Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 2010 Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 1. Γενικοί Όροι 1.1 Οι όροι αγορών της BASF είναι μέρος του συμβολαίου ανάμεσα στην BASF και τον Προμηθευτή και θα έχουν εφαρμογή εάν και στο βαθμό που δεν έχουν συμφωνηθεί άλλοι όροι για μια μεμονωμένη παραγγελία. Οι όροι επιχείρησης του Προμηθευτή ισχύουν μόνο και εφόσον η γραπτή συμφωνία της BASF έχει παραληφθεί με την δήλωση της άμεσης αποδοχής των όρων επιχείρησης του Προμηθευτή. Συγκεκριμένα, οποιεσδήποτε αναφορές της BASF σε ανταπόκριση του Προμηθευτή που περιέχουν ή αναφέρονται στους όρους επιχείρησης του Προμηθευτή δεν συνεπάγονται την αποδοχή από την BASF αυτών των όρων επιχείρησης. 1.2 Αυτοί οι Όροι Αγορών θα παραμείνουν σε ισχύ αν η BASF αποδεχτεί αγαθά/υπηρεσίες με την πλήρη επίγνωση των οποιωνδήποτε όρων επιχείρησης του Προμηθευτή που παρεκκλίνουν ή συγκρούονται με αυτούς τους Όρους Αγορών. 2. Δημοπρασία 2.1 Δημοπρασίες και προσφορές τιμών δεν θα αμείβονται και δεν θα αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς της BASF. 2.2 Η προσφορά του Πλειοδότη θα συμφωνεί με την έρευνα και αυτός/αυτή θα πρέπει να αναφέρουν οποιεσδήποτε ανακολουθίες. Αν ο Πλειοδότης έχει μια καλύτερη λύση για μια έρευνα όσον αφορά σε τεχνολογία ή οικονομία, αυτός/αυτή θα πρέπει επιπροσθέτως να παρουσιάσει αυτήν την προσφορά στην BASF. 3. Ημερομηνία Παράδοσης, Μερική Παράδοση/Μερική Παροχή Υπηρεσιών 3.1 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ημερομηνία παράδοσης που έχει συμφωνηθεί. Η τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης συμπεριλαμβάνει την παράδοση των αγαθών χωρίς ελαττώματα στην BASF εντός του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα έγγραφα μεταφοράς στην διεύθυνση που προσδιορίζεται στην παραγγελία («σημείο παράδοσης»). Αν η BASF και ο Προμηθευτής έχουν συμφωνήσει σε μια παράδοση που συμπεριλαμβάνει συναρμολόγηση/υπηρεσίες, η παράδοση των αγαθών, τα οποία δεν φέρουν ελαττώματα, θα θεωρηθεί ότι έγινε στον χρόνο κατά τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση/υπηρεσία, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί. Αν η παραλαβή ορίζεται από τη νομοθεσία ή έχει συμφωνηθεί σε ένα συμβόλαιο, το χρονικό σημείο που έχει οριστεί για την παραλαβή θα πρέπει να τηρηθεί. Παραδόσεις εκ των προτέρων/παροχή υπηρεσιών ή μερικές παραδόσεις/μερική παροχή υπηρεσιών προϋποθέτουν προηγούμενη συμφωνία από πλευράς της BASF. 3.2 Μόλις ο Προμηθευτής αναγνωρίσει ότι αυτός/αυτή δεν δύναται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις είτε μερικώς είτε πλήρως ή εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου, αυτός/αυτή πρέπει να το αναφέρει στην BASF γραπτώς χωρίς δισταγμό. Αυτός/Αυτή πρέπει να δηλώσει τον (τους) λόγο (λόγους) γι αυτή την καθυστέρηση και την προβλεπόμενη καθυστέρηση στην παράδοση. Η εκτός όρων αποδοχή μιας καθυστερημένης (μερικής) παράδοσης/ (μερικής) παροχής υπηρεσιών δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο παραίτηση της BASF από οποιαδήποτε δικαιώματα έχει σχετικά με την καθυστερημένη (μερική) παράδοση/ (μερική) παροχή υπηρεσιών. 3.3 Ο Προμηθευτής πρέπει να ζητήσει τα απαιτούμενα έγγραφα που προετοιμάζονται από την BASF, προκειμένου να εκτελέσει την παραγγελία στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 4. Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον Κατά την εκπλήρωση ενός συμβολαίου, είναι καθήκον του Προμηθευτή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και προστασία του περιβάλλοντος που ορίζονται από την BASF και τα οποία ορίζονται από την παραγγελία αγοράς. 5. Ποιότητα 5.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πραγματοποιεί και να διατηρεί αποτελεσματικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και, αν αυτό ζητηθεί, να το επιδεικνύει στην BASF. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το DIN ISO 9000 ff. ή ένα αντίστοιχης φύσης κατά την απαίτηση της BASF. Η BASF έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, είτε μόνη της είτε μέσω τρίτων φορέων που έχουν διοριστεί από την BASF. 5.2 Οποιεσδήποτε μεταβολές στα αγαθά ή τις υπηρεσίες προς παράδοση απαιτούν προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από πλευράς της BASF. 6. Έλεγχος και Επιθεώρηση κατά την Διαδικασία της Τήρησης του Συμβολαίου 6.1 Η BASF έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιουσδήποτε ελέγχους ή οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις καθώς το συμβόλαιο τηρείται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Η BASF νομιμοποιείται να επισκέπτεται τις εργασίες του Προμηθευτή γι αυτόν τον διακηρυγμένο στόχο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης κατόπιν ειδοποίησης. Ο Προμηθευτής και η BASF θα πρέπει να ανταποκριθούν στις δαπάνες που προκύπτουν για τον καθένα κατά την επιθεώρηση ή τον έλεγχο. 6.2 Τόσο οι επιθεωρήσεις/έλεγχοι όσο και η παρουσίαση του αρχείου δεν έχουν καμία επίπτωση στα συμβατικά ή τα νόμιμα δικαιώματα της BASF όσον αφορά στην αποδοχή ή στα λάθη. 7. Χρήση Υπεργολάβων Οι τρίτοι φορείς (συγκεκριμένα οι υπεργολάβοι) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ανταλλαχθούν με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF. Αν ο Προμηθευτής προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για να εκπληρώσει το συμβόλαιο από την αρχή, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την BASF γι αυτό όταν υποβάλλει την προσφορά του/της. 8. Μεταφορά, Συσκευασία, Μετάθεση 8.1 Η παράδοση γίνεται σε συνθήκες DDU (Παραδοτέο Με Ανεξόφλητους Δασμούς, Incoterms 2000) στο σημείο παράδοσης. Η παράδοση θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο αντίγραφα του δελτίου παράδοσης, του δελτίου αποστολής και των πιστοποιητικών ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα (δηλαδή, τα πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές). Οι ακόλουθες λεπτομέρειες πρέπει να δίνονται σε όλα τα έγγραφα μεταφοράς, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, αν είναι γνωστές: αριθμός παραγγελίας, μεικτό και καθαρό βάρος, αριθμός συσκευασμένων τεμαχίων και τύπος συσκευασίας (αναλώσιμη/ επαναχρησιμοποιήσιμη), ημερομηνία παραγωγής και σημείο παράδοσης (σημείο εκφόρτωσης) και αποδέκτης των αγαθών. Για έργα, ο συνολικός αριθμός εργασιών και η εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να δίνεται επίσης. 8.2 Για εισαγωγές από τρίτες χώρες, τα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να προσδιορίζουν αν η παράδοση θα γίνει με πληρωμένους ή απλήρωτους δασμούς. Αν τα αγαθά παραδίδονται με απλήρωτους δασμούς, ο Προμηθευτής πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα του τελωνείου στην BASF: Έγγραφο αποστολής Τ1, έγγραφα μεταφοράς, τιμολόγιο τελωνείου, preference documents such as Form A, EUR.1, A.TR, αλλά και πιστοποιητικό προέλευσης. 1 από 5 Μάιος 2012

2 Αν τα αγαθά παραδίδονται με πληρωμένους δασμούς, πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη της εξόφλησης του τελωνείου μαζί με τα έγγραφα μεταφοράς (αριθμός ATC, αριθμός τιμολογίου). 8.3 Ο Προμηθευτής πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα της BASF κατά την παράδοση. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο Προμηθευτής είναι υπόλογος για την οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω ακατάλληλης συσκευασίας. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να συλλέγει, κατά την απαίτηση της BASF, οποιαδήποτε επιπλέον συσκευασία προκύπτει, συσκευασία μεταφοράς και πώλησης στο σημείο παράδοσης ή να αναθέτει την εργασία συλλογής σε έναν τρίτο φορέα. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη συσκευασία, σήμανση και αποστολή επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις. Ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να παραδίδεται στην BASF στην εθνική γλώσσα της χώρας αποδέκτη σύμφωνα με το Άρθρο 31 του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικού με την καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση (στο εξής «Κανονισμοί REACH») των επικίνδυνων προϊόντων αλλά και των μη καταχωρημένων ως επικίνδυνων προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά σε μια περιεκτικότητα υψηλότερη του 1%. 8.4 Μέχρι την κανονική παράδοση των αγαθών, όπως προσδιορίζεται στο συμβόλαιο, καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 8.1 και 8.2 στο σημείο αναφοράς, ο Προμηθευτής θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας λόγω ατυχήματος ή αλλοίωσης. Αν έχει συμφωνηθεί μια παράδοση συμπεριλαμβανομένης εγκατάστασης/ συναρμολόγησης/ υπηρεσίας, ο κίνδυνος απώλειας μετατίθεται στην BASF μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης συναρμολόγησης/ υπηρεσίας στην κατάλληλη μορφή και ακολούθως της παράδοσης των αγαθών. Αν η αποδοχή ορίζεται από τη νομοθεσία ή από συμβόλαιο, οι προθεσμίες της αποδοχής θα πρέπει να προσδιοριστούν από αμφότερες τις πλευρές κατά την γραπτή απαίτηση του Προμηθευτή. Το αποτέλεσμα της αποδοχής θα πρέπει να καταγραφεί σε ένα πιστοποιητικό αποδοχής. Ο κίνδυνος δεν θα πρέπει να μετατεθεί προτού μια επιτυχημένη αποδοχή έχει επιβεβαιωθεί από την BASF στο πιστοποιητικό αποδοχής. Η αποδοχή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο, οπωσδήποτε όχι μέσω επιθεωρήσεων, ειδικών αναφορών, πιστοποιητικών ή αρχείων εργασιών. Η εξόφληση των τιμολογίων δεν είναι ένδειξη αποδοχής. 9. Προέλευση Αγαθών 9.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό προέλευσης σχετικό με την πηγή των αγαθών κατά την απαίτηση της BASF. 9.2 Τα αγαθά πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί της προέλευσης των αγαθών σύμφωνα με τις συμφωνίες προτίμησης της ΕΚ, στο βαθμό που η παράδοση είναι στα πλαίσια του εμπορίου προτίμησης. 10. Συνθήκες Παράδοσης/ Υπηρεσιών, Ενστάσεις Ποιότητας, Δικαιώματα στην Περίπτωση Ελαττωμάτων 10.1 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να παραδώσει αγαθά και υπηρεσίες χωρίς ελαττώματα και, επιπλέον, να διασφαλίσει ότι τα εγγυημένα χαρακτηριστικά υφίστανται. Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες παραδίδονται από εξειδικευμένο προσωπικό και πληρούν τα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα όπως και τα κοινώς πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα για την ασφάλεια, ιατρική και υγιεινή κατά την εργασία. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες προς παράδοση θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ειδικότερα δε τις νομικές και διοικητικές διατάξεις, τις φορολογικές διατάξεις, τις διατάξεις κοινωνικής ασφάλειας, αλλά και τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αν τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις αποτελούν είδη προς παράδοση, αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τις ειδικές συνθήκες ασφαλείας που ισχύουν για τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα υλικά που τα αγαθά περιέχουν έχουν προ-καταχωρηθεί, καταχωρηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις των κανονισμών REACH. Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα καθήκοντα που αφορούν τους προμηθευτές (κατά το Άρθρο 3 αρ. 32 REACH) πρέπει να εκπληρωθούν όπως ορίζεται στο REACH σχετικά με την παράδοση των αγαθών Η BASF θα πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε εμφανές ελάττωμα στον Προμηθευτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αποδοχή των αγαθών στο σημείο παράδοσης. Οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αναγνωρίσιμα σε ύστερο χρόνο θα πρέπει να αναφέρονται από την BASF εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ταυτοποίησή τους. Η ημερομηνία αποστολής αυτής της ειδοποίησης στον Προμηθευτή θα είναι καθοριστική για την τήρηση του όρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει ενστάσεις σε περιπτώσεις καθυστερημένης αναφοράς ελαττωμάτων Στην περίπτωση ελαττωμάτων, η BASF έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποκατάσταση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η μέθοδος αποκατάστασης θα είναι στην ευχέρεια της BASF. Για τον σκοπό της αποκατάστασης, τα αγαθά θα διατεθούν στον Προμηθευτή είτε στο σημείο παράδοσης είτε στην τοποθεσία που τα αγαθά ήταν όταν αναγνωρίστηκαν τα ελαττώματα, σύμφωνα με την προτίμηση της BASF. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να φέρει το κόστος που προκύπτει από την αποκατάσταση. Κατά την αποκατάσταση, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να τηρήσει τις προϋποθέσεις της εταιρίας της BASF. Αν (i) η αποκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, (ii) η αποκατάσταση απέτυχε, ή (iii) δεν ήταν απαραίτητο να τεθεί ένα χρονικό όριο για την αποκατάσταση, η BASF θα δικαιούται να εγείρει απαίτηση για περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα στην περίπτωση ελαττωμάτων Αν (i) ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει το καθήκον του να διορθώσει τα ελαττώματα όπως προβλέπεται χωρίς να αρνείται δικαιωματικά να παρέχει λύση, (ii) ο Προμηθευτής σοβαρά και αμετάκλητα αρνείται να προβεί σε αποκατάσταση, (iii) η αποκατάσταση απέτυχε, (iν) υπάρχουν φόβοι απώλειας της χρησιμότητας των αγαθών, ή (ν) η αποκατάσταση δεν μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω για άλλους λόγους, η BASF έχει το δικαίωμα να διορθώσει τα ελαττώματα η ίδια με κόστος και ευθύνη που βαραίνει τον Αντισυμβαλλόμενο, ή να επιτρέψει αυτές οι εργασίες να ανατεθούν σε τρίτους φορείς. Η BASF διατηρεί το δικαίωμα, σε αυτήν την περίπτωση, να απαιτήσει αποζημίωση από τον Προμηθευτή για τα απαιτούμενα μέτρα. Οι νομικές διατάξεις εφαρμόζονται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Τα υπόλοιπα δικαιώματα της BASF από την ευθύνη για ελαττώματα ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις παραμένουν ως έχουν Οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στην εγγύηση έχουν χρονικό όριο τριάντα (30) μηνών από την μετάθεση του κινδύνου, εκτός αν ορίζεται ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα ισχύος από την νομοθεσία. Η διατήρηση του δικαιώματος έγερσης απαιτήσεων υπό εγγύηση από την BASF τίθεται σε ισχύ μόνο αν αυτές ρητώς υποβληθούν γραπτά. 11. Παραβίαση Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 2 από 5 Μάιος 2012

3 Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι η παράδοση και/ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η περαιτέρω χρήση σύμφωνα με το συμβόλαιο, δεν παραβιάζει κανένα νόμο σχετικό με την πατέντα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων φορέων. Παρά τις νόμιμες απαιτήσεις, ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποζημιώσει την BASF από τις απαιτήσεις τρίτων φορέων στις οποίες η BASF θα θεωρηθεί υπόλογος για παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Ο Προμηθευτής θα φέρει το κόστος των οποιωνδήποτε παραβόλων αδειοδότησης, των εξόδων και των παραβόλων που προκύπτουν από την BASF κατά την πρόληψη ή την αποζημίωση παραβιάσεων σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 12. Κυρώσεις Συμβολαίου Αν έχουν συμφωνηθεί κυρώσεις συμβολαίου, η BASF δικαιούται να το απαιτήσει μέχρι να καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. 13. Ασφάλεια 13.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή ασφάλεια ευθύνης για ζημιές για τις οποίες αυτός/αυτή ή οι υπάλληλοι του/της ή εκπρόσωποί του/της για θέματα ευθύνης είναι υπόλογοι. Τα αποδεικτικά στοιχεία περί του ύψους της ασφάλειας για κάθε περιστατικό ζημιάς πρέπει να προσδιοριστούν και να παραδοθούν στην BASF κατά την απαίτησή του. Η ευθύνη του Προμηθευτή, βάσει συμβολαίου και νομοθεσίας, δεν επηρεάζεται από την έκταση και το ύψος που καλύπτει η ασφάλειά του Η BASF θα πρέπει να ασφαλίσει τα αντικείμενα από δάνειο ή ενοικίαση από τον Προμηθευτή για περιπτώσεις ζημιών από φωτιά και έκρηξη. 14. Τιμολόγηση, Πληρωμή 14.1 Οι συμφωνηθείσες τιμές είναι το καθαρό κόστος συν οποιαδήποτε νόμιμα ποσά προκύπτουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια για πραγματοποιηθείσες παραδόσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση προς τις σχετικές νομικές διατάξεις περί τιμολόγησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του φόρου προστιθέμενης αξίας στην οποία υπόκεινται οι τιμολογούμενες παραδόσεις/υπηρεσίες Το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη αριθμό παραγγελίας της BASF και, εφόσον εφαρμόζεται, τον Αριθμό του δελτίου παράδοσης του Προμηθευτή. Τα συμπληρωμένα πιστοποιητικά εργασιών και τα οποιαδήποτε άλλα αρχεία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το τιμολόγιο. Τα τιμολόγια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες της παραγγελίας αγοράς όσον αφορά στα περιγραφόμενα αγαθά, την τιμή, την ποσότητα, την σειρά των αντικειμένων και τους αριθμούς των αντικειμένων. Τα τιμολόγια θα πρέπει να στέλνονται στην διεύθυνση χρέωσης που ορίζεται από την BASF στην παραγγελία αγοράς Η περίοδος εξόφλησης ξεκινά με την έκδοση του τιμολογίου, το οποίο τηρεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, έχει παραληφθεί στην διεύθυνση χρέωσης που έχει δοθεί από την BASF στην παραγγελία αγοράς. Στην περίπτωση αυτόχρέωσης, η περίοδος πληρωμής ξεκινά την ημέρα που εκδίδεται το υπόμνημα πίστωσης. Η πληρωμή πραγματοποιείται και υπόκειται σε επαλήθευση σχετικά με την παρεχόμενη παράδοση/υπηρεσία Η πληρωμή δεν είναι ένδειξη αποδοχής των συνθηκών ή των τιμών και έτσι δεν έχει καμία επίπτωση στα δικαιώματα της BASF όσον αφορά σε πραγματοποιηθείσες παραδόσεις/ παρεχόμενες υπηρεσίες που ήταν διαφορετικές από τις συμφωνηθείσες, στα δικαιώματα της BASF για επιθεώρηση και στο δικαίωμα να βρεθεί λάθος σε ένα τιμολόγιο για άλλους λόγους. 15. Εντολή Παραγγελιών Αγοράς, Μεταφορά, Αλλαγή Επωνυμίας Εταιρίας, Offsetting, Παρακράτηση 15.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που ορίζονται από το συμβόλαιο με την BASF σε τρίτους φορείς μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει την BASF γραπτώς για την μεταφορά του συμβολαίου βάσει του νόμου και οποιαδήποτε μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας του/της χωρίς περαιτέρω αναβολή Η BASF μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά και τις ευθύνες της που ορίζονται από το συμβόλαιο με τον Προμηθευτή στην εταιρία BASF SE, Ludwigshafen (Rhine) ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία. 16. Ακύρωση, Κατάργηση 16.1 Το συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση για δίκαιους λόγους. Οι βάσεις για δίκαιους λόγους είναι, συγκεκριμένα: - Μια σοβαρή παραβίαση καθήκοντος από τον Προμηθευτή η οποία δεν αποκαταστάθηκε στο ορισμένο χρονικό διάστημα που προσδιορίστηκε από την BASF αφότου παραλήφθηκε η γραπτή ένσταση. - Μια αίτηση για διαδικασίες χρεωκοπίας έχει κατατεθεί για την περιουσία του άλλου συμβαλλόμενου, ή αν ο άλλος συμβαλλόμενος είναι αφερέγγυος, αντιμετωπίζει επαπειλούμενη αφερεγγυότητα ή τελεί υπό χρέη. Εναλλακτικά, ο άλλος συμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρου ή ασφαλιστικών εισφορών. - Η αγορά ή χρήση των αγαθών ή της υπηρεσίας είναι ή θα γίνει είτε εντελώς είτε μερικώς ανεπίτρεπτη λόγω νομικών ή επίσημων διατάξεων. Αν η BASF ακυρώσει ένα συμβόλαιο για δίκαιο λόγο και αν δεν μπορεί να διατηρήσει άλλα συμβόλαια εν ισχύ με τον Προμηθευτή στις ίδιες βάσεις για δίκαιους λόγους, η BASF έχει το δικαίωμα να ακυρώσει άλλα συμβόλαια που ισχύουν κατά το χρόνο ακύρωσης και συμβόλαια που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κατ αναλογία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε απαίτηση για ζημιές, αποζημίωση των εξόδων ή αμοιβή Στην περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στην BASF όλα τα έγγραφα, τα αρχεία τα σχέδια ή τα προσχέδια που απέκτησε στο πλαίσιο του συμβολαίου και/ή για τον σκοπό της εκπλήρωσης ή εξαιτίας του συμβολαίου χωρίς περαιτέρω αναβολή Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν ομοίως για την περίπτωση της κατάργησης. 17. Απαλλαγή του Καθήκοντος του Προμηθευτή σε Περίπτωση Ακύρωσης Συμβολαίου Στην περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, ο Προμηθευτής πρέπει να παραστεί στην αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση των εγκαταστάσεών του, των εργαλείων και του εξοπλισμού του χωρίς αναβολή με δικά του έξοδα άσχετα από τους λόγους της ακύρωσης. Οποιαδήποτε απόβλητα ή υπολείμματα παραχθούν από τις εργασίες του Προμηθευτή πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και να απορριφθούν με κατάλληλο τρόπο από τον Προμηθευτή με δικά του έξοδα. Αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του, η BASF μπορεί να αναλάβει η ίδια τις εργασίες ή να το αναθέσει σε τρίτο φορέα και να χρεώσει τα έξοδα που προκύψουν στον Προμηθευτή αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 3 από 5 Μάιος 2012

4 ακόμη και μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 18. Έγγραφα, Εμπιστευτικότητα, Δικαιώματα Χρήσης 18.1 Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να υποβάλει στην BASF οποιαδήποτε σχέδια, υπολογισμούς ή άλλα έγγραφα που του οφείλει στις συμφωνηθείσες ποσότητες σε εύλογο χρόνο, έτσι ώστε να μην ξεπεράσει τον χρόνο ολοκλήρωσης του συμβολαίου Η αξιολόγηση των εγγράφων από την BASF δεν έχει καμία επίπτωση στις ευθύνες του Προμηθευτή Οποιαδήποτε μοντέλα, σχέδια, δεδομένα, υλικά και άλλα έγγραφα που παρέχονται στον Προμηθευτή από την BASF (από εδώ και στο εξής «Δεδομένα BASF») παραμένουν στην ιδιοκτησία της BASF και πρέπει να επιστραφούν στην BASF κατά την απαίτησή της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει τα Δεδομένα BASF. Ο Προμηθευτής πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της BASF στα Δεδομένα BASF Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις τεχνικές, επιστημονικές, εμπορικές και άλλες πληροφορίες που θα λάβει είτε άμεσα είτε έμμεσα στα πλαίσια του συμβολαίου, ιδιαιτέρως τις πληροφορίες που δίνονται στα Δεδομένα BASF (από εδώ και στο εξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς, να τις μετατρέψει σε αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να τις μεταφέρει ή να τις καταστήσει προσβάσιμες σε τρίτους φορείς με οποιονδήποτε τρόπο, ή να τις χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό άλλον από την εκπλήρωση του συμβολαίου. Αυτή η υποχρέωση θα αποτελέσει βάση για απαιτήσεις εμπιστευτικότητας με χαρακτήρα νομικό, διοικητικό ή επίσημο. Η προαναφερόμενη υποχρέωση εμπιστευτικότητας βρίσκει επίσης εφαρμογή και μετά τη λήξη του συμβολαίου. Αυτή η απαίτηση για εμπιστευτικότητα δεν θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο Προμηθευτής απέκτησε νόμιμα πριν την γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών από πλευράς της BASF, ή που είναι νόμιμα γνωστές στο κοινό ή που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από έναν τρίτο φορέα. Επίσης, εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση για εμπιστευτικότητα οποιεσδήποτε πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε πρόσωπα που δεσμεύονται με νομικές υποχρεώσεις για εμπιστευτικότητα, καθώς ο Προμηθευτής δεν θα αποδεσμεύσει τέτοια πρόσωπα από την υποχρέωση τους για εμπιστευτικότητα. Το βάρος της απόδειξης τέτοιας εξαίρεσης αφορά στον Αντισυμβαλλόμενο. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του και οι αντιπρόσωποί του, τους οποίους αφορά αυτή η συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεσμεύονται για αυτήν την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους όρους που τίθενται σε αυτούς τους Όρους Αγορών μέσω κατάλληλων έγγραφων συμφωνιών, επίσης. Κατ απαίτηση, ο Προμηθευτής θα πρέπει να επιδεικνύει γραπτώς στην BASF την συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα και προφυλάξεις να προστατεύσει αποτελεσματικά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που απέκτησε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από απώλεια ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα την δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων απαιτούμενων προφυλάξεων πρόσβασης και εισόδου σε εγκαταστάσεις, αποθήκες, συστήματα IT, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλων πληροφοριών, ειδικά αυτών που φέρουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης να πληροφορηθούν και να λάβουν οδηγίες τα πρόσωπα αυτά που έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο. Ο Προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την BASF, στην περίπτωση που έχουν χαθεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες και/ή αν απέκτησαν πρόσβαση σε αυτές μη εξουσιοδοτημένοι φορείς Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει στην BASF ελεύθερα μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης για τα οποία δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στον χώρο, το περιεχόμενο και τον χρόνο για όλα τα σχέδια, σχεδιαγραφήματα, γραφήματα, υπολογισμούς και άλλα έγγραφα που είναι σχετικά με το συμβόλαιο σε όλες τις γνωστές μορφές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μέσων και μέσων Διαδικτύου που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, εικόνας και ήχου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον Προμηθευτή ή από τρίτους φορείς (από εδώ και στο εξής «αποτελέσματα εργασίας»). Η BASF έχει το δικαίωμα συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και διανείμει αυτά τα αποτελέσματα εργασίας κατά πλήρως ή τμηματικά, αλλά και να τα τροποποιήσει, να τα αναθεωρήσει ή να αναθέσει τις προαναφερόμενες εργασίες σε τρίτους φορείς. Η BASF έχει επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσει σε τρίτους φορείς τα ίδια πλήρη δικαιώματα χρήσης τέτοιων αποτελεσμάτων εργασίας, πλήρως ή τμηματικά, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε ενδιάμεσων μεταβολών και αναθεωρήσεων. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει στην BASF το δικαίωμα χρήσης για αποτελέσματα εργασίας στο προαναφερόμενο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών χρήσεων που δεν ήταν γνωστές κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Οι νομικές διατάξεις θα πρέπει να βρουν εφαρμογή σε αυτό το πλαίσιο. 19. Αποθήκευση και Αξιολόγηση των Εγγράφων Η BASF έχει το δικαίωμα για τους δικούς της σκοπούς - να θεωρεί και να δημιουργεί αντίγραφα ή να αναπαράγει όλα τα έγγραφα που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης. Το δικαίωμα αυτό παραμένει σε ισχύ για την περίοδο φύλαξης που ορίζεται από την νομοθεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής ή παράδοσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια κατά τις αξιολογήσεις. Στο βαθμό που αυτά τα έγγραφα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως εσωτερικούς υπολογισμούς της εταιρίας, συμφωνίες ή εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με συνεργάτες της επιχείρησης και/ή υπάλληλους, τα δικαιώματα θεώρησης της BASF αποκλείονται. 20. Περιβαλλοντικά, Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα Η BASF δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε συμφωνία με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και συμμορφώνεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Η BASF έχει περιγράψει και καταγράψει την κατανόησή της και την εφαρμογή αυτών των προτύπων στις Αξίες και Αρχές (http://www.basf.com/values) και στον Κώδικα Συμπεριφοράς (http://www.basf.com/code-of-conduct). Η BASF έχει τις ανάλογες προσδοκίες από τον Προμηθευτή ότι θα συμμορφωθεί με τα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Αν η BASF ανακαλύψει ότι ο Προμηθευτής παραβιάζει αυτά τα πρότυπα, η BASF διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο χωρίς ειδοποίηση, αν είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Επιπλέον, η BASF απαιτεί ότι ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι και οι υπαγόμενοι σε αυτούς υπεργολάβοι τηρούν ομοίως αυτά τα πρότυπα. 4 από 5 Μάιος 2012

5 21. Απαγόρευση Δημοσιοποίησης, Ρήτρα Severability Νόμος υπό Εφαρμογή, Πλαίσιο Δικαιοδοσίας 21.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να αναφέρεται στην επιχειρηματική του σχέση με την BASF μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF Η ακύρωση ή η μη εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή τμήματος ενός όρου αυτού του συμβολαίου δεν θα έχει επίπτωση στην συνέχιση της ισχύος ολόκληρου του συμβολαίου Η συμβατική σχέση υπόκειται στο ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από ή συνδέεται με την συμβατική σχέση θα πρέπει να διακανονιστεί από το Δικαστήριο που είναι λειτουργικά αρμόδιο για το εγκεκριμένο γραφείο της BASF. Οι διεργασίες θα πρέπει να γίνουν στην ελληνική γλώσσα. 5 από 5 Μάιος 2012

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα