ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 1

2 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 Βελτίωση Δημοσίων υπηρεσιών... 4 Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα... 4 Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων... 4 II. Υφιστάμενες Δράσεις... 5 Πρόγραμμα 5 Ανοικτή ηλ. διαβούλευση και προσκλήσεις στελέχωσης (OpenGov.gr)... 6 GeoData... 7 Startup Greece... 7 Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ... 8 Δράσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων για ΤΠΕ... 9 Ανοικτή διάθεση Φορολογικών Στοιχείων... 9 III. Δεσμεύσεις OGP... 9 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής...10 Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων...10 Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα...11 Ενίσχυση Διαφάνειας

3 I. Εισαγωγή Συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο διοίκησης 1. Μια αλληλουχία ζητημάτων τροφοδοτεί ευρεία δυσπιστία από την πλευρά των πολιτών, η οποία οδηγεί στην εδραίωση χρόνιων τάσεων κυνισμού και αποστασιοποίησης, και τελικά, σε ένα βαθύτατο αίσθημα απογοήτευσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, οι πολίτες αισθάνονται αποξενωμένοι από την διοίκηση. Η τάση αυτή, πυροδοτεί την εμφάνιση της διαφθοράς και την περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, γεγονός το οποίο με τη σειρά του, τους κάνει να αισθάνονται ακόμα περισσότερο αποξενωμένοι. Επομένως, ο φαύλος κύκλος της ευνοιοκρατίας, του πελατειακού συστήματος, και της ελλιπούς συμμετοχής των πολιτών, τείνει να ανατροφοδοτείται. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τον κρίσιμο παράγοντα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπλοκής του πολίτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης το οποίο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα σύνολο πρωτοβουλιών ανοικτής διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης κατά τα επόμενα δύο έτη, είναι η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυση της ακεραιότητας στο δημόσιο τομέα, και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του υφιστάμενου πλαισίου ανοικτής διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της συνεργατικότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με το δημόσιο τομέα, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, και την αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, στο αντικείμενο της ανοικτής διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της ανοικτής διακυβέρνησης, περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την ενδυνάμωση του ρόλου των χρηστών. Οι δράσεις αυτές καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των συνεργατικών σχημάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη σπουδαιότητα της πρόσβασης και της αξιοποίησης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, καθώς και τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη μίας λεπτομερώς σχεδιασμένης πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 1 Μελέτη για την αντίληψη της διαφθοράς, 2009, Διεθνής Διαφάνεια 3

4 Βελτίωση Δημόσιων υπηρεσιών Παρά τις προσπάθειες οι οποίες κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί, οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν βελτιωθεί αισθητά, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην υφιστάμενη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση. Οι πολίτες, αναγκάζονται συχνά να καταφεύγουν σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα - ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της υγείας και της εκπαίδευσης. Για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη και παροχή νέων οι οποίες απαιτούνται, η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τους πολίτες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, υπό τη μορφή των προτάσεων, των παραπόνων, των ιδεών και των σχολίων, είναι απαραίτητο και αποτελεί πολύτιμη πληροφορία, αλλά και μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος συμβάλλει στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης. Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα Η διαφθορά στο Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζεται εκτενής και συνεπάγεται υψηλά κόστη, τα οποία συνδέονται με την αναποτελεσματική διακυβέρνηση κυρίως στον οικονομικό τομέα. Οι επιπτώσεις, αποτυπώνονται στα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς και στον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων αστάθειας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Η ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μίας σειράς μέτρων τα οποία θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς επίσης και τη λογοδοσία κάθε δημοσίου υπαλλήλου, κάθε δημόσιας οργάνωσης (σε κάθε επίπεδο), και κάθε υπεύθυνου λήψης αποφάσεων. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων Μια σειρά μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, στοχεύει στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού και των δημόσιων προμηθειών εστιάζοντας επίσης και στην αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων με τη μορφή είτε χρηματοδοτήσεων, είτε παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Επίσης, θα ληφθούν μέτρα για την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα με έμφαση στην υλοποίηση συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προώθηση διαφανούς και πολιτοκεντρικής κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση, την περικοπή των δαπανών, καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους που απορρέει από τις υφιστάμενες δυσλειτουργικές οργανωτικές δομές. Υπάρχει επίσης ανάγκη για νέες δράσεις, που θα προωθήσουν την ομοιόμορφη και διαφανή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών. 4

5 II. Υφιστάμενες Δράσεις Η χώρα μας έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές καινοτόμες δράσεις προς την κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης, με βασικά αντικείμενα την προώθηση της διαφάνειας, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων, την ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω ενός κεντρικού σημείου εξυπηρέτησης, αλλά και άλλες δράσεις με έμφαση στην ενδυνάμωση των πολιτών και τη συμμετοχική δημοκρατία μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στις 24 Μαΐου του 2011, ψηφίστηκε ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (http://egovplan.gr) εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες, όπως το δικαίωμα των πολιτών να συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες με χρήση ΤΠΕ, ενώ παράλληλα προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές δράσεις για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, ενώ πληροφορίες για το σύνολο των σχετικών δράσεων παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο ogp.opengov.gr. 1. Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για τη Διαφάνεια. Το Πρόγραμμα συνδυάζει τόσο το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 3861/2010) όσο και τα τεχνικά μέσα (et.diavgeia.gov.gr) για την εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης όλων των κυβερνητικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, από το σύνολο των δημόσιων φορέων, από τον Οκτώβριο του Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει δημοσιευτεί, αποκτώντας έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Oι πράξεις των φορέων δεν είναι εκτελεστές αν δεν αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έννοια της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, διαμορφώνοντας ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ πολίτη και κράτους. Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι: διασφάλιση της διαφάνειας των κυβερνητικών δράσεων συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση συμβολή στην εξάλειψη της διαφθοράς, με τη δημοσίευση των αποφάσεων στο διαδίκτυο ενίσχυση του δικαιώματος συμμετοχής των Πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας παροχή των αποφάσεων σε μορφές εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές από το μέσο πολίτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης των εσωτερικών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης Η πιο σημαντική καινοτομία του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δεν αποτελεί απλώς ένα σύστημα ΤΠΕ, αλλά συνδυάζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τις επιχειρησιακές διαδικασίες του δημόσιου τομέα, και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα. Μια άλλη καινοτομία του προγράμματος είναι ότι στηρίζεται σε συνεργατικές 5

6 πολιτικές διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες καλλιέργησαν και καθιέρωσαν μία νέα κουλτούρα σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Το τεχνολογικό μοντέλο ανάπτυξης του Προγράμματος στηρίζεται σε μία καινοτόμο στρατηγική, δίνοντας έμφαση στο ανοικτό περιεχόμενο και στην ανοικτή αρχιτεκτονική υλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις, μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας το ανοικτό περιεχόμενο του προγράμματος. Το πρόγραμμα Διαύγεια, αναπτύχθηκε με ανοικτό λογισμικό και φιλοξενείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές. Παράγοντες επιτυχίας του προγράμματος αποτελούν μεταξύ άλλων, η συνεργατική ανάπτυξη και η ανάπτυξη κουλτούρας ηθικής και λογοδοσίας στην εργασία, η συμμετοχικότητα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων για περαιτέρω χρήση και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Στατιστικά : Αναρτημένες αποφάσεις / : Ενταγμένοι Φορείς αποφάσεις / την ημέρα / Ενεργοί χρήστες Δικτυακός Τόπος: 2. Ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση και προσκλήσεις στελέχωσης (OpenGov.gr) Η δράση Ανοικτή Διακυβέρνηση (OpenGov.gr) ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τον Οκτώβριο του 2009, συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και βασίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Στο επίκεντρο της ανοικτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δημόσια διαβούλευση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων είναι οι βασικές δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr. Σχέδια νομοθετικού κειμένου (νόμων, υπουργικών αποφάσεων, προεδρικά διατάγματα) καθώς και δράσεις ή πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου (πολιτικές, οδικοί χάρτες κλπ) αναρτώνται σε ειδικό δημόσια προσβάσιμο ιστοχώρο για διαβούλευση πριν την οριστικοποίησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες, ΜΚΟ και φορείς) μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια τους και τις απόψεις τους, μέσω ειδικά δομημένης φόρμας. Τα σχόλια που υποβάλλονται, συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται από την αρμόδια για την εκάστοτε διαβούλευση αρχή, και στις περισσότερες περιπτώσεις ενσωματώνονται στο τελικό νομοθετικό κείμενο. Τον Οκτώβριο του 2010, μία νέα συμπληρωματική δράση ανοικτής διακυβέρνησης ακολούθησε την επιτυχία του Opengov.gr. Το Labs.OpenGov.gr, αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους, και τους τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Labs.OpenGov.gr γίνεται βήμα διαλόγου ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να αποκτήσουν νέα διάσταση, συμμετοχική και αποκεντρωμένη. H πλατφόρμα αυτής της δράσης ανοικτής διακυβέρνησης, αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Για την ανάπτυξή της αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες 6

7 υποδομές και ανοικτό λογισμικό. Η δράση υποστηρίζεται και συντονίζεται επιχειρησιακά από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (http://www.ekdd.gr) σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Στατιστικά 239: Διαβουλεύσεις / : Σχόλια 15: Υπουργεία / 140: Προσκλήσεις / 2.010: Θέσεις / : Αιτήσεις Labs.opengov.gr : Μέλη / 850 : Προτάσεις / : Σχόλια / 5 : Θεματικές Ενότητες Δικτυακός τόπος: 3. GeoData Ο δικτυακός τόπος geodata.gov.gr αποτελεί έναν κατάλογο, μία υπηρεσία απεικόνισης, με σκοπό την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων στους πολίτες. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2010, και αποτέλεσε μία από τις οκτώ δημόσιες υπηρεσίες για τη διάθεση ανοικτής δημόσιας πληροφορίας σε όλο τον κόσμο. Στη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει οδηγήσει σε άμεσα οφέλη ~20εκ ευρώ για τη δημόσια διοίκηση (επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας), ενώ έχει αξιοποιηθεί παραγωγικά από εκατοντάδες ΜΜΕ, μηχανικούς και ερευνητές. Στόχος της υπηρεσίας είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας από την επαναχρησιμοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η επίτευξη άμεσων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων από την επαναχρησιμοποίηση γεωχωρικών υπηρεσιών. Τέλος, το geodata.gov.gr προωθεί την εθνική και ευρωπαϊκή ατζέντα για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας (PSI) στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ευρώπης/ Ψηφιακής Ελλάδας Το geodata.gov.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης/ "Αθηνά" και στηρίζεται αποκλειστικά σε ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα. Στατιστικά μοναδικοί επισκέπτες /109 χώρες /1.000 μοναδικοί επισκέπτες ημερησίως 350GB γεωχωρικά δεδομένα / 179 datasets / 18TB data served 20M Ευρώ οφέλη στο δημόσιο τομέα / 50% χρησιμοποιούν το geodata.gov.gr για επιχειρηματικές δραστηριότητες Δικτυακός Τόπος: 4. Startup Greece Το Startup Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Μέσα από το Startup Greece κάθε πολίτης, οργάνωση, επιχείρηση, σύνδεσμος, ερευνητικό ινστιτούτο, κοινωνικός και οικονομικός φορέας, καλείται να γίνει μέλος μιας δημιουργικής κοινότητας, να προσθέσει τις γνώσεις και την εμπειρία του, να προσδώσει αξία στην προσπάθεια με τους ανθρώπους και τις ιδέες του. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών. 7

8 Το StartUp Greece παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει την επιχείρησή του στην Ελλάδα (κίνητρα, χρηματοδότηση, νομικό πλαίσιο, έρευνες) χρησιμοποιεί τα social media για να φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, φορείς, για να γεννηθούν συνεργασίες και επενδυτικά σχέδια απαντά στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον διάλογο, τη λογοδοσία. Δικτυακός Τόπος: 5. Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ Η Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και παρέχει πληροφόρηση και ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο βασικός σκοπός της είναι να συγκεντρώνει και να οργανώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες του δημόσιου τομέα με δομημένο τρόπο, ώστε να μπορούν να διατίθενται ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΡΜΗΣ έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως μοναδικό σημείο επαφής για τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων και των διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για να το επιτύχει αυτό η πύλη ΕΡΜΗΣ βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και αρχές διαλειτουργικότητας. Από επιχειρησιακή άποψη, το έργο βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν: Την πλήρη συλλογή και οργάνωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, και στη συνέχεια τη διανομή τους μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όσον αφορά στις συναλλαγές τους με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την παροχή και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την παροχή τους από ένα κεντρικό σημείο. Την παροχή διαφορετικών μεθόδων ταυτοποίησης για την υλοποίηση των απαιτήσεων που η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιτάσσει. Αυτές οι μέθοδοι ποικίλουν, από την χρήση ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης έως την ισχυρότερη των ψηφιακών πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τη χρήση έξυπνων καρτών. Τα παρακάτω ψηφιακά πιστοποιητικά διατίθενται σε πολίτες / επιχειρήσεις και τους δημόσιους υπαλλήλους: oπιστοποιητικό για ψηφιακές υπογραφές και ταυτοποίηση: παρέχεται για χρήση ψηφιακών υπογραφών. oπιστοποιητικό κρυπτογράφησης: χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση εμπιστευτικότητας στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων. Στατιστικά : Περιγραφές υπηρεσιών και φόρμες υπηρεσιών / 217 : Υπηρεσίες επιπέδου 3 & 4 / 13 : Υπηρεσίες επιπέδου 5 Δικτυακός τόπος: 8

9 6. Δράσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων για ΤΠΕ Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μία σειρά χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό ρίσκου προκειμένου να επενδύσουν σε εξωστρεφείς τεχνολογικές καινοτομίες. Μέσω προϊόντων δανειοδότησης με προνομιακούς όρους καθώς και άμεσες επιδοτήσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί την επίτευξη ενός επενδυτικού οικοσυστήματος στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) - αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα - υπογράφηκαν συμφωνίες με τρείς μεγάλες ελληνικές τράπεζες, παρέχοντας δάνεια συνολικού ποσού 180 εκ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα παρεχόμενα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ ) και τις τράπεζες, με επιμερισμό του ρίσκου βάσει του κανόνα 50% - 50%. Όσον αφορά τις άμεσες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώθηκε η δράση ICT4GROWTH προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Η δράση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, γνωστή και ως μίνι - επενδυτικός νόμος, στοχεύοντας στη στήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων από έως 20 εκατ. ευρώ στον τομέα των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, βασικός στόχος της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 7. Ανοικτή διάθεση Φορολογικών Στοιχείων H Δράση για Ανοικτά φορολογικά στοιχεία έχει σαν πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας απόδοσης ευθύνης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, από το 2000 μέχρι και σήμερα έχει δημοσιεύσει εκτενή στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα, έχει καταστήσει διαθέσιμα καθημερινά στατιστικά στοιχεία απόδοσης των ΔΟΥ για τον αριθμό των υποθέσεων και το στάδιο διεκπεραίωσης τους (ανοικτές, διεκπεραιωμένες) σε όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε διαφορετικά συστήματα για την διασταύρωση και επιβεβαίωση στοιχείων. Δικτυακός τόπος: III. Δεσμεύσεις OGP Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να αναλάβει. Η επιλογή έγινε συνδυάζοντας την Εθνική Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ, με την ανατροφοδότηση (feedback) που προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου, καθώς και εργαστήρια συνεργασίας που οργανώθηκαν στο αντικείμενο. 9

10 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ορισμένα on-line εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής πολιτών και οργανισμών στη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στη διαβούλευση πάνω στο νομοθετικό έργο. Η πρώτη χρήση των εργαλείων αυτών έδειξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η δέσμευση για προώθηση της δημόσιας συμμετοχής στις διαδικασίες αυτές απαιτείται και από την Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ, καθώς και από τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο δράσης του OGP. Στόχος: Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής Σκοπός 1: Σκοπός 2: Αύξηση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων που διέρχονται την διαδικασία διαβούλευσης μέσω διαδικτύου Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών Σκοπός 1: Αύξηση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων που διέρχονται την διαδικασία διαβούλευσης μέσω διαδικτύου Η διαβούλευση μέσω διαδικτύου είναι προς το παρόν περιορισμένη. Στόχος είναι στο προσεχές έτος (Ιούνιος 2013), να διπλασιαστεί ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων που υπόκεινται την διαδικασία διαβούλευσης μέσω διαδικτύου, καθώς επίσης και να αυξηθεί η δημόσια συμμετοχή και η πληροφόρηση (feedback) που λαμβάνεται. Σκοπός 2: Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών Αυτή την στιγμή απουσιάζει η μεθοδολογία επεξεργασίας όλων των σχολίων και προτάσεων. Η ομάδα που διοργανώνει ή έχει τη γενική εποπτεία της υποδοχής των σχολίων, πρέπει να αναπτύξει μία γραμμή ελέγχου εντός της διαδικασίας, προκειμένου να τεκμηριώνεται επαρκώς τι ελήφθη υπ όψιν, ποια κριτήρια εφαρμόστηκαν κατά την στάθμιση των στοιχείων της διαβούλευσης, και επομένως, με ποιον τρόπο οι απόψεις όσων αναμείχτηκαν στην διαδικασία αυτή, έχουν συμβάλει στη βελτίωση του περιεχομένου. Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων Η Ελληνική Κυβέρνηση εστιάζει στην πιο αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ένα Ευρωπαϊκό Task Force υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή, κινητοποιώντας σχετική τεχνογνωσία από διεθνείς οργανισμούς, προωθώντας ένα υγιές και βιώσιμο ρυθμιστικό περιβάλλον. Στόχος: Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων Σκοπός 1: Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών Λειτουργία κεντρικού συστήματος ERP 10

11 Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών Η ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη προμηθευτεί το απαραίτητο ηλεκτρονικό σύστημα, με στόχο την κεντρική διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών για όλα τα Υπουργεία. Το λογισμικό εγκαθίσταται, ενώ παράλληλα, υλοποιείται το απαραίτητο έργο ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών. Σε ένα χρόνο το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία, καλύπτοντας μέρος του πεδίου εφαρμογής του έργου. Σε δύο χρόνια το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό, καλύπτοντας όλα τα Υπουργεία. Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ERP (διαχείρισης πόρων) Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός κοινού λογιστικού σχεδίου και η υλοποίηση ενός κεντρικού ERP συστήματος σε όλα τα Υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς. Μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου, μελετάται η παραμετροποίηση/ δομή του συστήματος, κι έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του σχετικού λογισμικού. Μέσα στον επόμενο χρόνο, θα αποσαφηνιστούν σημαντικά θέματα που αφορούν στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησης των παγίων, το μοντέλο κοστολόγησης και τα KPIs παρακολούθησης. Σε δύο χρόνια το σύστημα θα είναι σε πιλοτική λειτουργία. Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS (διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου) Αυτή την στιγμή κάθε οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει το δικό του σύστημα για την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και μέσα στο επόμενο έτος, θα σχεδιαστεί και θα ξεκινήσει το κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS), που θα αφορά στις διαδικασίες, τις μεθόδους και την υποδομή πληροφορικής που απαιτείται για την συνολική κι ενοποιημένη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά κατά τρόπο διαφανή, προωθώντας τις αρχές της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των στελεχών. Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα Τα δημόσια κρατικά δεδομένα/στοιχεία αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία ακόμα δεν αξιοποιείται. Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος πάροχος και συλλέκτης της πληροφορίας. Αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια αναμένεται να επιφέρει τεράστια πλεονεκτήματα ανάπτυξης, όπως υποδεικνύεται από τον ιδιωτικό τομέα, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου δράσης. Προσβλέπουμε στην ενθάρρυνση άτυπων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων για την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων, με στόχο να παραχθούν εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες θα επιφέρουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών, θα παράξουν καινοτομία και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Στόχος: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 11

12 Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δημόσιων δεδομένων από το παρατηρητήριο τιμών Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νομικών θεμάτων αναφορικά με κρατικά γεωγραφικά δεδομένα Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δημόσιων δεδομένων από το παρατηρητήριο τιμών Το παρατηρητήριο τιμών αποτελεί έναν κρατικό οργανισμό, ο οποίος κάθε μέρα συλλέγει τιμές για όλα τα καθημερινά προϊόντα. Παρότι οι πληροφορίες συλλέγονται, παραμένει δύσκολο να ερευνηθούν και να μελετηθούν. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ο στόχος που έχει τεθεί είναι όλες αυτές οι πληροφορίες να εξαχθούν σε μια ηλεκτρονικά αναγνώσιμη και ευχερώς αξιοποιήσιμη και επεξεργάσιμη μορφή. Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νομικών θεμάτων αναφορικά με κρατικά γεω-δεδομένα Η ποικιλία των γεωγραφικών πληροφοριών συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται διαρκώς σε ένα σημείο (ιστοσελίδα) αναφοράς. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι όλα τα σχετικά δεδομένα να αποθηκευτούν πλήρως. Ωστόσο, η χρήση και αναδιανομή αυτών των πληροφοριών είναι ακόμη δύσκολή, εξαιτίας της έλλειψης του αναγκαίου νομικού πλαισίου. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνισθούν τα θέματα που ανακύπτουν, με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων Η υφιστάμενη δράση ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων θα εμπλουτιστεί με τριμηνιαία αναφορά ληξιπρόθεσμων οφειλών, με μηνιαία αναφορά δεικτών προόδου των ΔΟΥ, και με κατάλληλο web service παροχής δεδομένων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ενίσχυση Διαφάνειας Η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις και τις ενέργειες του δημόσιου τομέα θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, καθώς και στην αύξηση της υπευθυνότητας των δημόσιων λειτουργών και των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις. Η Διαφάνεια θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες επενδύσεων. Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράμματος Διαφάνειας 12

13 Σκοπός 2: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράμματος Το Πρόγραμμα αποτελεί μία τεράστια βάση δεδομένων με διοικητικές πράξεις, και ως τέτοια, χρειάζεται την κατάλληλη λειτουργικότητα για να διαλέγει, να αποθηκεύει και να διαμοιράζει πληροφορίες αποτελεσματικά. Το λογισμικό θα βελτιωθεί για να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες αναζήτησης και παραμετροποίησης στους πολίτες. Επίσης θα τεθούν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διεπαφές (διαλειτουργικότητα συστημάτων), από και προς άλλες δημόσιες διοικητικές εφαρμογές (για παράδειγμά συστήματα διαχείρισης εγγράφων και συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου). Σκοπός 2: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον κύκλο προμηθειών, σε όλες τις οντότητες και φορείς του δημόσιου τομέα, θα αναρτώνται σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (agora.gov.gr). Η καταγραφή των πληροφοριών θα ξεκινά από την αρχική εκδήλωση της αναγκαιότητας για συγκεκριμένη προμήθεια, μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και της πληρωμής. Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων Τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα θα συνεργαστούν και διαλειτουργήσουν με το Εθνικό Τυπογραφείο, το Πρόγραμμα συστήματα καλής νομοθέτησης και το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής σύνταξης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. 13

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή Agenda ψηφιακές εμπειρίες διάσταση της καινοτομίας δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στασής ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα