ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1

2 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγή και Υπόβαθρο... 3 Βελτίωση ηµόσιων υπηρεσιών... 3 Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο ηµόσιο Τοµέα... 3 Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων... 4 Κεφάλαιο ΙΙ. ιαδικασία... 5 Εκπόνηση αρχικού Σχεδίου ράσης ιαβούλευση επί του Σχεδίου ράσης... 6 Εκπόνηση Αναφοράς Προόδου... 6 Προκλήσεις... 7 Κεφάλαιο ΙΙΙ. Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ράσης... 8 Σκοπός 1: Αύξηση του αριθµού νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται την διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου... 9 Σκοπός 2: Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών...11 III.2 Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση ηµόσιων Πόρων...12 Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών...12 Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ERP...13 Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος HRMS...13 III.3 Ανοικτά ηµόσια εδοµένα...13 Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δηµόσιων δεδοµένων από το παρατηρητήριο τιµών...14 Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νοµικών θεµάτων αναφορικά µε κρατικά γεω-δεδοµένα...14 Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων...15 III.4 Ενίσχυση της ιαφάνειας...17 Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ για τη διαφάνεια17 Σκοπός 2: ηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα...18 Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δηµόσιων εγγράφων...19 Κεφάλαιο IV. Συµπεράσµατα και Επόµενα Βήµατα

3 Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγή και Υπόβαθρο Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή ηµόσια ιοίκηση και ιακυβέρνηση, η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών για την Ανοικτή ιακυβέρνηση (Open Government Partnership - OGP), στην οποία εντάχθηκε επίσηµα τον Απρίλιο του 2012 µε την παρουσίαση του εθνικού Σχεδίου ράσης. Η εφαρµογή του Σχεδίου ράσης αποσκοπεί στον εµπλουτισµό του υφιστάµενου πλαισίου ανοικτής διακυβέρνησης, µε σκοπό την ενίσχυση της εφαρµογής των αρχών της διαφάνειας, της συµµετοχικότητας, της συνεργατικότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών µέσα από την ενεργή συµµετοχή των πολιτών και την καθηµερινή τους αλληλεπίδραση µε το δηµόσιο τοµέα, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων, και την αξιοποίηση προγραµµάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, στο αντικείµενο της ανοικτής διακυβέρνησης. Ο σχεδιασµός της Εθνικής Στρατηγικής στο τοµέα της ανοικτής διακυβέρνησης, περιλαµβάνει σύνολο δράσεων για την ενδυνάµωση του ρόλου των χρηστών. Οι δράσεις αυτές καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των συνεργατικών σχηµάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη σπουδαιότητα της πρόσβασης και της αξιοποίησης των ανοικτών δηµόσιων δεδοµένων καθώς και τη σηµασία της διαφάνειας και της συµµετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη µίας λεπτοµερώς σχεδιασµένης πολιτικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Βελτίωση ηµόσιων υπηρεσιών Για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη και παροχή νέων οι οποίες απαιτούνται, η Κυβέρνηση συνεργάζεται στενά τόσο µε τους κοινωνικούς εταίρους, όσο και µε τους πολίτες. Το αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας, υπό την µορφή των προτάσεων, των παραπόνων, των ιδεών και των σχολίων, είναι απαραίτητο και αποτελεί πολύτιµη πληροφορία, αλλά και µηχανισµό ελέγχου, ο οποίος συµβάλλει στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης. Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο ηµόσιο Τοµέα Η ακεραιότητα στο δηµόσιο τοµέα ενισχύεται σταδιακά µέσω µίας σειράς µέτρων τα οποία σχεδιάζονται µε γνώµονα την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς επίσης και τη λογοδοσία κάθε δηµοσίου υπαλλήλου, κάθε δηµόσιας οργάνωσης (σε κάθε επίπεδο), και κάθε εµπλεκόµενου σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 3

4 Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων Μια σειρά µέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, στοχεύει στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισµού και των δηµόσιων προµηθειών εστιάζοντας επίσης και στην αξιοποίηση προγραµµάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων µε τη µορφή είτε χρηµατοδοτήσεων, είτε παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης κατά το σχεδιασµό και την υλοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, λαµβάνονται µέτρα για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα µε έµφαση στην υλοποίηση συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού µε σκοπό την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την προώθηση διαφανούς και πολιτοκεντρικής κουλτούρας στη δηµόσια διοίκηση, την περικοπή των δαπανών, καθώς και τη µείωση του διοικητικού κόστους που απορρέει από τις υφιστάµενες δυσλειτουργικές οργανωτικές δοµές. Επίσης, προωθούνται νέες δράσεις για την οµοιόµορφη και διαφανή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη των δηµοσίων υπαλλήλων µε σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. 4

5 Κεφάλαιο ΙΙ. ιαδικασία Εκπόνηση αρχικού Σχεδίου ράσης 2012 Για την εκπόνηση και εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για τις ΤΠΕ, Ηλεκτρονική και Ανοιχτή ιακυβέρνηση συστάθηκε η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, το 2011). Επικεφαλής της Επιτροπής ήταν ο αρµόδιος Υφυπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και µέλη οι Γενικοί Γραµµατείς βασικών Υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης. Για την παρακολούθηση και αποτελεσµατική εκτέλεση κάθε έργου είχαν συσταθεί Οµάδες ιοίκησης και Σχεδιασµού και Επίβλεψης Έργων (Ο ΙΣΕΕ). Οι Ο ΙΣΕΕ αναλάµβαναν πρωτοβουλίες σχεδιασµού, παρακολούθησης και συντονισµού των δράσεων που αφορούν τεχνολογίες πληροφορικής, ανοιχτής διακυβέρνησης κι επικοινωνιών. ρούσαν είτε συνολικά, είτε ανά οριζόµενο τοµέα δραστηριότητας. Οι Ο ΙΣΕΕ χρησιµοποιήθηκαν (µεταξύ άλλων) ως κανάλι επικοινωνίας µεταξύ των Υπουργείων, µε στόχο την µελέτη και τον καθορισµό των στόχων της χώρας για την Ανοιχτή ιακυβέρνηση, από την πλευρά των δηµοσίων φορέων. Παράλληλα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία των πολιτών για την άντληση των απαιτήσεων των πολιτών σε θέµατα Ανοιχτής ιακυβέρνησης, καθώς και την συγκέντρωση αναγκών, ιδεών και προτάσεων (δράσεις ανοικτής διαβούλευσης αλλά και στοχευµένων συζητήσεων και διαβουλεύσεων). Σχετικές δράσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τελικά τo ελληνικό κράτος εκπόνησε (για πρώτη φορά) εθνική στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση τον Μάρτιο του Το κείµενο συµπεριλάµβανε και τις κατευθύνσεις για την Ανοιχτή ιακυβέρνηση που είχε τότε η χώρα. Για την εκπόνηση της στρατηγικής λαµβάνονταν υπόψη η υποχρέωση εφαρµογής των κοινοτικών κατευθύνσεων για την υλοποίηση της «Στρατηγικής Ευρώπη 2020» και των προτεραιοτήτων του Ψηφιακού Θεµατολογίου, τα πρώτα αποτέσµατα των εργασιών των Ο ΙΣΕΕ, τα πρώτα αποτελέσµατα από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους πολίτες. Τον Απρίλιο του 2012 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο ράσης για την Ανοικτή ιακυβέρνηση, το οποίο απορέει ως τµήµα της εθνικής στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Το κείµενο υποβλήθηκε στο OGP και παράλληλα ξεκίνησε µία διαδικασία διαρκούς τροποποίησης και βελτίωσης. 5

6 ιαβούλευση επί του Σχεδίου ράσης ηµόσια ιαβούλευση Το Σχέδιο ράσης για την Ανοικτή ιακυβέρνηση είναι διαθέσιµο για δηµόσια online διαβούλευση στον ιστότοπο opengov.gr - στον ίδιο ιστότοπο που δηµοσιεύονται και τα νοµοσχέδια της κυβέρνησης για διαβούλευση. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όποιον πολίτη θέλει να συµµετάσχει, είτε ατοµικά, είτε εκφράζοντας τις απόψεις οργανωµένης οµάδας. Τα σχόλια που υποβάλλονται περνούν πρώτα από την έγκριση του διαχειριστή της διαβούλευσης, ώστε να ελεγχθούν για υβριστική και ακατάλληλη γλώσσα (ο έλεγχος αυτός αφορά µόνο στην γλώσσα, και όχι στο περιεχόµενο). Πρόοδος Έργων Οι δηµόσιοι φορείς, εκτελώντας το Σχέδιο ράσης, προχωρούν σταδιακά στην υλοποίηση των δεσµεύσεων και των έργων που τους αφορούν. Οι Ο ΙΣΕΕ αδρανήσαν, κι έτσι είναι πιο δύσκολη η οριζόντια επικοινωνία µεταξύ υπουργείων. Ορισµός Αντιπροσώπου Στις 27 Αυγούστου 2013, και ακολουθώντας µία περίοδο αλλαγών της πολιτικής σκηνής, ο υπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης επαν-επιβεβαιώνει την δέσµευση της χώρας στο OGP κι ορίζει την υφυπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ( ρ Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου) ως νέο εθνικό εκπρόσωπο. Γρήγορα επανασυγκαλούνται οι σχετικές οµάδες και αναζωπυρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης µε δηµόσιους φορείς, κοινωνικούς εταίρους και πολίτες. Πρόσκληση οργανωµένων οµάδων πολιτών / κοινωνικών εταίρων Παράλληλα µε τα παραπάνω, και στοχεύοντας στην ανταλλαγή απόψεων µε τους πολίτες, προσκλήθηκαν οργανωµένες οµάδες πολιτών να συµµετάσχουν στην διαµόρφωση συγκεκριµένων κειµένων. Η αναφορά προόδου για το Σχέδιο ράσης (του OGP) είναι ένα από αυτά τα κείµενα. Εδώ υπήρχε µεγάλη ανταπόκριση, καθώς σχεδόν όλοι οι εµπλεκόµενοι κατέθεσαν τις σκέψεις και προτάσεις τους. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας όλων των φορέων που ανταποκρίθηκαν, υπό τον συντονισµό της ίδιας της υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ. ιακυβέρνησης, ρ Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, που είναι η ορισµένη εκπρόσωπος της χώρας στο OGP. Η Υφυπουργός αναµένεται να συναντηθεί και µε κάθε µία από αυτές τις οµάδες ξεχωριστά στο άµεσο µέλλον για να συζητηθούν περεταίρω οι θέσεις που τέθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι συµµετέχοντες: ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Συνοµοσπονδία για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Εκπόνηση Αναφοράς Προόδου Η παρούσα αναφορά προόδου χρησιµοποίησε τις ίδιες δοµές και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται και για την εκπόνηση του Σχεδίου ράσης. 6

7 Νόµος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν. 3979) 16/06/2011 ηµοσίευση εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονικής διακυβέρνηση 20/3/2012 Κατάθεση Σχεδίου ράσης (OGP) 09/04/2012 Εκπόνηση προσχεδίου αναφοράς προόδου 15/8/2013 Συναντήσεις µε φορείς του δηµοσίου 16/8/ /9/2013 Έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης για την αναφορά προόδου 18/09/2013 Πρόσκληση κοινωνικών εταίρων για σχολιασµό αναφοράς πρόοδου 23/8/2013 Λήξη περιόδου σχολιασµού από κοινωνικούς εταίρους 6/9/2013 Λήξη δηµόσιας διαβούλευσης για την αναφορά προόδου 30/09/2013 Συνάντηση µε τους κοινωνικούς εταίρους, συζήτηση αναφοράς προόδου 25/9/2013 Τελική µορφή αναφοράς προόδου 28/9/2013 Προκλήσεις Κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη του Σχεδίου ράσης αναδείχθηκαν θέµατα και προβλήµατα προς αντιµετώπιση - τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: Υποβάθµιση της σπουδαιότητας της ανοικτής διακυβέρνησης σε σχέση µε άλλες στρατηγικές προτεραιότητες. Ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την εξαιρετική σηµασία της Ανοιχτής ιακυβέρνησης, οι περισσότεροι πολίτες και αρκετοί δηµόσιοι λειτουργοί ή/και πολιτικοί εστιάζουν σε άλλα θέµατα που σχετίζονται κυρίως µε σηµαντικά προβλήµατα της χώρας στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, όπως η οικονοµική κρίση, το επίπεδο ανεργίας, το δηµόσιο έλλειµµα, η εγκληµατικότητα κ.α.. H κουλτούρα αυτή θέτει την ανοιχτή διακυβέρνηση ως δευτερεύον στόχο και έτσι απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση δράσεων µε σκοπό τη συµµετοχική κατάρτιση του Σχεδίου ράσης. Η συµµετοχή των πολιτών στην δηµόσια διαβούλευση δεν έφτασε το επιθυµητό επίπεδο. Η συµµετοχή στην ανοικτή δηµόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου ράσης ήταν περιορισµένη σε σχέση µε το επιθυµητό αποτέλεσµα, πιθανόν και ως αποτέλεσµα δυσπιστίας των πολιτών σχετικά µε το αν τα σχόλια που καταθέτουν στις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης λαµβάνονται ουσιαστικά υπ όψη. Παρόλες τις προαναφερθείσες προκλήσεις, το Σχέδιο ράσης αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται επιτυχώς, καθρεφτίζει τις δεσµεύσεις του ελληνικού κράτους για το OGP, και θέτει τους επόµενους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση. 7

8 Κεφάλαιο ΙΙΙ. Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ράσης Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος στις τέσσερεις δεσµεύεις, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να αναλάβει στο Σχέδιο ράσης του Στόχος: Ενθάρρυνση της ηµόσιας Συµµετοχής Σκοπός 1: Αύξηση του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται την διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου Σκοπός 2: Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Στόχος: Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση ηµόσιων Πόρων Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ηλ. προµηθειών Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ERP Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος HRMS Εκπληρωµένος Στόχος Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Στόχος: Ανοικτά ηµόσια εδοµένα Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δηµόσιων δεδοµένωνα πό το παρατηρητήριο τιµών Εκπληρωµένος Στόχος Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νοµικών θεµάτων αναφορικά µε κρατικά γεωγραφικά δεδοµένα Εκπληρωµένος Στόχος Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Στόχος: Ενίσχυση της ιαφάνειας Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ για τη διαφάνεια Σκοπός 2: ηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δηµόσιων εγγράφων Εκπληρωµένος Στόχος Εκπληρωµένος στόχος Μερικώς εκπληρωµένος στόχος 8

9 III.1 Ενθάρρυνση της ηµόσιας Συµµετοχής Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε λειτουργία on-line εργαλεία που παρέχουν την δυνατότητα συµµετοχής πολιτών και οργανισµών στη διαµόρφωση πολιτικών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και στη διαβούλευση πάνω στο νοµοθετικό έργο. Μάλιστα στον Κανονισµό της Βουλής του 2010, αναφέρεται ότι κάθε νοµοσχέδιο που κατατίθεται, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί. Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής διαβούλευσης ονοµάζεται opengov και είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση To Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι θεσµικά υπεύθυνο για την καλή λειτουργία της. Σκοπός 1: Αύξηση του αριθµού νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται την διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου Η διαβούλευση µέσω διαδικτύου είναι προς το παρόν περιορισµένη. Στόχος ήταν να διπλασιαστεί ο αριθµός των νοµοθετικών πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου µέχρι τον Ιούνιο του 2013, καθώς επίσης και να αυξηθεί η δηµόσια συµµετοχή και η πληροφόρηση (feedback) που λαµβάνεται. Έχουν συµπληρωθεί σχεδόν τέσσερα χρόνια λειτουργίας της πλατφόρµας δηµόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης opengov στην Ελλάδα. Το χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2013 πραγµατοποιήθηκαν 358 διαβουλεύσεις και υποβλήθηκαν συνολικά σχόλια. Ο αριθµός διαβουλεύσεων το τελευταίο έτος αυξήθηκε σε σχέση µε τον αναµενόµενο (περίπου 90 διαβουλεύσεις το χρόνο) ενώ αντίθετα έχουµε πτώση 10% του ετήσιου αριθµού σχολίων. Σχήµα: Αριθµός διαβουλεύσεων ανά µήνα. 9

10 Ενδεικτικοί δείκτες (10/ /2013): Πλήθος διαβουλεύσεων: 358 Πλήθος σχολίων: ιαβουλεύσεις κατά είδος: Νοµοθετικές 52% Προνοµοθετικές 27%, Άλλες 23% Μέση διάρκεια διαβούλευσης: 18 ηµέρες (από 3 έως 71) Μέσος αριθµός σχολίων ανά διαβούλευση: 278 (διακύµανση σχόλια) ιάµεσος για τον Αριθµό Σχολίων ανά ιαβούλευση: 80 Μέσος αριθµός διαβουλεύσεων ανά µήνα: 7.5 (από 1 έως 11), µε πτώση τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο ίκτυο Υπευθύνων ιαβούλευσης: 87 στελέχη της διοίκησης ως εκπρόσωποι Φορέων. Για την αξιολόγηση του συστήµατος δηµοσιών διαβουλεύσεων το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία µε τον Τοµέα ιοικητικής Επιστήµης του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποστήριξε την άνοιξη του 2013 σχετική έρευνα, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, µε ευρεία συµµετοχή των πολιτών. Μέσω ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου διερευνήθηκε πληθώρα θεµάτων, όπως η συχνότητα συµµετοχής σε δηµόσια διαβούλευση, η ικανοποίηση των πολιτών ως προς τη διαδικασία, το παρεχόµενο υλικό, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την ανατροφοδότηση, καθώς επίσης οι εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης γνώµης. Οι ερωτήσεις βασίσθηκαν στην αρχή της πληρότητας και της αξιοπιστίας, της εµπιστοσύνης, στην αρχή της ισότητας και της ισονοµίας και στην αρχή της ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας. Από τα πρώτα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, αν και οι πολίτες θεωρούν εξαιρετικά χρήσιµο το σύστηµα ηλεκτρονικής δηµόσιας διαβούλευσης στη σηµερινή εποχή, εκφράζουν αµφιβολίες κατά πόσο η γνώµη και τα σχόλιά τους λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαµόρφωση των νοµοθετικών ρυθµίσεων. Τα τελικά αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν µετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, ένα σηµαντικό σχόλιο που τέθηκε κατά τη δηµόσια διαβούλευση επί της παρούσας αναφοράς προόδου, είναι ο αποκλεισµός συγκεκριµένων οµάδων ατόµων µε αναπηρία, από την όλη διαδικασία της διαβούλευσης καθώς η πλατφόρµα ηλεκτρονικής διαβούλευσης δεν είναι διαθέσιµη µε τους απαιτούµενους εναλλακτικούς τρόπους. Είναι σηµαντικό επίσης να αναφερθεί ότι στην εφαρµογή διαουλέυσεων: Ο µέσος χρόνος διαβούλευσης είναι κατά πολύ µικρότερος του προβλεπόµενου από το νόµο. Παρατηρήθηκε φορείς να δηµοσιεύονται νοµοθετικές πράξεις για διαβούλευση για µόνο λίγες ηµέρες, µη δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους πολίτες και κοινωνικούς εταίρους να συµµετάσχουν ουσιαστικά. Έτσι εξηγείται και η µικρή µέση χρονική διάρκεια διαδικασίας διαβούλευσης στις 17 µόλις ηµέρες. Υψηλό ποσοστό νοµοσχεδίων δίνονται προς διαβούλευση στο τελικό τους στάδιο. Σχεδόν το 50% αφορά διαβουλεύσεις έτοιµων νοµοσχεδίων και όχι προνοµοθετικά κείµενα. 10

11 Το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει εντός του 2013 τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης των διαβουλεύσεων για τη διερεύνηση της αξιοποίησης των σχολίων στις τελικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και την ανάληψη σχετικών δράσεων που θα βελτιώσουν την αξιοποίηση του θεσµού. Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Επόµενα βήµατα: Αύξηση των τύπων και του πλήθους πράξεων που δηµοσιεύονται για διαβούλευση Επιµήκυνση χρονικής περιόδου κατά την οποία η κάθε πράξη τίθεται σε διαβούλευση Σκοπός 2: Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών εν έχει εφαρµοστεί κοινός µηχανισµός αξιοποίησης των σχολίων και προτάσεων πολιτών. Ο κάθε φορέας εφαρµόζει τις δικές του µεθόδους για την αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων που υποβάλλονται χωρίς να υπάρχει συχνά ανατροφοδότηση σχετικά µε την αξιοποίηση αυτών. Με βάση µια πιο συστηµατική προσέγγιση, πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς τι ελήφθη υπ όψη, ποια κριτήρια εφαρµόστηκαν κατά την στάθµιση των στοιχείων της διαβούλευσης, και εποµένως, µε ποιον τρόπο οι απόψεις όσων αναµείχθηκαν στην διαδικασία αυτή, έχουν συµβάλει στη βελτίωση του περιεχοµένου. Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Στο πλαίσιο των ενεργειών για την συµµετοχή φορέων της δηµόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, υλοποιήθηκαν επίσης καινοτόµα συµµετοχικά εργαστήρια. Στόχος των εργαστηρίων είναι η ανάδειξη σύγχρονων δηµόσιων πολιτικών και η διαµόρφωση πλαισίου εφαρµογής τους µε τη συµµετοχή στελεχών του δηµοσίου τοµέα, εµπειρογνωµόνων από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό, µελών της πανεπιστηµιακής και ερευνητικής κοινότητας καθώς και εκπροσώπων ιδιωτικών φορέων και µη κυβερνητικών Οργανώσεων. Τα Καινοτόµα εργαστήρια αποτελούν µια διαδικασία Κλειστής ιαβούλευσης και εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων που θέτει η Ανοικτή ιακυβέρνηση για τη διαµόρφωση δηµόσιων πολιτικών και την διαδικασία υποβολής ολοκληρωµένων προτάσεων για την βελτίωση της ηµόσιας ιοίκησης και την αντιµετώπιση υφιστάµενων προβληµάτων και δυσλειτουργιών ιδιαίτερα σε τοµείς που διαπιστώνεται χαµηλός βαθµός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που είναι θεσµικά υπεύθυνο για την λειτουργία του δικυακού τόπου των δηµοσίων διαβουλεύσεων, έχει υλοποιήσει εργαστήρια σε αντικείµενα όπως : «Ανταγωνιστικότητα και Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση» «Ενίσχυση της διαφάνειας Καταπολέµηση της διαφθοράς» «Καινοτοµίες στη ιαβούλευση: Η συµµετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων» «Αθήνα: Πόλη σε κρίση;» «Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης» «Πρόγραµµα Παρόν και Μέλλον της ιαφάνειας στο ηµόσιο Βίο» «Hλεκτρονική Εκδοση, ιακίνηση και Αρχειοθέτηση» 11

12 III.2 Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση ηµόσιων Πόρων Η Ελληνική Κυβέρνηση εστιάζει στην πιο αποδοτική διαχείριση των δηµόσιων πόρων. Ως θεµατική δεν αποτελεί µέρος των πρωτοβουλιών του OGP, ωστόσο η σηµασία των κάτωθι αναφεροµένων σκοπών, αποτελούν προαπαιτούµενο για την οµαλή υλοποίηση των δεσµεύσεων που απαιτεί το OGP. Για αυτό το λόγο έχουν τεθεί τρεις Σκοποί στο Σχέδιο ράσης Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών Το έργο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) για την δηµιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος για την υλοποίηση ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών για όλο το δηµόσιο τοµέα, βρίσκεται σε φάση πιλοτικής λειτουργίας µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τον Απρίλιο του Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία υποσύστηµα του ΕΣΗ ΗΣ, µε το όνοµα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ Σ), στο οποίο δηµοσιεύονται πληροφορίες για τις δηµόσιες συµβάσεις. Εκεί καταχωρείται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων των φορέων του δηµόσιου τοµέα (αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων) που ξεκινούν µε το πρωτογενές αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής και προϋπολογισµό ευρώ και άνω. Έως το τέλος Αυγούστου 2013, και µε έναρξη εφαρµογής την είχαν καταχωρηθεί περί τα αιτήµατα προµήθειας. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της ορθολογικής και δηµοσιολογιστικά χρηστής αξιοποίησης των δηµοσίων δαπανών. Στόχος του µητρώου είναι, παράλληλα, η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές και η εξάλειψη φαινοµένων τόσο «καρτελοποίησης» επί µέρους τοµέων που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού χωρίς τον «προστατευτισµό» του κράτους σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Αποτίµηση: Eκπληρωµένος στόχος Επόµενα βήµατα: Ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας των διαφόρων φάσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση µιας δηµόσιας σύµβασης (ηλεκτρονική δηµοσίευση αποφάσεων, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση, συµφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ηλεκτρονική τιµολόγηση) Παραγωγική λειτουργία της πλατφόρµας µε υποχρεωτική χρήση από την κεντρική κυβέρνηση καθώς και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση Επικοινωνία και προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους χρήστες της πλατφόρµας Περιοδικοί µηχανισµοί παρακολούθησης για το βαθµό αφοµοίωσης και αξιολόγησης της πλατφόρµας ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων από τους χρήστες Προσαρµογή και επικαιροποίηση του συστήµατος στις νοµοθετικές αλλαγές στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων σε ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο. 12

13 Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ERP Η υλοποίηση κεντρικού συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της Κεντρικής κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε στενή συνεργασία µε την τεχνική οµάδα Εµπειρογνωµόνων έχει ολοκληρωθεί το κείµενο της διακύρηξης και αναµένεται εντός του Οκτωβρίου 2013 να γίνει ο διαγωνισµός υποβολής προσφορών µε την αναµενόµενη ολοκλήρωσή τους σε δύο χρόνια τέλος του Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήµατος HRMS Το πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού του δηµοσίου βρίσκεται σε φάση σχεδιασµού. Αναφορικά µε την διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού του δηµοσίου έχει υλοποιηθεί το σύστηµα της Απογραφής ( µε βάση το οποίο έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων. Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στατιστικά, (τα οποία και είναι διαθέσιµα στο δείχνουν ότι περίπου δηµόσιοι υπάλληλοι µισθοδοτούνται από το δηµόσιο. Τα δεδοµένα συλλέχθησαν µε αυτο-απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και επιβεβαιώθηκαν από τις διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών. Τα δεδοµένα του παραπάνω έργου θα τροφοδοτήσουν το υπό σχεδιασµό σύστηµα για το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου (HRMS). Το εν λόγω σύστηµα βρίσκεται σε φάση προδιαγραφών και αναµένεται µέχρι το τέλος του 2015 να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία. Με το συγκεκριµένο σύστηµα θα εφαρµόζονται πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου µε αποτελεσµατικό τρόπο, προωθώντας τις αρχές λογοδοσίας και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού. Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος III.3 Ανοικτά ηµόσια εδοµένα Η τρίτη δέσµευση του Ελληνικού Σχεδίου ράσης εστίασε στο άνοιγµα των δηµοσίων δεδοµένων. Η ελεύθερη διάθεση των δεδοµένων που η δηµόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται και τα οποία αφορούν την οικονοµική και κοινωνική ζωή των πολιτών υποστηρίχθηκε πολύ ισχυρά από τη δηµόσια διαβούλευση που διεξάγεται για τo Σχέδιο ράσης της χώρας µας. Μέχρι τώρα, η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι κατοχυρωµένη συνταγµατικά στην Ελλάδα και προβλέπεται από το νόµο. Όµως αυτό που κρίνει τελικά την ουσία του δικαιώµατος δεν είναι µόνο το νοµικό πλαίσιο, αλλά επίσης οι οργανωτικές και τεχνολογικές επιλογές που το 13

14 υλοποιούν. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι προτεραιότητες της Ελληνικής κυβέρνησης εναρµονίστηκαν µε τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η χώρα στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή διακυβέρνηση καθώς και τα σχόλια των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Κάποια σηµαντικά ζητήµατα που προωθήθηκαν είναι : Η δηµιουργία πλατφόρµας κεντρικής διάθεσης δηµοσίων δεδοµένων (data.gov.gr) µέσω του οποίου διατίθενται πλέον δεδοµένα που αφορούν και στους ειδικούς στόχους 1 (Ανοικτή διάθεση δηµόσιων δεδοµένων από το παρατηρητήριο τιµών) και 3 (Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων) της παρούσας δεσµευσης για Ανοιχτά ηµόσια εδοµένα. Η δυνατότητα που παρέχεται µέσω του data.gov.gr στους πολίτες να ζητούν την διάθεση δηµοσίων δεδοµένων. Η διευθέτηση οργανωτικών και νοµικών εκκρεµοτήτων σχετικά µε την γεωχωρική πληροφορία. Στους επόµενους στόχους προβλέπεται η τεχνολογική βελτίωση της πλατφόρµας κεντρικής διάθεσης δηµοσίων δεδοµένων που έχει υλοποιηθεί για το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης (data.gov.gr) και η προώθηση επιχειρησιακού πλάνου που θα ρυθµίζει επιχειρησιακά και διαδικαστικά θέµατα για λειτουργία της πλατφόρµας και τις διαδικασίες ανάρτησης δεδοµένων από τους ίδιους τους φορείς. Η ειδικότερη αποτίµηση κάθε σκοπού της δέσµευσης, αναλύεται στη συνέχεια: Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δηµόσιων δεδοµένων από το παρατηρητήριο τιµών Στον δικτυακό τόπο data.gov.gr έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί τα δεδοµένα που αφορούν στο παρατηρητήριο τιµών καταναλωτικών προϊόντων. Τα δεδοµένα τιµών που συλλέγονται δηµοσιεύονται ανά δεκαπενθήµερο και µπορούν να εξαχθούν προκειµένου να τύχουν επεξεργασίας από κάθε ενδιαφερόµενο. Τα δεδοµένα που αφορούν στο τελευταίο δεκαπενθήµερο διατίθενται επίσης µέσω διαδικτυακής υπηρεσίας από τον δικτυακό τόπου επιτρέποντας την δυναµική ανάκτηση δεδοµένων και την δηµιουργία εφαρµογών προστιθέµενης αξίας. Σηµειώνεται ότι τµήµα των δεδοµένων αφορούν στις τιµές καυσίµων, που είχαν ζητηθεί επίµονα από τους πολίτες. Αποτίµηση: Εκπληρωµένος στόχος Επόµενα βήµατα: Επέκταση της διαδικτυακής υπηρεσίας που αφορά στις τιµές καταναλωτικών προιόντων, ώστε να δίνει πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία τιµών. Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νοµικών θεµάτων αναφορικά µε κρατικά γεω-δεδοµένα Το θεσµικό πλαίσιο έχει εµπλουτιστεί και έχει ολοκληρωθεί η ρύθµιση των βασικών εκκρεµοτήτων που αφορούν στη χρήση και αναδιανοµή γεωχωρικής πληροφορίας. 14

15 Πιο συγκεκριµένα µε την ψήφιση δύο νόµων (4161/2013 και 4178/2013), ρυθµίζονται διάφορα εκκρεµή θέµατα που αφορούν την γεωχωρική πληροφορία καθώς και σχετικά οργανωτικά θέµατα, ενώ καταργείται ο Ο.Κ.Χ.Ε (Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας), και µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες του στην ανώνυµη εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυµη Εταιρεία» («ΕΚΧΑ Α.Ε.»). Υπό οριστικοποίηση βρίσκονται επίσης επιχειρησιακά θέµατα όσον αφορά στη λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων της ευρύτερης ηµόσιας ιοίκησης, geodata.gov.gr. Μετά από πρόταση και διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών προστέθηκε στο νόµο διάταξη στην οποία ορίζεται ότι το σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων µπορούν να διατεθούν σε φορείς του δηµοσίου τοµέα δωρεάν και χωρίς περιορισµούς πέραν της αναφοράς προέλευσής τους, ενώ τα δηµόσια δεδοµένα διατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο δωρεάν και µε τις κατάλληλες ανοικτές άδειες, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µη εµπορικούς σκοπούς. Ακόµα καταργούνται οι αποκλειστικές συµφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ και δεν επιτρέπουν το δωρεάν διαµοιρασµό γεωχωρικών δεδοµένων µε άλλες δηµόσιες αρχές ή περιορίζουν δυσανάλογα την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση γεωχωρικών δεδοµένων. Πρέπει ακόµα να αναφερθεί ότι ο ΟΚΧΕ έθεσε σε λειτουργία πιλοτικό portal προκειµένου να ανταποκρίνεται η χώρα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), µέχρι την υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος. Αποτίµηση: Εκπληρωµένος στόχος Επόµενα βήµατα: Επίλυση επιχειρησιακών και θεσµικών θεµάτων Συνεχής επικαιροποίηση και εµπλουτισµός του κεντρικού αποθετηρίου γεωχωρικής πληροφορίας υπό την αρµοδιότητα του ΕΚΧΑ. Σχεδιασµός και υλοποίηση έργου για την δηµιουργία της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος και των υπηρεσιών διαδικτύου. Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων O σκοπός αυτός αφορά, σύµφωνα µε το Σχέδιο ράσης, ζητά την διάθεση συγκεκριµένων δεδοµένων: 1. τριµηνιαία αναφορά ληξιπρόθεσµων οφειλών 2. µηνιαία αναφορά δεικτών πρόδου των ΟΥ 3. διαδικτυακή υπηρεσία παροχής δεδοµένων για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις. Όσον αφορά στη δέσµευση για τριµηνιαία αναφορά ληξιπρόθεσµων οφειλών στοιχεία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές δηµοσιεύονται σε δύο σηµεία: στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) ( δηµοσιεύονται τα ονοµαστικά στοιχεία των οφειλετών καθώς και το ύψος της ληξιπρόθεσµης οφειλής (στοιχεία όµως µε περιορισµένη χρησιµότητα). 15

16 στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ Ε) ( δηµοσιεύονται αναλυτικά οι στόχοι εισπράξεων ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι στόχοι ελέγχων και εισπράξεων µεγάλων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων µεγάλου πλούτου, καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών. Η ενηµέρωση είναι µηνιαία και προς το παρόν αφορά τα συγκεντρωτικά στοιχεία από όλες τις ΟΥ. Όσον αφορά στην δέσµευση για µηνιαία αναφορά δεικτών πρόδου των ΟΥ: δεν έχει υλοποιηθεί ακόµα καθώς τεχνικά ζητήµατα (συλλογή των δεδοµένων από τις πρωτογενείς πηγές σε συγκεκριµένο µορφότυπο προκειµένου να αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων) δεν το έχουν επιτρέψει ακόµα. Επίσης τα στοιχεία αυτά αναµένεται να προσφέρονται στο µέλλον σε επεξεργάσιµη µορφή (.xls), ενώ απώτερος σκοπός είναι η δηµιουργία και διάθεση διασυνδεδεµένων συνόλων ανοικτών δεδοµένων, προκειµένου να µπορούν τρίτοι να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Όσον αφορά στη διαδικτυακή υπηρεσία παροχής δεδοµένων για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις: η διαδικτυακή υπηρεσία παροχής δεδοµένων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα ήταν σε παραγωγή και ελεύθερα διαθέσιµο για όλους τους πολίτες, αλλά αποσύρθηκε εξαιτίας καταγγελίας που έγινε και αφορούσε την µη εξουσιοδοτηµένη παροχή προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µε απόφασή της καθόρισε τις προϋποθέσεις για την εκ νέου παροχή δεδοµένων από την διαδικτυακή υπηρεσία. Πιο συγκεκριµένα θα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του χρήστη (νοµικού ή φυσικού προσώπου), η αποδοχή εκ µέρους του των όρων που θα ορίζονται για τη χρήση της υπηρεσίας, αλλά και η παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό για την περίπτωση που αναζητούνται στοιχεία τρίτων. Τέλος θα υπάρχει περιορισµός στον αριθµό αναζητήσεων που θα µπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης σε ηµερήσια βάση. Ο αρµόδιος φορέας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναξιολόγησης και ανασχεδιασµού του τρόπου χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας και δηµοσίευσε πρόσκληση για τη συνεργατική ανάπτυξη αυτής µε το φορέα ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η συγκεκριµένη προσπάθεια θα αποτελέσει την πρώτη δράση συµµετοχικής ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Πέρα των παραπάνω, έχουν γίνει µερικά ακόµα βήµατα µε στόχο την διάθεση ανοικτών δηµόσιων δεδοµένων: Πέρα από τις µηνιαίες αναφορές ανά ΟΥ όσον αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, στον ιστότοπο της ΓΓ Ε δηµοσιεύονται αναλυτικά στοιχεία για την παρακολούθηση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν αποσταλεί στις ΟΥ. Τα στοιχεία ενηµερώνονται σε εβδοµαδιαία βάση, και αφορούν την διεκπεραίωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ ανά ΟΥ. Μάλιστα δηµοσιεύονται και οι τρεις ΟΥ µε τις µεγαλύτερες θετικές µεταβολές (βελτίωση ρυθµού εξυπηρέτησης) και οι τρεις ΟΥ µε τις µεγαλύτερες αρνητικές µεταβολές (επιδείνωσης ρυθµού εξυπηρέτησης). Τα δεδοµένα προσφέρονται σε µορφή pdf και xls. Στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ δηµοσιεύονται επίσης αναλυτικά στοιχεία (σε αρχείο.xls) για την παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης συγκεντρωτικά. Επίσης δηµοσιεύονται στοιχεία (σε αρχείο.pdf) για την πρόοδο των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων ενώπιων των δικαστηρίων. Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος 16

17 Επόµενα βήµατα : Επαναλειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας παροχής στοιχείων φυσικών και νοµικών προσώπων, και η οποία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια συνεργατικής δράσης ανάπτυξης που ήδη προκηρύχθηκε. ηµοσιοποίηση της λίστας εξωχώριων εταιριών ως ανοιχτά δεδοµένα Πρόσφατα ιδρύθηκε και λειτουργεί το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το οποίο τηρεί δεδοµένα που αφορούν σε κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σχεδιάζεται η ανοιχτή διάθεση συγκεκριµένων δεδοµένων του Γενικού Εµπορικού Μητρώου µέσω διαδικτυακής υπηρεσίας. III.4 Ενίσχυση της ιαφάνειας Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ για τη διαφάνεια Με το πρόγραµµα εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο µε κύριο στόχο να αποφέρει τη µέγιστη δηµοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης µέσω της ευρείας δηµοσιότητας και της πρόσβασης στη πληροφορία. Το Πρόγραµµα προσέφερε στον πολίτη ενισχυµένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγµατικά του δικαιώµατα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, µε την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο, εξασφάλισε την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. Κατά την υποβολή του Σχεδίου ράσης, τον Απρίλιο του 2012, λειτουργούσε η πρώτη έκδοση των εφαρµογών για την υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας δηµοσίευσης των αποφάσεων. Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων, και η υποστήριξη χρηστών ήταν σε εξέλιξη ενώ είχαν παρουσιαστεί προβλήµατα κυρίως στην εφαρµογή αναζήτησης λόγω µεγάλης αύξησης των δεδοµένων και των χρηστών. Στο διάστηµα αυτό µε σκοπό την υλοποίηση νέου συστήµατος έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος Εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό νέου µοντέλου δεδοµένων και διαδικασιών µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας µε την σύνδεση συστηµάτων φορέων και την αυτόµατη ανταλλαγή στοιχείων αλλά και της δυνατότητας αποτελεσµατικότερης αναζήτησης και δηµιουργίας αναφορών (συγκεντρωτικών και αναλυτικών) µε διάφορα κριτήρια από τους χρήστες. Έναρξη υλοποίησης νέου πληροφοριακού συστήµατος που θα υποστηρίξει τη Β φάση λειτουργίας της δράσης. Η σύµβαση υπογράφτηκε στις 01/03/2013 και το έργο αφορά κυρίως στην ανάπτυξη της 2ης γενιάς του συστήµατος, µε γρηγορότερους χρόνους απόκρισης, αυξηµένη διαθεσιµότητα και πολλές νέες λειτουργίες που κάνουν το σύστηµα πολιτοκεντρικό εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ιενέργεια ελέγχων συµµόρφωσης των Φορέων της δηµόσιας διοίκησης από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) 17

18 Ενδεικτικοί δείκτες (Σεπτέµβριος 2013): Ενταγµένοι φορείς: Πλήθος αποφάσεων: Πλήθος ενεργών χρηστών: Πλήθος ενεργών υπογραφόντων: Σύνολο Αναρτηµένων απανών: δισ ευρώ Μηνιαία επισκεψιµότητα: επισκέψεις, κλήσεις (hits) Αποτίµηση: Εκπληρωµένος Στόχος Επόµενα Βήµατα: Καθάρισµα δεδοµένων: Προγραµµατίζεται ο έλεγχος και η διόρθωση (cleansing) παλαιότερων δεδοµένων, τα οποία δυσχεραίνουν τους χρήστες στην αναζήτηση αποφάσεων. Απλούστευση διαδικασιών διακίνησης εγγράφων στους Φορείς του δηµοσίου: Με βάση νέα νοµοθετική διάταξη που έχει προωθηθεί, τα αναρτηµένα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ µε τα πρωτότυπα, µεταρρύθµιση η οποία θα επιτρέψει την αποκλειστική διακίνηση εγγράφων µέσω του ΙΑΥΓΕΙΑ Σκοπός 2: ηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα Ο Σκοπός αυτός περιλαµβάνει τη δηµοσίευση πληροφορίας που αφορά σε όλο τον κύκλο προµηθειών, όλων των φορέων του δηµοσίου, στον δικτυακό τόπο agora.gov.gr. Ο σχετικός δικτυακός τόπος αποτελεί υποσύστηµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την εκτέλεση διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων ( Η πλατφόρµα αυτή υποστηρίζει επίσης ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονικό πλειστηριασµό και υλοποίηση συµφωνιών πλαίσιο. Στην παρούσα φάση είναι εφικτή η πλήρη αποτύπωση των προγραµµατιζόµενων συµβάσεων του ηµοσίου, του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των ΟΤΑ ( ήµων και Περιφερειών). Πεδίο εφαρµογής είναι όλο το φάσµα των δηµοσίων συµβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων άνω των 1000 που συνάπτονται γραπτώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή προφορικώς, σε όλα τα στάδια (από το αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή πληρωµής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Έως το τέλος Αυγούστου 2013, και µε έναρξη εφαρµογής την είχαν καταχωρηθεί περί τα αιτήµατα προµήθειας. Αποτίµηση: Εκπληρωµένος Στόχος 18

19 Επόµενα βήµατα: ιαλειτουργικότητα. Το Μητρώο προβλέπεται να διαλειτουργήσει µε συστήµατα του δηµοσίου τοµέα (ενδεικτικά - TAXIS, ΓΕΜΗ, IKA) για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη µείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων για συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων. Business Intelligence. Υλοποίηση συστήµατος για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά στη διάρθρωση και λειτουργία των αγορών µε τις οποίες συναλλάσσεται η ηµόσια ιοίκηση καθώς και η συστηµατική χρήση του για τη χάραξη πολιτικής για τις δηµόσιες συµβάσεις στη χώρα. Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δηµόσιων εγγράφων O Σκοπός αυτός στο Σχέδιο ράσης αναφέρεται στη διασύνδεση των συστηµάτων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων των διάφορων δηµοσίων υπηρεσιών µεταξύ τους, µε το Πρόγραµµα ιαύγεια, το σύστηµα ηλεκτρονικής σύνταξης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και τρίτα εξωτερικά συστήµατα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου συστήµατος που θα υποστηρίξει τη Φάση Β του θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους µηχανισµοί διαλειτουργικότητας µε άλλα συστήµατα των φορέων του δηµοσίου που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω συστήµατα για τα οποία αναπτύσσονται µηχανισµοί διαλειτουργικότητας µε το Επίσης, µε βάση νέα νοµοθετική διάταξη που ορίζει ότι τα δηµοσιοποίηµένα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ µε τα πρωτότυπα, αντικαθίσταται η διακίνηση φυσικών εγγράφων από την επίκληση των ηλεκτρονικών εγγράφων που είναι δηµοσιοποιηµένα στο δικτυακό τόπο του Προγράµµατος. Με αυτή τη ρύθµιση καταργείιται η υποχρεωτική προσκόµιση φυσικού θεωρηµένου αντιγράφου των εγγράφων του και δίνεται η δυνατότητα χρήσης του Α Α (Αριθµός ιαδικτυακής Ανάρτησης, που δίνεται από το Πρόγραµµα ιαύγεια σε κάθε καταχώρηση) που είναι µοναδικός, από πολίτες και φορείς, αντί προσκόµισης του θεωρηµένου αντιγράφου κάποιας απόφασης. Ενώ η υλοποίηση της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων δεν έχει ολοκληρωθεί (έχει ολοκληρωθεί µία πρώτη φάση πιλοτικής λειτουργίας), παραταύτα έχουν γίνει άλλες σηµαντικές ενέργειες µε στόχο την ανοικτή, διαφανή και ασφαλή διακίνηση δηµόσιων εγγράφων. Ηλεκτρονική ιακίνηση εγγράφων: έχει ξεκινήσει δράση για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ των Φορέων του δηµοσίου µε χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Ήδη σηµαντικοί φορείς της κεντρικής κυβέρνησης λειτουργούν µε αποκλειστική διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων εσωτερικά αλλά και στην µεταξύ τους επικοινωνία Ηλεκτρονικό Τιµολόγιο: αναµένεται µέσα στον Σεπτέµβριο η έκδοση απόφασης που θα ορίζει τις λεπτοµέρειες για τον µορφότυπο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται καθώς και τους παρόχους οι οποίοι θα πιστοποιούν τα εκδοθέντα ηλεκτρονικά τιµολόγια. Επίσης θα ορίζονται τα στάδια για την υιοθέτησή του από τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς. Η εφαρµογή του ηλεκτρονικού τιµολογίου θα ξεκινήσει την 1/1/

20 Ηλεκτρονικό Παράβολο: έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρµογή του για ορισµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών (άδεια οδήγησης, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, χαρτόσηµο άδειας οδήγησης). Σταδιακά θα προσφέρεται η χρήση του και για υπηρεσίες άλλων φορέων. Η διαδικασία δεν µπορεί να ανοίξει για όλους τους φορείς απευθείας, αφού απαιτείται η παροχή συγκεκριµένου ρόλου στους χρήστες του εκάστοτε φορέα προκειµένου να γίνεται ο έλεγχος και η δέσµευση του e-παραβόλου. Αποτίµηση: Μερικώς εκπληρωµένος στόχος 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγή και Υπόβαθρο... 3 Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 Βελτίωση Δημοσίων υπηρεσιών... 4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΞ7Μ-27Κ. Μαρούσι, 14/11/2013. Αρ. Πρωτ.: Ι.Π/Φ705/22. ΠΡΟΣ: Νοµαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΞ7Μ-27Κ. Μαρούσι, 14/11/2013. Αρ. Πρωτ.: Ι.Π/Φ705/22. ΠΡΟΣ: Νοµαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Μαρούσι, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π/Φ705/22 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 210 81.10.769 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ :

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, 20 10 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αρ. Πρωτ. : Υ Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου 11-13 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 21, ΑΘΗΝΑ Γραφείο Πρωθυπουργού Τηλέφωνο : 2106460209

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Αναστασία Παπαστυλιανού Συντονίστρια Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών apapas@ekdd.gr Γιατί Ανοικτή Διακυβέρνηση; Στρατηγική Europe 2020 Εθνική Στρατηγική & Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την 9.4.2013 ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 Σαράντα µήνες µετά την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και µετά την απόφαση για ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Αναστασία Παπαστυλιανού Συντονίστρια Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών apapas@ekdd.gr Γιατί Ανοικτή Διακυβέρνηση; Στρατηγική 2020 Εθνική Στρατηγική Αναγκαιότητα Πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 II. Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και Διαβούλευσης... 5 III. Δεσμεύσεις OGP... 7 Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση... 7 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής... 7 Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Καινοτομίας & Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δράσεις Καινοτομίας & Ανοικτής Διακυβέρνησης Δράσεις Καινοτομίας & Ανοικτής Διακυβέρνησης Γ. Καραμανώλης 13/2/2012 Συνάντηση Συντονιστών Ανοικτής Διακυβέρνησης Συνεργασία Διαφάνεια Δεδομένα Αποφάσεις Ανοικτές Διαδικασίες G2X και φιλική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 25 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Προς τα Προεδρεία και τα Μέλη των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Προς τα Προεδρεία και τα Μέλη των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών Υπουργείο Υγείας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Αθήνα 23/09/2016 Προς τα Προεδρεία και τα Μέλη των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών Θέμα: «Αποτελέσματα πρώτης συνάντησης στα πλαίσια της Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Για μια υποδειγματική Δημόσια Υπηρεσία

Για μια υποδειγματική Δημόσια Υπηρεσία Για μια υποδειγματική Δημόσια Υπηρεσία O Πρόεδρος της Δημοκρατίας πολύ νωρίς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του έκανε ξεκάθαρη τη σημασία που αποδίδει στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο. για την Κοινωνία της Πληροφορίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο. για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ Ηλεκτρονικοποίηση ηµοσίων Προµηθειών Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤO YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 Βήματα προς όφελος του Πολίτη 3 βήματα προς όφελος του Πολίτη 1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΒΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε 2017 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 04 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 379/28989 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα