ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρα τηρίων άρτου Χορήγηση σύμφωνης γνώμης, από υγειονομική άπο ψη, σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βι οτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αει φόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της Γ /Π Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Αγιάσου Νομού Λέσβου Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά το έτος 2007 για μόνιμο και αποσπασμέ νο προσωπικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Ατ τικής Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κα νονικό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές εξαι ρέσιμες μέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτε ρινές ώρες των εργάσιμων ημερών των Κυριακών και εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου του έτους 2007 για υπαλλήλους της ΝΑ Σάμου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ: 12709/859/Φ17.1 (1) Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατη ρίων άρτου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». 2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). 3. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α ) «Σύσταση και οργά νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α ) και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ230Α ) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 4. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» ΦΕΚ 85/Α. 5. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α ) και 33/2006 (ΦΕΚ 35 Α ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α ) «Παραγωγή και διάθε ση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και ιδιαίτερα του άρθρου 4 αυτού. 7. Του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύ ρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 246 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.». 8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση αδει ών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 3526/ Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου Για τη χορήγηση ή την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου εφαρμόζεται καταρ χήν η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του

2 16110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και της υπ αριθμ /2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώνεται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Προέγκριση ίδρυσης πρατηρίου άρτου Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυ σης πρατηρίου άρτου καθορίζονται ως ακολούθως: 1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού μενη άδεια, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και η ακριβής θέση του ακινήτου, η οποία θα σημειώνεται σε διάγραμμα της περιοχής όπως, απόσπασμα οδοράματος ή οδοιπορικό σκαρί φημα. 2. Παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου η Κοινότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Αποδεικτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.7 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης, από το οποίο απο δεικνύεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση πρατηρίου άρ του στο συγκεκριμένο οίκημα, εφόσον το κατάστημα συστεγάζεται με κατοικίες. Στη χορηγούμενη άδεια προέγκρισης θα γίνεται επι σήμανση ότι, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, θα απαιτηθεί η προσκό μιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο επό μενο άρθρο 3 της παρούσης, μεταξύ των οποίων και θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία σχεδιάγραμμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου. Άρθρο 3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, η οποία χορηγείται μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση της προέγκρισης, καθορίζονται ως ακολούθως: 1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού μενη άδεια. 2. Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, θα υποβάλ λεται το καταστατικό της επιχείρησης συνοδευόμενο, εάν δεν ορίζεται σε αυτό, από τον ορισμό, από το νό μιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του υγειονομικού ή αγορανομικού υπεύθυνου της επιχείρησης, καθώς και από ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού από τον εν λόγω υπεύθυνο. 3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. 4. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΥΔ Α1β/8577/83, όπως ισχύει, σε τρία αντίγραφα, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις και η επιφάνεια του καταστήματος και θα προκύπτει ότι το κατάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ. 4 του ν. 3526/ Σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την υπηρεσία πολε οδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του Δήμου, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι, το κτίριο είναι νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για εμπόριο ή άλλη επαγγελ ματική χρήση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό. 6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία. 7. Σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του καταστήματος. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας και τη γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας ενεργεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας. Άρθρο 4 Ενιαία άδεια καταστήματος Εάν το πρατήριο άρτου πρόκειται να λειτουργήσει εντός μικτού καταστήματος όπως στο ν. 3526/2007 και στην υπ αριθμ. Α1β/8577/83 υγειονομική διάταξη, χορηγείται ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στην οποία αναγράφονται όλες οι χρήσεις του καταστήμα τος και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ενσωμα τώνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας του καταστήματος αυτού. Άρθρο 5 Ισχύς απόφασης Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ. οικ.: 12710/860/Φ.15 (2) Χορήγηση σύμφωνης γνώμης, από υγειονομική άπο ψη, σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυ ξης και άλλες διατάξεις». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α ) «Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». 2. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α ) «Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172Α ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βι ομηχανίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α ) και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230Α ) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 4. Το π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α ) «Διάρθρωση, στελέχω ση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 5. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α ) «Συγχώνευση των υπουρ γείων Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορί ου και Τουρισμού στο υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» ΦΕΚ 85/Α. 6. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α ) και 33/2006 (ΦΕΚ 35Α ) «Διορισμός υπουργών και υφυπουργών». 7. Της παραγράφου 1, του άρθρου 19, του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24Α ) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτο ποιίας και συναφείς διατάξεις», η οποία προβλέπει τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας: i) στις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εδάφια β, στ, ι και ια, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του ανωτέρω νόμου καθώς επίσης και ii) στα ταπητοκαθα ριστήρια, πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία, και αμιγή σιδηρωτήρια ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως. 8. Της παραγράφου 9, του άρθρου 4, του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια στις βιομη χανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και στο άρθρο 52, της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526Β ). 9. Της υπ αριθμ. Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ 542 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολο γητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκα τάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» και την υπ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ 542 Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του εντύπου, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του ν. 3325/2005, για τις μο νάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005». 10. Της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β ) «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργα στηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών», όπως ισχύει. 11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3526/2007, είναι ο καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητι κών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, σχετικά με τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ή να θεωρηθεί η ειδική δήλωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού αυτής. Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές Αρμοδιότητες 2.1 Αρμόδιες Αρχές, για την εφαρμογή της παρούσας, είναι η Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης (Ν.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την παρά γραφο 2, του άρθρου 1, του ν. 3325/2005 και αποτελεί την Αδειοδοτούσα Αρχή των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού της παρούσας καθώς και η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., η οποία χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη, από υγειονομική άποψη. 2.2 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. είναι αρμόδια για όλα τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση και την καταλληλότητα των μονάδων, από μηχανολογική και κτιριακή άποψη, όπως είναι η νομιμότητα του κτιρίου και η χρήση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005, ή η διαρρύθμιση των χώρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. 2.3 Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., είναι αρμόδια για τον υγειονομικό έλεγχο των μονάδων, όπως ψυγείων, μηχα νημάτων, οργάνων, συσκευών και σκευών, σύμφωνα με το άρθρο 29 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 3 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας 3.1 Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που ανα φέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού της παρούσας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, την οποία χορηγεί η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., σύμφωνα με: α) Τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, όπως ισχύει, προκειμένου για τις μονάδες που αναφέρονται στο εδάφιο (i) της παραγράφου 7 καθώς και στην παράγραφο 8, του σκεπτικού της παρούσας, β) Τις γενικότερες διατάξεις της υγειονομικής νομοθε σίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, προκειμένου για τις μονάδες που αναφέρονται στο εδάφιο (ii) της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι ο ασκούμενος υγειονομικός έλεγχος, στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), δεν αντίκειται στην ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις διατάξεις του ν. 3325/ Στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της υγειονομικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων χορηγείται

4 16112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, είναι δυνατή η ανάκληση αυτής, από τη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. 3.3 Η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα (κάτοψη), θεωρημένο από τη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. 3.4 Η παροχή της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας αποτελεί εσωτερική διαδικασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του άρθρου 2 και εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις των υπουργι κών αποφάσεων Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ542Β ) και Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ542 Β ). 3.5 Στην περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί, η Δι εύθυνση Υγείας της Ν.Α., τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, ο ενδιαφερόμε νος δύναται να προσφύγει, μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παραγρά φου 7 του άρθρου 8 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/ Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επιβάλλουν την ανάκληση της σύμφωνης γνώμης υγει ονομικής καταλληλότητας και τη διακοπή της λειτουρ γίας της μονάδας, η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ενημε ρώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εκδίδει απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3325/2005. Για την επαναλειτουργία της μονάδας απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης, αφού προηγουμένως η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. χορηγήσει, εκ νέου, σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας. 3.7 Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων οι οποίες δεν υποχρεώνουν σε διακοπή λειτουργίας της μονάδας, ενημερώνεται η Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 24 του ν. 3325/2005, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 4 Σχεδιάγραμμα 4.1 Στο σχεδιάγραμμα (κάτοψη), που συνοδεύει τη σύμ φωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, απεικονί ζονται όλοι οι χώροι της μονάδας, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό και αναγράφεται η χρήση του κάθε χώρου. 4.2 Το σχεδιάγραμμα που διαβιβάζεται από την Αδειο δοτούσα Αρχή στη Διεύθυνση Υγείας φέρει ειδική σφρα γίδα με τα διακριτικά της υπηρεσίας και την ένδειξη «Το παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει το υπ αριθμ. έγγραφο (διαβιβαστικό)», χωρίς άλλα χαρακτηριστικά. Άρθρο 5 Διαδικασία Α) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκα τάστασης και λειτουργίας Α1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) αντίγραφα. Α2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδιά γραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω προ διαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο την προσκόμιση νέου. Α3. Η άδεια εγκατάστασης κοινοποιείται στη Διεύ θυνση Υγείας της Ν.Α. με δύο (2) σειρές σχεδιαγραμ μάτων. Α4. Όταν πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και πριν από τη λειτουργία αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτημα, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Α5. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τη Δι εύθυνση Υγείας της Ν.Α. Α6. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. διενεργεί αυτοψία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής της. Ειδικά για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Α7. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας (μνημονεύονται συγκεκριμένες διατάξεις). Α8. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί την άδεια λειτουρ γίας, στην οποία τίθεται ο όρος «Να τηρούνται οι.. υγειονομικές διατάξεις (μνημονεύονται)». Β) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (πρώτη άδεια νομιμο ποίηση μονάδας) Β1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) αντίγραφα. Β2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπ αριθμ. Φ15/οίκ.7815/615/2005 υπουργικής απόφασης. Β3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 της Περίπτωσης Α. Γ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλ ληλότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ειδικής δή λωσης Γ1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) αντίγραφα. Γ2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της υπ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/616/2005 υπουργικής απόφασης. Γ3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 της Περίπτωσης Α. Δ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη λότητας, κατά τη διαδικασία τροποποίησης ως προς το φορέα ή την επωνυμία της άδειας λειτουργίας ή της ειδικής δήλωσης Εφόσον δεν έχει γίνει αλλαγή στη μονάδα, δεν απαι τείται η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής κα ταλληλότητας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά της μονάδας Για τη χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρό τηση ή μεταφορά της μονάδας, με παράλληλη λειτουρ γία αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του ν. 3325/2005, απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε η κατά τα ανωτέρω παροχή της σύμφωνης γνώμης είτε η γνωμοδότηση της Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, από τη λειτουρ γία της μονάδας. Άρθρο 6 Λοιπές διατάξεις 6.1 Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ρούσας απόφασης, άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. 6.2 Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, αναγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις και στην ειδική δήλωση του προ ηγούμενου εδαφίου, ο υγειονομικός υπεύθυνος της επιχεί ρησης, ο οποίος δηλώνεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή με ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού του. 6.3 Στις περιπτώσεις κτιριακής ή μηχανολογικής επέ κτασης / εκσυγχρονισμού / διαρρύθμισης, απαιτείται η παροχή της κατά τα ανωτέρω σύμφωνης γνώμης υγει ονομικής καταλληλότητας, εφόσον επέρχονται αλλαγές στις υγειονομικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής. 6.4 Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ 542Β ) κοινής υπουργικής απόφασης και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την ημερο μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αθήνα,13 Ιουνίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/6510 (3) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της Γ /Π. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Τις διατάξεις του ν. 2503/1997(ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/ 1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με από φασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρό ταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3 Το υπ αριθμ. 9394/ έγγραφο του Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η υπ αριθμ. 17/ (Θέμα 10 ο ) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η υπ αριθμ. 897/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, το 1014/22/11 α/ έγγραφο της Τροχαίας Κορυδαλ λού και το 4347/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/ σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της Γ /Π, αποφασίζουμε: Την επέκταση των ορίων της λαϊκής αγοράς του Ε Δημ. Διαμ/τος μέχρι την οδό Δερβενακίων όταν λειτουρ γεί στις οδούς: Φωτ. Κορυτσάς, Μακεδονίας, Δράμας και μέχρι την οδό Θερμοπυλών όταν λειτουργεί στην οδό Καλλέργη. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ /4268 (4) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Αγιά σου Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 31 του ν. 3013/2002, άρθρ. 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004, άρθρ. 6 του ν. 2527/ Την από Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ 3. Τα υπ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/ , Φ.7/2/7772/ ΟΔΕΚΕΠ/ , Φ / , Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/ 11123/ έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία πα ρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ. 4. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/170/11780/ έγ γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΣΑ Απόστολου Ανδρε ουλάκου, το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου τρίμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποί ων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από έως και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα πρέπει να συναφθεί καταναμηθείσα σύμβαση, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Δήμο Αγιάσου Νομού Λέσβου, διάρκειας έως τρεις (3) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου, του οποίου οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:

6 16114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα φθείσας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ στην Διεύθυνση Ορ γάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακοπής, κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗ ΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΟ/ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφο ρετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή την νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του οικείου ΚΕΠ. 4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα και με την υπ αριθμ / εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ ως εξής: α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ 055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι ούχου 880 ευρώ, β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: γ) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι κές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει μη νιαία αποζημίωση 880 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την ). δ) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωση έργου άνω των 24 μηνών, λαμβά νει μηνιαία αποζημίωση ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την ). 5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από την χρο νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνι μο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της. Μυτιλήνη, 16 Μαΐου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Αριθμ. Οικ.: 7249 (5) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α / ): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 11, 12 και 18 του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 1832/1989 και την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2307/ Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 και του άρθρου 1 του ν. 2647/ Τις διατάξεις του ν. 1586/1986 και του ν. 2190/1994 και του π.δ. 50/ Το υπ αριθμ. 4/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου. 8. Την υπ αριθμ. 161/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. 9. Την υπ αριθμ. 7/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου. 10. Την υπ αριθμ. 4699/Β/ (ΦΕΚ 891/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γε νικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, ως εξής: Άρθρο 1ο Διάρθρωση Υπηρεσιών Δεν συνιστώνται Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γρα φεία ή Γραφεία στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου. Συνιστάται μία 1 Οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 Ερ γατών Καθαριότητας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου Άρθρο 2ο Διάρθρωση Διαβάθμιση Θέσεων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος Θέσεις ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 1 (μία) Σύνολο θέσεων κατηγορίας ΥΕ= 1 (μία). Γενικό Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ: 1 Άρθρο 3ο Προσόντα Διορισμού, Καθήκοντα κλπ Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώμα τα, άδειες, τις μεταβολές Υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσο κομειακή, τα έξοδα κηδείας των μονίμων υπαλλήλων προβλέπονται από τον Οργανισμό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 1188/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Άρθρο 4ο Αρμοδιότητες Τακτικού Προσωπικού Καθαριότητα Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου Στα δίου Κούρεμα, λίπανση, άρδευση, αερισμός, απεντόμωση, γραμμοχάραξη, αντικατάσταση τμημάτων χλοοτάπη τα. Συντήρηση αρδευτικών υδρευτικών εγκαταστάσεων, φύλαξη οργάνων η ανάθεση καθηκόντων και περιγραφές καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου Καρπάθου, ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λει τουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5ο Τακτικές Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Οι Θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους Βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ, και Β (καταληκτι κός). Τα προσόντα διορισμού της θέσης περιγράφονται στο π.δ. 37α/1987 και το π.δ. 22/1990, στο π.δ. 50/2001, στο π.δ. 347/2003 και στο π.δ. 44/2004. Άρθρο 6ο Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ νου Χρόνου Δέκα θέσεις (10) διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμε τώπιση εποχιακών, περιοδικών, και πρόσκαιρων αναγκών (ν. 2503/1997 άρθρο 18 παράγραφος 12). Άρθρο 7ο Η δαπάνη για την κάλυψη των πάσης φύσεως αποδο χών του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Νομικού Προσώπου, που για το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό των ,00 και έχει εγ γραφεί σε αντίστοιχο Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Για τα επόμενα τέσσερα έτη προκαλεί δαπάνη που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Άρθρο 8ο Τελικές διατάξεις Ο παρών Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ρόδος, 1 Ιουνίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ Αριθμ. οικ.2555 (6) Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά το έτος 2007 για μόνιμο και αποσπασμένο προσω πικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3254/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/ Την υπ αριθμ. Γ1β/Γ.Π / (ΦΕΚ 798/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση ορ γάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων κρατικού προγράμματος σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» 5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των έκτακτων υπη ρεσιακών αναγκών, όπως παραλαβή δελτίων κατασκη νωτών, διαχωρισμός και επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού προ γράμματος, μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχεί ων αυτών, προετοιμασία και αποστολή στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου και δικαιολογητικών πάσης φύσεως δαπανών των κατασκηνώσεων, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής μας Αυτοδιοίκησης απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργα σίας. 6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2007 Ε.Φ. 153 της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή με αμοιβή απασχόληση χιλίων τετρακοσίων (1400) ωρών για δέκα τέσσερις (14) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής που απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (5) αντικείμενα της Υπηρεσίας. Η ανωτέρω υπε ρωριακή εργασία θα παρασχεθεί μέχρι Κάλυψη δαπάνης: Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προ ϋπολογισμό έτους 2007 ΕΦ 153, για υπερωριακή εργασία (ΚΑΕ 0511) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως. Παλλήνη, 25 Μαΐου 2007 Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. οικ (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανο νικό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές εξαιρέ σιμες μέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτερι νές ώρες των εργάσιμων ημερών των Κυριακών και εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου του έτους 2007 για υπαλλήλους της ΝΑ Σάμου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 1) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. υπ αριθμ. 2/72757/0022/ ) τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγ.7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 παραγρ. 5 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α), 3) τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α), όπως ισχύουν. 4) Τις ειδικές εποχιακές έκτακτες ή επείγουσες ανά γκες που παρουσιάζονται σε υπηρεσίες της Ν.Α. Σάμου για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολείται προ σωπικό τους πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τις εργάσιμες μέρες καθώς και κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες μέρες αποφασίζουμε:

8 16116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε εντός των ανωτάτων ορίων που προβλέ πονται από τις διατάξεις του άρθρου 16, παραγρ.1 του ν. 3205/2003 την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες μέρες κατά τις απογευματινές και νυχτερι νές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσι μων, για την αντιμετώπιση ειδικών εποχιακών εκτάκτων αναγκών του Β εξαμήνου του έτους 2007, ως εξής: Έντεκα (11) υπάλληλοι για τρεις χιλιάδες εννιακόσι ες εξήντα (3.960) ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και χίλιες πενήντα έξι (1056) ώρες υπερωριακής ημερήσιας απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με αντικείμενο την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών εκτέλεσης προϋπο λογισμού, καταχώρησης ενταλματοποίησης τιμολο γίων, επιχορηγήσεων και έκδοσης επιταγών καθώς και διοικητικών εργασιών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα 073 ΚΑΕ 0511, 0512, 0251, Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ (απογευματινής, νυχτερινής και ερ γασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) ,00 Σάμος, 6 Ιουνίου 2007 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

К сожалению, за первые шесть месяцев 2014 г. объем взаимной торговли несколько сократился. По нашим оценкам, в целом за год товарооборот может

К сожалению, за первые шесть месяцев 2014 г. объем взаимной торговли несколько сократился. По нашим оценкам, в целом за год товарооборот может Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Греческой Республике А.М.Маслова на открытии Российско-греческого экспортного симпозиума «Продвижение греческих товаров на российский

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ.

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Αρμοδιότητα δικαστηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικών περί κληρονομικού δικαιώματος και συναφή θέματα χορήγησης παροχών.

Θ Ε Μ Α: «Αρμοδιότητα δικαστηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικών περί κληρονομικού δικαιώματος και συναφή θέματα χορήγησης παροχών. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Γ31/8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΜΠ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΜΠ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α ΦΑΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 61 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!!

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Το να ορίσεις τη γυναικεία οντότητα, και μάλιστα μέσα σε λίγες λέξεις, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη από τα προϊστορικά χρόνια η γυναίκα υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 940/2008 ΑΠ ( 459311) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Μόνη η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν στοιχειοθετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 08 Έτος: 64ο Νεα περίοδος Φύ ο: 37 Έτος Ίδρυσης 1945 Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1999 Αρ. Πρωτ.: οικ/ 8438 /ΤΗ 32 Τμήμα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15877/2914 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΥΓΕΙΙΑΣ Αγαπητοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ TOY ΈΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosMathimatikos (TM) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135606 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 2 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές Σύντομη ανακοίνωση Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την εργασία : μια εκπαιδευτική δράση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων»

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Συζητώντας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστο ποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Αγ.Ιωάννης Ρέντη 18/9/2015 Αρ.πρωτ. 21235 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Γ Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενμπούκε Μισέλ 1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενμπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. Ιωνίας 27/3/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.30387/ΓΠ6680 Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 Τ.Κ. : 38446 Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο : 2421028517 Fax : 2421028519

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20488 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 Το επιστημονικό περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2 ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ :

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 29/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ : - 9763 - ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Υπηρεσία : Διοικητική ΓΡΑΦΕΙΟ : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : 2289023988 FAX : 2289022229 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χωροταξικός Σχεδιασμός (7 ο εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2009-2010 Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά Περιοχή μελέτης: Ολυμπιακή Εγκατάσταση Σχινιά -Κωπηλατοδρόμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1 Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3481 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Βουλής 36, 5 ος όροφος Γραφ. 5 Αθήνα Τ.Κ. 105 57 Τηλ: 2103251740,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα