Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/16-04-1980)"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 306/80 Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/ ) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τας διατάξεις των άρθρων 20 και 21 παρ.4 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», ως ούτος συνεπληρώθη υπό του Α.Ν. της και του Νόμου 4085/1960 αμφοτέρων «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914». 2 Την υπ αρίθ. 147/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομεν: Άρθρον 1 Όροι εγκαταστάσεως εργαστηρίων. 1. Ο προτιθέμενος να εγκαταστήση εργαστήριον τεμαχισμού νωπών κρεάτων, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού εξ αυτών, τα προϊόντα του οποίου θα διατίθενται εις την κατανάλωσιν, δέον όπως υποβάλη σχετικήν αίτησιν εις την οικείαν Νομαρχιακήν Κτηνιατρικήν Υπηρεσίαν δια της οποίας θα παρέχωνται τα κάτωθι στοιχεία: α) Η διεύθυνσις της κατοικίας του αιτούντος. Εάν πρόκειται περί εταιρείας θα αναγράφεται η έδρα της, ως και η ιδιότης και η διεύθυνσης κατοικίας του υπογράφοντος υπευθύνου. β) Η έδρα και η διεύθυνσις της επιχειρήσεως, ως και το σήμα ταύτης. γ) Γενικόν σχέδιον των εγκαταστάσεων υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον, συνοδευόμενον υπό λεπτομερούς περιγραφής των χωρών εντός των οποίων θα λαμβάνουν χώραν η συντήρησις των κρεάτων, ο τεμαχισμός μιττωτού, η συσκευασία, η εναποθήκευσις και συντήρησις. δ) Περιγραφή του χρησιμοποιηθησομένου υλικού δια τας εγκαταστάσεις μετά στοιχείων αφορώντων εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν. ε) Απαρίθμησις και περιγραφή του εξοπλισμού, ειδικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εργαλείων του εργαστηρίου. στ) Το είδος των χρησιμοποιούμενων μέσων δια την μεταφοράν των κρεάτων εις το εργαστήριον ως και των εκ τούτων παραγομένων προϊόντων. ζ) Η ημερήσια δυναμικότης παραγωγής και εναποθηκεύσεως της επιχειρήσεως. 2. Εφ όσον ήθελεν διαπιστωθή ότι πληρούνται οι δια του παρόντος καθοριζόμενοι όροι, μετά προηγουμένην εξέτασιν και έρευναν υπό της Νομαρχιακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και σχετικήν εισήγησιν της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως δι αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. 3. Υπό της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται πίναξ εργαστηρίων τυχόντων αδείας λειτουργίας κατά τας διατάξεις της παρ.2 και λειτουργούντων απολύτως ικανοποιητικώς, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. 4. Ο ανωτέρω πίναξ κοινοποιείται δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, αι δε περιλαμβανόμεναι εις τούτον επιχειρήσεις αποκτούν το δικαίωμα της εξαγωγής προϊόντων και εκτός της χώρας, χορηγείται δε εις ταύτας αριθμός εγκρίσεως. Άρθρον 2 Όροι εγκρίσεως των Εργαστηρίων 1. Τα εν άρθρω 1 εργαστήρια πρέπει να περιλαμβάνουν: α) Ψυκτικούς χώρους αρκούντως ευρείς δια την συντήρησιν των κρεάτων και των παραγομένων προϊόντων.

2 β) Χώρον δια τας εργασίας τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας εντός πλαστικών, αδιάβροχων ή εξ αλουμινίου φύλλων. γ) Χώρον δια τας εργασίας συσκευασίας ξυλοκιβωτίων ή χαρτοκιβωτίων. δ) Χώρον καλώς διερρυθμισμένον, κλειόμενον δια κλείθρου, δια τας ανάγκας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. ε) Χώρον εφωδιασμένον δι οργάνων τριχινοσκοπήσεως, εφ όσον μια τοιαύτη εξέτασις θα πραγματοποιείται εντός της εγκαταστάσεως. στ) Αποδυτήρια, νιπτήρας, λουτρά ως και χώρους υγιεινής του προσωπικού (WC). Οι χώροι υγιεινής δεν πρέπει να επικοινωνούν απ ευθείας με τους χώρους εργασίας, θα πρέπει να είναι δε εφωδιασμένοι δια συσκευής Νιαγάρα. Οι νιπτήρες θα παρέχουν τρεχούμενον ύδωρ πόσιμον θερμόν και ψυχρόν, θα υπάρχουν συσκευαί δια τον καθαρισμόν και την απολύμανσιν των χειρών ως και χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Η τοποθέτησις των νιπτήρων πλησίον των χώρων υγιεινής τυγχάνει υποχρεωτική. ζ) Ειδικά δοχεία υδατοστεγή εξ ανοξειδώτου υλικού μετά καλύμματος και συστήματος κλείθρου, προοριζόμενα δια συγκέντρωσιν απορριπτομένων κρεάτων ή υπολειμμάτων αυτών, άτινα δεν προορίζονται δι ανθρώπινην κατανάλωσιν η και χώρον κλειόμενον δια κλείθρου δια τον αυτόν σκοπόν εφ όσον τυγχάνει απαραίτητον η εφ όσον ταύτα δεν αποκομίζονται ή καταστρέφονται κατά το τέλος εκάστης εργασίμου ημέρας. η) Εντός των υπό των περιπτ. α και β αναφερομένων χώρων δέον: αα) Το δάπεδον να είναι εξ υλικών αδιαβρόχων ευκόλων προς πλύσιν και απολύμανσιν και ασήπτων, μετ ελαφράς κλίσεως και καταλλήλου δικτύου αποχετεύσεως δια την ροήν των υγρών προς στόμα φέροντα εσχάραν και σιφώνιον. ββ) Οι τοίχοι να είναι λείοι εις ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων, με επένδυσιν ή βαφήν ανοικτού χρώματος, με άκρα και γωνίας εστρογγυλευμένας, δυναμένοι να πλένωνται. θ) Σύστημα ψύξεως, εντός των υπό των περιπτ. α και β αναφερομένων χώρων, εξασφαλίζον θερμοκρασίαν των υπό επεξεργασίαν κρεάτων σταθεράν και ούχι ανωτέραν των +7 0 C. ι) Αυτογραφικόν θερμόμετρον ή τηλεθερμόμετρον εντός του χώρου τεμαχισμού. ια) Κατάλληλον διαρρύθμισιν επιτρέπουσαν τον ευχερή κτηνιατρικόν έλεγχον. ιβ) Κατάλληλον διαρρύθμισιν ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός εντός των χώρων επεξεργασίας. ιγ) Κατάλληλον φωτισμόν εντός των χώρων επεξεργασίας, φυσικόν ή τεχνητόν μη αλλοιώντα τα χρώματα. ιδ) Εγκατάστασιν επιτρεπούσαν την παροχήν ύδατος αποκλειστικώς ποσίμου υπό πίεσιν και εις επαρκή ποσότητα. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χρήσις ύδατος μη ποσίμου δια την παραγωγήν ατμού και κατάσβεσιν πυρκαϊών, δια κεχωρισμένων δικτύων. Επίσης επιτρέπεται η χρήσις μη ποσίμου ύδατος δια την ψύξιν των ψυκτικών μηχανημάτων δια κεχωρισμένων σωληνώσεων μη διερχομένων δια των χώρων εργασίας και χρωματισμένων δι ερυθρού χρώματος. ιε) Εγκατάστασιν παρέχουσαν ικανήν ποσότητα θερμού ποσίμου ύδατος υπό πίεσιν. ιστ) Σύστημα αποχετεύσεως ανταποκρινόμενον προς τας εκάστοτε ισχυούσας υγειονομικάς διατάξεις. ιζ) Εντός των χώρων επεξεργασίας των κρεάτων ή πλησίον αυτών επαρκείς συσκευάς δια τον καθαρισμόν και την απολύμανσιν των χειρών και του υλικού εργασίας. Οι κρούνοι πρέπει να λειτουργούν δια του ποδός, αι δε εγκαταστάσεις αυταί πρέπει να παρέχουν πόσιμον ύδωρ θερμόν και ψυχρόν, υλικά καθαρισμού και απολυμάνσεως ως και χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Δια τον καθαρισμόν των εργαλείων απαιτείται θερμοκρασία ύδατος ούχι κατωτέρα των C. ιη) Εξοπλισμόν ανταποκρινόμενον εις τας απαιτήσεις της υγιεινής δια: αα) Την κατεργασίαν των κρεάτων και ββ) Την εναποθήκευσιν των δοχείων των χρησιμοποιούμενων δια το κρέας, ούτως ώστε το κρέας ή τα δοχεία να μη έρχωνται εις άμεσον επαφήν μετά του δαπέδου. ιθ)συσκευάς καταλλήλους δια την προστασίαν εκ των ανεπιθυμήτων εντόμων, τρωκτικών κλπ. κ) Συσκευάς και εργαλεία τεμαχισμού ως π.χ. τράπεζαι κοπής, δίσκοι κοπής μετακινούμενοι, δοχεία, ταινίαι μεταφοράς και πριόνια από ανοξείδωτα υλικά, μη δυνάμεναι να προκαλέσουν

3 αλλοίωσιν εις τα κρέατα και δυνάμεναι να καθαρίζωνται και να απολυμαίνωνται ευκόλως. Ειδικώς η χρησιμοποίησης ξύλου απαγορεύεται. Άρθρον 3 Όροι υγιεινής του προσωπικού, των χώρων και του υλικού εντός των εργαστηρίων. 1. Απαιτείται πάσα δυνατή καθαριότης του προσωπικού, των χώρων εργασίας, των εργαλείων και εξοπλισμού των εργαστηρίων, ήτοι: α) Το προσωπικόν πρέπει να φέρη ενδύματα εργασίας και κάλυμμα κεφαλής ανοικτού χρώματος, ευκόλως πλυνόμενα, καθαρά καθώς ενδεχομένως και κάλυμμα αυχένος. Το προσωπικόν το οποίον ασχολείται με την επεξεργασίαν και τον χειρισμόν των κρεάτων είναι υποχρεωμένον να πλένη και ν απολυμαίνει τας χείρας πολλάς φοράς κατά την διάρκειαν της ίδιας ημέρας καθώς και εις πάσαν επανάληψιν της εργασίας. Τα άτομα τα οποία ήλθον είς άμεσον επαφήν με ασθενή ζώα ή μεμολυσμένα κρέατα, οφείλουν αμέσως να πλένουν τας χείρας και τους βραχίονας προσεκτικώς με θερμόν ύδωρ, κατόπιν δε να απολυμαίνονται. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των χώρων της εργασίας και εναπηθηκεύσεως των προϊόντων. β) Απαγορεύεται η είσοδος κυνών, γαλών ή άλλων κατοικιδίων ζώων εντός των εργαστηρίων. Η καταπολέμησις των τρωκτικών, των εντόμων και παντός άλλου ζωυφίου πρέπει να πραγματοποιήται συστηματικώς. γ) Το υλικόν και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται δια την επεξεργασίαν των κρεάτων πρέπει να διατηρούνται και να καθαρίζωνται καλώς. Επίσης, απαιτείται να καθαρίζωνται μετά προσοχής και να απολυμαίνωνται κατά την διάρκειαν της ημέρας και πριν χρησιμοποιηθούν εκ νέου όταν έχουν μολυνθή εκ μικροοργανισμών ασθενείας τινός. 2. Οι χώροι, τα εργαλεία και το υλικόν εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δι άλλους σκοπούς παρά μόνον δια την επεξεργασίαν και κοπήν του κρέατος. 3. Τα κρέατα και τα δοχεία τα περιέχοντα ταύτα, δεν πρέπει να έρχωνται εις επαφήν απ ευθείας μετά του δαπέδου. 4. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά, απολυμαντικά, ως και τα υλικά καταπολεμήσεως των τρωκτικών, εντόμων κλπ., δεν πρέπει να επηρεάζουν την υγιεινότητα των κρεάτων. 5. Η χρήσις ποσίμου ύδατος είναι επιβεβλημένη δι όλας τας χρήσεις. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χρήσις μη ποσίμου ύδατος δια τας χρήσεις και υπό τας προϋποθέσεις τας αναφερομένας εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. ιδ. 6. Απαγορεύεται η διασκόρπισης πριονιδίων ή παντός ετέρου αναλόγου υλικού επί του δαπέδου των εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. β και γ αναφερομένων χώρων. 7.Τα κρέατα πρέπει να εισάγωνται εντός των εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. β αναφερομένων χώρων αναλόγως των αναγκών, η δε παραμονή των εντός των χώρων αυτών πρέπει να είναι όσον το δυνατόν σύντομος. 8. Κατά τας εργασίας τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας τα κρέατα πρέπει να διατηρούνται διαρκώς εις θερμοκρασίαν εσωτερικήν +7 0 C ή κατωτέραν. 9. Ο τεμαχισμός εκτελείται κατά τρόπον ώστε ν αποφεύγεται πάσα ρύπανσις των κρεάτων. Τα θραύσματα των οστών και οι θρόμβοι του αίματος αφαιρούνται. Τα κρέατα τα προερχόμενα εκ της κοπής και μη προοριζόμενα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν συγκεντρούνται εντός των δοχείων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ.ζ. 10. Η επεξεργασία των κρεάτων πρέπει να απαγορεύεται εις άτομα τα οποία δύνανται να μολύνουν ταύτα, ειδικώς δε εις άτομα: α) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ τύφου, παρατύφου Α και Β, σαλμονελλώσεως, δυσεντερίας, μολυσματικής ηπατήτιδος, οστρακιάς ή είναι φορείς των ασθενειών τούτων. β) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ φυματιώσεως. γ) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ μεταδοτική νόσου του δέρματος. δ) Ασκούντα ταυτοχρόνως μιαν ετέραν εργασίαν εκ της οποίας μικρόβια δύναται να μεταφερθούν και να επιμολύνουν τα κρέατα. ε) Φέροντα επίδεσμον εις τας χείρας, εξαιρέσει ενός αδιαβρόχου επιδέσμου δακτύλου δια την προστασίαν μη πυώδους πληγής.

4 11.Άτομα εργαζόμενα εις τα εργαστήρια τεμαχισμού δέον να είναι εφωδιασμένα δια βιβλιαρίου υγεία περιοδικώς θεωρούμενου κατά τα εκάστοτε ισχύοντα υπό των υγειονομικών διατάξεων. Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, υπεύθυνος δια την επίβλεψιν του εργαστηρίου δύναται ν απαιτήση την θεώρησιν του βιβλιαρίου, όταν τούτο τυγχάνη κατά την γνώμην του απαραίτητον, οποτεδήποτε. Άρθρον 4 Προδιαγραφαί νωπών κρεάτων προοριζομένων δια τεμαχισμόν και παρακευήν νωπού μιττωτού. 1. Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πλην της κοπής εις τεταρτημόρια, ως και η αποστέωσις δέον να λαμβάνουν χώραν εντός των εν άρθρω 1 εργαστήριον. 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως υποχρεούται να παρέχη πάσαν διευκόλυνσιν προς την διενεργούσαν τον έλεγχον της επιχειρήσεως αρμοδίαν κτηνιατρικήν υπηρεσίαν ιδία δε να αναφέρη την προέλευσιν των κρεάτων των εισαγομένων εντός της επιχειρήσεως, εφ όσον τούτο ήθελε ζητηθή. 3. Τα εισαγόμενα εντός της επιχειρήσεως νωπά κρέατα, ούχι κατεψυγμένα, πρέπει: α) Να προέρχωνται εκ σφαγείου εγκεκριμένου και ελεγχόμενου υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. β)να προέρχωνται εκ σφαγίων, άτινα έχουν υποστή τον προ και μετά την σφαγήν κρεοσκοπικόν έλεγχον και έχουν χαρακτηρισθή ανεπιφυλάκτως κατάλληλα δια την κατανάλωσιν. γ) Να έχουν σφραγισθή δια της σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου. δ) Να έχουν υποβληθή εις επεξεργασίαν υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής. ε) Να συνοδεύωνται υπό του κεκανονισμένου κτηνιατρικού πιστοποιητικού. στ) Να έχουν ψυχθή εντός ώρας από του πέρατος της σφαγής, εις τρόπον ώστε, η εν τω βάθει θερμοκρασία των να κατέρχεται εντός 12 το πολύ ωρών, εις τους +7 0 C των κρεάτων και εις τους +3 0 C των παραπροϊόντων. ζ)να έχουν εναποθηκευθή εις ψυκτικούς χώρους υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής. η) Να έχουν μεταφερθή εις την επιχείρησιν δι αυτοκινήτων ψυγείων και υπό θερμοκρασία μεταφοράς +7 0 C ή κατωτέρας και συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. 4.Απαγορευέται η εισαγωγή νωπών κρεάτων εις την επιχείρησιν, μη πληρούντων τους όρους της παραγράφου Επίσης απαγορεύεται η εισαγωγή εις την επιχείρησιν κρεάτων, ο τεμαχισμός και η παρασκευή μιττωτού εξ αυτών εφ όσον ταύτα: α) Έχουν ρυπανθή υπό του περιεχομένου των στομάχων ή άλλου μεμολυσμένου υλικού. β) Έχουν υποστή κατάψυξιν, έστω και βραχείας διαρκείας. γ) Προέρχονται εκ σφαγίων εις τα οποία έχει διαπιστωθή είτε φυματίωσις υπό οιανδήποτε μορφήν, είτε εις ή περισσότεροι κυστίκερκοι ζώντες ή νεκροί. δ) Προέρχονται εκ μερών του σφαγίου τα οποία παρουσιάζουν τραύματα προκληθέντα ολίγον προ της σφαγής, ελαττώματα διαπλάσεως, ή τοπικάς αλλοιώσεις. 6. Τα νωπά κρέατα τα προοριζόμενα προς τεμαχισμόν πρέπει να τοποθετούνται, άμα τη εισαγωγή των εν τω εργαστήριω κοπής και μέχρι της χρησιμοποιήσεως των, εντός του υπό του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ.α προβλεπομένου χώρου εις τον οποίον θα εξασφαλίζεται σταθερά θερμοκρασία +7 0 C ή κατωτέρα, και να χρησιμοποιούνται εντός τεσσάρων το πολύ ημερών από της ημερομηνίας σφαγής των. 7. Εν τούτοις, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παρ. 6 ως και της περιπτ. στ της παρ. 3, τα κρέατα δύνανται να μεταφέρωνται κατ ευθείαν από τον χώρον σφαγής εις τον χώρον τεμαχισμού, όταν αμφότεροι οι χώροι ευρίσκωνται εντός του αυτού συγκροτήματος και αρκετά πλησίον ο εις του άλλου, δια του εναέριου δικτύου μεταφοράς των κρεάτων, μόλις δε πραγματοποιηθή η κοπή και η συσκευασία, ταύτα μεταφέρονται εις τον υπό του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. α οριζόμενον χώρων.

5 8. Κατά την διάρκειαν του τεμαχισμού ή της παρασκευής μιττωτού ο εις το άρθρον 2 παρ. 1 περιπτ. β αναφερόμενος χώρος πρέπει να διατηρή σταθεράν θερμοκρασίας C ή κατωτέραν. 9. Εξαιρουμένης της εν παρ.7 πειπτώσεως τεμαχισμού εν θερμώ, ο τεμαχισμός του κρέατος δεν δύναται να πραγματοποιηθή ει μη μόνο όταν το κρέας εμφανίζη εσωτερικήν θερμοκρασίαν +7 0 C ή καωτέραν. Κατά τον χρόνον του τεμαχισμού το ΡΗ του κρέατος πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ 5, 6 και 6,1 της εξετάσεως πραγματοποιουμένης επί του επιμήκους ραχιαίου μυός εις το ύψος της δεκάτης τρίτης πλευράς. 10. Ο καθαρισμός των κρεάτων δι υφάσματος καθώς και η εμφύσησις καθ οιονδήποτε τρόπον αέρος απαγορεύεται. 11. Ειδικώς, προκειμένου δια την παρασκευήν μιτττωτού: α)η αποστέωσις των κρεάτων λαμβάνει χώραν κατόπιν προηγουμένης αφαιρέσεως των τενόντων, των απονευρώσεων κλπ., ως και του λίπους, εξαιρέσει του ενδομυϊκού τοιούτου. β) Η Παρασκευή του μιττωτού διενεργείται δι αυτόματων,μηχανικών μέσων, απαγορευομένου οιουδήποτε ετέρου χειρισμού ιδία των χειρών, μετά την κοπήν του κρέατος. γ)απαγορεύεται η προσθήκη εντός του μιττωτού ετέρων ανατομικών στοιχείων, ως αίματος και εντοσθίων, πλην λίπους, ούτινος η αναλογία δεν πρέπει να υπερβαίνη το 18% με ανοχήν δυο μονάδων κατά βάρος, προσδιοριζομένου δι εκχειλίσεως κατά SOXHLET ως και οιασδήποτε ετέρας ξένης ουσίας. Εν τούτοις επιτρέπεται η προσθήκη μαγειρικού άλατος 15 γραμμαρίων κατά χιλιόγραμμον μιττωτού, ότε ούτος θα αναγράφεται ως «αλατισμένος». 12. Αι διατάξεις της παρ.1 δεν έχουν εφαρμογήν, όταν αι εργασίαι τεμαχισμού, αποστεώσεως ή κοπής μιττωτού διενεργούνται εις τους χώρους πωλήσεως ή εις ένα γειτονικόν χώρον, προκειμένου να τεθούν εις την άμεσον διάθεσιν προς τον τελικόν καταναλωτήν. Άρθρον 5 Κτηνιατρική επιθεώρησις των τεμαχισμένων κρεάτων και του μιττωτού. 1. Τα εργαστήρια τεμαχισμού υπόκεινται εις έλεγχον ασκούμενον υπό εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, τούτου οριζομένου δι αποφάσεως της αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 2. Ο κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τας κάτωθι εργασίας: α) Έλεγχον του βιβλίου εισαγωγής νωπών κρεάτων και εξαγωγής τεμαχισμένων κρεάτων. β) Υγειονομικήν επιθεώρησιν των νωπών κρεάτων, τα οποία υπάρχουν εντός του εργαστηρίου προ των εργασιών τεμαχισμού και κατά την εξαγωγήν των εκ του εργαστηρίου. γ) Επίθεσιν των σημάνσεων του ελέγχου και έκδοσιν του κτηνιατρικού πιστοποιητικού. δ) Έλεγχον της καθαριότητος των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού. ε) Διενέργειαν πάσης απαιτούμενης δειγματοληψίας ως και πραγματοποίησιν εργαστηριακών εξετάσεων προς ανεύρεσιν παθογόνων μικροοργανισμών ή μη επιτρεπομένων χημικών ουσιών, τα αποτελέσματα των οποίων καταχωρεί εις εν βιβλίον. στ) Οιονδήποτε έτερον έλεγχον, τον οποίον θεωρεί χρήσιμον δια την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 3. Η σήμανσις διενεργείται επί των μέσων συσκευασίας δια της σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου υπ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου. Προς τον σκοπόν αυτόν οι κτηνίατροι έχουν εις την διάθεσιν των και διατηρούν: α) Τα εργαλεία τα προοριζόμενα δια την σήμανσιν των κρεάτων, τα οποία απαγορεύεται να παραδώσουν εις το βοηθητικόν προσωπικόν ει μη μόνον κατά την έναρξιν της σημάνσεως και δι όσον χρόνο διαρκεί αυτή. β) Τας εις το άρθρον 6 του παρόντος αναφερομένας ετικέττας και φακέλλους αμφοτέρων παραδιδομένων εις το βοηθητικόν προσωπικόν κατά τον χρόνον της επικολλήσεως ή χρήσεως και εις αριθμόν ανταποκρινόμενον προς τας ανάγκας. γ) Το υλικόν σημάνσεως, το οποίον πρέπει να συνιστάται εξ υλικών ανταποκρινομένων εις τας απαιτήσεις της υγιεινής και αι ενδείξεις να αναγράφονται κατά τρόπον ευανάγνωστον.

6 δ) Την αναπαράστασιν της περί ης ή η παρ. 4 σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου, η οποία εις περίπτωσιν: αα) Ατομικής συσκευασίας φέρεται επί του φακέλλου αυτής. ββ) Ομαδικής συσκευασίας φέρεται επί της επικολλωμένης επί των μέσων αυτής ετικέττας της προβλεπομένης υπό της παρ. 6 του άρθρου 6. ε) Όταν μια σήμανσις καταλληλότητος πραγματοποιείται επί ενός φακέλλου ή μιας συσκευασίας, αυτή πρέπει να επιτίθεται κατά τρόπον ώστε να καταστρέφεται κατά το άνοιγμα του φακέλλου ή η συσκευασία να μη δύναται να χρησιμοποιηθή αφού ανοιχθή. 4. Η σφραγίς του κτηνιατρικού ελέγχου είναι στρογγυλή, διαμέτρου 4 εκατοστ., αναγράφεται δε περιφερειακώς η λέξις «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», εις δε το κέντρον η έδρα της επιχειρήσεως. Επί των κρεάτων των προοριζομένων δι εξαγωγήν επιτίθεται και η σφραγίς η προβλεπόμενη υπό του άρθρου 19 περιπτ. ε του Π.Δ/τος 40/1977 «περί της Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως». 5.Το ήπαρ, αι κεφαλαί, αι γλώσσαι, αι καρδίαι και οι πνεύμονες, εφ όσον δεν συσκευάζονται, σφραγίζονται δια της σφραγίδος της παρ.4 είτε δια πυρός είτε δια μελάνης. Εν τούτοις δεν είναι υποχρεωτική η σφράφισις των γλωσσών και καρδιών εις τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 3 μηνών ως και γενικώς εις τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. 6. Τα άνευ συσκευασίας διατιθέμενα τεμάχια κρέατος, τα τεμάχια του σπλαγχνικού λίπους, η ουρά και τα πόδια τα επεξεργαζόμενα εντός των εργαστηρίων τεμαχισμού από σφαγία κανονικώς εσφραγισμένα εις το σφαγείον πρέπει, εφ όσον δεν φέρουν σφραγίδα, να επισημαίνωνται δια της σφραγίδος της παρ.4 δια μελάνης ή δια πυρός. Τα τεμάχια του λαρδίου και της λαρδοπαντσέτας, μετά την αφαίρεσιν του δέρματος, δύνανται να γίνωνται παρτίδαι μέχρι 5 τεμάχια. Εκάστη παρτίδα και έκαστον τεμάχιον, εφ όσον είναι μεμονωμένον, πρέπει να φέρη μολυβδοσφραγίδα με τα στοιχεία της σφραγίδος της παραγράφου 4 και ετικέτταν αναφερομένην εις το άρθρον 6 παρ Η μελάνη η χρησιμοποιουμένη δια την σφράγησιν των κρεάτων παρασκευάζεται από ιόχρουν του μεθυλίου ή οιανδήποτε ετέραν εγκεκριμένην ιώδη χρωστικήν. Άρθρον 6 Συσκευασία τεμαχισμένων νωπών κρεάτων, ούχι κατεψυγμένων και ενδείξεις αυτών. Δια την συσκευασίαν των τεμαχισμένων κρεάτων και μιττωτού εις τα εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα συσκευασίας πληρούντα τους κατωτέρω όρους: 1. Τα μέσα συσκευασίας (πλαστικοί φάκελλοι, ξυλοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κλπ.) πρέπει να ανταποκρίνωνται εις όλους τους κανόνας υγιεινής και συγκεκριμένως: α) Να μη δύνανται ν αλλοιώσουν τας οργανοληπτικάς ιδιότητας του κρέατος ή του μιττωτού. β) Να μη δύνανται να μεταφέρουν εις το κρέας ή τον μιττωτόν ουσίας επιβλαβείς δια τον άνθρωπον. γ) Να είναι αρκούντως στερεά και να εξασφαλίζουν αποτελεσματικήν προστασίαν των κρεάτων ή του μιττωτού κατά την διάρκειαν της μεταφοράς και τους χειρισμούς. 2. Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ νέου δια την συσκευασίαν των κρεάτων εκτός εάν είναι εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν, εύκολα εις την πλύσιν και μετά προηγουμένην πλύσιν και απολύμανσιν. 3.Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να φέρουν ετικέτταν με την σήμανσιν της παρ.4 του άρθρου 5. 4.Όταν ενδεχομένως τεμαχισμένα νωπά κρέατα ή παραπροϊόντα περιτυλίσσωνται δι ενός μέσου συσκευασίας (π.χ. φύλλου ή φακέλλους πλαστικούς οι οποίοι έρχονται εις άμεσον επαφήν με ταύτα) η εργασία αυτή δέον να διενεργείται αμέσως μετά την κοπήν και κατά τρόπον ανταποκρινόμενον εις τους κανόνας υγιεινής. Δια τον νωπόν μιττωτόν η ανωτέρω αναφερόμενη συσκευασία τυγχάνει υποχρεωτική, το δε καθαρόν βάρος εκάστης της ως άνω συσκευασίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το εν χιλγρ. Εξαιρέσει των τεμαχίων του λαρδίου και της λαρδοπαντσέτας το τεμαχισμένον κρέας πρέπει να φέρη εις απάσας τας περιπτώσεις εν προστατευτικόν μέσον συσκευασίας, εκτός εάν μεταφέρεται ανηρτημένον.

7 Τα μέσα ταύτα πρέπει να είναι διαφανή, άχροα και ν ανταποκρίνονται εις τας διατάξεις της παραγράφου 1. Ταύτα δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια δευτέραν φοράν δια την συσκευασίαν του κρέατος ή του μιττωτού. 5. Τα μέσα συσκευασίας τα αναφερόμενα εις τας παρ.1, 2,3 και 4 του παρόντος δεν δύναται να περιέχουν παρά τεμαχισμένα κρέατα ή μιττωτόν ανήκοντα εις το αυτό είδος ζώου. 6. Επί του εξωτερικού περιβλήματος των κρεάτων ή του μιττωτού ήτοι εφ εκάστου χαρτοκιβωτίου ή ξυλοκιβωτίου ως και επί του περιβλήματος εκάστου κεχωρισμένου συσκευασθέντος τεμαχίου ή επί καλώς επ αυτών επικολλημένης ετικέττας πρέπει να αναγράφωνται αι κάτωθι ενδείξεις: α)το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος και η έδρα της επιχειρήσεως. β)το είδος και η κατηγορία των σφαγίων ζώων (π.χ. μόσχος, βόειον, εριφίον κλπ). γ) Η ονομασία του περιεχομένου τμήματος (π.χ. μπριζόλα, μιττωτός κλπ.). δ) Αι ημερομηνίαι της σφαγής του ζώου και της επεξεργασίας εις την επιχείρησιν. Ειδικώς δια τον συσκευασμένον μιττωτόν πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία μέχρι της οποίας δύναται να καταναλωθή και η οποία οφείλει να είναι μέχρι τρείς ημέρες μεταγενέστερα της ημερομηνίας συσκευασίας. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης η διάθεσις εις την κατανάλωσιν εξαρτάται εκ της γνωμάτευσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ασκούτης τον έλεγχον. ε) Ο κωδικός αριθμός της επιχειρήσεως (αριθμός εγκρίσεως). Ο ανεκτός αριθμός μικροβίων είναι: 1. Κατά την ημέραν της παραγωγής. Άρθρον 7 α) Δια τα τεμαχισμένα νωπά κρέατα: αα) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. ββ) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γγ) ESH COLI κάτω των 20 ανά γραμ. κρέατος. δδ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. εε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 10 ανά γραμ. β) Δια τον νωπόν μιττωτόν: αα) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. ββ) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γγ) ESH COLI κάτω των 50 ανά γραμ. κρέατος. δδ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. εε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 100 ανά γραμ. 2. Κατά την κατανάλωσιν δια τον συσκευασμένον μιττωτόν: α) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. β) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γ) ESH COLI κάτω των 100 ανά γραμ. κρέατος. δ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. ε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 200 ανά γραμ. Άρθρον 8 Εναποθήκευσις-μεταφορά των νωπών κρεάτων, των τεμαχισμένων και αποστεωμένων κρεάτων και του μιττωτού. 1. Τα νωπά κρέατα πρέπει να ψύχωνται αμέσως μετά τον κτηνιατρικόν έλεγχον και να συντηρούνται, τα μεν σφαγία και τα τεμάχια αυτών εις σταθεράν εσωτερικήν θερμοκρασίαν +7 0 C ή κατωτέραν, τα δε παραπροϊόντα και ο μιττωτός εις +3 0 C ή κατωτέραν.

8 2. Τα νωπά κρέατα και τα τεμάχια πρέπει να μεταφέρωνται εντός οχημάτων ή μηχανικών μέσων (CONTAINERS) κλειομένων και εξωπλισμένων, ούτως ώστε αι προβλεπόμεναι ανωτέρω θερμοκρασίαι να εξασφαλίζονται κατά την διάρκεια της διαδρομής. 3. Τα ανωτέρω οχήματα ή μηχανικά μέσα, πρέπει να ανταποκρίνωνται εις τας κάτωθι απαιτήσεις: α) Τα εσωτερικά τοιχώματα αυτών ή παν ετέρον μέρος δυνάμενον να έλθη εις επαφήν με τα κρέατα, πρέπει να είναι εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν και μη δυναμένων να αλλοιώσουν τας οργανοληπτικάς ιδιότητας των κρεάτων τούτων ή να καταστήσουν ταύτα επιβλαβή δια την ανθρώπινην υγείαν. Τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία, ευκόλως πλυνόμενα και απολυμαινόμενα. β)να εξασφαλίζουν την προστασίαν των κρεάτων εκ των εντόμων και της κόνεως, να είναι υδατοστεγή εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται πάσα διαρροή υγρών. γ) Να φέρουν άγκιστρα δια την ανάρτησιν των σφαγίων εις ολόκληρα ήμιση ή τέταρτα και των τεμαχισμένων κρεάτων άνευ συσκευασίας, και εις ύψος ικανόν ώστε να μην εγγίζουν ταύτα το δάπεδον ως και ράφια, στηρίγματα ή εσχάρας, δια την τοποθέτησιν των συσκευασμένων κρεάτων. 4. Τα ως άνω οχήματα ή μηχανικά μέσα μεταφοράς δεν δύνανται εις ουδεμίαν περίπτωσιν να χρησιμοποιούνται δια την μεταφοράν ζώντων ζώων ή οιουδήποτε ετέρου προϊόντος το οποίον θα ηδύνατο ν αλλοιώση ή μολύνη τα μεταφερόμενα κρέατα. 5. Ουδέν έτερον προϊόν δύναται να μεταφέρεται συγχρόνως μετά των κρεάτων εντός του ιδίου οχήματος. Επί πλέον οι στόμαχοι πρέπει να μεταφέρωνται μόνον καθαρισμένοι, αι κεφαλαί μετά την εκδοράν, τα άκρα μετά το ζεμάτισμα και καθαρισμόν εκ των τριχών και ονύχων. 6. Τα νωπά κρέατα δεν δύνανται να μεταφερθούν εντός ενός οχήματος ή μηχανικού μέσου το οποίον δεν είναι καθαρόν και δεν έχει απολυμανθή. 7. Τα ολόκληρα σφαγία, τα ήμιση και τα τέταρτα αυτών πρέπει να μεταφέρωνται ανηρτημένα. Τα τεμάχια και τα συσκευασμένα κρέατα πρέπει να αναρτώνται ή να τοποθετούνται επί στηριγμάτων, ραφίων ή δοχείων εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν και συμφώνως προς τους υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένους κανόνας υγιεινής. Τα παραπροϊόντα πρέπει να μεταφέρωνται εντός μέσων συσκευασίας ανθεκτικών και αδιάβροχων εις τα υγρά και τας λιπαράς ουσίας. 8. Τα οχήματα μεταφοράς κρεάτων πρέπει να είναι εφωδιασμένα δι ειδικής αδείας προβλεπομένης υπό του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 40/1977. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται: Άρθρον 9 Καταργούμεναι διατάξεις α) Το Β.Δ/γμα 10/1971 «περί όρων λειτουργίας επιχειρήσεων παρασκευής μιττωτού (κιμά) εκ νωπού κρέατος και διαθέσεως αυτού εις την κατανάλωσιν». β) Το άρθρον 7 του από 2-18/8/1958 Β.Δ. «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων, ορνιθοειδών και θηραμάτων και άλλων τινών διατάξεων». γ) Το Β.Δ. 222/1967 «περί όρων λειτουργίας επιχειρήσεων επεξεργασίας κατεψυγμένων κρεάτων και διαθέσεως των εις την κατανάλωσιν». Άρθρον 10 Έναρξις ισχύος. Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά εξάμηνον από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εις τον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

9 Εν Αθήναις τη 3 Απριλίου 1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 111 Κ.Α.Π. 64/2003 Αρ. 3678, 31.1.2003 Αριθμός 64 Οι περί Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Χοιρινό μπούτι Α/Ο νωπό Μοσχάρι Α/Ο σπάλα νωπό Μοσχάρι Α/Ο στρογγυλό νωπό Μπριζόλες χοιρινές Μ/Κ ( γρ) Αρνί γάλακτος νωπό

Χοιρινό μπούτι Α/Ο νωπό Μοσχάρι Α/Ο σπάλα νωπό Μοσχάρι Α/Ο στρογγυλό νωπό Μπριζόλες χοιρινές Μ/Κ ( γρ) Αρνί γάλακτος νωπό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2132042100 Ημερομηνία: 21-02-2017 Αρ. Πρωτ. Οικ: 1621

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002391961 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΜΒ. 14-ΑΠΕΥΘ.85-01 ΚΑΕ 1511 CPV: 15800000-6 ΑΔΑ :ΩΥΕΝ4690ΒΦ-Μ26 TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2635 Κ.Δ.Π. 271/2002

2635 Κ.Δ.Π. 271/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2633 Κ.Δ.Π. 271/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 271 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές Προϊόντων με βάση το Κρέας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3 Ενδιαιτήµατα ζώων Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη τροφή, κατοικία, περιποίησης και παρακολούθησης, εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 1. ια την χορήγηση της εν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 468/90 Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 1396/25-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 '

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 4637 Κ.Δ.Π. 515/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 Αριθμός 515 Οι περί Υγειονομικού Ελέγχου του Κρέατος Αγριων Θηραμάτων Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 02/03/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2561/755251

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. Κωδικός Επιχείρησης Είδος δραστηριότητας.. Υγειονομικά Υπεύθυνος Δυναμικότητα α) ημερήσιος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11469/17 AGRILEG 144 DENLEG 60 VETER 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. N 302/28 ' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. N 302/28 ' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 3 372L0462 Αριθ. N 302/28 ' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.12.72 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τής 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί τών υγειονομικών προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

707 Κ.Δ.Π. 144/82. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777, Αριθμός 144

707 Κ.Δ.Π. 144/82. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777, Αριθμός 144 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777,11.5.82 Αριθμός 144 707 Κ.Δ.Π. 144/82 0 ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΚΕΦ. 28 ) Κανονισμοί κδοθ ντ ς δυνάμβ τοϋ Αρθρου 8 ιό Ύπουργικόν Ευμβούλιον ενασκούν τάς διά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, 31.5.2002 Κ.Δ.Π. 268/2002 Αριθμός 268 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ 1. Τοποθεσία - Περίφραξη 1.1 Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής εξωτερική περίφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 κατ 23(3)(ε)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 κατ 23(3)(ε) E.E. Παρ. ΙΠ (I) 701 Κ.Δ.Π. 193/89 Αρ. 2440,15.9.89 Αριθμός 193 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα Αναθεώρηση Έκτης Σειράς) Κανονισμός του 1989, ο οποίος εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας κατηγορίας Α, το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος ουσίες να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων επί αυτοκινήτου (ex van).

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων επί αυτοκινήτου (ex van). Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)... 2 2.2. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 97 Κ.Δ.Π. 28/2001 Αρ. 3465, Αριθμός 28 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 97 Κ.Δ.Π. 28/2001 Αρ. 3465, Αριθμός 28 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 97 Κ.Δ.Π. 28/2001 Αρ. 3465,12.1.2001 Αριθμός 28 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 4(1)(ι), (ια) και (ιβ) Ο Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

1589 Κ.Δ.Π. 231/2004

1589 Κ.Δ.Π. 231/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3838, 19.4.2004 1589 Κ.Δ.Π. 231/2004 Αριθμός 231 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέατα που έχουν σφραγιστεί στη χώρα προέλευσης.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέατα που έχουν σφραγιστεί στη χώρα προέλευσης. Υγιεινή και ασφάλεια κρέατος: Σε όλα τα σφάγια πρέπει να υπάρχουν σφραγίδες που θα υποδηλώνουν τη χώρα γέννησης κάθε ζώου. Αναλυτικότερα από 31/3/03 σχετικά με τη σφράγιση κρεάτων ισχύουν τα εξής: Σε ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 362 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1211 Ν. 94/79 *Αρ. 1571,

E.E., Παρ. I, 1211 Ν. 94/79 *Αρ. 1571, E.E., Παρ. I, 1211 Ν. 94/79 *Αρ. 1571, 14.12.79 Ό περί τής Υγιεινής τοϋ Κρέατος Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίηση ποδιών χεριών Εργαστήριο δερματοστιξία ) Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΨΥΓΕΙΑ Άρθρο 352 Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΨΥΓΕΙΑ Άρθρο 352 Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΨΥΓΕΙΑ Άρθρο 352 Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους 1. α) Οι θάλαμοι των ψυγείων ψύξης και απλής κατάψυξης, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, χωρητικότητας από 50 m3 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 443/91 Προδιαγραφές υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 89/437/ΕΟΚ και 89/662/ΕΟΚ (άρθρο 12 παρ.8

Διαβάστε περισσότερα

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για την έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων που υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 Μέρος 1 Στοιχεία εγκατάστασης Εµπορικό όνοµα Ταχυδροµική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

\ (

\ ( E.E. Παρ. Ill (I) 711 Κ.Δ.Π. 216/76 Άρ. 1308, 29.10.76 "Αριθμός 216 Ο ΠΕΡΓΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243) Κανονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροδόλου Το Συμδούλιον Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοιονομάζονται οι παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με παθογόνους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων του πολεμικού Ναυτικού, για την προμήθεια νωπών αυτοτελών ανατομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Α.Π. 42/98 Αρ. 3223, Αριθμός 42 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Α.Π. 42/98 Αρ. 3223, Αριθμός 42 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Α.Π. 42/98 Αρ. 3223, 27.2.98 Αριθμός 42 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 4(1)(ι),(ια) και (ιβ) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ Αριθμός 147 Ο. ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟίΟΜΩΗ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) 721 Κ.Δ.Π. 147/82

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ Αριθμός 147 Ο. ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟίΟΜΩΗ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) 721 Κ.Δ.Π. 147/82 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777. 11.5.82 Αριθμός 147 Ο. ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟίΟΜΩΗ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) 721 Κ.Δ.Π. 147/82 Κανονισμό] εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 8 ΐό 'Υπουργικόν ΣυμβούΧιον ένασ*οον τάς διά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 12: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1383 Κ.Δ.Π. 307/2000 Αρ. 344,17.11.2000 Αριθμός 307 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ. Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ. Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών 1.Τα άλευρα και σιμιγδάλια, που παράγονται από τους αλευρόμυλους προς εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα, πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3-5-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1437/48073 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-5-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1435/48030 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 507/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3853 της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 507 Οι περί της Εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα, 30/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 159480/12299 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3449,17.11.2000 1305 ΚΛΠ. 290/2000 Αριθμός 290 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 03-04-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1155/37697 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12-4-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1252/42113 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς

ρηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς Ε.Ε. Παρ. III(I) 4917 Κ.Δ.Π. 777/2003 Αρ. 3759, 3.10.2003 Αριθμός 777 Οι περί Υγειονομικών Προβλημάτων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Πουλερικών Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) E.E. Παρ. HI (I) 691 Κ.Δ.Π. 188/87 Αρ. 2236, 19.6.87 Αριθμός 188 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2237,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2237, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2237, 26.6.87 723 Κ.Δ.Π. 194/87 Αριθμός 194 Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 25 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 25 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 25 Απριλίου 2013 Αθήνα 25 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων προϊόντων. Η σωστή επιλογή τους και η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα