Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ."

Transcript

1 Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει υψθλά ποςοςτά αναφορικά με τθν ζκταςθ και τθ βαρφτθτα εμφάνιςθσ τθσ τερθδόνασ. Η Ελλάδα βρίςκεται ςτθ χειρότερθ ευρωπαϊκι κζςθ ςε εμφάνιςθ τερθδόνασ ςτον παιδικό πλθκυςμό. Το 42,8% των παιδιϊν θλικίασ 5 ετϊν ζχουν τερθδονιςμζνα ι ςφραγιςμζνα δόντια, ενϊ Το 71% των εφιβων 15 ετϊν ζχουν εμπειρία τερθδόνασ με περίπου δφο ςφραγιςμζνα δόντια. Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου Τον κϊδωνα του κινδφνου ζκρουςαν ςε ςθμερινι Συνζντευξθ Τφπου παρουςιάηοντασ τον φορζα Συμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερθδόνα (Alliance for a Cavity Free Future ACFF), Παράρτθμα Ελλάδοσ, οι κ.κ. Svante Twetman Κακθγθτισ ςτο τμιμα Επιςτθμϊν Υγείασ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Κοπενχάγθσ και επικεφαλισ του Ευρωπαϊκοφ Παραρτιματοσ του φορζα ACFF, ο Συντονιςτισ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του παραρτιματοσ ACFF Ελλάδοσ Κωνςταντίνοσ Ουλήσ - Κακθγθτισ Παιδοδοντιατρικισ, Οδοντιατρικι Σχολι ΕΚΠΑ και τα Μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του ACFF Ελλάδοσ Χ. Κουνάρη - Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Προλθπτικισ και Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ, Οδοντιατρικι Σχολι ΕΚΠΑ και Α. Βιζρρου - Ειδικευμζνθ ςτθν Παιδοδοντιατρικι, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ Εταιρείασ. Αναφερόμενοσ ςτθ διεκνι εμπειρία, ο κ. Twetman μίλθςε για τον παγκόςμιο χαρακτιρα του Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF Συμμαχία για Ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερθδόνα), του κοινωφελοφσ μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ, ςτο πλαίςιο του οποίου δραςτθριοποιοφνται ειδικοί από ολόκλθρο τον κόςμο. Στόχοσ του ACFF είναι να δρομολογιςει αλλαγζσ ςτθν οδοντιατρικι πολιτικι, οι οποίεσ κα ςυνδράμουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςτοματικισ υγείασ του πλθκυςμοφ και ςτθν εξάλειψθ τθσ τερθδόνασ. «Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, κεωρείται αναγκαία θ ςυλλογικι δράςθ, ώςτε να χαραχκοφν οι αναγκαίεσ πολιτικζσ δθμόςιασ υγείασ και, επίςθσ, να επθρεαςτοφν κετικά οι ςυνικειεσ του πλθκυςμοφ ώςτε να ςταματιςουμε τθν τερθδόνα» ανζφερε χαρακτθριςτικά. «Σιωπηλή Νόςοσ»: Επιδημιολογία και κοινωνικζσ ανιςότητεσ Η κυρία Κουνάρθ αναφζρκθκε ςτο γεγονόσ ότι θ τερθδόνα ζχει πάρει χαρακτθριςτικά επιδθμίασ ςε πολλζσ χϊρεσ, κακϊσ είναι μία «ςιωπθλι νόςοσ» αφοφ θ εμφάνιςι τθσ ςτα αρχικά ςτάδια δεν ςυνδζεται

2 με πόνο ι άλλου είδουσ ενόχλθςθ για τον αςκενι. Τα αρχικά τθσ ςθμεία εντοπίηονται ζωσ και ςτο 80% του διεκνοφσ πλθκυςμοφ, ενϊ τα μεγαλφτερα ποςοςτά προβλθμάτων και ακεράπευτων αναγκϊν από τθ ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ παρουςιάηονται διεκνϊσ ςε οριςμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ όπωσ τα παιδιά και οι υπεριλικεσ, αλλά και ςτα άτομα αγροτικϊν περιοχϊν και χαμθλοφ κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου. «Η τερθδόνα» είπε «ςυνδζεται με κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, κακώσ το 80% των ςοβαρών προβλθμάτων εντοπίηονται ςτο 20% του πλθκυςμοφ». Εξίςου ςθμαντικά είναι τα προβλιματα και ςτον ελλθνικό πλθκυςμό, με βάςθ τα ευριματα μελζτθσ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ αφοφ οι ενιλικεσ ετϊν ζχουν κατά μζςο όρο 7 ςφραγιςμζνα δόντια και 5 εξαχκζντα δόντια. Σοβαρό είναι το πρόβλθμα και ςτα παιδιά, με 43% των παιδιϊν 5 ετϊν και 63% των παιδιϊν 12 ετϊν να ζχουν εμπειρία τερθδόνασ. Η κα Βιζρρου εξιγθςε ότι «τα παιδιά που ζχουν τερθδόνα από πολφ μικρι θλικία είναι πιο ευπακι ςτθν εμφάνιςθ τερθδόνασ και αργότερα ςτθν ηωι, ενώ υπάρχουν και άλλα ςοβαρά προβλιματα όπωσ πόνοσ, υποςιτιςμόσ λόγω αδυναμίασ μάςθςθσ, και, ςαν αποτζλεςμα όλων αυτών, ελλιπισ ανάπτυξθ του παιδιοφ». Αναςτρζψιμη αςθζνεια Ο κφριοσ Ουλισ επεςιμανε ότι «θ πάκθςθ δεν είναι αναπόφευκτθ, κακώσ μπορεί να προλθφκεί και να ςταματιςει θ εξζλιξι τθσ ςτα αρχικά ςτάδια». Η τερθδόνα προκαλείται από τα μικρόβια τθσ οδοντικισ μικροβιακισ πλάκασ που ςχθματίηεται πάνω ςτα δόντια όταν δεν κακαρίηονται και θ κακι διατροφι με πολλά ςάκχαρα και θ ανεπαρκισ ςτοματικι υγιεινι είναι οι πιο ςθμαντικζσ αιτίεσ εμφάνιςισ τθσ. Κάκε φορά που καταναλϊνουμε ηαχαροφχεσ τροφζσ και ροφιματα ι γενικότερα υδατάνκρακεσ (μακαρόνια, πατάτεσ, δθμθτριακά), τα μικρόβια τθσ οδοντικισ πλάκασ παράγουν οξζα που επιτίκενται ςτα δόντια και προκαλοφν τθ ςταδιακι καταςτροφι τουσ. Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, θ τερθδόνα εξελίςςεται ςταδιακά και ςτα προχωρθμζνα ςτάδια μπορεί να προκαλζςει κοιλότθτεσ ςτο δόντι και να χρειαςτεί ςφράγιςμα ι ακόμα και εξαγωγι του. Στα αρχικά τθσ ςτάδια, θ καταςτροφι του δοντιοφ είναι αναςτρζψιμθ με τθν κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ. Με τθ βοικεια του οδοντίατρου, με καλι ςτοματικι υγιεινι με φκοριοφχο οδοντόκρεμα και ιςορροπθμζνθ διατροφι, θ τερθδόνα μπορεί να προλθφκεί και να ςταματιςει ιδθ από τα αρχικά τθσ ςτάδια πριν θ βλάβθ επεκτακεί και χρειαςτεί ςφράγιςμα ι εξαγωγι του δοντιοφ!. Η άγνοια του πληθυςμοφ Ζντονθ ανθςυχία ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ τερθδόνασ προκφπτει από τα αποτελζςματα ευρωπαϊκισ ζρευνασ ςχετικά με τισ γνϊςεισ και τθν άποψθ των καταναλωτϊν για τθν τερθδόνα που 2

3 πραγματοποιικθκε ςε άτομα από τθ Γερμανία, τθν Πολωνία, τθν Ιςπανία, τθ Σουθδία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τθν Ελλάδα. Με βάςθ τα ςτοιχεία, προκφπτει ςαφϊσ θ ανάγκθ για περαιτζρω εκπαίδευςθ πάνω ςτο κζμα τθσ τερθδόνασ ςε επίπεδο δθμόςιασ υγείασ, αφοφ ςχεδόν τα τρία τζταρτα (72%) ςυμφϊνθςαν ότι δεν πιςτεφουν ότι κάνουν αρκετά για τθν πρόλθψθ τθσ τερθδόνασ και το ζνα πζμπτο (18%) παραδζχκθκε ότι οι γνϊςεισ τουσ για τθν πρόλθψθ τθσ τερθδόνασ είναι ανεπαρκείσ ι μθδαμινζσ. Επίςθσ, πάνω από το ζνα τρίτο (38%) των ςυμμετεχόντων πιςτεφουν ότι αργά ι γριγορα ο κακζνασ κα εμφανίςει τερθδόνα. Συγκεκριμζνα για τθ χϊρα μασ, μόνο το 16,8% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ κεωρεί ότι γνωρίηει πωσ μπορεί να τθν προλάβει, ενϊ θ μεγάλθ πλειονότθτα (83,2%) δεν γνωρίηει κακόλου ι ζχει ανεπαρκείσ γνϊςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ πάκθςθσ. Το 62,8% των Ελλινων κεωρεί ότι πρόκειται για ζνα νόςθμα το οποίο απαιτεί το προβλθματικό δόντι να τροχιςτεί και μετά να ςφραγιςτεί. Δεν γνωρίηει ότι τα αρχικά ςτάδια δεν απαιτοφν παρεμβατικζσ μεκόδουσ, όπωσ το ςφράγιςμα! Περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ (52,8%) κεωροφν ότι τα παιδιά και οι ζφθβοι ζχουν τον υψθλότερο κίνδυνο και δεν γνωρίηουν ότι θ τερθδόνα είναι μία απειλι και για τουσ ενθλίκουσ. Τζςςερισ ςτουσ πζντε αντιλαμβάνονται ότι δεν κάνουν αρκετά για τθν πρόλθψι τθσ και ωσ απόρροια τθσ αδράνειασ, το 31% - 41% των ενθλίκων ζχουν χάςει όλα τα δόντια και φζρουν ολικζσ οδοντοςτοιχίεσ. Η Ελλάδα ςτο χάρτη τησ τερηδόνασ Από τα ςτοιχεία προκφπτει ότι θ Ελλάδα βρίςκεται ςτισ τελευταίεσ κζςεισ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στα παιδιά θλικίασ 5 ετϊν, κατζχει τθν ζνατθ κζςθ μεταξφ 15 χωρϊν μελϊν, ενϊ για τα παιδιά 12 ετϊν κατζχει τθν τελευταία κζςθ μαηί με τθν Ιταλία. Κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαφφλαξθ τθσ ςτοματικισ υγείασ διαδραματίηει και γεγονόσ ότι τα αςφαλιςτικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ) δεν παρζχουν καμία αςφαλιςτικι κάλυψθ για Οδοντιατρικι πρόλθψθ ι περίκαλψθ κακϊσ και παράγοντεσ, όπωσ θ οικονομικι κατάςταςθ και θ εκπαίδευςθ. Ενδεικτικό είναι το ςτοιχείο ότι οι αναςφάλιςτοι ζχουν 2 ζωσ και 5 φορζσ περιςςότερεσ εξαγωγζσ και ανάγκεσ προςκετικισ αντικατάςταςθσ δοντιϊν από ότι ζχουν οι αςφαλιςμζνοι. Ένα Μζλλον Χωρίσ Τερηδόνα: Ανάληψη δράςεων Στο πλαίςιο τθσ υιοκζτθςθσ πρακτικϊν για τθν βελτίωςθ τθσ ςτοματικισ υγείασ ςτθ χϊρα μασ, ο φορζασ ACFF Συμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερθδόνα, ςχεδιάηει και υλοποιεί δράςεισ τόςο ςε επίπεδο 3

4 ειςιγθςθσ προτάςεων βελτίωςθσ των κεςμικϊν πλαιςίων που διζπουν τθν οδοντιατρικι φροντίδα, όςο και ςε επίπεδο ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ τερθδόνασ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ο κ. Ουλήσ, ανακοίνωςε τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «Βιωματικι Μάκθςθ» - ζνα πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν των νθπιαγωγείων τθσ χϊρασ, για τθν ςθμαςία τθσ φροντίδασ τθσ ςτοματικισ υγείασ, Παράλλθλα κα εντατικοποιθκεί και ο Μινασ Στοματικισ Υγείασ που γίνεται κάκε Νοζμβριο ςτα πλαίςια του «Προγράμματοσ προαγωγισ και καταγραφισ τθσ ςτοματικισ υγείασ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ» από τθν Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία για τθν ενθμζρωςθ ςε κζματα ςτοματικισ υγείασ και πρόλθψθσ όλου του πλθκυςμοφ. Το πρόγραμμα κα ξεκινιςει να εφαρμόηεται ςτα ςχολεία από τον Σεπτζμβριο 2014, ενϊ είναι θ πρϊτθ φορά που ςτθν Ελλάδα υλοποιείται δράςθ αυτισ τθσ ζκταςθσ, για παιδιά αυτισ τθσ θλικιακισ ομάδασ. -//- Για τον ACFF - Alliance for a Cavity-Free Future (Συμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερηδόνα) Ο φορζασ Alliance for a Cavity-Free Future είναι μια παγκόςμια πρωτοβουλία ειδικϊν που ενϊςανε τισ δυνάμεισ τουσ για να προωκιςουν δράςεισ τόςο ςε κλινικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο δθμόςιασ υγείασ με ςκοπό να ςταματιςουν τθν εμφάνιςθ και τθν εξζλιξθ τθσ τερθδόνασ και να επιτευχκεί ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερθδόνα για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. Η παγκόςμια κίνθςθ Alliance for a Cavity-Free Future ξεκίνθςε το 2010 και τον Ιοφλιο του 2013 ανακοινϊκθκε θ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ παραρτιματοσ. Μζχρι ςτιγμισ υπάρχουν παραρτιματα ςτθν Κίνα, τθν Κολομβία, το Μεξικό, τθ Βραηιλία και τθ Βενεηουζλα. Ο ACFF διεκνϊσ ςυνεργάηεται και υποςτθρίηεται από το Global Child Dental Funt, το Kings College London και τθν Colgate. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ACFF, επιςκεφκείτε: Για τον ACFF Ελλάσ Το Ελλθνικό Παράρτθμα του ACFF ιδρφκθκε τον Δεκζμβριο 2013, με ςτόχο, μζςω τθσ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και δράςεων, να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ τερθδόνασ ςτθ χϊρα μασ. Ο ACFF Ελλάσ, ςχθματίςτθκε με τθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ, τθσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ Εταιρείασ κακϊσ και καταξιωμζνων εκπροςϊπων τθσ Οδοντιατρικισ κοινότθτασ. Στθ χϊρα μασ ξεκινά θ λειτουργία του το πρϊτου παραρτιματοσ ςε Ευρωπαϊκι χϊρα. Η Διοικθτικι Επιτροπι του Ελλθνικοφ Παραρτιματοσ ACFF αποτελείται από τουσ κ.κ.: Κ. Ουλισ (Συντονιςτισ), Κακθγθτισ Παιδοδοντιατρικισ (Οδοντιατρικι Σχολι ΕΚΠΑ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Προγράμματοσ «Προαγωγι και Καταγραφι τθσ Στοματικισ Υγείασ του Ελλθνικοφ Πλθκυςμοφ» και Μζλοσ ΔΣ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ). 4

5 Χ. Κουνάρθ, αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Προλθπτικισ και Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ, Οδοντιατρικισ Σχολισ ΕΚΠΑ. Α. Βιζρρου, ειδικευμζνθ ςτθν Παιδοδοντιατρικι, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ Εταιρείασ. Στθν ευρφτερθ επιςτθμονικι επιτροπι ςυμμετζχουν εκπρόςωποι τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ, τθσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ Εταιρείασ, των μεγαλφτερων οδοντιατρικϊν ςυλλόγων τθσ χϊρασ και άλλων επιςτθμονικϊν φορζων, όπωσ οι κ.κ.: Β. Τοπίτςογλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Προλθπτικισ Οδοντιατρικισ, Οδοντιατρικισ Σχολισ ΑΠΘ. Β. Τςανίδθσ, μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ Εταιρείασ και του ΔΣ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ. Ν. Λυγιδάκθσ, Ειδικευμζνοσ ςτθ Παιδοδοντιατρικι, Συντονιςτισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Οδοντιατρικοφ Συλλόγου Ακθνϊν. Ν. Μαρουφίδθσ, Μζλοσ του ΔΣ τθσ ΕΟΟ & Συντονιςτισ τθσ Επιτροπισ Προβολισ και Κοινωνικισ Δράςθσ. 5

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα