ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ολοκλήρωση Συστημάτων και Εφαρμογών με χρήση Web Services «Διαλειτουργικότητα Συστημάτων μεταξύ δημόσιων φορέων» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φεναρέτης Στ. Λαμπαθάκη Επιβλέπων : Τιμολέων Σελλής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ολοκλήρωση Συστημάτων και Εφαρμογών με χρήση Web Services «Διαλειτουργικότητα Συστημάτων μεταξύ δημόσιων φορέων» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΦΕΝΑΡΕΤΗΣ ΣΤ. ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ Επιβλέπων : Τιμολέων Σελλής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 19 η Οκτωβρίου Τιμολέων Σελλής Ιωάννης Βασιλείου Νεκτάριος Κοζύρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005

4 ... ΦΕΝΑΡΕΤΗ ΣΤ. ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Φεναρέτη Στ. Λαμπαθάκη, 2005 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Πρόλογος Η διπλωματική εργασία που τεκμηριώνεται στο παρόν έγγραφο έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός έργου διαλειτουργικότητας υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείων. Η διασύνδεση μεταξύ των φορέων πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνολογίας των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) στην πλατφόρμα ανάπτυξης Microsoft Visual Studio.NET. Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τίμο Σελλή, επιβλέποντα καθηγητή, για την ανάθεση της εργασίας και τη συνεχή του επίβλεψη και τον Κώστα Τζαμαλούκα, ΕΕΔΙΠ του εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων, για την άριστη συνεργασία και το πολύτιμο για τη διεκπεραίωση της εργασίας συμβουλευτικό έργο που επιτέλεσε. Επίσης, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη και τη συμπαράστασή της τόσο στη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας όσο και γενικότερα κατά τη φοίτησή μου στο Πολυτεχνείο. Σεπτέμβριος 2005 Φεναρέτη Λαμπαθάκη

6

7 Περίληψη Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης G2G (Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση), το οποίο στηρίζεται σε υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική σε επίπεδο σχεδιασμού συστημάτων και σε XML/Soap και Διαδικτυακές Υπηρεσίες σε επίπεδο τεχνολογιών. Το σύστημα προσεγγίζει τα θέματα ασφάλειας και versioning, ενώ συμμορφώνεται με τις τεχνικές πολιτικές και τα πρότυπα που ορίζονται στο Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Greek-eGIF). Οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί φορείς είναι το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και τα τελωνεία, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, και η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα με γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και παραλείψεις. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ενδιάμεσου συστήματος (middleware μεσισμικού), το οποίο θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, θα συνδέεται με την κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα τελωνεία ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες από την πλευρά τους θα ενσωματώσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες στα πληροφοριακά τους συστήματα κάνοντας χρήση των τυποποιημένων διαδικασιών που περιγράφονται στα αρχεία WSDL (Web Services Definition Language). Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα προγραμματισμού Microsoft Visual Studio.NET, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) Microsoft SQL Server και ως server ο IIS (Internet Information Services). Λέξεις Κλειδιά : διαλειτουργικότητα, διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, μεσισμικό, άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό εκτελωνισμού, τεχνικό αρχείο οχημάτων, τελωνεία, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Visual Studio.NET, SQL Server

8

9 Abstract The objective of this diploma thesis has been the design and deployment of an e-government system G2G (Government To Government), which is based on Service oriented architecture at system design level and on XML/Soap and Web Services at technology level. The system approaches security and versioning issues, while it obeys policies and standards defined by the Greek e-government Interoperability Framework (Greek-eGIF). The government organizations involved are the Greek Ministry of Transportations and Communications and the customs under the direction of the Greek Ministry of Finance. Communication between them has been achieved to date by bureaucratic process which presents potential danger and omissions. The system that is to be implemented includes the development of a middleware system, which will be based on a server of the Greek Ministry of Transportations and Communications, will connect to the central database of that Ministry and provide electronic services to authenticated users. The customs as authenticated users on their behalf will incorporate the web services into their software systems implementing the standard procedures described in the files written in WSDL (Web Services Definition Language). Putting the system into effect required the use of the programming platform Microsoft Visual Studio.NET, of the Database Management System Microsoft SQL Server and of the server Internet Information Services (IIS). Keywords: interoperability, web services, service-oriented architecture, middleware, car license, customs certificate, certificate of importation confirming technical specification, customs, Greek Ministry of Transportations and Communications, Visual Studio.NET, SQL Server

10

11 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της Διπλωματικής Οργάνωση του Τόμου Περιγραφή Θέματος Τεχνολογίες σχετικές με Web Services Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture SOA) HTTP (HyperText Transfer Protocol) XML (extensible Markup Language) Γενική περιγραφή εγγράφου XML Ορθότητα XML εγγράφου XML Schema Λεκτικοί αναλυτές XML (XML Parsers) SOAP (Simple Object Transfer Protocol) SOAP over HTTP SOAP Exceptions and Errors SOAP Extensions WSDL (Web Services Description Language) UDDI (Universal Description, Definition and Integration) Ασφάλεια (Security) Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure PKI) Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates) Secure Shell Layer SSL Versioning Στόχος Φυσικό Πρόβλημα Απαιτούμενα στοιχεία στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων Απαιτούμενα στοιχεία στο Πιστοποιητικό Εκτελωνισμού Απαιτούμενα στοιχεία στην Άδεια Κυκλοφορίας Υφιστάμενο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας ΥΜΕ Τελωνείων... 36

12 Ορισμός Διαλειτουργικότητας Θεσμικό πλαίσιο Ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα και οδηγίες Περιγραφή συστήματος Εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη ενδιάμεσου συστήματος (middleware) Ανάλυση και Σχεδίαση Εισαγωγή UML (Unified Modeling Language) RUP (Rational Unified Process) YASM (Yet Another Software development Methodology) Microsoft Office Visio Έγγραφο Προδιαγραφών των Απαιτήσεων από το Λογισμικό Σύστημα Εισαγωγή Σκοπός Εμβέλεια Ορισμοί, Ακρωνύμια, Συντομογραφίες Αναφορές Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης Στίγμα Προοπτική Γενική εικόνα Περιορισμοί σχεδίασης Συμμόρφωση με τα πρότυπα Ιδιώματα Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Περίπτωση Χρήσης Περίπτωση Χρήσης Περίπτωση Χρήσης Έγγραφο Περιγραφής Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή Σκοπός Ενδιαφερόμενοι Βιβλιογραφία Αρχιτεκτονικές αποφάσεις Πλατφόρμα (υλισμική, λογισμική) Σχολή / Γλώσσα προγραμματισμού

13 Κωδική γλώσσα Ρυθμός Αρχιτεκτονικές Όψεις Περιβαλλοντική / Υπηρεσιακή Πλατφορμική Χρηστική Δομική Εκτελεστική Αιτιολόγηση Έγγραφο Περιγραφής Λεπτομερούς Σχεδίου Εισαγωγή Σκοπός Ενδιαφερόμενοι Βιβλιογραφία Σχεδιαστικές Αποφάσεις SOAP Headers Διαχείριση Σφαλμάτων Σχεδιαστικά Μορφήματα Σχεδιαστικές Όψεις Αποσυνθετική Δεδομενική Συνεργατική Διαπροσωπειακή Υλοποίηση Έλεγχος Εργαλεία υλοποίησης Microsoft Visual Studio.NET NET Framework ASP.NET ADO.NET C#.NET Internet Information Services - IIS Microsoft SQL Server Λεπτομέρειες υλοποίησης Αποθηκευμένες διαδικασίες Stored Procedures Οδηγίες Εγκατάστασης

14 4.3.1 Αρχικά Server-side Απαιτήσεις Συστήματος Εγκατάσταση ενδιάμεσου συστήματος YMEToTelonio Services Client-side Απαιτήσεις Συστήματος Εγκατάσταση Προγράμματος Πελάτη Έλεγχος εφαρμογής Έγγραφο Περιγραφή Δυναμικού Ελέγχου Οντότητα προς έλεγχο Είδος ελέγχου Περιπτώσεις Δοκιμής Πρόγραμμα πελάτη με διεπαφή χρήστη Πρόγραμμα πελάτη που καλείται από τη γραμμή εντολών Επίλογος Σύνοψη Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις Βιβλιογραφία Παράρτημα: Stored Procedures

15 Πίνακας σχημάτων Σχήμα : Δομή των Web Services Σχήμα : Αρχιτεκτονική των Web Services Σχήμα : Service-oriented αρχιτεκτονική Σχήμα : Παράδειγμα XML εγγράφου Σχήμα : Παράδειγμα XML εγγράφου και XML Schema Σχήμα : Δομή μηνύματος SOAP Σχήμα : Παράδειγμα μηνύματος SOAP Σχήμα : Παράδειγμα HTTP header Σχήμα 2.1.9: Δομή εγγράφου WSDL Σχήμα : Παράδειγμα Εγγράφου WSDL Σχήμα : Πρωτόκολλο χειραψίας SSL Σχήμα : Γενικό διάγραμμα ροής εργασιών>> Σχήμα : Δομή συστήματος ΥΜΕΤοΤelonio Services Σχήμα : Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης Σχήμα : Οθόνη Login Σχήμα : Οθόνη Αρχική Σελίδα Σχήμα : Οθόνη Αναζήτηση Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων Σχήμα : Χρηστική όψη Οθόνη Προβολή Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων Σχήμα : Χρηστική όψη Οθόνη Προβολή μηνύματος λάθους Σχήμα : Διάγραμμα ροής ΛήψηΤεχνικούΑρχείουΟχημάτων Σχήμα : Οθόνη Καταχώρηση Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού Σχήμα : Οθόνη Προβολή μηνύματος επιτυχίας Σχήμα : Διάγραμμα ροής ΑποστολήΠιστοποιητικούΕκτελωνισμού Σχήμα : Οθόνη Αναζήτηση Άδειας Κυκλοφορίας Σχήμα : Οθόνη Αναζήτηση Άδειας Κυκλοφορίας με βάση Αριθμό Πλαισίου Σχήμα : Οθόνη Αναζήτηση Άδειας Κυκλοφορίας με βάση Αριθμό Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού Σχήμα : Οθόνη Άδεια Κυκλοφορίας Σχήμα : Διάγραμμα ροής ΛήψηΆδειαςΚυκλοφορίας Σχήμα : Περιβαλλοντική / υπηρεσιακή όψη Σχήμα : Πλατφορμική όψη Σχήμα : Χρηστική όψη Σύνολο Οθονών

16 Σχήμα : Δομική όψη (επίπεδο 0) Σχήμα : Δομική όψη πελάτη με διεπαφή χρήστη (επίπεδο 1) Σχήμα : Δομική όψη πελάτη με κλήση από τη Γραμμή Εντολών (επίπεδο 1) Σχήμα : Δομική όψη εξυπηρετητή (επίπεδο 1) Σχήμα : Δομική όψη εξυπηρετητή βάσης δεδομένων (επίπεδο 1) Σχήμα : Εκτελεστική όψη Σχήμα : Επικεφαλίδα YMEHeaderIn Σχήμα : Επικεφαλίδα YMEHeaderOut Σχήμα : Στοιχείο YMEFault Σχήμα : Αποσυνθετική Όψη (Α) Σχήμα : Αποσυνθετική Όψη (Β)>> Σχήμα : Δεδομενική όψη Διάγραμμα οντοτήτων - συσχετίσεων Σχήμα : Δεδομενική όψη Σχήμα Βάσης Δεδομένων Σχήμα : Διάγραμμα κλάσεων του XML Schema TechnikoArcheioOchimaton-v1-0.xsd. 97 Σχήμα : Διάγραμμα κλάσεων του XML Schema PistopoihtikoEktelonismoy-v1-0.xsd Σχήμα : Διάγραμμα κλάσεων του XML Schema AdeiaKykloforias-v1-0.xsd Σχήμα : Συνεργατική όψη Διάγραμμα καταστάσεων Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού105 Σχήμα : Συνεργατική όψη Ακολουθιακό Διάγραμμα Λήψη Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων Σχήμα : Συνεργατική όψη Ακολουθιακό Διάγραμμα Καταχώρηση Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού Σχήμα : Συνεργατική όψη Ακολουθιακό Διάγραμμα Αναζήτηση Άδειας Κυκλοφορίας με βάση τον Αριθμό Πλαισίου Σχήμα : Συνεργατική όψη Ακολουθιακό Διάγραμμα Αναζήτηση Άδειας Κυκλοφορίας με βάση τον Αριθμό Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού Σχήμα : Αρχιτεκτονική του.net Framework Σχήμα : Αρχιτεκτονική του ADO.NET Σχήμα : Οθόνη YMEToTelonio Services Login Σχήμα : Οθόνη Welcome Σχήμα : Οθόνη GetEgkrisiTypoy Σχήμα : Οθόνη TechnikoArcheioOchimaton Σχήμα : Οθόνη PistopoihtikoEktelonismoy Σχήμα : Οθόνη ResultPistopoihtikoyEktelonismoy Σχήμα : Οθόνη GetLicense Σχήμα : Οθόνη GetLicenceByArithmoPlaisioy Σχήμα : Οθόνη AdeiaKykloforias (Α1) Σχήμα : Οθόνη AdeiaKykloforias (Β1)

17 Σχήμα : Οθόνη AdeiaKykloforias (Γ1) Σχήμα : Οθόνη GetLicenceByPistopEktel Σχήμα : Οθόνη AdeiaKykloforias (Α2) Σχήμα : Οθόνη AdeiaKykloforias (Β2) Σχήμα : Οθόνη ErrorPage που ακολουθεί την GetEgkrisiTypoy Σχήμα : Οθόνη PistopoihtikoEktelonismoy Σχήμα : Οθόνη ErrorPage που ακολουθεί την PistopoihtikoEktelonismoy Σχήμα : Οθόνη ErrorPage που ακολουθεί την GetLicenceByArithmoPlaisioy Σχήμα : Οθόνη ConsoleTelonio.exe για δεδομένα εισόδου a1.txt Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος AdeiaKykloforiasByArithmoPlaisioy.xml (A) Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος AdeiaKykloforiasByArithmoPlaisioy.xml (B) Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος AdeiaKykloforiasByPistopEktel.xml (A) Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος AdeiaKykloforiasByPistopEktel.xml (B) Σχήμα : Αρχείο εισόδου a3.xml Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος ResultPistopEktel.xml Σχήμα : Αρχείο αποτελέσματος TechnikoArcheioOchimaton.xml Πίνακας πινάκων Πίνακας : Πεδία επικεφαλίδας YMEHeader Πίνακας : Κατηγορίες σφαλμάτων Client Πίνακας : Περιγραφή σφαλμάτων Client Πίνακας : Πεδία στοιχείου YMEFault

18 7

19 1 Εισαγωγή Ο παρόν τόμος αποτελεί την τεκμηρίωση της σχεδίασης και της ανάπτυξης ενός ενδιάμεσου συστήματος (middleware) το οποίο αυτοματοποιεί την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται η γνωστική περιοχή και το θέμα στο οποίο στηρίζεται η διπλωματική εργασία, καθώς και η οργάνωση του τόμου σε κεφάλαια. 1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής Με την ταχύτατη εξάπλωση του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορέων της πολιτείας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη μορφή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο στην παροχή on-line υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά συνιστά ένα νέο σύνολο τεχνολογικά υποβοηθούμενων διαδικασιών, που προάγουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες, τους διεθνείς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις ή τις κυβερνήσεις άλλων κρατών. Για την επίτευξή της δεν αρκεί το επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών μέσω διαδικτύου, αλλά θα πρέπει να φτάσει στο σημείο της ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες σε ένα πλήρως διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διακρίνονται σε: Κυβέρνηση προς Πολίτη (G2C), Κυβέρνηση προς Επιχείρηση (G2B) και Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (G2G), ανάλογα με το ποιος παρέχει την υπηρεσία και σε ποιον απευθύνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπηρεσίας Κυβέρνησης προς Πολίτη είναι το σύστημα TAXIS μέσω του οποίου οι φορολογούμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν την 8

20 φορολογική τους δήλωση από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω internet χωρίς να είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στις κατά τόπους εφορίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την υλοποίηση ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης G2G (Government To Government) μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και των Τελωνειακών Αρχών, οι οποίες είναι ένα σύνολο οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπάρχουσα ροή εργασιών ανάμεσα στους κυβερνητικούς οργανισμούς είναι: Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών εκδίδει τεχνικά αρχεία οχημάτων, τις λεγόμενες εγκρίσεις τύπου, οι οποίες περιέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος που διαθέτει έγκριση να εισαχθεί στη χώρα μας, και τις αποθηκεύει στην κεντρική βάση δεδομένων του. Κατά την άφιξη ενός οχήματος στην επικράτεια της χώρας μας, οι Τελωνειακές Αρχές ανατρέχουν στις εγκρίσεις τύπου του ΥΜΕ για να ελέγξουν τη συμμόρφωση του οχήματος με κάποια από αυτές. Στη συνέχεια, εκδίδουν το πιστοποιητικό εκτελωνισμού, το οποίο επιβεβαιώνει ότι για το συγκεκριμένο όχημα έχουν καταβληθεί τα τέλη ταξινόμησης και έχει εισαχθεί νόμιμα στη χώρα. Μόλις το όχημα πουληθεί σε κάποιο ιδιώτη, θα πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα της άδειας κυκλοφορίας από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΝΥΜΕ). Οι ΝΥΜΕ με τη σειρά τους απαιτούν προσκόμιση του έντυπου πιστοποιητικού εκτελωνισμού του οχήματος και εκδίδουν την άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος. Παράλληλα, οι ΝΥΜΕ επιστρέφουν έντυπο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην Τελωνειακή Αρχή που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Εκτελωνισμού. Η υφιστάμενη ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και τις Τελωνειακές Αρχές μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη βοήθεια των XML/SOAP και Web Services σε επίπεδο τεχνολογιών και της Service Oriented Architecture σε επίπεδο σχεδιασμού συστημάτων. Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε ένα ενδιάμεσο σύστημα (middleware) στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών. Για λόγους πληρότητας της εφαρμογής, θα αναπτυχθούν δύο προγράμματα πελάτες (clients), που μπορούν να εγκατασταθούν στις Τελωνειακές Αρχές και θα χρησιμοποιούν τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες από το ενδιάμεσο σύστημα. Τα οφέλη από την ένταξη της διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και των τελωνείων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι πολλαπλά και συνοψίζονται σε: Άμεση και καθολική πληροφόρηση των Φορέων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Διασφαλίζεται η πιστότητα των εγγράφων και οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 9

21 Επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών με διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Αποκλείεται το ενδεχόμενο δημιουργίας λαθών καθώς δεν απαιτούνται εκτυπώσεις και καταχωρήσεις δεδομένων όπως με τη μεταφορά έντυπων ή χειρόγραφων πιστοποιητικών. Αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών οργανισμών. Μείωση του κόστος παροχής πληροφορίας και υπηρεσιών, καθώς ελαχιστοποιούνται τα διακινούμενα έγγραφα σε έντυπη μορφή και οι αναγκαίοι χώροι αποθήκευσής τους. Για την υλοποίηση της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα εργαλεία : Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) Microsoft SQL Server Η πλατφόρμα ανάπτυξης Microsoft Visual Studio.NET 2003 Professional. Η γλώσσα προγραμματισμού Visual C#.NET. Ο εξυπηρετητής διαδικτύου (web server) Internet Information Services (IIS) 5.1 της Microsoft, στον οποίο θα τρέχουν οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες. Από τη στιγμή της ανάληψης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποφασίστηκε να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία εκπόνησης : Εξοικείωση με το φυσικό πρόβλημα μέσω της μελέτης διατάξεων, διαδικασιών που ακολουθούνται και ηλεκτρονικών φυσικών αρχείων που τηρούνται (εγκρίσεις τύπου, πιστοποιητικά εκτελωνισμού, άδειες κυκλοφορίας). Μελέτη των τεχνολογικών πρότυπων και σχετικής βιβλιογραφίας (IDABC: Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: UK e-gif: Εξοικείωση με τα εργαλεία υλοποίησης. Βασικός σχεδιασμός του διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων (ER), της βάσης δεδομένων, των διαγραμμάτων ροών εργασίας των διαδικτυακών υπηρεσιών (workflow diagrams) και των XML Schemas στα οποία θα υπακούν τα έγγραφα που ανταλλάσσονται. Εκπόνηση εγγράφων : Προδιαγραφών Απαιτήσεων από το Λογισμικό Σύστημα, Περιγραφής Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Περιγραφής Λεπτομερούς Σχεδίου. Λεπτομερής σχεδιασμός του ενδιάμεσου συστήματος. Υλοποίηση εφαρμογής και συγγραφή κώδικα διαδικτυακών υπηρεσιών και πρόγραμμα πελάτη (client). Έλεγχος συστήματος, εξαγωγή συμπερασμάτων και δυνατών επεκτάσεων. 10

22 1.2 Οργάνωση του Τόμου Ο τόμος της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει οργανωθεί σε 7 κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη διαδικασία ανάπτυξης που αναφέρθηκε προηγουμένως και περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που εκπονήθηκαν: Το 1 ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται η διπλωματική εργασία. Το 2 ο κεφάλαιο ξεκινάει με μια περιγραφή των τεχνολογιών στις οποίες στηρίζονται οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες και στη συνέχεια αναλύει τον στόχο που καλείται να ικανοποιήσει η εφαρμογή. Συγκεκριμένα, καταγράφει το φυσικό πρόβλημα, ορίζει κάποιες σχετικές με αυτό έννοιες και καταλήγει με μια συνοπτική παρουσίαση του συστήματος που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Το 3 ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ανάλυση και το Σχεδιασμό του συστήματος. Αρχικά, εισάγει τον αναγνώστη στις μεθοδολογίες και τα εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων. Έπειτα, εμφανίζονται τα έγγραφα: Προδιαγραφών Απαιτήσεων από το Λογισμικό Σύστημα (ΠΑΛΣ), Περιγραφή του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (ΠΑΣ) και Περιγραφή του Λεπτομερούς Σχεδίου (ΠΛΣ). Το 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζει ουσιαστικά την υλοποίηση και τον έλεγχο της εφαρμογής. Μετά από μια θεωρητική ανασκόπηση των εργαλείων υλοποίησης, περιγράφονται ορισμένες λεπτομέρειες στην υλοποίηση και παρέχονται οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση του ποιοτικού ελέγχου του συστήματος. Το 5 ο κεφάλαιο αποτελεί μια σύνοψη της παρούσας διπλωματικής εργασίας και παρατίθενται συμπεράσματα και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος που υλοποιήθηκε. Στο 6 ο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση του τόμου και της εφαρμογής. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 το Παράρτημα περιέχει τον κώδικα των αποθηκευμένων διαδικασιών που δημιουργήθηκαν. 11

23 2 Περιγραφή Θέματος Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίηση μιας Διαδικτυακής υπηρεσίας με την ανάλυση των τεχνολογιών και των προτύπων που απαιτούνται. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο στόχος που αναμένεται να ικανοποιήσει το θέμα από τη σκοπιά του φυσικού προβλήματος και του υφιστάμενου πλαισίου για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών οργανισμών. Κλείνοντας, δίνεται μια συνοπτική περιγραφή του συστήματος που υλοποιήθηκε. 2.1 Τεχνολογίες σχετικές με Web Services Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες παρέχουν ένα τυποποιημένο τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού ανεξάρτητα από την πλατφόρμα και το πλαίσιο εργασίας (framework), στα οποία έχουν υλοποιηθεί, και χωρίς να απαιτούν καμία αλλαγή στον μηχανισμό του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα και ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα, όπως XML (extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transport Protocol) ή FTP (File Transfer Protocol). Οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες δημοσιεύονται, οπότε η εύρεση και η χρήση τους γίνονται ταχύτατα, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν και να ανανεωθούν με εύκολο και οικονομικό τρόπο. Με άλλα λόγια, οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποτελούν σήμερα το επόμενο βήμα στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό : αντί της ανάπτυξης λογισμικού από ένα μικρό πλήθος βιβλιοθηκών κλάσεων που παρέχονται σε μια θέση, οι προγραμματιστές μπορούν να προσπελάσουν αμέτρητες βιβλιοθήκες μέσω ενός 12

24 δικτύου υπολογιστών, το οποίο μπορεί να είναι το internet, κάποιο intranet ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δίκτυο. Κοινά αποδεκτός ορισμός για τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες δεν έχει επικρατήσει ακόμα, αν και έχουν προταθεί πολλοί, ανάμεσα στους οποίους και ο ορισμός που δίνει το World Wide Web Consortium (W3C) : «Διαδικτυακή Υπηρεσία ονομάζεται μια εφαρμογή λογισμικού, που αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό ενιαίο προσδιοριστικό πόρου URI (Uniform Resource Identifier). Το περιβάλλον διεπαφής (interfaces) και τα σημεία πρόσδεσης (bindings) πρέπει να είναι καλά ορισμένα, να περιγραφούν και να ανακαλυφθούν ως δεδομένα XML (artifacts). Μια διαδικτυακή υπηρεσία υποστηρίζει απ ευθείας δοσοληψίες με άλλους πράκτορες με ανταλλαγή μηνυμάτων βασισμένων σε XML μέσω πρωτοκόλλων του διαδικτύου.». Σημειώνουμε ότι δεν αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία κάθε υπηρεσία που παρέχεται μέσω διαδικτύου, όπως για παράδειγμα η on-line υπηρεσία κράτησης δωματίων που παρέχεται από μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσω του εξυπηρετητή της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα της. Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί μια υπηρεσία διαδικτυακή είναι η ύπαρξη μιας εφαρμογής λογισμικού με σταθερή, γνωστή σε όλους διαπροσωπεία, που κρύβει τις λεπτομέρειες υλοποίησης της υπηρεσίας και μέσω της οποίας γίνεται η κλήση της. Για την περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας, η ύπαρξη μιας διαδικτυακής υπηρεσίας κράτησης δωματίων θα έδινε το δικαίωμα σε όλα τα ενημερωτικά τουριστικά sites, αλλά και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να κλείνουν αυτόματα δωμάτιά της. Μια γενική εικόνα που παρουσιάζει μια διαδικτυακή υπηρεσία και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της απεικονίζονται στο επόμενο σχήμα : Σχήμα : Δομή των Web Services Μια διαδικτυακή υπηρεσία αποτελείται από πολλές συσχετιζόμενες τεχνολογίες που τοποθετούνται σε διαφορετικό επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, αναφέρουμε τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται και τα αναλύουμε εκτενέστερα μαζί με τα θέματα ασφάλειας και διαχείρισης στις επόμενες ενότητες. Αρχικά, απαιτείται ένα πρωτόκολλο για μεταφορά πληροφοριών μέσω δικτύου, όπως το HTTP 13

25 (HyperText Transfer Protocol), το SMTP (Simple Mail Transport Protocol) ή το FTP (File Transfer Protocol). Κάθε κλήση και απόκριση της υπηρεσίας θα πρέπει να «συσκευαστεί» σε ένα μήνυμα SOAP (Simple Object Access Protocol), το οποίο μπορεί να υφίσταται επεξεργασία από κάποιες επεκτάσεις SOAP (SOAP Extensions) πριν αποσταλεί από τον αιτούντα υπηρεσία (request agent) και παραδοθεί στον πάροχο υπηρεσίας (provider agent) και αντίστροφα. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και ο τρόπος που γίνεται η ανταλλαγή περιγράφονται λεπτομερώς στο αρχείο WSDL (Web Services Description Language). Επόμενο βήμα είναι η ανακάλυψη των υπηρεσιών, για την οποία υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις : η ύπαρξη ενός καταλόγου καταγραφής και δημοσίευσης των υπηρεσιών με τη μορφή υπηρεσίας καταγραφής (registry), όπως το UDDI (Universal Description, Definition and Integration) και το DISCO (Microsoft Discovery), που αποτελεί την πιο διαδεδομένη λύση, η ύπαρξη ιστοσελίδων παραπομπής σε υπηρεσίες, τύπου και και η ανακάλυψη υπηρεσιών peer-to-peer, όπου οι υπηρεσίες ανακαλύπτουν η μια την άλλη δυναμικά μέσα σε ένα δίκτυο ομοτίμων. Σημειώνουμε ότι τα πρότυπα SOAP, WSDL, UDDI και DISCO έχουν γραφεί σε γλώσσα επισήμανσης XML (extensible Markup Language) και ενδεχομένως υπακούουν σε κάποιο έγγραφο DTD (Document Type Definition) ή XML Schema. Σχήμα : Αρχιτεκτονική των Web Services 14

26 2.1.2 Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture SOA) Σε επίπεδο σχεδιασμού συστημάτων, η ιδέα της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (SOA) κρύβεται πίσω από την υλοποίηση κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας. Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική υποστηρίζει χαλαρή διασύνδεση μεταξύ των components ώστε να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίησή τους. Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Οι υπηρεσίες είναι αναπαραστάσεις πραγματικών προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων ή επιχειρηματικών διαδικασιών, που καθορίζονται σε σχέση με το τι κάνουν και είναι προσπελάσιμες μέσω δικτύου. Οι υπηρεσίες προσδιορίζονται στα πλαίσια μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των προμηθευτών υπηρεσιών (provider agents) και των αιτούντων υπηρεσίες (requester agents). Δεν γνωστοποιείται η εσωτερική δομή ενός πράκτορα (agent) ούτε το πώς υλοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία. Οι αιτούντες υπηρεσίες μπορούν να ανακαλύψουν δυναμικά τις ιστοσελίδες τοποθεσίες που βρίσκονται οι αντίστοιχοι προμηθευτές. Μια υπηρεσία περιγράφεται από μεταδεδομένα (metadata) που μπορούν να διαβαστούν από τον υπολογιστή. Η περιγραφή περιλαμβάνει τις διεπαφές (interfaces) της υπηρεσίας και τη σημασιολογία της (contracts), τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμα, γλώσσα προγραμματισμού και λειτουργικό σύστημα. Οι XML και SOAP είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη SOA, καθώς αποτελούν πρότυπα, που δεν εξαρτώνται από πλατφόρμα. Συνήθως, για μια υπηρεσία προσφέρεται μικρός αριθμός λειτουργιών και ανταλλάσσονται μεγάλα και πολύπλοκα μηνύματα. Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει την SOA. Σχήμα : Service-oriented αρχιτεκτονική Συγκρίνοντας τα σχήματα και 2.1.3, η εξωτερική αρχιτεκτονική των Διαδικτυακών Υπηρεσιών μπορεί να περιγραφεί ως εξής : Οι προμηθευτές υπηρεσιών (service providers) δημιουργούν τις Διαδικτυακές υπηρεσίες, καθορίζουν μια διεπαφή για να μπορούν να κληθούν και δημιουργούν περιγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχεία 15

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 10/1/2011 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τεχνολογία Web Services» Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. WSDLBook:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. WSDLBook: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ WSDLBook: Web 2.0 εφαρμογή για WSDL Περιγραφές Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) Διπλωματική Εργασία του Γεωργακάκη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ. Transaction Reporting System (TRS)

Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ. Transaction Reporting System (TRS) Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ Transaction Reporting System (TRS) Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 Version 0.01 Τίτλος Κειμένου Διαχείριση Κειμένου : Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμ ή μα Ψήφιακώή ν Συστήμαή τών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμ ή μα Ψήφιακώή ν Συστήμαή τών Τμ ή μα Ψήφιακώή ν Συστήμαή τών Π.Μ.Σ. Διδακτικ ή τής Τεχνολογιήας και Ψήφιακαή Συστ ή ματα Κατευή θυνσή Δικτυοκεντρικώή ν Συστήμαή τών Διπλωματική Εργασία Αναή λυσή, Σχεδιασμοή ς και Υλοποιήήσή Πλήροφοριακουή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ολοκλήρωση Συστημάτων και Εφαρμογών μέσω Web-Services Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 Έκδοση 1.1(Draft) 1/20 Table of Contents 1 Γενικά...4 1.1 Θέματα ασφάλειας...4

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Web Services. και SOAP

Web Services. και SOAP Web Services και SOAP Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή στα web services...3 2 Αρχιτεκτονική και δομικά στοιχεία των web services...9 3 XML...15 4 WSDL και UDDI...25 5 SOAP...32 6 Αναπτυσσόμενες τεχνολογίες...52

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Διαλειτουργικότητα Μανόλης Πεπονάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών

Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία -RPC 1 Υλοποίηση RPC Προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια στην κλήση RPC,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to JAX-WS. Φοιτητής : ηµόπουλος Κωνσταντίνος

Introduction to JAX-WS. Φοιτητής : ηµόπουλος Κωνσταντίνος Introduction to JAX-WS Φοιτητής : ηµόπουλος Κωνσταντίνος οµή Παρουσίασης Introduction to JAX-WS About Web Services Πρωτόκολλα WS Περιγραφή λειτουργίας WS JAX-WS Server/Client side Τα πλεονεκτήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language)

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language) SGML (Standard Generalized Markup Language) Γλώσσα για την περιγραφή της δομης και του περιεχομένου ηλεκτρονικών κειμένων Πλήρης Σύνθετη Δύσκολη στην εκμάθηση και την χρήση HTML (HyperText Markup Language)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο πρώτος τρόπος απεικόνισης πληροφορίας (και βασικός ως σήμερα). Αδυναμία πρώτων υπολογιστών να χειριστούν άλλη μορφή πληροφορίας. Πρόβλημα με καθιερωμένα πρότυπα (π.χ. ASCII), π.χ. σε πολυγλωσσικές

Διαβάστε περισσότερα