Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα ΥΜ130 Φπζηθή Ι ΥΜ132 Δξγαζηήξην Aλαιπηηθήο Υεκείαο ΔΠΙΛΟΓΗ Α ΟΜΑΓΑ Από ηα καζήκαηα Eπηινγήο Α ΟΜΑΓΑ, 1 νπ θαη 2 νπ εμακήλνπ, ππνρξεωηηθά δύν (2) (πληζηάηαη έλα κάζεκα αλά εμάκελν) Σν κάζεκα «Διζαγωγή ζηον Ππογπαμμαηιζμό» αναμένεηαι να ηο δηλώζοςν όζοι θοιηηηέρ πποέπσονηαι από ηην ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ, ελώ ηελ «Διζαγωγική Υημεία» όζοι πποέπσονηαι από ηην ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Δηζαγωγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό Δηζαγωγηθή Γεληθή Υεκεία ΥΜ187 Γλωζηηθή Φπρνινγία ΥΜ191 Αγγιηθά Ι ΥΜ192 Γαιιηθά Ι ΥΜ193 Γεξκαληθά Ι ΥΜ194 Ιηαιηθά Ι ΥΜ195 Ρώζηθα Ι (ηάξη) + 4 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] Α' ΔΣΟ - 2ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ200 Μαζεκαηηθά ΙΙ ΥΜ210 Γεληθή Υεκεία ΥΜ215 Δξγαζηήξην Φπζηθήο ΥΜ240 Δηζαγωγή ζηε Υεκηθή Μεραληθή ΥΜ230 Φπζηθή ΙΙ ΔΠΙΛΟΓΗ Α ΟΜΑΓΑ ΥΜ285 Γηδαθηηθή ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ΥΜ286 Φηινζνθία Δπηζηεκώλ ΥΜ291 Αγγιηθά ΙI ΥΜ292 Γαιιηθά ΙI ΥΜ293 Γεξκαληθά ΙI ΥΜ294 Ιηαιηθά ΙI ΥΜ295 Ρώζηθα ΙΙ (ηάξη) + 4 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.]

2 Β' ETO - 3ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ300 Μαζεκαηηθά ΙΙΙ ΥΜ310 Οξγαληθή Υεκεία ΥΜ320 Θεξκνδπλακηθή Ι (Δλλνηεο, Αξρέο θαη λόκνη, ρέζεηο Ιδηνηήηωλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο γηα ύιε ζηαζεξήο ζύζηαζεο, Δηζαγωγή ζηα Γεληθεπκέλα Ιζνδύγηα κάδαο / ελέξγεηαο/εληξνπίαο θαη Δθαξκνγέο ζε απιέο δηεξγαζίεο.) ΥΜ362 Πξνγξακ/ζκόο γηα Υεκηθνύο Μεραληθνύο ΥΜ321 Φπζηθνρεκεία Ι (Αηνκηθή δνκή, Φαζκαηνζθνπία) ΥΜ365 Μεραλνινγηθό ρέδην (ηάξη) + 5(Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] Β' ΔΣΟ - 4ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ401 Μαζεκαηηθά IV ΥΜ410 Δξγαζηήξην Οξγαληθήο Υεκείαο ΥΜ460 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε ΥΜ440 Θεξκνδπλακηθή ΙΙ (Ιδηόηεηεο θαη Ιζνξξνπίεο Φάζεωλ γηα ζπζηήκαηα πνιιώλ ζπζηαηηθώλ, Υεκηθό δπλακηθό, Θεξκνδπλακηθή Γηαιπκάηωλ θαη Υεκηθώλ Αληηδξάζεωλ) ΥΜ421 Φπζηθνρεκεία ΙΙ (ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή,Κηλεηηθή Θεωξία, Ηιεθηξνρεκεία) ΥΜ415 Δλόξγαλε Υεκηθή Αλάιπζε (ηάξη) + 7 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] Γ' ETO - 5ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ550 Ρεπζηνκεραληθή ΥΜ580 Δπηζηήκε Τιηθώλ Ι ΥΜ570 Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ ΥΜ540 Σερληθή Θεξκνδπλακηθή θαη Ιζνδύγηα (Ιζνδύγηα Μάδαο, Καηαζηαηηθέο Δμηζώζεηο / Δηδηθέο Θεξκόηεηεο / Πίλαθεο Ιδηνηήηωλ, Ιζνδύγηα ελέξγεηαο, Δλεξγεηαθό/Δληξνπηθό Ιζνδύγην- Αληηζηξεπηόηεηα θαη Θεξκνδπλακηθή Απόδνζε) ΥΜ521 Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο ΥΜ582 Μεραληθή ηωλ Τιηθώλ (ηάξη) + 4 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] Γ' ΔΣΟ - 6ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ650 Μεηαθνξά Θεξκόηεηαο ΥΜ680 Βηνινγία ΥΜ641 Υεκηθέο Γηεξγαζίεο Ι ΥΜ690 Δπηζηήκε Τιηθώλ ΙΙ ΥΜ640 Γπλακηθή & Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ ΥΜ671 Δξγαζηήξην Πνιπκεξώλ ΥΜ621 Δξγαζηήξην Τιηθώλ (ηάξη) + 8 (Δπγαζηήπιο) [7 Μαθ./Δπγ.]

3 Γ' ETO - 7ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ745 Φπζηθέο Γηεξγαζίεο Ι ΥΜ742 Βηνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ΥΜ755 Μεηαθνξά Μάδαο ΥΜ756 Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ ΥΜ841 Υεκηθέο Γηεξγαζίεο ΙΙ (Δηεξνγελή Καηάιπζε θαη Καηαιπηηθνί αληηδξαζηήξεο) ΔΠΙΛΟΓΗ Β ΟΜΑΓΑ Από ηα καζήκαηα Δπηινγήο Β Οκάδαο, ηνπ 7 νπ θαη 8 νπ εμακήλνπ, ππνρξεωηηθά ηξία (3) (πληζηάηαη έλα κάζεκα ην 7 ν εμάκελν & δύν ην όγδνν) ΥΜ791 Οηθνλνκηθή ηεο Σερλνινγίαο Ι ΥΜ792 Βαζηθέο Αξρέο Γηθαίνπ ΥΜ793 Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηωλ Φπζηθώλ Πόξωλ γηα κε Οηθνλνκνιόγνπο (ηάξη) + 6 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] Γ' ΔΣΟ - 8ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ841 ρεδηαζκόο Δξγνζηαζίωλ ΥΜ846 Δξγαζη. Υεκηθώλ & Βηνρεκηθώλ Γηεξγαζηώλ ΥΜ855 Φπζηθέο Γηεξγαζίεο ΙΙ ΥΜ835 Βηνκεραληθέο Υεκηθέο Σερλνινγίεο ΔΠΙΛΟΓΗ Β ΟΜΑΓΑ ΥΜ891 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΥΜ896 Οηθνλνκηθή ηεο Σερλνινγίαο ΙΙ ΥΜ898 Άζθεζε ζε Βηνκεραλία Δπηρεηξήζεηο ΥΜ899 Οηθνλνκηθά γηα κε Οηθνλνκνιόγνπο (ηάξη) + 6 (Δπγαζηήπιο) [6 Μαθ./Δπγ.] ηα 8 ππώηα εξάμηνα : 162 (Σάξη) + 44 ( Δπγαζη.)

4 Δ' ETO - 9ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ941 Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Δξγνζηαζίωλ ΥΜ901 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Ι ΥΜ902 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙΙ ΥΜ903 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία III ΥΜ904 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙV ΥΜ905 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία V ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Από ηα καζήκαηα Καηεγνξηώλ, ηνπ 9 νπ & 10 νπ, εμακήλνπ επηιέγνληαη ππνρξεωηηθά έμη (6): Γύν (2) ηοςλάσιζηον καζήκαηα από ηελ Καηεγνξία Α θαη ηέζζεξα (4) ηο πολύ καζήκαηα από ηελ Καηεγνξία Β. (πληζηάηαη: ηξία καζήκαηα Καηεγνξηώλ ζην 9 ν εμάκελν θαη ηξία ζην 10ν εμάκελν) ΥΜΔ31 Ηιεθηξνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ΥΜΔ67 Βειηηζηνπνίεζε Γηεξγαζηώλ ΥΜΔ54 Αλάιπζε & ρεδηαζκόο Αληηδξαζηήξωλ ΥΜΔ50 Πξνρωξεκέλα Θέκαηα Δπηζηήκεο Πνιπκεξώλ ΥΜΔ12 Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά ΥΜΔ52 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο Ι ΥΜΔ33 Σερληθά Τιηθά Ι ΥΜΔ55 Δλεξγεηαθά Θέκαηα ΥΜΔ59 Γηαρείξηζε Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο ΥΜΔ81 Βηνηαηξηθέο Δθαξκνγέο ΥΜΔ83 Βηνπιηθά Δ' ΔΣΟ - 10ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ1001Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VI ΥΜ1002Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VII ΥΜ1003Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VIII ΥΜ1004Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙX ΥΜ1005Γηπιωκαηηθή Δξγαζία X ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΜΔ68 Γπλακηθή πζηεκάηωλ ΥΜΔ66 Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ ΥΜΔ36 Δηεξνγελήο Καηάιπζε ΥΜΔ65 Βηνρεκηθή Μεραληθή ΥΜΔ61 Αηωξήκαηα & Γαιαθηώκαηα ΥΜΔ30 Δπηθάλεηεο θαη Γηεπηθάλεηεο ηεξεώλ ΥΜΔ53 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΙΙ ΥΜΔ34 Σερληθά Τιηθά ΙΙ ΥΜΔ32 Σερληθά Τιηθά ΙΙΙ ΥΜΔ35 Σερληθά Τιηθά ΙV ΥΜΔ80 Βηνηερλνινγία ΥΜΔ82 Κπηηαξηθή Μεραληθή / Ιζηνκεραληθή (ηάξη) + 47 (Δπγαζηήπιο)

5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ* Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΜΒΑΘΤΝΗ ΣΗ ΥΗΜΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΜΔ67 Βειηηζηνπνίεζε Γηεξγαζηώλ ΥΜΔ66 Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ ΥΜΔ68 Γπλακηθή πζηεκάηωλ ΥΜΔ65 Βηνρεκηθή Μεραληθή ΥΜΔ31 Ηιεθηξνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ΥΜΔ36 Δηεξνγελήο Καηάιπζε ΥΜΔ54 Αλάιπζε & ρεδηαζκόο Αληηδξαζηήξωλ ΥΜΔ50 Πξνρωξεκέλα Θέκαηα Δπηζηήκεο Πνιπκεξώλ ΥΜΔ12 Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗ ΥΗΜΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΜΔ52 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο Ι ΥΜΔ53 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΙΙ ΥΜΔ59 Γηαρείξηζε Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο ΥΜΔ55 Δλεξγεηαθά ζέκαηα ΤΛΙΚΑ ΥΜΔ61 Αηωξήκαηα & Γαιαθηώκαηα ΥΜΔ30 Δπηθάλεηεο θαη Γηεπηθάλεηεο ηεξεώλ ΥΜΔ33 Σερληθά Τιηθά Ι (Μέηαιια) ΥΜΔ34 Σερληθά Τιηθά ΙΙ (Ηιεθηξνληθά Τιηθά) ΥΜΔ32 Σερληθά Τιηθά ΙΙΙ(Κεξακηθά) ΥΜΔ35 Σερληθά Τιηθά ΙV(Πνιπκεξή) ΒΙΟ-ΔΦΑΡΜΟΓΔ (εθ όζον ςπάπξοςν διδάζκονηερ) ΥΜΔ80 Βηνηερλνινγία ΥΜΔ81 Βηνηαηξηθέο Δθαξκνγέο ΥΜΔ82 Κπηηαξηθή Μεραληθή / Ιζηνκεραληθή ΥΜΔ83 Βηνπιηθά * Οη Σίηινη ηωλ καζεκάηωλ είλαη ελδεηθηηθνί θαη ν αξηζκόο ηνπο ζα κπνξνύζε ελδερνκέλωο λα κεηαβιεζεί. ην επόκελν ζηαδην, ην πεξηερόκελν ηωλ καζεκάηωλ ζα πξέπεη λα δηαηππωζεί ιεπηνκεξώο.

6 Β: ΙΥΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ETO - 1ο ΔΞΑΜΗΝΟ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι Σνκεαο Α ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα Γεληθό Σκήκα ΥΜ110 Γεληθή & Αλόξγαλε Υεκεία Σνκέαο Β ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία Σνκέαο Γ ΥΜ130 Φπζηθή Ι Γεληθό Σκήκα ΥΜ140 Δηζαγωγή ζηε Υεκηθή Μεραληθή Σνκέαο Β ΥΜ161 Τπνινγηζηέο & Αιγόξηζκνη Σνκέαο Γ ΔΠΙΛΟΓΗ Α ΟΜΑΓΑ Από ηα καζήκαηα Eπηινγήο Α ΟΜΑΓΑ, 1 νπ θαη 2 νπ εμακήλνπ, ππνρξεωηηθά δύν (2) (πληζηάηαη έλα κάζεκα αλά εμάκελν) ΥΜ187 Γλωζηηθή Φπρνινγία Παηδ. Σκήκα Γεκ.Δθπ/ζεο ΥΜ188 Δξγαζηήξην Τπνινγηζηηθώλ Δθαξκνγώλ Π.Γ. 407/80 ΥΜ191 Αγγιηθά Ι Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ192 Γαιιηθά Ι Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ193 Γεξκαληθά Ι Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ194 Ιηαιηθά Ι Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ195 Ρώζηθα Ι Γ.Ξ. Γιωζζώλ 31 (ηάξη) + 2 (Δπγαζηήπιο) Α' ΔΣΟ - 2ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ200 Μαζεκαηηθά ΙΙ Σνκέαο Α ΥΜ210 Οξγαληθή Υεκεία Σκήκα Υεκείαο ΥΜ215 Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο Σνκέαο Γ ΥΜ220 Θεξκνδπλακηθή Ι Σνκέαο Β ΥΜ230 Φπζηθή ΙΙ Γεληθό Σκήκα ΥΜ232 Δξγαζηήξην Φπζηθήο Σνκέαο Γ ΔΠΙΛΟΓΗ Α ΟΜΑΓΑ ΥΜ285 Γηδαθηηθή ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Παηδ. Σκήκα Γεκ.Δθπ/ζεο ΥΜ286 Φηινζνθία Δπηζηεκώλ Σνκέαο Γ ΥΜ291 Αγγιηθά ΙI Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ292 Γαιιηθά ΙI Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ293 Γεξκαληθά ΙI Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ294 Ιηαιηθά ΙI Γ.Ξ. Γιωζζώλ ΥΜ295 Ρώζηθα ΙΙ Γ.Ξ. Γιωζζώλ 24 (ηάξη) + 8 (Δπγαζηήπιο)

7 Β' ETO - 3ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ300 Μαζεκαηηθά ΙΙΙ Σνκέαο Α ΥΜ311 Δξγαζηήξην Οξγαληθήο Υεκείαο Σνκέαο Γ ΥΜ320 Θεξκνδπλακηθή ΙΙ Σνκέαο Β ΥΜ362 Πξνγξακ/ζκόο Η/Τ γηα Υεκηθνύο Μεραληθνύο Σνκέαο Γ ΥΜ380 Δπηζηήκε Τιηθώλ Ι Σνκέαο Γ ΥΜ420 Φπζηθνρεκεία Ι Σνκέαο Γ 21 (ηάξη) + 7(Δπγαζηήπιο) Β' ΔΣΟ - 4ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ401 Μαζεκαηηθά IV Σνκέαο Α ΥΜ480 Δπηζηήκε Τιηθώλ ΙΙ Σνκέαο Γ ΥΜ520 Φπζηθνρεκεία ΙΙ Σνκέαο Β ΥΜ521 Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο Σνκέαο Β ΥΜ640 Θεξκνδπλακηθή ΙΙΙ Σνκέαο Β ΥΜ660 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε Σνκέαο Α 22 (ηάξη) + 7 (Δπγαζηήπιο) Γ' ETO - 5ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ265 Μεραλνινγηθό ρέδην Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜ440 Ιζνδύγηα Μάδαο θαη Δλέξγεηαο Σνκέαο Β ΥΜ481 Δξγαζηήξην Τιηθώλ Σνκέαο Γ ΥΜ550 Ρεπζηνκεραληθή Σνκέαο Α ΥΜ570 Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ Σνκέαο Γ ΥΜ582 Μεραληθή ηωλ Τιηθώλ Σνκέαο Γ 21 (ηάξη) + 6 (Δπγαζηήπιο) Γ' ΔΣΟ - 6ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ515 Δλόξγαλε Υεκηθή Αλάιπζε Σνκέαο Β ΥΜ650 Μεηαθνξά Θεξκόηεηαο Σνκέαο Α ΥΜ671 Δξγαζηήξην Πνιπκεξώλ Σνκέαο Γ ΥΜ680 Βηνινγία Σνκέαο Α ΥΜ741 Υεκηθέο Γηεξγαζίεο Ι Σνκέαο Β ΥΜ840 Γπλακηθή & Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ Σνκέαο Α 21 (ηάξη) + 4 (Δπγαζηήπιο)

8 Γ' ETO - 7ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ655 Φπζηθέο Γηεξγαζίεο Ι Σνκέαο Α ΥΜ742 Βηνρεκηθέο Γηεξγαζίεο Σνκέαο Α ΥΜ755 Μεηαθνξά Μάδαο Σνκέαο Α ΥΜ756 Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ Σνκέαο Α ΥΜ841 Υεκηθέο Γηεξγαζίεο ΙΙ Σνκέαο Β ΔΠΙΛΟΓΗ Β ΟΜΑΓΑ Από ηα καζήκαηα Δπηινγήο Β Οκάδαο, ηνπ 7 νπ θαη 8 νπ εμακήλνπ, ππνρξεωηηθά ηξία (3) (πληζηάηαη έλα κάζεκα ην 7 ν εμάκελν & δύν ην όγδνν) ΥΜ791 Οηθνλνκηθή ηεο Σερλνινγίαο Ι Σκ.Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ΥΜ792 Βαζηθέο Αξρέο Γηθαίνπ Σκ.Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ΥΜ893 Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηωλ Φπζηθώλ Πόξωλ γηα κε Οηθνλνκνιόγνπο Σκ.Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 20 (ηάξη) + 6 (Δπγαζηήπιο) Γ' ΔΣΟ - 8ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ846 Δξγαζη. Υεκηθώλ & Βηνρεκηθώλ Γηεξγαζηώλ Σνκέαο Α/Β ΥΜ855 Φπζηθέο Γηεξγαζίεο ΙΙ Σνκέαο Α ΥΜ941 ρεδηαζκόο Δξγνζηαζίωλ Σνκέαο Α ΔΠΙΛΟΓΗ Β ΟΜΑΓΑ ΥΜ891 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜ896 Οηθνλνκηθή ηεο Σερλνινγίαο ΙΙ Σκ.Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ΥΜ898 Άζθεζε ζε Βηνκεραλία Δπηρεηξήζεηο Σνκέαο Γ ΥΜ899 Οηθνλνκηθά γηα κε Οηθνλνκνιόγνπο Σκ.Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 16 (ηάξη) + 6 (Δπγαζηήπιο)

9 Δ' ETO - 9ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ1041 Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Δξγνζηαζίωλ Σνκέαο Α ΥΜ901 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Ι ΥΜ902 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙΙ ΥΜ903 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία III ΥΜ904 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙV ΥΜ905 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία V ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Από ηα καζήκαηα Καηεύζπλζεο, ηνπ 9 νπ & 10 νπ, εμακήλνπ επηιέγνληαη ππνρξεωηηθά έμη (6): Σέζζεξα (4) καζήκαηα κηαο από ηηο ηξεηο Καηεπζύλζεηο πνπ ππνρξεωηηθά επηιέγεηαη θαη δύν (2) από ηηο ππόινηπεο Καηεπζύλζεηο. (πληζηάηαη ηξία καζήκαηα Καηεύζπλζεο ζην 9 ν εμάκελν θαη ηξία ζην 10ν εμάκελν) ΥΜΔ12 Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Κ. Κξάβαξεο ΥΜΔ30 Δπηζηήκε Δπηθαλεηώλ Λαδάο ΥΜΔ35 Βηνκεραληθέο Υεκηθέο Σερλνινγίεο Γ. παξηηλόο XME36 Eηεξνγελήο Kαηάιπζε Μπεκπέιεο ΥΜΔ50 Ρενινγία Πνιπκεξώλ Β. Μαπξαληδάο ΥΜΔ52 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο: Γηαρείξηζε Μ. Κνξλάξνο ηεξεώλ Απνβιήηωλ ΥΜΔ54 Αλάιπζε & ρεδηαζκόο Βηναληηδξαζηήξωλ Παύινπ ΥΜΔ56 Δηδηθά Κεθάιαηα Ρεπζηνκεραληθήο Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ57 Δκβηνκεραληθή Ι Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜΔ60 Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ63 Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία Γ. Κνληαξίδεο ΥΜΔ66 Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ Κ. Κξάβαξεο ΥΜΔ70 Ναλνδνκεκέλα Πνιπκεξή Γ. ηάηθνο ΥΜΔ85 Κεξακηθά & Αλόξγαλα πλδεηηθά Τιηθά Β. ηηβαλάθεο Δ' ΔΣΟ - 10ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΥΜ1001Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VI ΥΜ1002Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VII ΥΜ1003Γηπιωκαηηθή Δξγαζία VIII ΥΜ1004Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΙX ΥΜ1005Γηπιωκαηηθή Δξγαζία X ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΥΜΔ20 Φπζηθνρεκηθέο Ιδηόηεηεο Τιηθώλ Κέλλνπ ΥΜΔ31 Ηιεθηξνρεκηθέο Γηεξγαζίεο Μπεκπέιεο ΥΜΔ33 Γηεξγαζίεο Παξαγωγήο Ηιεθηξνληθώλ Τιηθώλ Γ. Μαηαξάο ΥΜΔ40 Αλάιπζε & ρεδηαζκόο Αληηδξαζηήξωλ Ξ. Βεξύθηνο ΥΜΔ55 Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ58 Δκβηνκεραληθή ΙΙ Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜΔ59 Γηαρείξηζε Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο Παλδήο ΥΜΔ61 Αηωξήκαηα & Γαιαθηώκαηα Π. Κνπηζνύθνο ΥΜΔ67 Βειηηζηνπνίεζε Γηεξγαζηώλ Ι. Κνύθνο ΥΜΔ68 Γπλακηθή πζηεκάηωλ Παύινπ ΥΜΔ69 Πξνζνκνίωζε Φαηλνκέλωλ Μεηαθνξάο Π.Γ. 407/80 ΥΜΔ80 Μεηαιινπξγία Γ. Αγγειόπνπινο ΥΜΔ82 Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Τιηθώλ Β. ηηβαλάθεο ΥΜΔ92 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο: Γηαρείξηζε Γ. Λπκπεξάηνο Τγξώλ Απνβιήηωλ 197 (ηάξη) + 49(Δπγαζηήπιο)

10 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ Α. ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΜΔ52 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο: Γηαρείξηζε Μ. Κνξλάξνο ηεξεώλ Απνβιήηωλ ΥΜΔ54 Αλάιπζε & ρεδηαζκόο Βηναληηδξαζηήξωλ Παύινπ ΥΜΔ57 Δκβηνκεραληθή Ι Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜΔ58 Δκβηνκεραληθή ΙΙ Σκ. Μερ.&Αεξνλ.Μερ/θώλ ΥΜΔ59 Γηαρείξηζε Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο Παλδήο ΥΜΔ92 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο: Γηαρείξηζε Γ. Λπκπεξάηνο Τγξώλ Απνβιήηωλ Β. ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΥΜΔ12 Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Κ. Κξάβαξεο ΥΜΔ31 Ηιεθηξνρεκηθέο Γηεξγαζίεο Μπεκπέιεο ΥΜΔ35 Βηνκεραληθέο Υεκηθέο Σερλνινγίεο Γ. παξηηλόο XME36 Eηεξνγελήο Kαηάιπζε Μπεκπέιεο ΥΜΔ55 Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ56 Δηδηθά Κεθάιαηα Ρεπζηνκεραληθήο Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ60 Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ Γ. Σζάραιεο ΥΜΔ66 Ρύζκηζε Γηεξγαζηώλ Κ. Κξάβαξεο ΥΜΔ67 Βειηηζηνπνίεζε Γηεξγαζηώλ Ι. Κνύθνο ΥΜΔ68 Γπλακηθή πζηεκάηωλ Παύινπ ΥΜΔ69 Πξνζνκνίωζε Φαηλνκέλωλ Μεηαθνξάο Π.Γ. 407/80 Γ. ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΥΜΔ20 Φπζηθνρεκηθέο Ιδηόηεηεο Τιηθώλ Κέλλνπ ΥΜΔ30 Δπηζηήκε Δπηθαλεηώλ Λαδάο ΥΜΔ33 Γηεξγαζίεο Παξαγωγήο Ηιεθηξνληθώλ Τιηθώλ Γ. Μαηαξάο ΥΜΔ50 Ρενινγία Πνιπκεξώλ Β. Μαπξαληδάο ΥΜΔ61 Αηωξήκαηα & Γαιαθηώκαηα Π. Κνπηζνύθνο ΥΜΔ63 Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία Γ. Κνληαξίδεο ΥΜΔ70 Ναλνδνκεκέλα Πνιπκεξή Γ. ηάηθνο ΥΜΔ80 Μεηαιινπξγία Γ. Αγγειόπνπινο ΥΜΔ82 Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Τιηθώλ Β. ηηβαλάθεο ΥΜΔ85 Κεξακηθά & Αλόξγαλα πλδεηηθά Τιηθά Β. ηηβαλάθεο

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο. (ζρνιηθό έηνο )

Γενικό Λύκειο. (ζρνιηθό έηνο ) Γενικό Λύκειο (ζρνιηθό έηνο 2017-18) Ζ παξνπζίαζε εδξάδεηαη ζηα Ν.Δ.: 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 4310 (ΦΕΚ 258/08.12.2014) και (ΦΕΚ 2995 τ.β /31.08.2017) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 21101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 21102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 21103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 1 ο Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ ΩΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΩΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ ΩΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΩΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ 2οσ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2016 2017 Οηθνδνκηθή Ι ΑΠΜ4 Γ Μινπθίε 10-11 Δηζαγωγή ζηε Μεραληθή ηωλ Τιηθώλ ΑΠΜ4 Γ Παπαληθνιάνπ >> ΑΠΜ4 Γ >> 11-12 >> ΑΠΜ4 Γ >> Πηζαλνζεωξία

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 1 ο Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 Α' Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος 2014-2015 Έλαξμε Μαζ: Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 2 ο ΔΞΑΜΗΝΟ 9-10 Μαζεκαηηθά ΙΙ Υ. Νηνύζθνο Όξγαλα θαη Μεηξήζεηο Μαζεκαηηθά ΙΙ Φπονηιζηήπιο Χ. Νηνύζθνο Φπονηιζηήπιο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ Β ΔΞΑΜΗΝΟΤ - ΣΑ ΚΟΡΜΟΤ Διζαγωγή ζηην Ανάλςζη Αλγοπίθμων ηαηιζηική Ι ηαηιζηική Ι Γομέρ Γεδομένων Γιακπιηά Μαθημαηικά Διζαγωγή ζηην Ανάλςζη Αλγοπίθμων * Υπημαηοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ Β ΔΞΑΜΗΝΟΤ - ΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΑ Διζαγωγή ζηην Ανάλςζη Αλγοπίθμων ηαηιζηική Ι ηαηιζηική Ι Γομέρ Γεδομένων Γιακπιηά Μαθημαηικά Διζαγωγή ζηην Ανάλςζη Αλγοπίθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ακθ ακθ ακθ. 2 (Α Σκήκα) ακθ.

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ακθ ακθ ακθ. 2 (Α Σκήκα) ακθ. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 1 ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2νπ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019!

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! A. Πίνακερ απεικόνιζηρ μεηαβολών Ι. Πίνακαρ απεικόνιζηρ μεηαβολών για ειζόδημα 10.000,00 Με ηο Υθιζηάμενο ζύζηημα Κζρδη 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβπιορ 2014 ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΚΔΤΠ ΚΑΣΔΡΙΝΗ Δηξήλεο Καηεξίλε Σει:

Οκτώβπιορ 2014 ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΚΔΤΠ ΚΑΣΔΡΙΝΗ Δηξήλεο Καηεξίλε Σει: Οκτώβπιορ 2014 ΤΟ ΝΕΟ ΚΔΤΠ ΚΑΣΔΡΙΝΗ Δηξήλεο 34 60100 Καηεξίλε Σει: 23510 79264 mail@kesyp.pie.sch.gr ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Α 1. Διιεληθή Γιώζζα Αξραία Διιεληθή Γιώζζα & Γξακκαηεία Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ. Πεξηγξαθ. Αλαηνκηθή Η* (πξνθ.),κεηαθνξείο 2 νπ 3 νπ &4 νπ έηνπο&5νπέηνπο Η C

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ. Πεξηγξαθ. Αλαηνκηθή Η* (πξνθ.),κεηαθνξείο 2 νπ 3 νπ &4 νπ έηνπο&5νπέηνπο Η C 1 η ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 ΑΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 10 04 09 C Δκβξπνινγία Κ,M 08:00-12:00 10 01 01 C Πεξηγξαθ. Αλαηνκηθή Η (πξνθ.),κεηαθνξείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ A N A K O I N Ω Η

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ A N A K O I N Ω Η ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ A N A K O I N Ω Η Θεζζαινλίθε 20-7-2018 Σα καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ γηα ην ρεηκεξηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηδάζθσλ: εµήηξεο Εετλαιηπνύξ

ηδάζθσλ: εµήηξεο Εετλαιηπνύξ ηάιεμε 4: ιάρηζηα ελλεηνξηθά έλδξα Αιγόξηζκνο Kruskal Σηελ ελόηεηα απηή ζα κειεηεζνύλ ηα εμήο επηκέξνπο ζέκαηα: Ο αλγόριθμος ηοσ Kruskal για εύρεζη ζε γράθοσς Παράδειγμα κηέλεζης ηδάζθσλ: εµήηξεο ετλαιηπνύξ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Μνληέινπ αηόκνπ κε βάζε ην πξόηππν ηνπ BOHR Τιηθά Κνθηάθη Κνπίδη ύξκα ρνληξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x x 15 7 x 22. ΘΔΜΑ Α 3x 2 9x 4 3 3x 18x x 5 y 9x 4 Α1. i. . Η ιύζε είλαη y y x 3y y x 3 2x 6y y x x y 6 x 2y 1 y 6

x x 15 7 x 22. ΘΔΜΑ Α 3x 2 9x 4 3 3x 18x x 5 y 9x 4 Α1. i. . Η ιύζε είλαη y y x 3y y x 3 2x 6y y x x y 6 x 2y 1 y 6 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΔΒΡΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 08 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΩΡΔ ΘΔΜΑ Α Α i 9 4 8 8 5 5 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 4 Η ύζε είλαη,, 6 6 6 5 7 0 5 Γηα 5 ε εμίζωζε 7 Η ύζε είλαη,, 5 γίλεηαη : 5 7 5 7 i 4 4 4

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ Ω. Π. Δ ΙΥΤ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ Ω. Π. Δ ΙΥΤ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ Ω. Π. Δ ΙΥΤ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2012-13 Β ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (ΦΔΚ 1163/2012) ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αξ.Φχιινπ 1163 10 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟ MΠΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ

NEO ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟ MΠΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ NEO ΤΣΗΜΑ 2015-2016 ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟ MΠΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ B ΙΤΘΔΗΟΤ ΑΛΘΡΩΠΗΣΗΘΩΛ ΘΔΣΗΘΩΛ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ ΔΘΙΔΘΣΟΡΗΘΟ ΩΚΑ Γηα ηελ θξίζε θαη εθινγή κηαο (1) ζέζεο Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή (εμέιημε ππεξεηνύληνο Ιέθηνξνο) κε γλωζηηθό αληηθείκελν «κε έκθαζε ζηηο κε θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο» ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ Β' Δξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ Β' Δξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Δ. Σμήμα Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ και Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2016-2017 Β' Δξάμηνο 42499Β ύγρξνλε Κνηλωληθή ζεωξία

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον

Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον Μάθημα 10 ( 2.4.2, 8.1, 8.1.1) Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον Δπγαζία 9 Α. Να βπεθεί η ηιμή πος θα έσει η μεηαβληηή Φ μεηά ηην εκηέλεζη καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ενηολέρ εκσώπηζηρ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ Τπνρξεωηηθά 2νπ εμακήλνπ 11:45-14:30 ΑΜΦ. 1/2 12:45-14:30

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ Τπνρξεωηηθά 2νπ εμακήλνπ 11:45-14:30 ΑΜΦ. 1/2 12:45-14:30 1 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ Τπνρξεωηηθά 2νπ εμακήλνπ Μεραληθή ηνπ Παξακνξθώζηκνπ ώκαηνο 3 Λνγηζκόο Πνιιώλ Μεηαβιεηώλ 3 Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο 5 Σερληθά Τιηθά Η 4 ΑΜΦ. ΑΝΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017 α: κολάδα β: κολάδες Σειίδα από 8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 7 ΘΔΜΑ Α Α Έζηω, κε Θα δείμνπκε όηη f ( ) f ( ) Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα [, ] ε f ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΘΜΤ Επνκέλωο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα