στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις, συµπληρώνεται και α- πλοποιείται η συνταξιοδοτική νοµοθεσία του Δηµοσίου, εξορθολογίζεται η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων- Ο.Δ.Α.Ζ. και των Υπαλλήλων του Κλάδου Επικουρικής Α- σφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔ- ΚΥ) µε την υπαγωγή αυτών στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και ρυθµίζονται συνταξιοδοτικά θέ- µατα που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αυτού, είναι οι ακόλουθες: Επί του άρθρου 1 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι το τακτικό προσωπικό των Περιφερειών του ν. 3852/2010, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους υπάγονται από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των Περιφερειών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου. Η υπαγωγή των προαναφερόµενων υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου κρίθηκε επιβεβληµένη, για να µην διαψευσθεί η συνταξιοδοτική βεβαιότητά τους, α- φού οι Περιφέρειες ως διάδοχη κατάσταση των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στελεχώθηκαν από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε αυτές, οι οποίοι υπάγονταν µε ρητή διάταξη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου. 2. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.5 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η καταβολή της σύνταξης των αγάµων ή διαζευγµένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήµατα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ δηλαδή το ποσό των ευρώ. Εάν τα εισοδήµατα αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τότε το µηνιαίο ποσό της σύνταξης (720 ευρώ) µειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό αναγοµένου αυτού σε µηνιαία βάση. Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, παρουσιάστηκε το οριακό φαινόµενο στην περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο κατά µεταβίβαση συντάξεων, κατά τον έλεγχο των εισοδηµάτων να αναστέλλεται ταυτόχρονα η καταβολή και των δύο, αφού το ετήσιο ποσό της µίας αποτελεί το εισόδηµα που ελέγχεται για την καταβολή της άλλης. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να αποφευχθεί το προαναφερόµενο φαινόµενο και να ε- ξασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα αυτά θα λαµβάνουν τουλάχιστον µία σύνταξη, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται η αναστολή καταβολής της µίας εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής των ενδιαφερο- µένων. Eξυπακούεται ότι η καταβαλλόµενη σύνταξη αφενός µεν δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 720 ευρώ, ό- πως ισχύει για όλες τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων, αφετέρου δε εάν υπάρχουν και άλλα εισοδήµατα ε- κτός των δύο αυτών συντάξεων, υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται για όλες τις άγαµες ενήλικες θυγατέρες. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 ενσωµατώθηκε στο συντάξιµο µισθό των διπλωµατικών υπαλλήλων η πάγια αποζηµίωση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι η ανωτέρω πάγια αποζηµίωση ενσωµατώνεται στο συντάξιµο µισθό και όσων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν εξοµοιωθεί µισθολογικά µε τους διπλωµατικούς υπαλλήλους. Η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία προκειµένου να υπάρξει ίση µεταχείριση και ως προς το συνταξιοδοτικό σκέλος υ- παλλήλων που ήδη έχουν εξοµοιωθεί µισθολογικά. 4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013, ορίστηκε ότι προκειµένου να ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό των Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων, το επίδοµα θέσης ευθύνης, πρέπει τα πρόσωπα αυτά να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για µια τουλάχιστον διετία. Επειδή κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου διαφορετικής βαθµίδας (λ.χ. Προϊσταµένου Τµήµατος και Δ/ντή), χωρίς να συµπληρώνεται η ανωτέρω διετία σε καµία από αυτές, µε αποτέλεσµα για τον κανονισµό της σύνταξης να µη µπορεί να ληφθεί υπόψη κανένα από τα επιδόµατα θέσης ευθύνης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί καθήκοντα Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας διαφορετικής βαθµίδας και έχει συµπληρωθεί αθροιστικά η προβλεπόµενη διετία, λαµβάνεται υπόψη για τον κανονισµό της σύνταξης το επίδοµα θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, µε τις ίδιες διατάξεις, σε εφαρµογή όσων έ- γιναν δεκτά µε τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δεύτερη Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειάς του την 29η Οκτωβρίου 2014, οι προαναφερόµενες διατάξεις, καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 ενσωµατώνονται ως εδάφια στην περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), µε κατάργηση των προαναφεροµένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/ Με τις διατάξεις της παρ. 5 (περ. α) αναδιατυπώνεται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, έτσι ώστε στους χρόνους άδειας άνευ αποδοχών που µπορούν να αναγνωρισθούν ως συντάξιµοι µε καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών α- σφαλισµένου, να περιληφθεί και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας), καθώς και οι ειδικές άδειες που χορηγούνται στους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εκλέγονται σε θέσεις αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρα 93 και 182 του ν. 3852/2010). Επίσης προβλέπεται ότι ανάλογους χρόνους άδειας άνευ αποδοχών µπορούν να α- ναγνωρίσουν ως συνταξίµους και οι λοιποί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, αρκεί να προβλέπονται αυτές από τις οικείες διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάστασή τους.

2 2 Με τις διατάξεις της περίπτωσης β ορίζεται ρητά ότι για τη συµπλήρωση του απαραίτητου χρόνου των δώδεκα (12) ετών, προκειµένου να αναγνωρισθεί, ως συντάξι- µος ο χρόνος σπουδών, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος ασφάλισης και όχι µόνον ο χρόνος δηµόσιας υ- πηρεσίας. 6. Με τις διατάξεις της παρ. 6, αναγνωρίζεται ως συντάξιµος ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α 136 ) για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις (αντιρρησίες συνείδησης). Η θέσπιση της αναγνώρισης ως συντάξιµου του προαναφερόµενου χρόνου κρίθηκε επιβεβληµένη, αφού ήδη στους καταταγόµενους στο στρατό από (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2510/1997) παρέχεται η δυνατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να υπηρετούν άοπλη στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική πολιτική θητεία. Ο χρόνος της θητείας τους αυτής µπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιµος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα α- πό τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία για την αναγνώριση ως συνταξίµου του χρόνου στρατιωτικής θητείας. 7. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προβλέπεται η συνταξιοδότηση των στρατιωτικών που αποµακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, χωρίς τη θέλησή τους, µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών υ- πηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 7 επαναδιατυπώνονται οι α- νωτέρω διατάξεις, έτσι ώστε να έχουν εφαρµογή µόνο για όσους αποµακρύνονται χωρίς υπαιτιότητά τους και όχι και για περιπτώσεις που ο στρατιωτικός αποτάσσεται ή αποµακρύνεται της Υπηρεσίας για πειθαρχικά παραπτώµατα κλπ. 8. Με τις διατάξεις της παρ. 8 επαναδιατυπώνεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, ώ- στε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη ότι ο διπλασιασµός του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών λόγω εξαµήνων πτητικής ενέργειας ή ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα ή καταδυτικών εξαµήνων, αφορά όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, που έχουν χρόνο υπηρεσίας στις θέσεις αυτές. 9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους - λειτουργούς του Δηµοσίου που απολύονται για πειθαρχικούς λόγους, η σύνταξή τους καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους. Τα πρόσωπα αυτά, εκ παραδροµής είχαν παραλειφθεί από τις οικείες διατάξεις της υποπαραγράφου Β.2 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µε τις οποίες θεσπίστηκε ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά. 10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 και προκειµένου να µην υπάρχει οποιαδήποτε αµφισβήτηση, προβλέπεται ρητά ότι ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων, ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007, µπορεί να διακόπτει την καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την καταβολή της, είναι αρµόδιος για την έκδοση καταλογιστικής πράξης µε την οποία θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα στην περίπτωση αυτή ποσά προκαταβολής σύνταξης. 11. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 προβλέπεται ότι δεν µπορεί να αναγνωρισθούν αναδροµικά οικονοµικά δικαιώµατα από συντάξεις για χρονικό διάστηµα πέραν των τριών (3) ετών. Επειδή λόγω της αθρόας εξόδου των υπαλλήλων του Δηµοσίου κατά τα τελευταία έτη, παρατηρήθηκε υπέρµετρη καθυστέρηση στην απονοµή των συντάξεων, ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου για τον προσδιορισµό του τελικού ποσού σύνταξης µεσολαβούν και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις η αναδροµικότητα των συντάξεων να ανατρέχει πέραν της τριετίας, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 11 προβλέπεται ότι ο υφιστάµενος περιορισµός τριών (3) ετών ως προς την καταβολή αναδροµικών συντάξεων αυξάνεται σε πέντε (5) έτη, δηλαδή επιµηκύνεται κατά δύο (2) έτη. Επί του άρθρου 2 1. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2084/1992, µε τις οποίες προβλέπονται οι προϋποθέσεις καταβολής της κατά µεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους στις περιπτώσεις θανάτου του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού που πρωτοασφαλίστηκαν από και µετά, είναι αόριστες και για το λόγο αυτό ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή της σύνταξης στα δικαιούχα πρόσωπα στηρίζεται στην υποκειµενική κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου. Για το λόγο αυτό µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 (περιπτώσεις α, β και γ ) επαναδιατυπώνονται οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 2084/1992, ώστε ο έλεγχος για το ύψος του εισοδήµατος πάνω από το οποίο δεν θα χορηγηθεί η σχετική σύνταξη στα δικαιούχα πρόσωπα να στηρίζεται σε αντικει- µενικά κριτήρια. Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. δ προβλέπεται ότι τα ενήλικα παιδιά του πρωτοασφαλισµένου µετά την αποβιώσαντος υπαλλήλου ή στρατιωτικού που σπουδάζουν, δικαιούνται σύνταξη µε τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται σύνταξη τα αντίστοιχα τέκνα όσων ασφαλίσθηκαν πριν από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 ρυθµίζεται η συνταξιοδοτική αντιµετώπιση των µελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τους. Επειδή πλέον µπορούν να τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων και τα µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού των ΤΕΙ, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 2 επεκτείνεται η προαναφερόµενη ρύθµιση και στα πρόσωπα αυτά. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999, οι οποίες ρυθµίζουν το α- σφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των Προέδρων και των Μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών (εξακολούθηση υπαγωγής στο ασφαλιστικό καθεστώς που υπάγονταν πριν από το διορισµό τους στις θέσεις αυτές, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) έχουν εφαρµογή και για τους υπαλ-

3 3 λήλους ή λειτουργούς του Δηµοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Η διάταξη κρίνεται επιβεβληµένη προκειµένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα ως προς την κάλυψη των προαναφερόµενων θέσεων µέσω της µη διάψευσης των συνταξιοδοτικών προσδοκιών των προσώπων αυτών. 4.α. Με τις διατάξεις της παρ. 4 (περ. α ) και προκειµένου να προσδιοριστεί το ποσό της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας του συνταξιούχου, ορίζεται ότι λαµβάνεται υπόψη για το σχετικό υπολογισµό το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ί- σχυε την επειδή έκτοτε το ηµεροµίσθιο αυτό µειώθηκε, προκειµένου να αποφευχθεί υψηλότερη περικοπή του ποσού της σύνταξης των εργαζόµενων συνταξιούχων του Δηµοσίου και να υπάρξει εναρµόνιση µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους εργαζόµενους συνταξιούχους όλων των Ταµείων κύριας ασφάλισης της Χώρας. β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 ορίστηκε ότι ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάµεις µε την ιδιότητα του Ο- πλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγµένων Εφέδρων Αξιωµατικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραµονή τους στο Στράτευµα µε βάση τις διατάξεις του ν. 1680/1987, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι µετά την αποµάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώµατα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώµα ή διορίστηκαν στο Δηµόσιο και για τον οποίο α- σφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, οι δε ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισµένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστηµα αποδίδονται στο Δηµόσιο και τα Μετοχικά Τα- µεία, κατά περίπτωση, εντός εξαµήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Επειδή πολλά από τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάµεις, παρά το γεγονός ότι ήταν ασφαλισµένα στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Ε- ΤΕΑΜ, παράλληλα είχαν καταβάλει τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και στα οικεία Μετοχικά Ταµεία, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4 περίπτωση β ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ δεν αποδίδονται στα οικεία Μετοχικά Ταµεία, αλλά στους ίδιους. Στην περίπτωση που τα ποσά αυτά έχουν ήδη αποδοθεί από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή το ΕΤΕΑΜ στα Μετοχικά Ταµεία, αποδίδονται επίσης στους ίδιους από τα οικεία Μετοχικά Ταµεία. 5.α. Με τη διάταξη της περ. γ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υ- πουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.» Επειδή διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση ότι ο καθορισµός του ως άνω δείγµατος σε ετήσια βάση είναι ιδιαίτερα δυσχερής, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5 (περίπτωση α ) προτείνεται η απάλειψη της λέξεως «ετησίως», έτσι ώστε να γίνει χρονικά πιο ευέλικτος ο προαναφερόµενος καθορισµός. β. Με δικαστικές αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτό ότι οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 πρέπει να έχουν ανάλογη ε- φαρµογή και για τα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί σύνταξη από το Δηµόσιο, µε βάση τις διατάξεις του ν.δ. 99/1974. Επειδή έκτοτε έχει εκδοθεί σωρεία τελεσίδικων αποφάσεων σχετικών µε το προαναφερόµενο θέµα, οι ο- ποίες µε βάση πρακτικά του Τριµελούς Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα, γεγονός που επιφέρει ξαφνική και ιδιαίτερα σηµαντική δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε τις προτεινό- µενες διατάξεις της παραγράφου 5 (περίπτωση β ) προβλέπεται ότι ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, θα καθορίζεται µε α- πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να µετριασθεί ο αιφνιδιασµός του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη δαπάνη που συνεπάγεται η εφαρµογή των ανωτέρω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ικανοποιείται πάγιο αίτηµα των ενδιαφεροµένων, προκειµένου η γνω- µάτευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρία (Κ.Ε.Π.Α.) να λαµβάνεται εξίσου υπόψη για την εξαίρεση από τις µειώσεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επανεξέταση από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) και η διπλή ταλαιπωρία του αναπήρου, σε περίπτωση που έχει ήδη εξετασθεί α- πό το ΚΕ.Π.Α. και έχει τη σχετική γνωµάτευση αυτού. Η ρύθµιση αυτή ήδη ισχύει προκειµένου να εξαιρεθεί ο συνταξιούχος από τη µείωση του ν. 4093/ Με τις διατάξεις της παρ. 7 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλµένα από τις αποδοχές ενέργειας του υπαλλήλου, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υ- πέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται από τον υπάλληλο σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) των αποδοχών του. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται επιβεβληµένες προκει- µένου αφενός να εξασφαλισθεί η είσπραξη των οφειλο- µένων ποσών και αφετέρου να διευκολυνθεί ο υπάλληλος στην εξόφληση του κατά τα ανωτέρω οφειλόµενου ποσού. Επί του άρθρου 3 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προτείνεται η υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 11 του ν.δ. 4277/1962). Βασικός λόγος για την ένταξη των ανωτέρω προσώ-

4 4 πων στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αφενός λειτουργικά και οικονοµικά προβλήµατα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., καθώς αποτελούσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 6302/1934 ασφαλιστικό φορέα για το τακτικό προσωπικό του και αφετέρου δε λόγοι ισότητας µε τους αντίστοιχους τακτικούς υπαλλήλους άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρ- µογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών. Υπόχρεο για την κρίση των αιτήσεων συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., και για την καταβολή των συντάξεων είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά. Προβλέπεται τέλος, η κατάργηση των διατάξεων του ν.δ. 2487/1953 µε τις οποίες καθίστατο ο Ο.Δ.Α.Ζ. συνταξιοδοτικός φορέα των υπαλλήλων του, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. Επί του άρθρου 4 Με τις διατάξεις του ν. 4239/1962, προβλεπόταν η συνταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων του ΤΑΔΚΥ από το ίδιο το Ταµείο, εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων συνταξιοδότησης των δηµοτικών υπαλλήλων. Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3655/2008, ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) εντάχθηκε στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ως Το- µέας Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ενώ µε το άρθρο 115 του ίδιου νόµου ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εντάχθηκε στο Ταµείο Πρόνοιας Δη- µοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ως Τοµέας Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ως άνω νόµου, προβλέφθηκε η µεταφορά του ενός δεύτερου (½) από το προσωπικό που υπηρετούσε στο ΤΑΔΚΥ κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΕΑΔΥ και του λοιπού προσωπικού στο ΤΠΔΥ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 4002/2011, προβλέφθηκε ότι στον Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, αντίστοιχα, θα καταβάλλονται εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης των υπαλλήλων του Ταµείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτό κατά την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3655/2008 και οι ίδιοι Τοµείς θα βαρύνονται και µε την καταβολή των συντάξεων τόσο των υπηρετούντων υ- παλλήλων, όσο και εκείνων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Επιπλέον, προβλεπόταν ότι, για τους υπαλλήλους που είχαν ήδη µεταταγεί ή µεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 και είχαν διατηρήσει το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης, οι εισφορές τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης καταβάλλονται στον Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ, ο οποίος βαρύνεται και µε την καταβολή της σύνταξής τους (νυν ΕΤΕΑ). Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΕΑ, στο οποίο από τη σύστασή του µε τις διατάξεις του ν. 4052/2012, έχει ενταχθεί, µεταξύ άλλων επικουρικών ταµείων, το ΤΕΑΔΥ και ο Τοµέας Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χορηγεί συντάξεις στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η µεν απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δαπάνη βαρύνει το ίδιο το ΕΤΕΑ. Επιπλέον, ο Τοµέας Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, χορηγεί σύνταξη στους τακτικούς υπαλλήλους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται α- πό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δαπάνη επίσης βαρύνει τον ίδιο τον Τοµέα. Επειδή, ωστόσο, το ΕΤΕΑ είναι φορέας αποκλειστικά επικουρικής ασφάλισης, µε κύριο αντικείµενο την απονοµή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισµένους του, το δε ΤΠΔΥ είναι φορέας Πρόνοιας µε κύριο αντικείµενο αντίστοιχα την απονοµή εφάπαξ παροχών και όχι την α- πονοµή κύριων συντάξεων και δεδοµένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ Ε- ΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ. 4277/1962), µε τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 4, προβλέπεται ότι οι τακτικοί υπάλληλοι των ΕΤΕΑ και του ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΔΚΥ, ασφαλίζονται σε φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλισης, ο οποίος και θα βαρύνεται µε την καταβολή των συντάξεών τους, καθώς και µε την καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώην ΤΑΔΚΥ. Επί του άρθρου 5 Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων έχουν ανάλογη εφαρ- µογή και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και άλλων φορέων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές διατάξεις. Επί του άρθρου 6 ΜΕΡΟΣ Β ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 αποσκοπούν στη διασφάλιση της άµεσης και αναλογικής εκπροσώπησης των φορέων του Δηµοσίου τοµέα που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο στις γενικές συνελεύσεις των κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου. Η συµµετοχή των φορέων που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο στις ανωτέρω γενικές συνελεύσεις και όχι του διαχειριστή του, κρίνεται απαραίτητη λόγω της συστηµικής σηµαντικότητας των θεµάτων που εισάγονται προς ψήφιση στις συνελεύσεις αυτές. Προβλέπεται, επίσης, η κάλυψη κεφαλαιακών ζη- µιών (θετική ζηµία), από το Ελληνικό Δηµόσιο των φορέων γενικής κυβέρνησης που ενδέχεται να προκληθούν α- πό τις συναλλαγές repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back στις οποίες είναι αντισυµβαλλόµενο. Με τον τρόπο αυτό η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου ε- φαρµόζεται σε όλες τις συναλλαγές repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back στις οποίες είναι αντισυµβαλλόµενο και που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε

5 5 τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, ενώ προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, δηλαδή η δυνατότητα εξάµηνης κατανοµής καθαρών προσόδων, ανάληψης συγκεκριµένων χρηµατικών ποσών που έχουν ήδη επενδυθεί σε ρέπος, καθώς και η σύναψη σύµβασης διαχείρισης µε την Τράπεζα της Ελλάδος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Π. Καµµένος Κ. Ήσυχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. Μάρδας Δ. Στρατούλης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. Βαρουφάκης Π. Σκουρλέτης

6 55 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/ α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως ε- ξής: «17. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α 87), καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωµα σύνταξης από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α 272) ό- πως ισχύει και του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α 120), ό- πως ισχύει.» β. Η διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται µε το παρόν, ισχύει από α. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της µίας εξ αυτών κατόπιν επιλογής της ενδιαφεροµένης και µέχρι του ποσού των 720 ευρώ.» β. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της µίας εξ αυτών κατόπιν επιλογής της ενδιαφεροµένης και µέχρι του ποσού των 720 ευρώ.» γ. Από την καταργείται κάθε άλλη διάταξη α- ντίθετη µε τα οριζόµενα στις περίπτωσεις α της παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθενται µε το παρόν. 3. α. Στο τέλος της περίπτωσης θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή και για τους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, τους υπαλλήλους του κλάδου Εµπειρογνωµόνων, καθώς και τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.» β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ο- ρίζονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται µε το παρόν, αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα. 4.α. Στο τέλος της περίπτωσης ι της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθενται ε- δάφια ως εξής: «Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται µόνο όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας, τουλάχιστον για µία διετία, µετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο ή µετά την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α 149) και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συµπληρώσει την προβλεπόµενη διετία ως Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθµίδας, καταβάλλεται το επίδοµα θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο.» β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται µε το παρόν αναπροσαρµόζονται, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα. γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 καταργούνται. 5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος: α. της άδειας που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 51, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α 26) και β. της ειδικής ά- δειας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 (Α 87), για τους δηµοσίους υ- παλλήλους και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δηµοσίου για τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση ανάλογων αδειών µε βάση τις οικείες διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάστασή τους. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση ως συντάξιµων των ανωτέρω χρόνων, διενεργείται µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών.» β. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιµος εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης 12 ετών.» 6.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ.169/2007 προστίθεται περίπτωση νβ ως εξής: «νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α 136) για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ισχύουν α- ναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010.»

7 56 β. Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης νβ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται µε το παρόν, είναι απαραίτητη η προσκόµιση καταδικαστικής απόφασης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, καθώς και αποφυλακιστήριο α- πό το οποίο να προκύπτει ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το ίδιο αδίκηµα λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεών τους. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή: αα. και για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α 165 ), καθώς ββ. και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα είχαν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την η- µεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφεροµένους προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επό- µενου της έκδοσης της αναγνωριστικής πράξης µήνα. 7. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 η φράση: «Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται µε τη φράση: «Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υ- παιτιότητά του.». Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν απο- µακρυνθεί από την Υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία δη- µοσίευσης του νόµου αυτού, οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση αυτή η τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 8.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α 210) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η συµπλήρωση εξαµήνων πτητικής ενέργειας ή ε- νέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα, καθώς και η συµπλήρωση καταδυτικών εξαµήνων, βεβαιώνεται, κατά περίπτωση, µε διαταγές του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ή του Αρχηγού του οικείου Σώµατος για όσα από τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου υπηρετούν στο Λιµενικό ή στο Πυροσβεστικό Σώµα ή στην Ελληνική Αστυνοµία.» β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ο- ρίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως αντικαθίστανται µε το παρόν, αναπροσαρµόζονται µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα. 9. Η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «14. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 1, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.» 10. Στο τέλος της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και να αναζητήσει µε την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά». 11. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις αναδροµικών οικονοµικών δικαιω- µάτων σε βάρος του Δηµοσίου, που προκύπτουν κατά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα επιµηκύνεται σε 5 έτη.» 12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 η φράση «στην παράγραφο 2β.» αντικαθίσταται µε τη φράση «στην παράγραφο 2α.». Άρθρο 2 Ρυθµίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεµάτων 1.α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 (Α 165) αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν το µηνιαίο εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από το ο- ριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο καταβάλλεται το ήµισυ της δικαιούµενης σύνταξης.» β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 καταργείται. γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β έχουν εφαρµογή για όσα δικαιώµατα γεννώνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά. δ. Η διάταξη της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή σε δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας και µέχρι τη λήξη του προβλεπόµενου από κάθε σχολή ή κάθε Ι.Ε.Κ. χρόνου φοίτησης και για ένα ακόµα έτος, ε- φόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέραν της συµπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή του 22ου έ- τους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ..». 2. Στην περίπτωση α της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α 72) η φράση «Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίσταται µε τη φράση «Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.». 3.α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δηµοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α 314), τη διοίκηση των οποίων ορίζει ά- µεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της περίπτωσης α δεν έχουν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, ο χρόνος αυτός µπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιµος από το Δηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση. γ. Δικαιώµατα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα ο- ριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β, επανακρίνονται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, µε βάση τις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα. 4.α. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαµβάνεται υπό-

8 57 ψη εκείνο που ίσχυε στις ». β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάµεις κατά την οποία ήταν ασφαλισµένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και στα οικεία Μετοχικά Ταµεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταµεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταµεία αυτά.» 5.α. Η διάταξη της περίπτωσης γ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 (Α 180), αντικαθίσταται ως ε- ξής: «γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος των ε- λέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγ- µατοληπτικών Ελέγχων.» β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δηµοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α 295), καθώς και οι κληρονόµοι τους, λόγω της εφαρµογής και σε αυτούς, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 (Α 166). 6. Για την εξαίρεση από τις µειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α 40) που συνδέονται µε πιστοποίηση ορισµένου ποσοστού α- ναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωµάτευση των υγειονο- µικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Για την προσαύξηση της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) αρκεί και η γνωµάτευση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτροπών. 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλ- µένα µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται µε παρακράτηση από τις καταβαλλόµενες τακτικές αποδοχές, σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε µία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό παρακρατείται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του µετά από σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Άρθρο 3 Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ. 1.α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον πρώην Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο είχε προσληφθεί στο φορέα αυτόν µέχρι τις , υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α 191) και όλη η προηγούµενη υπηρεσία του µε σχέση δη- µοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισµό λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό ε- ξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής α- σφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού. β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α 120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. γ. Ως προς το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από µέχρι την προηγούµενη της η- µεροµηνίας δηµοσίευσης του νόµου αυτού ή προσλαµβάνεται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υ- πηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγού- µενου της µετάταξης ή µεταφοράς του, ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος. 2.α. Ο χρόνος υπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ. πρώην υπαλλήλων του, που έχουν µεταταγεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς τους, ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης µετά τη µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου, ο α- νωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ότι διανύθηκε στο Δηµόσιο. 3. Εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υ- παλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ. µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έ- ναρξη ισχύος του νόµου αυτού και εκκρεµούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού για αναγνώριση συντάξιµου χρόνου α- πό προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος µπορεί να αναγνωρισθεί µε βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, ε- ξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α 191) ή το Δηµόσιο, κατά περίπτωση. 5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ., στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισµού, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ι- σχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

9 58 6. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 7. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, καταργείται το ν.δ. 2487/1953 (Α 198), καθώς και κάθε άλλη, αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διάταξη. Άρθρο 4 Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (Α 126) και υπάγονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης οι µεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, µεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α 191). 2.Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στο τακτικό προσωπικό του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο µεταφέρθηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου, της µεταφοράς ή µετάταξης, ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος. 3.Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ είτε από τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4.Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των τακτικών υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων, µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 5. Οι εισφορές εργαζόµενου εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προηγούµενους φορείς µέχρι την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, µεταφέρονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µετά από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Α- ναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούµενους φορείς του τακτικού προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Το άρθρο 1 του ν.δ. 4239/1962, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διάταξη καταργείται. 7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από τον τρίτο, µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µήνα. Άρθρο 5 Έκταση εφαρµογής Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των α- σφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α 276). ΜΕΡΟΣ Β ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 6 Τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α 38) 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α 38), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Από την τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ε- νεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου ασκούνται από τους φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρ- µοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συµµετοχής τους σε αυτό. Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την, για οποιονδήποτε λόγο, µη προσήκουσα και ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως α- ντισυµβαλλοµένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έ- χει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου». 2.Στο τέλος της περίπτωσης ζ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διαχείριση των επενδυόµενων κεφαλαίων από λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανο- µή των αποδόσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..» Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.

10 59 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Π. Καµµένος Κ. Ήσυχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. Μάρδας Δ. Στρατούλης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. Βαρουφάκης Π. Σκουρλέτης ΕΚΘΕΣΗ Αριθµ. 74/16/2015 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Α. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα α- κόλουθα θέµατα: 1. Τροποποιούνται συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) όπως ισχύει και µε τις νέες ρυθµίσεις: α. Συνεχίζουν να υπάγονται από (ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των Περιφερειών), στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου το τακτικό προσωπικό των Περιφερειών του ν. 3852/2010 (διάδοχη κατάσταση των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων το προσωπικό των οποίων υπάγονταν στο εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς), καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους. β. Σε περίπτωση λήψης από άγαµη ή διαζευγµένη θυγατέρα δύο κατά µεταβίβαση συντάξεων, αναστέλλεται η µία εξ αυτών, κατ επιλογή της ενδιαφερόµενης και µέχρι του ποσού των 720 ευρώ. γ. Ενσωµατώνεται η πάγια αποζηµίωση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003 στο συντάξιµο µισθό και των υπαλλήλων του Κλάδου: i) Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υ- πηρεσίας και της πρώην Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ii) Εµπειρογνωµόνων και iii) Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. (Σήµερα η ρύθµιση αφορά αποκλειστικά τους διπλωµατικούς υπαλλήλους). Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα, αναπροσαρµόζονται αναλόγως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη δη- µοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. δ. Λαµβάνεται υπόψη για τον κανονισµό της σύνταξης το επίδοµα της θέσης που κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο, σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας διαφορετικής βαθµίδας και έχει συµπληρωθεί αθροιστικά η προβλεπόµενη διετία. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα, αναπροσαρµόζονται αναλόγως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη δη- µοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. ε. Θεωρείται, εφεξής, ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται, µε βάση τις διατάξεις του: - ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) για διάφορους ιδιωτικούς λόγους (συνυπηρέτηση στην αλλοδαπή, σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι) και - ν. 3852/2010 στους δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι εκλέγονται σε θέσεις αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεποµένων ασφαλιστικών εισφορών. Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιµου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας και των ανάλογων χρόνων, της άδειας άνευ αποδοχών, που χορηγούνται στους λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δηµοσίου µε βάση τις οικείες διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάστασή τους. Ο χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από , εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης 12 ετών, α- ντί υπηρεσίας 12 ετών που ισχύει. στ. Λογίζεται και προσµετράται ως συντάξιµη υπηρεσία, ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που ε- κτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 ( ), για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Ο παραπάνω χρόνος µπορεί να αναγνωρισθεί συντάξι- µος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία. ζ. Επανακαθορίζεται το καθεστώς της άµεσης συνταξιοδότησης των στρατιωτικών που έχουν συµπληρώσει δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία και αποµακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Με τη νέα ρύθµιση δυνατότητα συνταξιοδότησης έ- χουν όσοι αποµακρυνθούν από την υπηρεσία λόγω υπαιτιότητάς τους αντί χωρίς τη θέλησή τους που ισχύει σή- µερα. η. Επιλύεται ερµηνευτικό πρόβληµα, σχετικά µε τους δικαιούµενους στρατιωτικούς των εξάµηνων πτητικών ή καταδυτικών.

11 60 θ. Ορίζεται ότι η σύνταξη των τακτικών δηµοσίων υ- παλλήλων που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα βάση της περίπτωσης β της παρ.1 του άρθρου 1 (απολυ- µένοι από την υπηρεσία µε 20 έτη υπηρεσία) καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, αντί του 65ου που ισχύει σήµερα. (Εναρµόνιση µε τα ό- ρια ηλικίας του ν. 4093/2014). ι. Προστίθεται στις αρµοδιότητες του προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Συντάξεων και η έκδοση καταλογιστικής πράξης µε την οποία δύναται να αναζητήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της προκαταβολής σύνταξης, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις καταβολής της. ια. Αυξάνεται, κατά δύο (2) έτη, οριζόµενος σε πέντε (5) έτη από τρία (3) που είναι σήµερα ο χρονικός περιορισµός αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δικαιωµάτων σε βάρος του Δηµοσίου, που προκύπτουν κατά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. (άρθρο 1) 2. Ρυθµίζονται διάφορα συνταξιοδοτικά θέµατα υπαλλήλων- λειτουργών του Δηµοσίου. Ειδικότερα: α. Παρέχεται δικαίωµα σύνταξης και για τα ενήλικα τέκνα του πρωτοασφαλισµένου µετά την αποβιώσαντος υπαλλήλου ή στρατιωτικού που σπουδάζουν σε δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώρας, κ.λπ.. β. Επεκτείνεται και στα µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., τα οποία τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, η δυνατότητα να επιλέξουν την παραµονή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ βοηθήµατος που υπάγονταν µέχρι το διορισµό ή την εκλογή τους στις νέες θέσεις. (Σήµερα η ρύθµιση περιορίζεται στα µέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι.). γ. Εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δηµοσίου και ν.π.δ.δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των ν.π.δ.δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999, οι οποίες ρυθµίζουν το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των Προέδρων και των Μελών των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών (Δικαίωµα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος µεταξύ Δηµοσίου και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ.). Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιµου από το Δηµόσιο του χρονικού διαστήµατος της θητείας των ανωτέρω προσώπων στους προαναφερόµενους φορείς, εφόσον αυτά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δη- µοσίου. Δικαιώµατα που έχουν κριθεί διαφορετικά επανακρίνονται µε βάση τις εν λόγω ρυθµίσεις, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επο- µένου µήνα από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. δ. Προβλέπεται ότι: - για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δη- µοσίου θα λαµβάνεται, εφεξής, υπόψη το ύψος του ποσού του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της , αντί της 31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους από το χρόνο ανάληψης της εργασίας που ισχύει, - στις περιπτώσεις που τα οριζόµενα στελέχη των Ε- νόπλων Δυνάµεων [Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάµεις µε την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), Έφεδροι Αξιω- µατικοί Μακράς Διάρκειας, ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι µετά την αποµάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώµατα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώµα ή διορίστηκαν στο Δηµόσιο], κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτές κατά την οποία ήταν ασφαλισµένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και στα οικεία Μετοχικά Τα- µεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί από το ΕΤΑΜ ή το ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταµεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταµεία αυτά. ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών ποσών σύνταξης που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δηµοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, βουλευτές), καθώς και οι κληρονόµοι τους, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ.. στ. Προβλέπεται ότι: - η γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εξοµοιώνεται µε τη γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονο- µικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), όσον αφορά την εξαίρεση των συνταξιούχων του Δηµοσίου από τις περικοπές που ε- πήλθαν στις καταβαλλόµενες συντάξεις µε τις µνηµονευόµενες ρυθµίσεις, - στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλµένα, από τις αποδοχές ενέργειας του υπαλλήλου, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες τακτικές αποδοχές σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των αποδοχών του. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξή του. (άρθρο 2) 3. Ως προς το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων ΟΔΑΖ προβλέπονται τα ακόλουθα: α. Το τακτικό προσωπικό που προέρχεται από τον πρώην Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο- ΔΑΖ), το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν µέχρι την , υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και όλη η προηγούµενη υπηρεσία του µε σχέση δηµοσίου δικαίου στον ΟΔΑΖ λογίζεται ως διανυθείσα στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου. β. Ως προς το τακτικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί-προσλαµβάνεται από και µετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (υποχρεωτική και αυτοδίκαια υπαγωγή τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

12 61 Τα ανωτέρω (υπό στοιχεία α και β ) έχουν εφαρµογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του ΟΔΑΖ το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς του, ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος. γ. Ο χρόνος υπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου στον ΟΔΑΖ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν µεταταγεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς τους ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Εάν µετά τη µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου, ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον ΟΔΑΖ λογίζεται ως διανυθείς στο Δηµόσιο. δ. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων ΟΔΑΖ, στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισµού, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ι- σχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις. Σηµειώνεται ότι το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού του ΟΔΑΖ ρυθµίζεται µε όµοιο, κατά βάση, τρόπο στο ν. 4301/2014 (άρθρο 55), αλλά οι σχετικές διατάξεις επαναλαµβάνονται στον υπό ψήφιση νόµο δεδοµένου ότι είναι συνταξιοδοτικού περιεχοµένου. (άρθρο 3) 4.α. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (δηλ. συνταξιοδοτούνται όπως οι δηµοτικοί υπάλληλοι) και υπάγονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης οι µεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Το- µέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, µεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. β. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στο τακτικό προσωπικό του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο ανωτέρω προσωπικό, το οποίο µεταφέρθηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου, της µεταφοράς ή µετάταξης, ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος. γ. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε από τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ- παλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. δ. Οι εισφορές εργαζόµενου εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προηγούµενους φορείς, µεταφέρονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µετά από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούµενους φορείς (ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ που εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ) θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. ε. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται από τον τρίτο µετά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου µήνα. (άρθρο 4) 5. Προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδρο- µικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955. (άρθρο 5) 6.α. Προστίθεται διάταξη στο άρθρο 15 παρ. 11 περίπτωση γ του ν. 2469/1997 (σχετικά µε το Κοινό Κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και των ασφαλιστικών φορέων, το ο- ποίο αποτελεί οµάδα περιουσίας που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος), µε την οποία προβλέπεται ότι, α- πό την τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου ασκούνται από τους φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρµοδίων οργάνων τους, κατά το λόγο συµµετοχής τους σε αυτό. Η διάταξη, που ισχύει σήµερα ως προς τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ασφαλιστικούς φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης και προβλέπει ότι, σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση α- ποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου επεκτείνεται και στα κεφάλαια που συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.. β. Προβλέπεται, επίσης, ότι η διαχείριση των επενδυό- µενων κεφαλαίων από λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., καθώς και η κατανοµή των αποδόσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των κεφαλαίων που συνιστούν το ανωτέρω Κοινό Κεφάλαιο. (άρθρο 6) 7. Ορίζεται ότι οι διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου ι- σχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στις επιµέρους διατάξεις του. (άρθρο 7) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού 1. Ετήσια δαπάνη ποσού ευρώ περίπου, η ο- ποία αναλύεται σε: ευρώ, από την καταβολή της µιας, κατ επιλογή, σύνταξης σε άγαµη ή διαζευγµένη θυγατέρα, (άρθρο 1 παρ. 2) ευρώ περίπου, από το συνυπολογισµό της πάγιας αποζηµίωσης στο συντάξιµο µισθό των υπαλλήλων του κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και της πρώην Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του κλάδου Εµπειρο-

13 62 γνωµόνων και του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, (άρθρο 1 παρ. 3) Ευρώ περίπου, από τον υπολογισµό ως συντάξιµου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας και του χρόνου: (i) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται µε βάσει τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για διάφορους ι- διωτικούς λόγους, (ii) της ειδικής άδειας που χορηγείται κατά την άσκηση της θητείας αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, καθώς και (iii) προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. (άρθρο 1 παρ.5 και 6) 2. Ετήσια δαπάνη, από τον/την: - υπολογισµό του επιδόµατος θέσης που κατείχε ο υ- πάλληλος περισσότερο χρόνο κατά τη διετία άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας, προκει- µένου αυτό να ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό, (άρθρο 1 παρ. 4) - αύξηση κατά δύο (2) έτη (από 3 σε 5) του χρονικού περιορισµού αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δικαιωµάτων σε βάρος του Δηµοσίου που προκύπτουν κατά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, (άρθρο 1 παρ. 11) - παροχή δικαιώµατος σύνταξης και στα ενήλικα τέκνα πρωτοασφαλιζόµενου µετά την αποβιώσαντος υπαλλήλου ή στρατιωτικού που σπουδάζουν σε δηµόσια ΙΕΚ. (άρθρο 2 παρ. 1) - καταβολή µεγαλύτερου ύψους σύνταξης σε εργαζό- µενο συνταξιούχο του Δηµοσίου λόγω υπολογισµού του ποσού περικοπής της σύµφωνα µε το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ίσχυε την (άρθρο 2 παρ. 4) 3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από τον επανακαθορισµό του καθεστώτος της άµεσης συνταξιοδότησης των στρατιωτικών που έχουν συµπληρώσει δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία και αποµακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. (άρθρο 1 παρ. 7) 4. Ετήσια µελλοντική εξοικονόµηση, από την αύξηση του ορίου ηλικίας, για την καταβολή της σύνταξης σε πολιτικούς υπαλλήλους που απολύονται από το 65ο στο 67ο έτος της ηλικίας τους, (άρθρο 1 παρ. 9 ) 5. Αύξηση εσόδων ποσού ευρώ περίπου, λόγω της καταβολής των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για διάφορους ιδιωτικούς λόγους, καθώς και του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. (άρθρο 1 παρ. 5 και 6) ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) Εφάπαξ δαπάνη, από την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβληθεί δύο φορές για τον ίδιο χρόνο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. (άρθρο 2 παρ. 4β) Τα οικονοµικά αποτελέσµατα (δαπάνες από τη καταβολή συντάξεων και έσοδα από είσπραξη εισφορών) που προκαλούνται επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ α- πό την υπαγωγή στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς αυτού του προσωπικού του πρώην Οργανισµού Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) και του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερα, δεδοµένου ότι τόσο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και οι φορείς που σήµερα επιβαρύνονται µε τις συντάξεις του εν λόγω προσωπικού (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων ΟΔΑΖ, ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ) ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα α- κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη ποσού ευρώ περίπου, η ο- ποία αναλύεται σε: ευρώ, από την καταβολή της µιας, κατ επιλογή, σύνταξης σε άγαµη ή διαζευγµένη θυγατέρα, (άρθρο 1 παρ. 2) ευρώ περίπου, από το συνυπολογισµό της πάγιας αποζηµίωσης στο συντάξιµο µισθό των υπαλλήλων του κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και της πρώην Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του κλάδου Εµπειρογνωµόνων και του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, (άρθρο 1 παρ. 3) ευρώ περίπου, από τον υπολογισµό ως συντάξιµου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας και του χρόνου: (i) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται µε βάσει τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για διάφορους ι- διωτικούς λόγους, (ii) της ειδικής άδειας που χορηγείται κατά την άσκηση της θητείας αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, καθώς και (iii) προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. (άρθρο 1 παρ. 5 και 6) 2. Ετήσια δαπάνη, από τον/την: - υπολογισµό του επιδόµατος θέσης που κατείχε ο υ- πάλληλος περισσότερο χρόνο κατά τη διετία άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας, προκει- µένου αυτό να ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό, (άρθρο 1 παρ. 4) - αύξηση κατά δύο (2) έτη (από 3 σε 5) του χρονικού περιορισµού αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δικαιωµάτων σε βάρος του Δηµοσίου που προκύπτουν κατά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, (άρθρο 1 παρ. 11)

14 63 - παροχή δικαιώµατος σύνταξης και στα ενήλικα τέκνα πρωτοασφαλιζόµενου µετά την αποβιώσαντος υπαλλήλου ή στρατιωτικού που σπουδάζουν σε δηµόσια ΙΕΚ, (άρθρο 2 παρ. 1) - καταβολή µεγαλύτερου ύψους σύνταξης σε εργαζό- µενο συνταξιούχο του Δηµοσίου λόγω υπολογισµού του ποσού περικοπής της σύµφωνα µε το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ίσχυε την (άρθρο 2 παρ. 4) Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ι. Βαρουφάκης Π. Σκουρλέτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. Μάρδας Δ. Στρατούλης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 30 Ιουλίου 2009, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις:

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις Η απόφαση της Κυβέρνησης για την επανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

Η ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νομικής Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Η ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών αρ.23 Ασφ.Ν., αρ.25 Ασφ.Ν., Οδηγία 2004/35/ΕΚ, π.δ. 148/2009 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998 "Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 06 Μαΐου, 2007 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από δέκα (10) θέµατα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται η χρήση µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα