ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «BLUE STAR GROUP» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ATTICA GROUP» Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων α του Ν. 2190/1920 και 1 5 του Ν.2166/1993 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Εντολή ελέγχου, αντικείµενο πιστοποίησης και διαδικασίες Σύντοµο ιστορικό (ίδρυση, επωνυµία, σκοπός, έδρα, διάρκεια, βιβλία) Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι ιοίκηση Αντικείµενο πιστοποίησης ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Συνοπτικός Προσδιορισµός Ανάλυση Κονδυλίων Ενεργητικού Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ανάλυση Κονδυλίων Παθητικού Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου Από Την Υπηρεσία Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές Και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1.1 Εντολή ελέγχου, αντικείµενο πιστοποίησης και διαδικασίες Κατόπιν της συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε ηµεροµηνία 27 Ιουνίου 2008, αποφασίστηκε οµόφωνα η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993. Επίσης, από την ανωτέρω συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκε οµόφωνα ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού να οριστεί ο δηµοσιευµένος Ισολογισµός της εταιρείας µε ηµεροµηνία Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό τη διαπίστωση, κατά την 30 η Ιουνίου 2008, της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού), της απορροφώµενης εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτά απεικονίζονται στον καταρτισθέντα Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Σύντοµο ιστορικό (ίδρυση, επωνυµία, σκοπός, έδρα, διάρκεια, βιβλία) Η BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε την 10η Νοεµβρίου 1992 και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 27574/06/Β/92/34. (ΦΕΚ 5228/ ) Η εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αµιγώς ναυτιλιακή εταιρία. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η απόκτηση και η πλοιοκτησία πλοίων ή η συµµετοχή µε την απόκτηση µέρους ή όλων των µετοχών άλλων εταιριών ελληνικών ή αλλοδαπών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείµενο την πλοιοκτησία και/ή την εκµετάλλευση πλοίων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: α. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δηµόσιου τοµέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Έδρα της εταιρείας, έχει οριστεί ο ήµος Αθηναίων (γραφεία στην οδό Λεωφόρος Συγγρού, αριθµός και Τορβά, αριθµός 3, Αθήνα, ) του Νοµού Αττικής. Υποκαταστήµατα πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας µπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε ήµο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή 3

4 στο εξωτερικό µε απόφαση του ιοικητικού συµβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη δηµοσίευση στο ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (αρ.5228/ ) της υπουργικής αποφάσεως για την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31η εκεµβρίου δύο χιλιάδες ενενήντα ένα (2091). Η εταιρεία τηρεί, υποχρεωτικά, βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 1.3 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στις σε εκατόν πέντε εκατοµµύρια ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε εκατόν πέντε εκατοµµύρια κοινές ανώνυµες ονοµαστικές µετοχές, του ενός ευρώ (1,00 ) η καθεµία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο των ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό % ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 48,80% MIG SHIPPING S.A ,00 32,58% MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 4,70% Λοιποί + Επενδυτικό Κοινό ,00 13,92% Σύνολα: ,00 100,00% 4

5 1.4 ιοίκηση Η θητεία των µελών του Σ είναι τριετής, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας. Η τελευταία συγκρότηση του Σ σε σώµα έγινε στις 13 Φεβρουαρίου ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ Χαράλαµπος Σ. Πασχάλης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος Πέτρος Μ. Βέττας Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό µέλος Μιχαήλ Γ. Σακέλλης ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Σπυρίδων Χ. Πασχάλης Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Νικόλαος Ι. Ταπίρης Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Ιωάννης Β. Κρητικός Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Αντώνης ηµοσθ. Στρίντζης Γεώργιος Ν. Καρυστινός Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος, Ανεξάρτητο Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος, Ανεξάρτητο Μέλος 1.5 Αντικείµενο πιστοποίησης Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 και όπως οι διατάξεις αυτές ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο µε αρ /10359/80012/ Πολ. 1080/ του Υπουργείου Οικονοµικών, το αντικείµενο αυτής της έκθεσης, είναι να πιστοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό απορρόφηση εταιρείας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε τις διευκρινήσεις της προαναφερόµενης εγκυκλίου, αντικείµενο της έκθεσης είναι να πιστοποιήσει ότι τα κονδύλια του ισολογισµού της 30 ης Ιουνίου 2008 τα οποία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της υπό απορρόφηση εταιρείας και απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές απεικονίστηκαν στην απογραφή που διενεργήθηκε στις Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έθεσε υπόψη µας τα θεωρηµένα από την αρµόδια OY βιβλία και µας έδωσε τις αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εργασία µας περιορίστηκε στην επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία του ισολογισµού µετασχηµατισµού προκύπτουν και είναι σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Ο όρος «λογιστική αξία», προφανώς έχει τεθεί σε αντιδιαστολή προς τον όρο «πραγµατική αξία» που προέβλεπε ο Ν.1297/72, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται 5

6 στο κείµενο της ερµηνευτικής εγκυκλίου που προαναφέραµε. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέµα υπεραξίας των εισφερόµενων στοιχείων και κατ επέκταση, ούτε θέµα υποτίµησης στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιµήµατος του παθητικού. Στο επόµενο κεφάλαιο της έκθεσης, παραθέτουµε την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των επιµέρους στοιχείων του Ισολογισµού της , όπως έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 Συνοπτικός Προσδιορισµός Η καθαρή λογιστική θέση της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 30 η Ιουνίου 2008, όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό της εταιρείας µε την ίδια ηµεροµηνία, που επισυνάπτεται σ αυτήν την έκθεση, ανέρχεται σε ,38 και προσδιορίζεται ως εξής: Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,53 Μείον: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,20 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,95 Λογιστική Καθαρή Θέση ,38 Η παραπάνω καθαρή λογιστική θέση προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της απορροφώµενης εταιρείας και όλοι οι λογαριασµοί των βιβλίων αυτών απεικονίζονται σωστά στον συνηµµένο στην παρούσα έκθεση ισολογισµό της Τα κονδύλια του ισολογισµού αυτού παραθέτουµε στην επόµενη παράγραφο της παρούσας. Η αναλυτική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία , καθώς και οι Οικονοµικές Καταστάσεις µε την ίδια ηµεροµηνία, έχουν καταχωρηθεί στα εξής θεωρηµένα από τη.ο.y. Πλοίων Πειραιά βιβλία: Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού, σελίδες από 269 έως και 290 αριθµός πράξης θεώρησης 66 µε ηµεροµηνία θεώρησης 12/03/2007. Ισοζύγιο Λογαριασµών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών, σελίδες από έως και 9.447, αριθµός πράξης θεώρησης 67/2007 µε ηµεροµηνία θεώρησης 12/03/2007 6

7 2.2 Ανάλυση Κονδυλίων Ενεργητικού Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,95 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Ποσά Λογ/σµός Περιγραφή ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , LEASING ΚΕΡΑΙΩΝ DIAGORAS , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , ΕΠΙΠΛΑ , ΣΚΕΥΗ , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ,98 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ , Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 272 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,42 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής : 1 Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασµών που συνθέτουν τα κονδύλια του Ισολογισµού, εµφανίζονται µε αρνητικό πρόσηµο. 7

8 Ποσά ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λογ/σµός Περιγραφή ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ , ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,93 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ , Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,89 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ , BLUE STAR FERRIES SA (MONROVIA) 992, STRINTZIS LINES SHIPPING CO. Ltd , BLUE ISLAND SHIPPING INC , THELMO MARINE SA 841, WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 830,74 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ STRINTZIS LINESSHIPPING CO. Ltd ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,89 Ποσοστό Συµµετοχής Τεµάχια Μετοχών 100% % % % % % Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 273 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,00 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8

9 Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 273 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,62 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής : ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ι.Χ. ΣΕ SHELL 600, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3299/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις. Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 276 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθ. Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,24 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µε ηµεροµηνία , που συντάχθηκε για το σκοπό της απορρόφησης. Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής : ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 4.480, ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓ.ΕΠΙ ΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ) 4.591, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΝΠ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.485, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΑΚΤ/ΣΗΣ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,24 9

10 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,45 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.120, ΒΡΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΕΛΛ. ΗΜΟΣ.-ΠΡΟΚΑΤΑΒΛ.& ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΦΟΡΟΙ 563, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000, ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 211, ΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ΕΞΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ , NEW PROJECT HULL N , ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 35, ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ 2.999, Λ.ΕΚΚ/ΣΗΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣ. ΗΛ.ΕΙΣΟ , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 488, ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,67 ΣΥΝΟΛΟ , Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,96 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 1.904, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν ,21 10

11 2.3 Ανάλυση Κονδυλίων Παθητικού 2 ΣΥΝΟΛΟ , Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 282 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,99 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία και αναλύεται παρακάτω: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ,99 ΣΥΝΟΛΟ , Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου Από Την Υπηρεσία Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 281 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,61 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία και αναλύεται παρακάτω: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ,61 ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ , Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 282 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,60 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασµών που συνθέτουν τα κονδύλια του Ισολογισµού, εµφανίζονται µε αρνητικό πρόσηµο. 11

12 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ ,60 ΣΥΝΟΛΟ , Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 281 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,00 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές Και Λοιπές Υποχρεώσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,44 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ -933, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΝΠ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , Λ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ EUR , ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,44 12

13 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 288 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,00 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις. Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 284 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,04 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡΗΣΗ ,04 ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπό του ,47 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -150, ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙΣΕ ΕΥΡΩ , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ , ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ , Φ.Π.Α ,41 13

14 54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ , ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ -443, Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΕΣΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ(ΠΛΗΡΩΤΕΑ) , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΕΞΟ Α ,47 ΣΥΝΟΛΟ , Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 280 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπο του ,00 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛ.ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Υπέρ το Άρτιο Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 280 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπο του ,35 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒ. ΙΑΦ.ΑΠΟ ΕΚ.ΜΕΤΟΧ.ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,35 14

15 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 281 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπο του ,06 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡ , ΑΠΟΘ/ΚΑ ΑΝΤΙΣ/ΜΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπά Αποθεµατικά Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπο του ,01 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΑΠΟΘ/ΚΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ Ν.27/ , ΑΠΟΘ/ΚΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΠ ,53 ΣΥΝΟΛΟ , Αποτελέσµατα εις νέον Το κονδύλι αυτό είναι καταχωρηµένο στην σελίδα 281 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού µε αριθµό Θεώρησης 66/ ΟY Πλοίων Πειραιά. Το υπόλοιπο του ,98 που έχει καταχωρηθεί στα ανωτέρω Βιβλία, εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα έκθεση Ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ( ΛΠ) ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,98 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασµούς του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής συνοπτική εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον οποίο βασίστηκε η απορρόφηση της πιο πάνω εταιρείας από την εταιρεία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,53 Μείον: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,20 Ανάλυση Λογιστικής Καθαρής Θέσης Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,95 Λογιστική Καθαρή Θέση ,38 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο ,00 Πλέον: Υπέρ Το Άρτιο ,35 Αποθεµατικά Εύλογης αξίας ,06 Λοιπά Αποθεµατικά ,01 Αποτελέσµατα εις νέον ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά µεταξύ του συνόλου των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδοµένα, τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να έχουν γίνει εκτιµήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες αναπροσαρµογές των τιµών αυτών. Τα λογιστικά δεδοµένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισµός της λογιστικής καθαρής θέσης επαληθεύτηκαν για την ακρίβειά τους από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, καθώς και για την ορθή εµφάνισή τους στους αντίστοιχους λογαριασµούς. Κατωτέρω, στην παράγραφο 4 παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και η λογιστική καθαρή της θέση, που προκύπτει από τον Ισολογισµό της 30 ης Ιουνίου Έτσι η λογιστική αξία των µετοχών της εταιρείας διαµορφώνεται ως εξής: Καθαρή λογιστική θέση ,38 Αριθµός Μετοχών ,60 16

17 Από την σύγκριση της λογιστικής αξίας κάθε µετοχής ( 2,60) µε την ονοµαστική της αξία ( 1,00) διαπιστώνεται αύξηση κατά ποσό 1, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) Η ελεγχθείσα εταιρεία τηρεί κανονικά όλα τα βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται από την φορολογική νοµοθεσία, τα οποία σηµειώνεται ότι δεν έχουν ελεγχθεί από την αρµόδια.ο.υ. για την περίοδο από έως και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού ( ). β) Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού ( ) προκύπτει από τα τηρούµενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία και τη διάρθρωση των λογαριασµών κατά την ηµεροµηνία αυτή, που είναι κατά βάση σύµφωνη µε τις αρχές των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό απορρόφηση εταιρείας µε την επωνυµία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον ήµο Αθηναίων του Νοµού Αττικής, ανέρχεται κατά την , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, σε πεντακόσια εξήντα εκατοµµύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά ( ,53) και διαµορφώνεται ως εξής: Ποσά BLUESTAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ενσώµατα Πάγια ,95 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,42 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ,89 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ,00 Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ,62 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ,88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις ,24 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ,45 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,96 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,53 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17

18 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Υπέρ το άρτιο ,35 Αποθεµατικά εύλογης αξίας ,06 Λοιπά αποθεµατικά ,01 Αποτελέσµατα εις νέον ,98 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,38 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.018,99 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,61 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ,60 Μακροπρόθεσµες προβλέψεις ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων ,20 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,44 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ,00 Βραχυπρόθεσµες ανειακές υποχρεώσεις ,04 Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,47 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ,95 Σύνολο Υποχρεώσεων ,15 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,53 Ανάλυση Λογιστικής Αξίας Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο ,00 Πλέον: Υπέρ Το Άρτιο ,35 Αποθεµατικά Εύλογης αξίας ,06 Λοιπά Αποθεµατικά ,01 Αποτελέσµατα εις νέον ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Καζάς Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ Συνηµµένα: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.». 18

19 Blue Star ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/34 Λεωφ. Συγγρού & Τορβά 3, 11745, Αθήνα Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της 30/06/2008 (1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008) (άρθρα 1-5 ν.2166/1993) ( Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ) 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια 90 Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία 437 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 317,390 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 651 Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1,132 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο 319,700 Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6,653 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 232,848 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1,004 Σύνολο 240,505 Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού 560,205 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 105,000 Υπερ το άρτιο 73,490 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 89,302 Λοιπά αποθεµατικά -1,563 Αποτελέσµατα εις νέον 7,040 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 273,269 ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 273,269 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 246 Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 40 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 550 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο 840 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 283,024 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 10 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 184 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2,878 Σύνολο 286,096 Υποχρεώσεις συνδεδεµένες µε στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων 286,936 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 560,205 Σηµείωση 1: υνάµει της, από 27ης Ιουνίου 2008, αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τέθηκαν σε κίνηση οι διαδικασίες συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της από την «ΑTTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77α κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2008, εις εκτέλεση της οποίας (αποφάσεως) συνετάχθη ο παρών Ισολογισµός. Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ Α..Τ. Χ Α..Τ. ΑΒ Α..Τ. Ν Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α Τάξης Βεβαιώνεται ότι ο παραπάνω ισολογισµός της ανώνυµης εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι αυτός που αναφέρεται στην από 09/10/2008 Έκθεση Πιστοποίησής µου και συντάχθηκε µε σκοπό την απορρόφηση από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2008 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα