ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α /6). 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 68 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α /2011). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α /31). 4. Το Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Π.Δ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 6. Το Π.Δ 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 145/Α / ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα». 8. Την αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872/ (Β /2029) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Εφαρμογής συστήμα τος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». 9. Την αριθ / Εισήγηση του ΕΟΦ. 10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κάνουμε δεκτή την εισήγηση του ΕΟΦ, η οποία μας διαβιβάστηκε με την αριθ / Πράξη Προέ δρου του ΕΟΦ και η οποία αναφέρεται στην αποδο χή των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας, για ένταξη των προϊό ντων τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφού μενων φαρμάκων του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφεξής όλα τα φάρμακα της απόφασης αυτής εντάσ σονται στο εν λόγω κατάλογο και αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE Φ BT x FL x 2 ML +ΔΟΣΙΜΕ ΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (14DOSES) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE FARLIDONE NASPR.SUS 100MCG/DOSE Φ FLx10 ML (200 DOSES) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R01AD05 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ZORTAL F.C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ZORTAL F.C.TAB 100MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE NORBAL TAB 10MG/TAB Φ ΒΤ x 20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05BE01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL SA, GREECE HUMIRA INJ.SOL 40MG/0, 8ML PF.SYR. Φ BTx1PF.SYR.x 0, 8 ML+1 επί θεμα αλκοόλης ΔΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ /ΣΕΙΣ ΝΟΣ. Ή ΚΑΤΑΛ.ΙΔΡ. ΙΑΤΡ. ΠΑΡΑΚ. ΣΥ ΝΕΧ. ΘΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ. ΕΙΔΙΚ.ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ KALETRA ORAL.SOL (80+20) MG/ML Ν BTx5FLx60ML+5 SYRING ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ KALETRA F.C.TAB (200+50) MG/TAB Ν 1 Φιάλη (HDPE) x 120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ KALETRA F.C.TAB (100+25)MG/TAB Ν 1 BOTTLE (HDPE) x 60 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ NORVIR ORAL.SOL 80MG/ML Ν BTx 5 FL x 90 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ L04AB04 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE03 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NORVIR SOFT.CAPS 100MG/CAP Ν 1 Φιάλη (HDPE) x 84 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ J05AE03 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM SYNAGIS PS.INJ.SOL 100MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx1ML SOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J06BB16 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM BETASERC TAB 8MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N07CA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BRUFEN F.C.TAB 600MG/TAB Φ ΒΤΧ24(BLIST 3X8) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BRUFEN C.TAB 400MG/TAB Φ BTX24(BLIST3X8) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CHIROCAINE IN.SO.CR 5MG/ML AMP Φ BTx10AMPSx10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ CHIROCAINE INJ.SOL / C/ S.SOL.IN 7.5MG/1ML AMP Φ BTX10AMPSX10ML(Φύσιγγες από πολυπροπυλένιο) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ N01BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ N01BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CREON GR.CAP 150MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A09AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CREON (25, 000) GR.CAP 300MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A09AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 3MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA INJ.SOL 14MG/2, 8ML VIAL Φ BTx1 VIALx2, 8 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA DEPOT PS.INJ.SUS 3, 75MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1 AMPx2 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA DEPOT PS.INJ.SUS 11, 25MG/VIAL Φ BTx1 ΚΙΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2x25) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A03AX04 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUMYROX F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx 30 (BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DUMYROX F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUPHALAC SYR 3, 335G/5ML Φ FLx300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A06AD11 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUPHASTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx 14 (BLIST1x14)) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G03DB01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A03AA04 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FEMASTON F.C.TAB (2MG/TAB ΚΕ ΡΑΜΟΧΡΟΑ) & (2+10)MG/TAB ΚΙΤΡΙΝΑ) Φ BT x 28 [BLIST 1X(14δισκία ΚΕΡΑΜΟΧΡΟΑ + 14 δισκία ΚΙΤΡΙΝΑ)] ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G03FB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 2MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 3MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 4MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN PR.TAB 240MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30(BLIST3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 80MG/TAB Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 120MG/TAB Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID GRA.OR.SUS 125MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx21(BLIST3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID PD.SOL.INF 500MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID OD CON.R.TAB 500MG/TAB Φ BTx6(BLIST1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LIPIDIL CAPS 200MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ LIPIDIL (NT) F.C.TAB 145MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ODRIK CAPS 2MG/CAP Φ ΒΤx28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09AA10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ OMACOR SOFT.CAPS 1000MG/CAP Φ FLx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AX06 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ SEVORANE VO.LIQ.G.A 100% W/W Ν FLx250ML (Πλαστικά Φια λίδια) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ N01AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ SURVANTA SUSP.TRACH 200MG/8ML VIAL Ν BTx1 VIALx8 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ R07AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TARKA MOD.R.CA.H (180+2)MG/CAP Φ BTx30(BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN F.C.TAB 400MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN F.C.TAB 600MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN PLUS F.C.TAB (600+12, 5)MG/TAB Φ BT x 28 σε BLISTER ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx12 (BLIST 1x12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN F.C.TAB 500mg/tab Φ BTx21 (BLIST 3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN OD CON.R.TAB 500MG/TAB Φ BTx6 (BLIST 1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR INJ.SOL 5 MCG/1 ML AMP Ν BTx 5 AMPS x 1 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR SOFT.CAPS 1MCG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR SOFT.CAPS 2MCG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BC03 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BC03 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUODOPA ENT.GEL (20+5)MG/ML Φ BTx7BAGSx100ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BA02 ABBOTT PRODUCTS GMBH, HANNOVER, GERMANY EPRATENZ PLUS F.C.TAB (600+12, 5)MG/TAB Φ BT x 28 (BLISTER) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA02 ABBOTT PRODUCTS GMBH, HANNOVER, GERMANY INFLUVAC SUB UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS ( )MCG/0, 5ML PF.SYR (1δόση) Φ BT x 1 PF.SYR. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J07BB02 ABBOTT PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΠΕ Δ.Τ.ABBOTT PRODUCT BEZALIP PR.TAB 400MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND NEOTIGASON CAPS 10MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ D05BB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND NEOTIGASON CAPS 25MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ RAPILYSIN PS.INJ.SOL 0, 56G(10U)/VIAL Ν 2VIALSx0, 5G+2PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕ ΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ TRACLEER F.C.TAB 62, 5MG/TAB Φ BTX56 ΔΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ/ΣΕΙΣ ΝΟΣ.Ή ΚΑΤΑΛ.ΙΔΡ.ΙΑΤΡ.ΠΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΧ. ΘΕΡ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ.ΕΙΔΙΚ. ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ TRACLEER F.C.TAB 125MG/TAB Φ BTX56 ΔΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ/ΣΕΙΣ ΝΟΣ.Ή ΚΑΤΑΛ.ΙΔΡ.ΙΑΤΡ.ΠΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΧ. ΘΕΡ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ.ΕΙΔΙΚ. ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ ZAVESCA CAPS 100MG/CAP Φ BTx84(BLIST4x21) ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ SIKLOS F.C.TAB 1000MG/TAB Φ BTx30 σε BLISTERS ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ D05BB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND B01AD07 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND C01DX ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. C01DX ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. A16AX06 ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. L01XX05 ADDMEDICA, FRANCE ACINIC C.TAB 500MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AG01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ADELCORT TAB 5MG/TAB Φ ΒΤΧ10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ADEPRENAL (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) OR.SO.D 40MG/1ML Φ BTx1VIALx15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ANABOLINE DEPOT OILY.INJ 50MG/1ML AMP Φ BTX1AMPX1ML ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ CEFATRIZINE/ ADELCO CEFATRIZINE/ ADELCO A14AB01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ CAPS 500MG/CAP Φ BTX12(BLIST 1X12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DB07 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ PD.ORA.SUS 250MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DB07 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ DISTEDON C.TAB (2+2.5)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 A03CA02 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ FILICINE TAB 5MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B03BB01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ISTAMEX TAB 4MG/TAB Φ ΒΤx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ISTAMEX SYR 2MG/5ML Φ FLX100ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ KLOREF EF.TAB ( )MG/TAB Φ ΒΤΧ30(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A12BA30 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ LINIPON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ LINIPON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (10+2)MG/TAB Φ ΒΤ x 50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (10+4)MG/TAB Φ ΒΤ x 50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (25+4)MG/TAB Φ ΒΤ x 50(BLIST 5 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (25+2)MG/TAB Φ ΒΤx50(BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEO MYCODERMOL CUT.SOL 1% Φ FLX20ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE14 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEO MYCODERMOL CREAM 1% Φ TUBX20gr ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE14 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NEUROSEDINE CAPS 50MG/CAP Φ BTx14 (BLISTERS 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEUROSEDINE CAPS 100MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NORMOLOSE TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09AA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NORMOLOSE H TAB (50+25)MG/TAB Φ ΒΤx20(BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NOTORIUM TAB 1, 5MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ NOTORIUM TAB 3MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ NOTORIUM TAB 6MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SALOPYRINE TAB 500MG/TAB Φ ΒΤΧ50(BLIST 5X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A07EC01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SATURNIL TAB 0.50MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N05BA12 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SOLIDON C.TAB 100MG/TAB Φ ΒΤΧ50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ STEDON INJ.SOL 10MG/2ML AMP Φ BTX6AMPSX2ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 10MG/TAB Φ ΒΤΧ30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 5MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 2MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ACTIQ LOZ 200MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 400MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 600MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 800MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 1200MCG/LOZ Φ BTx30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ALCERELIEF PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1 AMPX 10ML SOLV N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ALAPIS ABEE ALCIPROCIN F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx10 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) ALCIPROCIN SOL.INF 200MG/100ML VIAL Ν BTx1VIAL[GLEAR GLASS VIALS x100ml] ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01MA02 ALAPIS ABEE J01MA02 ALAPIS ABEE ALDOSION CAPS 5MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALAPIS ABEE ALDOSION CAPS 10MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALAPIS ABEE ALTAXA TAB 50MG/TAB Φ BT x 4 TABS (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC01 ALAPIS ABEE ALTAXA TAB 100MG/TAB Φ BT x 2 TABS (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC01 ALAPIS ABEE APOBACYN OINTMENT (3350 IU+500IU)/G Φ TUBx10G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D06AX04 ALAPIS ABEE APOBACYN PD.EXT.US (3350IU+250IU)/G Φ TUBx10G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D06AX04 ALAPIS ABEE AXOPLAN (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) AXOPLAN (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) C/S.SOL.IN 5MG/1ML Ν BTx1VIALx10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ C/S.SOL.IN 5MG/1ML Ν BTx1VIALx20ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA03 ALAPIS ABEE L01XA03 ALAPIS ABEE BAROXAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 (FOIST 2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BA02 ALAPIS ABEE BELGABIN CAPS 300MG/CAP Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE BELGABIN CAPS 400MG/CAP Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) BELGABIN F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE CEFACLORIL CAPS 500MG/CAP Φ BTX12(BLIST 2X6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC04 ALAPIS ABEE CEFACLORIL GRA.OR.SUS 500MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC04 ALAPIS ABEE CORVERT INJ.SO.INF 0.1MG/ML(87MCG/ ML) Φ BTX1VIALX10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ C01BD05 ALAPIS ABEE DE NOL C.TAB 300(120)MG/TAB Φ BTx28(ΣΕ FOILS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BX05 ALAPIS ABEE DETERON (ΓΕΝΟ F.C.TAB 1MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ F.C.TAB 3MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ F.C.TAB 6MG/TAB Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) DISIPAL C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤ x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04AB02 ALAPIS ABEE DURAPROX F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE12 ALAPIS ABEE DURAPROX F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 60 (BLIST 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE12 ALAPIS ABEE ENOREP CAPS 200MG/CAP Φ BTx24(BLIST2x12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A07AX03 ALAPIS ABEE FARMICALCINE NASPR.SOL 200IU/DOSE Φ BTx1VIAL2ML+M.PUMP (14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 ALAPIS ABEE DOSES) FERALICE ORAL.SOL 100MG/5ML Φ BTx10 VIALSx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B03AB05 ALAPIS ABEE VIAL(DOSE) FLUCANID INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL Φ BTx1VIALx50ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J02AC01 ALAPIS ABEE FONGAMIL CREAM 1% W/W Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AC13 ALAPIS ABEE GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC02 ALAPIS ABEE GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC02 ALAPIS ABEE G CARBO SOL.INF 150MG/15ML Ν BTx1 VIAL x15 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA02 ALAPIS ABEE G CARBO SOL.INF 450MG/45ML VIAL Ν BTx1 VIALx45 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA02 ALAPIS ABEE G FOL INJ.SOL 200MG/20ML VIAL Φ BTx1 (VIALx20ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V03AF03 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BT x 1 AMP x 20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BT x 1 VIAL x 20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 150 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 150 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx100ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx100ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 (1FOILx14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 (1FOILx14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx14 (FOIL 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE MELDOZ ( ΓΕΝΟ TAB 70MG/TAB Φ BT x 4 (BLIST 1x4) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA04 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) MELOREM TAB 15MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALAPIS ABEE MESUPON TAB 100MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALAPIS ABEE MESUPON TAB 100MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALAPIS ABEE MIMOR F.C.TAB 2, 5MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02BG04 ALAPIS ABEE MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX20ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE MYFENE TTS 25MCG/H (Γενο σήμου) MYFENE TTS 50MCG/H (Γενο σήμου) MYFENE TTS 75MCG/H (Γενο σήμου) MYFENE TTS 100MCG/H (Γενο σήμου) Φ BTx 5 x 15cm2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 Φ BTx 5 x 30cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ. 1 Φ BTx 5 x 45cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ. 1 BTx 5 x 60cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ OLITEN PD.INJ.SOL (4+0, 5)G/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE J01CR05 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx2AMPSx2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx1AMPx4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx1AMPx6ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE REMEZINE OR.SO.D 10MG/ML Φ FLx20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AE07 ALAPIS ABEE REMEZINE F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST.2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AE07 ALAPIS ABEE REUMACID CAPS 25MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AB01 ALAPIS ABEE REUMACID SUPP 100MG/SUP Φ ΒΤx6 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AB01 ALAPIS ABEE ROLAK LY.PD.INJ 250MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX2MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB09 ALAPIS ABEE ROLAK LY.PD.INJ 500MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx4MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB09 ALAPIS ABEE RULMENEM PD.I.S.INF 1000MG/VIAL Ν BTx10VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01DH02 ALAPIS ABEE SENSOLID INJ.SOL 2% W/V Φ BTx 5 VIALS x 50ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N01BB02 ALAPIS ABEE SUKONTROL F.C.TAB 850MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A10BA02 ALAPIS ABEE THATERON CREAM 1% W/W Φ BTx1TUBx15G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE15 ALAPIS ABEE THATERON TAB 250MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01BA02 ALAPIS ABEE THORAXX (ΓΕΝΟ F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx 6 (BLIST1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) THORAXX (ΓΕΝΟ F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx 3 (BLIST1x3) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) THORAXX (ΓΕΝΟ PD.SOL.INF 500MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) TICLODONE F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC05 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 25MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) TOPEPIL F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 200MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TUDOR MOD.R.CA.H 75MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALAPIS ABEE TUDOR MOD.R.CA.H 150MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALAPIS ABEE XENIUS C/S.SOL.IN 6MG/1 ML Ν BT x 1VIAL x 5ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ L01CD01 ALAPIS ABEE XENIUS C/S.SOL.IN 6MG/1 ML Ν BT x 1VIAL x 17ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ YDROQUINIDINE COOPER L01CD01 ALAPIS ABEE TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20(BLIST 2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BA01 ALAPIS ABEE YPEROD CREAM 0, 1% W/W Φ BTx1TUBx25G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D07AC13 ALAPIS ABEE ALSTERIDE F.C.TAB 5MG/TAB BTx 28TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CB01 ALAPIS ΑΒΕΕ DETERON ORAL.SOL 1MG/ML Φ BTx1 VIALx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ΑΒΕΕ AZARGA EY.DRO.SUS (10 +5) MG/ML Φ BTx 1φιαλίδιο(LDPE) x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALCON LABORATORIES LTD, U.K AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EC04 ALCON LABORATORIES LTD, U.K DUOTRAV EY.DRO.SOL 40MCG/ML+5MG/ Φ BT x 1 φιάλη x2, 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALCON LABORATORIES LTD, U.K ML EMADINE EY.DRO.SOL 0, 05% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX06 ALCON LABORATORIES LTD, U.K NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML Φ BT x 1 BOTTLE (LDPE) x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BC10 ALCON LABORATORIES LTD, U.K 5ML OPATANOL EY.DRO.SOL 1MG/ML Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX09 ALCON LABORATORIES LTD, U.K TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MCG/ML Φ FLX2, 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EE04 ALCON LABORATORIES LTD, U.K ALEDROLET F.C.TAB 70MG/TAB Φ BT x 4 (BLIST 1x4) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ALEPRAM (ΓΕΝΟ F.C.TAB 20MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) ALEPRAM (ΓΕΝΟ F.C.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) ATORVALET F.C.TAB 20MG/TAB Φ BT x 30(BLIST 3 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ATORVALET F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx 30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE CAPTOSPES+H TAB (50+25)MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) CIPROSPES F.C.TAB 500MG/TAB Φ ΒΤx10(BLIST 2x5) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) EFETRIN XR (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) EFETRIN XR (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) J01MA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PR.CAP 75MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PR.CAP 150MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALET PHARMACEUTICALS ABEE EXAMEL TAB 15MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALET PHARMACEUTICALS ABEE FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 125MG/TAB Φ BTx10 (BLISTER1x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx21 (BLISTER3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx21 (BLISTER3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) GABARONT CAPS 300MG/CAP Φ ΒΤx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE GABARONT CAPS 400MG/CAP Φ ΒΤx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE KLARIMAC F.C.TAB 500mg/TAB Φ BTx21 (BLIST 3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE LOBIBETA TAB 5MG/TAB Φ BT x 28 (BLIST 4 x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C07AB12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE LOSALET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) LOSALET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) LOSALET PLUS F.C.TAB (50+12, 5)MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) LOSALET PLUS F.C.TAB (100+25)MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON TAB 0, 18MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON TAB 0, 18MG/TAB Φ BTx100 (BLIST 10x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON (ΓΕΝΟ TAB 0, 7MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) MIRALETON (ΓΕΝΟ TAB 0, 7MG/TAB Φ BTx100 (BLIST 10x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) NORVALET CAPS 5MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NORVALET CAPS 10MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PAROLET TAB 20MG/TAB Φ BTx30(BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PLAVOGREL F.C.TAB 75MG/TAB Φ BTx28(BLISTER 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PROFINOSA (ΓΕΝΟ F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CB01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) RISPERASCOL F.C.TAB 1MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 3MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 6MG/TAB Φ BTx60 (BLIST 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE SPECILID TAB 100MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALET PHARMACEUTICALS ABEE STATINAL C.TAB 20MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE STATINAL F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE SUCROVEN C/S.SOL.IN 100MG/5ML Ν BTx5 AMPSx5 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ B03AC02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE TAMSOLET (ΓΕΝΟ PR.CAP 0, 4MG/CAP Φ BTx2 BLISTx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟΥ) TERFINOR TAB 250MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01BA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63, 6%(30% IODINE) OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63, 6%(30% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) Φ 1 BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) Φ 1 BOTTLEx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE GRAZAX ORAL.LYOP SQ T Φ BTx30 (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ ΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V01AA02 ALK ABELLO A/S, DENMARK ACULAR EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ BTX1FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BC05 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ALPHAGAN EY.DRO.SOL 0, 2% (W/V) Φ BT x1fl x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EA05 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND BOTOX PD.INJ.SOL 100 U/VIAL Φ BTx1VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ M03AX01 ALLERGAN PHARMACEUTICALS, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙ ΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ COMBIGAN EY.DRO.SOL (0, 2+0, 5)% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND EXOCIN EY.DRO.SOL 0, 30% Φ FLX5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) IRELAND S01AX11 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND EYEBREX EY.DRO.SOL 0, 3% W/V Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01AA12 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND FML EY.DRO.SUS 0, 10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BA07 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND GANFORT EY.DRO.SOL 300 mcg+5mg/ml Φ BTx 1 VIAL x 3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND LUMIGAN EY.DRO.SOL 0, 3MG/ML Φ 1Φιαλίδιο (LDPE)x3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EE03 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND REFRESH EY.DR.S.SD 1, 40%+0, 60% Φ BTx30 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ ΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟ ΜΟ SJOGREN REFRESH PLUS EY.DRO.SOL 5MG/ML Φ ΒΤx30 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ ΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟ ΜΟ SJOGREN S01XA20 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND S01XA20 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) RELESTAT EY.DRO.SOL 0, 5MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX10 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND VISTAGAN EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED03 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ANAPEN INJ.SOL 150MCG/0, 3ML PF.SYR Φ BTx1PF.SYR.x0, 3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01CA24 ALLERTEC HELLAS A.E ANAPEN INJ.SOL 300MCG/0, 3ML Φ BTx1PF.SYR.x0, 3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01CA24 ALLERTEC HELLAS A.E. PF.SYR FORMAXA INHPD.CAP 12MCG/DOSE Φ BTx1 BOTTLE x60 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R03AC13 ALLERTEC HELLAS A.E TADIM INH.SOL.N 1 MIU/VIAL Φ BTx30 VIALSx1MIUx1 PRODOSE DISK ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01XB01 ALLERTEC HELLAS A.E ALMOGRAN F.C.TAB 12, 5MG/TAB Φ BTx3(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC05 ALMIRALL S.A., SPAIN AMLOSILAT CAPS 10 MG/CAP Φ BTx2 BLISTx 14 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ A.G. THERAPY ABEE A DEPRESS THERAPY OR.SO.D 40MG/ML Φ FLx15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE AMLOSILAT CAPS 5MG/CAP Φ BTx2 BLISTx 14 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE AMLOSILAT CAPS 5MG/CAP Φ BTx4 BLISTx 7 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE CEFURETIL F.C.TAB 500MG/TAB Φ BT x 14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC02 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE FLUCOCAPS THERAPY CAPS 100MG/CAP Φ BTx7 (BLIST 1x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J02AC01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (3 BLx10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A10BB12 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE MELOTEC THERAPY TAB 15MG/TAB Φ BTx30 (BL.3 x 10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE PRAVAFACT TAB 40MG/TAB Φ BTx 28(BLIST 2 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA03 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE THERASONID M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE Φ FLx10ML+δοσ.αντλία (200 DOSES) CLINDAMYCIN/ ALVIA ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R01AD05 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE VAG.CR 2% W/W Φ BT x 1 TUB x 40 G+7 APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G01AA10 ALVIA A.E CAFERGOT SUPP (2+100)MG/SUP Φ BTx5(ΣΕ BLISTER) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CA52 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND DIHYDERGOT TAB 2, 5MG/TAB Φ BTx30(BLIST2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ERYTHROCIN GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND ERYTHROCIN GRA.OR.SUS 500MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYGROTON TAB 50MG/TAB Φ ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C03BA04 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYGROTON TAB (50+0, 25)MG/TAB Φ ΒΤx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02LA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND RESERPINE HYTRIN TAB 2MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYTRIN TAB 5MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLIST 1 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 25MG/TAB Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 75MG/TAB Φ ΒΤx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND ARANESP INJ.SOL 10MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 20MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 30MCG/0, 3ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 40MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 50MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 60MCG/0, 3ML PF.SYR. Ν 4PR.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PR.SYR.X0, 5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PR.STR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ARANESP INJ.SOL 80MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 100MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 150MCG/0, 3ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 300MCG/0, 6ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 500MCG/1ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 150 mcg/0, 3ML PF.PEN ARANESP INJ.SOL 300mcg/0, 6ML PF.PEN ARANESP INJ.SOL 500mcg/1ML PF.PEN GRANULOKINE IN.CO.S.PS 30MU/0, 5ML PF.SYR GRANULOKINE IN.CO.S.PS 48MU/0, 5ML PF.SYR. Ν 4PF.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0.5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 1PF.SYR.X0, 6ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BTX1PF.SYR.X1ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BT x 1 PF PEN X 0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (SURE CLICK) ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BT x 1 PF PEN X 0, 6ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (SURE CLICK) ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BT x 1 PF PEN X 1ML (SURE ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ CLICK) ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Φ BTx5 PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Φ BTx5 PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L03AA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L03AA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND MIMPARA F.C.TAB 30MG/TAB Φ BTX28 BLIST 2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MIMPARA F.C.TAB 60MG/TAB Φ BTX28 BLIST2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND MIMPARA F.C.TAB 90MG/TAB Φ BTX28 BLIST 2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND NEULASTA INJ.SOL 6MG/0, 6ML(10MG/ ML) PF.SYR Φ BTX1PF.SYR.X0, 6ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ NPLATE PD.INJ.SOL 250MCG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ NPLATE PD.INJ.SOL 500MCG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ PROLIA INJ.SOL 60MG/ML Φ 1 PF.SYR με αυτόματο μη χανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL Ν BT x 1 VIAL x 5 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL Ν BT x 1 VIAL x 20 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΥ L03AA13 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B02BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B02BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ L01XC08 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L01XC08 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND SEDACID GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx1 BOTTLEx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ANABIOSIS LTD, GREECE CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG/TAB Φ BTx 28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC04 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS FERRIPROX F.C.TAB 500MG/TAB Φ FLX100 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ FERRIPROX ORAL.SOL 500MG/5ML (100MG/ML) Φ 1 Πλαστική φιάληx500ml ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2505001 02 250500102 AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) 2505002 01 250500201 AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

266,08 ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM (5 ML)

266,08 ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM (5 ML) 2087802 01 2802087802014 ASMETIC F.C.TAB 300MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8) J01FA06 4,60 10(1) - Αίτηση για γενόσημο. Προϊόν αναφοράς 2801967305010. Μείωση στο 65% της τιμής του 2801967305010 (Σ.Α.Π.=1.000000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13%

Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13% Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13% ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 100 ML ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 50 ML ALBUMINE LFB SOL.INF 20% BTx1 VIALx100 ML ALBUMINE LFB SOL.INF 20%

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

EPINEPHRINE:ARTICAINE

EPINEPHRINE:ARTICAINE 2801925901018 1925901 01 MEPIVASTESIN INJ.SOL 3% (30MG/ML) BTX50CARTR.X1.7ML N01BB03 MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE N 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΑΡΝ.ΛΙΣΤ. Δεν έγινε ανατιμολόγηση. 13,56 0000004951 3M ESPE AG, GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ 2802087802014 2087802 01 ASMETIC F.C.TAB 300MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8) J01FA06 3,99 10(1) - Αίτηση για γενόσημο. Λ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL. ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BT x1flx50ml 226780101 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ_ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ_ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017 BARCODE ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ATC ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΜΗΣΥΦΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΙΣΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΚ MEPIVASTESIN INJ.SOL 3%

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23%

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23% Κεντρικό : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Υποκ/μα : Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 Φάρμακα που μετακινούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2017_ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE EPINEPHRINE:ARTICAI NE HYDROCHLORIDE N 3M ESPE AG, GERMANY

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2017_ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE EPINEPHRINE:ARTICAI NE HYDROCHLORIDE N 3M ESPE AG, GERMANY 2801925901018 1925901 01 MEPIVASTESIN INJ.SOL 3% (30MG/ML) BTX50CARTR.X1.7ML N01BB03 2802049802014 2049802 01 UBISTESIN INJ.SOL 4%+1:100000 BTX50CARTR.X1.7ML N01BB58 MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE N 3M ESPE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017-ΠΡΟΤΕΙΟΜΕΕΣ ΤΙΜΕΣ_20170511 BARCODE DRUGID PACKNR ΟΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ATC ΑΡΗΤΙΚΗ ΧΟΔΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩ ΕΑ ΧΟΔΡΙΚΗ ΚΑΚ ΟΟΜΑΣΙΑ ΚΑΚ ΔΡΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B B01 -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01A B01AA -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΕΟΦ - Wholesale ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - Product Description Wholesale Hospital Retail Price EOF Code Price w/o tax Price with tax Price with tax

ΚΩΔ. ΕΟΦ - Wholesale ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - Product Description Wholesale Hospital Retail Price EOF Code Price w/o tax Price with tax Price with tax w/o tax 200540202 ACCUPRON F.C.TAB 20MG/TAB BTX28 6.11 6.51 5.32 8.46 200540404 ACCUPRON F.C.TAB 40MG/TAB BTX28(BLIST4X7) 6.59 7.02 5.73 9.13 200540101 ACCUPRON F.C.TAB 5MG/TAB BTX28(BLISTERS) 2.70 2.88

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας Εξυπηρετεί: 835.000 άμεσα ασφαλισμένους 320.000 συνταξιούχους με 2.900

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1796 1 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ9/οικ.53768 Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγο γράφησης φαρμάκων δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρµακα αντιεµετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE 2679501 02 OTREDIL INJ.SOL 4MG/2ML

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ V -Διάφορα άλλα φάρμακα V01 -ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ V01A -Αλλεργιογόνα V01AA -Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) V01AA02 GRASS POLLEN EXTRACT (PHLEUM PRATENSE) 2720201 01 GRAZAX

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωμένοι υδρογονάθρακες Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) N01AB06 ISOFLURANE 1922501 01 FORENIUM VO.LIQ.G.A 99,9% W/W

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4/02/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4/02/2014 Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC N3816 Αρν. ΜΗ. ΣΥ. ACLASTA 0,05 MG/ML SOL.INF BT x 1 BOTTLEx100 2693701 01 2802693701015 ML M05BA08 TRUE FALSE FALSE 215,14 8(3) - Πλήρης αίτηση. Ν.3816

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 30/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 30/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 2409002 01 2802409002016 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 0,58 0,50 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1117 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Γ5:34043 Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρ τημάτων της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ C -ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ C -ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ DDD MON ΑΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30337/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30337/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 3160802 2803160802020 IMATINIB ACCORD F.C.TAB 400MG/TAB BTx30 σε PVC/PVDC/alu blister 1128,46 ACCORD HEALTHCARE LIMITED, UNITED KINGDOM 894,16 880,93 1004,68 3084505 2803084505038 BRIEKA CAPS 150MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΟΝΟΝΑΣΙΑ ΚΑΚ AITOYMENH ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 1128,46

ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΟΝΟΝΑΣΙΑ ΚΑΚ AITOYMENH ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 1128,46 ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΟΝΟΝΑΣΙΑ ΚΑΚ AITOYMENH ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 3160802 2803160802020 IMATINIB ACCORD F.C.TAB 400MG/TAB BTx30 σε PVC/PVDC/alu blister

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία A10AE04 68,57 71,93 91,50 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 2 2229502 02 2802229502024

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εν έγινε ανατιμολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016 1 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016 1 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία A10AE04 68,57 71,93 91,50 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 2 2229502 02 2802229502024

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΕΚ 479/Β/ ΦΕΚ 718/Β/ )

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΕΚ 479/Β/ ΦΕΚ 718/Β/ ) 309750108 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία 66,87 85,05 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 309750109 2803097501096 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET 185411901 BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 AUBAGIO F.C.TAB 306030102 14MG/TAB BTx28 TERIFLUNOMIDE L04AA31 CAPRELSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 σε 302190101 BLISTERS VANDETANIB

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ A/A ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΟΡΦΗ (ανά δισκίο, φύσιγγα, φιαλίδιο) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (συµπεριλαµβαν οµένου rebate) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ µετά την έκπτωση (συµπεριλαµβανο µένου rebate) ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ H01A -Oρμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα H01AB -Θυροτροπίνη H01AB01 THYROTROPIN

Διαβάστε περισσότερα

Νέα 4ου Τριμήνου 2018 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ. Τρόπος Υπολογισμού

Νέα 4ου Τριμήνου 2018 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ. Τρόπος Υπολογισμού 2803160002017 316000201 BORTEZOMIB ACCORD PD.INJ.SOL 1MG/VIAL BTx1VIAL L01XX32 2802972301028 297230102 GEMCITABINE/ACCORD C/S.SOL.IN 100MG/ML BTx1VIALx10ML L01BC05 (Εθνικό) _ Προϊόν Αναφοράς: 265480101

Διαβάστε περισσότερα

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. εν έγινε ανατιµολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL (BTx10BTx1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 91579/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 91579/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: Ε.Θωμαϊδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ S01 -OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά S01AA01 CHLORAMPHENICOL 2407401 01 URSA-FENOL EYE.OINT 1% Φ TUB X5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. S01AA12 TOBRAMYCIN 2318101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΠΡΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΣΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΠΡΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΠΡΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΣΙΜΩΝ A/A 1 1α 1β 2 2α Clopidogrel Διςκία (F.C.TAB) 75MG/TAB 2β Clopidogrel Διςκία (F.C.TAB) 300MG/TAB 3 3α 3β 4 Human Albumin Human Albumin HUMAN ALBUMIN Ενζςιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA τιμολογημένα 3,15 3,40 4,89 306030102 302190101

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16128/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16128/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΣΗΜΑ ΕΟΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Ν.3816 ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ 53972 245610701 INTERFERON ALPHA2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Κωδικός ATC Κωδικός Είδους GMDN Περιγραφή Είδους Τιμή Μονάδος Ποσότητα Αξία

Α/Α Κωδικός ATC Κωδικός Είδους GMDN Περιγραφή Είδους Τιμή Μονάδος Ποσότητα Αξία ΥΠΟΛΟΓΟΣ: DETOX 1 N04AA02 20-0548 000470201 AKINETON 2MG TAB (50's) 0,0278 50 1,39 2 N04AA02 20-0550 000470101 AKINETON 5MG/1ML AMP(5's) 0,2940 10 2,94 3 J01CR02 20-5217 0 BIOCLAVID F.C.TAB (500+125)MG(16's)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη και Αντιρευµατικά M01AB

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55094/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55094/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012 1 of 169 Για να αναζητήσετε ένα φάρμακο πιέστε Ctrl+F και πληκτρολογήστε την ονομασία του L01 L01A AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ L01AA Aνάλογα του L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE 11501 2 ENDOAN C.TAB 50MG/TAB BT50[BLIST(ALU

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Κωδικός ATC Κωδικός Είδους GMDN Περιγραφή Είδους Τιμή Μονάδος Ποσότητα Αξία

Α/Α Κωδικός ATC Κωδικός Είδους GMDN Περιγραφή Είδους Τιμή Μονάδος Ποσότητα Αξία ΥΠΟΛΟΓΟΣ: DETOX 1 B01AC06 20-4757 041670803 ASPIRIN "EC" 100MG TAB (30's) 0,0238 30 0,72 2 R01AD53 20-1540 210860202 DEXA-RHINASPRAY-N (0,028+0,1717)MG/DOS 6,1017 2 12,20 3 N06AB10 20-4374 0 ESCITALOPRAM/GENERICS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ C01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ C01A -Καρδιακές Γλυκοσίδες C01AA -Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας C01AA05 DIGOXIN 0726801 01 DIGOXIN/SANDOZ TAB 0.25MG/TAB Φ ΒΤΧ25 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVARTIS

Διαβάστε περισσότερα

ABELCET 100MG/20ML VIAL BTx10 VIALS x 20 ML AMPHOTERICIN B 1038,42 903, ,87 N J02AA01 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

ABELCET 100MG/20ML VIAL BTx10 VIALS x 20 ML AMPHOTERICIN B 1038,42 903, ,87 N J02AA01 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. 1 240900101 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 2 240900201 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,58 0,5 0,82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ_ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ_ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 256960601 2802569606017 HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.SYR BTx1 PF.SYR x0,8ml + 1 επίθεμα αλκοόληςσε μία κυψέλη L04AB04 ADALIMUMAB 8(3) - Πλήρης αίτηση ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM 02--8(3) - Νέες Μορφές-Περιεκτικότητες-Συσκευασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 185411901 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA Περιεκτικότητες- Συσκευασίες (OFF-PATENT πριν

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99 A/A Κωδικός,E+ Ονοµασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) Αρν. λίστα ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ. ex Factory Χονδρική Y LY.PD.INJ IU/VIAL (BTXBTXVIAL)+ (BTXBTXVIALXML SOLV) BBD HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 86660/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 86660/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: Ε.Θωμαϊδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 97637 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα