2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:"

Transcript

1 ΡΟΛ Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν, με τισ οποίεσ παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Οικονομικϊν να κακορίηει τθν ειδικότερθ διαδικαςία και κάκε άλλο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 2. Τθν υπϋ αρικμ ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Βϋ) απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Μαυραγάνθ». 3. Τθν ανάγκθ αντικατάςταςθσ τθσ Α.Υ.Ο. ΡΟΛ. 1124/2011 (ΦΕΚ 1066 Βϋ) μετά τθν τροποποίθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 3 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Αϋ). 4. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: `Αρκρο 1 Ρεριπτϊςεισ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ 1) Στθν περίπτωςθ που ηθτείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων ςφμφωνα με τα οριηό μενα ςτο άρκρο 1 τθσ Α.Υ.Ο / /0016/ ΡΟΛ 1223/ (ΦΕΚ 2134/Βϋ/1999), όπωσ ιςχφει, και δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 26 Ν. 1882/1990 για τθ χοριγθςι του, οφτε ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί ςυμψθφιςμοφ, εκδίδεται από τθν υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, θ οποία κατατίκεται αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό πλθρωμισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι αποδίδεται το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ, ςτθν εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία. 2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: α) από το προϊόν του τιμιματοσ εξοφλοφνται πλιρωσ οι βεβαιωμζνεσ κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλζσ, άλλωσ οι τυχόν εναπομζνουςεσ οφειλζσ διαςφαλίηονται από λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία ι από εγγυιςεισ τρίτων. Στθν περίπτωςθ που δεν εξοφλοφνται πλιρωσ οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ, αναγράφεται επί τθσ βεβαίωςθσ το ποςό που πρζπει να παρακρατθκεί από το ςυμβολαιογράφο και να αποδοκεί, το οποίο ανζρχεται ςτο ςφνολο του τιμιματοσ που αναγράφεται ςτο ςυμβόλαιο και πάντωσ όχι μικρότερο τθσ αντικειμενικισ αξίασ. Σε περίπτωςθ που δεν ιςχφει ο

2 αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ, θ αξία προςδιορίηεται από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάςει ςυγκριτικϊν ςτοιχείων. β) δε ςυντρζχουν άλλοι λόγοι μθ ζκδοςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, παρά μόνο οι ανωτζρω βεβαιωμζνεσ οφειλζσ. Η βεβαίωςθ οφειλισ επιςυνάπτεται ςτθν πράξθ μεταβίβαςθσ, αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. `Αρκρο 2 Φορείσ, Υπθρεςίεσ και πρόςωπα ςτα οποία προςκομίηεται θ βεβαίωςθ οφειλισ Οι φορείσ, οι Υπθρεςίεσ και τα πρόςωπα ςτα οποία προςκομίηεται θ βεβαίωςθ οφειλισ είναι αυτοί που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Α.Υ.Ο / /0016/ ΡΟΛ. 1223/ (ΦΕΚ 2134/Βϋ/1999), ενϊ ιςχφουν οι απαλλαγζσ και οι εξαιρζςεισ που ιςχφουν για το αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςτο άρκρο 3 τθσ ανωτζρω Α.Υ.Ο. όπωσ ιςχφει. `Αρκρο 3 Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ οφειλισ Η βεβαίωςθ οφειλισ ζχει διάρκεια ιςχφοσ ενόσ μινα από τθν ζκδοςι τθσ και υπογράφεται από τον προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου. `Αρκρο 4 Διαδικαςία χοριγθςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο και περιεχόμενο αυτισ 1. Η βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο εκδίδεται φςτερα από αίτθςθ προσ τθν υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι αυτι και αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό πλθρωμισ ι ςτον ςυμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ ακινιτου. Η βεβαίωςθ μπορεί να ηθτθκεί από: α) τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων και τθν Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ τθσ Γενικι Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, β) τθν υπθρεςία ι τον φορζα που διενεργεί τθν εκκακάριςθ ι τθν πλθρωμι προσ τον οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ κατάκεςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, το οποίο δεν ζχει προςκομιςκεί, γ) από τον Συμβολαιογράφο που διενεργεί τθν μεταβίβαςθ ακινιτου, δ) από τον ίδιο τον οφειλζτθ μετά από αίτθςι του εάν δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Επιπροςκζτωσ, θ βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο εκδίδεται και οίκοκεν από τθν υπθρεςία όπου είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, ςτθν περίπτωςθ που εντοπιςτεί απαίτθςθ του οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, όταν αυτό δεν δφναται βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων να εκδοκεί.

3 2. Η αίτθςθ αυτι περιζχει: α) Για φυςικό πρόςωπο: ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, διεφκυνςθ επαγγζλματοσ και κατοικίασ, αρικμό αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου προκειμζνου για αλλοδαποφσ και Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου. β) Για νομικό πρόςωπο: επωνυμία, διεφκυνςθ και Α.Φ.Μ. γ) Ο ςκοπόσ για τον οποίο ηθτείται, ο φορζασ ςτον οποίο κα κατατεκεί και το ακριβζσ ποςό (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) που κα ειςπραχκεί εάν αφορά εξόφλθςθ τίτλου πλθρωμισ ι το ποςό του τιμιματοσ που κα αναγραφεί επί του ςυμβολαίου εάν πρόκειται για μεταβίβαςθ ακινιτου κακϊσ και το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί. 3. Ρεριεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ οφειλισ. α) Η βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο, φζρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» με ςτοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου που το εκδίδει και τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. του φορολογουμζνου, το ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ προςϊπου ι τθν επωνυμία του νομικοφ προςϊπου, για το οποίο εκδίδεται, τθ διεφκυνςθ αυτϊν, τον αρικμό δελτίου ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ ολογράφωσ, τον αρικμό πρωτοκόλλου, τον αφξοντα αρικμό τθσ βεβαίωςθσ, τον ςκοπό για τον οποίο αυτι εκδίδεται κακϊσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και διάρκειασ ιςχφοσ τθσ, ολογράφωσ. β) Για κάκε τίτλο πλθρωμισ εκδίδεται χωριςτι βεβαίωςθ οφειλισ, από τθν υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, θ οποία επιςυνάπτεται ςτον τίτλο πλθρωμισ αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. γ) Στθν βεβαίωςθ οφειλισ αναγράφονται: Για τα φυςικά πρόςωπα, τα βεβαιωμζνα ατομικά χρζθ κακϊσ και βεβαιωμζνα χρζθ ςυνυποχρζωςθσ και ςυνυπευκυνότθτασ για τα οποία το φυςικό πρόςωπο ζχει προςωπικι ι/και αλλθλζγγυα ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, πλζον των τυχόν αναλογοφντων ςυνειςπραττομζνων. Για τα νομικά πρόςωπα ι τισ Ενϊςεισ προςϊπων κακϊσ και τισ ομάδεσ περιουςίασ αναγράφονται οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ τουσ κακϊσ και οι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ςε βάροσ άλλων προςϊπων για τισ οποίεσ ζχουν ευκφνθ καταβολισ τουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, πλζον των τυχόν αναλογοφντων ςυνειςπραττομζνων. Οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε αναςτολι αναγράφονται μόνο εάν ηθτθκεί ςτθν αίτθςι του από τον οφειλζτθ. δ) Στθν περίπτωςθ που εκδίδεται βεβαίωςθ οφειλισ για μεταβίβαςθ ακινιτου και οι οφειλζσ δεν εξοφλοφνται πλιρωσ από το τίμθμα, αλλά το εναπομζνον ποςό διαςφαλίηεται από άλλα περιουςιακά ςτοιχεία ι από εγγυιςεισ τρίτων, ςθμειϊνεται επί τθσ βεβαίωςθσ αντίςτοιχθ ζνδειξθ.

4 4. Ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Δικαςτικοφ τμιματοσ του Τελωνείου, κατά περίπτωςθ, υποχρεοφται να ελζγχει δειγματολθπτικά ι ςτο ςφνολό τουσ τισ εκδοκείςεσ βεβαιϊςεισ, ςε ό,τι αφορά ςτθ νομιμότθτα τθσ χοριγθςισ τουσ. 5. Η Οικονομικι Επικεϊρθςθ υποχρεοφται να εκδίδει εντολζσ δειγματολθπτικοφ ελζγχου γνθςιότθτασ των βεβαιϊςεων, που προςκομίηονται ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ, διαςταυρϊνοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία με αυτά των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, κακϊσ και τθν ζγκαιρθ απόδοςθ ςτισ Δ.Ο.Υ. και ςτα Τελωνεία των χρθμάτων. 6. Οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ εκδίδονται ςε δφο αντίγραφα. Το πρωτότυπο τθσ βεβαίωςθσ οφειλϊν εκδίδεται και αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό πλθρωμισ ι ςτον ςυμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ ακινιτου και το αντίγραφο επιςυνάπτεται ςτθν ςχετικι αίτθςθ και αρχειοκετείται ωσ ςτζλεχοσ ςε ειδικό βιβλίο, προκειμζνου να ελζγχεται θ απόδοςθ των ποςϊν. Δεν επιτρζπεται κεϊρθςθ από οποιονδιποτε φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων τθσ βεβαίωςθσ οφειλϊν. 7. Αν κατά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ γίνει κάποιο λάκοσ, δεν επιτρζπεται θ διόρκωςι τθσ, αλλά αυτι ακυρϊνεται με πράξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ εκδοφςασ υπθρεςίασ και παραμζνει ςτθν υπθρεςία, τόςο το πρωτότυπο όςο και το αντίγραφο. 8. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι αποδίδεται το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ, ςτθν εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία από τον φορζα που παραλαμβάνει τθν βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του τίτλου πλθρωμισ και όχι πζραν των τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ. Για τθν απόδοςθ τυχόν εναπομείναντοσ ποςοφ που αποδίδεται ςτον δικαιοφχο από τθν υπθρεςία ι τον οργανιςμό πλθρωμισ, απαιτείται κατάκεςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του δικαιοφχου. Πταν εκδίδεται βεβαίωςθ οφειλισ για μεταβίβαςθ ακινιτου, το αναγραφόμενο επί τθσ βεβαίωςθσ προσ παρακράτθςθ ποςό, πρζπει να αποδοκεί από το ςυμβολαιογράφο ςτθν εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξθ του ςυμβολαίου. `Αρκρο 5 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ οφειλισ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ οφειλισ ςε περιςςότερεσ από μία Δ.Ο.Υ. ι Τελωνεία α) Για οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ από μία Δ.Ο.Υ. εκδίδεται μία βεβαίωςθ για όλεσ ςυνολικά τισ οφειλζσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των Δ.Ο.Υ., από τθν Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία ζχει κατατεκεί θ αίτθςθ για χοριγθςθ βεβαίωςθσ και ςτθν οποία υφίςταται βεβαιωμζνθ οφειλι. β) Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι αποδίδεται το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ, ςτθν εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία. Σε κάκε περίπτωςθ τα αποδιδόμενα ποςά

5 πιςτϊνονται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Αϋ, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφει. γ) Για οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε ζνα ι περιςςότερα τελωνεία, για τισ οποίεσ υφίςταται δζςμευςθ του αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ, εκδίδονται αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, οι οποίεσ αποςτζλλονται ςτθ Δ.Ο.Υ. όπου ζχει υποβλθκεί το αίτθμα για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ. Οι βεβαιϊςεισ των τελωνείων κακϊσ επίςθσ και βεβαιϊςεισ τθσ Δ.Ο.Υ. που ενδεχομζνωσ υφίςτανται, χορθγοφνται από τθ Δ.Ο.Υ. ςτον αιτοφντα. Στθν περίπτωςθ που ηθτείται βεβαίωςθ οφειλισ για μεταβίβαςθ ακινιτου και υφίςτανται οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτα Τελωνεία, αυτι εκδίδεται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ςυνεννόθςθ του Ρροϊςτάμενου του Τελωνείου με τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ., ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι δεν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι μθ ζκδοςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, παρά μόνο οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε Τελωνεία ι ςε Τελωνεία και Δ.Ο.Υ. και ότι τυχόν εναπομζνουςεσ οφειλζσ διαςφαλίηονται από λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία ι από εγγυιςεισ τρίτων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από το Τελωνείο αποςτζλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ., ϊςτε να τεκεί ςχετικι επιςθμειωματικι πράξθ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ι να εκδοκεί βεβαίωςθ οφειλισ και από τθ Δ.Ο.Υ. θ οποία κα ιςχφει ςε ςυνδυαςμό με τθ βεβαίωςθ οφειλισ του Τελωνείου. `Αρκρο 6 Καταργοφμενεσ διατάξεισ και ζναρξθ ιςχφοσ 1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, θ υπϋ αρικμ. ΡΟΛ. 1124/2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1066/Βϋ/ ) καταργείται. 2. Η παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ακινα, 18 Απριλίου 2013 Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΑΥΑΓΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών

Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χετικό το Π.Δ. 261/1991 περί προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν αλιείασ ςε επαγγελματικά ςκάφθ (Α` 98). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα