Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : Ρροχπολογιςμόσ : ,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012 Ρροχπολογιςμόσ : ,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ λαμβάνοντασ υπόψθ: Σισ διατάξεισ του Ν.3463/ ΦΕΚ Α 114/ ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», Σθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/ του ΤΠΕΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.3463/2006, Σισ διατάξεισ τθσ υπ αρικμ /1993 Τπ.Απόφαςθσ (ΦΕΚ 185 Β / ) περί ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. (ΕΚΠΟΣΑ), και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ, Σισ διατάξεισ του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», ςφμφωνα με το άρκρο 1, πργ.3, περίπτωςθ ΙΙ του οποίου το είδοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (.ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων) εξαιρείται και δεν εντάςςεται ςτο ενιαίο πρόγραμμα προμθκειϊν (Ε.Π.Π. 2012). Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/ ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια». Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ _ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», Σθν απόφαςθ 231/2012 του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βόλβθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ : «Ανταλλακτικών, αναλωςίμων και ελαςτικών για μεταφορικά μζςα και λοιπά μηχανήματα Δήμου Βόλβησ».

2 Σθν απόφαςθ 221/2012 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ (μελζτθ υπ αρικμ.4/2012) τθσ προμικειασ. προκηρφςςει τθ διενζργεια Δθμοςίου Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ προςφορά, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν υποβολι ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ (%) επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκου καταςκευισ του εξοπλιςμοφ, για τθν προμικεια : «Ανταλλακτικών, αναλωςίμων και ελαςτικών για μεταφορικά μζςα και λοιπά μηχανήματα Δήμου Βόλβησ». Άρθρο 1 ο ΟΓΑΝΟ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Διμου Βόλβθσ, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο ταυρό Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςτισ 28 Μαΐου ημζρα Δευτζρα και ώρα 11:30π.μ.-12:30 (ϊρα λιξθσ παράδοςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διεξαγωγισ Διαγωνιςμϊν. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν, από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πριν τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λιξθσ παράδοςθσ προςφορϊν. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. Οι προςφορζσ που αποςτζλλονται μζςω του ταχυδρομείου (ΕΛΣΑ και ιδιωτικζσ εταιρείεσ μεταφοράσ αλλθλογραφίασ) ςτθ Διεφκυνςθ: Σμήμα Προμηθειών, Δήμοσ Βόλβησ Σ.Κ , ταυρόσ Θεςςαλονίκησ, παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Άρθρο 2 ο ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ (για όλεσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ που μπορεί να υποβλθκεί προςφορά) ανζρχεται ςτο ποςό των ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.23%. Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2012 και ςυγκεκριμζνα τουσ κωδικοφσ Κ.Α και Κ.Α για τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα και τουσ κωδικοφσ Κ.Α και Κ.Α για τα ελαςτικά. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό γίνονται: Άρθρο 3 ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά 2) Ενϊςεισ καταςκευαςτϊν ι / και προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 3) υνεταιριςμοί Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν. 2

3 4) Κοινοπραξίεσ Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν. που νόμιμα αςκοφν τθν παραγωγι ι εμπορία του δθμοπρατοφμενου είδουσ. Οι Ενϊςεισ, υνεταιριςμοί και Κοινοπραξίεσ Καταςκευαςτϊν ι / και Προμθκευτϊν, δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά, αλλά υποχρεοφνται να υποβάλλουν Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ςυςτάςεωσ του αντιςτοίχου νομικοφ ςχιματοσ, εφ όςον καταςτοφν ανάδοχοι. Η επιλεγείςα ζνωςθ, ςυνεταιριςμόσ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο ςε διάςτθμα δζκα θμερϊν, το αργότερο, από τθν κοινοποίθςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ εάν κατακυρωκεί ςε αυτό το ςχιμα θ ςφμβαςθ. Άρθρο 4 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα εξισ δικαιολογθτικά ςε δφο αντίγραφα : α) Ζλληνεσ Ρολίτεσ : Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό: πτϊχευςθ και υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ εκκακάριςθ και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ αναγκαςτικι διαχείριςθ και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και υπό ζκδοςθ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιητικά ή ζγγραφα ή δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτώςεισ πρζπει να αντικαταςταθοφν από ζνορκη δήλωςη του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ ή ςυμβολαιογράφου. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι ενιμεροι, ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επίκουρθσ). Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Ι.Κ.Α. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει, μαηί με τθν προςφορά του, υπεφκυνθ Διλωςθ (αρκρ. 8 του Ν. 1599/86), νομίμωσ θεωροφμενη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ, ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ, ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ. 3

4 Πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά την ημερομηνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι μήνεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι προςφζροντεσ κα δθλϊνουν (με υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986) αναλυτικά ότι : α) δεν ζχουν αποκλειςτεί από άλλουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ., δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, και γενικά θ επιχείρθςι τουσ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ και είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ, τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ τον Δθμόςιο τομζα β) θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα γ) θ προςφορά ιςχφει για ενενήντα(90) θμζρεσ, από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ δ) δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν, που ηθτοφνται από τθν υπθρεςία και ε) τα προςφερόμενα είδθ ςυμμορφϊνονται πλιρωσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων (3) ζωσ και (7) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδονται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. Περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ. β) Αλλοδαποί : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου (α) με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ τουσ. γ) Νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων (α) και (β), κακϊσ και Πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το πρόςωπο ι πρόςωπα που δεςμεφουν τα νομικά πρόςωπα (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόςωποι για κάκε άλλο νομικό πρόςωπο). Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςησ τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκφπτει ότι οι: α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε. και 4

5 δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου Δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ιτοι ΦΕΚ ίδρυςθσ και θ τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ι το τυχόν ιςοδφναμο ζγγραφο ανάλογα με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τθσ. Σε περίπτωςη Α.Ε, πιςτοποιθτικό από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Περιφερειακισ ενότθτασ θ οποία είναι αρμόδια να βεβαιϊςει ότι θ άδεια ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ δεν ζχει ανακλθκεί και άρα δεν τελεί εξαιτίασ του λόγου αυτοφ υπό εκκακάριςθ. δ) Συνεταιριςμοί : Αντίςτοιχα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων (α), (β) και (γ) Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. ε) Ενώςεισ προμηθευτών : Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι ι καταςκευαςτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Πιςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ του ΕΟΜΜΕΧ για ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από μικρομεςαίεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ(μμε) ι παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ είτε μεγαλφτερου μεγζκουσ είτε με μθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και εφόςον οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν από τισ ΜΜΕ ι τουσ παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο από 50%. Σο πιςτοποιθτικό αυτό μπορεί να υποβλθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι ΜΜΕ εκτόσ από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό, που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκφπτει ότι ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για τθ χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο διοικθτισ τθσ τράπεηασ Ελλάδοσ. Εφόςον οι προμηθευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςώπουσ τουσ, υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιουμζνου του γνηςίου τησ υπογραφήσ του εκπροςωπουμζνου από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από νομικά πρόςωπα μζςω εκπροςώπου, θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κα γίνει από το νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο άτομο το οποίο εκτόσ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ κα προςκομίςει και πρακτικό του Δ.. όπου κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και όπου κα ορίηεται ότι εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ για να παραδϊςει τθν προςφορά είναι ο κατακζτων αυτι. Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιητικά ή ζγγραφα ή δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτώςεισ πρζπει να αντικαταςταθοφν από ζνορκη δήλωςη του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ ή ςυμβολαιογράφου. 5

6 Για τουσ προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαιουμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο. τον φάκελο Τεχνικήσ Ρροςφοράσ κα υπάρχουν οι επίςθμοι κατάλογοι ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ όλων των ειδϊν εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτθν ομάδα ι ομάδεσ εξοπλιςμοφ για τισ οποίεσ υποβάλλεται προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα καταλόγου προςφοράσ τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Οι κατάλογοι αυτοί κα είναι είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι. κα πρζπει να υπάρχει επίςθσ πλιρθσ και ςαφισ τεχνική περιγραφή των προςφερόμενων ειδϊν, αναλυτικά τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, τυχόν πιςτοποιητικά ποιότητασ (ISO), CE κλπ. κακϊσ και βεβαιϊςεισ και δθλϊςεισ που απαιτοφνται από τον προμθκευτι, όπωσ περιγράφεται και ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. θμειϊνεται ότι εφόςον υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ δεν χρειάηεται να υπάρχει ξεχωριςτόσ φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ, αλλά μπορεί να είναι κοινόσ ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ. ε κάκε φάκελο Οικονομικήσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να υπάρχει, για κάκε ομάδα εξοπλιςμοφ που κα υποβλθκεί προςφορά, ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ του εξοπλιςμοφ, κοινό για όλα τα ανταλλακτικά των ειδϊν εξοπλιςμοφ τθσ ομάδασ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικήσ προςφοράσ που περιλαμβάνεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ). θμειϊνεται ότι εφόςον υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριςτόσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ τισ ομάδεσ εξοπλιςμοφ και δεν μπορεί να είναι κοινόσ ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ. Πλα τα ανωτζρω δικαιολογητικά οφείλουν να προςκομιςθοφν κατά τη διενζργεια του διαγωνιςμοφ επί ποινή αποκλειςμοφ. Άρθρο 6 ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι προςφορζσ κα είναι ςυνταγμζνεσ εξ ολοκλιρου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Άρθρο 7 ο ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ προςφορζσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ. Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 6

7 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 1 ο. Με ποινι να μθν γίνουν αποδεκτζσ οι προςφορζσ κα επιδοκοφν μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο(2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ/Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :.,..,..,.., (π.χ. για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ). Αριθμόσ απόφαςησ ζγκριςησ όρων διακήρυξησ../2012, την Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ κακϊσ και τα πλήρη ςτοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μζροσ ςτο διαγωνιςμό. Μζςα ςτον ανωτζρω φάκελο κα περιζχονται : Α) όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ Β) καλά ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και κα περιζχονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ Γ) καλά ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και κα περιζχεται θ οικονομικι προςφορά του διαγωνιηόμενου, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτθ μελζτθ του διαγωνιςμοφ. τθν προςφορά αυτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και κα ζχουν λθφκεί υπόψθ όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ αλλά δεν θα ςυμπεριλαμβάνεται ο αναλογοφν ΦΡΑ. φμφωνα με όςα αναφζρκθκαν και ςτο προθγοφμενο άρκρο, εάν υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ εξοπλιςμοφ, τότε κα υπάρχουν αντίςτοιχοι φάκελοι οικονομικισ προςφοράσ για κάκε μία από αυτζσ, με τισ κατάλλθλεσ εξωτερικζσ ενδείξεισ. Δ) ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ και κατά τον ζλεγχο κακαρογράφει τθν τυχόν διόρκωςθ και μονογράφει και ςφραγίηει αυτι. Η προςφορά μπορεί να απορριφκεί όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν αυτι αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ που ςυνιςτά το όργανο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο όργανο ακόμθ κι αν είναι το ίδιο αρμόδιο και για τθν αξιολόγθςι τουσ δεν είναι υποχρεωμζνο να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των διαγωνιηομζνων ι των προςφορϊν τουσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 7

8 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Άρθρο 8 ο Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό Η εγγφθςθ αυτι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, με το Φ.Π.Α. 23%, τθσ κατθγορίασ ι/ και τθσ ομάδασ εξοπλιςμοφ για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί : ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ,ΑΝΑΛΩΙΜΑ) Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΝΟΛΟ ( ) ΜΕ Φ.Π.Α ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ , , ,00 500, ,00 300, ,00 300, , , ,00 650, ,00 750, ,00 200, , , ,00 500, ,00 150,00 Για όλεσ τισ ομάδεσ , ,00 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β (ΕΛΑΣΙΚΑ) Για όλουσ τουσ τφπουσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Α +Β Για προςφορζσ για όλεσ τισ κατηγορίεσ και τισ ομάδεσ , , , ,19 ε περίπτωςθ που υποβλθκεί προςφορά για περιςςότερεσ τθσ μιασ ομάδασ ι κατθγορίασ, τότε το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα αφορά ακροιςτικά το ςφνολο των επιμζρουσ ποςϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν των ομάδων αυτϊν ι των κατθγοριϊν. Σα παραπάνω ποςά μειϊνονται ςτο μιςό όταν θ προςφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ι τισ ενϊςεισ τουσ, παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ι τισ ενϊςεισ τουσ, ενϊςεισ ΜΜΕ και παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ κακϊσ και ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από ΜΜΕ. Σο ίδιο ιςχφει και όταν θ προςφορά υποβάλλεται από ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από ΜΜΕ ι παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, είτε μεγαλφτερου μεγζκουσ είτε με μθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα με τθν προχπόκεςθ ότι οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τισ ΜΜΕ ι τουσ παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο από το 50% τθσ τιμισ προςφοράσ. τθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ μαηί με τθν προςφορά ι μζςα ςε 15 μζρεσ το αργότερο από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πιςτοποιθτικοφ ςκοπιμότθτασ από τον ΕΟΜΜΕΧ. 8

9 Η εγγφθςθ ανεξάρτθτα από το φορζα που τθν εκδίδει και τον τφπο ζκδοςθσ που αυτόσ ακολουκεί, πρζπει απαραίτητα να αναφζρει και τα ακόλουθα : Σθν θμερομθνία ζκδοςθσ. Σον εκδότθ. Σον οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται. Σον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. Σο ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Σθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. Σθ ςχετικι διακιρυξθ και θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. Ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. Ότι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του Ο.Σ.Α. που διενεργεί το διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ(3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. Ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Σθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. Ότι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του Ο.Σ.Α. που διενεργεί το διαγωνιςμό. Σο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. Προςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια αντικακίςταται με τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Άρθρο 9 ο ΜΕΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ - ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ μερικζσ προςφορζσ, που αφοροφν μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ εξοπλιςμοφ, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν εξοπλιςμοφ (μεταφορικϊν μζςων και λοιπϊν μθχανθμάτων) που περιλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ ομάδα/εσ. το διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Απαράδεκτεσ επίςθσ είναι προςφορζσ που είναι μεγαλφτερεσ από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 9

10 Άρθρο 10 ο ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που περιζχεται ςτθ μελζτθ του διαγωνιςμοφ και κα εμπεριζχει τισ τυχόν κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όπωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το ΦΠΑ, για παράδοςθ με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Η ςτρογγυλοποίθςθ κα γίνεται μζχρι δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια που κα ιςχφει θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο και αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςι τουσ. Όλεσ οι δαπάνεσ, φόροι, τζλθ και τυχόν ζξοδα ελζγχου, κακϊσ και κρατιςεισ 2% υπζρ ΣΑΔΚΤ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ του υλικοφ βαρφνουν τον προμθκευτι και κα περιλθφκοφν ςτθν προςφερόμενθ από τον προμθκευτι τιμι. Επί του κακαροφ ςυμβατικοφ ποςοφ υπάρχει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. Η δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ, δθμοςιεφςεισ περιλιψεων των διακθρφξεων βαρφνει τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ που υπάρξουν διαφορετικοί ανάδοχοι (για μζροσ του εξοπλιςμοφ) θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ επιμερίηεται αναλογικά. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. Ο Φ.Π.Α. επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το ηθτοφμενο είδοσ βαρφνει το Διμο Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. Άρθρο 11 ο ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Σο αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει δθμόςια ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτο ανωτζρω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ ζχει ωσ εξισ: Αποςφραγίηεται μόνο ο κυρίωσ φάκελοσ και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται και ςφραγίηεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται ςτθν υπθρεςία προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μετζπειτα χρόνο που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςτο διαγωνιςμό, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει. Η επιτροπι αφοφ ελζγξει τα δικαιολογθτικά ζγγραφα των διαγωνιηομζνων αποφαςίηει για τουσ αποκλειςκζντεσ και τουσ καλεί να παραλάβουν τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ και τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Προςφορζσ που δεν κα ζχουν τθν υπογραφι του ςυμμετζχοντοσ ι δεν κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακθρφξεωσ απορρίπτονται. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ο ςχετικόσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ μαηί με τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που περιζχουν τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, παραδίδεται ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν μετά 10

11 τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν, επαναφζρονται για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για τθν αποςφράγιςι τουσ κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τον φορζα και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν κατά τα ανωτζρω. Όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται. Εφόςον το όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι αρμόδιο και για τθν αξιολόγθςι τουσ, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν παραμζνουν ςε αυτό. Όςοι ζχουν ζννομο ςυμφζρον να παραβρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Άρθρο 12 ο ΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των υλικϊν που αναφζρουν. Σα παραπάνω δεν εφαρμόηονται προκειμζνου για προϊόντα κοινοτικισ προζλευςθσ. Ο προςφζρων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Εφόςον για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ πρζπει να δθλϊνεται ςτθν προςφορά και κατά περίπτωςθ το εργοςτάςιο και ο τόποσ εγκατάςταςισ του, κακϊσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του τελικοφ προϊόντοσ για κάκε μία από αυτζσ τισ φάςεισ. Προςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Εάν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ανυπαρξία του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά απορρίπτεται και θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ε.Ε. κοινοποιείται ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν κατά τθν κρίςθ του επιβολι ποινισ αποκλειςμοφ του δθλϊςαντοσ από διαγωνιςμοφσ Ο.Σ.Α. και του δθμοςίου για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με τθν ίδια απόφαςθ. Η προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και όταν ςτο εργοςτάςιο που δθλϊνεται για τθν καταςκευι μερικϊσ ι ολικϊσ των υλικϊν ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου και των Ο.Σ.Α. που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν τα προςφερόμενα υλικά ολικά ι μερικά ςε δικό τουσ εργοςτάςιο, εκτόσ των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2 που πρζπει να δθλϊνονται ςτθν προςφορά πρζπει να επιςυνάψουν ςε αυτι και υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου, ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. Μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. ε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου μπορεί να εγκρικεί θ αλλαγι του εργοςταςίου με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Καταςκευι του υλικοφ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε ςτθν προςφορά, χωρίσ προθγοφμενθ κατά τα ανωτζρα ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςυνεπάγεται τθν κιρυξθ του προμθκευτι ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ με τισ προβλεπόμενεσ ςχετικζσ κυρϊςεισ. Άρθρο 13 ο 11

12 ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο Διμοσ Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ απαλλάςςεται τθσ καταβολισ δαςμϊν κατά τον εκτελωνιςμό ςε οριςμζνα είδθ. Κατόπιν αυτοφ θ τιμι των ειδϊν αυτϊν δεν κα επιβαρυνκεί με αντίςτοιχο ποςό δαςμϊν ειςαγωγισ και επομζνωσ οι τιμζσ δεν κα περιλαμβάνουν κονδφλια που αντιςτοιχοφν ςε δαςμοφσ. Η ςχετικι ατζλεια κα προςκομιςκεί ςτο τελωνείο με μζριμνα του προμθκευτι. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορθγθκεί ατζλεια δαςμϊν ειςαγωγισ ο Διμοσ Βόλβθσ κα καταβάλλει αυτοφσ επί πλζον τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ. Άρθρο 14 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Προςφορά που είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Επίςθσ όςεσ προςφορζσ παρουςιάηουν, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα όςεσ προςφορζσ παρουςιάηουν επουςιϊδεισ αποκλίςεισ, γίνονται αποδεκτζσ. ε κάκε περίπτωςθ θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και θ ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Περιφζρειασ Μακεδονίασ -Θράκθσ για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η απόφαςθ αυτι μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα ςτοιχεία: Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και πρόςκλθςθσ. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. Η προμικεια κάκε ομάδασ εξοπλιςμοφ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι, θ προςφορά του οποίου είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, και που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι (το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό % ζκπτωςθσ επί του ιςχφοντοσ κάκε φορά επίςθμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν των οίκων καταςκευισ του εξοπλιςμοφ) για τθν αντίςτοιχθ ομάδα εξοπλιςμοφ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που περιζχουν τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Άρθρο 15 ο ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο, με γνωμοδότθςι του προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει: 12

13 α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ. β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. γ. Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ ςτθν ενδιαφερόμενθ υπθρεςία για να προβεί ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ, όταν ζχει γίνει κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου αυτισ. 2. τθν περίπτωςθ που το αυτό, όπωσ ςτθν παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για: α. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ του υλικοφ, για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ β. υνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων εγγράφων προςφορϊν, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ γ. Σελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ τότε τθ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνει το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Βόλβθσ. Άρθρο 16 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ τον προμθκευτι ι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ, που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : α) Σο είδοσ. β) Σθν ποςότθτα. γ) Σθν τιμι. δ) Σο φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό. ε) Σθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των όρων τοφτων. ςτ) Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. Ανακοίνωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ αυτισ είναι άκυρθ. η) Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει μετά τθν πάροδο δζκα(10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και εντόσ πζντε(5) θμερϊν, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. 13

14 Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του Ενιαίου Κανονιςμοφ Προμθκειϊν Ο.Σ.Α. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 τθσ αρικ /93 Τπ. Απόφαςθσ (ΕΚΠΟΣΑ). Άρθρο 17 ο ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα ζχει χρονικι διάρκεια είτε μζχρι τισ 31/12/2012 είτε μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ τθσ. ε περίπτωςθ που δεν εξαντλθκεί ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τισ 31/12/2012, μπορεί θ ιςχφσ τθσ να παρατακεί και πζραν τισ 31/12/2012 με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, κα γίνεται τμθματικι παράδοςθ και πλθρωμι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. Άρθρο 18 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενςτάςεισ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν και κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ υπθρεςία ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ΕΚΠΟΣΑ ωσ εξισ: Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προμικειασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ μζρα. Η προςφυγι εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία εκδίδει τθν απόφαςι τθσ το αργότερο πζντε(5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ και τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν, κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου του διαγωνιςμοφ. Η προςφυγι κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτϊν ςε διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ς αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται. τθν περίπτωςθ αυτι δικαίωμα υποβολισ προςφυγισ ζχουν μόνο οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό. Η ζνςταςθ δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται όταν γίνεται αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ, θ οποία γνωμοδοτεί προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά. Προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. Κατά των αποφάςεων που λαμβάνονται από τθν Οικονομικι Επιτροπι και αφοροφν τισ παραπάνω αναφερόμενεσ διαδικαςίεσ κακϊσ επίςθσ και τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να αςκθκεί προςφυγι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 14

15 Άρθρο 19 ο ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εκατόν είκοςι (120) ημζρεσ από την επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδεχτοφν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ πζραν του ανωτζρω ορίου, εφόςον τουσ ηθτθκεί κάτι τζτοιο. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τριάντα(30) θμζρεσ. Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί, κατά το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του, να ηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ ι επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων. Άρθρο 20 ο ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΩΣ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Άρθρο 21 ο ΛΗΨΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ να δθμοςιευκεί ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με το Ν.3548/2007(άρκρο 3, παρ. Β.1). Θα αποςταλεί ςτον ΕΟΜΜΕΧ, ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτο Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ. Η ίδια περίλθψθ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο ταυρό, ζδρα του Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ κα είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων από τα γραφεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Διμου Βόλβθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςτο ταυρό,τθλζφωνο επικοινωνίασ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΙΟΣ 15

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΘΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ, ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νςθ: Γεράνι Χανίων,Σ.Κ.:73014 Σθλ.: 2821084000,Fax:2821084010 E-mail: accountant@deyaba.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ 1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2015 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ.

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δραπετςϊνα 15/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρικ. Ρρωτ.: 79098 Δ.Ο.Υ. Ε ΡΕΙΑΙΑ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ Ιωάννινα : / 01/ 2013 Αριθμ. Πρωτ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα