ απόφαςησ ζγκριςησ όρων διακήρυξησ../2012, την Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ κακϊσ και τα πλήρη ςτοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μζροσ ςτο διαγωνιςμό. Μζςα ςτον ανωτζρω φάκελο κα περιζχονται : Α) όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ Β) καλά ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και κα περιζχονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ Γ) καλά ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και κα περιζχεται θ οικονομικι προςφορά του διαγωνιηόμενου, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτθ μελζτθ του διαγωνιςμοφ. τθν προςφορά αυτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και κα ζχουν λθφκεί υπόψθ όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ αλλά δεν θα ςυμπεριλαμβάνεται ο αναλογοφν ΦΡΑ. φμφωνα με όςα αναφζρκθκαν και ςτο προθγοφμενο άρκρο, εάν υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ, τότε κα υπάρχουν αντίςτοιχοι φάκελοι οικονομικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ, με τισ κατάλλθλεσ εξωτερικζσ ενδείξεισ. Δ) ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ και κατά τον ζλεγχο κακαρογράφει τθν τυχόν διόρκωςθ και μονογράφει και ςφραγίηει αυτι. Η προςφορά μπορεί να απορριφκεί όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν αυτι αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ που ςυνιςτά το όργανο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο όργανο ακόμθ κι αν είναι το ίδιο αρμόδιο και για τθν αξιολόγθςι τουσ δεν είναι υποχρεωμζνο να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των διαγωνιηομζνων ι των προςφορϊν τουσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 7

8 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Άρθρο 8 ο Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό Η εγγφθςθ αυτι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, με το Φ.Π.Α. 23%, τθσ κατθγορίασ ι/ και τθσ ομάδασ εξοπλιςμοφ για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί : ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ,ΑΝΑΛΩΙΜΑ) Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΝΟΛΟ ( ) ΜΕ Φ.Π.Α ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ , , ,00 500, ,00 300, ,00 300, , , ,00 650, ,00 750, ,00 200, , , ,00 500, ,00 150,00 Για όλεσ τισ ομάδεσ , ,00 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β (ΕΛΑΣΙΚΑ) Για όλουσ τουσ τφπουσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Α +Β Για προςφορζσ για όλεσ τισ κατηγορίεσ και τισ ομάδεσ , , , ,19 ε περίπτωςθ που υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ τθσ μιασ ομάδασ ι κατθγορίασ, τότε το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα αφορά ακροιςτικά το ςφνολο των επιμζρουσ ποςϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν των ομάδων αυτϊν ι των κατθγοριϊν. Σα παραπάνω ποςά μειϊνονται ςτο μιςό όταν θ προςφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ι τισ ενϊςεισ τουσ, παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ι τισ ενϊςεισ τουσ, ενϊςεισ ΜΜΕ και παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ κακϊσ και ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από ΜΜΕ. Σο ίδιο ιςχφει και όταν θ προςφορά υποβάλλεται από ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από ΜΜΕ ι παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, είτε μεγαλφτερου μεγζκουσ είτε με μθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα με τθν προχπόκεςθ ότι οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τισ ΜΜΕ ι τουσ παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο από το 50% τθσ τιμισ προςφοράσ. τθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ μαηί με τθν προςφορά ι μζςα ςε 15 μζρεσ το αργότερο από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πιςτοποιθτικοφ ςκοπιμότθτασ από τον ΕΟΜΜΕΧ. 8

9 Η εγγφθςθ ανεξάρτθτα από το φορζα που τθν εκδίδει και τον τφπο ζκδοςθσ που αυτόσ ακολουκεί, πρζπει απαραίτητα να αναφζρει και τα ακόλουθα : Σθν θμερομθνία ζκδοςθσ. Σον εκδότθ. Σον οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται. Σον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. Σο ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Σθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. Σθ ςχετικι διακιρυξθ και θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. Ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. Ότι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του Ο.Σ.Α. που διενεργεί το διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ(3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. Ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Σθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. Ότι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του Ο.Σ.Α. που διενεργεί το διαγωνιςμό. Σο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. Προςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια αντικακίςταται με τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Άρθρο 9 ο ΜΕΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ - ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ μερικζσ προςφορζσ, που αφοροφν μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ εξοπλιςμοφ, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν εξοπλιςμοφ (μεταφορικϊν μζςων και λοιπϊν μθχανθμάτων) που περιλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ ομάδα/εσ. το διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Απαράδεκτεσ επίςθσ είναι προςφορζσ που είναι μεγαλφτερεσ από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 9

10 Άρθρο 10 ο ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που περιζχεται ςτθ μελζτθ του διαγωνιςμοφ και κα εμπεριζχει τισ τυχόν κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όπωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το ΦΠΑ, για παράδοςθ με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Η ςτρογγυλοποίθςθ κα γίνεται μζχρι δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια που κα ιςχφει θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο και αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςι τουσ. Όλεσ οι δαπάνεσ, φόροι, τζλθ και τυχόν ζξοδα ελζγχου, κακϊσ και κρατιςεισ 2% υπζρ ΣΑΔΚΤ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ του υλικοφ βαρφνουν τον προμθκευτι και κα περιλθφκοφν ςτθν προςφερόμενθ από τον προμθκευτι τιμι. Επί του κακαροφ ςυμβατικοφ ποςοφ υπάρχει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. Η δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ, δθμοςιεφςεισ περιλιψεων των διακθρφξεων βαρφνει τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ που υπάρξουν διαφορετικοί ανάδοχοι (για μζροσ του εξοπλιςμοφ) θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ επιμερίηεται αναλογικά. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. Ο Φ.Π.Α. επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το ηθτοφμενο είδοσ βαρφνει το Διμο Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. Άρθρο 11 ο ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Σο αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει δθμόςια ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτο ανωτζρω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ ζχει ωσ εξισ: Αποςφραγίηεται μόνο ο κυρίωσ φάκελοσ και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται και ςφραγίηεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται ςτθν υπθρεςία προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μετζπειτα χρόνο που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςτο διαγωνιςμό, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει. Η επιτροπι αφοφ ελζγξει τα δικαιολογθτικά ζγγραφα των διαγωνιηομζνων αποφαςίηει για τουσ αποκλειςκζντεσ και τουσ καλεί να παραλάβουν τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ και τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Προςφορζσ που δεν κα ζχουν τθν υπογραφι του ςυμμετζχοντοσ ι δεν κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακθρφξεωσ απορρίπτονται. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ο ςχετικόσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ μαηί με τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που περιζχουν τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, παραδίδεται ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν μετά 10

11 τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν, επαναφζρονται για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για τθν αποςφράγιςι τουσ κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τον φορζα και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν κατά τα ανωτζρω. Όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται. Εφόςον το όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι αρμόδιο και για τθν αξιολόγθςι τουσ, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν παραμζνουν ςε αυτό. Όςοι ζχουν ζννομο ςυμφζρον να παραβρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Άρθρο 12 ο ΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των υλικϊν που αναφζρουν. Σα παραπάνω δεν εφαρμόηονται προκειμζνου για προϊόντα κοινοτικισ προζλευςθσ. Ο προςφζρων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Εφόςον για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ πρζπει να δθλϊνεται ςτθν προςφορά και κατά περίπτωςθ το εργοςτάςιο και ο τόποσ εγκατάςταςισ του, κακϊσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του τελικοφ προϊόντοσ για κάκε μία από αυτζσ τισ φάςεισ. Προςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Εάν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ανυπαρξία του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά απορρίπτεται και θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ε.Ε. κοινοποιείται ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν κατά τθν κρίςθ του επιβολι ποινισ αποκλειςμοφ του δθλϊςαντοσ από διαγωνιςμοφσ Ο.Σ.Α. και του δθμοςίου για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με τθν ίδια απόφαςθ. Η προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και όταν ςτο εργοςτάςιο που δθλϊνεται για τθν καταςκευι μερικϊσ ι ολικϊσ των υλικϊν ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου και των Ο.Σ.Α. που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν τα προςφερόμενα υλικά ολικά ι μερικά ςε δικό τουσ εργοςτάςιο, εκτόσ των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2 που πρζπει να δθλϊνονται ςτθν προςφορά πρζπει να επιςυνάψουν ςε αυτι και υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου, ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. Μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. ε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου μπορεί να εγκρικεί θ αλλαγι του εργοςταςίου με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Καταςκευι του υλικοφ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε ςτθν προςφορά, χωρίσ προθγοφμενθ κατά τα ανωτζρα ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςυνεπάγεται τθν κιρυξθ του προμθκευτι ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ με τισ προβλεπόμενεσ ςχετικζσ κυρϊςεισ. Άρθρο 13 ο 11

12 ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο Διμοσ Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ απαλλάςςεται τθσ καταβολισ δαςμϊν κατά τον εκτελωνιςμό ςε οριςμζνα είδθ. Κατόπιν αυτοφ θ τιμι των ειδϊν αυτϊν δεν κα επιβαρυνκεί με αντίςτοιχο ποςό δαςμϊν ειςαγωγισ και επομζνωσ οι τιμζσ δεν κα περιλαμβάνουν κονδφλια που αντιςτοιχοφν ςε δαςμοφσ. Η ςχετικι ατζλεια κα προςκομιςκεί ςτο τελωνείο με μζριμνα του προμθκευτι. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορθγθκεί ατζλεια δαςμϊν ειςαγωγισ ο Διμοσ Βόλβθσ κα καταβάλλει αυτοφσ επί πλζον τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ. Άρθρο 14 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Προςφορά που είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Επίςθσ όςεσ προςφορζσ παρουςιάηουν, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα όςεσ προςφορζσ παρουςιάηουν επουςιϊδεισ αποκλίςεισ, γίνονται αποδεκτζσ. ε κάκε περίπτωςθ θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και θ ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Περιφζρειασ Μακεδονίασ -Θράκθσ για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η απόφαςθ αυτι μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα ςτοιχεία: Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και πρόςκλθςθσ. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. Η προμικεια κάκε ομάδασ εξοπλιςμοφ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι, θ προςφορά του οποίου είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, και που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι (το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό % ζκπτωςθσ επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ του εξοπλιςμοφ) για τθν αντίςτοιχθ ομάδα εξοπλιςμοφ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που περιζχουν τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Άρθρο 15 ο ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο, με γνωμοδότθςι του προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει: 12

13 α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ. β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. γ. Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ ςτθν ενδιαφερόμενθ υπθρεςία για να προβεί ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ, όταν ζχει γίνει κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου αυτισ. 2. τθν περίπτωςθ που το αυτό, όπωσ ςτθν παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για: α. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ του υλικοφ, για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ β. υνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων εγγράφων προςφορϊν, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ γ. Σελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ τότε τθ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνει το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Βόλβθσ. Άρθρο 16 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ τον προμθκευτι ι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ, που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : α) Σο είδοσ. β) Σθν ποςότθτα. γ) Σθν τιμι. δ) Σο φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό. ε) Σθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των όρων τοφτων. ςτ) Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. Ανακοίνωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ αυτισ είναι άκυρθ. η) Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει μετά τθν πάροδο δζκα(10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και εντόσ πζντε(5) θμερϊν, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. 13

14 Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του Ενιαίου Κανονιςμοφ Προμθκειϊν Ο.Σ.Α. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 τθσ αρικ /93 Τπ. Απόφαςθσ (ΕΚΠΟΣΑ). Άρθρο 17 ο ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα ζχει χρονικι διάρκεια είτε μζχρι τισ 31/12/2012 είτε μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ τθσ. ε περίπτωςθ που δεν εξαντλθκεί ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τισ 31/12/2012, μπορεί θ ιςχφσ τθσ να παρατακεί και πζραν τισ 31/12/2012 με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, κα γίνεται τμθματικι παράδοςθ και πλθρωμι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Άρθρο 18 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενςτάςεισ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν και κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ υπθρεςία ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ΕΚΠΟΣΑ ωσ εξισ: Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προμικειασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ μζρα. Η προςφυγι εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία εκδίδει τθν απόφαςι τθσ το αργότερο πζντε(5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ και τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν, κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου του διαγωνιςμοφ. Η προςφυγι κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτϊν ςε διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ς αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται. τθν περίπτωςθ αυτι δικαίωμα υποβολισ προςφυγισ ζχουν μόνο οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό. Η ζνςταςθ δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται όταν γίνεται αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ, θ οποία γνωμοδοτεί προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά. Προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. Κατά των αποφάςεων που λαμβάνονται από τθν Οικονομικι Επιτροπι και αφοροφν τισ παραπάνω αναφερόμενεσ διαδικαςίεσ κακϊσ επίςθσ και τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να αςκθκεί προςφυγι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 14

15 Άρθρο 19 ο ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εκατόν είκοςι (120) ημζρεσ από την επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδεχτοφν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ πζραν του ανωτζρω ορίου, εφόςον τουσ ηθτθκεί κάτι τζτοιο. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τριάντα(30) θμζρεσ. Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί, κατά το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του, να ηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ ι επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων. Άρθρο 20 ο ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΩΣ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Άρθρο 21 ο ΛΗΨΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ να δθμοςιευκεί ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με το Ν.3548/2007(άρκρο 3, παρ. Β.1). Θα αποςταλεί ςτον ΕΟΜΜΕΧ, ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτο Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ. Η ίδια περίλθψθ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο ταυρό, ζδρα του Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ κα είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων από τα γραφεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςτο ταυρό,τθλζφωνο επικοινωνίασ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΙΟΣ 15

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Ηράκλειο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: Προσ:.. Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 Για τθν προμικεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 110.000 πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Προμικεια Hλεκτρολογικοφ Yλικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 73.662.65 (Με Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 52/2016 Αρ.Πρωτ.:24261/22-07-2016 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1119/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1119/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1119/2016 Για τθν προμικεια «ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΑΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 10.000,00 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια έξι (06) κλιματιςτικών ςυςκευών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά 22 Μαρτίου 2018 3 θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Αρικμ. Πρωτ.: 2590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Σαχ.Κώδικασ : 52 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 106/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC003028286 2018-05-02 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗΛ.: 2313 303064 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX : 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1174/17

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1174/17 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1174/17 Για τθν προμικεια «ΜΟΝΟΦΤΛΛΟ ΤΔΕΣΑ ΜΕ ΣΑΧΤΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙ ΑΡΙΘΜΗΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓ Ω Ν Ι Μ ΟΤ

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓ Ω Ν Ι Μ ΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ: Ππομήθεια Λειηοςπγικού Εξοπλιζμού Κένηπος Πληποθόπηζηρ και Εξςπηπέηηζηρ Επιζκεπηών Πποϋπολογιζμόρ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗΛ.: 2313 303064 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1029/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3842 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Πλθρ.:. αρακατςάνου Σαχ. Δ/νςθ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Σθλ.: 2653 6390 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ηράκλειο,02 / 05 / 2018 Αρικμ. Πρωτ. : 858 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ Σηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1203/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1203/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1203/2017 Για τθν προμικεια «ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προχπολογιηόμενθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1032/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3036 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20-04-2018 Αρ. Ρρωτ: -3617- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 109/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016 πλπ Αριθμ πρωη Διακ: 1829 Χανιά, 15/04/2016 Αναρηηηέο ζηο Διαδίκησο Πληροθορίες: Μ. Πενθεροσδάκης Ε. Μηλιδάκης Τηλ: 2831027501 2821029214 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 07-06-2018 Αρ. Ρρωτ: -5327- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Κοηάνθ, 27-10-2017 Αρ. Πρωτ. -1049- ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1. Επωνυμία και Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: κοσ Καφάςθσ Περικλισ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 θ Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Ταχ. Κϊδικασ : 52 100 Καςτοριά Τθλζφωνο : 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Κοηάνθ, 27-10-2016 Αρ. Πρωτ. -1047- ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1. Επωνυμία και Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: κοσ Καφάςθσ Περικλισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Γραφείο Ρρομθκειϊν Ρλθροφορίεσ: Ψϊρασ Ηιςθσ ΤΘΛ.: 2467350626,621 FAX : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004483746 INFORMATICS 2019-02-19 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.02.19 11:41:41 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ Κορυδαλλόσ, 28-03-2019 Ταχ. Δ/νςθ : Σολωμοφ 3-5 Αρ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑ Ζ Νν 16 /2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ

ΑΠΟΦΑ Ζ Νν 16 /2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΑΔΑΜ: 17PROC002325553 EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καιιηζέα 27/11/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΣΑΥ. Γ/Ν Ζ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔMAIL ΘΕΜΑ : Φηιαξέηνπ 108,17675 : ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ ΣΑΝΣΗΝΟ : 210 9589635 : sepe@kallithea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 1/06/2016 Αρ. Ρρωτ.: 243 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 893 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΗΚΗΣ Διεφκυνςθ: Καπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016.

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Σθλζφωνο : +302661039813 Fax : +302661040088 Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/νςη Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν Σμήμα Προμηθειϊν Πληροφορίεσ: κα Μ. Καραντϊνη Σηλζφωνο: 22960 81905 Fax: 2296082905 e-mail: promithies.megara@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΑ SPATE 100 ΠΛ-420 Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν αντλίασ SPATE 100 ΠΛ 420 ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ κατά τθν θμζρα και ϊρα που αναφζρεται ςτθν Ανακοίνωςθ- Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 04/03 /2019 Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ ΟΤ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Ακινα, 04/03 /2019 Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ ΟΤ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΕΔΑ: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα Ακινα, 04/03 /2019 Αρ. Πρωτ. 2856 «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

5θ Τγειονομικι Περιφζρεια Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ

5θ Τγειονομικι Περιφζρεια Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5θ Τγειονομικι Περιφζρεια Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ Βόλοσ 23/10/2018 Αρικ.Πρωτ.: 24709 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΤΛΕΙΟ» Σαχ. Δ/νςθ: ΠΟΛΤΜΕΡΘ 134, Σ.Κ. 38222,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα