Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 2010 Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 1. Γενικοί Όροι 1.1 Οι όροι αγορών της BASF είναι μέρος του συμβολαίου ανάμεσα στην BASF και τον Προμηθευτή και θα έχουν εφαρμογή εάν και στο βαθμό που δεν έχουν συμφωνηθεί άλλοι όροι για μια μεμονωμένη παραγγελία. Οι όροι επιχείρησης του Προμηθευτή ισχύουν μόνο και εφόσον η γραπτή συμφωνία της BASF έχει παραληφθεί με την δήλωση της άμεσης αποδοχής των όρων επιχείρησης του Προμηθευτή. Συγκεκριμένα, οποιεσδήποτε αναφορές της BASF σε ανταπόκριση του Προμηθευτή που περιέχουν ή αναφέρονται στους όρους επιχείρησης του Προμηθευτή δεν συνεπάγονται την αποδοχή από την BASF αυτών των όρων επιχείρησης. 1.2 Αυτοί οι Όροι Αγορών θα παραμείνουν σε ισχύ αν η BASF αποδεχτεί αγαθά/υπηρεσίες με την πλήρη επίγνωση των οποιωνδήποτε όρων επιχείρησης του Προμηθευτή που παρεκκλίνουν ή συγκρούονται με αυτούς τους Όρους Αγορών. 2. Δημοπρασία 2.1 Δημοπρασίες και προσφορές τιμών δεν θα αμείβονται και δεν θα αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς της BASF. 2.2 Η προσφορά του Πλειοδότη θα συμφωνεί με την έρευνα και αυτός/αυτή θα πρέπει να αναφέρουν οποιεσδήποτε ανακολουθίες. Αν ο Πλειοδότης έχει μια καλύτερη λύση για μια έρευνα όσον αφορά σε τεχνολογία ή οικονομία, αυτός/αυτή θα πρέπει επιπροσθέτως να παρουσιάσει αυτήν την προσφορά στην BASF. 3. Ημερομηνία Παράδοσης, Μερική Παράδοση/Μερική Παροχή Υπηρεσιών 3.1 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ημερομηνία παράδοσης που έχει συμφωνηθεί. Η τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης συμπεριλαμβάνει την παράδοση των αγαθών χωρίς ελαττώματα στην BASF εντός του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα έγγραφα μεταφοράς στην διεύθυνση που προσδιορίζεται στην παραγγελία («σημείο παράδοσης»). Αν η BASF και ο Προμηθευτής έχουν συμφωνήσει σε μια παράδοση που συμπεριλαμβάνει συναρμολόγηση/υπηρεσίες, η παράδοση των αγαθών, τα οποία δεν φέρουν ελαττώματα, θα θεωρηθεί ότι έγινε στον χρόνο κατά τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση/υπηρεσία, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί. Αν η παραλαβή ορίζεται από τη νομοθεσία ή έχει συμφωνηθεί σε ένα συμβόλαιο, το χρονικό σημείο που έχει οριστεί για την παραλαβή θα πρέπει να τηρηθεί. Παραδόσεις εκ των προτέρων/παροχή υπηρεσιών ή μερικές παραδόσεις/μερική παροχή υπηρεσιών προϋποθέτουν προηγούμενη συμφωνία από πλευράς της BASF. 3.2 Μόλις ο Προμηθευτής αναγνωρίσει ότι αυτός/αυτή δεν δύναται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις είτε μερικώς είτε πλήρως ή εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου, αυτός/αυτή πρέπει να το αναφέρει στην BASF γραπτώς χωρίς δισταγμό. Αυτός/Αυτή πρέπει να δηλώσει τον (τους) λόγο (λόγους) γι αυτή την καθυστέρηση και την προβλεπόμενη καθυστέρηση στην παράδοση. Η εκτός όρων αποδοχή μιας καθυστερημένης (μερικής) παράδοσης/ (μερικής) παροχής υπηρεσιών δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο παραίτηση της BASF από οποιαδήποτε δικαιώματα έχει σχετικά με την καθυστερημένη (μερική) παράδοση/ (μερική) παροχή υπηρεσιών. 3.3 Ο Προμηθευτής πρέπει να ζητήσει τα απαιτούμενα έγγραφα που προετοιμάζονται από την BASF, προκειμένου να εκτελέσει την παραγγελία στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 4. Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον Κατά την εκπλήρωση ενός συμβολαίου, είναι καθήκον του Προμηθευτή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και προστασία του περιβάλλοντος που ορίζονται από την BASF και τα οποία ορίζονται από την παραγγελία αγοράς. 5. Ποιότητα 5.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πραγματοποιεί και να διατηρεί αποτελεσματικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και, αν αυτό ζητηθεί, να το επιδεικνύει στην BASF. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το DIN ISO 9000 ff. ή ένα αντίστοιχης φύσης κατά την απαίτηση της BASF. Η BASF έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, είτε μόνη της είτε μέσω τρίτων φορέων που έχουν διοριστεί από την BASF. 5.2 Οποιεσδήποτε μεταβολές στα αγαθά ή τις υπηρεσίες προς παράδοση απαιτούν προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από πλευράς της BASF. 6. Έλεγχος και Επιθεώρηση κατά την Διαδικασία της Τήρησης του Συμβολαίου 6.1 Η BASF έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιουσδήποτε ελέγχους ή οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις καθώς το συμβόλαιο τηρείται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Η BASF νομιμοποιείται να επισκέπτεται τις εργασίες του Προμηθευτή γι αυτόν τον διακηρυγμένο στόχο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης κατόπιν ειδοποίησης. Ο Προμηθευτής και η BASF θα πρέπει να ανταποκριθούν στις δαπάνες που προκύπτουν για τον καθένα κατά την επιθεώρηση ή τον έλεγχο. 6.2 Τόσο οι επιθεωρήσεις/έλεγχοι όσο και η παρουσίαση του αρχείου δεν έχουν καμία επίπτωση στα συμβατικά ή τα νόμιμα δικαιώματα της BASF όσον αφορά στην αποδοχή ή στα λάθη. 7. Χρήση Υπεργολάβων Οι τρίτοι φορείς (συγκεκριμένα οι υπεργολάβοι) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ανταλλαχθούν με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF. Αν ο Προμηθευτής προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για να εκπληρώσει το συμβόλαιο από την αρχή, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την BASF γι αυτό όταν υποβάλλει την προσφορά του/της. 8. Μεταφορά, Συσκευασία, Μετάθεση 8.1 Η παράδοση γίνεται σε συνθήκες DDU (Παραδοτέο Με Ανεξόφλητους Δασμούς, Incoterms 2000) στο σημείο παράδοσης. Η παράδοση θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο αντίγραφα του δελτίου παράδοσης, του δελτίου αποστολής και των πιστοποιητικών ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα (δηλαδή, τα πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές). Οι ακόλουθες λεπτομέρειες πρέπει να δίνονται σε όλα τα έγγραφα μεταφοράς, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, αν είναι γνωστές: αριθμός παραγγελίας, μεικτό και καθαρό βάρος, αριθμός συσκευασμένων τεμαχίων και τύπος συσκευασίας (αναλώσιμη/ επαναχρησιμοποιήσιμη), ημερομηνία παραγωγής και σημείο παράδοσης (σημείο εκφόρτωσης) και αποδέκτης των αγαθών. Για έργα, ο συνολικός αριθμός εργασιών και η εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να δίνεται επίσης. 8.2 Για εισαγωγές από τρίτες χώρες, τα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να προσδιορίζουν αν η παράδοση θα γίνει με πληρωμένους ή απλήρωτους δασμούς. Αν τα αγαθά παραδίδονται με απλήρωτους δασμούς, ο Προμηθευτής πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα του τελωνείου στην BASF: Έγγραφο αποστολής Τ1, έγγραφα μεταφοράς, τιμολόγιο τελωνείου, preference documents such as Form A, EUR.1, A.TR, αλλά και πιστοποιητικό προέλευσης. 1 από 5 Μάιος 2012

2 Αν τα αγαθά παραδίδονται με πληρωμένους δασμούς, πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη της εξόφλησης του τελωνείου μαζί με τα έγγραφα μεταφοράς (αριθμός ATC, αριθμός τιμολογίου). 8.3 Ο Προμηθευτής πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα της BASF κατά την παράδοση. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο Προμηθευτής είναι υπόλογος για την οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω ακατάλληλης συσκευασίας. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να συλλέγει, κατά την απαίτηση της BASF, οποιαδήποτε επιπλέον συσκευασία προκύπτει, συσκευασία μεταφοράς και πώλησης στο σημείο παράδοσης ή να αναθέτει την εργασία συλλογής σε έναν τρίτο φορέα. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη συσκευασία, σήμανση και αποστολή επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις. Ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να παραδίδεται στην BASF στην εθνική γλώσσα της χώρας αποδέκτη σύμφωνα με το Άρθρο 31 του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικού με την καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση (στο εξής «Κανονισμοί REACH») των επικίνδυνων προϊόντων αλλά και των μη καταχωρημένων ως επικίνδυνων προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά σε μια περιεκτικότητα υψηλότερη του 1%. 8.4 Μέχρι την κανονική παράδοση των αγαθών, όπως προσδιορίζεται στο συμβόλαιο, καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 8.1 και 8.2 στο σημείο αναφοράς, ο Προμηθευτής θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας λόγω ατυχήματος ή αλλοίωσης. Αν έχει συμφωνηθεί μια παράδοση συμπεριλαμβανομένης εγκατάστασης/ συναρμολόγησης/ υπηρεσίας, ο κίνδυνος απώλειας μετατίθεται στην BASF μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης συναρμολόγησης/ υπηρεσίας στην κατάλληλη μορφή και ακολούθως της παράδοσης των αγαθών. Αν η αποδοχή ορίζεται από τη νομοθεσία ή από συμβόλαιο, οι προθεσμίες της αποδοχής θα πρέπει να προσδιοριστούν από αμφότερες τις πλευρές κατά την γραπτή απαίτηση του Προμηθευτή. Το αποτέλεσμα της αποδοχής θα πρέπει να καταγραφεί σε ένα πιστοποιητικό αποδοχής. Ο κίνδυνος δεν θα πρέπει να μετατεθεί προτού μια επιτυχημένη αποδοχή έχει επιβεβαιωθεί από την BASF στο πιστοποιητικό αποδοχής. Η αποδοχή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο, οπωσδήποτε όχι μέσω επιθεωρήσεων, ειδικών αναφορών, πιστοποιητικών ή αρχείων εργασιών. Η εξόφληση των τιμολογίων δεν είναι ένδειξη αποδοχής. 9. Προέλευση Αγαθών 9.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό προέλευσης σχετικό με την πηγή των αγαθών κατά την απαίτηση της BASF. 9.2 Τα αγαθά πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί της προέλευσης των αγαθών σύμφωνα με τις συμφωνίες προτίμησης της ΕΚ, στο βαθμό που η παράδοση είναι στα πλαίσια του εμπορίου προτίμησης. 10. Συνθήκες Παράδοσης/ Υπηρεσιών, Ενστάσεις Ποιότητας, Δικαιώματα στην Περίπτωση Ελαττωμάτων 10.1 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να παραδώσει αγαθά και υπηρεσίες χωρίς ελαττώματα και, επιπλέον, να διασφαλίσει ότι τα εγγυημένα χαρακτηριστικά υφίστανται. Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες παραδίδονται από εξειδικευμένο προσωπικό και πληρούν τα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα όπως και τα κοινώς πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα για την ασφάλεια, ιατρική και υγιεινή κατά την εργασία. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες προς παράδοση θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ειδικότερα δε τις νομικές και διοικητικές διατάξεις, τις φορολογικές διατάξεις, τις διατάξεις κοινωνικής ασφάλειας, αλλά και τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αν τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις αποτελούν είδη προς παράδοση, αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τις ειδικές συνθήκες ασφαλείας που ισχύουν για τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα υλικά που τα αγαθά περιέχουν έχουν προ-καταχωρηθεί, καταχωρηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις των κανονισμών REACH. Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα καθήκοντα που αφορούν τους προμηθευτές (κατά το Άρθρο 3 αρ. 32 REACH) πρέπει να εκπληρωθούν όπως ορίζεται στο REACH σχετικά με την παράδοση των αγαθών Η BASF θα πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε εμφανές ελάττωμα στον Προμηθευτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αποδοχή των αγαθών στο σημείο παράδοσης. Οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αναγνωρίσιμα σε ύστερο χρόνο θα πρέπει να αναφέρονται από την BASF εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ταυτοποίησή τους. Η ημερομηνία αποστολής αυτής της ειδοποίησης στον Προμηθευτή θα είναι καθοριστική για την τήρηση του όρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει ενστάσεις σε περιπτώσεις καθυστερημένης αναφοράς ελαττωμάτων Στην περίπτωση ελαττωμάτων, η BASF έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποκατάσταση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η μέθοδος αποκατάστασης θα είναι στην ευχέρεια της BASF. Για τον σκοπό της αποκατάστασης, τα αγαθά θα διατεθούν στον Προμηθευτή είτε στο σημείο παράδοσης είτε στην τοποθεσία που τα αγαθά ήταν όταν αναγνωρίστηκαν τα ελαττώματα, σύμφωνα με την προτίμηση της BASF. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να φέρει το κόστος που προκύπτει από την αποκατάσταση. Κατά την αποκατάσταση, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να τηρήσει τις προϋποθέσεις της εταιρίας της BASF. Αν (i) η αποκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, (ii) η αποκατάσταση απέτυχε, ή (iii) δεν ήταν απαραίτητο να τεθεί ένα χρονικό όριο για την αποκατάσταση, η BASF θα δικαιούται να εγείρει απαίτηση για περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα στην περίπτωση ελαττωμάτων Αν (i) ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει το καθήκον του να διορθώσει τα ελαττώματα όπως προβλέπεται χωρίς να αρνείται δικαιωματικά να παρέχει λύση, (ii) ο Προμηθευτής σοβαρά και αμετάκλητα αρνείται να προβεί σε αποκατάσταση, (iii) η αποκατάσταση απέτυχε, (iν) υπάρχουν φόβοι απώλειας της χρησιμότητας των αγαθών, ή (ν) η αποκατάσταση δεν μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω για άλλους λόγους, η BASF έχει το δικαίωμα να διορθώσει τα ελαττώματα η ίδια με κόστος και ευθύνη που βαραίνει τον Αντισυμβαλλόμενο, ή να επιτρέψει αυτές οι εργασίες να ανατεθούν σε τρίτους φορείς. Η BASF διατηρεί το δικαίωμα, σε αυτήν την περίπτωση, να απαιτήσει αποζημίωση από τον Προμηθευτή για τα απαιτούμενα μέτρα. Οι νομικές διατάξεις εφαρμόζονται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Τα υπόλοιπα δικαιώματα της BASF από την ευθύνη για ελαττώματα ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις παραμένουν ως έχουν Οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στην εγγύηση έχουν χρονικό όριο τριάντα (30) μηνών από την μετάθεση του κινδύνου, εκτός αν ορίζεται ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα ισχύος από την νομοθεσία. Η διατήρηση του δικαιώματος έγερσης απαιτήσεων υπό εγγύηση από την BASF τίθεται σε ισχύ μόνο αν αυτές ρητώς υποβληθούν γραπτά. 11. Παραβίαση Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 2 από 5 Μάιος 2012

3 Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι η παράδοση και/ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η περαιτέρω χρήση σύμφωνα με το συμβόλαιο, δεν παραβιάζει κανένα νόμο σχετικό με την πατέντα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων φορέων. Παρά τις νόμιμες απαιτήσεις, ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποζημιώσει την BASF από τις απαιτήσεις τρίτων φορέων στις οποίες η BASF θα θεωρηθεί υπόλογος για παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Ο Προμηθευτής θα φέρει το κόστος των οποιωνδήποτε παραβόλων αδειοδότησης, των εξόδων και των παραβόλων που προκύπτουν από την BASF κατά την πρόληψη ή την αποζημίωση παραβιάσεων σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 12. Κυρώσεις Συμβολαίου Αν έχουν συμφωνηθεί κυρώσεις συμβολαίου, η BASF δικαιούται να το απαιτήσει μέχρι να καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. 13. Ασφάλεια 13.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή ασφάλεια ευθύνης για ζημιές για τις οποίες αυτός/αυτή ή οι υπάλληλοι του/της ή εκπρόσωποί του/της για θέματα ευθύνης είναι υπόλογοι. Τα αποδεικτικά στοιχεία περί του ύψους της ασφάλειας για κάθε περιστατικό ζημιάς πρέπει να προσδιοριστούν και να παραδοθούν στην BASF κατά την απαίτησή του. Η ευθύνη του Προμηθευτή, βάσει συμβολαίου και νομοθεσίας, δεν επηρεάζεται από την έκταση και το ύψος που καλύπτει η ασφάλειά του Η BASF θα πρέπει να ασφαλίσει τα αντικείμενα από δάνειο ή ενοικίαση από τον Προμηθευτή για περιπτώσεις ζημιών από φωτιά και έκρηξη. 14. Τιμολόγηση, Πληρωμή 14.1 Οι συμφωνηθείσες τιμές είναι το καθαρό κόστος συν οποιαδήποτε νόμιμα ποσά προκύπτουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια για πραγματοποιηθείσες παραδόσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση προς τις σχετικές νομικές διατάξεις περί τιμολόγησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του φόρου προστιθέμενης αξίας στην οποία υπόκεινται οι τιμολογούμενες παραδόσεις/υπηρεσίες Το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη αριθμό παραγγελίας της BASF και, εφόσον εφαρμόζεται, τον Αριθμό του δελτίου παράδοσης του Προμηθευτή. Τα συμπληρωμένα πιστοποιητικά εργασιών και τα οποιαδήποτε άλλα αρχεία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το τιμολόγιο. Τα τιμολόγια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες της παραγγελίας αγοράς όσον αφορά στα περιγραφόμενα αγαθά, την τιμή, την ποσότητα, την σειρά των αντικειμένων και τους αριθμούς των αντικειμένων. Τα τιμολόγια θα πρέπει να στέλνονται στην διεύθυνση χρέωσης που ορίζεται από την BASF στην παραγγελία αγοράς Η περίοδος εξόφλησης ξεκινά με την έκδοση του τιμολογίου, το οποίο τηρεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, έχει παραληφθεί στην διεύθυνση χρέωσης που έχει δοθεί από την BASF στην παραγγελία αγοράς. Στην περίπτωση αυτόχρέωσης, η περίοδος πληρωμής ξεκινά την ημέρα που εκδίδεται το υπόμνημα πίστωσης. Η πληρωμή πραγματοποιείται και υπόκειται σε επαλήθευση σχετικά με την παρεχόμενη παράδοση/υπηρεσία Η πληρωμή δεν είναι ένδειξη αποδοχής των συνθηκών ή των τιμών και έτσι δεν έχει καμία επίπτωση στα δικαιώματα της BASF όσον αφορά σε πραγματοποιηθείσες παραδόσεις/ παρεχόμενες υπηρεσίες που ήταν διαφορετικές από τις συμφωνηθείσες, στα δικαιώματα της BASF για επιθεώρηση και στο δικαίωμα να βρεθεί λάθος σε ένα τιμολόγιο για άλλους λόγους. 15. Εντολή Παραγγελιών Αγοράς, Μεταφορά, Αλλαγή Επωνυμίας Εταιρίας, Offsetting, Παρακράτηση 15.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που ορίζονται από το συμβόλαιο με την BASF σε τρίτους φορείς μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει την BASF γραπτώς για την μεταφορά του συμβολαίου βάσει του νόμου και οποιαδήποτε μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας του/της χωρίς περαιτέρω αναβολή Η BASF μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά και τις ευθύνες της που ορίζονται από το συμβόλαιο με τον Προμηθευτή στην εταιρία BASF SE, Ludwigshafen (Rhine) ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία. 16. Ακύρωση, Κατάργηση 16.1 Το συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση για δίκαιους λόγους. Οι βάσεις για δίκαιους λόγους είναι, συγκεκριμένα: - Μια σοβαρή παραβίαση καθήκοντος από τον Προμηθευτή η οποία δεν αποκαταστάθηκε στο ορισμένο χρονικό διάστημα που προσδιορίστηκε από την BASF αφότου παραλήφθηκε η γραπτή ένσταση. - Μια αίτηση για διαδικασίες χρεωκοπίας έχει κατατεθεί για την περιουσία του άλλου συμβαλλόμενου, ή αν ο άλλος συμβαλλόμενος είναι αφερέγγυος, αντιμετωπίζει επαπειλούμενη αφερεγγυότητα ή τελεί υπό χρέη. Εναλλακτικά, ο άλλος συμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρου ή ασφαλιστικών εισφορών. - Η αγορά ή χρήση των αγαθών ή της υπηρεσίας είναι ή θα γίνει είτε εντελώς είτε μερικώς ανεπίτρεπτη λόγω νομικών ή επίσημων διατάξεων. Αν η BASF ακυρώσει ένα συμβόλαιο για δίκαιο λόγο και αν δεν μπορεί να διατηρήσει άλλα συμβόλαια εν ισχύ με τον Προμηθευτή στις ίδιες βάσεις για δίκαιους λόγους, η BASF έχει το δικαίωμα να ακυρώσει άλλα συμβόλαια που ισχύουν κατά το χρόνο ακύρωσης και συμβόλαια που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κατ αναλογία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε απαίτηση για ζημιές, αποζημίωση των εξόδων ή αμοιβή Στην περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στην BASF όλα τα έγγραφα, τα αρχεία τα σχέδια ή τα προσχέδια που απέκτησε στο πλαίσιο του συμβολαίου και/ή για τον σκοπό της εκπλήρωσης ή εξαιτίας του συμβολαίου χωρίς περαιτέρω αναβολή Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν ομοίως για την περίπτωση της κατάργησης. 17. Απαλλαγή του Καθήκοντος του Προμηθευτή σε Περίπτωση Ακύρωσης Συμβολαίου Στην περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, ο Προμηθευτής πρέπει να παραστεί στην αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση των εγκαταστάσεών του, των εργαλείων και του εξοπλισμού του χωρίς αναβολή με δικά του έξοδα άσχετα από τους λόγους της ακύρωσης. Οποιαδήποτε απόβλητα ή υπολείμματα παραχθούν από τις εργασίες του Προμηθευτή πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και να απορριφθούν με κατάλληλο τρόπο από τον Προμηθευτή με δικά του έξοδα. Αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του, η BASF μπορεί να αναλάβει η ίδια τις εργασίες ή να το αναθέσει σε τρίτο φορέα και να χρεώσει τα έξοδα που προκύψουν στον Προμηθευτή αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 3 από 5 Μάιος 2012

4 ακόμη και μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 18. Έγγραφα, Εμπιστευτικότητα, Δικαιώματα Χρήσης 18.1 Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να υποβάλει στην BASF οποιαδήποτε σχέδια, υπολογισμούς ή άλλα έγγραφα που του οφείλει στις συμφωνηθείσες ποσότητες σε εύλογο χρόνο, έτσι ώστε να μην ξεπεράσει τον χρόνο ολοκλήρωσης του συμβολαίου Η αξιολόγηση των εγγράφων από την BASF δεν έχει καμία επίπτωση στις ευθύνες του Προμηθευτή Οποιαδήποτε μοντέλα, σχέδια, δεδομένα, υλικά και άλλα έγγραφα που παρέχονται στον Προμηθευτή από την BASF (από εδώ και στο εξής «Δεδομένα BASF») παραμένουν στην ιδιοκτησία της BASF και πρέπει να επιστραφούν στην BASF κατά την απαίτησή της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει τα Δεδομένα BASF. Ο Προμηθευτής πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της BASF στα Δεδομένα BASF Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις τεχνικές, επιστημονικές, εμπορικές και άλλες πληροφορίες που θα λάβει είτε άμεσα είτε έμμεσα στα πλαίσια του συμβολαίου, ιδιαιτέρως τις πληροφορίες που δίνονται στα Δεδομένα BASF (από εδώ και στο εξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς, να τις μετατρέψει σε αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να τις μεταφέρει ή να τις καταστήσει προσβάσιμες σε τρίτους φορείς με οποιονδήποτε τρόπο, ή να τις χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό άλλον από την εκπλήρωση του συμβολαίου. Αυτή η υποχρέωση θα αποτελέσει βάση για απαιτήσεις εμπιστευτικότητας με χαρακτήρα νομικό, διοικητικό ή επίσημο. Η προαναφερόμενη υποχρέωση εμπιστευτικότητας βρίσκει επίσης εφαρμογή και μετά τη λήξη του συμβολαίου. Αυτή η απαίτηση για εμπιστευτικότητα δεν θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο Προμηθευτής απέκτησε νόμιμα πριν την γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών από πλευράς της BASF, ή που είναι νόμιμα γνωστές στο κοινό ή που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από έναν τρίτο φορέα. Επίσης, εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση για εμπιστευτικότητα οποιεσδήποτε πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε πρόσωπα που δεσμεύονται με νομικές υποχρεώσεις για εμπιστευτικότητα, καθώς ο Προμηθευτής δεν θα αποδεσμεύσει τέτοια πρόσωπα από την υποχρέωση τους για εμπιστευτικότητα. Το βάρος της απόδειξης τέτοιας εξαίρεσης αφορά στον Αντισυμβαλλόμενο. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του και οι αντιπρόσωποί του, τους οποίους αφορά αυτή η συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεσμεύονται για αυτήν την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους όρους που τίθενται σε αυτούς τους Όρους Αγορών μέσω κατάλληλων έγγραφων συμφωνιών, επίσης. Κατ απαίτηση, ο Προμηθευτής θα πρέπει να επιδεικνύει γραπτώς στην BASF την συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα και προφυλάξεις να προστατεύσει αποτελεσματικά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που απέκτησε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από απώλεια ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα την δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων απαιτούμενων προφυλάξεων πρόσβασης και εισόδου σε εγκαταστάσεις, αποθήκες, συστήματα IT, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλων πληροφοριών, ειδικά αυτών που φέρουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης να πληροφορηθούν και να λάβουν οδηγίες τα πρόσωπα αυτά που έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο. Ο Προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την BASF, στην περίπτωση που έχουν χαθεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες και/ή αν απέκτησαν πρόσβαση σε αυτές μη εξουσιοδοτημένοι φορείς Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει στην BASF ελεύθερα μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης για τα οποία δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στον χώρο, το περιεχόμενο και τον χρόνο για όλα τα σχέδια, σχεδιαγραφήματα, γραφήματα, υπολογισμούς και άλλα έγγραφα που είναι σχετικά με το συμβόλαιο σε όλες τις γνωστές μορφές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μέσων και μέσων Διαδικτύου που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, εικόνας και ήχου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον Προμηθευτή ή από τρίτους φορείς (από εδώ και στο εξής «αποτελέσματα εργασίας»). Η BASF έχει το δικαίωμα συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και διανείμει αυτά τα αποτελέσματα εργασίας κατά πλήρως ή τμηματικά, αλλά και να τα τροποποιήσει, να τα αναθεωρήσει ή να αναθέσει τις προαναφερόμενες εργασίες σε τρίτους φορείς. Η BASF έχει επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσει σε τρίτους φορείς τα ίδια πλήρη δικαιώματα χρήσης τέτοιων αποτελεσμάτων εργασίας, πλήρως ή τμηματικά, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε ενδιάμεσων μεταβολών και αναθεωρήσεων. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει στην BASF το δικαίωμα χρήσης για αποτελέσματα εργασίας στο προαναφερόμενο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών χρήσεων που δεν ήταν γνωστές κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Οι νομικές διατάξεις θα πρέπει να βρουν εφαρμογή σε αυτό το πλαίσιο. 19. Αποθήκευση και Αξιολόγηση των Εγγράφων Η BASF έχει το δικαίωμα για τους δικούς της σκοπούς - να θεωρεί και να δημιουργεί αντίγραφα ή να αναπαράγει όλα τα έγγραφα που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης. Το δικαίωμα αυτό παραμένει σε ισχύ για την περίοδο φύλαξης που ορίζεται από την νομοθεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής ή παράδοσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια κατά τις αξιολογήσεις. Στο βαθμό που αυτά τα έγγραφα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως εσωτερικούς υπολογισμούς της εταιρίας, συμφωνίες ή εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με συνεργάτες της επιχείρησης και/ή υπάλληλους, τα δικαιώματα θεώρησης της BASF αποκλείονται. 20. Περιβαλλοντικά, Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα Η BASF δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε συμφωνία με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και συμμορφώνεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Η BASF έχει περιγράψει και καταγράψει την κατανόησή της και την εφαρμογή αυτών των προτύπων στις Αξίες και Αρχές (http://www.basf.com/values) και στον Κώδικα Συμπεριφοράς (http://www.basf.com/code-of-conduct). Η BASF έχει τις ανάλογες προσδοκίες από τον Προμηθευτή ότι θα συμμορφωθεί με τα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Αν η BASF ανακαλύψει ότι ο Προμηθευτής παραβιάζει αυτά τα πρότυπα, η BASF διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο χωρίς ειδοποίηση, αν είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Επιπλέον, η BASF απαιτεί ότι ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι και οι υπαγόμενοι σε αυτούς υπεργολάβοι τηρούν ομοίως αυτά τα πρότυπα. 4 από 5 Μάιος 2012

5 21. Απαγόρευση Δημοσιοποίησης, Ρήτρα Severability Νόμος υπό Εφαρμογή, Πλαίσιο Δικαιοδοσίας 21.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να αναφέρεται στην επιχειρηματική του σχέση με την BASF μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BASF Η ακύρωση ή η μη εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή τμήματος ενός όρου αυτού του συμβολαίου δεν θα έχει επίπτωση στην συνέχιση της ισχύος ολόκληρου του συμβολαίου Η συμβατική σχέση υπόκειται στο ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από ή συνδέεται με την συμβατική σχέση θα πρέπει να διακανονιστεί από το Δικαστήριο που είναι λειτουργικά αρμόδιο για το εγκεκριμένο γραφείο της BASF. Οι διεργασίες θα πρέπει να γίνουν στην ελληνική γλώσσα. 5 από 5 Μάιος 2012

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. εγγράφου: IL-07-004 Τύπος εγγράφου: Πρότυπο Σελίδα: 1 από 6. Γενικοί όροι αγορών

Αρ. εγγράφου: IL-07-004 Τύπος εγγράφου: Πρότυπο Σελίδα: 1 από 6. Γενικοί όροι αγορών Σελίδα: 1 από 6 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στους παρόντες Γενικούς Όρους, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την έννοια: 1.1.1 Ως «Εταιρεία» νοείται η Norsafe AS, με αριθ. εγγραφής 940 411 696 ή μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 Διενέργεια διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Επιδαπεδιων Απορριμματοδεκτών-Πλαστικών Κυλιόμενων Κάδων Καθαριότητας 220 L.T για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα