6 Πρόλογος. Ιωάννης Στράτης. Καθηγητής ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 Πρόλογος. Ιωάννης Στράτης. Καθηγητής ΑΠΘ"

Transcript

1

2

3 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ ε την ευκαιρία του συγγράµµατος αυτού επιθυµούµε να τονίσουµε, για µια ακόµη φορά, τη σπουδαιότητα της Χηµικής Ανάλυσης στη σύγχρονη κοινωνία. Η χηµική ανάλυση αποτελεί ουσιαστικά ένα χρήσιµο εργαλείο για όλους τους κλάδους των φυσικών επιστηµών αλλά ταυτόχρονα παρέχει τις υπηρεσίες της στην κοινωνία. Είναι απαραίτητη στην Ιατρική, τη Φυσική, τη Βιολογία, τη Φαρµακευτική, κλπ. αλλά και στην Αρχαιολογία, την Τέχνη και την Οικολογία. εν υπάρχει πτυχή της σύγχρονης κοινωνικής ζωής από την οποία απουσιάζει η χηµική ανάλυση. Τις τελευταίες δεκαετίες οι µαζικές παραγωγικές διαδικασίες ανάγκασαν τους αναλυτικούς χηµικούς να α- ναπτύξουν αξιόπιστες αυτοµατοποιηµένες ενόργανες τεχνικές που είναι ικανές να εξασφαλίσουν τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων αλλά και των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. στα βιολογικά εργαστήρια). Ταυτόχρονα, η προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων της σύγχρονης κοινωνίας έδωσαν ώθηση σε εξειδικευµένους κλάδους της χηµικής ανάλυσης. Παράλληλα, η επιστήµη της χηµικής ανάλυσης αποτελεί µια ανεξάρτητη επιστήµη η οποία έχει ως στόχο να βελτιώνει τις τεχνικές που ήδη εφαρµόζονται, να επιλέγει µε επιστηµονικά κριτήρια την ιδανική µεθοδολογία για κάθε αναλυτικό πρόβληµα και να εστιάζεται στη φύση της ύλης ανακαλύπτοντας οµοιότητες και διαφορές µεταξύ φαινοµενικά όµοιων δειγµάτων. Το τελευταίο είναι πολύ χρήσιµο στην Εγκληµατολογία (forensic science) και στην Αρχαιο- µετρία (archaeometry) όπου η εύρεση οµοιοτήτων και διαφορών πολλές φορές αποτελεί τον κύριο στόχο µιας δεδοµένης µελέτης. Οι συγγραφείς του βιβλίου επιθυµούν να το αφιερώσουν σε όλους του συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται τις ακαδηµαϊκή χρονιές και για την προσφορά τους στο Τµήµα Χηµείας, το όποιο υπηρέτησαν για δεκαετίες µε αφοσίωση και µε δηµιουργικό πνεύµα. Το βιβλίο αυτό της Ενόργανης Χηµικής Ανάλυσης ΙΙ απευθύνεται στους φοιτητές Χηµείας αλλά και σε όσους επιθυµούν να εµβαθύνουν περισσότερο στο πεδίο της σύγχρονης Χηµικής Ανάλυσης. Αποτελείται από δέκα αυτόνοµα κεφάλαια τα οποία πραγµατεύονται διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές ή συνδυασµούς τεχνικών. Τα κεφάλαια 1 και 2 γράφτηκαν από τον κ. Ι. Α. Στράτη,

4 6 Πρόλογος τα κεφάλαια 3 και 4 από τον κ. Γ. Α. Ζαχαριάδη, τα κεφάλαια 5 και 6 από τον κ.. Γ. Θεµελή, τα κεφάλαια 7 και 8 από τον κ. Α. Ν. Ανθεµίδη και τα κεφάλαια 9 και 10 από τον κ. Α. Σ. Οικονόµου. Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια και ο- λοκλήρωση των διδακτικών σηµειώσεων που είχαν προηγηθεί για το µάθηµα της Ενόργανης Χηµικής Ανάλυσης ΙΙ που διδάσκεται στο 7 ο εξάµηνο των φοιτητών του Χηµικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. Πέρα από την ύλη του συγγράµµατος επιθυµούµε να τονίσουµε, ιδιαίτερα στους φοιτητές µας, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µια πλειάδα εξειδικευµένων βιβλίων, πολλά από τα οποία βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Χηµείας και θα ήταν χρήσιµο να τα συµβουλεύονται. Γνωρίζουµε ότι η έκδοση κάθε βιβλίου συνοδεύεται από λάθη και παραλήψεις ιδιαίτερα στην πρώτη έκδοση. Κάθε παρατήρηση που αφορά τόσο στα λάθη και τις παραλήψεις αλλά και στη συνολική δοµή του συγγράµµατος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ιωάννης Στράτης Καθηγητής ΑΠΘ

5 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 o Κεφάλαιο : Εισαγωγή στην Ατοµική Φασµατοσκοπία 1.1 Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση Εισαγωγή στην Ατοµική φασµατοσκοπία o Κεφάλαιο : Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης 2.1 Οργανολογία (Instrumentation) Πηγές ακτινοβολίας (Radiation Sources) Eξειδικευµένες διατάξεις εισαγωγής δειγµάτων Πηγές σφαλµάτων Παρεµποδίσεις Συνδυασµός της φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης µε άλλες τεχνικές Εξειδικευµένες Τεχνικές Φασµατοµετρίας Ατοµικής Απορρόφησης Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης Ψυχρού Ατµού (Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry CV AAS) Οργανολογία της φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης ψυχρού ατµού Παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία της CV-AAS Παρεµποδίσεις στον προσδιορισµό Hg µε την CV-AAS Σχήµατα προσδιορισµού χηµικών µορφών (speciation) Xαρακτηριστικά απόδοσης της CV-AAS Φούρνος θερµαινόµενου γραφίτη (θ.γ.) ως ατοµοποιητής Εφαρµογή της φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης στη χηµική ανάλυση των µη µεταλλικών ιόντων Φασµατοµετρία Ατοµικής Εκποµπής (Atomic Emission Spectrometry) o Κεφάλαιο : Φασµατοµετρία Ατοµικής Εκποµπής Επαγωγικά Συζευγµένου Πλάσµατος 3.1 Γενικά στοιχεία ιέγερση και ιονισµός των στοιχείων Ατοµικές και ιονικές γραµµές εκποµπής Χαρακτηριστικά και τύποι πλάσµατος...117

6 8 Περιεχόµενα 3.5 Ένταση εκπεµπόµενης ακτινοβολίας Γενική περιγραφή φασµατόµετρου ICP AES Γεννήτρια ραδιοσυχνότητας Σύστηµα προώθησης και εισαγωγής δείγµατος Εκνεφωτές Θάλαµος ψεκασµού Πυρσός και σχηµατισµός πλάσµατος Φασµατοφωτόµετρο Ανιχνευτές Ποσοτικοί προσδιορισµοί µε την τεχνική ICP-AES Εφαρµογές της ICP-AES στην χηµική ανάλυση Φασµατοµετρία µάζας µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα o Κεφάλαιο : Φασµατοσκοπία Ακτίνων Χ 4.1 Εισαγωγή Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ (X-Ray Fluorescence Spectroscopy) Φασµατοσκοπία Απορρόφησης Ακτινών Χ (X-Ray Absorption Spectroscopy) Φασµατοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ (Χ-ray diffraction spectroscopy, XRD) Φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων Χ (X-Ray Photoelectron Spectroscopy, ΧPS ή XPES) Ηλεκτρονική φασµατοσκοπία Auger (Αuger Electron Spectroscopy, AES) όσεις ακτινοβολίας και ασφάλεια προσωπικού o Κεφάλαιο : Κινητικές Μέθοδοι Ανάλυσης 5.1 Εισαγωγή Κινητικές µέθοδοι ανάλυσης o Κεφάλαιο : Αυτόµατες Μέθοδοι Χηµικής Ανάλυσης 6.1 Αναλυτικοί Αυτοµατισµοί Αυτόµατοι Αναλυτές Συνεχούς Ροής µε ιακοπτόµενα Τµήµατα Αυτόµατοι Αναλυτές µε Έγχυση είγµατος σε Συνεχή Ροή o Κεφάλαιο : Ανάλυση µε Έγχυση σε Ροή (FI) και Ατοµική Φασµατοµετρία (AS) 7.1 Αυτόµατες και αυτοµατοποιηµένες µέθοδοι χηµικής ανάλυσης...339

7 Ενόργανη Χηµική Ανάλυση ΙΙ Τεχνική έγχυσης σε ροή (Flow Injection Analysis, FIA ή FI) Συνδυασµός της τεχνικής έγχυσης σε ροή (FI) µε την ατοµική φασµατοµετρία (AS) Οργανολογία των FI-AS συστηµάτων o Κεφάλαιο : Συστήµατα Έγχυσης σε Ροή για Προσυγκέντρωση και ιαχωρισµό σε Σειρά που Συνδυάζονται µε την Ατοµική Φασµατοµετρία (FI-AS) 8.1 Εισαγωγή Αξιολόγηση των συστηµάτων on-line προσυγκέντρωσης Συστήµατα έγχυσης σε ροή για on-line προσυγκέντρωση και / ή διαχωρισµό «υγρού - στερεού» που συνδυάζονται µε την ατοµική φασµατοµετρία (AS) Προσυγκέντρωση µε καταβύθιση και συγκαταβύθιση σε on-line συστήµατα Συστήµατα έγχυσης σε ροή προσυγκέντρωσης / διαχωρισµού «υγρού-υγρού» που συνδυάζονται µε την ατοµική φασµατοµετρία Συστήµατα έγχυσης σε ροή προσυγκέντρωσης και/ή διαχωρισµού «υγρούαερίου» που συνδυάζονται µε την ατοµική φασµατοµετρία Παραγωγή ατµών o Κεφάλαιο : Τεχνική Αυτόµατης Ανάλυσης µε ιαδοχική Έγχυση του είγµατος σε Ροή 9.1 Εισαγωγή Αρχή λειτουργίας της SIA Βασικά τµήµατα ενός αναλυτή SIA Πλεονεκτήµατα της τεχνικής Τεχνικές SIA Εφαρµογές o Κεφάλαιο : Προχωρηµένες Μέθοδοι Ηλεκτροανάλυσης 10.1 Αναδιαλυτική βολταµµετρία Ποτενσιοµετρία...472

8 11 1 ο Κεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1.1 Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση Οι οπτικές τεχνικές χηµικές ανάλυσης µπορούν να διακριθούν σε αυτές που βασίζονται στις φασµατοσκοπικές ιδιότητες των ουσιών και στις υπόλοιπες, (δηλαδή στην αλλελεπίδραση της ύλης µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία), όπως π.χ. η πολωσιµετρία, και η διαθλασιµετρία. Η λέξη φασµατοσκοπία χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως και είναι συνδυασµένη µε τον διαχωρισµό, την ανίχνευση και την καταγραφή ενεργειακών µεταβολών που συνοδεύουν τους πυρήνες, τα ιόντα, τα άτοµα ή τα µόρια των ουσιών. Οι µεταβολές αυτές αφορούν την εκποµπή, την απορρόφηση ή τη διάχυση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ή των σωµατιδίων. Η καταγραφή αυτών των µεταβολών δίνει τα φάσµατα και η φασµατοµετρία είναι ο κλάδος των φυσικών επιστηµών που ασχολείται µε την αποτίµηση των φασµάτων. Οι φασµατοσκοπικές τεχνικές ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το µήκος κύµατος, αν βασίζονται στην απορρόφηση ή την εκποµή µιας συγκεκριµένης ακτινοβολίας, την ενεργειακή κατάσταση του δείγµατος (π.χ. φλογοφασµατοµετρία, φασµατοµετρία εκποµπής µε πλάσµα κλπ.). Μια µεγάλη κατηγορία µεθόδων είναι και η ατοµική φασµατοσκοπία η οποία µπορεί να διακριθεί στην ατοµική φασµατοσκοπία εκποµπής και στην ατοµική φασµατοσκοπία απορρόφησης. Η κάθε µια από αυτές διακρίνεται σε επιµέρους τεχνικές. Όπως όλοι οι επιστηµονικοί κλάδοι, έτσι και η ατοµική φασµατοσκοπία έχει την ιστορία της. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η φασµατοσκοπία ξεκίνησε αµέσως µόλις τελεί-

9 12 Κεφάλαιο 1 ωσε ο κατακλυσµός και ο Νώε αντίκρισε το ουράνιο τόξο, στην πραγµατικότητα χρώµατα και ουράνιο τόξο προϋπήρχε του Νώε. Η απαρχή των οπτικών τεχνικών χηµικής ανάλυσης µπορεί να αναζητηθεί στις πρώτες παρατηρήσεις των πρωτόγονων ανθρώπων, οι οποίοι παρατηρούσαν τον έγχρωµο κόσµο µας και σύγκριναν τόσο τα χρώµατα µεταξύ τους όσο και τις αποχρώσεις του ίδιου του χρώµατος. Η σύγκριση αυτή οδήγησε τις πρώτες οργανωµένες κοινωνίες στην υιοθέτηση τεχνικών ελέγχου ποιότητας που βασιζόντουσαν, µεταξύ των άλλων, και στη σύγκριση του χρώµατος οµοειδών προϊόντων (π.χ. οίνος, λάδι, κλπ.). Από τις πρώτες όµως ποιοτικού χαρακτήρα παρατηρήσεις µέχρι την εύρεση ποσοτικών σχέσεων και την εισαγωγή νέων εννοιών πέρασαν χιλιάδες χρόνια, έγιναν πολλές παρατηρήσεις και κυρίως αξιολογήθηκε το σύνολο των δεδοµένων που οδήγησαν στην υιοθέτηση συγκεκριµένων θεωριών αλλά και τεχνικών. Σε ότι αφορά στην ατοµική φασµατοσκοπία είναι παραδεκτό ότι τα πρώτα φασµατοσκοπικά πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν από τον Newton (1666) ο οποίος αναπαρήγαγε το ουράνιο τόξο στο εργαστήριό του. Ο Merville παρατήρησε το κίτρινο χρώµα που εκπέµπει η φλόγα αλκοόλης η οποία περιέχει χλωριούχο νάτριο (1752) και ο Volta εφαρµόζει τη χρήση των σπινθήρων στη χηµική ανάλυση (1776). Ο Wollaston, επαναλαµβάνοντας (1802) τα πειράµατα του Newton και παρατήρησε επιπλέον µερικές σκοτεινές γραµµές στο ηλιακό φάσµα. Οι γραµµές αυτές µελετήθηκαν λεπτοµερώς από τον Fraunhofer, ο οποίος και µέτρησε τα µήκη κύµατός τους (1823) δίνοντας έτσι µια ποσοτική διάσταση στην όλη µελέτη. Ο Τalbot (1826) ανακοίνωσε τις παρατηρήσεις του που αφορούσαν στο χρωµατισµό των φλογών από µία σειρά αλάτων (ποιοτική πυροχηµική ανάλυση). Μεγάλη ώθηση στην πυροχηµική ανάλυση, πρόδροµο της ατοµικής φασµατοσκοπίας, έδωσε ο λύχνος προανάµιξης του Bunsen. Οι βάσεις όµως στην ατοµική φασµατοσκοπία µπαίνουν ουσιαστικά από τον Κirchhoff (1859) όταν έδειξε ότι χρώµατα στις φασµατικές γραµµές οφείλονται στα άτοµα των χηµικών στοιχείων και όχι σε µόρια. Το 1928 o Lunegardh επιδεικνύει το πρώτο φασµατόµετρο ατοµικής εκπο- µπής µε φλόγα ακετυλενίου - αέρα και εφαρµόζει το σύστηµα στη γεωργική ανάλυση. Μέχρι τότε ο προσδιορισµός του νατρίου και του καλίου ήταν µια περιπέτεια και αυτό καταδεικνύεται και από τους τιµοκαταλόγους των χηµικών αναλύσεων της εποχής, όπου ο προσδιορισµός αυτών των στοιχείων ήταν από τους ακριβότερους. Παράλληλα µε τη φλογοφωτοµετρία προσδιορίζεται και το ασβεστίο, αλλά όχι το µαγνήσιο (οι λόγοι αναφέρονται παρακάτω. Η προσπάθεια των ερευνητών στρέφεται στην ανεύρεση φλογών υψηλών θερ- µοκρασιών, κι έτσι δοκιµάζεται η εφαρµογή ακόµη και φλόγας ενεργού υδρο-

10 Εισαγωγή στην Ατοµική Φασµατοσκοπία 13 γόνου µε ενεργό οξυγόνο (φθάνει περίπου στη θερµοκρασία των C), χρησιµοποιώντας συστήµατα επικίνδυνα. Η εφαρµογή της ατοµικής απορρόφησης άργησε γιατί απαιτούσε συστήµατα µε υψηλή διαχωριστική ικανότητα των φασµατικών γραµµών για να προκύψουν ποσοτικές µετρήσεις. Τη δυσκολία αυτή την υπερπήδησε ο Walsh (1953) χρησιµοποιώντας ως φωτεινή πηγή όχι τις µέχρι τότε πηγές συνεχούς φάσµατος αλλά τη γνωστή από τη δεκαετία του 1910 λυχνία κοίλης καθόδου η οποία δίνει γραµµικό φάσµα. Η συγκεκρι- µένη λυχνία είχε προταθεί από τον Pashen για τη µελέτη των ατοµικών φασµάτων. Σχεδόν ταυτόχρονα µε τον Walsh, ο Αlkemade σε ανεξάρτητη εργασία που δηµοσιεύεται το 1955 προτείνει την ατοµική φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Η φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης έλυσε µια σειρά α- ναλυτικών προβληµάτων και βρήκε εφαρµογή σε όλα τα επιστηµονικά πεδία τα οποία απαιτούσαν γνώση της συγκέντρωσης των ιχνοστοιχείων. Μετά από µια περίοδο που δοκιµάστηκε η αξιοπιστία της και ταυτόχρονα θωρακίστηκε µε τη συµβολή πολλών ερευνητών (L vov, Slavin, Weltz, κλπ.) η φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης κατέστη, µε τις διάφορες τροποποιήσεις της, η κατεξοχήν τεχνική (ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών) που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των ιχνοστοιχείων. H επανεκποµπή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία προσροφήθηκε από τα άτοµα ενός στοιχείου, ονοµάζεται ατοµικός φθορισµός. Ο Alkemade (1962) ισχυρίζεται ότι ο ατοµικός φθορισµός έχει πιθανότητες ε- φαρµογής στη χηµική ανάλυση και ένα χρόνο αργότερα εφαρµόζεται από τον Winefolder. Ο Greenfield (1964), όπως αναφέρεται παρακάτω, συνδέει το ό- νοµά του µε το επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα ατµοσφαιρικής πίεσης (ICP). Από το 1973 και µετά η τεχνική του ICP γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη και οι εφαρ- µογές της προσελκύουν τα µεγαλύτερα εργαστήρια στον κόσµο. Ο συνδυασµός ICP-MS (Mass Spectroscopy) δίνει τη δυνατότητα στους αναλυτικούς να προσδιορίζουν τα περισσότερα των στοιχείων σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες τεχνικές και στη φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης οι οποίες εστιάζονται κυρίως στον έλεγχο της γεωµετρίας του νέφους των ατόµων, στην ποσότητα του δείγµατος, στη δυνατότητα α- πλοποίησης της προκατεργασίας, στην ελαχιστοποίηση των παρεµποδίσεων (όλων των προελεύσεων) στη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας του φούρνου θερµαινόµενου γραφίτη κλπ. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι παράλληλα µε τις βασικές µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν, εφαρµόζονται και νέες τεχνικές που συνδέονται µε αυτές και βελτιώνουν τις αρχικές ιδέες.

11 14 Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Ατοµική φασµατοσκοπία Οι εφαρµογές της φασµατοσκοπίας στην επίλυση προβληµάτων είναι πολλές. Όλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αλληλεπίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε τις κβαντωµένες ενεργειακές καταστάσεις της ύλης. Ο κλάδος της φασµατοσκοπίας που πραγµατεύεται την αλληλεπίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε τις κβαντωµένες ενεργειακές καταστάσεις των ατόµων αποτελεί την ατοµική φασµατοσκοπία η οποία διακρίνεται στην ατοµική εκποµπή, την ατοµική απορρόφηση και τον ατοµικό φθορισµό. Οι τρεις αυτοί φασµατοσκοπικοί τύποι δίνονται διαγραµµατικά στο σχήµα 1.1. φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής απορρόφηση θερμότητας ή χημικής ενέργειας εκπομπή ακτινοβολίας φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης απορρόφηση θερμότητας φασματοσκοπία ατομικού φθορισμού απορρόφηση θερμότητας εκπομπή ακτινοβολίας Σχήµα 1.1: Απεικόνιση των τριών τύπων φασµατοσκοπίας Οι οριζόντιες γραµµές δίνουν αντίστοιχα τη διαφορά ενέργειας µεταξύ της βασικής ενεργειακής κατάστασης (Ε ο ) του ατόµου και της αντίστοιχης διεγερ- µένης µορφής (Ε i και E j, E j > E i ). Οι συνεχείς κάθετες γραµµές δείχνουν την

12 Εισαγωγή στην Ατοµική Φασµατοσκοπία 15 ενέργεια που αποβάλλεται ή προσροφάται, από το άτοµο µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ενώ οι διακεκοµµένες κάθετες γραµµές την ε- νέργεια που προσροφάτε και δεν ανήκει στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, (π.χ. θερµική). Φυσικά, η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία η οποία αποβάλλεται ή προσροφάτε ακολουθεί τη γνωστή εξίσωση του Planck, E = hv, όπου h είναι η σταθερά του Planck, v η συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και Ε η ενεργειακή διαφορά µεταξύ των ενεργειακών επιπέδων του ατόµου. Η χρήση της ατοµικής φασµατοσκοπίας στη χηµική ανάλυση ρουτίνας µπορεί να γίνει και χωρίς τη γνώση της θεωρίας στην οποία βασίζεται. Γενικά η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η ατοµική φασµατοµετρία εκποµπής και απορρόφησης µπορεί να αποδοθεί συνοπτικά και µε το σχήµα 1.2. Β Σχήµα 1.2 Αρχή της ατοµικής φασµατοσκοπίας Στο σχήµα αυτό θεωρούµε ένα νέφος από άτοµα του στοιχείου Α είναι ε- λεύθερα από κάθε δεσµό. Αν σε αυτό το νέφος δοθεί ενέργεια, µε µορφή π.χ. θερµότητας, µερικά από τα άτοµα του Α θα µεταπηδήσουν (ουσιαστικά τα η- λεκτρόνια του Α) σε υψηλότερες στάθµες ενέργειας Ε i και Ε j, από τη βασική Ε ο. Η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, µιας ορισµένης συχνότητας (v) σε µια ορισµένη θερµοκρασία είναι ένα µέτρο του αριθµού των ατόµων που έχουν διεγερθεί και συνεπώς του ολικού αριθµού των ατόµων στο χώρο του νέφους των ατόµων. Αν η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας ενισχυθεί και µετρηθεί µε ένα κατάλληλο σύστηµα (Γ), τότε η όλη διάταξη αποτελεί την αρχή της Φασµατοµετρίας Ατοµικής Εκποµπής (ΦΑΕ). Αν όµως προσπέσει στο νέφος των ατόµων µία ακτινοβολία, της ίδιας συχνότητας v, τότε η απορρόφηση της ακτινοβολίας αποτελεί πάλι ένα µέτρο της συγκεντρώσεως των ατόµων στο χώρο του νέφους. Η διάταξη αυτή αποτελεί την αρχή της Φασµατοµετρίας Ατοµικής Απορρόφησης (ΦΑΑ). Όταν η ακτινοβολία προσπίπτει

13 16 Κεφάλαιο 1 από πλάγια κατεύθυνση, έστω Β, τότε ενδέχεται το φωτοµετρικό σύστηµα να µετρήσει την ένταση µιας άλλης συχνότητας, έστω v', οπότε η ένταση της ακτινοβολίας αυτής αποτελεί ένα επίσης µέτρο του αριθµού των ατόµων Α και η όλη διάταξη αποτελεί τη Φασµατοµετρία Ατοµικού Φθορισµού (ΦΑΦ). Εποµένως, η ατοµική φασµατοσκοπία περιλαµβάνει, όπως προαναφέρθηκε, τρεις τεχνικές, την Φασµατοµετρία Ατοµικής Εκποµπής, την Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης και τη Φασµατοµετρία Ατοµικού Φθορισµού. Αν υποτεθεί ότι το προηγούµενο νέφος ατόµων βρίσκεται σε θερµοκρασία Τ, τότε µια συγκεκριµένη φασµατική γραµµή θα οφείλεται στην µετάπτωση του ατόµου από τη διεγερµένη κατάσταση E i στη βασική Ε o, στη βασική δηλαδή κατάστασή του. Ο αριθµός των ατόµων που βρίσκονται στις δύο καταστάσεις N i και Ν ο δίνεται από τις σχέσεις (Α.1) και (Α.2) αντίστοιχα, όπου c µια σταθερά ανεξάρτητη της ενέργειας, k η σταθερά του Boltzmann, Τ η απόλυτη θερ- µοκρασία P i και P o τα αντίστοιχα στατιστικά βάρη των δύο ενεργειακών καταστάσεων (statistical weights), o λόγος P i /P o δηλώνει την πιθανότητα που έχει ένα άτοµο να βρίσκεται στη στάθµη στη διεγερµένη κατάσταση ή στη βασική στη θερµοκρασία Τ. N i = CP i Ei/kT N o = CP o Ei/kT (Α.1) (Α.2) Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι σηµασία στην επιλογή µιας τεχνικής έχει ο λόγος ο οποίος δίνεται από τη σχέση (Α.3). Η σχέση αυτή προ- Ni N0 κύπτει από το συνδυασµό των (Α.1), (Α.2) και της εξίσωσης του Planck. Ni N Pi = P 0 0 hv kt (Α.3) O λόγος Pi P 0 υπολογίζεται θεωρητικά (Russel - Saunders coupling ή LS coupling) και δίνεται σε πίνακες (Πίνακας Α.1). Είναι φανερό ότι για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα άτοµα που βρίσκονται στην πρώτη διεγερµένη κατάσταση αποτελούν ένα µικρό ποσοστό του συνολικού αριθµού των ατόµων στη θερµοκρασία των συµβατικών φλογών. Το ποσοστό αυτό είναι ικανοποιητικό για να γίνει ο προσδιορισµός των αλκαλιµετάλλων µε τη µέτρηση της εκπο- µπής της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε θερµοκρασία κοινής φλόγας (~2000 Κ), ενώ για τα υπόλοιπα στοιχεία απαιτούνται πολύ υψηλότερες θερ-

14 Εισαγωγή στην Ατοµική Φασµατοσκοπία 17 µοκρασίες για να παρατηρηθεί το ίδιο αποτέλεσµα. Αυτό εξηγεί γιατί η ΦΑΑ υιοθετήθηκε από όλα τα αναλυτικά εργαστήρια για την ιχνοανάλυση και εκτοπίστηκε µερικώς από την τεχνική του ICP. Ένας άλλος παράγοντας που υπεισέρχεται στην εκτίµηση της τιµής N o, είναι ο βαθµός ιονισµού των ατόµων στις θερµοκρασίες που χρησιµοποιούνται και θα γίνει µια περιληπτική αναφορά στο κεφάλαιο των ιονικών παρεµποδίσεων. Πίνακας Α.1 Τιµές Pi/Po υπολογίζεται θεωρητικά Γραµµή συντονισµού (nm) P i /P o N i /N o T=2000 K T=3000 K T=4000 K T=5000 K Cs 852,1 2 4, , , , Na 589,0 2 9, , , , Ca 422,7 2 1, , , , Zn 213,9 2 7, , , , Η φασµατοµετρία ατοµικής εκποµπής βασίζεται στην αυθόρµητη εκπο- µπή µιας ακτινοβολίας από άτοµα τα οποία βρίσκονται σε διεγερµένη κατάσταση και η ένταση της ακτινοβολίας αυτής δίνεται από την εξίσωση Α.4 I em = A ji h ν ji N j (Α.4) Όπου I em : η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας A ji : η πιθανότητα µετάπτωσης (transition probability) h : σταθερά του Planc ν ji : η συχνότητα της ακτινοβολίας και N j : ο αριθµός των ατόµων στην διεγερµένη κατάσταση Από την εξίσωση Α.4 φαίνεται ότι η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας είναι γραµµική εξάρτηση του αριθµού των διεγερµένων ατόµων και συνεπώς του συνολικού αριθµού των ατόµων στο ατοµικό νέφος. Η απορρόφησης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από τα άτοµα ονο- µάζεται ατοµική απορρόφηση (atomic absorption). Είναι γνωστό ότι ένα ά- τοµο διαθέτει διάφορες ενεργειακές καταστάσεις / επίπεδα. Για να συµβεί ατο- µική απορρόφηση πρέπει στα άτοµα που βρίσκονται στη βασική ενεργειακή τους κατάσταση να προσπέσει ακτινοβολία ορισµένης συχνότητας (ενέργειας). Η ακτινοβολία όταν εξέρχεται από το νέφος των ατόµων έχει µικρότερη ένταση

15 18 Κεφάλαιο 1 από την αρχική. Η ελάττωση της έντασης συνδέεται µε την έννοια της ατοµικής απορρόφησης σύµφωνα µε τη σχέση Α.5, η οποία είναι ανάλογη της εξίσωσης των Beer - Lambert. I Α = log 0 I = Κ ν β loge = 0,4343K ν β (Α.5) Όπου Α : η ατοµική απορρόφηση I o : η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας I : η ένταση της εξερχόµενης ακτινοβολίας Κ ν : είναι ένας συντελεστής ανάλογος του αριθµού των ατόµων ανά µονάδα όγκου β : το µήκος που διασχίζει η ακτινοβολία µέσα από το οµοιογενές ατοµικό νέφος Σύµφωνα µε τη σχέση Α.5 η ατοµική απορρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των ατόµων στο ατοµικό νέφος και συνεπώς ανάλογη µε τη συγκέντρωση του στοιχείου στο διάλυµα από το οποίο δηµιουργήθηκε το ατοµικό νέφος. Στην ατοµική φασµατοσκοπία φθορισµού (atomic fluorescence spectroscopy) µια πηγή εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής έντασης εστιάζεται στο ατοµικό νέφος. Τα άτοµα διεγείρονται και µε τη σειρά τους εκπέµπουν ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ανιχνευτής βρίσκεται σε κάθετη θέση προς την πορεία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και η ένταση της ακτινοβολίας φθορισµού δίνεται από τη σχέση Α.6. I f = kφi o C (Α.6) Όπου I f : ένταση της ακτινοβολίας φθορισµού k : είναι µια σταθερά Φ : κβαντική απόδοση (quantum efficiency), ο λόγος του αριθµού των ατόµων τα οποία φθορίζουν προς τον αριθµό των ατόµων τα ο- ποία βρίσκονται στη βασική τους ενεργειακή κατάσταση και προσπίπτει η αρχική ακτινοβολία. I o : Η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και C : Η συγκέντρωση των ατόµων στο ατοµικό νέφος.

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 04102646 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 04102117 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 04102082 ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές των laser

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα