ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών της /νσης Παιδικών Σταθµών, π.δ ,00 µε Φ.Π.Α. Φορέας Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει αυτή από και σύµφωνα µε το άρθρο 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, λαµβανοµένης υπόψη της Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β / ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό είδους και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά για την προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών, της /νσης Παιδικών Σταθµών, π.δ ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου A 1, γραφείο 020 κτίριο Ε ηµιώροφος, τηλ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 1956/2013 Α.Ο.Ε., την..ηµέρα., ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών..και ώρα λήξης... Άρθρο 2 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Προµήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των ,00 µε το Φ.Π.Α. 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 2014 και θα βαρύνει τον Κ.Α «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, ΕΣΠΑ».

2 Άρθρο 3 εκτοί στο διαγωνισµό εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται : Α) όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. Β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η παρούσα διακήρυξη 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 4) Η προσφορά του µειοδότη Άρθρο 5 Προσφορές 1) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρος των ζητούµενων ειδών. ηλαδή µπορούν να υπάρξουν µερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη και όχι τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούµενες. 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξάµηνη. 6) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σηµεία και µόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1. Κατά τον διαγωνισµό οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται : α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα β) ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια γ) ο τίτλος της προµήθειας δ) η ηµεροµηνία διαγωνισµού ε) τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς». Α. Φάκελος κυρίως προσφοράς ( ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς).

3 - Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά σε διάστηµα πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στους χώρους των παιδικών σταθµών που αναφέρονται στο άρθρο 1 των Ειδικών Όρων. - Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. - Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία για τα προσφερόµενα είδη ισχύος 7 (επτά) µηνών. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. - Τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς - Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισµένο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα). - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. - Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Α. Παραλαβή προσφορών Άρθρο 7 Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 1 ο ). β. να αποστέλλονται στον ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. Ο ήµος Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν

4 έγκαιρα στον ήµο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 1. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 2. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Β. 1) Καταγραφή δικαιολογητικών Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού (προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή ιαγωνισµού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραµένει σε αυτήν καθώς είναι αρµόδια και για την αξιολόγηση. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και υπογράφει το πρακτικό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 2) Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συµµετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά. Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να κοινοποιηθούν στους συµµετέχοντες, οι οποίοι µπορούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από της κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις. Γ. Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών Προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές µόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισµού που ορίζει την ηµέρα και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυµούν στην δηµόσια ανακοίνωση των τιµών της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή διαγωνισµού που θεωρείται ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει µετά από λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσµατος. Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα

5 από την επίσηµη ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισµού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών 1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ αριθµό 1956/2013 Α.Ο.Ε. 2) Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης σε τιµή προσφοράς, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: α) Συµφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου. 4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ /93. 6) Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 10 Τιµές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ΕΥΡΩ. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 11 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 12 Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά και σε διάστηµα πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης στους χώρους των παιδικών σταθµών που αναφέρονται στο άρθρο 1 των Ειδικών Όρων. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προµήθεια υλικό µέσα στα χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια (τµηµατικά). Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής -

6 τιµολόγιο. Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα. Άρθρο 13 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95. Άρθρο 14 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζοµένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 15 απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, τις κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α..Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π..Υ., 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον Φ.Ε. 4% και µε κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή (γνωµοδότηση τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 16 ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από το Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών, γραφείο 109Β 1ος όροφος, Μαρία Θωµαΐδου, τηλ Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη /νση Παιδικών Σταθµών, Ελευθερίας 24, Τριανδρία, τηλ , κ. Κλέρη Γαϊτανίδου Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο διαδικτυακό τόπο του ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σύµφωνα µε την 441/2014 Απόφαση ηµάρχου, Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών της /νσης Παιδικών Σταθµών, π.δ ,00 µε Φ.Π.Α. Φορέας Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών της /νσης Παιδικών Σταθµών, π.δ ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών. Άρθρο 3 Χρόνος ισχύος της σύµβασης Η ισχύς της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την πρωτοκόλλησή της. Άρθρο 4 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 1. Ο διαγωνιζόµενος, στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσκοµίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 5 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 6 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση, που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

8 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 11, της παρούσης διακήρυξης. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Άρθρο 7 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 8 Παραλαβή ειδών 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από αρµόδια τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε την /2014 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής - τιµολόγιο. 3. Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) της προµήθειας. Άρθρο 9 Υπέρβαση χρόνου παράδοσης 1. Σε περίπτωση, που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα, ο ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο, που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει το µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 10 Τρόπος πληρωµής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά την υποβολή του σχετικού τιµολογίου πώλησης που θα εκδίδεται τµηµατικά µε κάθε παράδοση καθ υπόδειξη της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές, που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας, επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

9 Άρθρο 12 Αναθεώρηση τιµών προσφοράς Οι τιµές της προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. Με εντολή ηµάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη Με εντολή ηµάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη Η Συντάξασα του Τµήµατος της /νσης Μ. Θωµαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΝΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: ΓΑΪΤΑΝΙ ΟΥ ΚΛΕΡΗ Κ.Α /15.003/Π.Α.Υ.584/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α ,00 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,22Χ41Χ58 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα δύο θέσεων.από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ αντοχής 3 77,00 231,00 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,33Χ33 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα χελωνάκι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. 2 77,00 154,00 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,20Χ34Χ47 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα αλογάκι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 5 57,00 285,00 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,17Χ100Χ108cm ΠΕΡΙΠΟΥ Από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Αποτελείται από 4 κοµµάτια, το κεφάλι και την ουρά 3 198,00 594,00 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 92Χ 64Χ142cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τα πλαϊνά του, τα οποία έχουν κυµατιστό σχήµα λ είναι κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα. Συνδέονται µεταξύ τους µε ξύλινες βέργες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα κουρτινάκια. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη 3 164,00 492,00

11 τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΞΥΛΙΝΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 54χ41χ68,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ περιλαµβάνει 6 εργαλεία και 27 µέρη συναρµολόγησης. Ξύλινος πάγκος κατασκευών. Περιλαµβάνονται τα εργαλεία και οι βίδες µε τα παξιµάδια , ,50 Ξύλινη κατασκευή µαραγκού 120 τµχ. Σε συσκευασία κουτιού ,90 218,90 ΕΡΓΑΛΙΟΘΗΚΗ µαραγκού ξύλινη µε διάφορα εργαλεία 12 12,90 154,80 ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 73Χ40Χ110cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη και καθρέπτη άθραυστο ασφαλείας σε σχήµα οβάλ. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται νερού , ,00 ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ σε βαλιτσάκι µε πολλά εξαρτήµατα ,50 910,00 ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 68Χ36Χ100cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε ορισµένες χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Περιλαµβάνει κουζίνα µε µάτια και φούρνο, νεροχύτη µε ξύλινη βρύση, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων και θέση για κουτάλες. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού 6 229, ,00 ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42Χ36Χ100cm ΠΕΡΙΠΟΥ Είναι κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένα 8 169, ,00

12 στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε ορισµένα στοιχεία χρωµατιστά. Η πόρτα του ψυγείου εσωτερικά µοιάζει µε πραγµατικό ψυγείο. Ολα τα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις:42χ36χ100εκ. ύψος. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕT ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00Χ1,06Χ140cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στο πίσω µέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εµπορευµάτων. Σο πάνω µέρος, το οποίο έχει σχήµα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγµένα σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυµένη µε φορµάικα σε διάφορα χρώµατα. Στο µπροστινό µέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται µε την πλάτη µε δύο σταθερά, µεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Χρώµατα και βερνίκια νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον , ,00 ΜIΚΡΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 67Χ55Χ1,25cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Έχει δύο κεκλιµένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά , ,00 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ µε scanner,ζυγαριά. Από ανθεκτικό 26 17,00 442,00

13 πλαστικό υλικό ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 13 8,50 110,50 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος ,00 156,00 ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 4 32,00 128,00 ΤΥΡΙΑ ΙΑΦΟΡΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 7 7,50 52,50 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΓΛΥΚΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής ,00 221,00 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 13 11,00 143,00 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 10 11,50 115,00 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 24 ΣΝΑΚΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ψωµάκι τσουρεκάκια. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. 13 7,00 91,00 ΣΕΤ ΠΑΓΩΤΟΥ 14 ΤΕΜΑΧΙΩΝ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 17 7,00 119,00 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΙ µε διάφορα λαχανικά από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 16 7,50 120,00 ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΙ ( 23Χ8Χ17) cm ΠΕΡΙΠΟΥ καλάθι µε διάφορα λαχανικά από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 12 7,50 90,00 ΚΟΥΚΛΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να 61 18, ,00

14 βγαίνουν. Ύψος 38 εκ ΚΟΥΚΛΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΞΑΝΘΑ ΜΑΛΛΙΑ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ , ,00 ΑΓΟΡΑΚΙ ΛΕΥΚΟ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ ,00 598,00 ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΛΕΥΚΟ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ ,00 520,00 3 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΩΝ κούκλας κοριτσιού υφασµάτινα κατάλληλα για κούκλες 38 εκ. ύψος 41 20,00 820,00 3 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΩΝ κούκλας αγοριού υφασµάτινα κατάλληλα για κούκλες 38 εκ. ύψος 36 20,00 720,00 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ για κουκλοθέατρο, τιµή ανά τµχ σε διάφορες µορφές π.χ. ζωάκια,πρόσωπα 82 3,00 246,00 ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΕΙΠΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 63 ΤΕΜ ΑΘΡΑΥΣΤΑ σετ φαγητού 63 τεµ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 19 33,50 636,50 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 24 ΤΕΜ µε κουτάλες. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής ,00 620,00 ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ 36 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 7 26,00 182,00 ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ 72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ αποτελείται από σερβίτσιο φαγητού µε κουτάλες 72 τεµ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής ,00 266,00 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ ( 14 ΟΧΗΜΑΤΑ CHUBBIES( 7)CM, 3 OXHMATA KΑΡΟΤΣΑ CHUBBIΥ ( 15)CM, 3, 4 BARKES (10) CM ιάφορα µικρά οχήµατα (φαγάνα, αεροπλάνο, ελικόπτερο, τρένο, κούρσα, φορτηγό κ.α.) σε ποικιλία χρωµάτων µε µη αποσπώµενες 39 25,00 975,00

15 ρόδες. Σε πλαστικό παιχνιδόκουτο. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. ιάσταση 9 εκ. OXHMATA EΡΓΑΣΙΑΣ CHUBBIES (10) CM ΠΕΡΙΠΟΥ διάφορα οχήµατα εργασίας µε µη αποσπώµενες ρόδες σε ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων. ιάσταση 10 εκ. 81 2,20 178,20 ΒΡΕΦΙΚΑ- ΑΣΤΕΡΙ Ο ΟΝΤΟΦΥΙΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό κατάλληλο για βρέφη 8 9,00 72,00 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΜΑΡΑΚΑ από µαλακό πλαστικό υλικό κατάλληλο για βρέφη 6 10,00 60,00 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (15Χ15Χ15)CM κύβοι δραστηριοτήτων ( σετ 6) µε όµορφες εικόνες & ζωηρά χρώµατα. 8 14,50 116,00 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΖΩΑ ΦΑΡΜΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για βρέφη. Σετ 6 διαφορετικά ζωάκια 11 15,00 165,00 ΒΡΕΦΙΚΑ -Φωτεινός αγκαλίτσας λούτρινος µε πλαστικό κεφάλι που φωτίζει. ιάσταση 25 εκ. 10 9,00 90,00 ΒΡΕΦΙΚΑ- Φάρµα σφηνώµατα µε ζωάκια bebe µε ήχους, φώτα µελωδία. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής ,50 402,00 ΒΡΕΦΙΚΑ-Τζιπάκι σαφάρι bebe 25εκ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής ,50 231,00 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΖΩΑ ΖΟΥΓΚΛΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλα για βρέφη. Σετ 6 διαφορετικά ζωάκια ,00 224,00 ΠΥΡΑΜΙ Α ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14Χ14Χ28cm ΠΕΡΙΠΟΥ ζωηρά χρώµατα 6 20,00 120,00 ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 12 20,00 240,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΕΤ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ µαγνητικά τουβλάκια από ανθεκτικό πλαστικό 33 21,00 693,00

16 υλικό µε µαγνήτη ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ clicς ΣΕ ΚΟΥΒΑ µε ρόδες,πολύχρωµα πλαστικά κοµµάτια που ταιριάζουν µεταξύ τους και κουµπώνουν σταθερά 400 τεµαχίων 26 43, ,00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 186 ΡΑΒ ΩΝ (19Χ4Χ20) cm περίπου σε πλαστική κασετίνα από ανθεκτικό πλαστικό σε διαφορετικά 10 χρώµατα 4 8,00 32,00 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (7,5Χ6) cm περίπου.πλαστικά πολύχρωµα ανθρωπάκια 100 τεµαχίων σε 5 χρώµατα 22 16,50 363,00 ΨΑΡΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 84 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Πλαστικά πολύχρωµα πλαστικά ζώα της θάλασσας 20 8,20 164,00 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΛΟΓΙΚΗΣ 48 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ύψους 14 cm σε τέσσερα χρώµατα, άνδρες γυναίκες κορίτσια που στέκονται, περπατούν και τρέχουν 27 31,50 850,50 ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ 60 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (20,5Χ3Χ15 )cm περίπου 20 8,00 160,00 ΒΙ ΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΒΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 11 9,00 99,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 145 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ιάσταση 5 εκ. Σε 5χρώµατα. Συσκευασία σακούλας. 11 9,00 99,00 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ τραινάκι πολύ µαλακό υλικό, πολύ εύκαµπτα και ασφαλή τουβλάκια για τις πρώτες κατασκευές. Απόλυτα ασφαλές υλικό για αθόρυβο παιχνίδι. Σε πλαστικό παιχνιδόκουτο 52 τεµ. και πατρόν κατασκευών 18 25,00 450,00 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ COMPI BLOCKS 500 ΤΕΜ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 15 28,00 420,00

17 MOULTI - CONNECT CUBES 250 τεµ διαστ. 2 cm σε 4 χρώµατα 130 κυβάκια,40 καµπυλωτά 40 τρίγωνα,40 ισόπλευρα τρίγωνα 22 16,50 363,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LINKITS 95 ΤΕΜΑΧΙΑ (16Χ8Χ5)cm 12 47,00 564,00 ΠΑΖΛ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) 35 5,20 182,00 ΠΑΖΛ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 29 4,20 121,80 ΠΑΖΛ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 38 4,20 159,60 ΠΑΖΛ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 20 4,20 84,00 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ 4 εποχές (4 πάζλ µε 6 κοµµάτια έκαστο) ξύλινο διαστάσεις 29χ15 εκ ,00 306,00 ΚΥΒΟΠΑΖΛ κλασικά παραµύθια 20τµχ σε ξύλινο κουτί 12 11,00 132,00 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ 24 κοµµάτια (παραµύθια) 22 4,00 88,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ το κουτί περιέχει 10 ιστοριούλες των 4 εικόνων. Συνολικά 40 εικόνες. Το παιδί τοποθετεί τις εικόνες σε µια λογική σειρά για να έχει η ιστορία µια φυσιολογική εξέλιξη. Αναπτύσσει τη λογική σκέψη και την ικανότητα του παιδιού να φτιάχνει ιστορίες. 35 6,00 210,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ παιχνίδι συνειρµών, µε απλές εικόνες σε ζωηρά χρώµατα. Παίζοντας το παιδί ανακαλύπτει πράγµατα από την καθηµερινή µας ζωή, που έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους. Παράλληλα εξασκεί την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του. 34 6,00 204,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που ενθαρρύνει το παιδί να αναγνωρίσει ανθρώπους µε διαφορετικές ασχολίες και να τους συνδυάσει µε τα εργαλεία τους, τα εξαρτήµατα τους, το χώρο εργασίας τους. 36 6,00 216,00

18 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ 10 χαριτωµένα ζώα µε τις χαµένες ουρές τους. Τα παιδιά ενώνουν σε πάζλ των 2 τεµαχίων κάθε µακριά, κοντή, φουντωτή ή φολιδωτή ουρά, µε το ζωάκι στο οποίο ανήκει 33 6,00 198,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που ακονίζει την αντίληψη και βελτιώνει τη λογική σκέψη. Το παιδί µαθαίνει τις αντίθετες έννοιες καθώς ενώνει τις κάρτες µεταξύ τους, σχηµατίζοντας ζευγάρια. Το µικρό µε το µεγάλο, το κρύο µε το ζεστό, το βρεγµένο µε το στεγνό. 39 6,00 234,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που βοηθάει το παιδί να αναγνωρίσει και να ονοµάσει τα βασικά χρώµατα. Περιέχει κάρτες από χοντρό χαρτόνι σε οβάλ σχήµα, µε απλές ζωηρόχρωµες εικόνες. Το παιδί χρησιµοποιεί την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του. 36 6,00 216,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ παιχνίδι συνειρµών, όπου το παιδί µαθαίνει την προέλευση προϊόντων ή αντικειµένων καθώς ενώνει τις κάρτες µεταξύ τους, σχηµατίζονται ζευγάρια. 33 6,00 198,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ 32 8,50 272,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ παιχνίδι όπου το παιδί µαθαίνει να αναγνωρίζει και να γράφει την ώρα µε πολλούς τρόπους. 15 5,20 78,00 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ παιχνίδι συνειρµών, όπου το παιδί διδάσκεται καλούς τρόπους µέσα από απλές εικόνες της καθηµερινής ζωής. Παίζοντας το προβληµατίζει και οι γονείς έχουν την ευκαιρία να τους µιλήσουν για τρόπους καλής συµπεριφοράς. 32 6,00 192,00

19 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ µε 70 κάρτες από εύκαµπτο πλαστικό. Αποτελείται από κάρτες ηµέρας, µήνα, καιρό, εποχή, ντύσιµο και θήκη αποθήκευσης καρτών διαστ.(64χ62)cm , ,00 ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ µε 19 εργαλεία µαραγκού (33)cm από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής ,00 775,00 ΚΟΥΒΑ ΑΚΙ ΑΜΜΟΥ διαµ 14εκ περίπου άθραυστο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 58 1,80 104,40 ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΑΜΜΟΥ 28 εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 56 0,80 44,80 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΜΜΟΥ χειρός 22εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 49 1,20 58,80 ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΜΜΟΥ 64 εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 16 12,00 192,00 ΡΑΦΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ εξωτερικού χώρου διπλή για παιχνίδια διαστάσεων 95χ54χ ,00 880,00 ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 21εκ ξύλινο αποτελείται από την µηχανή και 2 βαγόνια 19 14,00 266,00 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΞΥΛΙΝΟ µε εξοπλισµό 19 τµχ 33x33x33εκ 18 42,00 756,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,80 ΦΠΑ 23% 9.263,20 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Η παράδοση των παιχνιδιών θα γίνει στο χώρο του κάθε Παιδικού Σταθµού σύµφωνα µε την παρακάτω κατάσταση :

20 ΠΑΙ ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 ΡΑΚΟΥ ΖΩΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 38 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ 16 ΛΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ 51 ΛΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΡΜΗΣ Α' ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΩΛΕΤΗ 50 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33 ΝΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2 ΗΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 81 ΜΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΝΥΜΦΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΩΝ ΜΩΥΣΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 19 ΜΠΟΧΩΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 45 ΝΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 200 ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΦΩΚΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 21 ΠΑΤΣΙ ΟΥ-ΜΠΟΧΩΡΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΝΟΥΚΑ & Σ. ΖΑΧΟΥ 6 ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) Τα παιχνίδια όλα θα είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΛ.ΓΑΪΤΑΝΙ ΟΥ Ε. ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΠΗΝ. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

21 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,22Χ41Χ58 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα δύο θέσεων Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,33Χ33 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα χελωνάκι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. 2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 1,20Χ34Χ47 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τραµπάλα αλογάκι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 5 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,17Χ100Χ108cm ΠΕΡΙΠΟΥ Από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Αποτελείται από 4 κοµµάτια, το κεφάλι και την ουρά 3 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 92Χ 64Χ142cm ΠΕΡΙΠΟΥ Τα πλαϊνά του, τα οποία έχουν κυµατιστό σχήµα λ είναι κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα. Συνδέονται µεταξύ τους µε ξύλινες βέργες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα κουρτινάκια. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 3 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΞΥΛΙΝΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 54χ41χ68,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ περιλαµβάνει 6 εργαλεία και 27 µέρη συναρµολόγησης. Ξύλινος πάγκος κατασκευών. 13 ΣΥΝΟΛΟ

22 Περιλαµβάνονται τα εργαλεία και οι βίδες µε τα παξιµάδια Ξύλινη κατασκευή µαραγκού 120 τµχ. Σε συσκευασία κουτιού. 11 ΕΡΓΑΛΙΟΘΗΚΗ µαραγκού ξύλινη µε διάφορα εργαλεία 12 ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 73Χ40Χ110cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη και καθρέπτη άθραυστο ασφαλείας σε σχήµα οβάλ. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται νερού. 19 ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ σε βαλιτσάκι µε πολλά εξαρτήµατα. 52 ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 68Χ36Χ100cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε ορισµένες χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Περιλαµβάνει κουζίνα µε µάτια και φούρνο, νεροχύτη µε ξύλινη βρύση, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων και θέση για κουτάλες. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού 6 ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42Χ36Χ100cm ΠΕΡΙΠΟΥ Είναι κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε ορισµένα στοιχεία χρωµατιστά. Η πόρτα του ψυγείου εσωτερικά µοιάζει µε πραγµατικό ψυγείο. Ολα τα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα 8

23 νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις:42χ36χ100εκ. ύψος. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕT ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00Χ1,06Χ140cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στο πίσω µέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εµπορευµάτων. Σο πάνω µέρος, το οποίο έχει σχήµα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγµένα σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυµένη µε φορµάικα σε διάφορα χρώµατα. Στο µπροστινό µέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται µε την πλάτη µε δύο σταθερά, µεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Χρώµατα και βερνίκια νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 7 ΜIΚΡΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΟΞΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 67Χ55Χ1,25cm ΠΕΡΙΠΟΥ Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Έχει δύο κεκλιµένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά. 10 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ µε scanner,ζυγαριά. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 26 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 13

24 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 12 ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 4 ΤΥΡΙΑ ΙΑΦΟΡΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε φυσικό µέγεθος. 7 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΓΛΥΚΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. 17 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 13 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 12 ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής 10 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 24 ΣΝΑΚΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ψωµάκι τσουρεκάκια. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. 13 ΣΕΤ ΠΑΓΩΤΟΥ 14 ΤΕΜΑΧΙΩΝ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 17 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΙ µε διάφορα λαχανικά από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 16 ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΙ ( 23Χ8Χ17) cm ΠΕΡΙΠΟΥ καλάθι µε διάφορα λαχανικά από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 12 ΚΟΥΚΛΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ. 61 ΚΟΥΚΛΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΞΑΝΘΑ ΜΑΛΛΙΑ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ. 56

25 ΑΓΟΡΑΚΙ ΛΕΥΚΟ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ. 46 ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΛΕΥΚΟ από µαλακό πλαστικό υλικό, µε υφή δέρµατος και ευχάριστο άρωµα. Τα µέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Ύψος 38 εκ ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΩΝ κούκλας κοριτσιού υφασµάτινα κατάλληλα για κούκλες 38 εκ. ύψος 41 3 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΩΝ κούκλας αγοριού υφασµάτινα κατάλληλα για κούκλες 38 εκ. ύψος 36 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ για κουκλοθέατρο, τιµή ανά τµχ σε διάφορες µορφές π.χ. ζωάκια,πρόσωπα 82 ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΕΙΠΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 63 ΤΕΜ ΑΘΡΑΥΣΤΑ σετ φαγητού 63 τεµ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 19 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 24 ΤΕΜ µε κουτάλες. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 20 ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ 36 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 7 ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ 72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ αποτελείται από σερβίτσιο φαγητού µε κουτάλες 72 τεµ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 14 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ ( 14 ΟΧΗΜΑΤΑ CHUBBIES( 7)CM, 3 OXHMATA KΑΡΟΤΣΑ CHUBBIΥ ( 15)CM, 3, 4 BARKES (10) CM ιάφορα µικρά οχήµατα (φαγάνα, αεροπλάνο, ελικόπτερο, τρένο, κούρσα, φορτηγό κ.α.) σε ποικιλία χρωµάτων µε µη αποσπώµενες ρόδες. Σε πλαστικό παιχνιδόκουτο. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. ιάσταση 9 εκ. 39

26 OXHMATA EΡΓΑΣΙΑΣ CHUBBIES (10) CM ΠΕΡΙΠΟΥ διάφορα οχήµατα εργασίας µε µη αποσπώµενες ρόδες σε ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων. ιάσταση 10 εκ. 81 ΒΡΕΦΙΚΑ- ΑΣΤΕΡΙ Ο ΟΝΤΟΦΥΙΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό κατάλληλο για βρέφη 8 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΜΑΡΑΚΑ από µαλακό πλαστικό υλικό κατάλληλο για βρέφη 6 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (15Χ15Χ15)CM κύβοι δραστηριοτήτων ( σετ 6) µε όµορφες εικόνες & ζωηρά χρώµατα. 8 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΖΩΑ ΦΑΡΜΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για βρέφη. Σετ 6 διαφορετικά ζωάκια 11 ΒΡΕΦΙΚΑ -Φωτεινός αγκαλίτσας λούτρινος µε πλαστικό κεφάλι που φωτίζει. ιάσταση 25 εκ. 10 ΒΡΕΦΙΚΑ- Φάρµα σφηνώµατα µε ζωάκια bebe µε ήχους, φώτα µελωδία. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 12 ΒΡΕΦΙΚΑ-Τζιπάκι σαφάρι bebe 25εκ. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 14 ΒΡΕΦΙΚΑ-ΖΩΑ ΖΟΥΓΚΛΑΣ από µαλακό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλα για βρέφη. Σετ 6 διαφορετικά ζωάκια. 14 ΠΥΡΑΜΙ Α ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14Χ14Χ28cm ΠΕΡΙΠΟΥ ζωηρά χρώµατα 6 ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΕΤ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ µαγνητικά τουβλάκια από ανθεκτικό πλαστικό υλικό µε µαγνήτη 33

27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ clicς ΣΕ ΚΟΥΒΑ µε ρόδες,πολύχρωµα πλαστικά κοµµάτια που ταιριάζουν µεταξύ τους και κουµπώνουν σταθερά 400 τεµαχίων 26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 186 ΡΑΒ ΩΝ (19Χ4Χ20) cm περίπου σε πλαστική κασετίνα από ανθεκτικό πλαστικό σε διαφορετικά 10 χρώµατα 4 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (7,5Χ6) cm περίπου.πλαστικά πολύχρωµα ανθρωπάκια 100 τεµαχίων σε 5 χρώµατα 22 ΨΑΡΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 84 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Πλαστικά πολύχρωµα πλαστικά ζώα της θάλασσας 20 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΛΟΓΙΚΗΣ 48 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ύψους 14 cm σε τέσσερα χρώµατα, άνδρες γυναίκες κορίτσια που στέκονται, περπατούν και τρέχουν 27 ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ 60 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (20,5Χ3Χ15 )cm περίπου 20 ΒΙ ΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΒΑ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 145 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ιάσταση 5 εκ. Σε 5χρώµατα. Συσκευασία σακούλας. 11 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ τραινάκι πολύ µαλακό υλικό, πολύ εύκαµπτα και ασφαλή τουβλάκια για τις πρώτες κατασκευές. Απόλυτα ασφαλές υλικό για αθόρυβο παιχνίδι. Σε πλαστικό παιχνιδόκουτο 52 τεµ. και πατρόν κατασκευών 18 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ COMPI BLOCKS 500 ΤΕΜ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 15 MOULTI - CONNECT CUBES 250 τεµ διαστ. 2 cm σε 4 χρώµατα 130 κυβάκια,40 καµπυλωτά 40 τρίγωνα,40 ισόπλευρα τρίγωνα 22

28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LINKITS 95 ΤΕΜΑΧΙΑ (16Χ8Χ5)cm 12 ΠΑΖΛ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) 35 ΠΑΖΛ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 29 ΠΑΖΛ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 38 ΠΑΖΛ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΤΙ) ξύλινο διαφόρων θεµάτων 20 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ 4 εποχές (4 πάζλ µε 6 κοµµάτια έκαστο) ξύλινο διαστάσεις 29χ15 εκ. 17 ΚΥΒΟΠΑΖΛ κλασικά παραµύθια 20τµχ σε ξύλινο κουτί 12 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ 24 κοµµάτια (παραµύθια) 22 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ το κουτί περιέχει 10 ιστοριούλες των 4 εικόνων. Συνολικά 40 εικόνες. Το παιδί τοποθετεί τις εικόνες σε µια λογική σειρά για να έχει η ιστορία µια φυσιολογική εξέλιξη. Αναπτύσσει τη λογική σκέψη και την ικανότητα του παιδιού να φτιάχνει ιστορίες. 35 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ παιχνίδι συνειρµών, µε απλές εικόνες σε ζωηρά χρώµατα. Παίζοντας το παιδί ανακαλύπτει πράγµατα από την καθηµερινή µας ζωή, που έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους. Παράλληλα εξασκεί την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του. 34 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που ενθαρρύνει το παιδί να αναγνωρίσει ανθρώπους µε διαφορετικές ασχολίες και να τους συνδυάσει µε τα εργαλεία τους, τα εξαρτήµατα τους, το χώρο εργασίας τους. 36 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ 10 χαριτωµένα ζώα µε τις χαµένες ουρές τους. Τα 33

29 παιδιά ενώνουν σε πάζλ των 2 τεµαχίων κάθε µακριά, κοντή, φουντωτή ή φολιδωτή ουρά, µε το ζωάκι στο οποίο ανήκει ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που ακονίζει την αντίληψη και βελτιώνει τη λογική σκέψη. Το παιδί µαθαίνει τις αντίθετες έννοιες καθώς ενώνει τις κάρτες µεταξύ τους, σχηµατίζοντας ζευγάρια. Το µικρό µε το µεγάλο, το κρύο µε το ζεστό, το βρεγµένο µε το στεγνό. 39 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ παιχνίδι συνειρµών, που βοηθάει το παιδί να αναγνωρίσει και να ονοµάσει τα βασικά χρώµατα. Περιέχει κάρτες από χοντρό χαρτόνι σε οβάλ σχήµα, µε απλές ζωηρόχρωµες εικόνες. Το παιδί χρησιµοποιεί την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του. 36 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ παιχνίδι συνειρµών, όπου το παιδί µαθαίνει την προέλευση προϊόντων ή αντικειµένων καθώς ενώνει τις κάρτες µεταξύ τους, σχηµατίζονται ζευγάρια. 33 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ 32 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ παιχνίδι όπου το παιδί µαθαίνει να αναγνωρίζει και να γράφει την ώρα µε πολλούς τρόπους. 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ παιχνίδι συνειρµών, όπου το παιδί διδάσκεται καλούς τρόπους µέσα από απλές εικόνες της καθηµερινής ζωής. Παίζοντας το προβληµατίζει και οι γονείς έχουν την ευκαιρία να τους µιλήσουν για τρόπους καλής συµπεριφοράς. 32 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ µε 70 κάρτες από εύκαµπτο πλαστικό. Αποτελείται από κάρτες ηµέρας, µήνα, καιρό, εποχή, ντύσιµο και θήκη αποθήκευσης καρτών διαστ.(64χ62)cm. 33

30 ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ µε 19 εργαλεία µαραγκού (33)cm από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 25 ΚΟΥΒΑ ΑΚΙ ΑΜΜΟΥ διαµ 14εκ περίπου άθραυστο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 58 ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΑΜΜΟΥ 28 εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΜΜΟΥ χειρός 22εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 49 ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΜΜΟΥ 64 εκ από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 16 ΡΑΦΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ εξωτερικού χώρου διπλή για παιχνίδια διαστάσεων 95χ54χ107 4 ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 21εκ ξύλινο αποτελείται από την µηχανή και 2 βαγόνια 19 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΞΥΛΙΝΟ µε εξοπλισµό 19 τµχ 33x33x33εκ 18 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Θεσσαλονίκη Ο προσφέρων

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Τσιόλια Στη Σιάτιστα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2008 περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση εγκαταστάσεων θερινού κλιματισμού των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση εγκαταστάσεων θερινού κλιματισμού των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Συντήρηση εγκαταστάσεων θερινού ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση εγκαταστάσεων θερινού κλιματισμού των υπηρεσιών του Δήμου, Προϋπολογισμού δαπάνης : 8.130,08 ΦΠΑ 23 % : 1.869,92 ΣΥΝΟΛΟ : 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα