Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Νοέμβριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Νοέμβριο"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 51 [2012] Ολα όσα πρέπει να προσέξουμε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Νοέμβριο ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ, PARTNER, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ [ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ] Mε τη συνεργασία της Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ NΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλ. ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν (άρθρο 107 παρ. 1 και παρ.2α Ν. 2238/1994). Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα: α) Για εισοδήματα που κτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως υποβολή δήλωσης εισοδήματος με εφάπαξ καταβολή του φόρου (Άρθρο 107 παρ. 2(γ) Ν.2238/94). Εντός μηνός από της λήξεως της εκκαθαρίσεως ή τη διάλυση (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων). β) Προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος, εφάπαξ καταβολή του καθώς και προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα της εκκαθαρίσεως σε περίπτωση παράτασής της πέραν του έτους. (άρθρα 107,110,111 N. 2238/94). Εντός μηνός από της λήξεως εκάστου έτους. Aφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90: καταβολή του φόρου που αναλογεί στα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 Α.Ν. 942/49 και της παρ.4 του άρθρου 10 του Α.Ν 148/67) με συντελεστή 5% για τις εισηγμένες Ανώνυμες Εταιρείες στο ΧΑΑ και 10% για τις μη εισηγμένες στο ΧΑΑ Aνώνυμες Eταιρείες, καθώς και για τις E.Π.E. (Άρθρο 101 παρ. 1, 2 και 7 N. 1892/90, ΠΟΛ. 1238/94, άρθρο 23 παρ. 2 N. 2214/94), ο δε φόρος καταβάλλεται σε 4 ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Εντός μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου. Αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακίνητων: Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν.2238/1994 και εφάπαξ καταβολή του φόρου 2% από τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο ΧΑΑ Ανώνυμες Εταιρείες που θα προβούν σε αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων τους στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2002 (άρθρο 28 του N.3091/2002). Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση. Σημείωση: Ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας μεταφέρεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του εν λόγω αποθεματικού, αυτό φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει ο πιο πάνω φόρος. Aφορολόγητα αποθεματικά AE, EΠE ή Συνεταιρισμών που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται (καθώς και ποσών που πιστώνονται από υποκαταστήματα στην αλλοδαπή): Υποβολή δήλωσης για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κατά τον μήνα Οκτώβριο (άρθρο 106 παρ. 4 Ν. 2238/94) μέχρι τις Σημείωση: Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107 του ν.2238/1994, ενώ οι δυο επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δυο επόμενων μηνών από τον μήνα της υποβολής της δήλωσης. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εν λόγω αποθεματικά. Β. YΠOXPEΩΣEIΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦOPΩΝ Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων κλπ προσόδων: Για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικιάσεως δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που παρακρατήθηκε μέσα στο μήνα Οκτώβριο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος. (Άρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. β και 60 παρ. 3 N. 2238/94). Μέχρι Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών από αλλοδαπούς κλπ. οίκους: Yποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών των αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ. που καταβλήθηκαν σε αυτούς μέσα στο μήνα Οκτώβριο από αλλοδαπά εργοστάσια ή οίκους (Άρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. γ και 60 παρ. 3 N. 2238/94). Μέχρι Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, και ΝΠΔΔ γενικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αποδώσουν και να υποβάλουν δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έλαβαν μέσα στο μήνα Οκτώβριο (άρθρο 55 παρ 1 περίπτ. στ, άρθρο 60 παρ 3 N. 2238/94). Μέχρι Εισόδημα κινητών αξιών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τόκους κάθε χρεωστικού τίτλου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση (εκτός αυτών που θεωρούνται εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων) καθώς και στο εισόδημα από ομολογίες και χρεόγραφα γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους που η εξαργύρωση των τοκομεριδίων και μερισματαποδείξεων, η καταβολή ή η εγγραφή στα βιβλία πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα Οκτώβριο (άρθρα 54 5 και 60 παρ. 2 N. 2238/94). Μέχρι Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση 10% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευμένους τόκους κατά τον χρόνο μεταβίβασης του ομολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκομεριδίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.3842/ , καθώς και για εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων ομολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 μέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων (άρθρα 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ παρ. 2 Ν.3283/2004). Μέχρι Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos: Οι Τράπεζες και τα μέλη του ΧΑΑ, όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ αυτούς εισοδήματα από πρά- συνέχεια στην επόμενη σελίδα Φορολογικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι επιχειρήσεων ΑΕ 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Μεταμόρφωση , Αττική Τηλ:( ) Fax :( )

2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 52 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004, η παρακράτηση διενεργείται με συντελεστή 7%. Για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, ο φόρος θα αποδίδεται από τον εκάστοτε πωλητή στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός. συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων για το Νοέμβριο ξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, για εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα μέλη του ΧΑΑ εφάπαξ με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (εν προκειμένω ), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε. Μέχρι Σημείωση: Όσον αφορά εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται με συντελεστή 7%. Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και μετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια) μέσα στο μήνα Οκτώβριο, από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ.8 Ν.2238/94). Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2α και 2β του Ν.3842/ για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούνται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την δημοσίευση του διενεργείται παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι την μεταβίβαση του. Μέχρι Παράγωγα χρηματοοικ/κά προϊόντα: απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% στο εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ.3 Ν. 2238/94). Μέχρι Εισοδήματα αλλοδαπών επιχ/σεων από κινητές αξίες στην Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση από τον καταβάλλοντα το εισόδημα του παρακρατούμενου φόρου 40% σύμφωνα με παρ.4β του άρθρου 10 του Ν.3842/ και ισχύει για καταβολές από την επομένη της δημοσίευσης του εν λόγω νόμου στα εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών A.E.) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για το φόρο που παρακρατήθηκε (άρθρα 114 παρ. 2 και 60 παρ. 2 N. 2238/94 και Ν.3296/2004). Μέχρι Σημειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτουςμέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή αυτών των τόκων. Ειδικότερα, από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται παρακράτηση 10% και από 1/7/2009 μέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση 5%, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Α.Ε Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων: απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 20% στο ποσό των αμοιβών ή των προμηθειών για τη διαμεσολάβηση για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που καταβλήθηκαν. Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕΔΑΚ κατά την καταβολή των εν λόγω προμηθειών ή των αμοιβών (άρθρο 55 παρ 1ζ Ν. 2238/94). Μέχρι Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών: Υποβολή δήλωσης και καταβολή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. του παρακρατηθέντος 0,2% - δυο τοις χιλίοις (άρθρο 16 παρ.2 Ν. 3943/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2579/98) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκαν. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα. Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές. Ακόμη συνάγεται, ότι για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, ο εν λόγω φόρος θα αποδίδεται από τον εκάστοτε πωλητή στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό που διενεργούνται από 1 Απριλίου Μέχρι Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ.2 του Ν.2703/99 από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.3522/06, εξαιρούνται από το φόρο, οι μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο με το Χρηματιστήριο της Κύπρου. Aλλα εισοδήματα κινητών αξιών καθώς και αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών Δ.Σ Α.Ε. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 35% που παρακρατήθηκε σε ι) τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών, ιι) ποσά που έλαβαν δικαιούχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρείας κατά την εξαγορά τους από αυτήν, ιιι) αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 N. 2190/20 αλλά και εν γένει παροχές που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση και εφόσον έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα της οικείας διαχειριστικής χρήσης, που καταβάλλονται από και μετά. (άρθρο 18 παρ.4 Ν.3697/2008, άρθρο 54 παρ.5 και 60 παρ. 2 Ν.2238/94). Μέχρι Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων EΠE: O μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 παρ.3 περ.στ Ν.2238/1994), εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ι.Κ.Α. Στα εισοδήματα αυτά (αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου) γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 35%. Ο φόρος παρακρατείται από την ΕΠΕ κατά την καταβολή των μισθών και αποδίδεται με διμηνιαίες δηλώσεις. Επομένως ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την καταβολή των μισθών από ΕΠΕ στους εταίρους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2012, πρέπει να αποδοθεί ως εξής: που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, υποβάλλεται μέχρι τις , που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, Φόρος Mισθωτών Yπηρεσιών (μηνιαία προσωρινή δήλωση): Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε από φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστημα ή καταβάλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή σε περισσότερα από 50 πρόσωπα (άρθρα 57 παρ. 1 και 59 παρ. 1 και 2 N. 2238/94). που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70,

3 Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών: Υποβoλή δήλωσης και απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 4% ή 10%, κατά περίπτωση (άρθρο 52 παρ. 4 Ν.2238/1994). Πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή τη χορήγηση της σχετικής ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 53 Υποβάλλεται δήλωση για την απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από εκμισθωτές για την αποζημίωση στο μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου, με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. Φόρος Mισθωτών Yπηρεσιών (διμηνιαία προσωρινή δήλωση): Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών: απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών κατά το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2012 (άρθρο 58 παρ. 1 N. 2238/94) από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ κλπ. που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις προς δημοσίους οργανισμούς, ΝΠΔΔ κοινωφελή ιδρύματα, επιτηδευματίες, συνεταιρισμούς κλπ: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παρ.1 περ. ε του Ν.2238/1994 (ήτοι δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, συλλόγους γενικά και επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Β ή Γ κατηγορίας) για κάθε είδους προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοικίων αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, που καταβλήθηκαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή επίτευξη του σκοπού τους σε τρίτους κατά το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2012, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών. (Άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε N. 2238/94). Επίσης υποβάλλεται δήλωση για την απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από εκμισθωτές για την αποζημίωση στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου, με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, Mισθοί μελών Δ.Σ. Aνωνύμων Eταιρειών που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ: Yποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των μισθών που κατεβλήθησαν στα πιο πάνω μέλη του Δ.Σ. Aνωνύμων Eταιρειών κατά το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, Δαπάνες διαφημίσεων: Καταβολή από το διαφημιζόμενο τέλους διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων για υπηρεσίες διαφήμισης, (άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 2238/94, άρθρο 25 παρ. 3 Ν. 2753/1999, ΣτΕ 2649/1988, άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001, Πολ. 1217/2002). Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών: Υποβoλή δήλωσης και απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 4% ή 10%, κατά περίπτωση (άρθρο 52 παρ. 4 Ν.2238/1994). Πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή τη χορήγηση της σχετικής Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών: α) Υποβολή κοινής δήλωσης του αρχιτέκτονα / πολιτικού μηχανικού που συνέταξε τη μελέτη ή θα επιβλέψει την ανέγερση της οικοδομής και της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει (και η οποία έχει αναλάβει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής στην οποία η μελέτη ή επίβλεψη αφορά) και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου (άρθρο. 13 παρ. 4 Ν. 2238/94). Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής β) Υποβολή δήλωσης αμοιβής για μελέτη/επίβλεψη του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού που εργάζεται ως μισθωτός σε επιχείρηση που αναλαμβάνει τη μελέτη/επίβλεψη/ανέγερση της οικοδομής και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής μειωμένης κατά το ποσό των ακαθαρίστων αποδοχών του μισθωτού που καταβάλλονται από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2238/94). Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 25% στα ποσά που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασμούς) κατά το μήνα Οκτώβριο σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κλπ (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι Παρακράτηση φόρου στα λοιπά ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για λοιπές αποζημιώσεις και δικαιώματα της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν.2238/94: απόδοση με συντελεστή 25% στα ποσά των λοιπών αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων ή αμοιβών της παραγράφου 6 του άρθρου 13 (όπως για χρήση ή παραχώρηση χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά και λοιπών συναφών δικαιωμάτων) που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασμούς) κατά το μήνα Οκτώβριο σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι Σημειώνεται πως αν τα δικαιώματα καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτουςμέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των αμοιβών αυτών. Ειδικότερα, από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και από 1/7/2009 μέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως κ.τ.λ (άρθρο 13 παρ. 8 Ν.2238/94): Υποβολή δήλωσης και απόδοση με συντελεστή 25% στις καταβληθείσες ή (πιστωθείσες στους οικείους λογαριασμούς) συνολικές ακαθάριστες αμοιβές της αλλοδαπής επιχειρήσεως (άρθρο 13 παρ. 8 N. 2238/94). Μέχρι Σημείωση: Η παρακράτηση με συντελεστή 20% ισχύει αναφορικά με αμοιβές που καταβάλλονται ή πιστώνονται για μελέτες, σχέδια και έρευνες που αναλαμβάνονται από την και μετά. Όσον αφορά αμοιβές που καταβάλλονται ή πιστώνονται για μελέτες, σχέδια και έρευνες που αναλήφθηκαν σε χρόνο πριν την , η σχετική παρακράτηση γίνεται με τον συντελεστή 17,5%. Φορολογία εισοδήματος στα καθαρά κέρδη των αλλοδαπών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα: απόδοση για τις καταβληθείσες ή πιστωθείσες συνέχεια στην επόμενη σελίδα

4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 54 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα (άρθρο 14 παρ.1 Ν.2238/94). Μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο του μηνός Οκτωβρίου αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (μέσω του δικτύου TAXISnet) μέχρι τις ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων για το Νοέμβριο αμοιβές αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών μόνο για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που έχουν αναληφθεί μέχρι Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου εισοδήματος είναι 3,50% στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων του Δημοσίου, 4,20% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων γενικά και 8,75% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών τεχνικών έργων με υλικά τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (άρθρο 13 παρ. 9 N. 2238/94). Μέχρι Παύει να ισχύει για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά (άρθρο 11 παρ.4 Ν.3296/04). Φορολογία χρηματικών ποσών για συμμετοχή σε τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς και βραβεία σε αθλητές εθνικών ομάδων: απόδοση με συντελεστή 20% επί των σχετικών χρηματικών ποσών που κατεβλήθησαν μέσα στον μήνα Οκτώβριο σε όσους συμμετείχαν σε τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει τις Ευρώ, καθώς και ως επιβράβευση στους αθλητές εθνικών ομάδων (άρθρο 13 παρ. 13 και 14 και άρθρο 60 παρ. 3 Ν. 2238/94). Μέχρι Αμοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα: απόδοση 25% επί των καταβληθέντων αμοιβών από το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες, τον EOT, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το σύλλογο Oι φίλοι της Μουσικής, καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή (άρθρο 13 παρ. 12 N. 2238/94). Μέχρι Aποζημίωση N. 2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αποζημιώσεων λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλήθηκαν μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 του Ν. 3842/ , από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου ο φόρος υπολογίζεται με την εξής κλίμακα: % %, %, και άνω 30%. Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα (άρθρο 14 παρ.1 Ν.2238/94). Μέχρι 30 Νοεμβρίου. Αμοιβές αθλητών για υπογραφή ή ανανέωση συμβολαίου: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3842/ για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αμειβόμενους αθλητές, το εισόδημα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Οκτώβριο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν.2238/1994. Μέχρι 30 Νοεμβρίου. Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% κατά τον μήνα Οκτώβριο στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού εκτός μισθού καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Μέχρι 30 Νοεμβρίου (άρθρο 14 παρ.1 Ν.3943/2011, άρθρο 54 παρ.1 και 6 και 60 παρ.2 Ν.2238/1994). Διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% κατά τον μήνα Οκτώβριο στα κέρδη που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμούς. Μέχρι 30 Νοεμβρίου (άρθρο 14 παρ.6 Ν.3943/2011, άρθρο 55 παρ.1 και 54 παρ.6 του Ν.2238/1994). Yπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων: απόδοση 15% στο εισόδημα από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων για ασφαλίσεις ζωής που κατεβλήθησαν (ή πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων). Εντός 10 ημερών από την προθεσμία που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. κλεισίματος ισολογισμού. Κέρδη-ωφέλεια από μεταβίβαση / εκχώρηση στοιχείων επιχείρησης: Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας από την εκχώρηση δικαιώματος συναφούς με την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος ή από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή κάθε ποσού που καταβάλλεται από τον μισθωτή πέρα από τα μισθώματα σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή με εξοπλισμό (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2238/94). Πριν τη μεταβίβαση. Σημείωση: Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 2α του Ν.3842/ που αντικατέστησε την παρ.1α, αρθ.13 ν.2238/94 και ισχύει από την δημοσίευση του αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται. Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας της Β κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011, τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ από ) Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 5% που επιβάλλεται στην πραγματική αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά (αρθ. 13 παρ. 2 Ν. 2238/1994). Πριν τη μεταβίβαση. Σημείωση: Σε μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο σε δικαιούχους Α ή Β κατηγορίας του αρ. 29 του ν.2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5%, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2β του Ν.3842/ και ισχύει από την δημοσίευση του. Επομένως, καταργούνται οι ευνοϊκότεροι συντελεστές 1,2% και 2,4% για δικαιούχους Α ή Β κατηγορίας του αρ. 29 του ν. 2961/2001 αντίστοιχα. Παροχές σε χρήμα πέραν των τακτικών αποδοχών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.9 του Ν.2238/ 1994 (όπως προστέθηκε με το Ν.3842/ ) παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής: για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/94. Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα: Μέχρι %, %, %, %, και άνω 90%. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60 του Ν.2238/94.Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων. Μέχρι Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΠΑ Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Για τους επιτηδευματίες που τηρούν Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ: Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο του μηνός Οκτωβρίου αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (μέσω του δικτύου TAXISnet) μέχρι τις ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Η ιδία ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για την στατιστική δήλωση Intrastat, τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών παραδόσεων και παρεχόμενων Υπηρεσιών (από βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1127/ ) και Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αγαθών και λήψεων Υπηρεσιών (από βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1127/ ) ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET και για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών. Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο του μηνός Οκτωβρίου αποδίδεται ηλεκτρονικά (μέσω του δικτύου TAXISnet) μέ-

5 Τέλη χαρτοσήμου εγγράφων ή συμβάσεων: Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται: Εντός 5 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης ή του εγγράφου. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 55 Μισθωτήρια συμβόλαια: Tα συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων πρέπει να θεωρούνται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή (άρθρο 77 N. 2238/94). Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους. χρι τις ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ (ΠΟΛ.1060/ ). Δήλωση Intrastat H στατιστική δήλωση Intrastat για όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις και αποκτήσεις) κατά τον μήνα Οκτώβριο, υποβάλλεται ως εξής: (α) Για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α, Β, και Γ του ΚΒΣ και υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέχρι τις (β) ψηφίου του ΑΦΜ από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ και δεν υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά: που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2 υποβάλλεται μέχρι τις που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3,4 υποβάλλεται μέχρι τις που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6 υποβάλλεται μέχρι τις που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8 υποβάλλεται μέχρι τις που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0 υποβάλλεται μέχρι τις Δήλωση ΦΠΑ από απαλλασσόμενους (το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρ. 38 του Κώδικα ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής: Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μέχρι την 15η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλλουν το φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές (19 παρ.13 ν.3091/2002). Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, η προαναφερόμενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του Οκτωβρίου. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (περίπτ. β, παρ. 1, αρ. 36, Ν. 2859/2000) Οι δηλώσεις μεταβολών - μετάταξης υποβάλλονται εντός 30 ημερών από το χρόνο πραγματοποίησης των μεταβολών (έναρξη ισχύος: , άρθρο 11 ν.3052/2002). ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ κλπ. Χαρτόσημο δανείων: Υποβολή δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήμου για τα δάνεια μεταξύ εμπόρων (2%), δάνεια μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και τρίτων (3%), δάνεια μεταξύ ΑΕ ή ΕΠΕ και τρίτων (2%), για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες (1%), όλα πλέον εισφορά 20% ΟΓΑ, για τα οποία έχουν γίνει εγγραφές στα βιβλία μέσα στον Οκτώβριο. Μέχρι 15 Νοεμβρίου. Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρ/μου για το γ τρίμηνο 2012 από: ι) τον εκδότη των τιμολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους (αρθ.12 παρ.5 του ΚΒΣ), ιι) στα τιμολόγια που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα σε Φ.Π.Α. (Δημόσιο, Δήμοι κλπ.) ιιι) αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων συλλογών, ενώσεων κλπ, (αρθ.30 παρ.2 Ν.Δ.60/1946, Αποφ. Σ. 882/120/1982, ιν) αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (Αποφ.12018/ ΦΕΚ 330Β), ν) στις επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους παραγωγούς (Αποφ. Γ. 554/261/ 1983-ΦΕΚ292 Β), νι) δάνεια επ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων που χορηγούνται από το ενεχυροδανειστήριο (άρθρο 13 παρ.1α Κ.Τ.Χ., Αποφ. Σ. 882/120/1982- ΦΕΚ 109 Β), νιι) δάνεια των ασφαλιστικών εταιρειών επί ασφαλιστηρίων ζωής (Π.Δ. 160/1978- ΦΕΚ 34 Α), νιιι) πραγματοποιούμενες εξαγορές (RACHATS) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες (Π.Δ. 160/1978- ΦΕΚ 34 Α), ιχ) κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής (Π.Δ. 160/1978-ΦΕΚ 34 Α), χ) στη σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (άρθρο 17 2στ Κ.Τ.Χ.). Μέχρι 20 Νοεμβρίου. Χαρτόσημο Αμοιβών Μελών ΔΣ: Το τέλος χαρτοσήμου επί των αμοιβών των μελών του ΔΣ των ΑΕ καταβάλλεται (άρθρο 15 ε παρ. 7 του Κ.Ν.Τ.Χ και άρθρο 39 παρ.10 του ΚΒΣ). Εντός δύο μηνών από την έγκριση του ισολογισμού από την ΓΣ των μετόχων. Τέλη χαρτοσήμου εγγράφων ή συμβάσεων: Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται: Εντός 5 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης ή του εγγράφου. Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Tέλος υπέρ Δήμων / Κοινοτήτων επί ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως κλπ. Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% ή 5% κατά περίπτωση υπέρ δήμων και κοινοτήτων όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή όπου έχει επιβληθεί αυτό κατά περίπτωση στα ακαθάριστα έσοδα Οκτωβρίου των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων όπου πωλούνται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, ζυθοπωλείων και μπαρ, καντινών, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτό και θέαμα (αρθ.23 Ν.3756/2009 και άρθ.1 Ν.339/ 1976). Μέσα στην προθεσμία του ΦΠΑ, εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε ΦΠΑ, άλλως μέχρι 9 Νοεμβρίου. Καταβολή του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων που γίνονται από τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά, του προηγούμενου διμήνου, από το διαφημιζόμενο ή, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής κατ εντολή του διαφημιζόμενου, από το διαφημιστή. Η καταβολή γίνεται στην Εθνική τράπεζα (άρθρο 12 Ν.2328/ 1995, ΠΟΛ 1217/ ). Μέχρι 20 Νοεμβρίου. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο ανεξαρτήτως ημερομηνίας εξόφλησης αυτών. Μέχρι 30 Νοεμβρίου. Μισθωτήρια συμβόλαια: Tα συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων πρέπει να θεωρούνται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή (άρθρο 77 N. 2238/94). Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους. Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3091/2002, τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των -100 (από δρχ. όπως ίσχυε) κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή μισθωτή για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε 30 ημέρες από την σύνταξή τους. Εργολαβίες - υπεργολαβίες: Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των Ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου του συμφωνητικού (άρθρο 19 N. 820/78, ΠΟΛ 1165/90). Πριν από την έναρξη των εργασιών. Μελέτες τεχνικών έργων: Yποβολή πληροφοριακών στοιχείων για το τεχνικό έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί (Άρθρο 37 2 N. 2859/00). Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση αδείας στο Πολεοδομικό Γραφείο. Αποζημιώσεις βάσει δικαστικής απόφασης, συμβιβασμού κλπ: Υποβολή στη ΔΟΥ του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συμβιβασμού μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν.3842/ , το οποίο ισχύει από την δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αποζημιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζημίωση ή η αμοιβή στον δικαιούχο. Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία κλπ που πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και δεξιώσεις: Γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του σκοπού της εκδήλωσης, των συμμετεχόντων, της επιβάρυνσης κατ άτομο κλπ καθώς και φωτοτυπίας του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. Εντός 5 ημερών από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υποβολή Συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών (σε επιτηδευματίες), είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων και Συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών για αγορές εμπορεύσιμων και παγίων αγαθών, λήψη υπηρεσιών, καταβολή αμοιβών, καταβολή αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων και Συγκεντρωτικής κατάστασης πιστωτικών τιμολογίων (άρθρο 20 ΚΒΣ). Οι καταστάσεις αυτές αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1185/ του Υπουργείου Οικονομικών για όλους τους υπόχρεους των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011 καθώς και για την υποχρέωση υποβολής ισοζυγίων όλων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. όλων των βαθμίδων από επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλία γ κατηγορίας του ΚΒΣ (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) και έκλεισαν διαχειριστική περίοδο (άρθρο 20 ΚΒΣ), ο χρόνος υποβολής τους παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 20 Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., μέχρι 30 Νοεμβρίου Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1162/ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατάθηκε μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου [SID: ] * Η παρούσα ενημέρωση συντάσσεται με την επιμέλεια και ευθύνη της κας Ευγενίας Γ. Κουσαθανά, δικηγόρου και της κας Ιφιγένειας Ευθυμίου, δικηγόρου, με την ιδιότητα των στελεχών της ERNST & YOUNG. Τη γενική επίβλεψη έχει ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τμήματοςκαι Ορκωτός Ελεγκτής. «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που παρέχει η ERNST & YOUNG. Το περιεχόμενο δημοσιεύεται «ως έχει», χωρίς οιαδήποτε αλλοίωση/σύντμηση/τροποποίηση ή άλλη παρέμβαση εκ μέρους της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο 24 ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [2013] Ολα όσα πρέπει να προσέξουμε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 Α. Υποχρεώσεις νοµικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου :00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/ :12

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου :00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/ :12 Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012 07:00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/2012 13:12 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Νοεμβρίου Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αμοιβές Μισθωτών Υπηρεσιών (μηνιαία προσωρινή δήλωση)

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Νοεμβρίου Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αμοιβές Μισθωτών Υπηρεσιών (μηνιαία προσωρινή δήλωση) Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Νοεμβρίου 2013 1 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή 1. Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο από υπόχρεους

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων αυτό το µήνα

Απρίλιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων αυτό το µήνα 2012: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Απρίλιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων αυτό το µήνα Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2013 13:00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/08/2013 15:03, Στ. Μήτσιος,Ευγ. Κουσαθανά,Ιφ. Ευθυµίου, Σελίδα: 38 5661 λέξεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90:

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Νοέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε - Παράταση στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 2013 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο

Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων για το µήνα Ιούλιο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων για το µήνα Ιούλιο Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων για το µήνα Ιούλιο Πέµπτη, 1 Ιουλίου 2010 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 1. Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατήθηκε τον μήνα Αύγουστο από υπόχρεους που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 2/12/2010 www.sate.gr. Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 2/12/2010 www.sate.gr. Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ηµερολόγιο: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων για το µήνα εκέµβριο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Αύγουστος 2012 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 31 Αυγούστου 31 Αυγούστου KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά πρόσωπα άρθρου 2 4 του ΚΦΕ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998 -- 223 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ.: 1025535/374/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1060 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοί μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και εταίρων Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε εκτός του ΙΚΑ Ασφαλιστικό Ταμείο

Μισθοί μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και εταίρων Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε εκτός του ΙΚΑ Ασφαλιστικό Ταμείο Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Αυγούστου 1 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη Αμοιβές Μισθωτών Υπηρεσιών (μηνιαία προσωρινή δήλωση) 1.Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες 1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών,

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Νοέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

-Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω. αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 9) Για επιχειρήσεις που απασχολούν

-Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω. αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 9) Για επιχειρήσεις που απασχολούν 1 Οκτωβρίου 2008 - Καταβολή από Αθλητικά σωματεία και Ποδοσφαιρικές Α.Ε. του παρακρατηθέντα φόρου 20%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ στον φόρο, για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σε αθλητές ή ποδοσφαιριστές μέσα

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994).

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994). ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σεπτέμβριος 2014 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE, ΕΠΕ, Τελευταία ημέρα για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων ευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής Επιµέλεια: Ευγενία Κουσαθανά, δικηγόρος - Νάσια Κασίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες - δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Ιούλιο

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες - δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Ιούλιο Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες - δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Ιούλιο Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου Προθεσµίες: Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες - Τι πρέπει να προσέξουµε, τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τρίτη, 01 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες - δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε για τον Απρίλιο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 01 εκεµβρίου 2014 Σελ. 21 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Μάιο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Μάιο Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Μάιο Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τον Ιανουάριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 31 εκεµβρίου 2014 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ, PARTNER, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο

Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον µήνα Ιούνιο Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον µήνα Ιούνιο Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον µήνα Ιούνιο Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων

Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες - δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον εκέµβριο Παρασκευή, 01 εκεµβρίου 2017 Σελ. 10 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Νοέμβριος 2015 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2018

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2018 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2018 Επίβλεψη: Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Φεβρουάριο Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Όλα όσα πρέπει να προσέξουν - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ EIΣOΔHMATOΣ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ EIΣOΔHMATOΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 2015 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛHΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο101ν.2238/ 1994).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ευτέρα, 01 Απριλίου 2019 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός εκεµβρίου 2015 (Ενηµερωµένο)

Σηµαντικές φορολογικές ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός εκεµβρίου 2015 (Ενηµερωµένο) Σηµαντικές φορολογικές ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός εκεµβρίου 2015 (Ενηµερωµένο) Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός εκεµβρίου 2015 προς ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου Προθεσµίες: Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για φυσικά και νοµικά πρόσωπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 Σελ. 18 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή Μεγάλη εβδοµάδα και καλό µήνα µε υγεία και δύναµη.

Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή Μεγάλη εβδοµάδα και καλό µήνα µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Απριλίου 2018 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή Μεγάλη εβδοµάδα και καλό µήνα µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σεπτέμβριος 203 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 Σεπτεμβρίου KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά πρόσωπα άρθρου 10 Ν.2238/1994 OE, EE, κοινοπραξίες κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 1. Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην τελωνειακή αρχή από πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2018

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2018 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2018 [01.10.2018] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις πρέπει να δοθεί προσοχή και στις παρακάτω:

Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις πρέπει να δοθεί προσοχή και στις παρακάτω: Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2017 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλή δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ. EIΣOΔHMA AΠO ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς

I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ. EIΣOΔHMA AΠO ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 2017 I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ EIΣOΔHMA AΠO ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου 2018 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς

I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 2016 I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ,

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:Δ12 750 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ 1044 Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου 2018 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Νοέμβριος 2016 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) Ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/2009 Published on TaxExperts (

ΠΟΛ /05/2009 Published on TaxExperts ( Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Eπιμέλεια: Κουτσούκος Π. Χρήστος, Μανουσάκης Γ.

Μάιος τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Eπιμέλεια: Κουτσούκος Π. Χρήστος, Μανουσάκης Γ. ΦορολογικόΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μάιος 2017 τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων Eπιμέλεια: Κουτσούκος Π. Χρήστος, Μανουσάκης Γ. Ιωάννης 1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2 ΤΡΙΤΗ α) Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου 2019 [02.01.2019] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2019

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2019 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2019 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2019

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2019 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2019 [03.06.2019] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, καλό καλοκαίρι µε υγεία και δύναµη. Μπήκαµε ήδη στον Ιούνιο. Ένας µήνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη.

Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου 2019 Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Ιουλίου που µεταφέρονται λόγω αργίας την 1η Αυγούστου 2016

Υποχρεώσεις Ιουλίου που µεταφέρονται λόγω αργίας την 1η Αυγούστου 2016 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Αυγούστου 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων. Επισηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2018 [01.02.2018] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2019

Υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2019 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου και 2ας Σεπτεµβρίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Φεβρουάριος 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φόροι που παρακρατήθηκαν το μήνα Νοέμβριο του 2015 και αφορούσαν μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ΦΜΥ κ.λπ. καταβάλλονται στις 2 Φεβρουαρίου του 2016. Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10949 20 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 951 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1100 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλό καλοκαίρι µε υγεία και δύναµη.

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλό καλοκαίρι µε υγεία και δύναµη. Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου [01.06.] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλό καλοκαίρι µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2015

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου 2019

Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου 2019 Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαρτίου 2019 [01.03.2019] Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλή Άνοιξη, µε υγεία και δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017 Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017 1. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α Μέχρι 10 Ιουλίου 2017 Υποβολή των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα