ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση µονής κατεύθυνσης Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 4: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση σύνθετων θερµικών ηλιακών εγκαταστάσεων Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 5: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης του εξοπλισµού ελέγχου Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Υβριδική αλληλογραφία - Μέρος 1: Προδιαγραφή διεπαφής για ασφαλείς ηλεκτρονικές ταχυδροµικές υπηρεσίες (SePS) - Αρχές, σχήµατα και λειτουργίες Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Υβριδική αλληλογραφία - Μέρος 2: Προδιαγραφή διεπαφής για ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες (SePS) - Υπηρεσία ECPM Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός συντήρησης οδών και κατά την διάρκεια του χειµώνα - Στερεά απορροφητικά (προϊόντα) για χρήση στις οδούς Winter and road service area maintenance equipment - Soild absorbents intended for road usage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2010/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid recovered fuels - Determination of bulk density *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων σχηµατισµού θόλων στα χύδην υλικά Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού του ολικού αργιλίου Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic aluminium *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 1: Προσδιορισµός της ολικής υγρασίας µε µέθοδο αναφοράς Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 1: Determination of total moisture by a reference method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 2: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε ολική υγρασία µε απλοποιηµένη µέθοδο Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 2: Determination of total moisture content by a simplified method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της µηχανικής αντοχής των πέλετς Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προστατευτικά ξύλου - Προσδιορισµός της προληπτικής δράσης εναντίον των προνύµφων του Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Μέρος 1: Εφαρµογή µε επιφανειακή κατεργασία (µέθοδος εργαστηρίου) (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισµός της προληπτικής δράσης εναντίον των προνυµφών του Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Μέρος 2: Ωοκτόνος δράση (εργαστηριακή µέθοδος) Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatced larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 2: Ovicidal effect (laboratory method) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής τσιµέντου - Μέρος 8: Θερµότητα ενυδάτωσης - Μέθοδος διαλύσεως Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής τσιµέντου - Μέρος 9: Θερµότητα ενυδάτωσης - Ηµιαδιαβατική µέθοδος Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 249 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) από χυτά διασταυρούµενα φύλλα ακρυλλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οµική άσβεστος - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Building lime - Part 2: Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 534 +A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Kυµατoειδή ασφαλτικά φύλλα-προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαµα τοιχοποιίας Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 1: ιαδικασία δειγµατοληψίας κρεοζώτου Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 2: ιαδικασία λήψεως δείγµατος κρεοζώτου από ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο για περαιτέρω ανάλυση Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 3: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας του κρεοζώτου σε βενζο(α)πυρένιο Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene content of creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 4: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε εκχυλίσιµες µε νερό φαινόλες του κρεοζώτου Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable phenols content of creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1520 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από ελαφροσκυρόδεµα ανοιχτής δοµής µε φέροντα ή µη φέροντα οπλισµό Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1533 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινα δάπεδα - Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη υπό σταικό φορτίο - Μέθοδοι δοκιµής Wood flooring - Determination of bending strength under static load - Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παλινδροµικές µηχανές εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια - Μέρος 1: Πετρελαιοµηχανές Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανυψωτικά δοµικών έργων για µεταφορά υλικών - Μέρος 1: Ανυψωτικά µε προσβάσιµες πλατφόρµες Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανυψωτικά δοµικών έργων για µεταφορά υλικών - Μέρος 2: Κεκλιµένα ανυψωτικά µε µη προσβάσιµες διατάξεις µεταφοράς φορτίου Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - ισκοπρίονα - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Πριονοκορδέλες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2010/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε διάτµηση των αρµών - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 8: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή εξάπλωσης Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 9: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή ρευστότητας µε χοάνη V Testing fresh concrete - Part 9: Self-compacting concrete - V-funnel test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 10: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή µε δοχείο L Testing fresh concrete - Part 10: Self-compacting concrete - L box test (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 11: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή απόµιξης µε κόσκινο Testing fresh concrete - Part 11: Self-compacting concrete - Sieve segregation test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 12: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή µε δακτύλιο J Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεννήτριες κινούµενες από παλινδροµικές µηχανές εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή κατασκευαστικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις - Safety - Part 1: Common requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 2: Μηχανές κατασκευής δοµικών τεµαχίων - Safety - Part 2: Block making machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 3: Μηχανές µε ολισθαίνουσα και περιστροφική τράπεζα - Safety - Part 3: Slide and turntable machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 4: Μηχανές κατασκευής πλακών στέγης από σκυρόδεµα - Safety - Part 4: Concrete roof tile making machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-1: Μηχανές κατασκευής σωλήνων στον κάθετο άξονα - Safety - Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in the vertical axis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-2: Μηχανές κατασκευής σωλήνων στον οριζόντιο άξονα - Safety - Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in the horizontal axis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-3: Μηχανές προέντασης σωλήνων - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-4: Μηχανές επικάλυψης σωλήνων από σκυρόδεµα - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 6 Σταθερός και κινητός εξοπλισµός για την παραγωγή προκατασκευασµένων προϊόντων οπλισµένου σκυροδέµατος - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 7: Σταθερός και κινητός εξοπλισµός για την παραγωγή προεντεταµένων προϊόντων σκυροδέµατος - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment for long line manufacture of prestressed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 8: Μηχανές και εξοπλισµός για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από πυριτικό ασβέστιο (και σκυρόδεµα) (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 - Safety - Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα ανάµιξης υλικών επικάλυψης - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Μηχανήµατα ανάµιξης για τελική επεξεργασία οχηµάτων Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου - Απόρριψη LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders - Disposal *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για καθαρισµό επιφάνειας και προεπεξεργασίας βιοµηχανικών ειδών µε χρήση υγρών ή ατµών - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 3: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση ηλιακών θερµαντήρων νερού Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 1: Σηµάνσεις για ταυτοποίηση Intermodal Loading Units - Marking - Part 1: Markings for identification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 2: Σηµάνσεις των εµπορευµατοκιβωτίων σχετιζόµενες µε την λειτουργία των σιδηροτροχιών Intermodal Loading Units - Marking - Part 2: Markings of swap bodies related to rail operation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 3: Σηµάνσεις των ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων σχετιζόµενες µε την λειτουργία των σιδηροτροχιών Intermodal Loading Units - Marking - Part 3: Markings of semi-trailers related to rail operation (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - εξαµενές και τύµπανα υγραερίου - Απόρριψη LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές βυρσοδεψείου - Μηχανές διατµήσεως και µηχανές κοψίµατος µε ταινιοµάχαιρο - Απαιτήσεις ασφάλειας Tannery machines - Splitting and bandknife shearing machines - Safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ακουστική εκποµπή - Χαρακτηρισµός εξοπλισµού - Μέρος 2: Επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές ανάµιξης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδροµετρία - Προδιαγραφή φρεατίου αναφοράς για την εγκατάσταση βροχόµετρου Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 1: Προσδιορισµός της µέγιστης πίεσης από έκρηξη pmax του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 2: Προσδιορισµός του µέγιστου βαθµού ανήψωσης της πίεσης από έκρηξη (dp/dt)max του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 3: Προσδιορισµός του κατώτατου ορίου έκρηξης LEL του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 4: Προσδιορισµός της οριακής συγκέντρωσης οξυγόνου LOC του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 1: Γενικά Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 3: Στοιχεία από σκυρόδεµα Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 3: Concrete components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 4: Στοιχεία µόνωσης Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 4: Insulation components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 5: οκιµές, ξήρανση, καθαρισµός και ψύξη Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 5: Testing, drying, purging and cool-down *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποδήλατα - Εξαρτήµατα ποδηλάτων - Σχάρες Bicycles - Accessories for bicycles - Luggage carriers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γερανοί - Γέφυρα και ικρίωµα κινητών γερανών Cranes - Bridge and gantry cranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επέκταση εφαρµογής των αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης - Μέρος 12: Φέροντες τοίχοι από τοιχοποιία Extended application of results from fire resistance tests - Part 12: Loadbearing masonry walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καπνοδόχοι - Σχεδιασµός, εγκατάσταση και παραγγελία καπνοδόχων - Μέρος 1: Καπνοδόχοι για εφαρµογές εκτός αυτών του κλειστού τύπου Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Ορολογία, ορισµοί και περιγραφές Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Ειδικές απαιτήσεις παραγωγής Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της θερµιδικής αξίας Solid recovered fuels - Determination of calorific value *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε πτητική ύλη Solid recovered fuels - Determination of the content of volatile matter *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε τέφρα Solid recovered fuels - Determination of ash content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδος προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε άνθρακα (C), υδρογόνο (Η) και άζωτο (Ν) Solid recovered fuels - Method for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε θείο (S), χλώριο (Cl), φθόριο (F) και βρώµιο (Br) Solid recovered fuels - Method for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 3: Υγρασία δείγµατος µε γενική ανάλυση Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υαλος για δοµική χρήση - Πρότυπο προϊόντος για υλικά σφράγισης ή/και αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία (για επικολληµένα υαλοστάσια ή/και µονωτικούς υαλοπίνακες µε εκτεθειµένες στεγανώσεις) Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε βιοµάζα Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι δειγµατοληψίας Solid recovered fuels - Methods for sampling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προετοιµασίας του εργαστηριακού δείγµατος Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) από πρεσσαριστά τροποποιηµένης έγχυσης ακρυλικών φύλλων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified extruded acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Μπανιέρες από πρεσσαριστά συνεκχυόµενα τροποποιηµένα φύλλα ABS/ακρυλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες), από πρεσσαριστά τροποποιηµένα συνεκχυόµενα φύλλα ABS/ακρυλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified coextruded ABS/ acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Απαιτήσεις σχεδιασµού και κατασκευής δοχείων πίεσης και εξαρτηµάτων τους από χυτοσίδηρο µε επιµήκυνση µετά από θραύση ίση ή µικρότερη από 15% Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15% *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ηµισύνδεσµοι αέρα Railway applications - Pneumatic half couplings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Απαιτήσεις για τροχοφορείς και µηχανισµούς διεύθυνσης Railway applications - Requirements for bogies and running gears *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τρόφιµα - Προσδιορισµός της αφλατοξίνης Β1 σε τρόφιµα µε βάση δηµητριακά για βρέφη και µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσυγγένειας και ανίχνευση φθορισµού (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταξινόµηση και χαρακτηριστικά για τις τεχνικές ανακαίνισης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης και οµβρίων Classification and characteristics of techniques for renovation and repair of drains and sewers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εκποµπή θορύβου - Μέτρηση θορύβου στη θέση του οδηγού Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside driver s cabs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συσκευασία από γυαλί - Τυποποιηµένες ανοχές φιαλιδίων Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 1: Ορολογία Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 2: Κατηγορίες και τύποι πυροτεχνηµάτων Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 2: Categories and types of firework *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 3: Ελάχιστες απαιτήσεις επισήµανσης Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 3: Minimum labelling requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιµής Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2 and 3 - Part 4: Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 5: Απαιτήσεις για κατασκευή και απόδοση (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 5: Requirements for construction and performance *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, πυραντίσταση - Μεθοδολογία δοκιµών υάλου για σκοπούς ταξινόµησης Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλίες θερµότητας µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές - οκιµές και απαιτήσεις για σήµανση µονάδων ζεστού νερού οικιακής χρήσης Heat pumps with electrically driven compressors - Testing and requirements for marking of domestic hot water units *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα µετασχηµατιστών ισχύος και πηνίων αυτεπαγωγής - Μέρος 12: Ανεµιστήρες Power transformer and reactor fittings - Part 12: Fans *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-1: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μετρήσεις αγόµενων διαταραχών Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής κοινής εφαρµογής για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς -Μέτρηση απελευθέρωσης θερµότητας και παραγωγής καπνού σε καλώδια κατά τη δοκιµή εξάπλωσης της φλόγας - Συσκευή δοκιµής, διαδικασία, αποτελέσµατα Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-2: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μέτρηση ισχύος διαταραχής Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μετασχηµατιστές ισχύος - Μέρος 2: Άνοδος θερµοκρασίας για µετασχηµατιστές εµβυθισµένους σε υγρό Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές στήλες - Μέρος 5: Ασφάλεια ηλεκτρικών στηλών µε υδατώδη ηλεκτρολύτη Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αλεξικέραυνα - Μέρος 8: Αλεξικέραυνα οξειδίων µετάλλων µε εξωτερική σειρά διακένων (EGLA) για εναέριες γραµµές µεταφοράς και διανοµής συστηµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 1 kv Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kv *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για συχνότητες κάτω των 3MHz - Μέρος 9: Κυκλικοί συνδετήρες για ραδιοεξοπλισµούς και σχετικούς εξοπλισµούς ήχου Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 9: Circular connectors for radio and associated sound equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανική τυποποίηση διατάξεων ηµιαγωγών - Μέρος 6-17: Γενικοί κανόνες για την προετοιµασία σχεδιαγραµµάτων συσκευασίας διατάξεων ηµιαγωγών επιφανειακής τοποθέτησης - Οδηγίες σχεδίασης για στοιβαγµένα πακέτα - P- PFBGA και P-PFLGA Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-17: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for stacked packages - Fine-pitch ball grid array and finepitch land grid array (P-PFBGA and P-PFLGA) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60238/A2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison Edison screw lampholders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι µέτρησης και εξοπλισµός προστασίας - Μέρος 22-5: οκιµές ηλεκτρικών διαταραχών - οκιµή ατρωσίας από υπέρταση Measuring relays and protection equipment - Part 22-5: Electrical disturbance tests - Surge immunity test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60456/A12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι µέτρησης της απόδοσης Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-57: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση εξοπλισµού µε µη-λέϊζερ φωτεινή πηγή που προορίζεται για παρακολούθηση και θεραπευτική, διαγνωστική, κοσµητική/ καλαισθητική χρήση Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµών για τον προσδιορισµό του αερόφερτου θορύβου - Μέρος 2-13:Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) - Μέρος 4-22: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - Μετρήσεις ακτινοβολούµενης εκποµπής και ατρωσίας σε πλήρως ανηχωϊκούς θαλάµους (FARs) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-22: Testing and measurement techniques - Radiated emission and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µεταφερόµενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν µε κινητήρα - Μέρος 2-12: Ειδικές απαιτήσεις για µηχανές σπειροτόµησης Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-12: Particular requirements for threading machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 41: Επιµέρους προδιαγραφή για οµοαξονικούς συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων σειράς CQA γρήγορης µανδάλωσης Radio-frequency connectors - Part 41: Sectional specification for CQA series quick lock R.F. coaxial connectors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-6: οκιµές - Αντοχή εφελκυσµού σε µηχανισµό σύζευξης Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-6: Tests - Tensile strength of coupling mechanism *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3-22: Εξετάσεις και µετρήσεις - ύναµη συµπίεσης περιδέσµου Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-22: Examinations and measurements - Ferrule compression force *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι ζεύξης - Μέρος 2: Αξιοπιστία Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι ζεύξης - Μέρος 2-1: Αξιοπιστία - ιαδικασία για την επαλήθευση των τιµών των Β10 Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταλλικά υλικά - οκιµή κρούσης εκκρεµούς τύπου Charpy - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3744 E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ακουστική - Προσδιορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος και της στάθµης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου µε χρησιµοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές µέθοδοι για συνθήκες ελεύθερου ηχητικού πεδίου πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3747 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ακουστική - Προσδιορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος και της στάθµης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου µε χρησιµοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές/συνοπτικές µέθοδοι για χρήση επιτόπου σε περιβάλλον αντηχητικό Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Μηχανήµατα κατεργασίας εδάφους µε µηχανοκίνητα εργαλεία Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 11: Ανυψωτικά περισυλλογής δεµάτων (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 7291 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Ρυθµιστές πιέσεως για χειροκίνητα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στις συγκόλληση, κοπή και συναφείς διεργασίες έως 30 MPa (300 bar) Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Μέρος 1: Προσδιορισµός της διελαστικότητας των σφραγιστικών Building construction - Jointing products - Part 1: Determination of extrudability of sealants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Μέρος 2: Προσδιορισµός της διελαστικότητας των σφραγιστικών µε χρήση τυποποιηµένης συσκευής Building construction - Jointing products - Part 2: Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/29 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός ένεσης για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Φύσιγγες ενός σηµείου αποκοπής (OPC) Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC) ampoules *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργονοµία στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-συστήµατος - Μέρος 129: Καθοδήγηση σχετικά µε την εξατοµίκευση στο λογισµικό Ergonomics of human-system interaction - Part 129: Guidance on software individualization *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 3: ράπανα και κοχλιοτόµοι Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and tappers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 4: Μη περιστροφικές κρουστικές µηχανές Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary percussive power tools *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 6: Μηχανές συναρµολόγησης για κοχλιωτές συνδέσεις Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6: Assembly power tools for threaded fasteners *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές αντίδρασης σε φωτιά - Αναφλεξιµότητα προϊόντων που υπόκεινται σε απ ευθείας προσβολή φλόγας - Μέρος 2: οκιµή µε µεµονωµένη πηγή φλόγας Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αναλώσιµα συγκόλλησης - Συρµάτινα ηλεκτρόδια και εναποθέσεις για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίου µη κεκραµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόµηση Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωγραφικές πληροφορίες - ιατοµεακά λεξιλόγια Geographic information - Cross-domain vocabularies *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα προστασίας από θερµικούς κινδύνους και εκτίναξη τετηγµένων µετάλλων σχετικά µε χυτήρια και λειτουργίες συγκόλλησης - Απαιτήσεις και µέθοδος δοκιµής Personal protective equipment - Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding - Requirements and test method (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Γενικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κ.Δ.Π 111/2006 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Άλφα Πι Εταιρική Παρουσίαση Alfa Pi Company Profile Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. είναι Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και ασχολείται με την Μελέτη και Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τ.Ε.Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Fluid Power and Industrial Solutions ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - COMPANY PROFILE Από το 1975 στην εταιρεία μας Ι. Μπέλλος & ΣΙΑ ΟΕ ΤΕΚΕΣΥΠ, παράγουμε μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ,

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system. www.valsir.it Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season Μοντέρνα τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα