ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΕ ΤΠΔΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

2 Στη σημερινή παρουσίαση περιλαμβάνονται: ΟΝόμος3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (ΦΕΚ 163/Α/ ) Σκοπός και στόχοι του Νόμου, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί. Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Πιστοποίηση Εισροών Επαγγελματικά Περιγράμματα Πιστοποίηση Εκροών Πιστοποίηση Προσόντων Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Μητρώα Δικτύου (εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και φορέων). Ο Νόμος Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 143/Α/ ) Ισχύουσα Νομοθεσία για τη χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής Έκδοση αδειών και εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς και έλεγχος αυτών Ενιαίο Μητρώο Προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα. Αναφορά στο Διεθνές πρότυπο ISO/IEC Γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων που ενεργοποιούνται στην πιστοποίηση προσώπων. Διαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων.

3 Νόμος 3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης Σκοπός Σκοπός είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας.

4 Πεδίο Εφαρμογής Ημητυπικήεκπαίδευση, καθώς και οι δράσεις δια βίου μάθησης των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης η αναγνώριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της άτυπης μάθησης.

5 Ορισμοί Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι ορισμοί κάποιων από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα νόμο: «Δια βίου μάθηση»: Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. «Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές. «Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. «Άτυπη μάθηση»: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.

6 Ορισμοί (συνέχεια ) «Δομή κατάρτισης ή εκπαίδευσης»: Ημονάδα, η οποία με την οργανωτική διάρθρωση, τις λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή της, παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης ή εκπαίδευσης. «Εισροές»: Οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία και ιδίως οι δομές, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα και οι εκπαιδευτές της μη τυπικής εκπαίδευσης. «Εκροές»: Τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησιακής δραστηριότητας, δηλαδή οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτά το άτομο. «Επαγγελματικά περιγράμματα»: Το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. «Προσόντα»: Το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης. «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: Το πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων μάθησης. «Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης»: Το σύνολο των φορέων δια βίου μάθησης, με τις λειτουργίες, τα πρότυπα, τα μέσα και τις συστημικές σχέσεις.

7 Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης Α. Φορείς 1. Φορείς διοίκησης α) η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, β) οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών και των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στον οποίο συγχωνεύθηκαν : το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), δ) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

8 2. Φορείς παροχής υπηρεσιών α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, δ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, ε) το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), στ) το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και το Ινστιτούτο Νεολαίας κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, ζ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς, καθώς και δομές παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) καιοισχολέςγονέων, η) οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, θ) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ι) οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους, όπως είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,

9 Φορείς παροχής υπηρεσιών ( συνέχεια) ια) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολυκέντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ιβ) οι φορείς άτυπης μάθησης, ιγ) οι φορείς και οι δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα δια βίου μάθησης, όπως είναι τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων αυτών, καθώς και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και ιδ) οι φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων αυτών.

10 Β. Λειτουργίες Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης ασκούνται λειτουργίες, οι οποίες διακρίνονται σε βασικές και υποστηρικτικές. Βασικές λειτουργίες είναι: α) η αρχική επαγγελματική κατάρτιση, β) η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και γ) η γενικήεκπαίδευσηενηλίκων. Υποστηρικτικές λειτουργίες είναι ιδίως: α) η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. β) η παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, γ) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης, δ) η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτωντωνατόμωνκαι ε) η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

11 Γ. Συστημικές σχέσεις Οι συστημικές σχέσεις των φορέων του Δικτύου είναι ιδίως οι ακόλουθες: α) η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η αμφίδρομη επικοινωνία, β) η διατύπωση γνώμης και εισηγήσεων, γ) η διαβούλευση, η συνεργασία, η συνέργεια, η από κοινού διοίκηση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και δ) ο συντονισμός και η σύνθεση προτάσεων. Δ. Πρότυπα και Μέσα Τα πρότυπα και τα μέσα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης είναι ιδίως τα ακόλουθα: α) το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, β) τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (δομές, περιγράμματα, προγράμματα, εκπαιδευτές), γ) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, δ) τα μητρώα του Δικτύου και τα έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου (Europass), ε) τα κίνητρα δια βίου μάθησης, στ) τα μέσα διασφάλισης της ποιότητας, ζ) το Πρόγραμμα Εφαρμογής και η) οι προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης.

12 Στο Νόμο προβλέπεται ότι: Με κοινές υπουργικές αποφάσεις, ορίζονται οι όροι, οι φορείς ή οι υπηρεσιακές μονάδες τους, τα μέσα, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση των λειτουργιών, την οργάνωση των συστημικών σχέσεων και τη διασφάλιση των σχέσεων των φορέων του Δικτύου με άλλους φορείς της χώρας, καθώς και με φορείς του εξωτερικού που έχουν συναφείς ρόλους ή αρμοδιότητες. Με προεδρικά διατάγματα, καθορίζονται: οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τωνφορέωντηςμη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, και το σύστημα πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, η μορφή και η διαδικασία απονομής των τίτλων που βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος σπουδών της μη τυπικής εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους της προηγούμενης παραγράφου και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

13 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Με βάσει την υπ' αριθ /Η (ΦΕΚ /Β / 2351/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), συγχώνευσε δια απορροφήσεως, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) μετονομαζόμενος σε Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ο ΕΟΠΠΕΠ, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2011, θα έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των φορέων που απορροφά και συγχωνεύει, υπό την εποπτεία της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), θα έχει τρεις διακριτές κατευθύνσεις: Ι. Πιστοποίηση Εισροών ΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών ΙΙΙ. Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.

14 Ι. Πιστοποίηση Εισροών Αρμοδιότητα που ασκούσε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ). Σκοπός είναι η πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Κύρια έργα είναι: 1. Η Πιστοποίηση, των συντελεστών της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή: Των Φορέων παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης(Εργ. Ελευθ. Σπουδών παρ. 6 του άρθ. 10 του Ν. 3879/2010, Υπ. Απόφ /ΦΕΚ 472/Β/2011, Κ.Επαγ.Κατάρτισης ΚΥΑ /οικ /ΦΕΚ 1999/Β/2009 και /οικ /ΦΕΚ 2049/Β/2009). Του Ανθρώπινου δυναμικού(εκπαιδευτές ενηλίκων ΚΥΑ /ΦΕΚ 1700/Β/2006 και απόφαση Δ.Σ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 453/ , στελέχη ΣΥΥ ΚΥΑ /ΦΕΚ 1821/Β/2005). Των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (ΚΥΑ /ΦΕΚ 566/Β/2006). Των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (ΚΥΑ /ΦΕΚ 1914/Β/2005). 2. Η Παρακολούθησης και η Αξιολόγηση της λειτουργίας των πιστοποιημένων δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 3. Η κατάρτιση και τήρηση Μητρώων των πιστοποιημένων δομών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συμβουλευτικής και ελεγκτών αξιολογητών των δομών αυτών.

15 Επαγγελματικά Περιγράμματα Αξίζει να ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με τα Επαγγελματικά Περιγράμματα. Η ΚΥΑ /2006 αναλύει τη δομή και το περιεχόμενο (άρθ. 3), τη διαδικασία ανάπτυξης(άρθ. 4) και τη διαδικασία πιστοποίησης(άρθ. 5) των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ αναφέρεται ότι Ένα επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

16 Ενότητα 1η : Τίτλος και Ορισμός του Επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αντιστοίχιση του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα ταξινόμησης επαγγελμάτων ΣΤΕΠ 92 καθώς και το σύστημα ταξινόμησης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ Ενότητα 2η: Ανάλυση του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Ηανάλυσητωνεπαγγελματικώνλειτουργιών, θα πρέπει να περιλαμβάνει: τον τίτλο της επαγγελματικής λειτουργίας τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης την περιγραφή του εύρους εφαρμογής. Ενότητα 3η: Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Περιγράφονται οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή/και ειδικότητας. Ενότητα 4η: Προτεινόμενες Διαδρομές απόκτησης των προσόντων. Καταγράφονται όλες οι δυνατές διαδρομές (εκπαίδευση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας), για την απόκτηση των προϋποθέσεων άσκησης ενός επαγγέλματος ή/και ειδικότητας. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 202 επαγγελματικά περιγράμματα. Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα επαγγελματικά περιγράμματα.

17 ΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών ΑρμοδιότηταπουασκούσεοΕθνικόςΟργανισμόςΠιστοποίησηςΠροσόντων(Ε.Ο.Π.Π.). Βασικοί σκοποί είναι: 1. Η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και ειδικότερα: ι. η αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται και η αντιστοίχισή τους στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ιι. η αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων. 2. Η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 3. Η διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης. 4. Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης. 5. Η αναγνώριση της ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

18 Κύρια έργα είναι: Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Η Πιστοποίηση Προσόντων Η Διασφάλιση Ποιότητας Το Εθνικό Κέντρο EUROPASS ισοτιμίες εκπαιδευτικών τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

19 Η Πιστοποίηση Προσόντων. Στα πλαίσια της πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης αναπτύχθηκαν 209 Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠ μπορούμε να δούμε αναλυτικά τους Κανονισμούς Κατάρτισης Ειδικοτήτων. Ενδεικτικά παρατίθεται ο πίνακας περιεχομένων του Κανονισμού Κατάρτισης της Ειδικότητας του «Τεχνικού Αερίων Καυσίμων»: 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλματος (Job Profile) Τομέας Δραστηριοτήτων Επαγγελματικά καθήκοντα Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Task Analysis) Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων ΕξετάσειςΠιστοποίησηςΕπαγγελματικήςΚατάρτισης Σο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων Διαδικασία... 7 α) Σκοπός... 7 β) Περιεχόμενο εξέτασης... 7 γ) Διαδικασία εξέτασης... 7 δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Σο πρακτικό μέρος εξετάσεων Διαδικασία... 9 α) Σκοπός... 9 β) Περιεχόμενο εξέτασης... 9 γ) Διαδικασία εξέτασης... 9 δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 14

20 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το Θεσμικό πλαίσιο είναι ο Νόμος 3879/2010 και η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων(eqf) για τη δια βίου μάθηση(επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/C 111/01. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγνωρίζονται και συσχετίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μορφών τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται σε επίπεδα κατ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων περιλαμβάνει τα παρακάτω 8 επίπεδα αναφοράς, που καλύπτουν τα προσόντα από την υποχρεωτική εκπαίδευση έως και την ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης αναγνωρίζονται και προσόντα που αποκτήθηκαν από τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

21 ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Σχετίζεται με τη δυνατότητα συνέχισης στο δεύτερο κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2 Σχετίζεται με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και παρακολούθησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 3 Σχετίζεται με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επίσης αντιπροσωπεύει προσόντα από εργασιακή εμπειρία. 4 Σχετίζεται με την ολοκλήρωση τουλάχιστον του δεύτερου κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει αναβαθμιστεί στη συνέχεια από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή από εργασιακή εμπειρία. 5 Σχετίζεται με την ολοκλήρωση είτε Μετά-Δευτεροβάθμιου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είτε "σύντομου κύκλου" Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 6 Σχετίζεται με τον πρώτο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 7 Σχετίζεται με τον δεύτερο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 8 Σχετίζεται με τον τρίτο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

22 Στο Μεθοδολογικό Οδηγό για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προβλέπονται τέσσερεις (4) διαδοχικές φάσεις. Έχουν ολοκληρωθεί η φάση 1 η και η φάση 2 η καιέχειξεκινήσειηφάση3 η που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Η φάση3 η είναι η σημαντικότερη για το ΕΠΠ και θα καταλήξει στη νομοθετική κατοχύρωση του συστήματος πιστοποίησης προσόντων και του συστήματος διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσόντων. Μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η φάση 4 η.

23 Μητρώα του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης, στοοποίοεγγράφονταιοιενδιαφερόμενοιμεαίτησήτους, με την οποία συνυποβάλλουνατομικόδελτίοδιαβίουμάθησης. Στοδελτίοαυτόκαταγράφονταιτα προσόντα που αντιστοιχούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, καθώς και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τηρείται Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο οποίο εγγράφονται οι φορείς του συστήματος διοίκησης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης. Ο ΕΟΠΠΕΠ. τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα.

24 NOΜΟΣ. 3982/2011 Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων Ισχύουσα Νομοθεσία για τη χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών 1. ΗάδειατουΓομωτή- Πυροδότη χορηγείται σύμφωνα με: Τις Υπ. Αποφάσεις 2254/230/1995 και /7870/23012/1970, σε συνδυασμό με: Τις Υπ. Αποφάσεις ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Δ7/Φ1/999/13/1994 και 11-5Η/Φ/17402/ Άδεια για την εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, χορηγείται σύμφωνα με: το Π.Δ.511/1977, σε συνδυασμό με: Την Υ.Α.Φ.Γ.Θ./Οικ.4901/311/2002, το Π.Δ. 1988/252, το Βασιλικό Διάταγμα 14/25 Οκτ. 1937, το Βασιλικό Διάταγμα 13/19 Φεβρουαρίου 1936, το Βασιλικό Διάταγμα 12 Σεπτ και το Νόμο 6422/ Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του εργοδηγού μηχανολόγου χορηγείται σύμφωνα με: το Βασιλικό Διάταγμα 12/1964, το Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950, σε συνδυασμό με: το Βασιλικό Διάταγμα 323/1965 το Βασιλικό Διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1953 και το Νόμο 6422/1934

25 Ισχύουσα Νομοθεσία για τη χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών 4. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου σε εγκαταστάσεις Α Ειδικότητας χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 252/1988 και το Βασιλικό Διάταγμα 13/19 Φεβρουαρίου 1936: σε συνδυασμό με: Το Π.Δ. 41/88, το Βασιλικό Διάταγμα 407/1966 καιτοβασιλικόδιάταγμα328/ Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου σε εγκαταστάσεις Γ Ειδικότητας χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 252/1988, το Βασιλικό Διάταγμα 19/26 Μαρτίου 1938 και το Βασιλικό Διάταγμα 13/19 Φεβρουαρίου 1936, σε συνδυασμό με: Το Π. Δ. 41/1988 και το Βασιλικό Διάταγμα 1966/ Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου σε εγκαταστάσεις Δ Ειδικότητας χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα 25-05/ και το Βασιλικό Διάταγμα 14/25 Οκτωβρίου 1937 σε συνδυασμό με: Το Π.Δ. 113/2001(ΦΕΚ Α`/105/ ), το Π.Δ. 41/1988 και το Βασιλικό Διάταγμα 407/ Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου σε εγκαταστάσεις ΣΤ Ειδικότητας χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα 19/26 Μαρτίου 1938 σε συνδυασμό με: Το Π.Δ. 41/1988, το Βασιλικό Διάταγμα 407/1966, το Βασιλικό Διάταγμα της 328/1965 και το Βασιλικό Διάταγμα 4/25 Νοεμ

26 8. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του χειριστή μηχανημάτων κινηματογράφου χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 1087/1981, τo Βασιλικό Διάταγμα της 26 Αυγ./5 Σεπτ (ΦΕΚ Α` 193) και το Βασιλικό Διάταγμα της 7/7 Απρ. 1954: 9. Η άδεια του Ηλεκτροσυγκολλητή χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: 10. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος Θερμαστή-Αρχιθερμαστή χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα της 11 Μαρτ./4 Απρ.1955, σε συνδυασμό με: Το Βασιλικό Διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1953, το Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950 και το Νόμο 6422/ Η άδεια του Οξυγονοκολλητή χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950, Σε συνδυασμό με το Νόμο 6422/ Άδεια για την άσκηση επαγγέλματος Μηχανοδηγού και πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα της 16/17 Μαρτ. 1950, το Βασιλικό Διάταγμα της 30 Ιανουαρίου 1937 καιτοτοβασιλικόδιάταγματης8 Μαρτ. 1935, σε συνδυασμό με το Νόμο 6422/1934.

27 13. Η άδεια του Σχεδιαστού Μηχανουργού χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1953 και το Βασιλικό Διάταγμα της 16/17 Μαρτ.1950, σε συνδυασμό με το Νόμο 6422/ Άδεια για την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 362/2001 και το Π. Δ. 420/1987 σε συνδυασμό με: Την Υπουργική Απόφαση 2000/10537/Ε (ΦΕΚ 663Β), το Π.Δ. 420/1987, το Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950 και το Νόμο 6422/ Άδεια για την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 87/1996, σε συνδυασμό με: Το Π.Δ. 289/2000 και το Νόμο 6422/ Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του υπομηχανικού ηλεκτρολόγου χορηγείται σύμφωνα με: Το Βασιλικό Διάταγμα 699/1971 σε συνδυασμό με: Το Βασιλικό Διάταγμα της 14/25 Οκτ και το Νόμο 6422/ Άδεια για την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων, χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ, 55/2000, το Π.Δ. 48/1995 και το Π.Δ. 38/1991, σε συνδυασμό με: Την Υπ. Απόφαση 2000/10537/Ε (ΦΕΚ 663Β)και το Βασιλικό Διάταγμα 16/17 Μαρτίου Άδεια για την επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμό και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, χορηγείται σύμφωνα με: Το Π.Δ. 499/1991 και το Π.Δ.31/1990, σε συνδυασμό με: Την Υπουργική Απόφαση 1979/34861 (ΦΕΚ 1081Β) και το Νόμο 1934/6422.

28 Σκοπός του Νόμου 3982/2011 Η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Πεδίο εφαρμογής Εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς καιτοχειρισμότουεξοπλισμούτους. β) Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνημάτων.

29 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Νόμου Προς εφαρμογή του Νόμου προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία: 1. Θα καθορίζονται επί μέρους ειδικότητες, ομάδες και αντίστοιχες βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων, για τις κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναλόγως του είδους της δραστηριότητας. 2. Θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις: α) έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και β) αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτόν, φορείς. 3. Θα καθορίζονται: α) Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας, κατά ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα. β) Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, που μπορούν να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελματικής άδειας. γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης των. δ) Η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, με τις επαγγελματικές άδειες, που εκδίδονται με τον παρόντα νόμο, με εξαίρεση τα μηχανήματα έργου, γιαταοποίαηωςάνωαντιστοίχισηθαγίνειμευπουργική απόφαση. ε) Το μέγεθος και η σημασία των εγκαταστάσεων στ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

30 Σε εφαρμογή του Νόμου έχουν εκδοθεί τα παρακάτω 4 Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων Εκτέλεση, επιτήρηση, συντήρηση και επισκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ατμολεβήτων, διενέργεια συγκολλήσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή, επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή, επίβλεψη της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Χειρισμός και συντήρηση, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, καθορισμός ειδικοτήτων καιπροϋποθέσεωνγιατηνέκδοσηάδειαςάσκησηςτωνσχετικώνεπαγγελματικών δραστηριοτήτων

31 Έκδοση Αδειών και Εξετάσεις για την απόκτηση της Άδειας Αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, με διάφορες εξαιρέσεις, από μία ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας. Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας, εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων(ΕΟΠΠ). Απαιτούνται κοινές υπουργικές αποφάσεις, ώστε να καθορίζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών και των εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύποςκαιτο περιεχόμενο των εκδιδόμενων αδειών και, βεβαιώσεων, ο τρόπος παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων(ΕΟΠΠ), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 158/25/ΦΓ9.1/ (B 49) κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

32 Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς και έλεγχος αυτών Εκτός από τις εξετάσεις για τη χορήγηση της άδειας, από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη, προβλέπεται οι εξετάσεις αυτές να διενεργούνται κατ επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων(ΕΟΠΠ). Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερόμενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες, ομάδες και βαθμίδες, τις οποίες καλύπτει. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων(ΕΟΠΠ) συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης φορέα, προκειμένου να αδειοδοτηθεί, πρέπει να γίνεται απότοεθνικόσύστημαδιαπίστευσηςήαπόφορέαδιαπίστευσηςάλλουκράτους μέλουςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης.