Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε 2. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Ε ΦΕΚ A.Δ.Α.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ Προς: Ως ΠΔ Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δωδέκατο του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α') 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α / ), όπως αυτές ισχύουν. 3) Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2191). 4) Την υπ αριθμ 1258/ (ΦΕΚ Β 3101/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» 5) Την υπ αριθμ 1131/ (ΦΕΚ Β 1232/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β 3101/ ) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» 6) Την υπ' αριθμ. Υ220/ (ΦΕΚ Β 1598/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» [1]

2 7) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/ προστίθενται παράγραφοι ως εξής: «4.5 Με το Αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού. 4.6 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ε. 4.7 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ). 4.8 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 02 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς του Μηνύματος 01.» Άρθρο 2 Στο άρθρο 5 της ΠΟΛ 1258/ προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 02, ορίζεται η 15/9/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 02 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.» Άρθρο 3 Στην ΠΟΛ 1258/ προστίθενται Παραρτήματα ως εξής: 1. Παράρτημα Ε: Δομή Μηνύματος Αιτήματος Παράρτημα ΣΤ: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 02 Άρθρο 4 Το Παράρτημα Δ της Παρούσης αντικαθιστά το Παράρτημα Δ της ΑΥΟ ΠΟΛ 1131/ με την οποία συμπληρώθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/ Άρθρο 5 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ [2]

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. - Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.) - Τράπεζα της Ελλάδας - Ελληνική Ένωση Τραπεζών - Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης - Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. [3]

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έκδοση: Final

5 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υποβολή Αιτημάτων Απάντηση σε Αίτημα Τήρηση Δεδομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κρυπτογράφηση Αρχεία Καταγραφής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ [2]

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [3]

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας εξειδικεύει τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ). Ο Κανονισμός αυτός επικαιροποιείται οποτεδήποτε λαμβάνουν χώρα μεταβολές στη λειτουργία του ΣΜΤΛ και ΛΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις ενσωμάτωσης νέου αιτήματος, τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ. Η επικαιροποίηση γίνεται από την αρμόδια ομάδα υποστήριξης του ΣΜΤΛ και ΛΠ με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχειριστή, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013. Στον Κανονισμό αυτό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Σύστημα: Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ). Υπεύθυνος Διαχειριστής: Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής του Συστήματος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013. ΓΓΔΕ: Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. ΓΓΠΣ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ομάδα Υποστήριξης: Η ομάδα που αναλαμβάνει την υποστήριξη του Συστήματος. Φορείς: Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ως υπηρεσίες - χρήστες του συστήματος και όποιοι άλλοι προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις. Χρήστες: Τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα στελέχη των Φορέων για την υποβολή Αιτημάτων μέσω του συστήματος. Προϊστάμενος Έγκρισης: Το φυσικό πρόσωπο που έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το Αίτημα ενός Χρήστη. Πιστοποιητές: Τα στελέχη των Φορέων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Χρηστών και των Προϊσταμένων Έγκρισης για τον Φορέα που εκπροσωπούν. Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα: Τα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013. Αίτημα: Το αίτημα άρσης τραπεζικού απορρήτου και διαβίβασης πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλεται από έναν Χρήστη μέσω του Συστήματος Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας: η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε.», η οποία ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ της ΓΓΠΣ και των Υπόχρεων Νομικών Προσώπων. Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. [4]

8 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ 2.1 Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα Στο Σύστημα εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης ή ανώτερο. Ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας που δικαιούται να ενταχθεί στο σύστημα οφείλει να στείλει στην Ομάδα Υποστήριξης Ειδικό Αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και τα στοιχεία του αρμόδιου Πιστοποιητή (προαιρετικά και ενός αναπληρωτή του) που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα, σύμφωνα με το Πρότυπο του Παραρτήματος 1. Η Ομάδα Υποστήριξης οφείλει να εξετάσει τη νομιμότητα του αιτήματος ένταξης του Φορέα στο Σύστημα, εξετάζοντας και τις σχετικές με την άρση του τραπεζικού απορρήτου διατάξεις που αφορούν τον Φορέα, αλλά και την ορθότητα πληρότητα του αιτήματος. Το αποτέλεσμα της ένταξης γνωστοποιείται στον Φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος η Ομάδα Υποστήριξης: Εισάγει στο Σύστημα τα στοιχεία του Φορέα και τα στοιχεία του Πιστοποιητή. Γνωστοποιεί ηλεκτρονικά την ένταξη του Φορέα σε όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Κοινοποιεί την ένταξη του Φορέα στους ΓΓ της ΓΓΔΕ και της ΓΓΠΣ, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο εντάσσεται ή το οποίο εποπτεύει τον Φορέα. Ο Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στην Ομάδα Υποστήριξης οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία που τον αφορούν. Αλλαγή στα στοιχεία του Φορέα ή του Πιστοποιητή μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία της αρχικής ένταξης του Φορέα στο Σύστημα. 2.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών Οι χρήστες ενός Φορέα πιστοποιούνται και εισάγονται από τον Πιστοποιητή του Φορέα ή τον αναπληρωτή του. Τον ρόλο του Πιστοποιητή αναλαμβάνει ο προϊστάμενος του Φορέα, ο οποίος συνδέεται στην ειδική φόρμα πιστοποίησης χρηστών με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτει (κωδικοί TAXISnet). Ο αναπληρωτής του Πιστοποιητή ορίζεται από τον ίδιο τον Πιστοποιητή μέσα από το Σύστημα. Για την εισαγωγή ενός Πιστοποιητή στο Σύστημα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ ειδική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Στην ειδική φόρμα, ο Πιστοποιητής ή ο αναπληρωτής του εισάγει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κάθε χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στη μονάδα που προΐσταται. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ το σύστημα εμφανίζει αυτόματα τα στοιχεία του [5]

9 συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, τα οποία ο Πιστοποιητής οφείλει να ελέγξει αν συμφωνούν με τα στοιχεία του. Ο Πιστοποιητής, ως προϊστάμενος του κάθε Χρήστη, θα έχει και την ευθύνη της έγκρισης των αιτημάτων του. Ο Πιστοποιητής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Χρηστών, καθώς και για την εισαγωγή οποιασδήποτε μεταβολής στην υπηρεσιακή κατάστασή τους, όπως για παράδειγμα η διαγραφή ενός Χρήστη ή η αλλαγή του Προϊστάμενου Έγκρισης ενός Χρήστη. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης αποχωρεί από τον Φορέα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης μετατίθεται σε άλλον Φορέα του ιδίου Υπουργείου που έχει επίσης το δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, ο Χρήστης θα πρέπει να διαγράφεται από το Σύστημα, με ευθύνη του Πιστοποιητή του Φορέα Αποχώρησης και να καταχωρείται εκ νέου από τον Πιστοποιητή του Φορέα Άφιξης. Η έγκαιρη διαγραφή Χρήστη από το Σύστημα είναι ευθύνη του προϊστάμενου του Φορέα και του Πιστοποιητή. [6]

10 3. ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να ενταχθούν στο Σύστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που εντάσσεται στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του Συστήματος, θεωρείται εξ ορισμού Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο και οφείλει να ενταχθεί στο Σύστημα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του. Κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο οφείλει να υποβάλει στην Ομάδα Υποστήριξης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης ένταξης, συμπληρωμένη τη Δήλωση Ένταξης στο Σύστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Υπόχρεων Νομικών Προσώπων, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, χωρίς να επιτρέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας. Το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που διακόπτει τη λειτουργία του, οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην Ομάδα Υποστήριξης αναφέροντας το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο, που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Συνημμένα θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της υποχρέωσης από το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. [7]

11 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και να διαβιβάζουν Αιτήματα προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το σκοπό αυτό και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 4.1 Υποβολή Αιτημάτων Οι Χρήστες συνδέονται στο Σύστημα με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτουν (κωδικοί TAXISnet). Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του Αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων Αιτημάτων που προσφέρονται από το Σύστημα. Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος από τον Χρήστη είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Επίσης κάθε αίτημα θα πρέπει να διαθέτει: Στοιχεία του Χρήστη (όνομα χρήστη, υπηρεσία που ανήκει). Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες παράμετροι του αιτήματος). Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα. Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου. Αναλυτική καταγραφή των γενικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού. Στο Παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού αναγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες οι αναλυτικές προδιαγραφές των μηνυμάτων αιτήματος και απάντησης που ισχύουν. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος ενδέχεται να ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του. Για την οριστική υποβολή ενός αιτήματος απαιτείται να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του Προϊσταμένου Έγκρισης. [8]

12 4.2 Απάντηση σε Αίτημα Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και μέσω του Κόμβου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος προσδιορίζεται και ο τρόπος και το μέσο διαβίβασης της απάντησης. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης στο Μητρώο κάθε Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, καθώς και η περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα στο περιεχόμενο ή τη δομή ενός αιτήματος, περιγράφονται μέσω σχετικού κωδικού απάντησης, σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικών Αποτελέσματος του Παραρτήματος 5 του παρόντος Κανονισμού. Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις απαντήσεις που έχει υποβάλει ως μέλος του Φορέα που υπηρετεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν διατίθεται πρόσβαση σε απαντήσεις αιτημάτων που υποβλήθηκαν ενώ ο Χρήστης υπηρετούσε σε άλλο Φορέα. Πέρα από τον Χρήστη, πρόσβαση στα αιτήματα και τις απαντήσεις τους έχει και ο Προϊστάμενος Έγκρισης που ενέκρινε το αίτημα. Ομοίως με τον Χρήστη, και ο Προϊστάμενος Έγκρισης έχει πρόσβαση μόνο στα Αιτήματα που έχει εγκρίνει όσο υπηρετεί στον τρέχοντα Φορέα. 4.3 Τήρηση Δεδομένων Τα δεδομένα των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ Φορέων και Υπόχρεων Νομικών Προσώπων διατηρούνται σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ. Για την πληροφορία αυτή δεν ορίζεται μέγιστος χρόνος διατήρησής της, εκτός από την ευαίσθητη πληροφορία που περιλαμβάνεται στο τμήμα της λεπτομερούς πληροφόρησης (detail) των απαντητικών μηνυμάτων. Η πληροφορία αυτή διαγράφεται με τη λήξη της ημέρας ανάγνωσης της απάντησης. [9]

13 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Κρυπτογράφηση Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία που ανταλλάσσονται, κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης. Για την υλοποίηση της κρυπτογράφησης ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: Encoding: base64 (ascii armor) Αλγόριθμος πλοκαδικής κρυπτοθέτησης (block cipher algorithm): CAST5 Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cipher): RSA Κατατεμαχισμός (hash): sha256 Προτείνεται η χρήση του προγράμματος PGP που είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συμβατό με τις ως άνω προδιαγραφές. Για τη λειτουργία της αποκρυπτογράφησης των μηνυμάτων θα πρέπει το κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο να επικοινωνήσει προς τη ΓΓΠΣ ένα πιστοποιητικό μηχανής (machine certificate) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Αντίστοιχα, η ΓΓΠΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα ένα πιστοποιητικό μηχανής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων που προέρχονται από αυτές. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο παραγωγής των ως άνω πιστοποιητικών. Η χρονοσήμανση γίνεται μέσω του λογισμικού MQSeries που χρησιμοποιεί η Τειρεσίας Α.Ε. 5.2 Αρχεία Καταγραφής Όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες του Συστήματος τηρούν αρχεία καταγραφής για την επαλήθευση της ορθής χρήσης του, καθώς και για την ανίχνευση περιπτώσεων αιτημάτων ή απαντήσεων που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνουν ορθά τον κύκλο τους. Η Δ.ΗΛΕ.Δ., πέρα από την αποθήκευση των αιτημάτων και των απαντήσεων στη βάση δεδομένων της, τηρεί πρόσθετα αρχεία καταγραφής για το σύνολο των αιτημάτων και των απαντήσεων που έχουν ανταλλαχθεί και είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για τη χρήση του Συστήματος σε επίπεδο Χρήστη, Φορέα ή συνολικά. Ο Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας τηρεί αρχεία καταγραφής για τα μηνύματα που παραλαμβάνει και προωθεί και είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για την πορεία ενός μηνύματος μέσα στο σύστημα, καθώς και πληροφορίες χρονοσήμανσης. [10]

14 Τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα τηρούν αρχεία καταγραφής για τα αιτήματα που λαμβάνουν και διεκπεραιώνουν και είναι σε θέση να επιλέγουν περιπτώσεις, για τις οποίες θα μπορούν να επαληθεύουν την τήρηση των προαπαιτούμενων διαδικασιών. Συγκεκριμένα θα μπορούν να αναζητούν μέσω του Φορέα που υπέβαλε το αίτημα έγγραφη επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αιτήθηκαν στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου ή να ζητούν αντίγραφο του σχετικού Βουλεύματος για άρση τραπεζικού απορρήτου. Στο Παράρτημα 6: Ελάχιστα Απαιτούμενα Δεδομένα Αρχείων Καταγραφής εμφανίζονται τα ελάχιστα στοιχεία καταγραφής που πρέπει να τηρεί κάθε εμπλεκόμενος χρήστης του Συστήματος. [11]

15 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [12]

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ Ακολουθεί υπόδειγμα Αιτήματος Ένταξης Φορέα στο Σύστημα ή Μεταβολής των Στοιχείων του. [13]

17 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΜΤΛ ΚΑΙ ΛΠ) (άρθ. 62 και 63 ν. 4170/2013) Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Στοιχεία Φορέα Τίτλος Μονάδας Φορέας Υπαγωγής Υπουργείο Υπαγωγής Διεύθυνση Μονάδας Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου Μονάδας ΑΦΜ προϊσταμένου Τηλέφωνο Προϊσταμένου προϊσταμένου Νομοθετικές Διατάξεις που επιτρέπουν στο Φορέα την άρση του Τραπεζικού Απορρήτου Παρακαλώ για την ένταξη του παραπάνω Φορέα στο σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, καθώς και τον ορισμό μου ως Πιστοποιητή Χρηστών του Φορέα. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ο Γενικός Διευθυντής [ή ανώτερος στην ιεραρχία] [14]

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ακολουθεί υπόδειγμα Δήλωσης Ένταξης Υπόχρεου Προσώπου στο Σύστημα ή Μεταβολής των Στοιχείων του. [15]

19 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΜΤΛ ΚΑΙ ΛΠ) (άρθ. 62 και 63 ν. 4170/2013) Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Στοιχεία Νομικού Προσώπου Επωνυμία Υπόχρεου Ν.Π. ΑΦΜ/ΔΟΥ Διεύθυνση Έδρας Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου του Ν.Π. για το σύστημα* Θέση εκπροσώπου στο Ν.Π. Τηλέφωνο εκπροσώπου εκπροσώπου Το παραπάνω αναφερόμενο Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο, μέσω του αναφερόμενου εκπροσώπου του: Δηλώνει ετοιμότητα για την ένταξή του στην Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εσωτερικές δράσεις διασύνδεσης με το Σύστημα, ότι έχει προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ορθής λειτουργίας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας τόσο των λαμβανόμενων αιτημάτων, όσο και των εκπεμπόμενων απαντήσεων σε αυτά. Δηλώνει ότι έχει τεθεί σε γνώση του ο Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος και ότι είναι αποδεκτός στο σύνολό του. Ο Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου * Ο εκπρόσωπος για τη λειτουργία του ΣΜΤΛ και ΛΠ θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου καταστατικού οργάνου του Υπόχρεου Νομικού Προσώπου. Μαζί με τη δήλωση θα πρέπει να συνυποβληθεί το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών του. [16]

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Οι Εγγραφές Header κάθε Μηνύματος Αιτήματος και Απάντησης αποτελούν το μέρος του απαντητικού μηνύματος που δεν κρυπτογραφείται. Η εγγραφή έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων. 3.1 Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 01 Η Εγγραφή Header κάθε Μηνύματος Υποβολής αποτελεί το μέρος του μηνύματος που δεν κρυπτογραφείται. Η εγγραφή έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων. AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL = 90 Κωδικός Λάθους: 51 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) 1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ. Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από Κωδικός Λάθους: 52 την εφαρμογή (θα ελέγχεται από Τειρεσία) 2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. Προς το παρόν αποδεκτό είναι μόνο το 01 3 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία Αλφαριθμητικό 3 RJ = 026 για πχ Eurobank [17] Κωδικός Λάθους: 53 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) Κωδικός Λάθους: 54 Κωδικός Λάθους: 55 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) 5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία Αριθμητικό 2 FULL = 00 Default τιμή. Θα παίρνει την τιμή του

21 κωδικού λάθους, εάν το μήνυμα επιστρέψει από (θα ενημερώνεται από Τειρεσία) Τειρεσία λόγω λάθους στον έλεγχο του header. 6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία Ημερομηνία 10 FULL ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD Στέλνεται κενό, ενημερώνεται από Τειρεσία κατά την προώθηση ή την επιστροφή 7 Filler Αλφαριθμητικό 443 FULL Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- Κανένας έλεγχος =443) Εάν διαπιστωθεί λάθος κατά τον έλεγχο από Τειρεσία (πιθανοί κωδικοί λάθους 51 έως 55), τότε θα επιστρέφεται το μήνυμα αλλάζοντας τον Κωδικό Ελέγχου Τειρεσία από 00 στον αντίστοιχο κωδικό λάθους. [18]

22 3.1.2 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος 01 AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ = 00 1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Σύστημα 2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. Προς το παρόν αποδεκτό είναι μόνο το 01 3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος Αλφαριθμητικό 3 RJ = 026 για πχ Eurobank 4 Response ID τράπεζας Αλφαριθμητικό 30 FULL Ευθύνη της Τράπεζας Ελεύθερη μορφοποίηση 5 Χρονοσήμανση τράπεζας Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ 2013 Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται χρήσιμο για την άντληση κινήσεων) 7 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται χρήσιμο για την άντληση κινήσεων) 8 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται χρήσιμο για την άντληση κινήσεων) 9 Ένδειξη πελάτη Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι 10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου RJ with Αλφαριθμητικό 2 Εγκυρότητας/Αναζήτησης zeros Βλέπε κωδικοποίηση Παραρτημάτων Α, Β και Γ 11 Συνολικό πλήθος εγγραφών του RJ with Αλφαριθμητικό 4 πελάτη zeros Αριθμητικό Ακέραιο Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό 12 Filler Αλφαριθμητικό 393 FULL που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( = 393 ) Κανένας έλεγχος [19]

23 Σε περιπτώσεις επιστροφής του μηνύματος με κωδικό λάθους από το Π. Ίδρυμα, τα πεδία 9 και 11 λαμβάνουν την τιμή 0 και στην περίπτωση αυτή θα είναι κενό το τμήμα Detail του απαντητικού μηνύματος. [20]

24 3.2 Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 02 AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL = 90 Κωδικός Λάθους: 51 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) 1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ. Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Κωδικός Λάθους: 52 Σύστημα (θα ελέγχεται από Τειρεσία) 2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. 02 για αίτημα κίνησης λογαριασμού 3 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία Αλφαριθμητικό 3 RJ = 026 για πχ Eurobank 5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία Αριθμητικό 2 FULL 6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία Ημερομηνία 10 FULL ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD 7 Filler Αλφαριθμητικό 443 FULL = 00 Default τιμή. Θα παίρνει την τιμή του κωδικού λάθους, εάν το μήνυμα επιστρέψει από Τειρεσία λόγω λάθους στον έλεγχο του header. Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( =443) Κωδικός Λάθους: 53 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) Κωδικός Λάθους: 54 Κωδικός Λάθους: 55 (θα ελέγχεται από Τειρεσία) (θα ενημερώνεται από Τειρεσία) Στέλνεται κενό, ενημερώνεται από Τειρεσίας κατά την προώθηση ή την επιστροφή Κανένας έλεγχος [21]

25 3.2.2 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος 02 AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ = 00 1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Σύστημα 2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. =02 για αίτημα κίνησης λογαριασμού (σύμφωνα με τον ορισμό του Αιτήματος 01 για τα καταθετικά προϊόντα: Πρώτης Ζήτησης & Προθεσμίας) 3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος Αλφαριθμητικό 3 RJ = 026 για πχ Eurobank 4 Response ID τράπεζας Αλφαριθμητικό 30 FULL Ευθύνη της Τράπεζας Ελεύθερη μορφοποίηση 5 Χρονοσήμανση τράπεζας Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ 2013 Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον ζητείται ετήσια κίνηση και δεν έχουν συμπληρωθεί τα 7 και 8) 7 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον δε συμπληρωθεί το 6) 8 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον δε συμπληρωθεί το 6). Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 7. 9 Ένδειξη πελάτη Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι 10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου RJ with Αλφαριθμητικό 2 Εγκυρότητας/Αναζήτησης zeros Βλέπε κωδικοποίηση Παραρτημάτων Α, Β και Γ 11 Συνολικό πλήθος εγγραφών στο RJ with Αλφαριθμητικό 4 τμήμα Detail του μηνύματος zeros Αριθμητικό Ακέραιο 12 Αύξων Αριθμός Μηνύματος Αριθμητικό 2 RJ Αριθμητικό Ακέραιο (1-99). Ξεκινάει από Ένδειξη Ύπαρξης Επόμενου Μηνύματος Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι [22]. (default 0) 14 Ένδειξη Υπέρβασης Μέγιστου Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι. (default 0)

26 Αριθμού Μηνυμάτων 15 Filler Αλφαριθμητικό 390 FULL 1= Ναι Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( = 390 ) Κανένας έλεγχος Σε περιπτώσεις επιστροφής του μηνύματος με κωδικό λάθους από το Π. Ίδρυμα, τα πεδία 9 και 11 λαμβάνουν την τιμή 0 και στην περίπτωση αυτή θα είναι κενό το τμήμα Detail του απαντητικού μηνύματος. * ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέγιστο πλήθος εγγραφών στην Ενότητα Συναλλαγών (βλέπε 4.2.2) ανά μήνυμα είναι Σε περίπτωση που η απάντηση στο αίτημα περιέχει περισσότερες εγγραφές, αυτές θα διασπώνται σε περισσότερα μηνύματα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα πεδία 12 και 13 για να υποδειχθεί ο Αύξων Αριθμός Απαντητικού Μηνύματος (ξεκινώντας από το 1), καθώς και η Ένδειξη Ύπαρξης Επόμενου Μηνύματος αν απαιτείται επόμενο μήνυμα, ώστε το σύστημα να γνωρίζει τελικά αν έχει λάβει όλα τα απαντητικά μηνύματα. Εάν τα απαντητικά μηνύματα ξεπερνούν τα 99, τότε ενεργοποιείται η ένδειξη 14 στο τελευταίο απαντητικό μήνυμα, οπότε ο χρήστης μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. [23]

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Κάθε έγγραφή Detail έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων. 4.1 Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 01 Εγγραφή Detail Υποβολής Αιτήματος 01 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται) AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL = 01 Κωδικός Λάθους: 56 (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα) 1 = 000 ως ένδειξη ότι το αίτημα στάλθηκε σε όλες Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, τις τράπεζες όπως συμπληρώθηκε από τον Αλφαριθμητικό 3 RJ Κωδικός Λάθους: 57 = 026 για πχ Eurobank ως ένδειξη ότι το αίτημα αιτούντα στάλθηκε αποκλειστικά μία τράπεζα 2 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros 3 Αλγόριθμος αναζήτησης Αλφαριθμητικό 1 FULL 4 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 RJ with Πχ =Ν για νομικό πρόσωπο =Φ για φυσικό πρόσωπο Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Z [24] Κωδικός Λάθους: 58 Κωδικός Λάθους: 59 για =Φ Κωδικός Λάθους: 60

28 5 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ Αλφαριθμητικό 10 LJ ΕΕΕΕΕΕΟΟΟΠ 7 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Ταυτότητα αιτούντος Αλφαριθμητικό 12 9 Υπηρεσία - Φορέας Αλφαριθμητικό Νομοθετική Διάταξη Αλφαριθμητικό Αριθμός Βουλεύματος Αλφαριθμητικό Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/κωδικός Υπόθεσης Αλφαριθμητικό 20 [25] για =Φ Κωδικός Λάθους: 61 για =Φ Κωδικός Λάθους: 62 Κωδικός Λάθους: 63 Κωδικός Λάθους: 64 Μη υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 65 Μη υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 66 Μη υποχρεωτικό πεδίο Θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ανάλογα με το φορέα του χρήστη. Θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής του αιτήματος. Μη υποχρεωτικό πεδίο 13 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ 2013 Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση 14 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση 15 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση 16 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό Όνομα Αλφαριθμητικό 20 Για =Ν, τα πεδία 16,17,18,19 και 20 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) Κωδικός Λάθους: 67 για =Φ Κωδικός Λάθους: Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 για =Φ

29 Κωδικός Λάθους: Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 Μη υποχρεωτικό πεδίο 20 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο 21 Διεύθυνση κατοικίας/έδρας Αλφαριθμητικό 50 Μη υποχρεωτικό πεδίο 22 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας Αλφαριθμητικό 11 FULL Μη υποχρεωτικό πεδίο 23 Α.Μ.Κ.Α. Αλφαριθμητικό 11 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο 24 Γ.Ε.Μ.Η Αλφαριθμητικό 12 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο 25 Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από προϊστάμενο αιτούντος Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD 26 Filler Αλφαριθμητικό 37 FULL Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( =37) εκτός αν έχει συμπληρωθεί Αριθμός Βουλεύματος Κωδικός Λάθους: 70 Κανένας έλεγχος Εάν διαπιστωθεί λάθος κατά τον έλεγχο από το Π. Ίδρυμα (πιθανοί κωδικοί λάθους 56 έως 70), τότε το απαντητικό μήνυμα, μέσω Τειρεσία, θα έχει τον αντίστοιχο κωδικό λάθους στο πεδίο του Κωδικού Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης του header του μηνύματος. Επίσης αν διαπιστωθεί λάθος κατά την αποκρυπτογράφηση ή τη δομή του μηνύματος, τότε στο πεδίο του Κωδικού Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης του header του μηνύματος θα υπάρχουν οι κωδικοί: 80: Για αδυναμία αποκρυπτογράφησης του μηνύματος του αιτήματος 81: Για συνολικό πρόβλημα στη δομή του μηνύματος του αιτήματος [26]

30 4.1.2 Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος 01 Εγγραφή Detail Απαντητικού Μηνύματος στο Αίτημα 01 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται) AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ = 01 1 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros Πχ για =Φ 2 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 Για =Ν, τα πεδία 2,3,4,5 και 6 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) 3 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 για =Φ 4 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο 5 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 [27] για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο 6 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο 7 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Z για =Φ 8 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 για =Φ 9 Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 27 FULL Μορφή IBAN για καταθετικούς λογαριασμούς και εσωτερικός λογαριασμός Τράπεζας για τα υπόλοιπα. Για Είδος Λογαριασμού = 1 και 2 πρέπει να είναι IBAN, αλλιώς άλλη κωδικοποίηση. 10 Πλήθος συνδικαιούχων / συνοφειλετών λογαριασμού Αλφαριθμητικό 2 11 Ένδειξη ενεργού λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 RJ with zeros RJ with zeros Αριθμητικό Ακέραιο > 0 0 = κλειστός λογαριασμός 1 = ενεργός λογαριασμός 2 = ενεργός λογαριασμός, αλλά ο αναζητούμενος πελάτης έχει αποχωρήσει από αυτόν.

31 12 13 Ημερομηνία Ανοίγματος Λογαριασμού Ημερομηνία Κλεισίματος Λογαριασμού/Αποχώρησης 14 Είδος λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD RJ with zeros Βλέπε Παρατήρηση γραμμής 16 Παραρτήματος Δ 1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης 2 = Καταθετικός προθεσμιακός 3 = Χορηγητικός 4 = Επενδυτικός 5 = Άλλος Υποχρεωτικό αν είναι εντός της περιόδου τήρησης του μητρώου Υποχρεωτικό αν ένδειξη ενεργού λογαριασμού = 0 ή 2 15 Νόμισμα Αλφαριθμητικό 3 FULL Λίστα από ISO Λογιστικό Υπόλοιπο RJ with Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς αν Είδος Αριθμητικό 18 λογαριασμού zeros υποδιαστολή) Λογαριασμού = 1 και 2 17 Πρόσημο Λογιστικού Υπολοίπου Χ = αρνητικό αν Είδος Αλφαριθμητικό 1 FULL Λογαριασμού Π = Θετικό Λογαριασμού = 1 και 2 18 Διαθέσιμο Υπόλοιπο RJ with Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς αν Είδος Αριθμητικό 18 λογαριασμού zeros υποδιαστολή) Λογαριασμού = 1 και 2 19 Πρόσημο Ταμειακού Υπολοίπου Χ = αρνητικό αν Είδος Αλφαριθμητικό 1 FULL Λογαριασμού Π = Θετικό Λογαριασμού = 1 και 2 20 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης εγγραφής του Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Μητρώου 21 Ημερομηνία τελευταίας κίνησης αν Είδος Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD καταθετικού λογαριασμού Λογαριασμού = 1 και 2 22 Filler Αλφαριθμητικό 199 FULL Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- Κανένας έλεγχος 302 = 198 ) Να τονιστεί ότι τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που εμφανίζονται στα πεδία 1 έως 7 είναι τα στοιχεία που διατηρεί το πιστωτικό ίδρυμα και όχι αυτά που συνυποβλήθηκαν με το αίτημα. [28]

32 4.2 Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 02 Εγγραφή Detail Υποβολής Αιτήματος 02 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται) AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL = 02 Κωδικός Λάθους: 56 1 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως συμπληρώθηκε από τον αιτούντα Αλφαριθμητικό 3 RJ = 026 για πχ Eurobank Κωδικός Λάθους: 57 2 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros 3 Αλγόριθμος αναζήτησης Αλφαριθμητικό 1 FULL 4 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 5 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 RJ with Πχ =Ν για νομικό πρόσωπο =Φ για φυσικό πρόσωπο 6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ Αλφαριθμητικό 10 LJ ΕΕΕΕΕΕΟΟΟΠ Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Z 7 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ Ταυτότητα αιτούντος Αλφαριθμητικό 12 Ο ΑΦΜ του αιτούντος. Κατά την αποστολή θα γίνεται mask στα 5 τελευταία ψηφία με το γράμμα [29] Κωδικός Λάθους: 58 Κωδικός Λάθους: 59 για =Φ Κωδικός Λάθους: 60 για =Φ Κωδικός Λάθους: 61 για =Φ Κωδικός Λάθους: 62 Κωδικός Λάθους: 63 Κωδικός Λάθους: 64

33 9 Υπηρεσία - Φορέας Αλφαριθμητικό Νομοθετική Διάταξη Αλφαριθμητικό Αριθμός Βουλεύματος Αλφαριθμητικό 20 «Χ» [30] Μη υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 65 Μη υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 66 Μη υποχρεωτικό πεδίο Θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ανάλογα με το φορέα του χρήστη. Θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής του αιτήματος. Αριθμός πρωτοκόλλου 12 Αλφαριθμητικό 20 Μη υποχρεωτικό πεδίο εγγράφου/κωδικός Υπόθεσης 13 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ 2013 Για τα αιτήματα που απαιτείται Πρέπει να συμπληρωθεί είτε το Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Για τα αιτήματα που απαιτείται (τέσσερα ψηφία), είτε τα 14 και 15 (ημερομηνίες). Επιπλέον θα πρέπει Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Για τα αιτήματα που απαιτείται >= 14, καθώς και <= 12 μηνών. Κωδικός Λάθος Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό Όνομα Αλφαριθμητικό Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 Για =Ν, τα πεδία 16,17,18,19 και 20 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) Κωδικός Λάθους: 67 για =Φ Κωδικός Λάθους: 68 για =Φ Κωδικός Λάθους: Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 Μη υποχρεωτικό πεδίο 20 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο 21 Διεύθυνση κατοικίας/έδρας Αλφαριθμητικό 50 Μη υποχρεωτικό πεδίο 22 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας Αλφαριθμητικό 11 FULL Μη υποχρεωτικό πεδίο

34 23 Α.Μ.Κ.Α. Αλφαριθμητικό 11 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο 24 Γ.Ε.Μ.Η Αλφαριθμητικό 12 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο 25 Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από προϊστάμενο αιτούντος Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD 26 Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 27 FULL 27 Filler Αλφαριθμητικό 10 FULL Μορφή IBAN για καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης και εσωτερικός λογαριασμός Τράπεζας για προθεσμιακούς (εφόσον δεν είναι σε μορφή IBAN) Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( =10) εκτός αν έχει συμπληρωθεί Αριθμός Βουλεύματος Κωδικός Λάθους: 70. Κωδικός Λάθους 71. Έλεγχος αν το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι δικαιούχος του λογαριασμού, βάσει του αλγορίθμου αναζήτησης. Κωδικός Λάθους μη συσχέτισης λογαριασμού με δικαιούχο 73. Κωδικός λάθους μη ενεργού λογαριασμού για το αναζητούμενο χρονικό διάστημα 74. (Θα ελέγχονται από το Π. Ίδρυμα) Κανένας έλεγχος [31]

35 4.2.2 Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος 02 Εγγραφή Detail Απαντητικού Μηνύματος στο Αίτημα 02 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται) Α. Ενότητα Δικαιούχων Στην αρχή κάθε detail απαντητικού μηνύματος για το αίτημα 02 θα παρατίθενται σε χωριστές γραμμές όλοι οι δικαιούχοι του λογαριασμού διαχρονικά, με ένδειξη τύπου εγγραφής "2Α". Στη συνέχεια θα ακολουθούν οι εγγραφές των συναλλαγών με ένδειξη τύπου εγγραφής "2Β". Η ενότητα αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε απαντητικό μήνυμα, όταν η απάντηση απαιτεί περισσότερα του ενός απαντητικά μηνύματα. AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ = 2Α" (Το Α είναι Λατινικό) 1 Α/Α Δικαιούχου (Μηνύματος) Αριθμητικό 2 RJ with zeros 2 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros Πχ εφόσον υπάρχει 3 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 Για =Ν, τα πεδία 2,3,4,5 και 6 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) 4 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 για =Φ 5 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο 6 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 [32] για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο 7 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο 8 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Z εφόσον υπάρχει 9 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 εφόσον υπάρχει 10 Ημερομηνία Εισόδου Δικαιούχου Υποχρεωτικό εφόσον υφίσταται ως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD στον Λογαριασμό* δυνατότητα και είναι διαθέσιμο.

36 11 Ημερομηνία Εξόδου Δικαιούχου Υποχρεωτικό εφόσον υφίσταται ως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD από τον Λογαριασμό* δυνατότητα και είναι διαθέσιμο. 12 Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 27 FULL Μορφή IBAN. Συμπληρώνεται ο εν ενεργεία αριθμός IBAN, ειδικά σε περιπτώσεις μετάπτωσης ΙΒΑΝ Π.Ι. που έχουν συγχωνευθεί. 13 Νόμισμα Αλφαριθμητικό 3 FULL Λίστα από ISO Filler Αλφαριθμητικό 275 FULL Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( = 275 ) Κανένας έλεγχος * Εάν ένας Δικαιούχος εισέλθει και εξέλθει ενός λογαριασμού περισσότερες από μία φορές, τότε εμφανίζεται αντίστοιχος αριθμός εγγραφών. Β. Ενότητα Συναλλαγών AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι 0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ = 2Β (Το Β είναι Λατινικό) 1 Α/Α Συναλλαγής (Μηνύματος) Αριθμητικό 4 RJ 2 Ταυτότητα Συναλλαγής Τραπέζης Αλφαριθμητικό 50 Ο αριθμός που μοναδικοποιεί τη συναλλαγή εντός του Π. Ιδρύματος [33] 3 Ημερομηνία Συναλλαγής Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD 4 Κωδικός Καταστήματος Αλφαριθμητικό 4 FULL Τετραψήφιος Αριθμός (HEBIC) 5 Ονομασία Καταστήματος Αλφαριθμητικό 30 Προαιρετικό πεδίο 6 Κωδικός Συναλλαγής Τραπέζης Αλφαριθμητικό 6 RJ 7 Περιγραφή Συναλλαγής Αλφαριθμητικό 30 8 Αιτιολογία Συναλλαγής Αλφαριθμητικό 150 εφόσον υπάρχει 9 Χρονοσήμανση Συναλλαγής hhmmss 6 FULL Ώρα βάσει 24ωρου συστήματος εφόσον υπάρχει 10 Ποσό Συναλλαγής Αριθμητικό 18 RJ with zeros Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς υποδιαστολή) 11 Είδος Κίνησης Αλφαριθμητικό 1 FULL «Χ» ή «Π», εφόσον το ποσό δεν είναι μηδενικό. 12 «Απέναντι» Λογαριασμός Αλφαριθμητικό 34 FULL Μορφή IBAN για καταθετικούς λογαριασμούς και εφόσον είναι

37 13 14 Προοδευτικό Υπόλοιπο λογαριασμού Πρόσημο Προοδευτικού Υπολοίπου Λογαριασμού Αριθμητικό 18 RJ with zeros Αλφαριθμητικό 1 FULL 15 Filler Αλφαριθμητικό 136 FULL εσωτερικός λογαριασμός Τράπεζας για τα υπόλοιπα Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς υποδιαστολή). Κενό αν δεν είναι διαθέσιμο Χ = αρνητικό Π = Θετικό Περιέχει κενά () Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες ( = 136 ) διαθέσιμο. Δεν ελέγχεται συντακτικά. εφόσον είναι διαθέσιμο, εφόσον είναι συμπληρωμένο το 13. Κανένας έλεγχος Εάν δεν υπάρχουν συναλλαγές για το ζητούμενο χρονικό διάστημα, τότε θα υπάρχει μόνο μία εγγραφή που θα έχει: ακέραιο έτος) Ως ημερομηνία την αρχική ημερομηνία του αιτήματος (ή την 1/1 του έτους αναζήτησης όταν ζητείται Στον κωδικό και την περιγραφή της συναλλαγής την πληροφορία που αντιστοιχεί στο «εκ μεταφοράς». Το ποσό συναλλαγής μηδενικό Ταυτότητα συναλλαγής κενή Κωδικό και Ονομασία καταστήματος, οτιδήποτε διαθέτει το Π. Ίδρυμα Η γραμμή αυτή είναι υποχρεωτική να υπάρχει ως πρώτη και στις περιπτώσεις απαντήσεων όπου δεν είναι διαθέσιμο το προοδευτικό υπόλοιπο (πεδία 14 και 15), ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του υπολοίπου μετά από κάθε συναλλαγή. [34]

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός Αποτελέσματος Περιγραφή Η αναζήτηση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα, ενώ δεν είχε αναδείξει αποτέλεσμα με βάση τον ΑΦΜ (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε περισσότερα από ένα πρόσωπα, ενώ εν συνεχεία η αναζήτηση με βάση τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε ένα αποτέλεσμα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε περισσότερα από ένα πρόσωπα, ενώ εν συνεχεία η αναζήτηση με βάση τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε επίσης περισσότερα από ένα πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται το ίδιο πρόσωπο (Επιτυχής Αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, ενώ εν συνεχεία η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού δεν ανέδειξε κανέναν αποτέλεσμα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Νομικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε πολλαπλά αποτελέσματα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού δεν ανέδειξε κανέναν αποτέλεσμα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, τα οποία θεωρούνται το ίδιο πρόσωπο (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε επίσης περισσότερα από ένα αποτελέσματα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε επίσης περισσότερα από ένα αποτελέσματα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε επίσης περισσότερα από ένα αποτελέσματα (Επιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε ακριβώς ένα αποτέλεσμα, ενώ δεν είχε αναδείξει αποτέλεσμα με βάση τον ΑΦΜ και επιπλέον εμφανίζεται διαφορετικός ΑΦΜ (Επιτυχής αναζήτηση) [35] Παρατηρήσεις Αλγόριθμος Ν και Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Ν Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ

39 Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε περισσότερα από ένα πρόσωπα, ενώ εν συνεχεία η αναζήτηση με βάση τη μορφή ΕΟΠ ανέδειξε ένα αποτέλεσμα με ΑΦΜ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε στην αίτηση (Επιτυχής Αναζήτηση) Η αναζήτηση Νομικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ δεν ανέδειξε κανένα αποτέλεσμα (Ανεπιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Παραστατικού δεν ανέδειξε κανένα αποτέλεσμα (Ανεπιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε περισσότερα από ένα πρόσωπα, ενώ εν συνεχεία η αναζήτηση με βάση τη μορφή ΕΟΠ δεν ανέδειξε κανένα αποτέλεσμα (Ανεπιτυχής Αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού δεν ανέδειξε κανέναν αποτέλεσμα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ δεν ανέδειξε επίσης κανένα αποτέλεσμα (Ανεπιτυχής αναζήτηση) Η αναζήτηση Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ ανέδειξε περισσότερα από ένα αποτελέσματα, η αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Παραστατικού ανέδειξε επίσης περισσότερα από ένα αποτελέσματα, ενώ η εν συνεχεία αναζήτηση με τη μορφή ΕΟΠ δεν ανέδειξε κανένα αποτέλεσμα (Ανεπιτυχής αναζήτηση) Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Ν Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Αλγόριθμος Φ Β. Κωδικοί Σφαλμάτων Αιτήματος 01 Κωδικός Αποτελέσματος 51 Περιγραφή Λανθασμένος ή κενός κωδικός τύπου εγγραφής 52 Λανθασμένος ή κενός κωδικός αιτήματος 53 Λανθασμένο ή κενό είδος αιτήματος 54 Λανθασμένη ή κενή χρονοσήμανση αιτήματος Λανθασμένος ή κενός κωδικός πιστωτικού ιδρύματος Λανθασμένος ή κενός κωδικός τύπου εγγραφής Λανθασμένος ή κενός κωδικός πιστωτικού ιδρύματος Επιστρέφεται από Κόμβο Διασύνδεσης Κόμβο Διασύνδεσης Κόμβο Διασύνδεσης Κόμβο Διασύνδεσης Κόμβο Διασύνδεσης Υπόχρεο Ν.Π. Υπόχρεο Ν.Π. Παρατηρήσεις Header Μηνύματος Υποβολής Header Μηνύματος Υποβολής Header Μηνύματος Υποβολής Header Μηνύματος Υποβολής Header Μηνύματος Υποβολής Detail Μηνύματος Υποβολής Detail Μηνύματος Υποβολής 58 Λανθασμένος ή κενός Α.Φ.Μ. Υπόχρεο Ν.Π. Detail Μηνύματος Υποβολής Λανθασμένη ή κενή ένδειξη αλγορίθμου αναζήτησης Λανθασμένος ή κενός κωδικός είδους παραστατικού (αλγόριθμος Φ) Υπόχρεο Ν.Π. Υπόχρεο Ν.Π. Detail Μηνύματος Υποβολής Detail Μηνύματος Υποβολής 61 Κενός αριθμός παραστατικού (αλγόριθμος Φ) Υπόχρεο Ν.Π. Detail Μηνύματος Υποβολής [36]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 63 Μυτιλήνη 03/07/2006 Αριθ. Πρωτ: 882/M/06 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10-8-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 19/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/19/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδ.: 104 38 Τηλέφωνο: 210 5236283 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15720/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 DESKTOP COMPUTER, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 21 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. οικ. 68019/2015 Τροποποίηση της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.246/22-03-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15877/2914 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 12/05/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9324 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α)δ/νση ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 19763 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 9156 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 53 ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣMΟΥ

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 53 ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣMΟΥ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 252/868 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κοζάνη, 12/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 103510/5817 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 61 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Τρύφωνας Χατζηιωάννου 231 33 217 22 231 33 217 01-02 txatziannu@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 30/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821 Aριθμός 670 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 657 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 19/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: Γραμματέας Μ. Σπυράτου ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 3-9-2015 Αρ. Πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΟΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2014» Έσοδα Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ. 11 / 2011 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ. 11 / 2011 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: 456Α469078-7ΡΓ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1999 Αρ. Πρωτ.: οικ/ 8438 /ΤΗ 32 Τμήμα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

23/10/2015. Αρ. Πρωτ. 60745

23/10/2015. Αρ. Πρωτ. 60745 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 23/10/2015 Αρ. Πρωτ. 60745 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 19-11-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 19-11-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 05-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/22364 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 660 20 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22830 Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δω ρεάν διανομής τροφίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20488 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 02-07-2010 02-07-2010

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 02-07-2010 02-07-2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 30037/12

ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 30037/12 Ελληνική ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Διοικητικό - Συνταγματικό Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985 Tεύχος ΦΕΚ : Β Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 12.10.2015 Αρ. Πρωτ : 108423 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗΧ-ΘΓΤ. Αθήνα, 13.11.2012 Α.Π.: 15732

ΑΔΑ: Β4ΣΗΧ-ΘΓΤ. Αθήνα, 13.11.2012 Α.Π.: 15732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αμαλίας 12, Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40978 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7540/20-03-2013 FAX : +3028310-40043 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα