Κοζάνη, Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο : Fax : Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Περί Προµηθειών Δηµοσίου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 5. Τις διατάξεις του Π.. 60/07(ΦΕΚ 64 Α ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του Π 60/2007, 7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε το Π1/1493/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων περί κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, σελίδα 1/32

2 8. Το άρθρο 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 04/2012(ΦΕΚ 237 Α ) σχετικά µε την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, 9. Την αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 10. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισµού Οικονοµικής ιαχείρισης των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/ ), 11. Tην αριθµ. 1146R4 Interreg IVC έγκριση του προγράµµατος HISTCAPE, 12. Την αριθµ /1146/ απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας µε την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης την υλοποίηση του Προγράµµατος HISTCAPE, καθώς και την αριθµ. 9/2012 απόφαση του.σ του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας µε την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράµµατος, 13. Τις ανάγκες του προγράµµατος HISTCAPE, 14. Τον προϋπολογισµό του προγράµµατος HISTCAPE. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε τίτλο «Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape» και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το διαγωνισµό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Ο Πρόεδρος του.σ. Γεώργιος Κ. ακής σελίδα 2/32

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη Τηλ. : Φαξ : ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε τίτλο: «Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape» Προϋπολογισµός : ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας Κοζάνη, Mάιος 2013 σελίδα 3/32

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου είναι η «Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape» που αφορά στη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου δικτυακού τόπου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, για την πολιτιστική βιοµηχανική κληρονοµιά της υτικής Μακεδονίας, µε επίκεντρο την περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαίδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: HISTorical assets and related landscapes Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας Σύµβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόµηση κατά CPV Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισµός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε ,00 (Φ.Π.Α. 23% συµπεριλαµβανοµένου) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ERDF Εθνική Συµµετοχή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και ώρα µ.µ. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και ώρα π.µ. σελίδα 4/32

5 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο του έργου είναι η «Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape» που αφορά στη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου δικτυακού τόπου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα για την πολιτιστική βιοµηχανική κληρονοµιά της υτικής Μακεδονίας, µε επίκεντρο την περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαίδα. Οι ζητούµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, µέσω του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και της λειτουργίας του εξειδικευµένου δικτυακού τόπου, θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον : εισαγωγική ενότητα για τις περιοχές βιοµηχανικής κληρονοµιάς της υτικής Μακεδονίας και εν συνεχεία : - πληροφορίες και ιστορικό λοιπών περιοχών ενδιαφέροντος βιοµηχανικής κληρονοµιάς στη υτική Μακεδονία - πιλοτική δράση µε επίκεντρο την ΑΕΒΑΛ µε : o την αναλυτική παρουσίαση των εγκαταστάσεων της πρώην ΑΕΒΑΛ o το ιστορικό της περιοχής και των προσπαθειών για την αξιοποίησή της o το ισχύον θεσµικό πλαίσιο o το σχέδιο αξιοποίησης µε βάση τις ειδικές χρήσεις Στόχος από την αξιοποίηση του ιστοτόπου και των ειδικών τεχνικών εργαλείων που θα διαθέτει είναι να υπάρξει διεθνής διαδικτυακή προβολή του χώρου της πρώην ΑΕΒΑΛ και του σχεδίου αξιοποίησής της: - µέσα από το δίκτυο των εταίρων του προγράµµατος όπως και των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιεί - µέσα από τη προβολή του σε εξειδικευµένα διαδικτυακά σηµεία που αφορούν στην πολιτιστική κληρονοµιά, στον βιοµηχανικό τουρισµό, στις περιοχές που εφαρµόζουν δράσεις µεταβιοµηχανικών περιόδων, ειδικά επαγγελµατικά δίκτυα κλπ - µέσα από την παρουσίασή του στις διεθνείς συναντήσεις του προγράµµατος κλπ Επίσης στόχος είναι: - να συγκεντρώνονται παρόµοιες καλές πρακτικές αξιοποίησης και επανάχρησης - να συγκεντρώνονται συγκεκριµένες προτάσεις και ιδέες για τη µεθοδολογία αξιοποίησης και περαιτέρω δράσεων - να υπάρχει δυναµική ενηµέρωση όλων των δυνητικών επενδυτών, ερευνητών, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κλπ για τις εξελίξεις στην προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου Η επίσηµη γλώσσα του έργου Histcape είναι η Αγγλική. Το τελικό παραδοτέο του έργου θα είναι στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα (όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα). σελίδα 5/32

6 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι κατωτέρω περιεχόµενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ µέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισµό, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν. 3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαµβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. 7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Π.. 118/ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 9. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκοµίζεται επικυρωµένη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το σελίδα 6/32

7 υποβαλλόµενο έγγραφο. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 10. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Oι διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε το Π1/1493/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων περί κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. 4. Οι διατάξεις του Π.. 60/2007, «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Οι διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) που εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ. 6. Οι διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του Π 60/ Η αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291Β/ µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα χρηµατικά ποσά του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) που ισχύουν για το ηµόσιο. 8. Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 04/2012(ΦΕΚ 237 Α ) σχετικά µε την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. 9. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται : Α) στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «ιαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm), σελίδα 7/32

8 Β) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας(http://pta.pdm.gr), Γ) στην ιστοσελίδα της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr) και ) αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 1. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και µέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή µέσω ταχυµεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. 3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 4. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 5. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση και για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισµού θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις Α)http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm, Β)http://pta.pdm.gr και Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις σελίδα 8/32

9 ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. 6. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ζητηθούν µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος. 7. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισµού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη, υπόψη: κας Κατερίνας Κούτσιανου (τηλ ). ΑΡΘΡΟ 6 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα και ασκούν Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. σελίδα 9/32

10 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ικαίου. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ικαίου. ΑΡΘΡΟ 8 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά συµµετοχής. Σηµ. 1: ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επικυρωµένη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σηµ. 2: εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τις Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν. 1599/1986, οι οποίες µπορούν να έχουν ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης, έως και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου συµµετοχής. 1. Γενικά δικαιολογητικά συµµετοχής : 1.1 Αίτηση συµµετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ονοµατεπώνυµο αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 1.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται: i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους σελίδα 10/32

11 όρους υπό τους οποίους µπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. ΑΔΑ: ΒΕΖΞΚΧΨ-9ΔΔ ii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικά οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή. 1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους α. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, δ. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελµα τους και ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις. iii. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. iv. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής. v. Να δηλώνεται εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νοµικοί περιορισµοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 1.4 Παραστατικό εκπροσώπησης στο διαγωνισµό της παρούσας διακήρυξης, απλό αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επιδεικνύεται και κατά το άνοιγµα των προσφορών (Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους). 1.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία : Να δηλώνεται ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011), ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου το Φ.Π.Α., ήτοι ,00. σελίδα 11/32

12 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας συνηµµένα στην δήλωση τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης : Απλά αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή στην ίδια Υπεύθυνη ήλωση (1.5) να αναφέρεται ο κύκλος εργασιών ανά έτος και ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 1.6 Τεύχος εµπειρίας στο οποίο : Να παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα, τα έργα και οι υπηρεσίες πληροφορικής που υλοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον 3 έργα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας (ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων) και για τα οποία θα αναφέρονται οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. 2. ικαιολογητικά συµµετοχής κατά περίπτωση: (α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες 2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προεκτειθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 µε αριθµούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισµού. (β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 2.2 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτειθέντες στο άρθρο 7 παρ.1, µε αριθµούς 1 έως και 6, λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για το λόγο αποκλεισµού, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 µε αριθµό 1, η Υπεύθυνη ήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και για τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο για Α.Ε. Προκειµένου για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 2.3 Τα κατά περίπτωση αναγκαία επίσηµα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους (υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα και όλες οι τροποποιήσεις τους έως την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς). σελίδα 12/32

13 2.4 Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο, συµβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταµένου. (γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν για κάθε µέλος, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση, καθώς επίσης και τα αναφερόµενα παρακάτω: γ.1 για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας το 2.5 γ.2 ένα τεµάχιο συνολικά για τον φάκελο συµµετοχής το 2.6 και γ.3 ένα τεµάχιο συνολικά για το φάκελο συµµετοχής το 2.7 (εφόσον απαιτείται) 2.5 Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου κάθε µέλους, µε το οποίο εγκρίνεται η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε ένωση ή κοινοπραξία, αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο σύµφωνης γνώµης σύµπραξης. 2.6 Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό και την ευθύνη για την πραγµατοποίηση του έργου και την υποβολή των προβλεπόµενων παραδοτέων β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα µέλος υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της 2.7 Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας σελίδα 13/32

14 εγκατάστασης µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριµένη χώρα ή η αδυναµία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της ιακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. Το συµφωνητικό συνεργασίας (παρ. 2.6), επί ποινή αποκλεισµού, θα φέρει σφραγίδα και µονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση / κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συµµετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, µε τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Προς το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ιεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη, Τηλέφωνο: , φαξ: , Πληροφορίες: κα Κατερίνα Κούτσιανου Αρ. Προκήρυξης: 5/2013 Πρόχειρος ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Πιλοτική Δράση Προγράµµατος Histcape» Ηµεροµηνία ιαγωνισµού: «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» σελίδα 14/32

15 Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 3.Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.. 118, ορίζεται ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους οικονοµικούς φορείς µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120 ηµερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ήµερες. 4. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του έργου, παρά µόνο για το σύνολο αυτού. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 8. εν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαµβάνει: Α. Προϋποθέσεις - ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ιαγωνισµό, ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή, και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών : - επιχειρηµατική δοµή, - τοµείς δραστηριότητας, - εγκαταστάσεις και αξιοποίηση εξοπλισµού, - αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στελέχους/στελεχών που θα συµµετάσχουν στην Οµάδα Έργου, - περιγραφή της λειτουργίας της Οµάδας Έργου από την οποία να προκύπτει η οργανωτική της αποτελεσµατικότητα. σελίδα 15/32

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα