ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/ ) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου απαιτεί όλο και περιςςότερο ανκρϊπουσ οι οποίοι κα διακζτουν αναπτυγμζνεσ ικανότθτεσ λειτουργικοφ και κριτικοφ γραμματιςμοφ (κριτικισ εγγραμματοςφνθσ). Παράλλθλα, θ τεχνολογικι ςτροφι των τελευταίων χρόνων ςτθν επικοινωνία (π.χ. ο ρόλοσ των τθλεοπτικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και των Νζων Τεχνολογιϊν, γενικότερα) και οι ςυχνζσ αλλαγζσ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν δεδομζνων απαιτοφν από τον ςφγχρονο άνκρωπο αφενόσ ευελιξία ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ επαγγελματικισ, οικογενειακισ και γενικότερα κοινωνικισ ηωισ και αφετζρου κριτικι ικανότθτα ανάγνωςθσ των ραγδαίων αυτϊν μεταβολϊν. Με όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ το ςφγχρονο άτομο κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ευελιξία ςτθν αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων, διαχειριςτικι ικανότθτα και οπωςδιποτε επικοινωνιακζσ και κριτικζσ αρετζσ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ πρϊτιςτθ ικανότθτα που κα πρζπει να αποκτιςει είναι θ επικοινωνιακι γλωςςικι του επάρκεια, θ οποία κα του επιτρζπει να λειτουργεί αποτελεςματικά ωσ μελλοντικόσ πολίτθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ κακθμερινότθτασ (ςτον επαγγελματικό χϊρο, ςτο κακθμερινό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, ςτον χϊρο του πολιτιςμοφ κ.λπ.) προσ όφελοσ δικό του και τθσ κοινωνίασ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ τάξθσ του Λυκείου βρίςκονται ςε ζνα μεταιχμιακό ςθμείο τθσ μακθτικισ ηωισ τουσ, κακϊσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και ζχουν ειςζλκει ςε μια εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν οποία κα πρζπει να πάρουν αποφάςεισ για τθ διαχείριςθ του μζλλοντόσ τουσ. Παράλλθλα, γλωςςικά βρίςκονται ςε ζνα επαρκζσ επικοινωνιακό επίπεδο, αφοφ ζχουν κατακτιςει ςφνκετεσ και απαιτθτικζσ δομζσ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ και αρκετά κειμενικά είδθ, ζχουν κατακτιςει ςε ςθμαντικό βακμό γραμματιςμοφσ που ζχουν ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι ηωι και ςτα επιμζρουσ διδακτικά αντικείμενα (Μακθματικά, Ιςτορία, Φυςικι κ.λπ.), ζχουν αντιλθφκεί τθ λειτουργία τθσ λογοτεχνίασ και κάποιοι και κάποιεσ από αυτοφσ κι αυτζσ ζχουν διαμορφϊςει οριςμζνεσ κλίςεισ και τάςεισ προσ κοινωνικζσ/ πολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ μπορεί να ςυνδζονται είτε με τον κόςμο του ακλθτιςμοφ είτε με τον κόςμο τθσ Τζχνθσ (ηωγραφικι, μουςικι, κινθματογράφοσ κ.λπ.) είτε και με τον κόςμο τθσ Τεχνικισ (αυτοκίνθτα, μθχανζσ κ.λπ.). Μζςα από τισ κλίςεισ τουσ ζχουν ενταχκεί ςε 1

2 κάποια (ι κάποιεσ) κειμενικι κοινότθτα, που τουσ και τισ κάνει ικανοφσ και ικανζσ να κινοφνται με κάποια ςχετικι άνεςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ κειμενικισ κοινότθτασ (π.χ. ο νεολαιίςτικοσ λόγοσ, ο λόγοσ περί ακλθτιςμοφ, ο λόγοσ περί Τζχνθσ και Τεχνικισ κ.λπ.). Αν όλα τα προθγοφμενα ιςχφουν, οι απαιτοφμενοι γι αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ γραμματιςμοί ζχουν κατακτθκεί. Εκείνο που μζνει είναι θ περαιτζρω καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των παιδιϊν να ςυμμετζχουν με επάρκεια ςτθν πιο απαιτθτικι ςχολικι/ γλωςςικι κακθμερινότθτα, αυτιν του Λυκείου, αλλά και ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ κακθμερινισ εξωςχολικισ εν πολλοίσ επικοινωνιακισ πραγματικότθτασ από μια ςκοπιά κριτικι και αναςτοχαςτικι. Οι αρχζσ που αναφζρκθκαν πιο πάνω ςυγκροτοφν ζνα πλαίςιο για τθ διδαςκαλία τθσ νζασ ελλθνικισ ςτθν Αϋ Λυκείου, το οποίο ςχετίηεται άμεςα με τθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου ςχολείου, που κα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ςτθν κατάκτθςθ γνϊςεων με τρόπο πρόςφορο για τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ απευκφνεται, αλλά κυρίωσ με τρόπο που να καλλιεργεί και να υποςτθρίηει τθ γλωςςικι δθμιουργικότθτα, τθν πραξιακι αλλά και τθν ακαδθμαϊκι γνϊςθ. 2) Σκοπόσ Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν Αϋ τάξθ του Λυκείου είναι θ ενδυνάμωςθ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ που ζχει αποκτθκεί τα προθγοφμενα χρόνια ςε μια κατεφκυνςθ περιςςότερο κοινωνιοκεντρικι και λιγότερο γλωςςοκεντρικι. Σκοπόσ, δθλαδι, του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γλωςςικισ επάρκειασ και δεξιοτιτων γραμματιςμοφ τζτοιων, που να δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να κινοφνται με άνεςθ ςτο ςχολικό τουσ περιβάλλον (ςχολικόσ λόγοσ), αλλά παράλλθλα να ανταποκρίνονται ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ του ςιμερα και να είναι επαρκϊσ προετοιμαςμζνοι ότι οι ςυνκικεσ και οι απαιτιςεισ αυτζσ είναι υπό ςυνεχι διαμόρφωςθ και αλλαγι. Τελικϊσ, θ διαμόρφωςθ μακθτϊν και μακθτριϊν που ωσ μελλοντικοί πολίτεσ κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται επαρκϊσ και με κριτικά αντανακλαςτικά ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 3) Στόχοι Μζςα από τθ διδαςκαλία κάκε μακιματοσ επιδιϊκεται να αποκτθκοφν από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ πρωτίςτωσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ςχετίηονται 2

3 και πθγάηουν από το ίδιο το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ, παράλλθλα όμωσ επιβάλλεται να καλλιεργοφνται και αξίεσ, ςυμπεριφορζσ και κζςεισ που ζχουν ςχζςθ και με τθν κοινωνία. Ιδιαίτερα μζςω των γλωςςικϊν μακθμάτων πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα να καλλιεργθκεί ο τομζασ των αξιϊν, τθσ κριτικισ και τθσ ςτάςθσ απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτον κόςμο τόςο ςτισ διάφορεσ διαςτάςεισ του όςο και ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάςεισ και οπτικζσ. Για τον λόγο αυτό οι ςτόχοι διακρίνονται ςε κακαρά γλωςςικοφσ και ςε αξιακοφσ. Με τουσ γλωςςικοφσ ςτόχουσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιδιϊκεται: α. Να κατανοιςουν ότι θ γλωςςικι ποικιλότθτα αποτελεί εγγενζσ χαρακτθριςτικό των γλωςςϊν άρα και τθσ Ελλθνικισ, να μποροφν να τθν ερμθνεφουν (ιςτορικά και κοινωνικά), να μποροφν να τθ διαχειρίηονται ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ επικοινωνιακισ περίςταςθσ και να κατανοοφν ότι ςυχνά αυτι ςυνδζεται με τθ γλωςςικι εμπειρία και τθν ταυτότθτα/ τισ ταυτότθτεσ των ομιλθτϊν και των ομιλθτριϊν. β. Να κατανοιςουν ότι θ κειμενικι ποικιλότθτα αποτελεί εγγενζσ χαρακτθριςτικό των γλωςςϊν και ςυναρτάται άμεςα με τθν ποικιλότθτα και τθ δυναμικι των κοινωνικϊν πρακτικϊν και των κοινοτιτων, όπου ανικουν και κατανοοφνται τα κείμενα. Στο πλαίςιο αυτό, να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν, να κρίνουν και να παράγουν με επάρκεια κείμενα (προφορικά, γραπτά και πολυτροπικά) ςε ευρεία ζκταςθ κοινωνικϊν πρακτικϊν και περιςτάςεων (ςχολικϊν και εξωςχολικϊν). Η κατανόθςθ και παραγωγι αυτϊν των κειμζνων να αλλθλοδιαπλζκεται, ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, και να μθν αποτελεί ανεξάρτθτθ και αποκομμζνθ εςτίαςθ ςτο κακζνα από αυτά. γ. Να εξοικειωκοφν και να γνωρίςουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν ειδϊν (όπωσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ) και κειμενικϊν τφπων (όπωσ του επιχειρθματολογικοφ, τθσ περιγραφισ και τθσ αφιγθςθσ), να μποροφν να τα ςυνδζουν με τθ ςυνκετότθτα των κοινωνικϊν πρακτικϊν και να είναι ςε κζςθ να τα χρθςιμοποιοφν με επάρκεια, προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ ανάγκεσ. δ. Να κατανοιςουν ότι τα κείμενα είναι ζτςι δομθμζνα, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ, θ δε δομι τουσ εξαςφαλίηεται με τισ κατάλλθλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ ςε γλωςςικό (ςυνοχι) και νοθματικό επίπεδο (ςυνεκτικότθτα). Στο πλαίςιο αυτό κατανοοφνται και οι τρόποι ανάπτυξθσ (οργάνωςθσ) παραγράφων που χρθςιμοποιοφνται. 3

4 ε. Να κατανοιςουν τον ρόλο που ζχει το κανάλι τθσ επικοινωνίασ, ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τθν ιδιαιτερότθτα των κοινωνικϊν πρακτικϊν, ςτο είδοσ του λόγου που παράγεται, να εντοπίηουν και να ερμθνεφουν τισ διαφορζσ μεταξφ προφορικοφ, γραπτοφ, υβριδικοφ (μίξθ προφορικοφ και γραπτοφ) και πολυτροπικοφ λόγου και να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν ςτον λόγο τουσ. ςτ. Να είναι ςε κζςθ να κινοφνται με άνεςθ ανάμεςα ςε κακθμερινοφ και ακαδθμαϊκοφ (επιςτθμονικοφ) τφπου κείμενα για τθν περιγραφι και τθν υποςτιριξθ των απόψεϊν τουσ. η. Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τζτοιεσ, ϊςτε να χρθςιμοποιοφν με επάρκεια τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ τόςο ωσ παιδαγωγικά μζςα, όςο και ωσ μζςα για γράψιμο/ προςωπικι ζκφραςθ, διάβαςμα και επικοινωνία. Με τουσ αξιακοφσ ςτόχουσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιδιϊκεται: α. Να είναι ςε κζςθ να εκτιμοφν τθ γλϊςςα των άλλων ωσ ιςότιμθ, κάτι που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία όπωσ θ ελλθνικι, και γενικότερα να ςζβονται και να εκτιμοφν τθν πολιτιςμικι και γλωςςικι διαφορετικότθτα. β. Να χειρίηονται τον λόγο με δθμοκρατικό τρόπο ςεβόμενοι και ςεβόμενεσ τισ απόψεισ των άλλων και κυρίωσ να είναι ςε κζςθ να εκφράηουν με παρρθςία τισ προςωπικζσ τουσ πεποικιςεισ, χωρίσ να προςβάλλουν τισ πεποικιςεισ των άλλων. γ. Να μποροφν να αντιςτζκονται διά του λόγου ςε κάκε μορφι εξουςιαςτικοφ αυκαίρετου λόγου και των παρεπόμενων αυτοφ. ε. Να φτάςουν ςτο ςθμείο να διακθρφςςουν τον ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και ςτθν αειφορία. ςτ. Να είναι ςε κζςθ να αναγιγνϊςκουν και να αντιλαμβάνονται πϊσ δομοφνται μζςω του λόγου διαφορετικζσ οπτικζσ για τον κόςμο (π.χ. κριτικι κατανόθςθ του δθμόςιου λόγου, ΜΜΕ κ.λπ.). θ. Να κατανοιςουν ότι θ νζα παγκόςμια πραγματικότθτα με τθ ςυρρίκνωςθ των αποςτάςεων και τθ ςυνεχι κίνθςθ ανκρϊπων, κεφαλαίων, εικόνων και κειμζνων αποτελεί ςτοιχείο που ζχει τα κετικά και αρνθτικά του και να είναι ςε κζςθ να προάγουν τα κετικά. κ. Να κατανοιςουν ότι τα νζα μζςα επικοινωνίασ (τθλεόραςθ, Νζεσ Τεχνολογίεσ) αποτελοφν εγγενζσ ςτοιχείο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτιςμικισ πραγματικότθτασ, ςτο πλαίςιο των οποίων πρζπει να κατανοοφνται οι κειμενικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςε αυτά. 4

5 4) Περιεχόμενο Το περιεχόμενο ςτο μάκθμα τθσ διδαςκαλίασ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε κάκε τάξθ είναι ευρφτατο, κακϊσ περιλαμβάνει δυνάμει μια τεράςτια ποικιλία προφορικϊν, γραπτϊν και υβριδικϊν κειμζνων, τα οποία εμφανίηονται ςε ψθφιακι ι/και πολυτροπικι μορφι και παράγονται είτε εντόσ είτε εκτόσ ςχολικοφ χϊρου. Τα κείμενα αυτά και επομζνωσ και το περιεχόμενο του μακιματοσ κακορίηονται καταρχάσ από το γλωςςικό και γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν και των μακθτριϊν. Τα κείμενα λειτουργοφν ωσ πόροι από τουσ οποίουσ μζςω τθσ διδαςκαλίασ αντλοφνται από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ και του γραμματιςμοφ τουσ, κακϊσ και τθσ ςτάςθσ τουσ απζναντι ςτθ γλϊςςα, τθ γνϊςθ και τον κόςμο, δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ διαμόρφωςθ των νζων ωσ εγγράμματων, δθμοκρατικϊν και κριτικά ςκεπτόμενων πολιτϊν. Οι ςυνεχείσ διεκνείσ και τοπικζσ μεταβολζσ των τελευταίων δεκαετιϊν ςτον χϊρο τθσ επικοινωνίασ και του γραμματιςμοφ δυςκολεφουν ςθμαντικά τθν όποια προςπάκεια διαμόρφωςθσ ακριβοφσ πλαιςίου για τθ διδαςκαλία των γλωςςικϊν μακθμάτων ςτο ςχολείο. Γι αυτό είναι απαραίτθτο να διατυπωκοφν οριςμζνοι άξονεσ που κα καταςτιςουν ςαφζσ και διαφανζσ τόςο το βακφτερο πολιτικό διακφβευμα, το οποίο υπάρχει πίςω από κάκε πρόταςθ για Πρόγραμμα Σπουδϊν ι μακθςιακό υλικό, όςο και τισ λφςεισ που προτείνονται. Οι άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ δομείται το ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα Σπουδϊν είναι οι εξισ: α. Γνϊςεισ για τον κόςμο, ςτάςεισ, αξίεσ και πεποικιςεισ β. Γραμματιςμοί και δεξιότθτεσ γ. Γνϊςεισ για τθ γλϊςςα δ. Διδακτικζσ πρακτικζσ Οι άξονεσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτισ ςτιλεσ των πινάκων που ακολουκοφν: ςτθν πρϊτθ περιγράφονται οι γνϊςεισ για τον κόςμο που προτείνεται να αποκτθκοφν, οι αξίεσ και οι πεποικιςεισ που πρζπει να καλλιεργθκοφν με τθ διδαςκαλία ςτθ δεφτερθ καταγράφονται οι γραμματιςμοί και οι δεξιότθτεσ που προτείνεται να καλλιεργθκοφν ςτθν τρίτθ οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα που προτείνεται να αποκτθκοφν και ςτθν τζταρτθ οι διδακτικζσ πρακτικζσ που προτείνεται να εφαρμοςτοφν. Τζλοσ, ςτθν πζμπτθ και τελευταία ςτιλθ, περιγράφονται τα αναμενόμενα από τθ διδαςκαλία αποτελζςματα με τζτοια διατφπωςθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιολόγθςι τουσ. 5

6 Όςον αφορά τον πρϊτο άξονα, τισ γνϊςεισ δθλαδι για τον κόςμο, τισ ςτάςεισ, αξίεσ και πεποικιςεισ, λαμβάνεται υπόψθ ότι: α. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ Λυκείου από τθ μια ζχουν ιδθ αποκτιςει πολλζσ γνϊςεισ για τον κόςμο, τόςο από τα άλλα μακιματα όςο και από τα γλωςςικά μακιματα των προθγοφμενων χρόνων, και ότι οι γνϊςεισ αυτζσ και τα ςχετικά πεδία από τα οποία προζρχονται κα αποτελζςουν τον άξονα γφρω από τον οποίο κα διαβάςουν, κα ςυηθτιςουν, αλλά και κα γράψουν κείμενα. β. Αυτά τα παιδιά δεν πάςχουν από ζλλειψθ πλθροφορίασ και ενθμζρωςθσ, αφοφ ςχεδόν το κάκε νοικοκυριό ζχει τθλεόραςθ και το μεγαλφτερο ποςοςτό υπολογιςτι, ενϊ δεν υπάρχει παιδί ςτθν θλικία αυτι που δεν γνωρίηει τα βαςικά ωσ προσ τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. Το πρόβλθμα είναι ακριβϊσ το αντίκετο: υπάρχει υπερπλθκϊρα πλθροφοριϊν, αλλά (ςυνικωσ) δεν καλλιεργείται ςτα παιδιά θ δυνατότθτα μετάλλαξθσ αυτισ τθσ υπερπλθροφόρθςθσ ςε κριτικι ανάγνωςθ και γνϊςθ. Σθμαντικό νζο δεδομζνο, που ζχει ςτενι ςυνάρτθςθ με το προθγοφμενο, είναι το γεγονόσ ότι θ ςφγχρονθ κοινωνία αποβλζπει και αυτό επιχειρείται από πολφ μικρζσ θλικίεσ ςτθ διαμόρφωςθ καταναλωτικϊν υποκειμζνων με ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ αντίςταςθσ. Το ςχολείο, επομζνωσ, με τισ γνϊςεισ που κα δϊςει για τον κόςμο καλείται να ανταποκρικεί ςτον νζο αυτό ρόλο, τθσ δθμιουργίασ πολιτϊν που κα μποροφν να ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ αυτζσ προκλιςεισ. Παράλλθλα, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι απϊτεροσ ςτόχοσ του ςχολείου είναι θ παροχι ευρφτερθσ παιδείασ, θ οποία κα καλλιεργεί πολλζσ δεξιότθτεσ ςτο παιδί, όπωσ: ευαιςκθςία ςε ηθτιματα λογοτεχνίασ και Τζχνθσ, δυνατότθτα κριτικοφ αναςτοχαςμοφ ςε τρζχοντα (τοπικά και διεκνι) κοινωνικά και πολιτιςμικά ηθτιματα, γνϊςεισ και προβλθματιςμό για τα τρζχοντα παγκόςμια και τοπικά προβλιματα, αλλά και γνϊςεισ και προβλθματιςμό που ζχουν ςχζςθ με τθν εκνικι ιςτορικι ιδιομορφία, τθν πολυπολιτιςμικότθτα και τθν ανοχι ςτο διαφορετικό. Βαςικόσ ςτόχοσ δε κα είναι θ απλι «ζκκεςθ» των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε μία μόνο από τισ εκδοχζσ που κυκλοφοροφν αλλά ςε περιςςότερεσ. Η ζμφαςθ δε κα δίνεται ςτθν απλι αποκωδικοποίθςθ των κειμζνων και ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ, αλλά ςτθν ανάδειξθ των αντιτικζμενων απόψεων, ςτθν κατανόθςθ και ςυηιτθςθ τθσ επιχειρθματολογίασ και τθσ λογικισ τουσ. Τα ηθτιματα αυτά δεν μποροφν, φυςικά, να εξαντλθκοφν ςτθν Αϋ Λυκείου οφτε και αποτελοφν φλθ θ οποία κα πρζπει να καλυφκεί με μια ςυγκεκριμζνθ ςειρά. Αποτελοφν άξονεσ τουσ οποίουσ καλό είναι να ζχει υπόψθ του κάκε φιλόλογοσ, ανεξάρτθτα από το διδακτικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει (π.χ. νζα ελλθνικι 6

7 γλϊςςα, λογοτεχνία, αρχαία ελλθνικι γλϊςςα), και γφρω από τουσ οποίουσ κα μποροφςε να οργανϊςει τθ διδαςκαλία του ςε όλα τα γλωςςικά μακιματα. Με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω γίνεται κατανοθτό ότι με μια τζτοιου είδουσ προςζγγιςθ εξαςφαλίηεται τόςο θ παροχι γνϊςεων όςο και θ καλλιζργεια αξιϊν και προβλθματιςμοφ για τον άνκρωπο και τον κόςμο, με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι όλο αυτό το υλικό αξιοποιείται με ζναν κατάλλθλο διδακτικό ςχεδιαςμό. Οι γνϊςεισ που αποτυπϊνονται ςτθν πρϊτθ ςτιλθ προζρχονται κυρίωσ, όπωσ άλλωςτε και ςτισ άλλεσ ςτιλεσ, από το ιςχφον εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν Αϋ Λυκείου, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι αυτό δεν αλλάηει. Ο/θ εκπαιδευτικόσ επομζνωσ μπορεί να ςτθριχκεί ςτα υπάρχοντα κείμενα, τα οποία δίνονται ςτο βιβλίο «Ζκφραςθ Ζκκεςθ. Γενικό Λφκειο. Τεφχοσ Αϋ». Παράλλθλα, όχι μόνο μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε άλλα κείμενα κρίνει ότι καλφπτουν τισ διδακτικζσ του ανάγκεσ, αλλά επιβάλλεται να κάνει και ο ίδιοσ και οι μακθτζσ του κάτι τζτοιο, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι τα κείμενα κα πρζπει να εκφράηουν ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ και αναηθτιςεισ. Τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τουσ κφριουσ άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ δομοφνται οι επιλογζσ για τθ ςτιλθ αυτι και τουσ οποίουσ είναι καλό να ζχουν υπόψθ τουσ οι φιλόλογοι κατά τθν προετοιμαςία των μακθμάτων τουσ είναι τα εξισ: α. Επιλογι κειμζνων τα οποία εκφράηουν ποικιλία απόψεων για το κζμα που διερευνάται. β. Εςτίαςθ ςτθν κριτικι διερεφνθςθ του κόςμου που καταςκευάηουν τα κείμενα. γ. Συνδυαςτικι ανάγνωςθ τθσ ςτιλθσ αυτισ με τισ άλλεσ (π.χ. αξιοποίθςθ γνϊςεων για τθ γλϊςςα, προκειμζνου να διαβαςτοφν καλφτερα οι γνϊςεισ για τον κόςμο, ςυνειδθτι επιλογι κειμζνων με βάςθ τουσ γραμματιςμοφσ). δ. Ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ, με παράλλθλθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και του διαφορετικοφ. ε. Βαρφτθτα ςτθν ανάδειξθ του τοπικοφ, αλλά και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εξωςτρζφεια ςε ζναν διεκνοποιθμζνο πια κόςμο. Είναι χριςιμο να επιςθμανκεί, κάτι που ιςχφει και για τουσ άλλουσ άξονεσ, ότι θ ςτιλθ αυτι δεν παρακολουκεί πιςτά τα περιεχόμενα των ςχολικϊν εγχειριδίων, αλλά κινείται ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο αφαίρεςθσ (όπωσ ςυμβαίνει άλλωςτε με τα Προγράμματα Σπουδϊν), παρζχοντασ το πλαίςιο για το ςχεδιαςμό των ςχολικϊν μακθμάτων και τθν ανάπτυξθ μακθςιακοφ υλικοφ, γενικότερα. Παρόλα αυτά, μζςα 7

8 ςε παρζνκεςθ μετά από τον τίτλο τθσ κάκε κεματικισ δίνονται και ςελίδεσ του κφριου ςχολικοφ εγχειριδίου, προκειμζνου να ζχουν οι εκπαιδευτικοί κάποια εικόνα αναλογίασ με το υλικό που είναι ςυνθκιςμζνοι και ςυνθκιςμζνεσ να χρθςιμοποιοφν. Αφετθρία όμωσ δε κα πρζπει να είναι το υλικό αυτό, αλλά το ηιτθμα που κα κλθκοφν να διερευνιςουν μαηί με τα παιδιά. Στο πλαίςιο αυτό μποροφν να αντλιςουν και από τισ ςυγκεκριμζνεσ κάκε φορά ςελίδεσ. Στουσ δφο τελευταίουσ (από τουσ τζςςερισ ςυνολικά) πίνακεσ που δίνονται ςτθ ςυνζχεια ο πρϊτοσ αυτόσ άξονασ είναι κοινόσ, άρα και το περιεχόμενο τθσ ςτιλθσ είναι «ανοιχτό», με τθν ζννοια ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ (ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ) μπορεί να επιλζξει όποια ηθτιματα και κείμενα κεωριςει ότι τον/τθν εξυπθρετοφν, για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ των επόμενων ςτθλϊν. Ο λόγοσ αυτισ τθσ επιλογισ ζχει να κάνει με τθ γενικότερθ φιλοςοφία που διζπει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα: θ καλλιζργεια των γραμματιςμϊν (παραδοςιακϊν και νζων) και οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα μποροφν να υπθρετθκοφν με κείμενα οποιουδιποτε περιεχομζνου, αρκεί να υπθρετοφνται κάποιεσ βαςικζσ προχποκζςεισ. Αυτζσ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: α. Επιλογι κεμάτων που αφοροφν ποικίλα κοινωνικά, πολιτιςμικά, θκικά προβλιματα που απαςχολοφν τουσ νζουσ, διεκνι προβλιματα με ενδιαφζρον κ.λπ. β. Αξιοποίθςθ κεματικϊν ενοτιτων και κειμζνων και από τα ςχολικά βιβλία αλλά και από όποια άλλθ πθγι κρικεί κατάλλθλθ. γ. Εςτίαςθ και διερεφνθςθ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ του οποίου παρουςιάηονται διαφορετικζσ εκδοχζσ και όχι μόνο μία. Ο δεφτεροσ άξονασ εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτουσ γραμματιςμοφσ και τισ δεξιότθτεσ που καλφπτει το μάκθμα ςτθν Αϋ Λυκείου. Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι από τθ μια να κατακτιςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τουσ γραμματιςμοφσ επομζνωσ και τισ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ γραμματιςμοφσ αυτοφσ που εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ και κριτικι ςυμμετοχι τουσ ωσ μελλοντικϊν πολιτϊν ςε όλα τα επίπεδα του κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ γίγνεςκαι και από τθν άλλθ να διευκολφνει τθν ίδια τθ ςχολικι πορεία τουσ, με δεδομζνα τθν ιδιαιτερότθτα του ςχολικοφ λόγου και τθ ςπουδαιότθτά του για μια επιτυχθμζνθ ςχολικι και μεταςχολικι διαδρομι. Γφρω από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ ςυγκροτοφνται οι προτάςεισ που υπάρχουν ςτθ ςτιλθ «καλλιζργεια γραμματιςμϊν (και δεξιοτιτων)». Εδϊ και χρόνια το ενδιαφζρον του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτρζφεται πλζον προσ τθν πραγματικι ηωι και απομακρφνεται από τισ παραδοςιακζσ αποπλαιςιωμζνεσ από τα κοινωνικά ςυμφραηόμενα διδακτικζσ πρακτικζσ. Με τθν 8

9 ξεχωριςτι ςτιλθ που υπάρχει ςτουσ πίνακεσ επιχειρείται να καταςτεί ςυνειδθτό ςτουσ εκπαιδευτικοφσ το εφροσ των γραμματιςμϊν, των κειμενικϊν πρακτικϊν και των γλωςςικϊν δεξιοτιτων που επιδιϊκεται να καλλιεργθκοφν. Μια προςεκτικι ανάγνωςθ των περιεχομζνων τθσ ςτιλθσ αυτισ κα αναδείξει τρία νζα ςτοιχεία που προςτίκενται: τθ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ωσ μζςων πρακτικισ γραμματιςμοφ (μζςων για διάβαςμα, γράψιμο και επικοινωνία), τθν ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ κειμενικισ πολυτροπικότθτασ και τθν ζμφαςθ ςτον κριτικό γραμματιςμό. Και τα τρία αυτά νζα ςτοιχεία ζχουν ςχζςθ με τον τρόπο που προςεγγίηονται θ γλϊςςα και τα κείμενα. Από τθ ςτιγμι που θ γλϊςςα κεωρείται αδιαχϊριςτο ςτοιχείο από τα κακθμερινά κοινωνικά ςυμβάντα και τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων κεςμϊν, είναι προφανζσ ότι δεν είναι δυνατό να αγνοθκεί το γεγονόσ ότι ζνα μζροσ τθσ επικοινωνίασ ςιμερα διεξάγεται μζςω των Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ), όπου οι κειμενικζσ πραγματϊςεισ ςυχνά διαφζρουν και θ πολυτροπικότθτα είναι περιςςότερο εμφανισ. Απϊτερο ςτόχο τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ςφνδεςθ των κειμζνων με τθ ηϊςα κακθμερινότθτα ςτο πλαίςιο των κεςμϊν εντόσ των οποίων παράγονται. Αν ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων κεςμϊν και για ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ πραγματϊςεισ ο ρόλοσ των ΤΠΕ είναι ςθμαντικόσ, αυτό δεν μπορεί παρά να αναδειχκεί και να ςυηθτθκεί. Το ίδιο φυςικά ιςχφει και για τθν παραγωγι λόγου: θ ανάλυςθ του εκάςτοτε κοινωνικοφ ςυμβάντοσ είναι αυτι που υπαγορεφει, πζραν των άλλων, και το είδοσ του κειμζνου που κα παραχκεί (με μολφβι και χαρτί, ςε υπολογιςτι και ςε ποιο περιβάλλον, πολυτροπικό και τι είδουσ πολυτροπικότθτα κ.λπ.). Ο τρίτοσ άξονασ, οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, παραδοςιακά φαίνεται να κυριαρχεί ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία, οι ςφγχρονεσ όμωσ επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ ςτον εν λόγω τομζα επιςθμαίνουν δφο ςθμαντικά ηθτιματα ςε ςχζςθ με το παρελκόν: ότι θ εςτίαςθ ςτισ γνϊςεισ για τθ γλϊςςα δεν μπορεί να είναι αυτοςκοπόσ, αλλά κα πρζπει να εξυπθρετεί τθν κατανόθςθ και κριτικι ανάγνωςθ των κειμζνων, επομζνωσ και του κόςμου, και ότι οι γνϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει να ταυτίηονται με τθ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ, με το γνωςτό παραδοςιακό περιεχόμενο και τρόπο. Με αυτά ωσ δεδομζνα, το περιεχόμενο των γλωςςικϊν φαινομζνων που εξετάηονται ςτο παρόν Πρόγραμμα Σπουδϊν προζρχεται πρωτίςτωσ από τα ιςχφοντα διδακτικά εγχειρίδια, με κάποιεσ προςκικεσ ι αλλαγζσ όπου αυτό επιβάλλεται. Οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα αποτελοφν εργαλεία που κα βοθκιςουν τα παιδιά να κατανοοφν αλλά και να παράγουν με μεγαλφτερθ επάρκεια μεγάλθ ποικιλία 9

10 κειμζνων. Παρότι, δθλαδι, οι γνϊςεισ αυτζσ παρουςιάηονται ςε διαφορετικζσ ενότθτεσ, προκειμζνου να ςυνδζονται με τα ιςχφοντα ςτισ παράλλθλεσ ςτιλεσ, πρζπει να αποτελοφν κακθμερινά εργαλεία, από τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται τα καταλλθλότερα για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν που προκφπτουν. Με τθν ζννοια αυτι οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, όπωσ άλλωςτε ιςχφει και για τισ άλλεσ ςτιλεσ, δεν αποτελοφν φλθ που διδάςκεται με ςυγκεκριμζνθ και δεδομζνθ χρονικι ςειρά. Αποτελοφν τα εργαλεία που προςφζρονται, για να καταςτιςουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ επαρκείσ εγγράμματουσ πολίτεσ ςε μια κοινωνία όπου θ χριςθ του λόγου και των κειμζνων παίηει κακοριςτικό ρόλο. Εν κατακλείδι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ δίνονται οι κυριότερεσ κάκε φορά γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, που κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν, προκειμζνου αφενόσ να κατανοθκεί καλφτερα ο κόςμοσ που αναπαρίςταται ςτα κείμενα (πρϊτθ ςτιλθ), αφετζρου να κατακτθκοφν πλθρζςτερα οι προτεινόμενοι γραμματιςμοί (δεφτερθ ςτιλθ). Τζλοσ, ο τζταρτοσ άξονασ, δθλαδι οι διδακτικζσ πρακτικζσ, αποτελεί τον χϊρο ςτον οποίο περιγράφονται οι απαραίτθτεσ πρακτικζσ για τθν επίτευξθ των άλλων ςτόχων. Δίνεται βαρφτθτα ςε διδαςκαλίεσ που ζχουν πρωταγωνιςτζσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, αφοφ προβλζπονται ςυλλογι δεδομζνων, αναλφςεισ, ςυγκρίςεισ κ.λπ., αλλά πρωτίςτωσ ζρευνεσ μικρισ ι και μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Στο πρόγραμμα αυτό, αλλά και ςτθ βακμίδα του Λυκείου γενικότερα, θ ζρευνα ωσ μακθςιακι διαδικαςία κεωρείται κομβικισ ςθμαςίασ, κακϊσ ενεργοποιεί μακθτζσ/τριεσ και διδάςκοντεσ/ςεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργικισ ερευνθτικισ μάκθςθσ. Στθν πορεία αυτι προκφπτουν ςθμαντικά οφζλθ και από το αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν ζρευνα, αλλά καμιά φορά ίςωσ περιςςότερο από τθν πορεία προσ τθν επίτευξι του. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ δεν καλοφνται απλϊσ να μάκουν μια «νζα φλθ», αλλά τουσ ηθτείται να είναι πρωταγωνιςτζσ και πρωταγωνίςτριεσ ςτθ διερεφνθςθ ποικίλων κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν, γλωςςικϊν κ.λπ. ηθτθμάτων και προβλθμάτων. Η ερευνθτικι εργαςία, ειδικότερα, είναι ζνα απαιτθτικό κειμενικό είδοσ, το οποίο παρζχει τα παρακάτω πλεονεκτιματα: κακίςταται ευκολότερα δυνατι θ εναλλαγι ανάμεςα ςτθν κακθμερινι και τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ των ποικίλων ηθτθμάτων που διερευνϊνται (βλ. πρϊτθ ςτιλθ) με τθν ζρευνα δοκιμάηεται, αξιολογείται και διευρφνεται θ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν και των μακθτριϊν, αποκτϊνται γνϊςεισ για τον κόςμο και διαμορφϊνονται πιο νθφάλιεσ ςτάςεισ για τθν ανάγνωςθ των ποικίλων κεμάτων που διερευνϊνται κατανοείται πολφ καλφτερα θ ποικιλία των διαφορετικϊν οπτικϊν ςτθν προςζγγιςθ των 10

11 ηθτθμάτων και προκαλείται/ απαιτείται θ τεκμθριωμζνθ τοποκζτθςθ των παιδιϊν ςτισ διαφορζσ αυτζσ τζλοσ, είναι το είδοσ του κειμζνου που επιτρζπει τθ με λειτουργικό και κριτικό τρόπο οργανικι αξιοποίθςθ όλων των τεχνολογιϊν πρακτικισ γραμματιςμοφ: του ζντυπου και του διαδικτυακοφ κόςμου κατά τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και όλων των μζςων παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθ γραφι (μολφβι, χαρτί, Προγράμματα Επεξεργαςίασ Κειμζνου, Προγράμματα Παρουςίαςθσ κ.λπ.). Ζτςι, θ ίδια θ διαδικαςία τθσ παραγωγισ λόγου κεωρείται εξίςου ςθμαντικι με τισ γνϊςεισ που αποκτϊνται. Στθ ςτιλθ αυτι προτείνονται ενδεικτικζσ πρακτικζσ που κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Εννοείται ότι δε κα πραγματωκοφν όλεσ ςτθν τάξθ και με ςυγκεκριμζνθ ςειρά οφτε βζβαια κα είναι αποκομμζνεσ μικροαςκιςεισ. Αποτελοφν ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ μικρότερων ι ευρφτερων διδακτικϊν ενοτιτων τφπου ςχεδίων εργαςίασ (project), τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί κα οργανϊςουν με τθ δικι τουσ λογικι, με τθν ζκταςθ και τθ ςειρά που προςφζρεται ςτθν τάξθ τουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ μακθςιακισ τουσ κοινότθτασ. Είναι προφανζσ επομζνωσ ότι ςε κάκε ενότθτα υπάρχει θ δυνατότθτα περιςςότερων από ζνα ςχεδίων εργαςίασ, τα οποία μπορεί να είναι μικρισ ι μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο δε δίνονται πολλζσ διδακτικζσ ενότθτεσ αλλά ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ (μόνο τζςςερισ), με δεδομζνθ τθν εβδομαδιαία χρονικι διάρκεια του μακιματοσ και τθν ζμφαςθ ςτθ διεκπεραίωςθ εργαςιϊν διερευνθτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ είναι χρονοβόρεσ. Επιςθμαίνεται εδϊ με ζμφαςθ ότι ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ δε κα πρζπει να γίνεται με βάςθ τισ ςελίδεσ των διακζςιμων εγχειριδίων, αλλά με βάςθ τισ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ κα εμπλακοφν τα παιδιά, ςτο πλαίςιο των οποίων κα κατακτθκοφν οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, οι γραμματιςμοί και οι γνϊςεισ για τον κόςμο. Στθ ςτιλθ αυτι επιχειρείται, επίςθσ, να αποτυπωκεί ςε επίπεδο διδακτικϊν πρακτικϊν θ δθμιουργικότθτα του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, ο οποίοσ είναι απαραίτθτο να γίνεται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Επιςθμαίνεται και πάλι με ζμφαςθ ότι οι προτεινόμενεσ διδακτικζσ πρακτικζσ εκτόσ του ότι είναι ενδεικτικζσ είναι πολλζσ, όχι για να διδαχκοφν όλεσ, αλλά για να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογϊν, προκειμζνου να καλφπτονται πολλά και διαφορετικά ενδιαφζροντα (εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν) και δεδομζνα (τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ και διαφορζσ). 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 5) Μεθοδολογία Η διδακτικι μεκοδολογία που υιοκετείται ζχει τα ςτοιχεία των μακθτοκεντρικϊν, ομαδοςυνεργατικϊν και κοινωνικο εποικοδομιςτικϊν εκείνων αντιλιψεων για τθ διδαςκαλία, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ, ςτθν αλλαγι του ρόλου των διδαςκόντων και διδαςκουςϊν ςε βοθκοφσ και ςυνεργάτεσ/τριεσ των παιδιϊν και ςτθν κατάκτθςθ γραμματιςμϊν και δεξιοτιτων απαραίτθτων για μια αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ ηωισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: α. Τα κείμενα πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ προϊόντα επικοινωνίασ, ωσ γλωςςικζσ και νοθματικζσ δομζσ, ωσ φορείσ ιδεολογικϊν και κοινωνικοπολιτιςμικϊν νοθμάτων και ωσ προϊόντα για αξιολόγθςθ. Για τον λόγο αυτό τα διάφορα γλωςςικά και γραμματικοςυντακτικά φαινόμενα, όπωσ και θ ανάπτυξθ των παραγράφων παρουςιάηονται άμεςα ςυνυφαςμζνα με τισ κειμενικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν. β. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ των αντιτικζμενων απόψεων που υπάρχουν ςτα κείμενα, ςτθν κατανόθςθ και ςυηιτθςθ τθσ λογικισ τουσ και ςτθν ανάδειξθ τθσ βακφτερθσ πολιτικισ τουσ διάςταςθσ. γ. Προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία κυρίωσ γλωςςικοί/ ςθμειωτικοί πόροι και κζματα με τα οποία ζχουν εξοικείωςθ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ και οι οποίοι ζχουν ευκολότερα τθν πικανότθτα να γίνουν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ ςτθν τάξθ. Παράλλθλα, προτείνεται μια ςταδιακι μετάβαςθ από το οικείο ςτο λιγότερο οικείο και από τον κακθμερινό ςτον ςχολικό και επιςτθμονικό λόγο. Η αξιοποίθςθ των γνϊςεων για τθ γλϊςςα βοθκάει ςθμαντικά τα παιδιά να κατανοιςουν πϊσ οργανϊνεται μζςω του λόγου θ μετάβαςθ αυτι. δ. Οι παραπάνω πόροι μπορεί να προζρχονται είτε από τα διδακτικά εγχειρίδια τα οποία ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα παιδιά είτε από άλλεσ πθγζσ ζντυπου και ψθφιακοφ υλικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του υλικοφ που υπάρχει ςτα ςχολικά εγχειρίδια άλλων μακθμάτων τθσ ίδιασ ι και άλλων τάξεων. Σε κάκε περίπτωςθ οι πόροι αυτοί, όπωσ και τα διακζςιμα εγχειρίδια, δεν προςεγγίηονται από τθν οπτικι τθσ φλθσ που πρζπει να διεκπεραιωκεί πιςτά από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ. Προτείνονται ωσ πθγζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, ανάλογα με το πόςο εξυπθρετοφν το εκάςτοτε διδακτικό ςχζδιο, όπου και δίνεται θ βαρφτθτα. Με τον τρόπο αυτό κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει τισ επιλογζσ του ςτον οριηόντιο και ςτον κάκετο άξονα (των τεςςάρων 22

23 ενοτιτων) και να δομιςει ςε ςυνεργαςία και με τουσ μακθτζσ του το δικό του πρόγραμμα. ε. Το διδακτικό αυτό ςχζδιο ζχει τα χαρακτθριςτικά ςχεδίου εργαςίασ (project), ςτο πλαίςιο του οποίου δίνονται ρόλοι και προβλιματα προσ διερεφνθςθ/ επίλυςθ ςτα παιδιά. Στθν προςπάκεια αυτι διεκπεραίωςθσ των ρόλων τουσ και επίλυςθσ των προβλθμάτων οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να εςτιάςουν ςτθν αναηιτθςθ και ανάγνωςθ κειμζνων και γενικότερα ςτθν πρόςλθψθ και παραγωγι προφορικοφ, γραπτοφ και πολυτροπικοφ λόγου. ςτ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ, με παράλλθλθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και του διαφορετικοφ, κακϊσ και ςτθν ανάδειξθ του τοπικοφ, αλλά με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εξωςτρζφεια ςε ζναν διεκνοποιθμζνο κόςμο. η. Οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα προςφζρονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε ςτόχοσ να είναι θ εξυπθρζτθςθ τθσ κατανόθςθσ και τθσ κριτικισ ανάγνωςθσ των κειμζνων, επομζνωσ και του κόςμου. Η ςυςτθματικι ι περιπτωςιακι διδαςκαλία τθσ μικροδομισ τθσ νζασ ελλθνικισ γίνεται μόνο για μορφοςυντακτικά φαινόμενα ςτα οποία δείχνουν να δυςκολεφονται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ι επθρεάηουν αρνθτικά τθν εκφραςτικι ι ορκογραφικι εικόνα των γραπτϊν τουσ κειμζνων. θ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, παρά τθν κοινι ςχολικι τουσ διαδρομι, ζχουν διαφορετικζσ προςωπικζσ εγγράμματεσ διαδρομζσ (π.χ. δίγλωςςα παιδιά, παιδιά με ειδικότερεσ ανάγκεσ, παιδιά από περιςςότερο ι λιγότερο προνομιοφχα κοινωνικά ςτρϊματα), τισ οποίεσ θ διδαςκαλία είναι απαραίτθτο να λαμβάνει υπόψθ τθσ, να ςζβεται προςπακϊντασ και να επενδφει ςτθ διαφορά ωσ αφετθρία για δθμιουργικότθτα. κ. Οι Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) αντιμετωπίηονται ωσ παιδαγωγικά μζςα αλλά και ωσ μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ. Ωσ παιδαγωγικά μζςα προτείνεται να αξιοποιοφνται προκειμζνου να διευκολφνουν τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ προτείνεται μεταξφ άλλων θ αξιοποίθςθ των διαδραςτικϊν πινάκων, των θλεκτρονικϊν λεξικϊν και των ςωμάτων κειμζνων, των Προγραμμάτων Επεξεργαςίασ Κειμζνου αλλά και περιβαλλόντων του διαδικτφου (π.χ. άντλθςθ αυκεντικοφ υλικοφ, ιςτολόγια ωσ περιβάλλοντα δθμοςίευςθσ των μακθτικϊν εργαςιϊν, Wikis ωσ περιβάλλοντα ςυμπαραγωγισ λόγου κ.λπ.). Ωσ μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ προτείνεται να αναδεικνφεται θ ιδιαιτερότθτά τουσ κατά τθν παραγωγι και πρόςλθψθ λόγου (π.χ. ιδιαιτερότθτεσ τθσ 23

24 παραγωγισ λόγου ςε περιβάλλοντα επεξεργαςίασ κειμζνου και παρουςίαςθσ, παραγωγι διαδικτυακϊν, πολυμεςικϊν κειμζνων κ.λπ.). ι. Η ιδιαίτερθ βαρφτθτα που δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ δεν αγνοεί τθν ζλλειψθ υποδομϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο. Μεγάλο μζροσ των διδακτικϊν πρακτικϊν μποροφν να ολοκλθρωκοφν με τθ ςυλλογι διαδικτυακϊν κειμζνων και εκτόσ ςχολείου ι να αξιοποιθκεί το γεγονόσ ότι όλα ςχεδόν τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε υπολογιςτζσ και κυρίωσ το γεγονόσ ότι οι εξωςχολικζσ πρακτικζσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τουσ είναι ςυχνά πολφ πλοφςιεσ. ια. Αναγνωρίηεται όλο το εφροσ τθσ γλωςςικισ ποικιλότθτασ και προτείνεται θ προςζγγιςθ και αξιοποίθςι τθσ ςτθν τάξθ. ιβ. Τα κείμενα αντιμετωπίηονται ωσ κοινωνικζσ μονάδεσ, θ παραγωγι των οποίων δεν κατακτάται εφκολα. Ζτςι, προτείνεται θ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τοφ κάκε κειμενικοφ είδουσ/ τφπου που καλοφνται τα παιδιά να γράψουν, θ προςζγγιςθ τθσ παραγωγισ λόγου ωσ διαδικαςίασ που ςθμαίνει ότι καταβάλλεται προςπάκεια και δίνεται χρόνοσ ςτθν παραγωγι, αλλά και τθ βελτίωςθ των κειμζνων που γράφονται. Στο πλαίςιο αυτό θ παραγωγι λόγου δε γίνεται ευκαιριακά κάποιεσ φορζσ τον χρόνο, όπωσ ςυνθκίηονταν με τθν «ζκκεςθ ιδεϊν», αλλά αποτελεί οργανικό ςτοιχείο των ςχεδίων εργαςίασ που διεκπεραιϊνουν τα παιδιά. ιγ. Επιχειρείται ςυχνά θ ςυγκριτικι μελζτθ κειμζνων που εκφράηουν διαφορετικζσ απόψεισ πάνω ςτο ίδιο κζμα και θ διερεφνθςθ των αιτίων που τισ προκαλοφν. ιδ. Η παρουςίαςθ λογοτεχνικϊν ζργων μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία για ανάπτυξθ εκ μζρουσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν προςωπικοφ λόγου, προφορικοφ, γραπτοφ ι πολυτροπικοφ, ο οποίοσ κα περιζχει τόςο τθν τεκμθρίωςθ των απόψεϊν τουσ όςο και τθν ζκφραςθ αιςκθτικϊν προτιμιςεων και γλωςςικϊν πειραματιςμϊν (παιχνίδια φφουσ, μιμιςεισ γλωςςικϊν ιδιωμάτων των θρϊων κ.λπ.).στο πλαίςιο αυτό προτείνεται να αξιοποιθκοφν ανάλογεσ προτάςεισ του Π.Σ. τθσ λογοτεχνίασ για τθν ίδια τάξθ. ιε. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτον ρόλο του/τθσ διδάςκοντα/ςασ: δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ μάκθςθσ με το είδοσ του ςχεδίου εργαςίασ που επιλζγει, επενδφει ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και το πολιτιςμικό υπόβακρο των παιδιϊν, ενκαρρφνει τθν παραγωγι λόγου δίνοντασ χρόνο και χϊρο ςτα παιδιά και γνωρίηει να ςυνδυάηει τθ διδαςκαλία ενϊπιον όλθσ τθσ τάξθσ (μετωπικι διδαςκαλία) με εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ (π.χ. ομαδικι). 24

25 ιςτ. Οι ϊρεσ που προςφζρονται για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςτθν Αϋ Λυκείου είναι λίγεσ, για αυτό οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να αξιοποιοφν κάκε ευκαιρία για τθν καλλιζργεια των προτεινόμενων γραμματιςμϊν ςτα παιδιά, όπωσ: άλλα μακιματα τθσ φιλολογικισ ηϊνθσ (π.χ. Αρχαία, Λογοτεχνία), άλλεσ ςχολικζσ πρακτικζσ (π.χ. ποικίλα προγράμματα) και ποικίλεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ. μακθτικζσ κοινότθτεσ, γιορτζσ, εκδθλϊςεισ). 6) Αξιολόγηςη Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτθν Αϋ Λυκείου κα πρζπει να είναι κατά βάςθ ανατροφοδοτικι και κα πρζπει να αφορά όχι μόνο τον μακθτι και τθ μακιτρια, αλλά το μάκθμα ςτο ςφνολό του. Ο ζλεγχοσ τθσ διδακτικισ επιτυχίασ μπορεί να γίνεται με διάφορεσ μεκόδουσ, όπωσ: α. Η παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των μακθτϊν με βάςθ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τον βακμό και τθν ζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον/τθν εκπαιδευτικό, με τθ βελτίωςι τουσ ςτουσ επιδιωκόμενουσ γραμματιςμοφσ. Η αξιολόγθςθ επομζνωσ είναι ενςωματωμζνθ ςτθ διδακτικι διαδικαςία, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αποτιμιςουν τόςο τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δικισ τουσ διδαςκαλίασ όςο και τισ επιδόςεισ των παιδιϊν. β. Η αυτοαξιολόγθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, που κα ςτθρίηεται ςε φάκελο (portfolio), όπου κα αποκθκεφεται το υλικό που παράγει το κάκε παιδί. Το υλικό αυτό κα αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ, προκειμζνου να ςυηθτιοφνται θ πρόοδοσ των παιδιϊν και τα ςθμεία που χρειάηονται περαιτζρω βελτίωςθ. Ο φάκελοσ αυτόσ μπορεί να είναι ςε θλεκτρονικι μορφι (e portfolio), ςυμπλθρϊνεται από τα ίδια τα παιδιά, αποτελεί εργαλείο ςυνεργαςίασ και δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ μζςο πίεςθσ και εκφοβιςμοφ. γ. Η ετεροαξιολόγθςθ, ςε τακτά επίςθσ χρονικά διαςτιματα, που κα γίνεται μζςω τθσ ανταλλαγισ και ςχολιαςμοφ κειμζνων μεταξφ των παιδιϊν. Η διαδικαςία αυτι μπορεί να γίνεται ςε κάκε φάςθ τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, πρωτίςτωσ, και προτείνεται να αξιοποιείται κάκε πρόςφορο μζςο (πίνακασ, διαδραςτικόσ πίνακασ, προτηζκτορασ, φωτοτυπικό μθχάνθμα κ.λπ.). Εννοείται και εδϊ ότι θ βαρφτθτα δίνεται ςτθν άςκθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των παιδιϊν, ςτον ςεβαςμό τθσ άποψθσ των ςυμμακθτϊν, ςτθ διάκεςθ για γόνιμθ ςυνειςφορά και ςτο ομαδικό πνεφμα. ε. Με τθ χριςθ ειδικϊν δοκιμαςιϊν, μζςω των οποίων κα ελζγχεται θ πρόοδοσ που ζχει επιτευχκεί ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του Π.Σ. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαμορφϊνουν ςτθ διάρκεια των μακθμάτων κάποιεσ ειδικζσ δοκιμαςίεσ, 25

26 προκειμζνου να αποτυπϊςουν τθν ωσ τότε πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι δοκιμαςίεσ αυτζσ επιβάλλεται να κινοφνται ςτθ λογικι του Προγράμματοσ Σπουδϊν (π.χ. κατανόθςθ ι παραγωγι ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ είδουσ μονοτροπικοφ ι πολυτροπικοφ, για το οποίο κα παρζχεται το πλιρεσ επικοινωνιακό πλαίςιο) και να μθν είναι αποκομμζνα τεςτ αποτφπωςθσ γνϊςεων. Γενικότερα, θ όλθ μεκοδολογία τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να διζπεται από το γενικότερο πνεφμα του Προγράμματοσ Σπουδϊν και να ςτοχεφει ςτθν υλοποίθςθ των διακθρυγμζνων ςτόχων του. 26

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε.

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Εναςχόλθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με τον Τουριςμό Ο ρόλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ςτον τουριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα Ακινα 4-05-2011 Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ κενά- Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι Για να ζχετε πλιρθ εικόνα για το πϊσ διαμορφϊνεται το «τοπίο» ςτθν Πρωτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ 1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ, το παρόν απόςπαςμα θ Μελίνα εραφετινίδου αναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον ευτελιςμό του κεςμοφ τθσ παρζασ εδράηοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 213 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

«Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ»

«Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ» «Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ» ΜΑΝΩΛΗ ΛΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ - ΑΝΟΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ- ΣΜΗΜΑ ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ Κ ΙΣΟΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΩΣΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΝΟ. ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ Σι είναι τα εμβόλια; Σα εμβόλια μασ προςτατεφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12) ΠΟΛ 1065 ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Θεςςαλονίκθ 26 Αυγοφςτου 2011 Μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Αντιδιμαρχο Πραςίνου κ. Ζζρβα, ςυςτάκθκε μεικτι ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.)

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Φιλόλογος (ΜΑ, University College, London) Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) H «κλιμάκωση» του πελοποννησιακού πολέμου στο βόρειο Ιόνιο Σύγχρονοι ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών Βϋτο τισ Εκλογϋσ Προσ Άρειο Πϊγο 1/5/2012 Πρωτόκολλο 22. Προσ τουσ Έλληνεσ Προσ τον Ο.Η.Ε. - Προσ Ρωςύα - Περςύα - Αύγυπτο Αρχαύα Ελλϊδα - Εθιμικό Δύκαιο - Διεθνϋσ Δύκαιο - Ο.Η.Ε. UNESCO - Ε.Ε. Προεδρύα

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Παρουςιάηουν οι Παναγιϊτθσ Π. Αντρζασ Ρ. 1 Ήκθ και ζκιμα Χριςτουγζννων Σα Χριςτοφγεννα είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα

Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα Ανδρικές Αμυνες Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα σε Γυναικεία Ζητήματα Ασκήσεις Ετερότητας: Δοκιμή 1η Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2008 Περιεχόμενα Λίγα εισαγωγικά 4 Α. «Υπάρχει Σεξισμός;» 5 Β. «Η ράτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STUDIO TEXTIL Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: πουδαςτζσ: ΓΑΝΩΣΘ ΣΑΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΣΘ ΕΤΘΤΜΙΑ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ

Διαβάστε περισσότερα

χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121

χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121 χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121 τόχοσ του Μζτρου είναι θ πλθκυςμιακι αναηωογόνθςθ τθσ υπαίκρου με τθν εκςυγχρονιςμό γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων μζςω τθσ παροχισ κινιτρων προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαρκρωτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σύμφωνα με τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ξενοφϊντοσ 15 Α 10551 Ακινα 27.01.2016 Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό «κοπεφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Η εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει σε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... 4 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ... 17 3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 404 π.χ. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ -- 404 πχ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431 404 π.χ.) ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Αθηναϊκή Συμμαχία VS Πελοποννησιακή Συμμαχία ΑΙΤΙΑ 1. Ο οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ»

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Αθήνα, 23 Νοέμβριου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 3 1. Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών

Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών 32ο Δημοτικό Αθηνών Μουςείο Κυκλαδικήσ Τζχνησ Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Τάξθ: Γϋ Αρικμόσ μακθτών:19 Αρικμόσ αλλοδαπών μακθτών: 16 Χώρεσ προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα