Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015"

Transcript

1 Ζεόλιθος Ζεόλιθοι Φυσικοί Ζεόλιθοι Ζεολιθικοί Τόφφοι Πολύ Υψηλής Ποιότητας Χρήσεις Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας- Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Θεσσαλονίκη Τηλ , Fax , Κινητό Website: Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses Anestis Filippidis Professor of Mineralogy-Economic Geology Head Laboratory of Geochemistry Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, School of Geology, Dept. of Mineralogy- Petrology-Economic Geology, Thessaloniki Tel , Fax , Mobile Website:

2 Εριονίτης - Erionite Ζεολιθικός τόφφος (περιέχει ~10 ορυκτά) = Πέτρωμα. Φυσικοί Ζεόλιθοι # Συνθετικοί Ζεόλιθοι (πολύ υψηλό κόστος) Zeolitic Tuff (contains ~10 minerals) = Rock. Natural Zeolites # Synthetic Zeolites (Very high cost) Ζεόλιθος τύπου-heu (κλινοπτιλόκιθος-ευλανδίτης) HEU-type Zeolite (clinoptilolite-heulandite) Μορντενίτης -Mordenite Ζεολιθικός τόφφος (ΖΤ) είναι πέτρωμα που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα 67 είδη ζεολίθων. Ο ζεόλιθος με τις πολυάριθμες εφαρμογές είναι ο τύπου- HEU (κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης). Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για διάφορες εφαρμογές-χρήσεις είναι 10. Zeolitic Tuff (ΖΤ) is the rock which contains one or more from the 67 phases of zeolites. The zeolite with the numerous applications is the HEU-type (cliniptilolite-heulandite). The most important characteristics for different applications-uses are 10. Σκολεσίτης Scolecite 1 η ) Ορυκτολογικά, να μην περιέχει ινώδης ζεολίθους και άλλα ινώδη ορυκτά. Η παρουσία ινωδών ζεολίθων και άλλων ινωδών ορυκτών αποκλείει τη χρήση των ΖΤ (Αριστερά): Ινώδης ζεόλιθοι: Εριονίτης, Μορντενίτης, Ρογγιανίτης, Μαζίτης, Σκολεσίτης, Μεσόλιθος, Νατρόλιθος, Φερριερίτης (Δεξιά) Πινακοειδείς κρύσταλλοι ζεόλιθου τύπου-heu. 1 st ) Mineralogically, should not contain fibrous zeolites and other fibrous minerals. The presence of fibrous zeolites and other fibrous minerals is inhibitory for for the use of ZT. (Left): Fibrous zeolites: Erionite, Mordenite, Roggianite, Mazite, Scolecite, Mesolite, Natrolite, Ferrierite. (Right) Tabular crystals of HEU-type zeolite. Μεσόλιθος Mesolite 2 η ) Ορυκτολογικά, η περιεκτικότητα σε ζεόλιθο τύπου-heu να είναι >75%. Οι ΖΤ διακρίνονται ως: Α) > 85% Πολύ Υψηλής ποιότητας Β) 85-76% Υψηλής ποιότητας Γ) 75-66% Μέτριας ποιτότητας Δ) 65-55% Χαμηλής ποιότητας Ε) <55% Φτωχής ποιότητας 2 nd ) Mineralogically, the HEU-type zeolite content should be >75%. The ΖΤ are ranked as: Α) > 85% Very High quality Β) 85-76% High quality C) 75-66% Moderate quality D) 65-55% Low quality Ε) <55% Poor quality

3 3 η Χημικά, τα κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία να μην υπερβαίνουν τις Μέγιστες Επιτρεπτές Συγκεντρώσεις [ΜΕΣ] γεωργικών εδαφών, σύμφωνα με την Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία [ΕΕ], καθώς επίσης να μην είναι εμπλουτισμένα σε σύγκριση με τη μέση τιμή (ΜΤ) πετρωμάτων και του φλοιού της Γης. 3 rd Chemically, the major and trace elements should not exceed the Maximum Allowable Concentrations [MAC] of agricultural soils, according to the Global, European and Greek legislation [ΕΕ] and should not be enriched compared to the crustal average. mg/kg = ppm ΜΤ Φλοιός Γης Crustal Average MT Έδαφος Soil Average Έκπλυση Εδάφους Soil Seepage Βιοδιαθεσιμότητα Bioavailability (%) [ΜΕΣ] [MAC] [ΕΕ] Έδαφος Soil Μήλα Apples Βιοδιαθεσιμότητα Bioavailability (%) Cd / Ni / Pb / Zn / Βιοδιαθεσιμότητα, Μέγιστες Επιτρεπόμενες Συγκεντρώσεις (ΜΕΣ), Συνηθισμένες Περιεκτικότητες (ΣΠ) σε Ζεολιθικούς Τόφφους Bioavailability, Maximum Allowable Concentrations (MAC), Common Concentrations (CC) in Zeolitic Tuffs Φλοιός της Γης Crustal average Βιοδιαθέσιμο Bioavailable (%) ΜΕΣ εδαφών MAC soils Cd Ni Pb Zn mg/kg = ppm ΣΠ ζεολιθικών τόφφων CC in zeolitic tuffs

4 4 η Ορυκτολογικά, να μην περιέχουν διογκούμενα αργιλικά ορυκτά (ποζολανική δράση ισοδύναμο με το τσιμέντο) 4 th Mineralogically, should not contain swelling clay minerals (pozzolanic activity equivalent to cement) 5 η Ορυκτολογικά, η περιεκτικότητα των μη μικροπορωδών ορυκτών να είναι 14%, ενώ των μικροπορωδών 86% για διατροφικές χρήσεις το σύνολο των φάσεων SiO 2 (Χαλαζίας+Χριστοβαλίτης+Τριδυμίτης+Οπάλιος να είναι 3% 5 th Mineralogically, the content of the non microporous minerals should be 14%, while that of the microporous >86% for nutritional uses the total content of the silica polymorphs (Quartz+Cristobalite+Tridymite+Opal) should be 3% Ορυκτά / Minerals Xημικός τύπος / Chemical formula Ορυκτά / Minerals % Ζεόλιθος τύπου-heu (κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης) (Ca,K,Mg,Na) HEU-type zeolite (clinoptilolite-heulandite) 4 Al 6 Si 30 Ο Η 2 Ο Μικροπορώδη M: Μαρμαρυγίας / Mica (Mg,Fe,K,Na,Mn,Ti) 4 (Al,Si) 4 O 10 (OH) 2 Microporous Αργιλικά ορυκτά (Σμεκτίτης, Ιλλίτης, Σελαδονίτης) (Fe,K,Mg,Ca,Al) Clay minerals (smectite, illite, celadonite) 5 (Si,Al) 8 O 20 (ΟΗ). 3H 2 O 86 Q: Χαλαζίας+Χριστοβαλίτης+Τριδυμίτης+Οπάλιος 3% SiO Quartz+Cristobalite+Tridymite+Opal 2 Μη μικροπορώδη Άστριοι, AF: K-άστριος, PL: Πλαγιόκλαστo Non microporous (K,Na,Ca)AlSi Feldspars, AF: K-feldspar, PL: Plagioclase 3 O 8 14 Το πέτρωμα * The rock Μικρο-κλίμακα * Micro-scale

5 6 η ) Τα βασικά ιοντο-ανταλλάξιμα κατιόντα στον ζεόλιθο τύπου-heu να είναι Ca, K, Mg, Na. 6 th ) The main exchangeable cations of the HEU-type zeolite should be Ca, K, Mg, Na. 7 η ) Οι δεσμευτική ικανότητα (ιοντοανταλλακτική ικανότητα) των ζεολιθοφόρων τόφφων να είναι >165 meq/100g. 7 th ) The uptake ability (ion exchange capacity) of the zeolitic tuffs should be >165 meq/100g. Μικρο/νανο-πόρους σε πλέγμα 10-μελών & 8-μελών δακτυλίων διαστάσεων Micro/nano-pores in a framework of 10- and 8-member rings, in dimensions of 7,5Χ3,1 Å, 4,6Χ3,6 Å & 4,7Χ2,8 Å Βασικές ενεργές θέσεις κατά Lewis(-) και όξινες ενεργές θέσεις κατά Broensted(+) στην επιφάνεια των κρυστάλλων του ζεόλιθου τύπου-heu Lewis (-) basic active sites and Brønsted (+) acidic active sites in the surface of the HEU-type zeolite crystals 8 η ) Βιοδιαθεσιμότητα κύριων στοιχείων & ιχνοστοιχείων <1% Εντός κρυσταλλικής δομής (απορρόφηση-ιοντοανταλλαγή) και όχι προσρόφηση και επιφανειακή επικάθιση. Επιβλαβή ιχνοστοιχεία (ισχυρούς χημικούς δεσμούς), ενώ τα ωφέλημα (χαλαρούς) 8 th ) Bioavailability of major and trace elements <1% Ιnside the crystal structure (absorption-ion exchange) and not adsorption and surface precipitation. Harmful trace elements (strong chemical bonds), while the useful (weak) 9 η ) Κοκκομετρία ζεολιθικού τόφφου, ανάλογα με το μέγεθος των Shards 9 th ) Grain-size of the zeolitic tuff, according to the size of the shards 10 η )Τιμή-Κόστος-όφελος-περιβάλλον, 10 th )Price-Cost-benefit-Environment Μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα για τον έλεγχο τουλάχιστον των προϋποθέσεων ποιότητας 1 η -5 η : Πλήρη ορυκτολογική και χημική σύσταση (κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία) Great attention and rigor to control at least the quality requirements 1 st -5: Full mineralogical & chemical composition (major & trace elements)

6 Πριν εκατ. έτη, 3-5 ηφαιστειακές δραστηριότητες Μετατροπή ηφαιστειακού γυαλιού σε διάφορους τύπους ζεολίθων Ανάλογα με T, P, ph, αλατότητα, διαγέννεση, ανάμειξη κλαστικών υλικών Πακέτα τόφφων από στρώματα (πάχους 1cm 10m) Κάθε στρώμα έχει την δική του ορυκτολογική και χημική σύσταση Ρήγματα, διάβρωση μετέφεραν οριζοντίως και καθέτως τους τόφφους σε νέες θέσεις Γειτονικές θέσεις και γειτονικά στρώματα έχουν διαφορετικές ποιότητες Before 20 to 25 million years. 3-5 volcanic activities Conversion of volcanic glass in different types of zeolites Depending on T, P, ph, salinity, diagennesis, mixing clastic material Packages of tuffs from layers (thickness 1cm-10m) Each layer has its own mineralogical and chemical composition Fractures, erosion moved horizontally and vertically the tuffs in new locations Neighboring locations and layers have different qualitiesς Φιλιππίδης / Filippidis 1986 Γκαζόμυλος Gkazomylos 74% Ζεόλιθος τύπου-heu HEU-type zeolite 53% Ζεόλιθος τύπου-heu HEU-type zeolite Ρέμα Ντρίστα Ntrista stream 95% Ζεόλιθος τύπου-heu HEU-type zeolite Κάθετη τομή 20 μ. Μέση τιμή (24 στρώματα) = 89% Ζεόλιθος τύπου-heu Διακύμανση = 74-95% Vertical section 20 m. Average (24 layers) = 89% HEU-type zeolite Variation = 74-95%

7 Χαμηλής ποιότητας ζεολιθικοί τόφφοι (ΖΤ) / Low quality zeolitic tuffs (ZT) Μέτριας-χαμηλής-φτωχής ποιότητας ΖΤ χρησιμοποιούνται ως λίθοι δόμησης και διακόσμησης (κατασκευή κατοικιών, ιερών ναών, στάβλων) Η χρήση ως λίθοι δόμησης, δημιουργούν δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι και θερμό τον χειμώνα, στους στάβλους μειώνουν την αμμωνία και τη δυσοσμία. Άλλες χρήσεις: Ως πρόσθετα στην παραγωγή τσιμέντων και στα Ελαφροβαρή κονιάματα και αδρανή υλικά. Ορισμένα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά των ΖΤ δείχνουν μεγάλη διακύμανση, ειδικά το πορώδες και η αντοχή σε θλίψη. Σε σύγκριση μα άλλα οικοδομικά υλικά εμφανίζουν υψηλότερο πορώδες και ασθενέστερες μηχανικές ιδιότητες. Medium-low-poor quality ZT are used as dimension and decorative stones (construction of houses, churches, stables) Their use as dimension stones, create a cool environment in the summer and warm in winter, while in the stables, a reduction of ammonia and malodor is observed. Other uses: As additives in cement production and in the lightweight mortars and aggregates. Some mechanical and physical characteristics of the ZT show great variation, especially the porosity and the compressive strength. Compared to other building materials, they show higher porosity and weaker mechanical properties. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες εμπορικών ΖΤ σε σύκγριση με κάποια κοινά οικοδομικά υλικά Physical and mechanical properties of commercial ZT compared with some common building materials Πορώδες Porosity (%) Μονοαξονική αντοχή σε θλίψη Ubiaxial compressive strength (MPa) ΖT Τούβλα Clay Bricks Βασάλτης Basalt Ασβεστόλιθος Limestone Ψαμμίτης Sandstone Μεταξάδες Έβρου Metaxades, Evros, Greece Λίθοι δόμησης Dimension stones Καφενείο ΚΑΡΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Coffeehouse 1916 Οικία Χ.Β. Τερζόγλου 1910 House of X.B. Terzoglou Ι.Ν. Προφ. Ηλία 1939 Church 1939

8 68 Θέσεις Ζεολιθικών Τόφφων στην Ελλάδα 7 είδη ζεολίθων (Κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης, Μορντενίτης,Ανάλκιμο, Λομοντίτης, Στιλβίτης, Φιλλιψίτης, Χαβαζίτης) Νομός/Νήσος County/Island με Ινώδη ζεόλιθο with Fibrous zeolite Μέτρια-Χαμηλής-Φτωχής Ποιότητας Moderate-Low-Poor quality (<75%) Υψηλής ποιότητας High quality (77%, 78%) Πολύ υψηλής ποότητας Very High quality (89%) Σάμος / Samos Κυκλάδων (Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Σαντορίνη) Kyklades (Milos, Kimolos, Polyegos, Santorini) Ζάκυνθος (σε πορσελανίτη) Zakynthos (in porcelanite) Λευκάδα (σε πορσελανίτη) Lefkada (in porcelanite) Κιλκίς (σε φλέβες) Kilkis (in veins) Ροδόπης (1 θέση σε φλέβες) Rhodope (1 location in veins) Έβρου (σε φλέβες Σαμοθράκη) Evros (in veins Samothraki) 68 Locations of Zeolitic Tuffs in Greece 7 zeolite phases (clinoptilolite-heulandite, Mordenite, Analcime, Laumontite, Stilbite, Phillipsite, Chabazite) Σύνολο Σύνολο % 50% 3% 1% Βέβαια & ενδεικτικά αποθέματα των θέσεων: Λίθοι δόμησης-διακόσμησης, υψηλής & πολύ υψηλής ποιότητας είναι ~600 εκατ. τόνους, αξίας ~18 δισεκ.. Proven & indicated reserves of the locations: Dimension-decorative stones, high & very high quality is ~600 million tons, value ~18 billion. Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Η Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Παγκοσμίως, ~1% των ζεολιθικών τόφφων είναι πολύ υψηλής ποιότητας και ~0,1% των στρωμάτων είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Συνήθως τα στρώματα αυτά είναι πολύ λεπτά (1-3 cm). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους λαμβάνουν φάρμακα. SPECIAL ATTENTION: Worldwide, ~ 1% of zeolitic tuffs are of very high quality and ~ 0.1% of the layers are suitable for human consumption. Usually the layers are very thin (1-3 cm). Particular care is needed for those who take medicine.

9 ΕΛληνικός ΦΥσικός ΖΕόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ) * HEllenic NΑtural ZΕolite (HENAZE) Shards, Μίκρο-πόρος, Μέσο-πόρος, Μάκρο-πόρος Micro-pores, Meso-pores, Macro-pores Μέσο-πόρος Meso-pore Μάκρο-πόρος Shard Macro-pore Το πέτρωμα * The rock Shards Z = Ζεόλιθος τύπου-heu * HEU-type zeolite Q = Χαλαζίας * Quartz Cl = Αργιλικά ορυκτά * Clay minerals Κοκκομετρίες * Grai-sizes Shard Εντός του κρυστάλλου 3 μίκρο-πόροι <25 Å Στην επιφάνεια του κρυστάλλου HEU βασικές ενεργές θέσεις κατά Lewis (-) όξινες ενεργές θέσεις κατά Broensted (+) Inside the crystal 3 micro-pores <25 Å In the surface of the crystal Lewis (-) basic active sites Broensted (+) acid active sites

10 Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ) * Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) Ορυκτά Minerals Ορυκτολογική σύσταση και Ικανότητα Ανταλλαγής Ιόντων (ΙΑΙ) του ΕΛΦΥΖΕ Mineralogical composition and Ion Exchange Capacity (IEC) of HENAZE Ζεόλιθος τύπου-heu (κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης) HEU-type zeolite (clinoptilolite-heulandite) Μαρμαρυγίας + αργιλικά ορυκτά (σμεκτίτης, σελαδονίτης) Mica _ clay minerals (smectite, celadonite) Άστριοι (πλαγιόκλαστο + αλκαλιούχος-άστριος) Feldspars (plagiclase + alkali-feldspar) 12 μελέτες ΑΠΘ studies AUTh Χαλαζίας + Χριστοβαλίτης * Quartz + Cristobalite 2 1 μελέτη ΙΓΜΕ study IGME wt.% 53 wt.% Μορντενίτης (Ινώδης) * Mordenite (Fibrous) - έως / up to 6 wt.% Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων * Ion exchange capacity 187 meq/100g 80 meq/100g mg/kg Φλοιός Γης Έδαφος Βιοδιαθεσιμότητα (%) Ε.Ε. / E.C. ΕΛΦΥΖΕ 2cm στρώμα του ΕΛΦΥΖΕ = ppm Crustal average Soil Biavailability (%) [ΜΕΣ] [MAC] HENAZE 2cm layer of HENAZE Cd < Ni Pb Zn Χημικός τύπος ζεόλιθου τύπου-heu * Chemical formula of HEU-type zeolite Ca 1.8 K 0.9 Mg 0.6 Na 0.5 Al 6.4 Si 29.6 O 72 20H 2 O 4 5

11 ΕΛΦΥΖΕ: Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου άρδευση HENAZE: Purification of textile industry wastewaters irrigation Υγρό απόβλητο βαφείου Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ Textile industry wastewater Clear water after the treatment with HENAZE Άοσμη και συνεκτική ζεολάσπη Odorless and cohesive zeo-sludge Υγρό απόβλητο βαφείου Textile industry wastewater ΕΛΦΥΖΕ-κατεργασία: Διαυγές νερό HENAZE-treatment: Clear water Βελτίωση (%) Improvement ph Χρώμα * Color, mg/l Αιωρούμενα στερεά*suspended particles,mg/l COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο Chemical Oxygen Demand, mg/l P 2 O 5, mg/l NH 4, mg/l

12 ΕΛΦΥΖΕ: Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου άρδευση HENAZE: Purification of tanning-work wastewaters irrigation Υγρό απόβλητο βυρσοδεψείου Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ Tanning-work wastewater Clear water after the treatment with HENAZE Άοσμη και συνεκτική ζεολάσπη Odorless and cohesive zeo-sludge Υγρό απόβλητο βυρσοδεψείου Tanning-work wastewater ΕΛΦΥΖΕ-κατεργασία: Διαυγές νερό HENAZE-treatment: Clear water Βελτίωση (%) Improvement ph Χρώμα * Color, mg/l Αιωρούμενα στερεά Suspended particles, mg/l P 2 O 5, mg/l

13 ΕΛΦΥΖΕ: Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βιομηχανικής ζώνης άρδευση HENAZE: Purification of industrial area wastewaters irrigation Υγρό απόβλητο βιομηχανικής ζώνης Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ Industrial area wastewater Clear water after the treatment with HENAZE Άοσμη και συνεκτική ζεολάσπη Odorless and cohesive zeo-sludge Υγρό απόβλητο βιομηχανικής ζώνης Industrial area wastewater ΕΛΦΥΖΕ-κατεργασία: Διαυγές νερό HENAZE-treatment: Clear water Βελτίωση (%) Improvement ph Χρώμα * Color, mg/l COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο Chemical Oxygen Demand, mg/l P 2 O 5, mg/l 9.1 < NO 3, mg/l Cr, μg/l Δέσμευση-απομάκρυνση βαρέων-τοξικών μετάλλων / Sorption-removal of heavy-toxic metals 37-56% Cd, 70-82% Hg, 84-87% Ag. Ραδιενεργά υγρά απόβλητα: Δέσμευση-απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων / Radioactive wastewaters: Sorption-removal of radionuclides 37-40% U, 55-58% Th, 60-70% Cs.

14 ΕΛΦΥΖΕ: Παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολάσπης από λάσπη βιομηχανικής ζώνης Αδρανοποίηση επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων HENAZE: Production of odorless and cohesive zeo-sludge from industrial area sludge Neutralization of dangerous industrial solid wastes Αρχική λάσπη βιομηχανικής ζώνης Starting industrial area sludge Επικίνδυνο βιομηχανικό στερεό απόβλητο (ΕΒΣΑ) [μπαταρίες] Dangerous industrial solid waste (DISW) [batteries] Άοσμη & συνεκτική ζεολάσπη Odorless & cohesive zeo-sludge Αδρανές (ΕΒΣΑ) Neutralized (DISW) Άοσμη & συνεκτική ζεολάσπη Odorless & cohesive zeo-sludge Αδρανές (ΕΒΣΑ) Neutralized (DISW) Οι άοσμες και συνεκτικές ζεολάσπες, καθώς και τα αδρανοποιημένα ΕΒΣΑ (όπως στερεά απόβλητα μπαταριών), είναι κατάλληλα για ασφαλή απόθεση, λόγω της καθήλωσης των επιβλαβών ουσιών στους νανο/μικρο- μεσο- και μακροπόρους του ΕΛΦΥΖΕ, αυτές δεν εκπλύνονται και δεν μεταφέρονται με το νερό της βροχής, προστατεύοντας έτσι την ποιότητα των εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. The odorless and cohesive zeo-sludges, as well as the neutralized DISW (such as solid wastes of batteries) are suitable for safe deposition, since the fixation of the dangerous components in the micro/nano- meso- and macro-pores of the HENAZE, they are not leached and not transported by the rain water, protecting thus the quality of soils, surface and groundwaters.

15 Αστικά λύματα ΕΛΦΥΖΕ: Καθαρισμός αστικών λυμάτων - - Καλλιέργειες και άρδευση HENAZE: Purification of urban wastewaters - - Cultivations and irrigation Άοσμη και συνεκτική ζεολυματολάσπη Urban wastewaters Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ Clear water after the treatment with HENAZE Κ = Κροκιδωτικά C = Coagulants Αστικά λύματα Urban wastewaters Κατεργασία με Κ Treatment with C Διαυγές Βελτίωση νερό (%) Clear Improvement water Κατεργασία:Κ+ΕΛΦΥΖΕ Treatment: C+HENAZE Διαυγές νερό Βελτίωση Clear (%) water Improvement mg/l ph Χρώμα * Color ΑιωρούμεναΣτερεά Suspended particles COD:Χημικά απαιτούμενο Οξυγόνο*Chemical Oxygen Demand ΔιαλυμένοΟξυγόνο Dissolved oxygen P 2 O NO Cr Mn Fe Ni Οι παραπάνω τιμές των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, είναι μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών, για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. Δέσμευση-απομάκρυνση 83% Cr 6+ Oderless and cohesive zeo-sewagesludge The quality parameters measured in the clear water, are fulfilling the requirements for disposition as downstream, irrigation, swimming & fish waters. Sorption-removal 83% of Cr 6+.

16 ΕΛΦΥΖΕ: Παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολυματολάσπης - - Καλλιέργειες HENAZE: Production of odorless and cohesive zeo-sewage-sludge - - Cultivations Αρχική λυματολάσπη Starting sewage-sludge Άοσμη και συνεκτική ζεολυματολάσπη Odorless and cohesive zeo-sewage-sludge Άοσμη και συνεκτική ζεολυματολάσπη Odorless and cohesive zeo-sewage-sludge mg/l Καθήλωση και αποτροπή έκπλυσης επιβλαβών ουσιών από την ζεολυματολάσπη Fixation and seepage prevention of dangerous components from the zeo-sewage-sludge Λυματολάσπη Sewage-sludge (mg/kg) Νερό έκπλυσης της λυματολάσπης Seepage water from sewage-sludge (mg/l) Έκπλυση Seepage (%) NO Cr Ni Mn mg/l Ζεο-λυματολάσπη Zeo-sewage-sludge (mg/kg) Νερό έκπλυσης της ζεο-λυματολάσπης Seepage water from zeo-sewage-sludge (mg/l) Έκπλυση Seerage (%) NO Cr 0.10 < Ni 0.22 < Mn 0.30 < Η άοσμη και συνεκτική ζεολυματολάσπη είναι κατάλληλη για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, οι επιβλαβείς ουσίες δεν εκπλύνονται με το νερό της βροχής, προστατεύοντας έτσι την ποιότητα των εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. The odorless and cohesive zeo-sewage-sludge is suitable for the reclamation of agricultural soils. Simultaneously, the dangerous components are not leached and not transported by the rain water, protecting thus the quality of soils, surface and groundwaters.

17 ΕΛΦΥΖΕ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) HENAZE: Wastewater Treatment Plants (WWTP) Υποδοχή Λυμάτων Sewage reception Υποδοχή Βοθρολυμάτων Sewage reception Επεξεργασία λυματολάσπης-πάχυνση-αφυδάτωση + ΕΛΦΥΖΕ Sewage-sludge treatment-thickening-dewatering + HENAZE Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία Disinfenction by ultraviolet radiation Αμμοσυλλογή-Λιποσυλλογή Sand & fat collection Απονιτροποίηση-Αερισμός + ΕΛΦΥΖΕ Denitrification-Aeration + HENAZE Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης Secondary settling tanks

18 ΕΛΦΥΖΕ: Δέσμευση και απομάκρυνση κυανοβακτηρίων HENAZE: Sorption and removal of cyanobacteria Κυανοβακτήρια Cyanobacteria Κυανοβακτήρια Cyanobacteria Αρχική Initial Συγκέντρωση / Concentration Μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ After the treatment with HENAZE Βελτίωση Improvement (%) Πριν Before Νερό Λίμνης Δοϊράνης Colonial Microcystis (colonies/ml) Καλλιέργεια * Culture Doirani Lake Water Filamentous, (filaments/ml) Καλλιέργεια Culture Chroococcus (cells/ml) Μετά After ΕΛΦΥΖΕ: Ρυθμίζει προς το ουδέτερο το ph των υδάτων HENAZE: Controls to neutral the ph of waters Μετακίνηση OH - από τις acidic sites του ζεόλιθου και/ή από τα μόρια H 2 O ανταλλάξιμων κατιόντων Λίμνη Δοϊράνη * Doirani Lake Πριν Before Δέσμευση Η + στις basic sites του ζεόλιθου Μετά After

19 Βελτίωση του ριζικού συστήματος των φυτών Improvement of plants root-system 100% Έδαφος / Soil Η προσθήκη του ΕΛΦΥΖΕ στα αγροτικά εδάφη Ρυθμίζει προς το ουδέτερο το ph των εδαφών (βελτίωση κατά 47-55%) Βελτιώνει τις φυσικοχημικές και θρεπτικές ικανότητες των εδαφών Βελτιώνει επιβαρυμένα εδάφη και εδάφη μεταλλείων κατά 43-78% Δέσμευση-καθήλωση 33-43% Cd, 39% Cs, 44-52% Pb, 52-71% Zn, 60% Ni, 47-78% Hg Ενισχύει το ριζικό σύστημα των φυτών Αποθηκεύει (30-33%) και διαθέτει σταδιακά το νερό στα φυτά Μειώνει τις ασθένειες του ριζικού συστήματος των φυτών Μειώνει τις απώλειες των φυτών κατά 12% The addition of HENAZE in agricultural soils 85% Έδαφος + 15% ΕΛΦΥΖΕ 85% Soil + HENAZE Controls to neutral the ph of soils (improvement by 47-55%) Improves the physico-chemical and nutritional capacities of the soils Improves contaminated soils and mine-soils by 43-78% Sorption-fixation 33-43% Cd, 39% Cs, 44-52% Pb, 52-71% Zn, 60% Ni, 47-78% Hg Reinforces the root system of the plants Saves (30-33%) and offers gradually the water to the plants Reduces the diseases of the plants root-system Reduces the losses of plants by 12%

20 Προσθήκη του ΕΛΦΥΖΕ στα αγροτικά εδάφη: Αύξηση παραγωγής (17-99%) και βελτίωση ποιότητας (4-46%) των προϊόντων Addition of HENAZE in agricultural soils: Production increase (17-99%) and quality improvement of the products Αύξηση παραγωγή Production increase (%) Αύξηση παραγωγή Production increase % Σιτάρι * Wheat Κριθάρι * Barley 95 Τομάτα * Tomato Ρύζι * Rice 34 Σταφύλι * Grape Καλαμπόκι * Maize 50 Μήλα * Apples Πατάτα * Potato 94 Ροδάκινα * Peaches Σκόρδο * Garlic 33 Γαρίφαλο (ανθοφορία) Carnation (florescence) Ακτινίδια * Actinides 45 Βαμβάκι * Cotton 17 Ποιοτικά χαρακτηριστικά τομάτας Quality characteristics of tomato Παραγωγή * Production χωρίς ΕΛΦΥΖΕ without HENAZE με ΕΛΦΥΖΕ with HENAZE Βελτίωση Improvement (%) Διαλυτά στερεά συστατικά Soluble solid components (%) Βιταμίνη C * Vitamin C (mg/100g) Συνεκτικότητα σάρκας*firmness (kg)

21 Χαμηλής ποιότητας ζεολιθικοί τόφφοι Οι αποδόσεις ήταν μηδενικές με τη χρήση ζεολιθικού τόφφου από το λατομείο Πετρωτών (44% ζεόλιθο τύπου-heu) Σε πειράματα στο θερμοκήπιο Α) Απόδοση στο βάρος καρπών δύο υβριδίων πιπεριάς Β) Στο ph και ηλεκτρική αγωγιμότητα των υποστρωμάτων Γ) Στο μαρούλι Δ) Στις μετρήσεις χλωροφύλλης Ε) Στην υγρασία-ηλεκτρική αγωγημότητα-θερμοκρασία σε υδροπονικά υποστρώματα Πειράματα σε 2 αγρούς Α) Στο γλυκό καλαμπόκι Β) Στο ph και ηλεκτρική αγωγιμότητα των αγρών Στην απομάκρυνση των μετάλλων (Zn, Ni, Cr, Cu) από δείγματα υγρών αποβλήτων Στην απομάκρυνση των μετάλλων Fe και Mn από πόσιμα νερά ΙΓΜΕ 2008, 2009 Low quolity zeolitic tuffs The performance were zero using zeolite tuff from Petrota quarry (44% HEU-type zeolite) In greenhouse experiments A) Weight performance in two pepper hybrids fruit B) The ph and the electrical conductivity of substrates C) In lettuce D) On chlorophyll measurements E) In the humidity-electrical conductivity-temperature in hydroponic substrates Experiments in 2 fields A) In the sweet-corn B) The ph and electrical conductivity of the fields The removal of metals (Zn, Ni, Cr, Cu) from wastewater samples The removal of metals Fe and Mn from potable waters IGME 2008, 2009

22 Επιβαρυμένα ύδατα λίμνης Polluted Lake waters ΕΛΦΥΖΕ: Λίμνες και επιφανειακά ύδατα (α) Η Κατεργασία αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών υγρών αποβλήτων γύρω από τη λίμνη, βελτιώνει την ποιότητα των νερών πριν αυτά εισρεύσουν στη λίμνη. (β) Η προσθήκη στα αγροτικά εδάφη που καλλιεργούνται γύρω από τη λίμνη, αποτρέπει την έκπλυση με το νερό της βροχής των επιβλαβών ουσιών (φυτοφάρμακα-λιπάσματα) στα νερά της λίμνης, αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. (γ) Η κατεργασία της λυματολάσπης, της λάσπης και της κοπριάς βιομηχανικών και κτηνοτροφικών μονάδων γύρω από τη λίμνη, μειώνει τη δυσοσμία και αποτρέπει την έκπλυση των επιβλαβών ουσιών με το νερό της βροχής στη λίμνη. (δ) Η προσθήκη στην παραλίμνια λάσπη, μειώνει τη δυσοσμία, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης των οργανισμών και φυτών της παραλίμνιας ζώνης. (ε) Η προσθήκη στα νερά της λίμνης, ρυθμίζει το ph του νερού προς το ουδέτερο, εμπλουτίζει σε οξυγόνο το νερό, μειώνει τα βακτήρια, βελτιώνει τη διαβίωση των οργανισμών και φυτών. Ορισμένοι βιολόγοι δεν προτείνουν τη ρίψη του ΕΛΦΥΖΕ σε φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα πριν διερευνηθεί η πιθανή μείωση των ωφέλιμων ειδών φυτοπλαγκτού και μικροοργανισμών. HENAZE: Lakes and surfuce waters (a) The treatment of urban, industrial and agricultural wastewaters around the lake, improves the quality of waters before they flow into the lake. (b) The addition in the agricultural soils that are cultivated around the lake, prevents the seepage of dangerous substances (pesticides-fertilizers) by the rain water into the lake, increases the crops yield of agricultural products and improves their quality. (c) The treatment of sewage-sludge, sludge and manure of industrial and farm units around the lake, reduces the malodor and prevents the seepage of dangerous substances by the rain water into the lake. (d) The addition in the lakeside sludge, reduces the malodor, improves the living and growth conditions for organisms and plants in the lakeside zone. (e) The addition into the lake-water, controls to neutral the ph of water, enriches with oxygen the water, reduces the bacteria, improves the living and growth conditions for organisms and plants of the lake. Some biologists do not suggest throwing the HENAZE into the natural aquatic ecosystems, before exploring the impacts on water due to a possible decrease of beneficial phytoplankton and microorganisms. Παραλίμνια Ζώνη (λάσπη) Lakeside zone (sludge)

23 ΕΛΦΥΖΕ: Αδρανοποίηση όξινης απορροής μεταλλείων HENAZE: Neutralization of acid mine drainage ΕΛΦΥΖΕ: Εξόρυξη μεταλλευμάτων και επιστροφή εδαφών για γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις (α) Κατεργασία της όξινης απορροής και των υγρών αποβλήτων μεταλλείων με ΕΛΦΥΖΕ, αδρανοποιεί και καθιστά τα νερά κατάλληλα για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη ή για άρδευση (π.χ. δεσμευτική ικανότητα ΕΛΦΥΖΕ 56% Cd). (β) Η ανάμειξη του ΕΛΦΥΖΕ στα στερεά απόβλητα μεταλλείου και κυρίως στη Λεκάνη Διαχείρισης Τελμάτων (ΛΔΤ), αδρανοποιεί τα στερεά απόβλητα / τέλματα και αποτρέπει την έκπλυση των μετάλλων με το νερό της βροχής. (γ) Η ανάμειξη του ΕΛΦΥΖΕ στα εδάφη του μεταλλείου προς απόδοση για γεωργοκτηνοτροφική χρήση, ρυθμίζει το ph των εδαφών προς το ουδέτερο, επιφέρει μεγαλύτερη γονιμότητα και καλύτερη ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης, σε σύγκριση με τα εδάφη πριν την εκμετάλλευση των μετάλλων. ΕΛΦΥΖΕ: Αδρανοποίηση Τελμάτων HENAZE: Neutralization of mine tailings HENAZE: Mining of matals and ruterning the land for agricultural uses (a) The treatment of acid mine drainage and wastewaters with HENAZE, neutralizes and makes them suitable for disposition as downstream or irrigation waters (e.g., sorption and removal ability of HENAZE 56% Cd). (b) The mixing of HENAZE with the mine solid wastes and mainly with the mine tailings, neutralize the solid wastes, the mine tailings and prevents the seepage of metals by the rain water. (c) The addition of HENAZE in the mine soils for return to agricultural use, controls to neutral the ph of soils, brings greater fertility and better quality of the plant and animal products, compared with the soils before the mining.

24 ΕΛΦΥΖΕ: ως πρόσθετο ζωοτροφών και υλικό δαπέδου κτηνοτροφικών μονάδων Αύξηση παραγωγής (1-20%) των προϊόντων Βελτίωση ποιότητας των προϊόντων ζωικής προέλευσης (μείωση λίπους 2-28% σε χοίρους) Μείωση κατανάλωσης τροφής (2% σε κρεοπαραγωγές όρνιθες) Μείωση της θνησιμότητας των νεογνών (20% σε χοιρίδια, 30% σε πέστροφες) Μείωση ασθενειών των ζώων (μείωση μαστίτιδας 90% σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες & 17% σε χοιρομητέρες) Μείωση της φαρμακευτικής αγωγής των ζώων Μείωση της δυσοσμίας και της αμμωνίας στον χώρο εκτροφής Μείωση αμμωνίας στο νερό ιχθυοκαλλιεργειών κατά 90% Μετατροπή της κοπριάς σε άοσμο λίπασμα Αύξηση παραγωγής * Production increase (%) Αγελάδες: Γαλακτοραραγωγή * Cows: Milk-production Κρεοπαραγωγές όρνιθες: Βάρος * Broiler chickens: Weight 2-12 Αυγοπραγωγές όρνιθες: Αριθμός αυγών * Hens: Number of eggs 3 Αυγοπραγωγές όρνιθες: Βάρος αυγών * Hens: Egg Weight 1-6 Χοίρους: Βάρος * Pigs: Weight 2-3 Πρόβατα: Βάρος * Sheep: Weight 8-9 Πέστροφες: Βάρος * Trout: Weight 3-12 Πέστροφες: Μήκος * Trout: Length 4 Σολομός: Βάρος * Salmon: Weight 3-11 HENAZE: as additive in animal feed and livestock floor material Increased production (1-20%) of products Improving quality of animal products (fat reduction 2-28% in pigs) Food consumption decrease (2% in broiler chickens) Decrease in mortality of neonates (20% in piglets, 30% trout). Reducing animal diseases (90% reduction of mastitis in lactating cows and 17% in sows) Reducing the animals medication Reduction of the malodor and ammonia in animal farming areas Reduced of ammonia in the water of aquacultures by 90% Converting the manure into odorless fertilizer Προσοχή αυστηρό έλεγχο ποιότητας Ευχαριστώ για την προσοχή σας Attention strict quality control Thank you for your attention

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ.

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου Ειδικός τόμος 101 125-133 Θεσσαλονίκη 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές

Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Ανέστης Φιλιππίδης 1 & Ανανίας Τσιραμπίδης 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Θεσσαλονίκης με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου Περίληψη:

Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Θεσσαλονίκης με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου Περίληψη: Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Τζάμος Ε., Βογιατζής Δ., Παπαστέργιος Γ., Γεωργιάδης Ι., Παπαδόπουλος Α. και Φιλιππίδης Σ. (2011). Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Θεσσαλονίκης με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite*

Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite* Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 91 Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite* Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε. Τζάµος 1, Ν. Αποστολίδης 1, Ι. Παραγιός 1, Ν. Καντηράνης 1, Γ. Παπαστέργιος 1, Α. Φιλιππίδης 1, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Φιλιππίδης Α. 1, Μουστάκα-Γούνη Μ. 2, Κατσιάπη Μ. 2 & Φιλιππίδης Σ. 1 1 Τµ. Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Παν/µιο, 54124 Θεσσαλονίκη, Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Λαϊνά Δάφνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Χημείας Υλικών Γεράσιμος Αρματάς ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX ΖΕΟΛΙΘΟΙ Οι ζεόλιθοι (από το ζέω και λίθος) είναι μικροπορώδη, κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση πρότυπων τασιενεργών και οργανικών οξέων για την ηλεκτροαποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΟΛΙΘΟΣ : ΜΙΑ ΟΡΥΚΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ : ΜΙΑ ΟΡΥΚΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ : ΜΙΑ ΟΡΥΚΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρωτά 24.4.2016 Νόμοι (N), Νομοθετικά (Ν.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΟΣΜΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΟΣΜΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ 3 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17/03/2008, Πρακτικά, 8σ., 2008. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΟΣΜΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς 2009-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΙΑΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Λεμεσός, 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑ ΕΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑ ΕΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Τζάμος Γεωλόγος ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B)

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΕΒΕΛΙΝΑ

ΚΑΨΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΕΒΕΛΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ «Διερεύνηση των φυσικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Καλλιέργεια εκτός εδάφους ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Το ριζικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ε. Κελεπερτζής

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ε. Κελεπερτζής ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε. Κελεπερτζής 1 Δομή του μορίου του νερού Η μοριακή δομή του νερού εξηγεί πολλές από τις φυσικές και χημικές του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ 92% των ορυκτών του φλοιού της γης είναι πυριτικά 39% 12% 12% 11% 5% 5% 5% 3% 8% Πλαγιόκλαστα Αλκαλικοί άστριοι Χαλαζίας Πυρόξενοι Αμφίβολοι Μαρμαρυγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Eργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Eργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Eργασία ΚΥΑΝΟΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ Γεωργία Μικρομμάτη Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία επιφανειακών νερών Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, E-mail: annab@geo.auth.gr. Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, E-mail: annab@geo.auth.gr. Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μπουρλίβα Α. 1, Χριστοφορίδης Χ. 2, Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ (Capsicum annuum L.) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Από τη βασική γνώση στην πρακτική λύση Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείου Δημήτρης Βαγενάς Καθηγητής Ανάπτυξη Καινοτομία Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα ιάσκεψη για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Η περίπτωση της. Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών, Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Σ.Ε. Α.Σ.Ε.): Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ.--------- Ημερομηνία ^ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙΙ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: Ημερ. Εισ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία

Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία Γεώργιος Ψαρράς ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων Εσπερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Στοιχεία της Γης 8-35 km Φλοιός % κατά βάρος στον φλοιό 12500 km Διάμετρος O = 49.2 Si = 25.7 Al = 7.5 Fe = 4.7 Ca = 3.4 Na = 2.6 K = 2.4 Mg = 1.9 Άλλα = 2.6 82.4%

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε.

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε. Περιβαλλοντική Διερεύνηση στα πλαίσια του Έργου Συλλογή και Απομάκρυνση Επικινδύνων Αποβλήτων από ανεξέλεγκτη ρύπανση σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Case Study) Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα