ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά"

Transcript

1 ΑΒΒ Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων 1. Γενικά 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑBB ΑΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, εξαιρουμένων όσων έχουν σαφώς συμφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη προσφορά/πρόταση ή στην αποδοχή της παραγγελίας, τα οποία αποτελούν τους ειδικούς όρους αυτής. Συνεπώς, όποιοι όροι δεν έχουν γίνει ρητά αποδεκτοί από τον ΠΩΛΗΤΗ δεν έχουν καμία νομική ισχύ και δεν φέρουν κανένα νομικό αποτέλεσμα Η παραγγελία οποιουδήποτε εξοπλισμού, ανταλλακτικού ή συστήματος, από τον ΠΩΛΗΤΗ δεν θα τίθεται σε ισχύ, εάν η αντίστοιχη προσφορά καθώς και οι παρόντες Γενικοί Όροι δεν γίνουν συνολικά αποδεκτοί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η σχετική αποδοχή, τόσο δηλαδή της προσφοράς του ΠΩΛΗΤΗ όσο και των παρόντων Γενικών Όρων, θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση, θα τεκμαίρεται γνώση και αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον αυτοί εστάλησαν σε αυτόν ή έλαβε γνώση αυτών καθ οιονδήποτε τρόπο, και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφώνησε να αποσταλεί σε αυτόν ο εξοπλισμός/ανταλλακτικό/σύστημα από τον ΠΩΛΗΤΗ. Εναλλακτικώς οι παρόντες Γενικοί Όροι θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει γνωστοί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όταν ο τελευταίος τους έχει λάβει από προηγούμενη συνεργασία του με τον ΠΩΛΗΤΗ. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του ΠΩΛΗΤΗ και θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει δεκτοί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με την αποδοχή της προσφοράς/πρότασης του ΠΩΛΗΤΗ, εφόσον στην προσφορά αυτή του ΠΩΛΗΤΗ γίνεται ρητή παραπομπή σε αυτούς τους Γενικούς Όρους. 2. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Η πνευματική ή/και η βιομηχανική ιδιοκτησία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά/πρόταση σχετικά με τον εξοπλισμό ο οποίος είναι το αντικείμενο της προμήθειας, καθώς και τα υλικά, διαγράμματα, σχέδια, λογισμικά, κλπ., τα οποία περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με αυτήν, ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ ή στους προμηθευτές αυτού. Συνεπώς η χρήση τους από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για σκοπούς άλλους της εκπλήρωσης της παραγγελίας, ως επίσης και η πλήρης ή η μερική αναπαραγωγή ή η εκχώρηση της χρήσης σε τρίτους, απαγορεύεται, εκτός εάν προηγείται αυτών ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ. 3. Τυποποίηση των παραγγελιών και αντικείμενο της προμήθειας 3.1. Το αντικείμενο της προμήθειας θα καθορίζεται στην παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με ακρίβεια. Για να θεωρείται η παραγγελία έγκυρη, θα πρέπει να έχει λάβει ρητή γραπτή αποδοχή από τον ΠΩΛΗΤΗ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου, δεδομένης της περιοδικής φύσεως της προμήθειας, η απαίτηση αυτή έχει διαγραφεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας Η προμήθεια περιλαμβάνει μόνον τον εξοπλισμό και τα υλικά τα οποία καθορίζονται στην παραγγελία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα έγγραφα, πληροφορίες, υποστήριξη ή πρόσθετες εργασίες περιλαμβάνονται σαφώς στην παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η οποία έχει γίνει γραπτώς αποδεκτή από τον ΠΩΛΗΤΗ Τα βάρη, οι διαστάσεις, οι όγκοι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συνθέσεις τμημάτων που αναφέρονται στα προϊόντα του ΠΩΛΗΤΗ τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους, φυλλάδια και έντυπο τεχνικό υλικό, είναι ενημερωτικής, μη-δεσμευτικής φύσεως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποδέχεται μια συγκεκριμένη προδιαγραφή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η οποία και πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγράφων της παραγγελίας. 1/7

2 3.4. Μετατροπές ή/και αποκλίσεις από το αντικείμενο της παραγγελίας, προκειμένου να ισχύουν, πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται στον ΠΩΛΗΤΗ γραπτώς από τον οποίο και πρέπει να γίνονται ρητώς αποδεκτές εγγράφως. 4. Τιμές 4.1 Οι τιμές της παραγγελίας νοούνται καθαρές, και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., ή οποιονδήποτε τυχόν άλλο φόρο ή εισφορά, τα οποία θα χρεωθούν στη συνέχεια στα τιμολόγια κατά τα ισχύοντα. Εκτός εάν υπάρχει όρος για το αντίθετο στην παραγγελία ή σε σχετικό συμφωνητικό ανάμεσα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στον ΠΩΛΗΤΗ προερχόμενο από την επαγγελματική τους σχέση, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τη συσκευασία, την μεταφορά ή την ασφάλιση αυτής. Οι τιμές ισχύουν μόνο για ολόκληρη την ποσότητα των υλικών που περιγράφονται στην προσφορά. 4.2 Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από τον ΠΩΛΗΤΗ, οι τιμές της προμήθειας θεωρούνται οριστικές και δεν αναθεωρούνται. Ωστόσο, αναπροσαρμογή τιμών δύναται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που: Η αναθεώρηση τιμών έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ. Ο χρόνος παράδοσης ή αποδοχής έχει καθυστερήσει για κάποιο λόγο άμεσα ή έμμεσα αποδιδόμενο στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Το αντικείμενο της προμήθειας έχει τροποποιηθεί κατόπιν αίτησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι τιμές πώλησης αναγράφονται σε νόμισμα διαφορετικό του Euro, και έχει γίνει αποδεκτό ότι θα τροποποιούνται σύμφωνα με την ισοτιμία του νομίσματος αυτού με το Euro που ισχύει κατά την ημερομηνία κάθε (τμηματικής) παράδοσης. 5 Όροι πληρωμής - κυριότητα 5.1 Το έντυπο με την προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ, ή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τέτοιο, η παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ την οποία έχει αποδεχτεί ο ΠΩΛΗΤΗΣ, θα περιλαμβάνει τους όρους πληρωμής της συγκεκριμένης προμήθειας. Οι όροι πληρωμής που τυχόν είχαν καθοριστεί προηγουμένως με συμφωνία μέσα στα πλαίσια μιας συνεχούς επαγγελματικής σχέσης μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με τους συμφωνηθέντες όρους με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΠΩΛΗΤΗ ή με οποιαδήποτε άλλη συμφωνημένη διαδικασία. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται χωρίς καμία παρακράτηση, όπως ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις, έξοδα,φόροι ή δασμοί, ή οτιδήποτε άλλο. 5.2 Εάν η παράδοση ή παραλαβή της προμήθειας καθυστερήσει για λόγους μη-αποδιδόμενους στον ΠΩΛΗΤΗ, οι συμφωνηθέντες όροι πληρωμής παραμένουν αμετάβλητοι. 5.3 Στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας από την ημέρα οφειλής της πληρωμής μέχρι την ολική καταβολή της. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται με βάση το σχετικό επιτόκιο που ισχύει κατά περιόδους, όπως αυτό προσδιορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πληρωμή των τόκων αυτών δεν απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το να εκτελέσει όλες τις υπόλοιπες πληρωμές με τους συμφωνηθέντες όρους. 5.4 Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ καθυστερεί τις πληρωμές, ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να διακόψει την αποστολή των εμπορευμάτων της προμήθειας ή την εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται με αυτή, χωρίς να δικαιούται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού. 5.5 Η έγερση απαίτησης από μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν του παρέχει το δικαίωμα να διακόψει ή να μειώσει οποιαδήποτε συμφωνημένη πληρωμή. 2/7

3 5.6 Τα τιμολόγια και ότι άλλο παραδίδεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα υπογράφονται από το πρόσωπο που νομίμως δικαιούται να προβεί σε αυτήν την πράξη. Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι νομικό πρόσωπο, η υπογραφή παραλαβής των ανωτέρω εγγράφων ακόμα και αν δεν είναι αυτή του νόμιμου εκπροσώπου, θα θεωρείται ότι είναι προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου για αυτό το σκοπό και συνεπώς έγκυρη (παραλαβή εγγράφων και τιμολογίων). Τόπος πληρωμής των τιμολογίων θεωρείται η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τον τόπο έκδοσης αυτών. Όλες οι διαφορές που πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά από τα τιμολόγια ή σε σχέση με αυτά θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγές, όλες οι διαφορές που πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά από τις επιταγές ή σε σχέση με αυτές θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 5.8 Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ο εξοπλισμός ή/και τα υλικά θα παραμείνουν στην κυριότητα του ΠΩΛΗΤΗ, ο οποίος έχει όλα τα εξ αυτής νόμιμα δικαιώματά του, μέχρι την ολοσχερή πληρωμή αυτών. 5.9 Ο κίνδυνος της απώλειας ή ζημιάς στον εξοπλισμό ή/και τα υλικά θα μεταβιβάζεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με την παράδοσή τους, όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς όρους, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την υποχρέωση πληρωμής. 6. Χρόνος παράδοσης και όροι 6.1 Η προμήθεια ολοκληρώνεται όταν τα υλικά παραδοθούν στον τόπο και υπό τις συνθήκες που έχουν δηλωθεί στην αποδοχή της παραγγελίας. Εάν ο τόπος παράδοσης δεν προσδιορίζεται σε αυτή, η προμήθεια θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν βρίσκεται στο εργοστάσιο ή στις αποθήκες του ΠΩΛΗΤΗ. Προκειμένου ο χρόνος παράδοσης να δεσμεύει τον ΠΩΛΗΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με το πρόγραμμα πληρωμών, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. 6.2 Ο χρόνος παράδοσης θα τροποποιείται όταν: i. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν παρέχει τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας εγκαίρως. ii. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απαιτεί τροποποιήσεις στην παραγγελία οι οποίες είναι αποδεκτές από τον ΠΩΛΗΤΗ, και οι οποίες κατά την άποψη του ΠΩΛΗΤΗ απαιτούν παράταση του χρόνου παράδοσης. iii. Για την παράδοση της προμήθειας είναι απαραίτητο κάποιες εργασίες να γίνουν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή τους υπεργολάβους του και αυτές δεν έγιναν εγκαίρως. iv. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει εκπληρώσει καμία εκ των συμβατικών του υποχρεώσεων σχετικά με την παραγγελία, ειδικά όσον αφορά σε πληρωμές. v. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγή ή τον εφοδιασμό όλων ή κάποιων εκ των υλικών της προμήθειας για λόγους που δεν ευθύνεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παραπάνω αιτίες καθυστερήσεων περιλαμβάνονται : απεργίες μέσων μεταφοράς και υπηρεσιών, καθυστερήσεις στις προμήθειες τρίτων, προβλήματα στο σύστημα μεταφορών, πλημμύρες, καταιγίδες, απεργίες, απεργίες προσωπικού του ΠΩΛΗΤΗ ή των υπεργολάβων του, δολιοφθορές, απρόβλεπτες διακοπές στην λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΠΩΛΗΤΗ λόγω βλάβης, πανδημίες, κλπ, και οποιαδήποτε αιτία μπορεί να εκληφθεί ως ανωτέρα βία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις παραπάνω περιπτώσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, αναβολές στον χρόνο παράδοσης δεν θα τροποποιούν το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. 3/7

4 6.3 Σε περίπτωση όπου η καθυστέρηση στην παράδοση του εξοπλισμού και των υλικών που περιλαμβάνονται στην παραγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΠΩΛΗΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται να επιβάλει ποινική ρήτρα, εφόσον έχει συμφωνηθεί, και η οποία θα αποτελεί την μοναδική αποδεκτή νομική αποκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε περιπτώσεις καθυστέρησης. 7. Συσκευασία - Μεταφορά 7.1 Εκτός των περιπτώσεων όπου έχει διαφορετικά συμφωνηθεί με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η συσκευασία του εξοπλισμού και των υλικών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα αποτελεί πρόσθετη χρέωση επί της τιμής πώλησης και η επιστροφή της δεν είναι αποδεκτή. 7.2 Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, η μεταφορά, όταν αυτή εκτελείται από τον ΠΩΛΗΤΗ, περιλαμβανομένων των φορτώσεων - εκφορτώσεων, θα εκτελείται στο όνομα και για λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο οποίος και θα φέρει τον σχετικό κίνδυνο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΠΩΛΗΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη προερχόμενη από ζημία ή βλάβη της προμήθειας. 7.3 Εάν ο εξοπλισμός είναι έτοιμος να παραδοθεί ή, εκκρεμούν οι συμφωνηθείσες δοκιμές, και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν τα παραλαμβάνει ή δεν συμφωνεί με τον ΠΩΛΗΤΗ να αποθηκευτούν στον χώρο του με συμφωνηθέντες όρους, όλα τα έξοδα που θα προέλθουν από την αποθήκευση θα βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημιάς συμβεί στα υλικά. 8. Επιθεώρηση και Αποδοχή 8.1 Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία, οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της τελικής επιθεώρησης πριν από την αποστολή της προμήθειας θα διεξαχθούν από τον ΠΩΛΗΤΗ. Κάθε πρόσθετη δοκιμή η οποία απαιτείται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα πρέπει να αναφέρεται στην παραγγελία, καταγράφοντας σε λίστα τα εφαρμόσιμα πρότυπα, και εάν είναι δυνατό, την τοποθεσία όπου θα διεξαχθούν αυτές οι δοκιμές. Αυτές οι πρόσθετες δοκιμές θα πρέπει να φέρουν την έγκριση του ΠΩΛΗΤΗ και θα εκτελούνται για λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 8.2 Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο, για τυχόν ελαττώματα /ζημιές, τα οποία μπορεί να αποδίδονται στον ΠΩΛΗΤΗ, και να ενημερώσει άμεσα τον ΠΩΛΗΤΗ για την ύπαρξη τους. 8.3 Εάν η προμήθεια παρουσιάσει ελαττώματα /σφάλματα, αποδιδόμενα στον ΠΩΛΗΤΗ, ο τελευταίος οφείλει να φροντίσει για την αποκατάστασή τους. 8.4 Εκτός των περιπτώσεων όπου οι δοκιμές αποδοχής σε συνθήκες και σε ημερομηνίες συμφωνημένες μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ έχουν προκαθοριστεί στην παραγγελία, με το πέρας 15 ημερών από την παραλαβή της προμήθειας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και εφόσον ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση για πιθανά ελαττώματα /σφάλματα, η προμήθεια θα θεωρείται αποδεκτή και από το σημείο αυτό θα ξεκινάει και η περίοδος εγγύησής της. 8.5 Η προμήθεια θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις περιπτώσεις όπου: παρά το ότι έχουν συμφωνηθεί δοκιμές αποδοχής, αυτές δεν γίνουν στη συμφωνημένη περίοδο για λόγους που δεν ευθύνεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κάνει ήδη χρήση της προμήθειας 4/7

5 9. Επιστροφή υλικών απαιτήσεις ακύρωση παραγγελίας 9.1 Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή επιστροφή των υλικών στον ΠΩΛΗΤΗ εάν δεν έχει προηγηθεί συμφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ορίζεται μια περίοδος 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει τον ΠΩΛΗΤΗ για την πρόθεσή του να επιστρέψει υλικά και να δικαιολογήσει αυτήν την ενέργεια, καθώς επίσης και να κανονίσει την διαδικασία της επιστροφής με τον ΠΩΛΗΤΗ, όπου αυτό είναι δυνατό. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΠΩΛΗΤΗ πάντοτε γραπτώς. 9.2 Οι επιστροφές ή οι αποστολές εμπορευμάτων στον χώρο του ΠΩΛΗΤΗ, είτε για την πίστωσή τους, αντικατάσταση ή επισκευή πρέπει πάντοτε να γίνονται με προπληρωμένη μεταφορά μέσω ταχυδρομείου ή μεταφορικής εταιρείας 9.3 Στην περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων λόγω λάθους στην παραγγελία, ή για άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ, το 15% της καθαρής αξίας του επιστρεφόμενου υλικού θα χρεώνεται ως μερίδιο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στο κόστος επιθεώρησης και προετοιμασίας (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί). 9.4 Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί,εφαρμοστεί σε άλλους εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις, ή έχουν υποστεί αποσυναρμολόγηση (όπου αυτό είναι εφικτό) από άλλον εκτός του ΠΩΛΗΤΗ, με την εξαίρεση τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων. 9.5 Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα δέχεται επιστροφές προϊόντων σχεδιασμένων ή κατασκευασμένων ειδικά για συγκεκριμένη παραγγελία. 9.6 Σε περίπτωση ολικής ή/και μερικής ακύρωσης της παραγγελίας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για οποιονδήποτε λόγο εντός των 15 ημερών πριν τον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιβαρύνεται με τέλη ακύρωσης ίσα με το 25% της αξίας του εξοπλισμού/υλικών των οποίων ζητείται η ακύρωση. Εάν η ακύρωση της παραγγελίας αφορά σε εξοπλισμό/υλικά εκτός τιμοκαταλόγου του ΠΩΛΗΤΗ, δεν γίνεται αποδεκτή και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να καταβάλλει το 100% της αξίας του σχετικού εξοπλισμού/υλικών και να παραλάβει τον εξοπλισμό/τα υλικά, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στην παραγγελία. 10. Εγγυήσεις Εκτός των περιπτώσεων όπου συνομολογείται διαφορετικά στην προσφορά ή στην αποδοχή της παραγγελίας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται για ελαττώματα στα υλικά, στην κατασκευή ή στη συναρμολόγηση των υλικών που έχει προμηθεύσει για μια περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία της έναρξης χρήσης τους από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είτε αυτή είναι σαφής /ρητή, είτε σιωπηρή. (η οποία επέρχεται 15 ημέρες μετά την αποστολή των εμπορευμάτων στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον δεν έχει λάβει ο ΠΩΛΗΤΗΣ γραπτή ειδοποίηση με σημεία μη-συμμόρφωσης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή αλλιώς με το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της προμήθειας στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ότι εκ των δύο συμβεί πρώτο) Η εγγύηση της παραγράφου αναφέρεται στην επισκευή ή αντικατάσταση των αντικειμένων τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ελαττωματικά, είτε λόγω ελαττωμάτων στο υλικό είτε λόγω σφαλμάτων στην κατασκευή ή την συναρμολόγηση. Κατόπιν συμφωνίας με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ επισκευές και αντικαταστάσεις ελαττωματικών αντικειμένων μπορούν να γίνονται και στο χώρο του Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός μέρους της προμήθειας δεν επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγύησης του συνόλου της, και η οποία καθορίζεται στην παράγραφο Το επισκευασμένο ή αντικατεστημένο υλικό, θα καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασής του. 5/7

6 10.4. Όταν η εγγύηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο αφορά σε αντικατάσταση η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα για λόγους ανάγκης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να επιστρέψει το ελαττωματικό μέρους ή υλικό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης του νέου μέρους ή υλικού, αν αυτό είναι εφικτό Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για επισκευές που εκτελούνται από προσωπικό τρίτων Βλάβες ή αλλοιώσεις προερχόμενες από φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης του εξοπλισμού εξαιρούνται από την εγγύηση. Επίσης εξαιρούνται από την εγγύηση βλάβες και αλλοιώσεις προερχόμενες από : ανεπαρκή συντήρηση ή αποθήκευση εσφαλμένο ή αμελή χειρισμό κακή χρήση χρήση ακατάλληλων υγρών και αερίων λανθασμένη ροή ή πίεση λανθασμένη εγκατάσταση εναλλαγές στην ποιότητα της τροφοδοσίας ρεύματος ( ηλεκτρική τάση, συχνότητα, διαταράξεις) τροποποιήσεις που τυχόν γίνονται στα υλικά δίχως την έγκριση του ΠΩΛΗΤΗ εγκατάσταση που γίνεται ή τροποποιείται αργότερα χωρίς να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και γενικότερα εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου μη αποδιδόμενου στον ΠΩΛΗΤΗ Η εγγύηση θα θεωρείται ότι έχει λήξει και στην περίπτωση όπου, ενώ είναι ορισμένο στη σύμβαση ότι ο εξοπλισμός θα τίθεται σε λειτουργία υπό την επίβλεψη του ΠΩΛΗΤΗ, αυτό γίνει χωρίς την παρουσία του, όπως επίσης και όταν, σε περίπτωση αστοχίας, δεν ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ζημιά. 11. Περιορισμός ευθύνης Ο ΠΩΛΗΤΗΣ, περιλαμβανομένων των αντιπροσώπων, υπαλλήλων, υπεργολάβων, προμηθευτών ή άλλων προσώπων για τους οποίους θεωρείται νομικά υπεύθυνος, θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες και άμεσες ζημιές που τυχόν προκληθούν σε άτομα και περιουσίες, λόγω αμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεών. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΠΩΛΗΤΗΣ για οποιεσδήποτε έμμεσες και/ ή αποθετικές ζημίες που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της προμήθειας, όπως στις παρακάτω περιπτώσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας και δόλου: Απώλεια εισοδήματος Απώλεια κέρδους Απώλεια συμβάσεων Απώλεια χρήσης Απώλεια παραγωγής Κόστος κεφαλαίου Απώλεια λόγω διακοπής παροχής ρεύματος Κόστη εναλλακτικής μορφής παραγωγής ρεύματος Λοιπά έξοδα προερχόμενα από διακοπή λειτουργίας Η συνολική συμβατική υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ προερχόμενη από την προμήθεια περιορίζεται στην αξία της προμήθειας η οποία έχει εγείρει την απαίτηση. 12. Περιορισμός εξαγωγών Ορισμένα από τα προϊόντα που προμηθεύει ο ΠΩΛΗΤΗΣ υπόκεινται σε κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών. Για τον λόγο αυτό τα προϊόντα τα οποία προμηθεύει ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα πρέπει να 6/7

7 εξάγονται άμεσα ή έμμεσα από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή κάποιον τρίτο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση. 13. ικαιοδοσία και αρμοδιότητα Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο μέλλον από την εκάστοτε σύμβαση πωλήσεως μεταξύ των μερών ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους θα υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των ικαστηρίων των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 14. Τροποποιήσεις Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεως και οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί σε σχέση με αυτούς θα τροποποιούνται μόνο εφόσον συμφωνήσουν ομόφωνα σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις θα γίνονται και θα αποδεικνύονται εγγράφως. 15. Κώδικας συμπεριφοράς ABB Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει θεσπίσει έναν κώδικα δεοντολογίας, ονομαζόμενο «Κώδικας Συμπεριφοράς ΑΒΒ», ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα Ως εκ τούτου οι Εργολάβοι, οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, οι Σύμβουλοι που συνεργάζονται με τον ΠΩΛΗΤΗ, δεσμεύονται να τηρούν και να σέβονται τα υψηλά ηθικά πρότυπα που τίθενται σε αυτόν. Οποιαδήποτε παραβίαση των πολιτικών αυτών θα θεωρείται ως σοβαρή παραβίαση του συμφωνητικού και θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της υπαίτιας καταγγελίας του συμφωνητικού. 7/7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων 1. Σκοπός 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ (αναφερόµενη εφεξής ως «Προµηθευτής») υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.)

Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒΒ Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) 1. Γενικά 1.1. Οι Υπηρεσίες πάσης φύσεως (π.χ. επισκευές, συναρμολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρµολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρµολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Παροχή Υπηρεσιών (επισκευές, συναρµολογήσεις, εργασίες εγκατάστασης, κλπ.) 1. Σκοπός 1.1. Οι Υπηρεσίες πάσης φύσεως (π.χ. επισκευές, συναρµολογήσεις, εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 407708 Ημερομηνία: 01.09.2017 Αντικείμενο : Συσκευή ανίχνευσης καθαρότητας SF6 και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 23/10/2017

Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 23/10/2017 Nexans Eλλάς Α.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 23/10/2017 Nexans Eλλάς Α.Β.Ε Τιµοκατάλογος 23/10/2017 2 I H05V-U & H07V-U/R Τιµοκατάλογος (ισχύς από 23/10/2017)* A05VV-U/R H03VV-F & H05VV-F E1VV-U/R/S &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET 1. Πεδίο εφαρμογής Αυτοί οι γενικοί όροι του συμβολαίου ισχύουν αποκλειστικά για την πώληση προϊόντων που προορίζονται για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 642 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 24/04/2018

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 24/04/2018 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 24/04/2018 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 24/04/2018 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 24/04/2018)* H05V-U & H07V-U/R (ΝΥΑ) ΚΟΥΛ/ΡΑ 1ΜΑΥΡΟ 0,137 1 ΜΠΛΕ 0,135 A05VV-U/R

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΤΣΩΝΗ F : 2109008792 E-Mail: a. tsoni@deddie.gr ΓΡΑΦΕΙΟ: 2 ος όροφος - 205 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/4002084 Η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41713 Τεύχος 3 «Σχέδιο Συμφωνητικού» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41713 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης-ψύξης (θέρμανση-ψύξη) των δύο (2) κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23469/23-06-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 Α.Φ.Μ.: 998396742 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΚΠΟΤΑ) ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Οδηγίες Χρήσης και Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 1 2 Οδηγίες Χρήσης και Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 3 Εισαγωγή και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399 www.infoquest.gr, www.bitmore.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210 2415469 Fax: 210 2415369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ Ευρώ/μ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ 100μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0,2881 0,4570 0,7370 1,1010 1,8280 2,9800 4,4900 6,1900

ΤΙΜΗ Ευρώ/μ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ 100μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0,2881 0,4570 0,7370 1,1010 1,8280 2,9800 4,4900 6,1900 Ένταση (+20 C) Αντίστοιχα ΝΥA Kg/Km mm A Ω/km HO7V-U 1x1,5 19 3 16 12,1 HO7V-U 1x2,5 30 3,5 21 7,41 HO7V-U 1x4 44 4 27 4,61 HO7V-R 1x6 66 5 35 3,08 HO7V-R 1x10 111 6,5 48 1,83 HO7V-R 1x16 166 7,5 65 1,15

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ονομαστικό Επιτρεπόμενη Αντίσταση ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ονομαστικό Επιτρεπόμενη Αντίσταση ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ Βάρος Διάμετρος Ενταση (+20 C) Ευρώ/μ Ευρώ/μ Αντίστοιχα ΝΥA Kg/Km mm A Ω/km ΣΤΡΟΦΕΙOY ΡΟΛΟΥ HO7V-U 1x1,5 19 3 16 12,1 0,3650 HO7V-U 1x2,5 30 3,5 21 7,41 0,6030 HO7V-U 1x4 44 4 27 4,61 0,9680 HO7V-R 1x6

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών

Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών Παράρτημα 2 Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών Η παρούσα συμφωνία γίνεται σήμερα την, μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που εδρεύει στη Λευκωσία, Διαγόρου 27, 1097, Λευκωσία, Κύπρος (στο εξής αναφερόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 258 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Ηράκλειο, σήμερα, την 30/9/2014, μεταξύ των αφ ενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με Α.Φ.Μ. 090101655 και ΔΥΟ Ηρακλείου και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom )

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) 1) Αντικείµενο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα