ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο ήµος και δεν υπάγονται σε διοίκηση από τον Γ.Ο.Ε.Β. ή τους Τ.Ο.Ε.Β. Αφορά επίσης και στις αγροτικές κατοικίες, στις κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιοµηχανικές και λοιπές µονάδες (θερµοκήπια, καπνοσπορεία κλπ), που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης, αλλά εξυπηρετούνται από τα υφιστάµενα αρδευτικά δίκτυα. Ο παρών κανονισµός άρδευσης συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης, στον περιορισµό αυθαιρεσιών, στον περιορισµό της κατανάλωσης και στην αξιοποίηση του διαθέσιµου υδάτινου δυναµικού. Άρθρο 2ο Ο κανονισµός άρδευσης του ήµου Αµφίπολης εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στις διατάξεις του κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις: I. των άρθρων 19 και 82 του Β /1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», II. του Ν.. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήµων και κοινοτήτων», III. του άρθρου 17 του Ν.1080/80. Άρθρο 3ο Για την άρδευση των παραπάνω κτηµάτων και λοιπών µονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.) χρησιµοποιούνται τα νερά των πηγών, των γεωτρήσεων και όσων απολήγουν από αλλού µέσα στο αγρόκτηµα. Η υδροδότηση των αγροτικών κατοικιών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και λοιπών µονάδων από τα δίκτυα άρδευσης σε καµία περίπτωση δεν αφορά στην ύδρευση αυτών, καθόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της ύδρευσης. Επισηµαίνεται ότι ο ήµος Αµφίπολης δεν φέρει καµία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους καταναλωτές των νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω κτηµάτων και λοιπών µονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.). Άρθρο 4ο Η ηµεροµηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 01η Απριλίου και η λήξη της η 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους. Με απόφαση του το ηµοτικό Συµβούλιο, που λαµβάνεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, µπορεί να τροποποιεί την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, η οποία και γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων του ήµου Αµφίπολης και των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων. Για τις κτηνοτροφικές και λοιπές µονάδες η παραπάνω περίοδος διαρκεί όλο το έτος και σε 24ωρη βάση. Οι διατάξεις του επόµενου άρθρου έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση των κτηνοτροφικών και λοιπών µονάδων. Άρθρο 5ο Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη µε εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσµενών συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ύστερα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Οι παραγωγοί, στις περιοχές όπου ισχύει η εκ περιτροπής άρδευση (χρήση υδροστοµίων), είναι υποχρεωµένοι να απευθύνονται στα αρµόδια υδρονοµικά όργανα προκειµένου να εγγραφούν για να τους χορηγηθεί σειρά άρδευσης των κτηµάτων τους. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στο ήµο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τα ακριβή ατοµικά τους στοιχεία, την τοποθεσία, την έκταση του αγρού, το είδος της καλλιέργειας, αν είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, κλπ.(προσκοµίζοντας ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο). Άρθρο 6ο Οι αγωγοί διανοµής του δικτύου άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου Αµφίπολης ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και

2 τοποθέτησης. Τα τµήµατα σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανοµής µε τα ακίνητα των καταναλωτών (παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων, χωρίς όµως να έχουν καµία δυνατότητα επέµβασης στο τµήµα από τον αγωγό διανοµής έως και το υδρόµετρο στον κοινόχρηστο χώρο. Η λήψη του νερού για την άρδευση των κτηµάτων γίνεται από τα υφιστάµενα δίκτυα άρδευσης, είτε από τις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου που η κάθε µία φέρει τουλάχιστον ένα (1) υδροστόµιο, είτε µε αγωγό διανοµής (παροχή) που συνδέεται στον πλησιέστερο κεντρικό αρδευτικό αγωγό. Στην περίπτωση σύνδεσης µε κεντρικό αρδευτικό αγωγό, οι ιδιοκτήτες των κτηµάτων υποχρεούνται να τοποθετήσουν υδρόµετρο. Για κάθε κτήµα µικρότερο ή ίσο των 30 στρεµµάτων, ο κάθε παραγωγός είναι υποχρεωµένος να παίρνει νερό για άρδευση από ένα και µόνο υδροστόµιο κάθε φορά που ποτίζει, διαλέγοντας για το σκοπό αυτό, ελεύθερα κατά την κρίση του, το πλησιέστερο προς το χωράφι του υδροστόµιο, εφόσον δεν χρησιµοποιείται από άλλον παραγωγό. Για κτήµατα µεγαλύτερης έκτασης χρησιµοποιείται ανάλογος αριθµός υδροστοµίων. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη άρδευσης περισσότερων παραγωγών από το ίδιο υδροστόµιο, η σειρά άρδευσης καθορίζεται από τα αρµόδια υδρονοµικά όργανα. Στα υδροστόµια όπου έχει τοποθετηθεί «ηλεκτροβάνα», οι παραγωγοί προµηθεύονται «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) από το ήµο (Ταµειακή Υπηρεσία ή εξουσιοδοτηµένοι φορείς). Η «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) είναι κάρτα συγκεκριµένης ποσότητας νερού για κάθε καταναλωτή. Η σύνδεση στο υδροστόµιο γίνεται µε αρδευτικά υλικά των παραγωγών και ο ήµος καµία ευθύνη δεν φέρει για φθορές που προκαλούνται στο υλικό αυτό από τρίτους. Το κόστος ανά στρέµµα ή ανά κυβικό µέτρο νερού ορίζεται µε απόφασή του ηµοτικού Συµβουλίου. Πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, το ηµοτικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να τροποποιεί την παραπάνω απόφασή του Π, αυξάνοντας ή µειώνοντας το κόστος ανά στρέµµα ή ανά κυβικό µέτρο. (Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του αρδευτικού συστήµατος το αναλαµβάνει ο ήµος Αµφίπολης). Άρθρο 7 ο Σε περίπτωση µόνιµης εγκατάστασης υδροµέτρων για σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό, τα υδρόµετρα τοποθετούνται στην άκρη του κτήµατος και σε περίπτωση που πρόκειται για περιφραγµένο κτήµα, έξωθεν της περίφραξης και εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου, ελάχιστων διαστάσεων 25 Χ 50 Χ 25cm. Η διατοµή του αγωγού σύνδεσης ορίζεται σε 3/4 (Φ22). Η τοποθέτηση του υδροµέτρου και του φρεατίου γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αµφίπολης ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόµενων προς τον ήµο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδροµέτρου από τρίτους. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο), το είδος του ακινήτου, η θέση και ο αριθµός κτηµατολογικού πίνακα και ο σκοπός της υδροδότησής του. Σε περίπτωση που πρόκειται για άρδευση αγροτεµαχίου θα αναγράφεται η έκταση του αγρού, το είδος καλλιέργειας, αν είναι ενοικιαστής, ιδιοκτήτης, νοµέας κλπ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κτηµατολογικός πίνακας τότε θα υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα του ακινήτου επί του οποίου θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία το σηµείο τοποθέτησης του υδροµέτρου και το σηµείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης και η αξία του υδροµέτρου και του φρεατίου θα καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής παροχής ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50 ) και για απόσταση έως και είκοσι µέτρα (20µ.) από την θέση υδροληψίας (κεντρικό αρδευτικό αγωγό). Για κάθε επιπλέον µέτρο το κόστος της δαπάνης ορίζεται σε τρία ευρώ/µέτρο (3 /µ). Η τυχόν απαιτούµενη επέκταση του δικτύου άρδευσης γίνεται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα, ύστερα από πρόταση του οικείου Τοπικού Συµβουλίου. Άρθρο 8ο Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδροµέτρου άρδευσης. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο εκατό ευρώ (100 ). Σε περίπτωση σύνδεσης στους κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς του ήµου Αµφίπολης χωρίς την καταβολή

3 του τέλους σύνδεσης και την τοποθέτηση υδροµέτρου από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αµφίπολης επιβάλλεται πρόστιµο 200 και διακόπτεται η παροχή. Η επανασύνδεση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, αφού πληρωθούν όλα τα προβλεπόµενα. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του υδροµέτρου επιβάλλεται η αντικατάστασή του και ως κατανάλωση θεωρείται η µεγαλύτερη των τελευταίων δύο χρόνων. Το τέλος επανασύνδεσης, σε περίπτωση επανασύνδεσης υδροµέτρου, το οποίο είχε αφαιρεθεί λόγω µη πληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών (άρθρο 15 του παρόντος) ή σε περίπτωση παράνοµης σύνδεσης µε τον κεντρικό αγωγό άρδευσης, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναµία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία -αντλιοστάσια - ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανοµή νερού κατά στόµιο υδροληψίας θα κάνουν τα υδρονοµικά όργανα, τα οποία και θα καθορίζουν το χρόνο άρδευσης τω χωραφιών για κάθε παραγωγό. Τυχόν σοβαρότερα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αµφίπολης. Άρθρο 9ο Όλοι οι παραγωγοί δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης υποχρεούνται να συνδράµουν τα αρµόδια όργανα στο έργο τους, αναφέροντας αµέσως σε αυτά κάθε βλάβη ή ανωµαλία του δικτύου, που υπέπεσε στην αντίληψή τους. Επίσης όσοι από τους παραγωγούς γίνονται πρόξενοι ζηµιών στα δίκτυα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χρεώνονται οι ίδιοι τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης, όσοι δε από αυτούς δεν δηλώσουν τη ζηµιά που προξένησαν, θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 100 επιπλέον του κόστους ζηµιάς που προξένησαν. Άρθρο 10ο Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του ήµου Αµφίπολης είναι υποχρεωµένοι: 1. Να συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό Άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονοµικών οργάνων και τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή µε ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια άρδευσης των κτηµάτων τους και µέχρι το τέλος αυτής. 3. Να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζηµιών από: ι) διήθηση, ιι) πληµµύρες από τις υδροληψίες πριν και µετά το πότισµα, ιιι) υπερχείλιση, ξεχείλισµα και διαφυγή του νερού κλπ., σε παρακείµενα µε τα δικά τους κτήµατα, αγροτικούς δρόµους και εγκαταστάσεις. 4. Να φροντίζουν όλοι για να εφαρµόζουν το πρόγραµµα άρδευσης όπου επιβάλλεται κατά τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισµού. 5. Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων τεχνητής βροχής στα όρια των χωραφιών τους από άλλους παραγωγούς (οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να µην προκαλούν ζηµιές) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση γειτονικών χωραφιών. 6. Όλοι οι παραγωγοί, σε όλη την περιοχή του δικτύου τεχνητής βροχής, είναι υποχρεωµένοι να ποτίζουν τα χωράφια τους αποκλειστικά και µόνο µε τεχνητή βροχή. Η λήψη του νερού από τα υδροστόµια θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 6 του Κανονισµού και επιπλέον από κάθε υδροστόµιο θα εξυπηρετείται µία µόνο γραµµή άρδευσης. 7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να κλείνουν τις υδροληψίες µετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων. 8. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να επιτρέπουν το πέρασµα, την παραµονή και το σκάψιµο των χωραφιών τους από µηχανήµατα του ήµου για αποκατάσταση βλαβών, καθαρισµό των διωρύγων και να αφήνουν ελεύθερο χώρο για την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 9. Να διευκολύνουν την ανάγνωση των ενδείξεων των υδροµέτρων (σε περίπτωση σύνδεσης µε κεντρικό αρδευτικό αγωγό). Σε περίπτωση παρεµπόδισης, κατά οιονδήποτε τρόπο της εύχερης ανάγνωσης του υδροµέτρου, η διακοπή γίνεται µετά τη διαπίστωση ότι δεν ήρθησαν τα εµπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά. Οι δε χρεώσεις των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνονται µε εκτίµηση και το µέσο όρο των δύο τελευταίων ετών). Άρθρο 11ο Απαγορεύεται η άνευ εγκρίσεως του ήµου Αµφίπολης εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και γενικά κάθε εργασία που µπορεί να καταστρέψει τα έργα. Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν /58.

4 Άρθρο 12ο Απαγορεύεται: α) η ρίψη εντός των φρεατίων, των αγωγών, των σωλήνων και των δεξαµενών του έργου αντικειµένων όπως ξύλα, πέτρες, χώµατα, άχυρα και πάσης φύσεως αντικείµενα που εµποδίζουν τη ροή του νερού. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο, 100. β) η φύτευση δένδρων σε απόσταση µικρότερη των τριών µέτρων από τα χείλη των διωρύγων και των τάφρων. γ) η κατά οιονδήποτε τρόπο επέµβαση στις υδροληψίες, βάνες και ρυθµιστές για τη ρύθµιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας των υδρονοµικών οργάνων καθώς και οι επεµβάσεις στα υδρόµετρα των παροχών. Ο ήµος δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέµβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες, ούτε για τυχόν ζηµιές, ατυχήµατα, θάνατοι που µπορεί να προκληθούν. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο 100 πέραν της δαπάνης αποκατάστασης της προσκληθείσας ζηµιάς ενώ στις περιπτώσεις επεµβάσεων στα υδρόµετρα διακόπτεται η σύνδεση. δ) το πότισµα µε ελεύθερη ροή ή µε τρύπιες σωλήνες σε ολόκληρη την περιοχή που λειτουργεί µε το σύστηµα τεχνητής βροχής (βάνες). ε) η ρίψη αποβλήτων σταύλων, υπονόµων, βιοµηχανιών κλπ στις διώρυγες και τάφρους του δικτύου ζ) η νοµή ζώων στις ζώνες έργων του δικτύου Άρθρο 13ο Όσοι παραβιάζουν το µηχανικό εξοπλισµό των οργάνων και των συσκευών του δικτύου θα παραπέµπονται από το ηµοτικό Συµβούλιο Αµφίπολης στα αρµόδια δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν /58. Άρθρο 14ο Τα έξοδα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των έργων του ήµου υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι παραγωγοί ή και ιδιοκτήτες της περιοχής δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης µε τις αρδευτικές εισφορές ή τα πάγια τέλη που επιβάλλει το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Η απόφαση αυτή του ηµοτικού Συµβουλίου γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση στα κεντρικότερα µέρη του ήµου και των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης και ενστάσεις κατά της απόφασης αυτής υποβάλλονται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία τοιχοκόλλησής της. Άρθρο 15ο Σε όσους δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το ήµο, το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης και κατάργηση της παροχής. Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται βεβαίωση αρδευτικής ενηµερότητας. Άρθρο 16ο Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαµβάνονται εργάτες λειτουργίας (υδρονοµείς) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Άρθρο 17ο Οι εργάτες λειτουργίας (υδρονοµείς) είναι υποχρεωµένοι να µην επιτρέπουν το πότισµα των χωραφιών όσων παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης, δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονοµικών οργάνων σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του Κανονισµού Αρδεύσεως, πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να αναφέρονται το πολύ µέσα σε δύο (2) ηµέρες στην υπηρεσία του ήµου, για να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 18ο Όποιος, κατά την εφαρµογή του προγράµµατος άρδευσης, υφίσταται ζηµία στο κτήµα του, την καλλιέργειά του ή τις εγκαταστάσεις του, λόγω υπερχείλισης, στραγγίσµατος νερού ή άλλης αιτίας που έχει σχέση µε τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, πρέπει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο να αναφέρει το γεγονός στο ήµο Αµφίπολης για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων.

5 Άρθρο 19ο Όσοι δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα Κανονισµό και τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου που είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό αυτό ή προξενούν ζηµιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρµόδια δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζηµιάς και τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν /54 «Περί Αγροφυλακής» σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν /72. Το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο στους παραβάτες του Κανονισµού και των αποφάσεών του που έχουν σχέση µε τον Κανονισµό. Όσοι προξενούν ζηµιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρµόδια δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζηµιάς και τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο. Το ύψος του προστίµου κυµαίνεται από εκατό (100,00) έως χίλια (1.000,00) ευρώ και πάντως µετά από κλήση του παραβάτη σε απολογία, που ανάλογα µε τη περίπτωση θα είναι: ζηµιά σε υπόγειο δίκτυο ή υδροληψία έως 300 ζηµιά σε διώρυγα έως 500 για αυθαίρετη παρέµβαση σε ρυθµιστές ροής έως 500 για ζηµιές σε αγροτικού δρόµους έως για ρίψη αντικειµένων στα φρεάτια, στους αγωγούς, στους σωλήνες και τις δεξαµενές του έργου έως για παράνοµη λήψη νερού - διατάραξη ροής έως Άρθρο 20ο Ιδιοκτήτες της περιοχής δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης που εκµισθώνουν σε τρίτους χωράφια θα πρέπει να ενηµερώνουν το ήµο για το νέο καλλιεργητή προσκοµίζοντας και µισθωτήριο συµβόλαιο προκειµένου οι εισφορές ή τα τέλη να βεβαιωθούν στον µισθωτή. Σε διαφορετική περίπτωση οι εισφορές ή τα τέλη θα επιβάλλονται στους εκµισθωτές, βάσει των στοιχείων των δηλώσεων Ο.Σ..Ε. Άρθρο 21ο Κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια οι καλλιεργητές υποχρεούνται, για δικής τους ασφάλεια αλλά και για την οµαλή λειτουργία του δικτύου, να λαµβάνουν τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας: α) Τα εξαρτήµατα και οι σωληνώσεις της τεχνητής βροχής, κατά τη µεταφορά τους, να µην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα σύρµατα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. β) Το εκτοξευόµενο νερό να µην πλησιάζει και ακόµη χειρότερα να έρχεται σε επαφή µε τα ηλεκτροφόρα σύρµατα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι εκτοξευτήρες (µπεκ - πύραυλοι) της τεχνητής βροχής να τοποθετούνται µακριά από τις ηλεκτρικές γραµµές και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόµενες σταγόνες νερού να µην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα σύρµατα σε απόσταση µικρότερη των πέντε (5) ή δέκα (10) µέτρων ανάλογα µε το φορτίο των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Άρθρο 22ο Οι παραγωγοί της περιοχής δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης που, ύστερα από σχετική άδεια του ήµου (κατά το άρθρο 11 του παρόντος), κατασκευάζουν στην περιοχή του δικτύου έργα για τη διευκόλυνση της άρδευσης των χωραφιών τους (π.χ. διαβάσεις, υπόγειες γραµµές κ.α.) είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και καλή λειτουργία αυτών καθώς και για τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα παρακείµενα κτήµατα. Άρθρο 23ο Όποιος καταστρέφει τους αγροτικούς δρόµους εξ αιτίας κακού χειρισµού του αγροτικού του µηχανήµατος, ή από ροή νερού στο δρόµο κατά τη διάρκεια της άρδευσης, είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει τη ζηµιά. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση θα γίνει από τα ήµο και η δαπάνη θα βαρύνει τον υπαίτιο. Εάν η καταστροφή έγινε από πρόθεση το ηµοτικό Συµβούλιο θα παραπέµπει την υπόθεση στα αρµόδια δικαστικά όργανα. Άρθρο 24ο

6 Κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την άρδευση των κτηµάτων δικαιοδοσίας του ήµου Αµφίπολης και δεν περιλαµβάνεται στα άρθρα αυτού του κανονισµού, ρυθµίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία και εφαρµόζεται αµέσως. Άρθρο 25ο Ο παρών Κανονισµός Άρδευσης αποτελούµενος από είκοσι πέντε (25) άρθρα, γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή ιοίκηση και αφού κοινοποιηθεί µε τοιχοκόλληση στα γραφεία του ήµου, των Τοπικών ιαµερισµάτων και στην αρµόδια Αγρονοµία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του από 13/9/1959 Β.. και το άρθρο 15 του Π.. 499/75 και ισχύει µέχρι νεότερης τροποποίησης. Ο παρών κανονισµός θα εφαρµοστεί στην επόµενη αρδευτική περίοδο από την ψήφιση του. Αριθµός απόφασης 26/2011.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα