ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

2 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη Σειέθσλν (210) Κηλεηό (6974) Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Τπεθνόηεηα Διιεληθή Ζκεξνκελία γέλλεζεο 12 Μαΐνπ 1976 Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο 2004 επηεκβξηνο 2010 Σίηινο δηπιώκαηνο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ζηελ ΑΟΔ ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο Αζύξκαηα δίθηπα, πξσηόθνιια θνηλήο ρξήζεο αζύξκαησλ δηθηύσλ θαη ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ 3 εο γεληάο (παξακέλεη ηειηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο). Δπσλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην ΑΘΗΝΩΝ (ΑΟΔ) Τπεύζπλνο Καζεγεηεο: Γηώξγνο Πνιύδνο Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο 2002 Σίηινο δηπιώκαηνο Κύξηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο Δπσλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε Master in Business Administration Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηξαηεγηθό Μάξθεηηλγθ - Μάξθεηηλγθ Πσιήζεσλ - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ ηαηηζηηθή - Λνγηζηηθή [Μεηαπηςσιακή διαηπιβή με θέμα σεδίαζη πολιηικήρ κινήηπων για ηην καλύηεπη διασείπιζη πποζωπικού ζε Εκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα με ζκοπό ηην καλύηεπη αποδοηικόηηηα ηος πποζωπικού (ηα επεςνηηικά δεδομένα ελήθθηζαν από πποζωπικό ηος Εκπαιδεςηικού Ομίλος ΚΟΡΕΛΚΟ)]. University of Glamorgan, Wales, U.K. ζε ζπλεξγαζία κε ην θνιιέγην CMA ζηελ Αζήλα ει. 2 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

3 Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο 2000 επηέκβξηνο 2001 Σίηινο δηπιώκαηνο Master in Computer Networks and Distributed Systems Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ ζε Γίθηπα Τπνινγηζηώλ θαη Γηαζθνξπηζκέλα πζηήκαηα Κύξηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο Software Engineering - Πξσηόθνιια δηθηύσλ - Καηαζθεπή ζπζηεκάησλ δηθηύσλ - Δπσλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux / Windows Server - Πξνγξακκαηηζκόο Java / Java Networking. Trinity College of Dublin, Ireland Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο Οθηώβξηνο 2000 Σίηινο δηπιώκαηνο Κύξηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο Δπσλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε Bachelor in Electrical and Electronic Engineering Univesity Πηπρίν Ηιεθηξνιόγνπ, Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο - Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο - Σειεπηθνηλσλίεο 2 εο θαη 3 εο γεληάο - Οπηηθέο ίλεο - Οπηηθναθνπζηηθά κέζα - Πξνγξακκαηηζκόο C/C++, Visual Basic - Πξνγξακκαηηζκόο νινθιεξσκέλσλ (assembly) [Πηςσιακή επγαζία με θέμα σεδιαζμόρ και Καηαζκεςή ζςζηήμαηορ διόπθωζηρ λαθών ζε αζύπμαηη και ενζύπμαηη επικοινωνία με δικηςακούρ εκηςπωηέρ βαζιζμένο ζε μικποεπεξεπγαζηέρ και ππογπαμμαηιζμό ζε Visual Basic και C ] University of Glamorgan, Wales, U.K. Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο 1994 επηέκβξηνο 1997 Σίηινο δηπιώκαηνο Σξίρξνλν πξνθαηαξηηθό Πηπρίν ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Κύξηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο Δηζαγσγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ππνινγηζηώλ - Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Pascal/C/C++ - πζηήκαηα Unix - Πξσηόθνιια Γηθηύσλ. ει. 3 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

4 Δπσλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε Universita Di Calabria Cosenza, Italy Δξεπλεηηθά Projects Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο επηέκβξηνο 2006 Σίηινο Project Κύξηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα B-BONE: Broadcasting and Multicasting over Enhanced UMTS Mobile Broadband Networks Project details: Design and implementations of Multicast / Broadcast protocols for UMTS networks. Collaboration / Funding: AUEB, University of Cyprus, Aristotle University of Thessaloniki, PTIN (Portugal), ADETTI (Portugal), IST (Portugal), Motorola (UK) and Alcatel SEL (Germany), funded by the European Union under the FP6/IST program, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υξνλνινγίεο Ιαλνπάξηνο επηέβξηνο 2001 Σίηινο Project Κύξηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα MPAFD: Mobile Personal Assistant File Directories Project Details: Design and implementation of a peer to peer file directory system for PDAs Collaboration / Funding: Trinity College of Dublin and INTEL Corporation, funded by INTEL Corporation, Trinity College of Dublin ει. 4 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

5 Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία Αθαδεκατθή Δκπεηξία Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο επηέκβξηνο 2001 Βνεζόο Καζεγεηή θαη Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Trinity Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Java, Unix Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ ζε κάζεκα Java programming ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Fergal Shevlin Trinity College of Dublin, Ireland Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο Ινύληνο 2003 Καζεγεηήο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Pascal, C, Java, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα (Windows, Unix) I.E.K. ΚΟΡΔΛΚΟ Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο ΚΟΡΔΛΚΟ Υξνλνινγίεο επηέκβξηνο 2002 Ινύληνο 2003 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη Management Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Visual Basic, C/C++, HTML Programming, Database programming, Computer Architecture Αξκόδηνο θαζεγεηήο δηεμαγσγήο καζεκάησλ ECDL ζην θνιιέγην Κνιιέγην Arts and Sciences (CAMPUS) Όκηινο Δθπαηδεπηεξίσλ Εεξίδε, Κεθηζηά ει. 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

6 Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο 2003 Ινύληνο 2005 Τπεύζπλνο ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ζε επαγγεικαηίεο ζηελ KORELplus Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ γηα επαγγεικαηίεο ζηελ Korelplus ζρεηηθά κε Πιεξνθνξηθή (βάζεηο δεδνκέλσλ, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ECDL) θαη Management (Γηαρείξηζε πξνζσπηθνύ, ηξαηεγηθό Management, Marketing) Σκήκα ηαρύξξπζκσλ ζεκηλαξίσλ KORELplus Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο ΚΟΡΔΛΚΟ Υξνλνινγίεο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο 2005 Καζεγεηήο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο 2 νπ θαη 3 νπ έηνπο Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Software Engineering, Oracle databases, C++, Visual Basic, Java Programming, Design of Operating Systems θ.α. Σκήκα Κνιιεγίνπ (Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ πνπδώλ) 'Ellanion ζε ζπλεξγαζία/ επνπηεία κε ην University of Portsmouth. Υξνλνινγίεο επηέκβξηνο 2005 Οθηώβξηνο 2006 Καζεγεηήο ζε καζήκαηα Management Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Γηαρείξηζε πξνζσπηθνύ, ηξαηεγηθό Management, Marketing, Design of Information Systems, θ.α. Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ πνπδώλ CMA ζε ζπλεξγαζία / επνπηεία από Παλεπηζηήκην ηεο Οπαιίαο. Υξνλνινγίεο Οθηώβξεο Οθηώβξεο 2009 Καζεγεηήο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Software Engineering, Java, Visual Basic, C++, Web Design θ.α. Διιελνβξεηαληθό Κνιιέγην κέξνο ηνπ Οκίινπ Γέιηα ζε ζπλεξγαζία / επνπηεία κε ην University of Wales. ει. 6 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

7 Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο Ωο ζήκεξα Καζεγεηήο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Pascal, C, Java, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Γίθηπα, Γνκεκέλε θαισδίσζε, Γηαρείξηζε Γηθηύσλ I.E.K. Γνκή Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο Γνκή (Windows, Unix), Υξνλνινγίεο Οθηώβξηνο Ωο ζήκεξα πκκεηνρή ζε επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο Ο.Δ.Δ.Κ. γηα ηηο εηδηθόηεηεο ΣΔΠ, VIG Γηδαζθόκελα καζήκαηα: Pascal, C, Java, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Γίθηπα, Γνκεκέλε θαισδίσζε, Γηαρείξηζε Γηθηύσλ O.E.E.K ππνπξγείν Παηδείαο (Windows, Unix), ει. 7 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

8 Σερληθή & Άιιε Δξγαζηαθή Δκπεηξία Υξνλνινγίεο Μάξηηνο 2004 Ιαλνπάξηνο 2010 Ίδξπζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία VBR-net: Information technology services Δπηρείξεζε γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο: Πξνγξακκαηηζκνί, Web designs, Λύζεηο κεραλνγξάθεζεο, Καηαζθεπή θαη πληήξεζε δηθηύσλ & ππνινγηζηώλ, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, θ.α. VBR-net: Information technology services. Γξαζηεξηόηεηεο VBR-NET Υξνλνινγίεο Μάξηηνο 2004 Ιαλνπάξηνο 2010 Δλδεηθηηθά νλόκαηα Πειαηώλ ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, πξνγξακκάησλ θαη δίθηπα ππνινγηζηώλ, ζεκηλάξηα πιεξνθνξηθήο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε πιεξνθνξηθή, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηερλνινγία. Αutosport-karatzas, Faran, LaviPharm AE OneplusOne, Dys-Zaxos, Αηιαληηθή Έλσζε, Ad-Com, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ΚΔΔ Ηιηνύπνιεο, θ.α. Υξνλνινγίεο Μάξηηνο 2011 Δώο ήκεξα Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ζηελ Δηαηξία JinxSoft Δπηρείξεζε ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο Λνγηζκηθνύ κε δξαζηεξηόηεηεο θπξίσο ζην εμσηεξηθό. Δηδίθεπζε ζε θαηαζθεπή παηρληδηώλ γηα IPhone, Android θαη Facebook. H εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ήδε πάλσ από 20 παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ θπθινθνξήζεη ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Jinxsoft (http://www.jinxsoft.com) ει. 8 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

9 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο Ηθαλόηεηα γξαθήο Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο Ηθαλόηεηαο γξαθήο Ηθαλόηεηα νκηιίαο ΙΣΑΛΙΚΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Γεκνζηεύζεηο / Άξζξα The MULTIMEDIA BROADCAST / MULTICAST SERVICE, GEORGE XYLOMENOS, VASILIS VOGKAS AND GEORGE THANOS, WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING, ΤΠΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ. Wireless Multimedia in 3G Networks, George Xylomenos and Vasilis Vogkas, in Emerging Wireless Multimedia Services and Technologies, Apostolos Salkintzis and Nikos Passas (Eds.), Wiley, ει. 9 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

10 Σερληθέο Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο Άξηζηε Γλώζε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows 9x ME Millennium, Professional, XP, Vista,7,8, Server, LINUX, Solaris, Windows CE, Mobile (Τπνινγηζηέο Υεηξόο). Άξηζηε Γλώζε ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ C/C++ Visual C++,C#, Ruby, Visual Basic, Java, Microsoft J++, Pascal, Visual Studio 6,.NET, micro controllers Assembly. Άξηζηε Γλώζε ζε γξαθηζηηθά θαη ινγηζκηθά παθέηα: Microsoft Project, Visio, Rational Rose, παθέηα Macromedia, παθέηα Adobe. Άξηζηε Γλώζε ζε παθέηα 3d θαη CAD: 3d studio max, 3d Flash, Autocad, Mechanic CAD, Microstation. Άξηζηε Γλώζε ζε πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη ήρνπ: Premiere, Avid, Pinnacle Studio. Άξηζηε Γλώζε ζε πιηθό γηα PC, Macintosh, UNIX Workstations, Pocket PC and Palm pilots. Άξηζηε Γλώζε ζε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη γιώζζα SQL. Άξηζηε Γλώζε ζε ινγηζκηθό RDBMS, όπσο Oracle (all versions for UNIX and Wwindows), MySQL, FrontBase θαη Microsoft SQL server. Άξηζηε Γλώζε ζε ινγηζκηθό Microsoft Office θαη Microsoft office Tools (όιεο ηηο εθδόζεηο). Άξηζηε Γλώζε ζε πξσηόθνιια ππνινγηζηώλ, TCP/IP θαη δηθηύσλ. Άξηζηε Γλώζε ζε Πξνγξακκαηηζκό Γηαδηθηύνπ (Java scripts, ASP, PHP) κε εηδίθεπζε ζε Macromedia Flash, Dream Weaver and Microsoft Front Page. Γλώζεηο Administrator ζε κεγάια ζπζηήκαηα δηθηύσλ κε Server πάλσ ζε Windows Server ή Linux. Γλώζεηο ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο δηθηύσλ θαη ππνινγηζηώλ. ρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Active Directory θαη ρξεζηώλ κε δηαβαζκηζκέλα δηθαηώκαηα ρξήζεο. Πνιύ θαιέο δεκόζηεο ζρέζεηο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο κε ηαπηόρξνλε ηθαλόηεηα λα εξγαζηώ είηε σο κέινο νκάδαο είηε αηνκηθά. Καιέο ηθαλόηεηεο ζε δηαρείξηζε έξγσλ κε θιεηζηά deadlines θαη ζε δηαρείξηζε πξνζσπηθνύ. Καιέο νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ΓΗΠΛΩΜΑ απηνθηλήηνπ θαη κνηνζηθιέηαο 1 εο Καηεγνξίαο. Δθπιεξσκέλεο ηξαηησηηθέο Τπνρξεώζεηο. Γπλαηόηεηα εξγαζίαο ζε πξσηλό θαη απνγεπκαηηλό σξάξην. ει Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε Marathon Data Systems Καιώο Ήξζαηε 1 2 Παγθόζκην Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ GIS 14,000 Δπαγγεικαηίεο ζε GIS 121 Υώξεο Πιεζώξα Αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξόλησλ... Αμηνπνηώληαο ηα GIS 3 Ζ δνπιεηά ζαο αληηπξνζσπεύεη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, 117 44, Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα