Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ:.../.../2011 Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 Σαυτότητα Διακήρυξησ... 4 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 7 υντομογραφίεσ... 7 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 8 Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Α2.3 Στόχοι και Ζκταςη του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπηρεςίεσ Α3.1.1 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ και διαβοφλευςθσ Α3.1.2 Υπθρεςία διεξαγωγισ δθμοςκοπιςεων Α3.1.3 Υπθρεςία ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ κοινοτιτων ενδιαφζροντοσ Α3.2 Απαιτήςεισ Αρχιτεκτονικήσ Συςτήματοσ Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίηςησ Ζργου Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποςυςτημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Ενθμζρωςθσ» Α3.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικισ Συμμετοχισ» Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικϊν Δθμοςκοπιςεων» Α3.4.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικϊν Κοινοτιτων» Σελίδα2από77

3 Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.8 Ανοικτά Ρρότυπα Α3.9 Απαιτήςεισ Αςφάλειασ Α3.10 Απαιτήςεισ Ευχρηςτίασ Συςτήματοσ Α3.11 Απαιτήςεισ Ρροςβαςιμότητασ Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Α4.2 Υπηρεςίεσ Ραραγωγικήσ Ριλοτικήσ Λειτουργίασ Α4.3 Υπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Α4.4 Υπηρεςίεσ Συντήρηςησ Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζθοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίηςησ και Υποςτήριξησ Α5.2 Σχήμα Διοίκηςησ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίηςησ του Ζργου Α5.2.1 Υπεφκυνοσ Ζργου & Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου Α5.2.2 Υπεφκυνοσ Ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ & Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτημα Διαςφάλιςησ Ροιότητασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτημα Διαχείριςησ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χρήςησ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβήσ λειτουργικότητασ ςυςτημάτων και Ζργου Σελίδα3από77

4 Ταυτότητα Διακήρυξησ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ Διμοσ Φαιςτοφ «Ολοκλθρωμζνθ δράςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ» Διμοσ Φαιςτοφ ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ Θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ΥΡΘΕΣΙΩΝ Διεφκυνςθ: 25 θσ Μαρτίου 1, Μοίρεσ Θρακλείου, ΤΚ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία Υπθρεςίασ: 07 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ». Ταξινόμθςθ κατά CPV: Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΣΤΘΝ Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Εκατό Ενενιντα Χιλιάδων Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,00 ) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τουσ κωδικοφσ ΑΕ 0558 του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.../.../ /.../ /.../2011 και ϊρα...:.. Θ ζδρα του Διμου Φαιςτοφ, Διεφκυνςθ: 25 θσ Μαρτίου αρ. 1, Μοίρεσ Θρακλείου, ΤΚ /.../2011 και ϊρα...:... Σελίδα4από77

5 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Ολοζνα και περιςςότεροι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ανά τθν Ευρϊπθ βάηουν ωσ προτεραιότθτα τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθν αφξθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ. Απαιτείται λοιπόν ζνα εξειδικευμζνο και ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα ςτο Διμο: να καλφψει τισ απαιτιςεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων / πρωτοκόλλων, να παράςχει ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ προσ κάκε ενδιαφερόμενο για τα κζματα, να ενεργοποιιςει τουσ πολίτεσ και τουσ λοιποφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτισ διαδικαςίεσ χάραξθσ ςχετικϊν πολιτικϊν με τθν άμεςθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και λιψθσ ςχετικϊν αποφάςεων να διαμορφϊςει, να παρακολουκεί και να διαχειρίηεται με δυναμικό τρόπο τθν ςτρατθγικι και τισ δράςεισ για τθν τοπικι ατηζντα να ενιςχφςει τθν επικοινωνία και τθν ςυνεργαςία μεταξφ πολιτϊν του Διμου. Τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν προτεινόμενθ πράξθ είναι πολλά τόςο για τουσ Δθμότεσ όςο και για τουσ εμπλεκόμενουσ Φορείσ του Διμου Φαιςτοφ. Τα βαςικότερα από αυτά είναι: Θ δυνατότθτα του Διμου για διαρκι, ζγκαιρθ και ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ του πολίτθ για τισ πολιτικζσ, τουσ ςτόχουσ και τα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν περιοχι του. Θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των πολιτϊν, των φορζων και των επιχειριςεων ςτθ διαδικαςία λιψθσ ςτρατθγικϊν αποφάςεων για τθν τοπικι πραγματικότθτα. Σελίδα5από77

6 Θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ κακθμερινισ πρακτικισ των φορζων, των πολιτϊν και των επιχειριςεων με τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ τθσ περιοχισ. Θ ενδυνάμωςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ. Θ ενεργοποίθςθ των νζων αρμοδιοτιτων του Διμου ςτο πλαίςιο του «Καλλικράτθ» που αφοροφν ςτο ρόλο και το ζργο τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ. Επιπρόςκετα, το προτεινόμενο ςφςτθμα: κα δϊςει πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τα ςτελζχθ του Διμου μζςω κεντροποιθμζνου portal (προςβάςιμο μζςω κοινοφ web browser) με δυνατότθτεσ προςωπικισ παραμετροποίθςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κάκε χριςτθ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των ιςτορικϊν δεδομζνων και ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων των διαβουλεφςεων ςε ζνα κεντροποιθμζνο ενιαίο περιβάλλον. Τζλοσ, ειδικά όςον αφορά τθν πλατφόρμα Θλεκτρονικισ Συμμετοχισ, ζρχεται να υποςτθρίξει και να καλφψει τισ ανάγκεσ που κακορίηονται από τθν Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ με το πιο ςφγχρονο, ευζλικτο και επεκτάςιμο τρόπο που προςφζρει θ τεχνολογία. Σελίδα6από77

7 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΑΑ Ανακζτουςα Αρχι ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ΕΣΡΑ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ ΕΕΕΚ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. ΕΟΧ Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ ΕΡ ΨΣ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ΕΥΔ ΨΣ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ΚΡΣ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ ΚΥΑ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΝΡΔΔ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο ΝΡΙΔ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο ΡΔ Ρροεδρικό Διάταγμα ΣΑΕ Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου ΤΡΕ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΟΡΣ Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΟΕΥ Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ΡΡΛ Ρερίοδοσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ ΡΕ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ ISO International Organization for Standardization WS Web Services AS Application Server ΒΔ Βάςθ/εισ Δεδομζνων, Επίςθσ και RDBMS Ρ&Δ Ραρακολοφκθςθ και Διαχείριςθ SaaS SaaS Software as a Service. Λογιςμικό παρεχόμενο ωσ υπθρεςία (ςυνδρομθτικά) και όχι με τθν αγορά άδειασ χριςθσ. Σελίδα7από77

8 Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ εμπλζκονται οι εξισ φορείσ: Θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Ο Διμοσ Φαιςτοφ Α1.1.1 Συνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ Θ οργανωτικι δομι του Διμου Φαιςτοφ όπωσ κακορίηεται από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και διατάξεισ ζχει ωσ εξισ: Ο Διμοσ διοικείται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, τθν επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ και το Διμαρχο και οι αρμοδιότθτεσ αυτϊν ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Πργανα των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων και των Τοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου είναι το Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ ι το Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ (ι ο Εκπρόςωποσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ) αντίςτοιχα. Το Διμαρχο επικουροφν οι Αντιδιμαρχοι που ορίηει ο Διμαρχοσ και ςτουσ οποίουσ μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακ φλθν (π.χ. άςκθςθ εποπτείασ ςυγκεκριμζνων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν και ηθτθμάτων που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ Δθμοτικζσ ενότθτεσ). Διάρθρωςη Κεντρικώ ν Υπηρεςιών Οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου, εκτόσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν και τθν Διεφκυνςθ ΚΕΡ που κα ζχουν ζδρα τθν ιςτορικι ζδρα του Διμου Φαιςτοφ και τθν Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που κα ζχει ζδρα το Ηαρό και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ ομαδοποιθμζνεσ ςε ενότθτεσ ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειμζνου: ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΟ 1. Γενικόσ Γραμματζασ 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου. 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων Σελίδα8από77

9 4. Νομικι Υπθρεςία 5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διαφάνειασ 6. Αυτοτελζσ Γραφείο διοικθτικισ Βοικειασ 7. Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: Α) Τμιμα επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ Β) Τμιμα αςτυνόμευςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΕΡΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ 2. Γραφείο τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ Διεφκυνςθ περιβάλλοντοσ, πραςίνου, ανακφκλωςθσ, κακαριότθτασ και που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: 1. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακαριότθτασ, ανακφκλωςθσ και ςυντιρθςθσ πραςίνου 2. Τμιμα αγροτικισ παράγωγθσ, κτθνοτροφίασ και αλιείασ ΕΝΟΤΘΤΑ Δ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αυτοτελζσ τμιμα κοινωνικισ προςταςίασ, παιδείασ, πολιτιςμοφ, Απαςχόλθςθσ και Τουριςμοφ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ και ιςότθτασ δυο φφλων 2. Γραφείο προςταςίασ και προαγωγισ τθσ δθμοςίασ υγείασ 3. Γραφείο παιδείασ, δια βίου μάκθςθσ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ, και νζασ γενιάσ 4. Γραφείο απαςχόλθςθσ 5. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 6. Γραφείο Κζντρου Ανοικτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ) Σελίδα9από77

10 ΕΝΟΤΘΤΑ Ε: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 1) Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα υποςτιριξθσ πολιτικϊν οργάνων Διμου, ανκρωπινοφ δυναμικοφ και διοικθτικισ μεριμνάσ β. Τμιμα δθμοτικισ κατάςταςθσ, λθξιαρχείου, αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ 2) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα προχπολογιςμοφ, λογιςτθρίου, μιςκοδοςίασ και προμθκειϊν β. Τμιμα εςόδων, ταμείου και περιουςίασ 3) Διεφκυνςθ ΚΕΡ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν β. Τμιμα εςωτερικισ ανταπόκριςθσ 3) Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα πολεοδομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α. Γραφείο ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν β. Γραφείο πολεοδομικϊν εφαρμογϊν γ. Γραφείο ελζγχου καταςκευϊν δ. Γραφείο αδειοδοτιςεων και ρφκμιςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων β. Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διάρθρωςη Αποκεντρωμζνων Υπηρεςιών Οι Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ του Διμου είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα δθμοτικϊν ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ δθμοτικζσ / τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και περιλαμβάνουν Σελίδα10από77

11 υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ ι Τμιματα των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ ΤΥΜΡΑΚΙ 1. Γραφείο κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ 2. Γραφείο ςυντιρθςθσ υποδομϊν 3. Γραφείο διοικθτικϊν κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ 4. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ 5. Γραφείο απαςχόλθςθσ 6. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 7. Γραφείο αγροτικισ παραγωγισ, κτθνοτροφίασ και αλιείασ 8. Γραφείο αδειοδοτιςεων και ρφκμιςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων 9. Γραφείο αςτυνόμευςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ ΗΑΟ 1. Τμιμα ΚΕΡ 2. Γραφείο κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ 3. Γραφείο ςυντιρθςθσ υποδομϊν 4. Γραφείο διοικθτικϊν κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ 5. Γραφείο οικονομικϊν κεμάτων 6. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ 7. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 8. Γραφείο αγροτικισ παραγωγισ, κτθνοτροφίασ και διαχείριςθσ ορεινοφ όγκου ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΙΣ ΜΟΙΕΣ 1. Τμιμα ΚΕΡ 2. Γραφείο οικονομικϊν κεμάτων 3. Γραφείο αςτυνόμευςθσ Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με το Αυτοτελζσ τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ κατά το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, των ετθςίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράςθσ του Διμου. Σελίδα11από77

12 Οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με τα αποκεντρωμζνα τμιματα και Γραφεία Διοικθτικϊν κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ προκειμζνου αυτά (α) να ενθμερϊνουν και να πλθροφοροφν τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ κεντρικζσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, (β) να παραλαμβάνουν αιτιςεισ πολιτϊν για τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ και να διαβιβάηουν πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν διεκπεραίωςι τουσ δθμοτικι υπθρεςία και (γ) να παραλαμβάνουν από τισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τουσ πολίτεσ και να μεριμνοφν για τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πολίτεσ. Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνηςη του Ζργου) Βαςικοί Χρήςτεσ (Key Users) Ομάδεσ χρηςτών Οι χριςτεσ του προσ υλοποίθςθ ςυςτιματοσ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 1. Ρροςωπικό του Διμου 2. Ρολίτεσ - Δθμότεσ 3. Διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων. Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγηςησ Ρροςφορών (ΕΔΔΑΡ) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο του Διμου θ «Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (ΕΔΔΑΡ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΔΔΑΡ αποτελεί θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν του παρόντοσ Ζργου. Επιτροπή Ραρακολοφθηςησ και Ραραλαβήσ Ζργου (ΕΡΡΕ) Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και τελικισ παραλαβισ του Ζργου όπωσ προκθρφςςεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο του Διμου θ «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. (βλζπε ςχετικι ενότθτα). Σελίδα12από77

13 Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτην επιτυχή ζκβαςη του Ζργου Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνηςη του Ζργου) Ομάδα Διοίκηςησ και Συντονιςμοφ του Ζργου Θ Ομάδα Διοίκθςθσ κα ςτελεχωκεί από τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτο Γραφείο Ρλθροφορικισ του Διμου, όπωσ αυτά αναφζρκθκαν παραπάνω. Επιτροπή Ραρακολοφθηςησ και Ραραλαβήσ του Ζργου (Ε.Ρ.Ε.) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί «Επιτροπι Επίβλεψθσ/Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (Ε.Ρ.Ε.)», θ οποία κα αποτελείται από τον Υπεφκυνο του Ζργου και λοιπά διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που ωσ βαςικό ςτόχο ζχουν τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςτα καίρια ηθτιματα του ζργου και τθ διοίκθςθ και ςυντονιςμό των επιμζρουσ εργαςιϊν του. Στθν Ε.Ρ.Ε. ορίηονται και τα ακόλουκα μζλθ, ςφμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Ρ. του Φορζα: - Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου - Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ζργου Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ρ.Ε. αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Υπεφθυνοσ Ζργου Θ Ανακζτουςα Αρχι βάςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςε κζματα Ρλθροφορικισ κα ορίςει υπεφκυνο του ζργου, ςτζλεχοσ από το Γραφείο Ρλθροφορικισ, με αντικείμενο τθν διοίκθςθ του ζργου και τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ εμπλεκόμενων. Το ςτζλεχοσ αυτό κα καλείται Υπεφκυνοσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελζςει και το βαςικό ςθμείο επαφισ με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ηθτιματα του ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ & Βαςικοί Χρήςτεσ (Key Users) Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται εφϋοςον απαιτείται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε αυτζσ τισ ομάδεσ κα εμπλζκονται και βαςικοί χριςτεσ του νζου ςυςτιματοσ (Key Users). Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Υπεφκυνο Ζργου. Σελίδα13από77

14 Α1.2 Υφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεςιών και τησ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Φορζασ Λειτουργίασ είναι ο Διμοσ Φαιςτοφ. Ολοζνα και περιςςότεροι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ανά τθν Ευρϊπθ βάηουν ωσ προτεραιότθτα τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθν αφξθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ. Απαιτείται λοιπόν ζνα εξειδικευμζνο και ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα ςτο Διμο: να καλφψει τισ απαιτιςεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων / πρωτοκόλλων, να παράςχει ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ προσ κάκε ενδιαφερόμενο για τα κζματα, να ενεργοποιιςει τουσ πολίτεσ και τουσ λοιποφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτισ διαδικαςίεσ χάραξθσ ςχετικϊν πολιτικϊν με τθν άμεςθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και λιψθσ ςχετικϊν αποφάςεων να διαμορφϊςει, να παρακολουκεί και να διαχειρίηεται με δυναμικό τρόπο τθν ςτρατθγικι και τισ δράςεισ για τθν τοπικι ατηζντα να ενιςχφςει τθν επικοινωνία και τθν ςυνεργαςία μεταξφ πολιτϊν του Διμου. Τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν προτεινόμενθ πράξθ είναι πολλά τόςο για τουσ Δθμότεσ όςο και για τουσ εμπλεκόμενουσ Φορείσ του Διμου Φαιςτοφ. Τα βαςικότερα από αυτά είναι: Θ δυνατότθτα του Διμου για διαρκι, ζγκαιρθ και ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ του πολίτθ για τισ πολιτικζσ, τουσ ςτόχουσ και τα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν περιοχι του. Σελίδα14από77

15 Θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των πολιτϊν, των φορζων και των επιχειριςεων ςτθ διαδικαςία λιψθσ ςτρατθγικϊν αποφάςεων για τθν τοπικι πραγματικότθτα. Θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ κακθμερινισ πρακτικισ των φορζων, των πολιτϊν και των επιχειριςεων με τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ τθσ περιοχισ. Θ ενδυνάμωςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ. Θ ενεργοποίθςθ των νζων αρμοδιοτιτων του Διμου ςτο πλαίςιο του «Καλλικράτθ» που αφοροφν ςτο ρόλο και το ζργο τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ. Επιπρόςκετα, το προτεινόμενο ςφςτθμα: κα δϊςει πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τα ςτελζχθ του Διμου μζςω κεντροποιθμζνου portal (προςβάςιμο μζςω κοινοφ web browser) με δυνατότθτεσ προςωπικισ παραμετροποίθςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κάκε χριςτθ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των ιςτορικϊν δεδομζνων και ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων των διαβουλεφςεων ςε ζνα κεντροποιθμζνο ενιαίο περιβάλλον. Τζλοσ, ειδικά όςον αφορά τθν πλατφόρμα Θλεκτρονικισ Συμμετοχισ, ζρχεται να υποςτθρίξει και να καλφψει τισ ανάγκεσ που κακορίηονται από τθν Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ με το πιο ςφγχρονο, ευζλικτο και επεκτάςιμο τρόπο που προςφζρει θ τεχνολογία. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελζχωςη του Φορζα Για τθν ςτιριξθ τθσ λειτουργία του ζργου αρμόδιεσ είναι οι παρακάτω οργανωτικζσ δομζσ: Αυτοτελζσ τμήμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξησ, οργάνωςησ και πληροφορικήσ Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ που Σελίδα15από77

16 περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ 2. Γραφείο τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ Στισ αρμοδιότθτζσ του περιλαμβάνονται και οι εξισ: Καταγράφει, ςυντθρεί και αναβακμίηει τισ εφαρμογζσ πλθροφορικισ του Διμου, και ςυνεργάηεται με φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςε κζματα γενικοφ ςχεδιαςμοφ, ςυντονιςμοφ και ςυνδυαςμζνθσ ανάπτυξθσ νζων εφαρμογϊν, Ραρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των εφαρμογϊν πλθροφορικισ, Συγκεντρϊνει, ελζγχει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία των διαφόρων βάςεων δεδομζνων που υπάρχουν ςτο Διμο, Εκπαιδεφει το προςωπικό των υπθρεςιακϊν μονάδων με ςτόχο τθν ομαλι λειτουργία του Διμου. Εκπονεί μελζτεσ, που ςχετίηονται με τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Συμμετζχει ςτισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν και ςτισ επιτροπζσ παραλαβισ προμθκειϊν και εξοπλιςμοφ. Τθρεί αρχείο εξοπλιςμοφ, προμθκευτϊν κακϊσ και μελετϊν προμθκειϊν, Τθρεί τισ διαδικαςίεσ ςωςτισ λιψθσ αντιγράφων (Backup) Το παρόν ζργο λόγω τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και δομϊν του διμου, εμπλζκει ουςιαςτικά όλεσ τισ δομζσ του διμου. Ωσ φορζασ διαχείριςθσ προτείνεται το Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ του διμου με τισ αρμοδιότθτεσ όπωσ ζχουν περιγραφεί ωσ άνω. Το Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ υπάγεται διοικθτικά κατευκείαν ςτο γραφείο του δθμάρχου με αποτζλεςμα να είναι δυνατόσ ο ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων τμθμάτων και διευκφνςεων του διμου. Στο παρόν ζργο κα εμπλακοφν λειτουργικά το μεγαλφτερο μζροσ των υπθρεςιϊν του διμου. Σελίδα16από77

17 Α1.2.3 Ρεριγραφή των κφριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςτθν λειτουργία μιασ ςφγχρονου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν του Διμου Φαιςτοφ. Ο ςτόχοσ του παρόντοσ ζργου είναι τριπλόσ: o να κάνει τον πολίτθ ςυμμζτοχο ςτα μεγάλα κζματα που αφοροφν το Διμο ϊςτε να αυξθκεί θ ςυμπαράταξθ των πολιτϊν με τισ αποφάςεισ του Διμου και να μειωκοφν τα παράπονα και οι αντιςτάςεισ, o να αφουγκράηεται ο Διμοσ αποτελεςματικότερα και ςε πρϊιμο ςτάδιο τα προβλιματα και τισ απόψεισ των πολιτϊν ϊςτε να μπορεί να τα αντιμετωπίςει ζγκαιρα, και o να προβάλλεται και να βελτιϊνεται διαρκϊσ το ζργο του Διμου με πιο αποτελεςματικό τρόπο. Άλλωςτε με τισ ςυνενϊςεισ που ζφερε το ςχζδιο Καλλικράτθσ και τθν δθμιουργία μεγαλφτερων και πιο βιϊςιμων ςχθμάτων θ φπαρξθ και λειτουργία μίασ τζτοιασ πλατφόρμασ αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ ςθμαντικόσ αρωγόσ ςτθν δθμιουργία κοινισ κουλτοφρασ επικοινωνίασ από πολίτεσ που πλζον ανικουν ςε ζνα ενιαίο και μεγαλφτερο Διμο με νζεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ. Το προτεινόμενο ζργο ζρχεται να καλφψει απαιτιςεισ που ζχουν κακοριςτεί διεκνϊσ μζςα από ρυκμιςτικά και κανονιςτικά πλαίςια, ςφμφωνα με διάφορεσ ςυνκικεσ καλζσ πρακτικζσ, που αφοροφν ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και ςυμμετοχι. Στο πλαίςιο αυτό, πολλοί Ο.Τ.Α. ςτθν Ευρϊπθ υιοκετοφν ανάλογα ςυςτιματα βελτίωςθσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ προκειμζνου, τόςο οι πολιτικζσ και οι παρεμβάςεισ που ςχεδιάηουν και υλοποιοφν να προκφπτουν από ςυςτθματικι διαβοφλευςθ των μελϊν των τοπικϊν κοινωνιϊν, όςο και τα αποτελζςματα των δράςεϊν τουσ να καταγράφονται ςυςτθματικά και να καταδεικνφουν τθν απόδοςθ των πολιτικϊν που επιλζγουν. Το προτεινόμενο ζργο κα ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ των αρχϊν τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ, κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ πολιτϊν και κοινωνικϊν εταίρων ςτα δρϊμενα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα πλαίςια τθσ διαφάνειασ, λογοδοςίασ και ςυμμετοχικότθτασ ωσ αρχζσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, και κα προςφζρει ςτο Διμο τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: (Α) ςτο επίπεδο τθσ διαφάνειασ και επικοινωνίασ: να εςτιάςει ςτθν διαχείριςθ τθσ πολιτικισ τοπικισ ατηζντασ ςε όλα τα πεδία δραςτθριότθτασ του, ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό προβλθμάτων και ευκαιριϊν και ςτθν ςυνεπακόλουκθ λιψθ κατάλλθλων/βζλτιςτων αποφάςεων. Σελίδα17από77

18 Να επιτρζπει τθν ηωντανι αναμετάδοςθ τοπικϊν ςυμβουλίων επιτρζποντασ τθν ςαφι και ακριβι πλθροφόρθςθ των πολιτϊν εξαφανίηοντασ τα επίπεδα διαμεςολαβοφντων ςτθν ενθμζρωςθ. να κατανοεί τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται με τθν οπτικοποίθςθ των ςχζςεων αίτιου αιτιατοφ μζςω διαγραμμάτων και χαρτϊν ςτρατθγικισ. να προςδιορίηει και να κζτει ςε προτεραιότθτα δράςεισ και διαδικαςίεσ. (Β) ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ: να ενθμερϊνει και να επικοινωνεί ουςιαςτικά με τουσ πολίτεσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κζματα τοπικισ ατηζντασ και επικαιρότθτασ να ςυν-διαμορφϊνει ςτρατθγικζσ ευρείασ αποδοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των προτάςεων των εμπλεκομζνων φορζων και πολιτϊν (ΜΚΟ, επιχειριςεισ, πολίτεσ κτλ) μζςω ςφγχρονων μοντζλων δθμόςιασ διαβοφλευςθσ να ενςωματϊνει τισ απόψεισ των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε όλο τον κφκλο ηωισ μίασ πολιτικισ, από τθ ςφλλθψθ μζχρι τον επαναςχεδιαςμό. Ρ.χ. να πραγματοποιοφν Θλεκτρονικζσ Δθμοςκοπιςεισ με τθ χριςθ των οποίων κα μπορεί να μακαίνει θ Αυτοδιοίκθςθ με εφκολο τρόπο και ςε ςφντομο χρόνο τισ απόψεισ των πολιτϊν για ζνα κζμα που αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν, ςφμφωνα και με το διεκνζσ και εκνικό κανονιςτικό πλαίςιο Α1.2.4 Ανάλυςη υποδομών Τεχνολογιών Ρληροφορικήσ και Επικοινωνιών Στο Διμο λειτουργεί μια ςειρά από Servers εφαρμογϊν ςτουσ οποίουσ ζχουν εγκαταςτακεί μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ που εξυπθρετοφν αρκετζσ από τισ Διευκφνςεισ του, όπωσ Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ κλπ. μζςω δικτφου. Μζςω του ίδιου δικτφου ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο οι παραπάνω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Ο Διμοσ διακζτει Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ οι οποίοι ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ ςυνδζονται ςτο τοπικό δίκτυο και ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Στο Διμο ζχει ιδθ εγκαταςτακεί και λειτουργεί ο εξοπλιςμόσ του ζργου «ΣΥΗΕΥΞΙΣ». Αναλυτικά: Σελίδα18από77

19 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΔΑ ΔΘΜΟΥ (ΜΟΙΕΣ) ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ (SERVERS) Α/ Α Πνομα Λειτουργικ ό Σφςτημα 1) Moiresserver Windows 2003 Server 2) Appserver Windows 2003 Server R2 3) Cytrix Server Windows Server 2008 R2 4) Lotus Server Debian Linux 5) File Server Windows XP Professional SP3 6) Wifi Server Debian Linux 7) Mesara Portal Server Windows XP Professional SP3 Ζτοσ Χρήςη Τεχνολογία σ 2005 Domain server που χρθςιμοποιείται για τθν αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν του εςωτερικό δικτφου Κεντρικόσ Application server που είναι εγκατεςτθμζνεσ οι εφαρμογζσ: Ρρωτόκολλο, Εκνικό Δθμοτολόγιο και Μθτρϊο Αρρζνων, Οικονομικι Διαχείριςθ, Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ-Μιςκοδοςία 2010 Application server για ςφνδεςθ δθμοτικϊν ενοτιτων Τυμπακίου και Ηαροφ με κεντρικό application server τθσ ζδρασ του Διμου Application server που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι Μελετϊν Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ 2007 Server που χρθςιμοποιείται ωσ file server για το διαμοιραςμό αρχείων μεταξφ των χρθςτϊν μζςω του εςωτερικοφ δικτφου και ωσ proxy server για τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο Server που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ των δθμοτϊν ςτο αςφρματο δίκτυο που υπάρχει ςτισ Μοίρεσ και ςτα περιςςότερα χωριά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μοιρϊν 2009 Server που χρθςιμοποιείται για τθ φιλοξενία του ιςτοτόπου Σελίδα19από77

20 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ (PCs-WORKSTATIONS) Α/Α Υπηρεςία Λειτουργικό Σφςτημα 1) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Windows XP Υπθρεςιϊν και Professional SP3 Ρεριβάλλοντοσ 2) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ 3) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ 4) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ 5) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ Windows 7 Professional Windows 7 Professional Windows XP Home SP3 Windows XP Professional SP3 6) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 7) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 8) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows Vista Business 9) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 10) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 11) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Home SP3 12) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows XP Professional SP3 13) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows 7 Professional 14) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows Vista Business 15) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows XP Professional SP3 16) ΚΕΡ Windows XP Professional SP3 Σελίδα20από77 Ζτοσ Τεχνολογίασ Ροςότητ α

21 17) ΚΕΡ Windows XP Professional SP ΣΥΝΟΛΟ: 42 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ, FAX, PLOTTERS Α/Α Είδοσ Ροςότητα 1) Inkjet Color 8 2) Inkjet Copy-Fax 2 3) Plotter 2 4) Dot matrix 3 5) Laser Fax 4 6) Laser Copy 4 7) Laser Copy-Fax 4 8) Laser-Monochrome 19 ΣΥΝΟΛΟ: 46 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ (PCs-WORKSTATIONS) Α/Α Υπηρεςία Λειτουργικό Σφςτημα 1) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 2) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 3) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Home SP3 4) Αιρετοί Windows XP Professional SP3 5) ΚΕΡ Windows XP Professional SP3 Ζτοσ Τεχνολογίασ Ροςότητ α ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ, FAX, PLOTTERS Α/Α Είδοσ Ροςότητα 1) Inkjet Color 2 2) Inkjet Copy-Fax 3 3) Dot matrix 1 4) Laser Fax 1 5) Laser Copy 2 6) Laser Copy-Fax 1 7) Laser-Monochrome 11 ΣΥΝΟΛΟ: 21 Σελίδα21από77

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα