Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ"

Transcript

1 Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ επίςκεψθσ από πιςτοφσ άλλων κρθςκειϊν. Το Άγιον Προσ είναι ζνα μζροσ τθσ πίςτθσ. Είναι ζνα προςκφνθμα και όχι τόποσ για διακοπζσ με τθν παραδοςιακι ζννοια. (Σασ ηθτάμε να το ςεβαςτείτε.)

2 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Πλεσ οι βραδιζσ ςτα μοναςτιρια του Αγίου Προυσ είναι ςε κοινά δωμάτια. Ραρά τισ πολλζσ υποχρεϊςεισ τουσ, οι μοναχοί βρίςκουν το χρόνο για να κάνουν τθν επίςκεψι ςασ ςτο Άγιο Προσ όςο πιο ευχάριςτθ και κατατοπιςτικι γίνετε. Δεν υπάρχει κακιερωμζνθ τιμι που πρζπει να καταβλθκεί για τθν διαμονι και τα γεφματα. Οι μοναχοί εξαρτϊνται από δωρεζσ του γκρουπ. Εμείσ, ωσ ταξιδιωτικό πρακτορείο τα αναλαμβάνουμε εμείσ για εςάσ. Τα γεφματα περιλαμβάνουν πρωινό, μεςθμεριανό και δείπνο, και ςυνικωσ ςυμπεριλαμβάνουν κόκκινο κραςί. Aν κα υπάρξει κραςί κακορίηεται αποκλειςτικά από το αντίςτοιχο μοναςτιρι. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια ειδικι ρφκμιςθ για τθν παροχι κραςιοφ. Για τθ διαμονι ςασ ςτο ιερό βουνό κα πρζπει να ζχετε μια άδεια παραμονισ. Εμείσ φροντίηουμε για τθ γραφειοκρατία αυτι. Η ενδυμαςία που φοράτε ωσ προςκυνθτζσ πρζπει να αντιςτοιχεί ςτον τόπο. Το Άγιον Προσ δίνει ςτουσ προςκυνθτζσ τθν ευκαιρία να δουν το όμορφο τοπίο, και να απολαφςουν τθν επαφι με τον Ιθςοφ Χριςτό και με τθν δικιά τουσ ψυχι. Εκτόσ από τθν πνευματικι και ψυχικι διαδικαςία που πζρνουν οι προςκυνθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο Άγιον Προσ, ζχετε τθ δυνατότθτα να γνωρίςετε και κάποιεσ ειδικζσ δεξιότθτεσ μαγειρικισ τζχνθσ των μοναχϊν. Το πρόγραμμα για το Άγιον Προσ εξαρτάτε από το πρόγραμμα τθσ κάκε Μονισ, το οποίο μπορεί να αλλάξει μζςα από τισ πολλζσ αργιζσ τθσ Εκκλθςίασ. Κάκε προςκυνθτισ κα πρζπει να ζχει ωσ χειραποςκευι ζνα ςακίδιο πλάτθσ, για μια ευχάριςτθ εμπειρία ςτισ περιπάτουσ Μόνο οι άνδρεσ μποροφν να επιςκεφτοφν το Άγιο Προσ. Ρεριςςότερεσ ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ: 1. Τα ονόματα των μοναςτθριϊν που είναι επιςκεφκοφν κα ανακοινωκοφν περίπου 2 μινεσ πριν από το ταξίδι ςασ. 2. Ο ςτόχοσ μασ είναι ςυνικωσ να διανεκτερεφςετε μόνο μία νφχτα ςτο ίδιο μοναςτιρι. Ζτςι κα ζχετε τθν ευκαιρία να μάκετε, και να ςυγκρίνετε τισ διαφορζσ μεταξφ των διαφόρων μοναςτθριϊν. Σε περίπτωςθ που δεν τα καταφζρουμε, τα περιςςότερα μοναςτιρια μποροφμε να τα επιςκεφκοφμε με τθ μορφι θμεριςιασ εκδρομισ. 3. Η μζγιςτθ παραμονι ςτο Άγιον Προσ είναι τζςςερισ νφχτεσ. Σε κάκε Μοναςτιρι που μζνει κανείσ, υπάρχει πάντα θ ευκαιρία γίνει μια ςυηιτθςθ με ζναν μοναχό για διάφορα κζματα. Σε γενικζσ γραμμζσ, ςε όλα τα μοναςτιρια που μζνει κανείσ, υπάρχει πάντα ζνασ μοναχόσ διακζςιμοσ κακ 'όλθ τθ διαμονι, για τουσ επιςκζπτεσ. Το Ρρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει

3 Ρρόγραμμα: ΗΜΕΑ 1: ΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΥΑΝΟΥΡΟΛΗ Αναχϊρθςθ από το ςθμείο προζλευςισ ςασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ, ο ξεναγόσ μασ κα ςασ κάνει μια περιοδεία ςτθν πόλθ. Η Θεςςαλονίκθ είναι θ πρωτεφουςα τθσ Βόρειασ Ελλάδασ και το 1997, θ UNESCO τθν ανακιρυξε Ρολιτιςτικι Ρρωτεφουςα τθσ. Θα επιςκεφτοφμε τον κακεδρικό ναό του Αγίου Δθμθτρίου με τισ κατακόμβεσ του, κακϊσ και τθν όμορφθ εκκλθςία τθσ Αγίασ Σοφίασ. Ρροχωροφμε προσ τα βόρεια τθσ πόλθσ τα περίφθμα κάςτρα τθσ πόλθσ. Στθ ςυνζχεια, κα ςυνεχίςουμε για τθν Ουρανοφπολθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Κατανομι των δωματίων, δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτθν Ουρανοφπολθ. ΗΜΕΑ 2: ΟΥΑΝΟΥΡΟΛΗ - ΆΓΙΟΝ ΠΟΣ - ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΜΟΝΗΣ Μετά το πρωινό, πάμε ςτο λιμάνι τθσ Ουρανοφπολθσ. Από εκεί πάμε με πλοίο ςτο Άγιο Προσ. Άφιξθ ςτθν πρωτεφουςα του Αγίου Προυσ, τισ Καρυζσ, και από εκεί ςυνεχίηουμε με μικρά λεωφορεία για το πρϊτο μασ μοναςτιρι. Αφοφ μασ δίνονται τα καταλφματα όπου κα διανυκτερεφςουμε, κα απολαφςουμε τθν αξία μιασ ςυνικωσ μικρισ ςυνομιλίασ ςτο μοναςτιρι, ανάλογα με τα προγράμματα τθσ μονισ. Μετά το δείπνο ςυμμετζχουμε ςτθν λειτουργία το βράδυ, και ςτθ ςυνζχεια, διανυκτζρευςθ ςτο Μοναςτιρι. ΗΜΕΑ 3: ΆΓΙΟΝ ΠΟΣ - ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΜΟΝΗΣ Μετά τθ λειτουργία, και το πρωινό, κα κατευκυνκοφμε προσ το δεφτερο μοναςτιρι μασ. Διανομι δωματίων και μια μικρι περιοδεία τθσ μονισ. Γνωριηόμαςτε με τουσ μοναχοφσ και ενθμερονϊμαςτε ςχετικά με τον τρόπο ηωισ τουσ. Κάκε μονι ςτο Άγιον Προσ ζχει δικό τθσ χαρακτιρα. Μετά από το μεςθμεριανό γεφμα ζχουμε ελεφκερο χρόνο. Συμμετζχουμε ςτθν λειτουργία το βράδυ, και διανυκτζρευςθ ςτο μοναςτιρι.

4 ΗΜΕΑ 4: ΆΓΙΟΝ ΠΟΣ - ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΜΟΝΗΣ Μετά από τθν λειτουργία, και το πρωινό, ζχουμε μια ακόμα επίςκεψθ ςε ζνα μοναςτιρι ςτο Άγιο Προσ. Γνωριηόμαςτε με τουσ μοναχοφσ και ενθμερωνόμαςτε ςχετικά με τον τρόπο ηωισ τουσ. Γεφμα και ελεφκεροσ χρόνοσ. Συμμετζχουμε ςτθν λειτουργία το βράδυ, και ςτθ ςυνζχεια δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτο μοναςτιρι. ΗΜΕΑ 5: ΆΓΙΟΝ ΠΟΣ - ΚΑΥΕΣ - ΟΥΑΝΟΥΡΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μετά από τθν λειτουργία, και το επόμενο πρωινό, πθγαίνουμε προσ τθν πρωτεφουςα του Αγίου Προυσ, τισ Καρυζσ. Από εκεί κα πάρουμε το πλοίο για τθν Ουρανοφπολθ, και από εκεί μεταφερόμαςτε ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Διανομι των δωματίων και το απόγευμα είναι ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο ςτθ Θεςςαλονίκθ ΗΜΕΑ 6: Μετά το πρωινό πάμε ςτο αεροδρόμιο τθσ Θεςςαλονίκθσ και επιςτρζφετε ςτο ςθμείο προζλευςισ ςασ.

5 Τιμι κατ άτομο * Single room supplement 2 nights in Ouranoupoli and in Thessaloniki 79.- Υπθρεςίεσ * Πλεσ οι μεταφορζσ * 1 διανυκτζρευςθ με πρωινό ςτθν Ουρανοφπολθ ςε 3-4 αςτζρων ξενοδοχείο * 1 διανυκτζρευςθ με πρωινό ςτθ Θεςςαλονίκθ το 3-4 αςτζρων ξενοδοχείο * Είςοδοι ςφμφωνα με το πρόγραμμα * 3 διανυκτερεφςεισ με πλιρθ διατροφι ςτο Άγιο Προσ * Ξεναγό μαηί ςασ * τα ζξοδα για το διαμονθτιριο * Δωρεά για τα μοναςτιρια (οι Μοναχοίηουν αποκλειςτικά από δωρεζσ και τθν πϊλθςθ ςπιτικά αναμνθςτικά τουσ.) Η καλφτερθ εποχι για να επιςκεφκείτε το Άγιο Προσ είναι από τον Μάρτιο εϊσ το Μάιο και από το Σεπτζμβριο εϊσ τον Οκτόβριο ΔενΡεριλαμβάνονται Ρροςωπικά ζξοδα Ημερομθνίεσ για το 2016 Ημερομθνίεσ για το 2017 A εϊσ εϊσ B εϊσ εϊσ Γ εϊσ εϊσ Δ εϊσ εϊσ Δθλώνω τθ ςυμμετοχι μου ςτο ταξίδι Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ- Ραρακαλείςτε να κάνετε κράτθςθ με τθν θμερομθνία ταξιδιοφ:

6 Ημερομθνίεσ για το 2016 Ημερομθνίεσ για το 2017 A εϊσ εϊσ B εϊσ εϊσ Γ εϊσ εϊσ Δ εϊσ εϊσ Πνομα: Επϊνυμο: Διεφκυνςθ: ΤΚ/Ρεριοχι: Ημ.Γεν: / / Τθλ.: / Fax: / Μονόκλινο* ιδίκλινο με:. Ημερομθνία: / / Υπογραφι:

7 Νίκοσ Δελβεροφδθσ Γεννικθκα και μεγάλωςα ςτθν Βόρεια Ελλάδα, ςτουσ πρόποδεσ του Ολφμπου, με τον οποίον ζχω εξοικειωκεί από πολφ νεαρι θλικία. Μετά από τισ ςπουδζσ μου ςτθν κεολογικι ςχολι ςτθν Ακινα, εγκαταςτάκθκα ςτθ Γερμανία, προκειμζνου να κάνω μια ιατρικι εκπαίδευςθ. Μετά από αυτό εργάςτθκα ωσ νοςοκόμοσ και αργότερα ωσ επικεφαλισ του τμιματοσ ςε ζνα κρθςκευτικό νοςοκομείο. Η μοναδικι κουλτοφρα τθσ χϊρασ μου, θ αγάπθ μου για τθ φφςθ και θ ςφνδεςθ που νιϊκω με τθν πατρίδα μου, πάντα με τραβάει πίςω ςτθν Ελλάδα. Ωσ ςτακερό, ειδικό μζλοσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, ςυνοδεφω ομάδεσ ι μεμονωμζνα άτομα ςτθν πανζμορφθ φφςθ και τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ μου. Ενϊ παράλλθλα εξθγϊ εντελϊσ τθν ιςτορία τθσ δθμιουργίασ των αξιοκζατων, χρονολογίεσ όπωσ και γεωγραφικζσ, ιςτορικζσ και τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ λεπτομζρειεσ. Ζνασ από τουσ αγαπθμζνουσ μου προοριςμοφσ είναι το Άγιο Προσ, το οποίο επιςκζπτομαι ευχαρίςτωσ τακτικά και με ομάδα αλλά και για μζνα. Για μζνα προςωπικά, το Άγιο Προσ είναι ζνα ςθμαντικό ιερό προςκφνθμα τθσ Ορκοδοξίασ, είναι θ πθγι τθσ πίςτθσ, των εκατομμυρίων ορκοδόξων χριςτιανϊν, που τθν επιςκζπτονται και πιςτοί των άλλων κρθςκειϊν. Μιλάω τρεισ γλϊςςεσ: Ελλθνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Θα χαιρόμουν πολφ να ςυνοδεφςω και εςάσ ςτο Άγιων Προσ.

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ 2011 22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Council services Greek

Council services Greek Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα