Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από τη µέθοδο της µάθησης που βασίζεται σε πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται η διδακτική πρόταση των Ιστοεξερευνήσεων ως µια προσέγγιση που στοχεύει στην αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών από µαθητές και την καλλιέργεια δεξιοτήτων πληροφοριακού εγγραµµατισµού σε ένα εποικοδοµητικό πλαίσιο. Έννοιες Κλειδιά Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός, Μάθηση βασισµένη σε Πηγές, ιαδίκτυο, Ιστοεξερευνήσεις, Αξιολόγηση ικτυακών Πηγών, Αναζήτηση Εκπαιδευτικών Πόρων Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το παρόν κεφάλαιο δοµείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην αξία του πληροφοριακού εγγραµµατισµού για την εκπαίδευση και την ανάγκη ενσωµάτωσής του στη διδασκαλία µέσω κατάλληλων µεθόδων και πρακτικών. Ως τέτοιες, στη δεύτερη και τρίτη ενότητα παρουσιάζονται η µέθοδος της µάθησης που βασίζεται σε πηγές και η διδακτική πρόταση των Ιστοεξερευνήσεων (WebQuest) η οποία αξιοποιεί το ιαδίκτυο ως το βασικό µέσο πληροφόρησης µέσα στη σχολική τάξη. Η οργάνωση µιας διερεύνησης πηγών στο ιαδίκτυο κατά την κατασκευή ή εφαρµογή µιας Ιστοεξερεύνησης απαιτεί την αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών µε στόχο τον εντοπισµό και την αξιοποίηση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση. Σε αυτό το πλαίσιο η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην αξιολόγηση πηγών στο ιαδίκτυο και στην πέµπτη ενότητα παρέχεται ποικιλία πηγών και εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση, και τον εντοπισµό εκπαιδευτικών πόρων. Στο Μ.Γρηγοριάδου, Ε.Γουλή, Α.Γόγουλου: ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.

2 6.1 Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και ιαδίκτυο Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σχετίζονται µε µία παγκόσµια ροή πληροφορίας, ιδεών, και προϊόντων, που ξεπερνά γεωγραφικά όρια. Ιδιαίτερα το ιαδίκτυο µε την ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web), προωθεί τον εκδηµοκρατισµό στην κατοχή, παροχή, και αναζήτηση της πληροφορίας. Ο Παγκόσµιος Ιστός προσθέτει µια νέα ψηφιακή διάσταση στον πληροφοριακό εγγραµµατισµό (information literacy) ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σηµαντικό και κρίσιµο θέµα για την εκπαίδευση, την οικονοµία και τη δηµοκρατία (Candy, 2004; Johnston and Webber, 2003; Virkus, 2003). Πληροφοριακά εγγράµµατοι θεωρούνται οι πολίτες που πέρα από τον απλό εντοπισµό πληροφορίας, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα και τα όριά της, να την αξιοποιούν αποτελεσµατικά, να την διαχειρίζονται και να την προωθούν. Σύµφωνα µε την UNESCO (2008), ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε στόχο την ενηµέρωση για την αξία του πληροφοριακού εγγραµµατισµού στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενσωµάτωσή του στη διδασκαλία µέσω κατάλληλων µεθόδων και πρακτικών. ιάφοροι οργανισµοί έχουν προσπαθήσει να ορίσουν τον πληροφοριακό εγγραµµατισµό αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί µέρος του βασικού ανθρώπινου δικαιώµατος της δια βίου µάθησης (CILIP, 2007; US National Commission on Library and Information Science, 2003). Σύµφωνα µε το CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) (2007) ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην αναγνώριση του πότε και γιατί χρειάζεται πληροφορία, που µπορεί να εντοπιστεί, και πώς να αξιολογηθεί, να χρησιµοποιηθεί, και να κοινοποιηθεί σε άλλους µε έναν ηθικά αποδεκτό και νόµιµο τρόπο. Ο παραπάνω ορισµός αναφέρεται σε συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες που καθιστούν ένα άτοµο ικανό (CILIP, 2007): (i) να αναγνωρίζει την ανάγκη για πληροφόρηση: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην ικανότητα των ατόµων να αναγνωρίζουν πότε χρειάζονται την πληροφορία. Συνδέεται εποµένως µε την αναγνώριση της αξίας και χρησιµότητάς της, τη διάκριση µεταξύ των πολλαπλών µορφών και πηγών πληροφορίας που υπόκεινται σε συγκεκριµένους περιορισµούς στην πρόσβαση, χρήση, και διαθεσιµότητα. Η ικανότητα διαµόρφωσης της κατάλληλης κάθε φορά ερώτησης που θα δώσει µια έµφαση στην αναζήτηση συγκεκριµένης πληροφορίας αποτελεί σηµαντική δεξιότητα. Συχνά ωστόσο η επιλογή και αξιοποίηση µιας πηγής πληροφορίας συνδέεται µε την ευκολία και την ταχύτητα πρόσβασής της. (ii) να διακρίνει τις διαθέσιµες πηγές: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην αναγνώριση του είδους των διαθέσιµων πηγών, της θέσης τους, και της διαδικασίας που απαιτείται για την απόκτησή τους. Για παράδειγµα, άρθρα περιοδικών πιθανά να διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή προσβάσιµα 2

3 µέσω ιαδικτύου µε κόστος εγγραφής µέλους ή αγοράς, εκπαιδευτικές πύλες, ελεγχόµενης ή ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων, ελεύθερες εγκυκλοπαίδειες όπως η Βικιπαίδεια. (iii) να εντοπίζει την πληροφορία: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην ικανότητα αποτελεσµατικής αναζήτησης πληροφορίας σε πηγές διαφόρων τύπων. Για παράδειγµα, αποτελεσµατική χρήση µηχανών αναζήτησης και θεµατικών καταλόγων στο ιαδίκτυο, αναζήτηση εκπαιδευτικών πόρων σε πηγές όπως ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, πύλες, ή αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων. (iv) να αξιολογεί πηγές: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην αξιολόγηση των διαθέσιµων πηγών ή πληροφοριών για την αυθεντικότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την αξία τους, γεγονός που απαιτεί για παράδειγµα, την αναγνώριση του συγγραφέα, επιµελητή, εκδότη, ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου, ηµεροµηνία δηµοσίευσης, στόχο δηµοσιεύµατος ή δικτυακού τόπου. (v) να αξιοποιεί δηµιουργικά τις πηγές: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στην δηµιουργική αξιοποίηση της πληροφορίας κατά την εκπόνηση µιας έρευνας µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων, ή την οικοδόµηση νέας γνώσης. (vi) να γνωρίζει τους ηθικούς κανόνες και να αναλαµβάνει την ευθύνη χρήσης πηγών: ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός αφορά στο σεβασµό και την αναγνώριση της εργασίας άλλων ανθρώπων. Εδώ εµπλέκονται θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων (intellectual property), λογοκλοπής (plagiarism), αθέµιτης πρακτικής, ελευθερίας της πληροφορίας, προστασίας δεδοµένων και κανόνων δεοντολογίας όπως αυτοί διαµορφώθηκαν από οργανισµούς ή επαγγελµατικά σωµατεία. (vii) να κοινοποιεί και να δηµοσιοποιεί τα ευρήµατα της αναζήτησης: για παράδειγµα, αναγνώριση διαφορετικών µορφών επικοινωνίας, δηµοσίευσης και διαµοιρασµού της πληροφορίας όπως µέσω ιστοσελίδων, ιστολογίων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χρήση αναφορών σε πηγές, συµµετοχή σε κοινότητες και συνεργατικές ή κοινωνικού τύπου δράσεις όπως οµαδική συγγραφή αναφορών, συµβολή σε ελεύθερες εγκυκλοπαίδειες όπως η Βικιπαίδεια. (viii) να διαχειρίζεται τα ευρήµατα µιας αναζήτησης πηγών: αφορά την διαδικασία αποθήκευσης, οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας που εντοπίστηκε χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικές µεθόδους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση πληροφορίας που προέρχεται από το ιαδίκτυο, η οργάνωση και αρχειοθέτηση των πηγών και των ευρηµάτων µιας αναζήτησης είναι απαραίτητη µια και συχνά η διαδικασία εντοπισµού συγκεκριµένης πληροφορίας πραγµατοποιείται σε διαδοχικές προσβάσεις στο ιαδίκτυο και επιπλέον, πληροφορία που εντοπίζεται σε µία αναζήτηση δεν είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί και σε επόµενη αναζήτηση. Για παράδειγµα, η χρήση σελιδοδεικτών, η οργάνωση δεδοµένων σε φακέλους, η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, η άµεση ενηµέρωση ενδιαφερόµενων µέσω 3

4 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µπορεί να διευκολύνουν µια έρευνα πηγών στο ιαδίκτυο. Ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την κοινότητα των εκπαιδευτικών σε δύο επίπεδα: (α) για την προσωπική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη: οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως προσωπική πηγή ενηµέρωσης, δηµοσίευσης/διανοµής υλικού, επικοινωνίας, και συνεργασίας, (β) για την υποστήριξη των µαθητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού εγγραµµατισµού που συνδέονται άµεσα µε την ικανότητά τους να µαθαίνουν. Συγκεκριµένα, οι µαθητές είναι σηµαντικό να αναπτύξουν δεξιότητες πληροφοριακού εγγραµµατισµού οι οποίες περιγράφονται σε τρία επίπεδα (American Association of School Librarians & Association for Educational Communications and Technology, 1998): (α) δεξιότητες που αφορούν άµεσα την πρόσβαση, αναζήτηση, αξιολόγηση, και χρήση της πληροφορίας, (β) δεξιότητες που συνδέονται µε την αυτοελεγχόµενη µάθηση, και (g) δεξιότητες που συνδέονται µε την κοινωνική ευθύνη. Ιδιαίτερα η αυτοελεγχόµενη µάθηση αφορά στην εφαρµογή των αρχών του πληροφοριακού εγγραµµατισµού µε βάση τις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του µαθητή, την αναγνώριση της αξίας βιβλιογραφικών πηγών και άλλων δηµιουργικών εκφράσεων της πληροφορίας, την συµβολή στην εφαρµογή υψηλών κριτηρίων ποιότητας, τόσο στην αναζήτηση της πληροφορίας όσο και στην παραγωγή της γνώσης. Αντίστοιχα, η κοινωνική ευθύνη συνδέεται µε τη θετική συµβολή των µαθητών σε κοινότητες µάθησης και γενικότερα στην κοινωνία και προϋποθέτει: (α) την αναγνώριση της αξίας της πληροφόρησης σε µια δηµοκρατική κοινωνία, (β) το σεβασµό στις αρχές της πνευµατικής ελευθερίας και πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και την υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ, (γ) την εποικοδοµητική συµµετοχή σε οµάδες µε στόχο την άντληση, τη διακίνηση, την παραγωγή πληροφορίας και την επίλυση προβληµάτων µε σεβασµό στην ιδιαιτερότητα και τη συνεισφορά των άλλων. 6.2 Μάθηση βασισµένη σε πηγές: η συνεισφορά του ιαδικτύου Οι στόχοι του πληροφοριακού εγγραµµατισµού µπορεί σηµαντικά να υποστηριχθούν από τη µέθοδο της µάθησης που βασίζεται σε πηγές (Resourcebased learning) η οποία επιτρέπει στους µαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να µάθουν µέσα από µία προσωπική διερεύνηση και µελέτη πηγών, µε την συστηµατική υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής τελευταία, γιατί εκφράζει τις νέες τάσεις και εξελίξεις στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και συγχρόνως µπορεί να υπηρετήσει στόχους της ανοικτής, ευέλικτης, µαθητοκεντρικής, εξατοµικευµένης, αυτo-ελεγχόµενης 4

5 µάθησης, καθώς και της µάθησης που βασίζεται σε συνθετικές εργασίες, και στην επίλυση προβληµάτων (Ryan, Scott, Freeman and Patel, 2000). Σε ένα µάθηµα που βασίζεται στην έρευνα πηγών, οι µαθητές χρησιµοποιούν ποικίλες πηγές, όπως πηγές σε έντυπη µορφή (π.χ. βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφηµερίδες, υλικό βιβλιοθηκών, ιστορικά αρχεία), πηγές που βασίζονται σε τεχνολογία πολυµέσων (π.χ. προσοµοιώσεις, λογισµικό/εργαλεία), ηλεκτρονικές πηγές και κοινότητες µάθησης προσβάσιµες µέσω δικτυακών τεχνολογιών (Regina Public Schools and Saskatchewan Learning, 2003). Ο εκπαιδευτικός διαµορφώνει ένα υποστηρικτικό κλίµα σχεδιάζοντας κατάλληλες, ελκυστικές, και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους µαθητές, θέτοντας τα βασικά ερωτήµατα/προβλήµατα προς επίλυση και παρέχοντας τις αρχικές πηγές. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει τις παρεχόµενες πηγές, τις δραστηριότητες, και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε µαθητή (Australian School Library Association and Australian Library and Information Association, 1993). Επιπλέον, συχνά υιοθετούνται εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασµό µαθηµάτων που βασίζονται στην έρευνα πηγών, συνδυάζοντας στοιχεία διερευνητικής µάθησης (inquiry-based learning), µάθησης που βασίζεται σε συνθετικές εργασίες (project-based learning) ή επίλυση προβληµάτων (problem-based learning), ενισχύοντας τους µαθητές στη λήψη πρωτοβουλιών και την οµαδική εργασία (Information literacy & learning, 2008). Ως συνέπεια, υπάρχει µεγάλη ποικιλία µαθηµάτων αυτής της µορφής. Ωστόσο, σηµαντικά θέµατα που καθορίζουν την τελική µορφή ενός µαθήµατος που βασίζεται σε πηγές, αποτελούν: (α) ο βαθµός και η µορφή της υποστήριξης που παρέχεται από τον εκπαιδευτικό, (β) ο βαθµός στον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες είναι προκαθορισµένες και δοµηµένες, (γ) οι τρόποι µε τους οποίους αξιοποιούνται τα διάφορα είδη µέσων και πηγών. Ιδιαίτερα, το ιαδίκτυο ως µέσο πρόσβασης σε πηγές µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για τους µαθητές σε δραστηριότητες διερευνητικού τύπου και στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού εγγραµµατισµού επαναπροσδιορίζεται στο περιβάλλον του ιαδικτύου, όπου συχνά η ιδιοκτησία της πληροφορίας δύσκολα αναγνωρίζεται, και ο σεβασµός στην πληροφορία που δηµοσιεύεται και διακινείται είναι συχνά θέµα ατοµικής ευθύνης, θέτοντας νέους στόχους και προϋποθέσεις στο σχεδιασµό µαθηµάτων βασισµένων σε πηγές. Η οργάνωση µιας έρευνας πηγών στο ιαδίκτυο ενώ προσοµοιάζει της αντίστοιχης διαδικασίας σε πιο παραδοσιακά µέσα όπως βιβλία, περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες, απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν: (α) στον εντοπισµό πηγών στο ιαδίκτυο ώστε να αντιµετωπιστεί ο αποπροσανατολισµός, γνωστός και ως lost in hyperspace, όπου πιθανά να οδηγήσουν οι συνεχόµενες και πολλαπλές επιλογές, (β) στην αξιολόγηση των πηγών και τη χρήση πληροφορίας που εντοπίζεται στο ιαδίκτυο. 5

6 6.3 ιδακτική αξιοποίηση ιαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης: η περίπτωση των Ιστοεξερευνήσεων Στο πλαίσιο της µάθησης που βασίζεται σε πηγές, ιδιαίτερα σηµαντική αναδεικνύεται η αξιοποίηση του ιαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης από τους µαθητές. Σκοπός είναι οι µαθητές εργαζόµενοι µε το ιαδίκτυο, να αναλάβουν ενεργό ρόλο και πιθανά να συνεργαστούν, ώστε να επιλύσουν κάποιο πρόβληµα ή να ανταπεξέλθουν σε ένα ρόλο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο µιας συνθετικής εργασίας, διερευνώντας, επιλέγοντας, και χρησιµοποιώντας διαθέσιµες πηγές, ή/και επικοινωνώντας µε ανθρώπους-ειδικούς σε συγκεκριµένα θέµατα. Σε αυτήν την πορεία, το ιαδίκτυο αποτελεί το βασικό µέσο άντλησης πληροφορίας, είτε µέσω συγκεκριµένων δικτυακών τόπων µε σχετικό υλικό είτε µέσω της δυνατότητας επικοινωνίας που παρέχει σε σχετικές κοινότητες ή ειδικούς. Συγκεκριµένα, στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στη διδακτική πρόταση των Ιστοεξερευνήσεων γνωστών ως WebQuest, η οποία είναι αρκετά δηµοφιλής στην κοινότητα των εκπαιδευτικών, και προσεγγίζει τη µάθηση που βασίζεται σε πηγές µέσα από ένα ψηφιακό µαθησιακό περιβάλλον (March, 2007; Dodge, 2001; Yoder, 1999). Σηµαντικός στόχος σε µία Ιστοεξερεύνηση είναι η οργάνωση και υποστήριξη της δραστηριότητας των µαθητών ώστε να επιτύχουν την πρόσβαση, αξιολόγηση, και τελικά τη χρήση πηγών και διαθέσιµης πληροφορίας από το ιαδίκτυο. Οι Ιστοεξερευνήσεις αποτελούν σενάρια κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001) κατά τα οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας (βλέπε Ιστοεξερεύνηση1: H ιστορία των Υπολογιστών ) αλλά συχνά όχι µοναδική (βλέπε Ιστοεξερεύνηση2: Το εσωτερικό του υπολογιστή όπου παράλληλα µε το ιαδίκτυο χρησιµοποιούν και το εκπαιδευτικό λογισµικό ΕΛΥΣ ). Στοχεύουν στην οργάνωση της δραστηριότητας των µαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο ιαδίκτυο και στον προσανατολισµό τους προς το ουσιαστικό, το χρήσιµο, το αξιόλογο µε βάση συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Σε µία δραστηριότητα αυτής της µορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόµηση νέας γνώσης. Οι Ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών και κυρίως να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, να καλλιεργούν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική ικανότητα των µαθητών (March, 2007; Lou and Macgregor, 2004). Επίσης, παρέχουν στον εκπαιδευτικό µία µεθοδολογία σχεδιασµού µαθηµάτων που αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας ορίζοντας τη δοµή και τα συστατικά τους στοιχεία. H διδακτική πρόταση των Ιστοεξερευνήσεων έχει εκτενώς χρησιµοποιηθεί σε διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, και γνωστικά αντικείµενα όπως στην 6

7 Πληροφορική, τα Μαθηµατικά, στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, των κοινωνικών επιστηµών, της τεχνολογίας κ.ά. (Glencoe Staff, 2006; Brewer, 2004; Arbaugh, Scholten and Essex, 2001; Truett, 2001; Παπανικολάου και Γρηγοριάδου, 2005; Χαρδαλούπα, 2004; WebQuest Πηγές, 2008). Ωστόσο οι περισσότερες Ιστοεξερευνήσεις είναι διαθεµατικές εµπλέκοντας έννοιες από διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Αυτό συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι στόχος τους είναι η προώθηση ενός αυθεντικού πλαισίου δράσης των µαθητών που εµπλέκει πραγµατικές καταστάσεις, προβλήµατα και εµπειρίες. Μέχρι σήµερα, η πληθώρα των Ιστοεξερευνήσεων έχει αναπτυχθεί από εκπαιδευτικούς και χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από µαθητές (Zheng, Perez, Williamson and Flygare, 2008; Erdogan, 2008; Sonia and Charo, 2007; Dutt-Doner, Wilmer, Stevens, & Hartman, 2000;). Ωστόσο ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν και µια εναλλακτική εποικοδοµητική προσέγγιση όπου οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο του σχεδιαστή Ιστοεξερευνήσεων (Peterson and Koeck, 2001). Αν και η εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι περιορισµένη, η προοπτική των µαθητών ως σχεδιαστών Ιστοεξερευνήσεων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (Jonassen, 2004). Σηµαντικό χαρακτηριστικό των Ιστοεξερευνήσεων που αναδεικνύει τη δυναµική και προοπτική της συγκεκριµένης προσέγγισης, είναι η αποδοχή τους από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Υπάρχουν άτυπες κοινότητες εκπαιδευτικών που ανταλλάσσουν Ιστοεξερευνήσεις και εµπειρίες από την εφαρµογή τους στην τάξη. ιάφοροι δικτυακοί τόποι υποστηρίζουν αυτές τις κοινότητες, επιτρέποντας την κατάθεση και το διαµοιρασµό σεναρίων Ιστοεξερευνήσεων σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα για διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης Η δοµή µιας Ιστοεξερεύνησης Μία Ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σενάριο διδακτικής παρέµβασης. Πιο συγκεκριµένα το σενάριο µιας Ιστοεξερεύνησης περιλαµβάνει σελίδα µαθητή ή φύλλο εργασίας µαθητή, και σελίδα καθηγητή. Η δοµή της σελίδας µαθητή µιας Ιστοεξερεύνησης ακολουθεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο/δοµή και οργανώνεται σε πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν σταδιακά το µαθητή στο θέµα του σεναρίου, να τον ενηµερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβει σε αυτό, να οριοθετήσουν και να υποστηρίξουν την δράση του. Η σελίδα καθηγητή αντίστοιχα περιλαµβάνει θέµατα, συµβουλές, και οδηγίες για την οργάνωση και εφαρµογή του σεναρίου στην τάξη, την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, και την αξιολόγηση των επιδιωκόµενων στόχων. Πιο συγκεκριµένα, δοµικά πεδία της σελίδας µαθητή είναι: Εισαγωγή, Εργασία, ιαδικασία, Αξιολόγηση, Συµπέρασµα. Ωστόσο συχνά συναντώνται παραλλαγές της βασικής δοµής µε πιο συνηθισµένη την προσθήκη ενός πεδίου Πηγές όπου αναφέρονται ξεχωριστά οι προτεινόµενες πηγές. 7

8 Εισαγωγή. Το πεδίο Εισαγωγή στοχεύει να λειτουργήσει ως έναυσµα. Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του σεναρίου µε έναν ελκυστικό τρόπο που προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Προωθεί τον προβληµατισµό και στοχεύει στην ανάκληση της πρότερης εµπειρίας/γνώσης των µαθητών στο θέµα της Ιστοεξερεύνησης. Θέτει τα πρώτα ερωτήµατα/προβλήµατα που οι µαθητές πρόκειται να διαπραγµατευτούν. Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα ενδείκνυται να έχουν κοινωνικές διαστάσεις, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία για τους µαθητές. Για παράδειγµα στην Ιστοεξερεύνηση για το Κακόβουλο λογισµικό ( Malicious Code, A WebQuest about viruses, worms, and Trojan Horses, η Εισαγωγή παρουσιάζει µε άµεσο λόγο ένα πραγµατικό σενάριο επίθεσης ιού σε υπολογιστή, κάνει µία σύντοµη αναφορά στο ρόλο και την καταστροφική λειτουργία των ιών, και θέτει τα πρώτα ερωτήµατα όπως ποιος θα µπορούσε να είναι τόσο κακόβουλος ώστε να αναπτύσσει τέτοιου τύπου λογισµικό µόνο για να δηµιουργεί προβλήµατα; καλώντας τους µαθητές να τα διερευνήσουν στο πλαίσιο της Ιστοεξερεύνησης. Αντίστοιχα, στην Ιστοεξερεύνηση για το ιαδίκτυο ( The Internet, οι µαθητές καλούνται να υποστηρίξουν µία τοπική επιχείρηση η οποία προσπαθεί να πείσει αποµακρυσµένους πελάτες της που δεν γνωρίζουν και φοβούνται τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, να χρησιµοποιήσουν το ιαδίκτυο στην µεταξύ τους συνεργασία. Οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν και να ετοιµάσουν µια παρουσίαση για διάφορες όψεις του ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού. Εργασία. Στο πεδίο Εργασία περιγράφεται ο ρόλος των µαθητών στο σενάριο και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. Συχνά ενισχύεται η οµαδική εργασία, θέτοντας ρόλους σε επίπεδο οµάδας όπως οµάδα Αρχιτεκτόνων, οµάδα Οικολόγων, ή ατοµικούς ρόλους στο πλαίσιο της κάθε οµάδας όπως τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν ρόλους αρχιτέκτονα, οικολόγου, κ.λπ. Επίσης οι ρόλοι µπορεί να αφορούν την ίδια τη συνεργασία σε επίπεδο οµάδας όπως ρόλος συντονιστή, γραµµατέα, µέλους, ή και τάξης. Για παράδειγµα στην Ιστοεξερεύνηση για το ιαδίκτυο, η εργασία των µαθητών επικεντρώνεται (α) σε ιστορικά στοιχεία για το ιαδίκτυο, (β) στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και (γ) σε θέµατα ασφάλειας στο ιαδίκτυο. Αντίστοιχα στην Ιστοεξερεύνηση για το Κακόβουλο λογισµικό, στο πεδίο Εργασία, οι µαθητές καλούνται να µελετήσουν το θέµα και να παρουσιάσουν τα ευρήµατά τους µε διάφορους τρόπους, θέτοντας τους εξής στόχους: (1) να αναγνωρίσουν και περιγράψουν τους τύπους του κακόβουλου λογισµικού, (2) να υποδυθούν το δηµιουργό κακόβουλου λογισµικού, να παρουσιάσουν το προφίλ του, και να περιγράψουν τις επιπτώσεις της ανάπτυξης κακόβουλου λογισµικού για τη χρήση υπολογιστών, την κοινωνία και τον εαυτό τους, (3) να περιγράψουν 8

9 τρόπους προστασίας από ιούς και το κόστος που αυτό συνεπάγεται για µία µικρή επιχείρηση. ιαδικασία. Στο πεδίο ιαδικασία περιγράφεται ο προτεινόµενος τρόπος εργασίας των µαθητών προκειµένου να πραγµατοποιήσουν / επιτελέσουν το ρόλο τους. Σκοπός είναι να οριοθετηθεί και οργανωθεί η δράση και οι ρόλοι των µαθητών (εφόσον προβλέπονται), θέτοντας στόχους, προτείνοντας κατάλληλες πηγές προς διερεύνηση, και συγκεκριµένα εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της χρήσιµης για το έργο τους πληροφορίας. Για παράδειγµα στην Ιστοεξερεύνηση για το ιαδίκτυο, οι µαθητές καλούνται να εργαστούν οµαδικά σε ένα από τα παρακάτω θέµατα αναλαµβάνοντας συγκεκριµένους ρόλους: (1) σύντοµη ιστορία του ιαδικτύου, (2) τρόπο λειτουργίας του ιαδικτύου, (3) θέµατα ασφάλειας στο ιαδίκτυο, (4) υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού. Οι ρόλοι που αναλαµβάνουν οι µαθητές κάθε οµάδας είναι συντονιστής, συγγραφέας, υπεύθυνος πολυµέσων για την παραγωγή της σχετικής παρουσίασης, υποστηρικτικός των υπολοίπων. Σε αυτή τη διαδικασία, σε κάθε θέµα διατυπώνονται συγκεκριµένα ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντήσουν οι µαθητές και προτείνονται σχετικοί δικτυακοί τόποι. Αντίστοιχα στην Ιστοεξερεύνηση για το Κακόβουλο λογισµικό, προτείνονται οι ακόλουθες τέσσερις οµάδες εργασίας: (1) To Θηριοτροφείο (The Menagerie) που καλείται να απαντήσει σε συγκεκριµένα ερωτήµατα σχετικά µε τα είδη των ιών, τη λειτουργία τους, τρόπους προφύλαξης, και να συντάξει ένα κείµενο σε κειµενογράφο ή µία παρουσίαση, (2) Οι Ένοχοι (The Culprits) που ασχολείται µε τους δηµιουργούς ιών και καλεί τους µαθητές, σε οµάδες των δύο, να υποδυθούν ένα παιχνίδι δύο ρόλων, αυτόν του δηµιουργού ιών και ενός δηµοσιογράφου και να επεξεργαστούν συγκεκριµένα ερωτήµατα που αφορούν το προφίλ, τα κίνητρα, τις συνέπειες των πράξεων όσων αναπτύσσουν κακόβουλο λογισµικό, και τις σχετικές νοµικές κυρώσεις, και να παρουσιάσουν στην τάξη τα ευρήµατά τους, (3) H Άµυνα (The Defense) που ασχολείται µε θέµατα προστασίας από ιούς και καλεί τους µαθητές να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που αφορούν στη λειτουργία αντιβιοτικών προγραµµάτων, σε τρόπους µόλυνσης, πρόληψης και προφύλαξης των υπολογιστών, και να ετοιµάσουν µία παρουσίαση για την τάξη, (4) To Κόστος (The Cost) που ασχολείται µε θέµατα κόστους προφύλαξης από κακόβουλο λογισµικό, καλώντας τους µαθητές να µελετήσουν τη συγκεκριµένη περίπτωση µιας µικρής εταιρίας 20 υπαλλήλων που χρησιµοποιεί ένα τοπικό δίκτυο µε λειτουργικό σύστηµα Windows, και να κάνουν µία έρευνα αγοράς για το κόστος firewall, αντιβιοτικών προγραµµάτων, κ.λπ. την οποία να καταγράψουν σε Excel και να την τεκµηριώσουν. Τα αποτελέσµατα της εργασίας θα πρέπει να παρουσιαστούν µε λογισµικό παρουσιάσεων από τον υπεύθυνο οικονοµικών της εταιρίας στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 9

10 Αξιολόγηση. Στο πεδίο Αξιολόγηση περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του µαθήµατος και τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης των µαθητών και του τελικού προϊόντος. Συχνά αξιοποιείται η προσέγγιση των διαβαθµισµένων κριτηρίων (rubrics) σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτικός ορίζει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιδιωκόµενων στόχων µε ακριβείς περιγραφές των διαβαθµίσεών τους. Η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να υποστηρίξει την αυτοαξιολόγηση και τη µεταξύ των µαθητών αξιολόγηση (αξιολόγηση µεταξύ οµότιµων peer review). Για παράδειγµα, στην Ιστοεξερεύνηση για το Κακόβουλο λογισµικό, η αξιολόγηση έχει τη µορφή διαβαθµισµένων κριτηρίων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας (α) για κάθε µία από τις εργασίες-δράσεις των µαθητών, και (β) για δεξιότητες συγγραφής και παρουσίασης. Παρέχονται οι σχετικοί πίνακες αξιολόγησης µε έξι διαβαθµίσεις ποιότητας σε κάθε κριτήριο. Αντίστοιχα, στην Ιστοεξερεύνηση για το ιαδίκτυο, η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα: (1) µε βάση διαβαθµισµένα κριτήρια που χρησιµοποιούν ο καθηγητής και οι µαθητές για να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και τους συµµαθητές τους η τελική βαθµολογία κάθε µαθητή αποτελεί το µέσο όρο των προηγούµενων αξιολογήσεων, (2) µε βάση συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν οι µαθητές και αφορούν δεξιότητες συνεργασίας και την αξιολόγηση των µελών της οµάδας όπου κάθε µέλος της οµάδας αξιολογεί τη συνεισφορά των υπολοίπων. Συµπέρασµα. Στο πεδίο Συµπέρασµα γίνεται µία σύνοψη αυτών που οι µαθητές πέτυχαν ή έµαθαν κατά την εκπόνηση του σεναρίου και τίθενται ερωτήµατα για περαιτέρω διερεύνηση. Για παράδειγµα, στην Ιστοεξερεύνηση για το ιαδίκτυο, το Συµπέρασµα ανακεφαλαιώνει τους στόχους που επιτεύχθηκαν σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο παρουσίασης από τους µαθητές. Αντίστοιχα, στην Ιστοεξερεύνηση για το Κακόβουλο λογισµικό, στο Συµπέρασµα συνοψίζονται γενικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις από κακόβουλο λογισµικό, και διατυπώνονται νέα ερωτήµατα για την εξέλιξη της κατάστασης στο µέλλον και τις δυνατότητες προστασίας. Στην Ιστοεξερεύνηση Υπολογιστές και πως λειτουργούν (Computers and how they work), στο πεδίο Συµπέρασµα οι µαθητές καλούνται να συγκριθούν µε τους ειδικούς στο θέµα απαντώντας στο τεστ ερωτήσεων που θα βρουν στο δικτυακό τόπο Στο πλαίσιο µιας Ιστοεξερεύνησης, οι µαθητές χρησιµοποιούν τη σελίδα µαθητή ως οδηγό για να ενηµερωθούν για το πλαίσιο της εργασίας. Αρχικά χρησιµοποιούν 10

11 στην έρευνά τους τις προτεινόµενες πηγές οι οποίες έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια, ανάλογα µε τις δεξιότητες των µαθητών και τους στόχους του σεναρίου, η αναζήτηση µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πηγές. Οι µαθητές αναλαµβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της µε βάση τους στόχους του σεναρίου. Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος προετοιµάζει το σενάριο του µαθήµατος, θέτει το σκοπό και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τις αρχικές πηγές που οι µαθητές θα διερευνήσουν µε στόχο να απαντήσουν στα ερωτήµατα/προβλήµατα της Ιστοεξερεύνησης, σκιαγραφεί και οργανώνει τους απαιτούµενους ρόλους σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. Στη διάρκεια του µαθήµατος, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στις νέες τεχνολογίες και στους µαθητές, υποστηρίζοντας τους µαθητές στην προσπάθειά τους και διαµορφώνοντας ένα κλίµα συνεργασίας απαλλαγµένος από το ρόλο της αυθεντίας, του µοναδικού κατόχου και µεταδότη της γνώσης (Βοσνιάδου, 2005) Σχεδιασµός Ιστοεξερευνήσεων Σε κάθε Ιστοεξερεύνηση, το κείµενο της σελίδας µαθητή απευθύνεται στους ίδιους τους µαθητές, και γι αυτό θα πρέπει να είναι απλό και λιτό, και ο λόγος προσωπικός, ενθαρρυντικός, και άµεσος. O σχεδιασµός και η δοµή της Ιστοεξερεύνησης στοχεύει να υποστηρίξει τους µαθητές στη δόµηση της δράσης και την επίτευξη των στόχων τους (α) παρέχοντας τις αρχικές πηγές προς διερεύνηση (προτεινόµενες πηγές), (β) θέτοντας κατάλληλα ανοιχτά ερωτήµατα, (γ) αναθέτοντας και σκιαγραφώντας τους ρόλους που εµπλέκονται στο σενάριο, και ενισχύοντας την οµαδική εργασία, (δ) ορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης της δράσης και των προϊόντων που καλούνται να αναπτύξουν οι µαθητές. Θέµατα που επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό µιας Ιστοεξερεύνησης είναι η σύνδεσή της µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), οι χρονικές απαιτήσεις για την εκπόνησή της, οι δυνατότητες πρόσβασης και διαθεσιµότητας των προτεινόµενων πηγών. Ωστόσο προβλήµατα πρόσβασης στο ιαδίκτυο µπορούν να ξεπεραστούν µε τοπική αποθήκευση των σχετικών ιστοσελίδων. Προτείνοντας κατάλληλες πηγές προς διερεύνηση. Η ποιότητα και ποσότητα των προτεινόµενων πηγών και δικτυακών τόπων προς διερεύνηση από τους µαθητές, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του σεναρίου. Οι προτεινόµενοι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, ο καθένας να έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία για την Ιστοεξερεύνηση, καθώς και να συνοδεύονται από σχόλια που ενηµερώνουν τους µαθητές τι πρόκειται ή τι αξίζει να εντοπίσουν σε 11

12 αυτούς. Πρόβληµα µπορεί να δηµιουργήσει στον προσανατολισµό των µαθητών, η υπερπροσφορά πηγών ή αντίστοιχα η έλλειψη ή ακαταλληλότητα των πηγών. Για τον εκπαιδευτικό, συχνά, η διαµόρφωση του σεναρίου µιας Ιστοεξερεύνησης αποτελεί αµφίδροµη διαδικασία µε την αναζήτηση κατάλληλων πηγών. Η Ιστοεξερεύνηση και τα προβλήµατα που θέτει προς διερεύνηση διαµορφώνονται µε βάση τις διαθέσιµες πηγές, και συχνά οι πηγές που εντοπίζει ο εκπαιδευτικός στο ιαδίκτυο αποτελούν πηγή έµπνευσης για το σχεδιασµό της Ιστοεξερεύνησης, προκαλώντας τον επαναπροσδιορισµό των αρχικών υποθέσεων και στόχων. Η επιλογή των προτεινόµενων στους µαθητές δικτυακών τόπων θα πρέπει να γίνεται µε άξονες: - τα κριτήρια αξιολόγησης δικτυακών τόπων (βλέπε Ενότητα 6.4) - το περιεχόµενό τους, ώστε τα θέµατα που περιλαµβάνουν να είναι σχετικά µε τη δραστηριότητα των µαθητών, το υλικό τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και του ρόλου των µαθητών, καθώς και στο επίπεδο των µαθητών, δηλαδή η παρουσίαση των θεµάτων θα πρέπει να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τη συγκεκριµένη οµάδα µαθητών στην οποία απευθύνεται η Ιστοεξερεύνηση, - τη µορφή τους (σχεδιασµός/οργάνωση site), ώστε η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των µαθητών. Σηµαντικό θέµα βέβαια αποτελεί ο περιορισµένος αριθµός διαδικτυακών πηγών στην Ελληνική γλώσσα, ωστόσο η κατάσταση αυτή αλλάζει σταδιακά, και ήδη οι Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες διευκολύνουν τον εντοπισµό αξιόλογων πηγών στα Ελληνικά, ενώ οι µηχανές αναζήτησης παρέχουν πλέον εργαλεία µετάφρασης που διευκολύνουν τη µελέτη ξενόγλωσσων πηγών. Στην Ενότητα 6.5 παρέχεται ποικιλία πηγών για αναζήτηση εκπαιδευτικών πόρων που µπορούν να αξιοποιηθούν σε Ιστοεξερευνήσεις. Θέτοντας κατάλληλα ερωτήµατα. Σηµαντικό θέµα στο σχεδιασµό µιας Ιστοεξερεύνησης είναι τα ερωτήµατα/προβλήµατα που θέτει. Αυτά είναι σηµαντικό να απαιτούν για την επίλυσή τους την κριτική θεώρηση των διαθέσιµων πληροφοριών και τη σύνθεση προσωπικών νοηµάτων και συµπερασµάτων από τους µαθητές, παρά την άκριτη κατανάλωση πληροφοριών, γεγονότων, και απόψεων άλλων. Το ιαδίκτυο αποτελεί πλέον σηµαντική πηγή πληροφόρησης λόγω της επίκαιρης πληροφορίας που διαθέτει, της αλληλεπιδραστικότητας του µέσου, και της δυνατότητας για επικοινωνία µε άτοµα και κοινότητες και για ανταλλαγή πληροφορίας, ιδεών και απόψεων. Ωστόσο η άµεση πρόσβαση που παρέχει σε τεράστιες πηγές ψηφιακής πληροφορίας διευκολύνουν, µέσω του γνωστού µηχανισµού αντιγραφή & επικόλληση, την άκριτη αντιγραφή υλικού και υιοθέτηση ιδεών άλλων. Κρίσιµο σηµείο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αποτελεί η διάκριση µεταξύ διαφορετικών επιπέδων, τύπων, και στόχων της 12

13 έρευνας που καλούµε τους µαθητές να οργανώσουν. Εδώ η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό είναι η µετατόπιση από ερωτήµατα του τύπου τι γνωρίζετε για προς ερωτήµατα/προβλήµατα ανοιχτού τύπου που απαιτούν από τους µαθητές να προτείνουν νέες ιδέες, να αναλύσουν, να συγκρίνουν, να συνθέσουν, να πάρουν αποφάσεις, ακόµα και να απαντήσουν σε ανοιχτά θέµατα κάνοντας τις δικές υποθέσεις και αναπτύσσοντας τη δική τους οπτική (Jakes, Pennington, Knodle, 2002). Κλειδί στο σχεδιασµό επιτυχηµένων Ιστοεξερευνήσεων αποτελεί η αποστολή των µαθητών, δηλαδή τι καλούνται οι µαθητές να κάνουν µε την πληροφορία που θα εντοπίσουν (βλέπε επίσης το WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks, Για παράδειγµα, καλούµε τους µαθητές - να συνθέσουν έναν υπολογιστή που να συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των προσωπικών υπολογιστών (PC) κατά το ΙΒΜ πρότυπο και των υπολογιστών Macintosh, αντί να τους καλέσουµε να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά των προσωπικών υπολογιστών (PC) κατά το ΙΒΜ πρότυπο και των υπολογιστών Macintosh. - να προτείνουν µετατροπές σε έναν προσωπικό υπολογιστή µε άξονα τη χρήση από νεαρούς µαθητές, την οικονοµία ενέργειας και γενικότερα το σεβασµό προς στο περιβάλλον αντί να ρωτήσουµε ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του One Laptop Per Child (OLPC) όπως τέθηκαν από τους δηµιουργούς του. - να αναζητήσουν παραδείγµατα τύπων κρυφής µνήµης που χρησιµοποιούνται από πραγµατικούς υπολογιστές και να τους κατηγοριοποιήσουν σύµφωνα µε βασικά χαρακτηριστικά τους όπως: (α) µέγεθος κρυφής µνήµης, (β) µέγεθος µπλοκ, (γ) οργάνωση κρυφής µνήµης, (δ) πολιτική αντικατάστασης, αντί να τους θέσουµε το ερώτηµα πως οι διαφορετικοί τύποι µνήµης, κύρια και κρυφή µνήµη, συνεισφέρουν στην αύξηση της ταχύτητας των σύγχρονων υπολογιστών, θέµα το οποίο αναπτύσσεται σε βιβλία και ακαδηµαϊκά συγγράµµατα. - να διερευνήσουν τους λόγους επικράτησης και αποδοχής λογισµικών ανοικτού κώδικα (open source) και τους σχετικούς περιορισµούς που θέτουν σε σχέση µε αντίστοιχα κλειστά λογισµικά, καλώντας τους µαθητές να συγκρίνουν ως προς συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ. διαθεσιµότητα, κόστος, ασφάλεια, αξιοπιστία, διαλειτουργικότητα, ευχρηστία, αποδοχή, ταχύτητα ανάπτυξης, ποιότητα τεκµηρίωσης και υποστήριξης), ένα ανοικτό λογισµικό µε εκτεταµένη χρήση όπως το Linux µε ένα αντίστοιχο κλειστό, και ένα ανοικτό λογισµικό µε πιο περιορισµένη χρήση όπως το ΟpenΟffice µε το αντίστοιχο MSOffice, αντί να ρωτήσουµε ποια τα πλεονεκτήµατα/περιορισµοί του λογισµικού ανοικτού κώδικα. 13

14 Οι δραστηριότητες πρέπει να περιτυλίσσονται γύρω από ουσιαστικά, επίκαιρα, και ενδιαφέροντα ερωτήµατα προκαλώντας τους µαθητές να αναλάβουν ρόλους, να ενηµερωθούν, να προβληµατιστούν, να αµφισβητήσουν, να αποδεχθούν διαφορετικές απόψεις, και να συνθέσουν τις δικές τους απαντήσεις. Αναθέτοντας ρόλους και προωθώντας τη συνεργασία. Η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες συµβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και στην αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων. Στο πλαίσιο µιας οµάδας οι µαθητές διδάσκουν, διδάσκονται, διαπραγµατεύονται, συζητούν διαφορετικές απόψεις και ιδέες, παίρνουν αποφάσεις. Ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η συνεργασία, είναι οι οµάδες ή τα µέλη της κάθε οµάδας, να αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους και να εµβαθύνουν σε µία όψη του προβλήµατος. Η απόδοση διακριτών ευθυνών στους µαθητές ή στις οµάδες µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους (για παράδειγµα µέσα από την απόδοση ρόλων στις οµάδες ή µέλη της κάθε οµάδας, ή τη διερεύνηση διαφορετικών πηγών) µπορεί να ενισχύσει ένα κλίµα θετικής αλληλεξάρτησης που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας µιας οµάδας (Jonhson and Johnson, 1992; Atherton, 2005). Σηµαντικά θέµατα που θα πρέπει να προβλεφθούν είναι το µέγεθος και η σύνθεση των οµάδων που µπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία και την αποτελεσµατικότητα µιας συνεργασίας. Επισηµαίνεται ότι τα περιθώρια συµµετοχής µειώνονται όσο αυξάνεται το µέγεθος µιας οµάδας και ότι οι µεγάλες οµάδες χρειάζονται περισσότερο οργανωµένη δοµή προκειµένου να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά, όπως δηµιουργώντας υποοµάδες και καθορίζοντας συγκεκριµένο έργο για κάθε µία (Jaques, 2001). Επίσης, ο συνδυασµός ατοµικής και οµαδικής εργασίας µπορεί να εξασφαλίσει την ενασχόληση όλων των µαθητών µε συγκεκριµένα σηµαντικά θέµατα (σε επίπεδο ατοµικής εργασίας) αλλά και την εµβάθυνση σε συγκεκριµένες όψεις του θέµατος σε επίπεδο οµαδικής εργασίας (κάθε οµάδα ή µέλος της οµάδας εξετάζει µία όψη του θέµατος σε βάθος ή διερευνά συγκεκριµένες πηγές) µε στόχο όµως την τελική σύνθεση των επιµέρους αποτελεσµάτων που είναι απαραίτητη για την εκπόνηση της εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το υλικό που θα συλλέξει/συνθέσει το κάθε µέλος ή η κάθε οµάδα να είναι χρήσιµο έως απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου σε επίπεδο οµάδας ή τάξης αντίστοιχα. Ο εκπαιδευτικός, πέρα από τον ίδιο τον σχεδιασµό της Ιστοεξερεύνησης, και δεδοµένου ότι οι περισσότεροι µαθητές χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, πρέπει να συµβάλλει στην ανάπτυξη και λειτουργία των οµάδων ώστε κατά το δυνατόν να ενισχυθεί ένα κλίµα συµµετοχής όλων των µελών και αλληλοϋποστήριξης (Jaques, 2001). Ορίζοντας πλαίσιο αξιολόγησης. Στις περισσότερες Ιστοεξερευνήσεις η µέθοδος αξιολόγησης που υιοθετείται είναι τα διαβαθµισµένα κριτήρια (Rubrics). Τα διαβαθµισµένα κριτήρια αποτελούν ένα εργαλείο αξιολόγησης ιδιαίτερα χρήσιµο για την περιγραφή του επιθυµητού αποτελέσµατος ή του επιδιωκόµενου στόχου 14

15 και µπορούν να συµβάλλουν στην αποτίµηση τόσο των δράσεων που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια µιας εργασίας όσο και των προϊόντων της (4teachers.org, 2008). Η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί σηµαντικά να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην περιγραφή/ορισµό και τους µαθητές στην αξιολόγηση της ποιότητας µιας εργασίας διαµορφώνοντας ποιοτικούς κανόνες αξιολόγησης. Επίσης, µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για εκπαιδευτικούς (βλέπε Πίνακα 6.1) και µαθητές επιτρέποντάς τους να κρίνουν και να διαµορφώσουν κατάλληλα την εργασία τους πριν την τελική αξιολόγηση, εφόσον βέβαια κοινοποιηθούν έγκαιρα (βλέπε Πίνακα 6.2). Ο σχεδιασµός διαβαθµισµένων κριτηρίων απαιτεί τον προσδιορισµό (α) κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τους επιδιωκόµενους στόχους, (β) κλίµακας αξιολόγησης για τα προτεινόµενα κριτήρια, και (γ) συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που περιγράφουν τις αναµενόµενες επιδόσεις σε κάθε διαβάθµιση της κλίµακας αξιολόγησης για κάθε κριτήριο. Για παράδειγµα στον Πίνακα 6.1 εµφανίζεται ο πίνακας διαβαθµισµένων κριτηρίων για την αξιολόγηση παρουσιάσεων µέσω υπολογιστή που αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς, όπου ως κριτήρια αξιολόγησης χρησιµοποιούνται Στόχοι, Περιεχόµενο, Οργάνωση, Αυθεντικότητα, ιαδραστικότητα, Ελκυστικότητα, Τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσίασης. Η κλίµακα αξιολόγησης στα διαφορετικά κριτήρια περιλαµβάνει τις διαβαθµίσεις, Πολύ Καλή, Καλή, Μέτρια, Ανεπαρκής. Επιπλέον, σε κάθε διαβάθµιση προσµετρώνται, σχολιάζονται, και αξιολογούνται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα στο κριτήριο Οργάνωση, σχολιάζονται η δόµηση του υλικού, η χρήση επικεφαλίδων και υπερσυνδέσµων, και η οµαδοποίηση σχετικού υλικού. Το σχεδιασµό διαβαθµισµένων κριτηρίων αξιολόγησης στο πλαίσιο µιας Ιστοεξερεύνησης αναλαµβάνει συνήθως ο εκπαιδευτικός, ωστόσο και οι µαθητές µπορεί να εµπλακούν σε αυτή διαδικασία. Στην Ιστοεξερεύνηση1 Ιστορία των Μηχανών και των Υπολογιστών όπου η παρουσίαση πραγµατοποιείται από µαθητές, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά επίδοσης που αξιολογούνται σε κάθε κριτήριο διαφοροποιούνται από αυτά του Πίνακα 6.1 και διαµορφώνονται µε βάση τους στόχους του σεναρίου της Ιστοεξερεύνησης (βλέπε Πίνακα 6.2). 15

16 Πίνακας 6.1. ιαβαθµισµένα κριτήρια για την αξιολόγηση παρουσιάσεων µέσω υπολογιστή που αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Ανεπαρκής Στόχοι Περιεχόµενο Οι στόχοι της παρουσίασης αναφέρονται και είναι ξεκάθαροι για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Όλοι οι στόχοι καλύφθηκαν και επιτεύχθηκαν. Κάλυψη θέµατος σε βάθος µε ανάδειξη των σηµαντικών σηµείων και παροχή κατάλληλων πηγών. Πολύ καλή γνώση του θέµατος. Οργάνωση Καλά δοµηµένο υλικό µε τη χρήση κατάλληλων επικεφαλίδων, συνδέσµων. Οµαδοποίηση σχετικού υλικού µε κάθε διαφάνεια να έχει ένα στόχο. Αυθεντικότητα Βασίζεται σε µια πρωτότυπη, αυθεντική και ενδιαφέρουσα ιδέα. Οι προδιαγραφές και οι στόχοι της παρουσίασης είναι αρκετά ξεκάθαροι για το κοινό στο οποίο απευθύνεται και επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Περιλαµβάνει σηµαντική πληροφορία για το θέµα ή παροχή σχετικών πηγών. Καλή γνώση του θέµατος. Χρησιµοποιεί επικεφαλίδες και συνδέσµους για την δόµηση του υλικού, αλλά υστερεί στη συνολική οργάνωση των θεµάτων. Οι περισσότερες διαφάνειες καλύπτουν ένα στόχο. Σχετικά πρωτότυπη ιδέα µε αναφορές σε συναφείς προτάσεις. Οι στόχοι της παρουσίασης µερικώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το επίπεδο του κοινού. Περιλαµβάνει σηµαντική πληροφορία για το θέµα ή παροχή σχετικών πηγών αλλά υπάρχουν 1-2 λάθη στην τεκµηρίωση. Λογική οργάνωση περιεχοµένου στο µεγαλύτερο µέρος. Περιορισµένη χρήση επικεφαλίδων και συνδέσµων. Κάθε διαφάνεια καλύπτει πάνω από ένα στόχο και αυτό συχνά επιβαρύνει τον ακροατή. Χρησιµοποιεί ιδέες άλλων αναφέροντάς τους. Περιορισµένα δείγµατα αυθεντικής σκέψης. Ασαφείς οι στόχοι της παρουσίασης. Ανεπαρκής κάλυψη θέµατος για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Περιορισµένο περιεχόµενο/πηγές ή αρκετά λάθη στην τεκµηρίωση. εν υπήρχε καθαρή ή λογική δοµή παρά µόνο πολλά επιµέρους γεγονότα. Χρήση ακατάλληλων επικεφαλίδων, απουσία συνδέσµων για τη δόµηση του υλικού. Χρησιµοποιεί ιδέες άλλων χωρίς να τους αναφέρει. 16

17 ιαδραστικότητα Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που προωθούν σηµαντικά τη συµµετοχή των µαθητών. Το περιεχόµενο της παρουσίασης σε µεγάλο βαθµό προκύπτει µέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού και µαθητών. Ελκυστικότητα Τεχνικά Εξαιρετική χρήση γραµµάτων (συνέπεια στο µέγεθος, χρωµατισµό, στυλ), χρωµάτων, εικόνων, εφέ, κ.λπ. Κάθε ένα από αυτά προωθεί το µήνυµα της διαφάνειας στην οποία βρίσκεται. Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι εξαιρετική και όλες οι συνδέσεις λειτουργικές. Εφέ κίνησης συνδέονται µε το στόχο της διαφάνειας και αποκαλύπτουν σταδιακά το περιεχόµενό της ή τονίζουν στοιχεία της. Η παρουσίαση ενσωµατώνει δραστηριότητες και ερωτήµατα που προωθούν τη συµµετοχή των µαθητών. Το περιεχόµενο της παρουσίασης είναι σε µεγάλο βαθµό προκαθορισµένο, ενώ σε συγκεκριµένα σηµεία συνεισφέρουν και οι µαθητές στην ολοκλήρωση της παρουσίασης. Καλή χρήση γραµµάτων, χρωµάτων, εικόνων, εφέ, κ.λπ. µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίασης. Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι ικανοποιητική και οι συνδέσεις λειτουργικές. Εφέ κίνησης συνδέονται συνήθως µε το περιεχόµενο των διαφανειών. Η κάλυψη του θέµατος είναι σε µεγάλο βαθµό θεωρητική και οι δραστηριότητες που αναλαµβάνουν οι µαθητές περιορίζονται σε αναζήτηση πληροφοριακού υλικού. Χρήση γραµµάτων, χρωµάτων, εικόνων, εφέ, αλλά περιστασιακά αυτά αποσπούν την προσοχή από το περιεχόµενο της παρουσίασης. Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι µέτρια ή/και κάποιες συνδέσεις µη λειτουργικές. Εφέ κίνησης χρησιµοποιούνται κύρια κατά την εναλλαγή διαφανειών. Η παρουσίαση των θεµάτων είναι θεωρητική και προκαθορισµένη από τον εκπαιδευτικό. Χρήση γραµµάτων, χρωµάτων, εικόνων, εφέ χωρίς συνάφεια µε το θέµα της διαφάνειας µε αποτέλεσµα συχνά να αποσπούν την προσοχή από το περιεχόµενο της παρουσίασης. Πολυµεσικά στοιχεία δεν χρησιµοποιούνται ή η ποιότητα αρκετών γραφικών, ήχου και βίντεο είναι χαµηλή. Αρκετές συνδέσεις είναι µη λειτουργικές. εν χρησιµοποιούνται εφέ κίνησης. 17

18 Η χρήση διαβαθµισµένων κριτηρίων µπορεί σηµαντικά να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αντικειµενικότητα και συνέπεια της διαδικασίας της αξιολόγησης, µια και (α) βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν προκαθοριστεί και κοινοποιηθεί στους µαθητές, (β) προκαλεί τον εκπαιδευτικό να διευκρινίσει τα κριτήρια αξιολόγησης µε συγκεκριµένους όρους και να τα συνδέσει µε τις προσδοκώµενες δράσεις των µαθητών, (γ) ενηµερώνει τους µαθητές τι αναµένεται να κάνουν και ποια στοιχεία της εργασίας τους θα αξιολογηθούν, (δ) καλλιεργεί µεταγνωστικές δεξιότητες ενισχύοντας την επίγνωση των µαθητών ως προς τα στοιχεία ποιότητας µιας εργασίας και διευκολύνοντας την αυτοαξιολόγησή τους αλλά και την αξιολόγηση συµµαθητών τους εφόσον τους ζητηθεί, (ε) παρέχει ανατροφοδότηση στους µαθητές ως προς το επίπεδο επίδοσής τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και που αναµένεται να φθάσουν, αλλά και στον εκπαιδευτικό για την ποιότητα της διδασκαλίας, (ζ) παρέχει σηµεία αναφοράς χρήσιµα για τη µέτρηση και καταγραφή της προόδου των µαθητών Κατασκευή, δηµοσίευση, και διακίνηση Ιστοεξερευνήσεων Η ανάπτυξη και εκτενής χρήση των Ιστοεξερευνήσεων οφείλεται σε άτυπες κοινότητες εκπαιδευτικών που διαρκώς αναπτύσσουν και ανταλλάσσουν Ιστοεξερευνήσεις και εµπειρίες από την εφαρµογή τους στην τάξη. ιάφοροι δικτυακοί τόποι υποστηρίζουν αυτές τις κοινότητες, επιτρέποντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, ανάρτηση, και απόκτηση σεναρίων Ιστοεξερευνήσεων σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα για διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε (τελευταία επίσκεψη 20/10/2008): - QuestGarden (http://questgarden.com/) από τον Bernie Dodge, εµπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων, που αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης και δηµοσίευσης Ιστοεξερευνήσεων οργανωµένων ανά βαθµίδα εκπαίδευσης και γνωστικό αντικείµενο - Zunal.com (http://zunal.com/) υποστηρίζει την κατασκευή Ιστοεξερευνήσεων και παρέχει δωρεάν φιλοξενία, δυνατότητες αξιολόγησης και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ εκπαιδευτικών, - WebQuest.com (http://www.bestwebquests.com/) από τον Τοm March, εµπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων, παρέχει πρόσβαση σε ποικιλία Ιστοεξερευνήσεων οργανωµένων ανά γνωστικό αντικείµενο και σε σχετικά στοιχεία αξιολόγησής τους, - WebQuest Locator (http://www.gecdsb.on.ca/d&g/dp/): παρέχει πρόσβαση σε ποικιλία Ιστοεξερευνήσεων που εντοπίζονται στο ιαδίκτυο, - Internet4Classrooms (http://www.internet4classrooms.com/online_quest.htm): δικτυακός τόπος που στοχεύει στην υποστήριξη καθηγητών στην αποτελεσµατική χρήση του ιαδικτύου. 18

19 Συνήθως οι Ιστοεξερευνήσεις παρέχονται µέσω ιαδικτύου και εµφανίζονται µε τη µορφή ιστοσελίδας. Τα δοµικά µέρη της Ιστοεξερεύνησης εµφανίζονται σε µορφή µενού επιλογών (βλέπε Εικόνα 6.1) δίνοντας τη δυνατότητα στο µαθητή να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Ιστοεξερεύνηση, να ενηµερωθεί για το θέµα, την εργασία και το ρόλο που καλείται να αναλάβει, να επισκεφθεί ή/και να αποκτήσει το παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό (εφόσον υπάρχει), τους προτεινόµενους δικτυακούς τόπους, κ.λπ. Σχετικά µε την τεχνολογική διάσταση των Ιστοεξερευνήσεων, η κατασκευή µιας Ιστοεξερεύνησης είναι µια απλή διαδικασία που απαιτεί τη δηµιουργία ενός εγγράφου µε υπερσυνδέσµους ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη πλοήγηση του µαθητή και να µην υποχρεώνεται σε µια σειριακή ανάγνωση. Εποµένως µία Ιστοεξερεύνηση µπορεί να κατασκευαστεί ως δικτυακός τόπος αλλά και σε έναν επεξεργαστή κειµένου, σε λογισµικό παρουσιάσεων, ή ακόµα και σε Excel (WebQuest.org, 2008)! Επίσης µπορεί να δοθεί σε έντυπη µορφή ως ένα φύλλο εργασίας όπως στις Ιστοεξερευνήσεις1 & 2 που ακολουθούν. Εικόνα 6.1: Ιστοεξερεύνηση Κακόβουλο λογισµικό (Malicious Code): αριστερά εµφανίζεται η δοµή της Ιστοεξερεύνησης και δεξιά το περιεχόµενο του πεδίου Εισαγωγή (Introduction), που έχει επιλεγεί. Η Ιστοεξερεύνηση έχει τη µορφή δικτυακού τόπου 19

20 Η κατασκευή µίας Ιστοεξερεύνησης σε µορφή δικτυακού τόπου (βλέπε Εικόνα 6.1) διευκολύνει τη δηµοσίευσή της στο ιαδίκτυο σε κάποιο ελεύθερο χώρο φιλοξενίας Ιστοσελίδων ή σε χώρους ανάρτησης Ιστοεξερευνήσεων. Επίσης, µία Ιστοεξερεύνηση θα µπορούσε να δηµοσιευθεί στο ιαδίκτυο και ως ιστολόγιο (blog) (βλέπε Εικόνα 6.2). Η αξιοποίηση του ιστολόγιου ως ενός εργαλείου συνεργασίας, έκφρασης και δηµοσίευσης, πρόσφορου για την κατασκευή Ιστοεξερευνήσεων, αξίζει να διερευνηθεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση και άλλων εργαλείων του Web 2.0 όπως τα wikis, στην κατασκευή Ιστοεξερευνήσεων (March, 2007). Για την κατασκευή και δηµοσίευση της Ιστοεξερεύνησης ως ιστολόγιου προτείνονται: - ο δικτυακός τόπος Blogger (https://www.blogger.com) που προσφέρει δωρεάν χώρο φιλοξενίας ιστολογίων και θεωρείται από τους πιο εύχρηστους τόπους φιλοξενίας ιστολογίων. Στον ιστότοπο Ένα blog για τη Βιολογία στην Εκπαίδευση (http://bioedublog.wordpress.com/) διατίθενται αναλυτικές οδηγίες δηµιουργίας ενός blog στο Blogger. - ο δικτυακός τόπος Wordpress.com (http://wordpress.com/) που επίσης προσφέρει δωρεάν χώρο φιλοξενίας ιστολογίων. Εικόνα 6.2: Ιστοεξερεύνηση για την Αρχαία Ολυµπία σε µορφή ιστολογίου 20

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Διαδίκτυο Ιστοεξερευνήσεις Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συν. Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Μαρία Γρηγοριάδου Αν.

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα