ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με την ύλη. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΔΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: «ΚΥΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ» - ΦΩΤΟΝΙΟ Ε = h v = h c / λ Έναφωτόνιο με υψηλή ενέργειαέχει υψηλή συχνότητα, δηλαδή μικρό μήκος κύματος ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μήκος κύματος (λ), γραμμική απόσταση μεταξύ δύο ισοδύναμων σημείων σε ένα κύμα, μονάδες nm, για το ορατό & UV Συχνότητα (v), αριθμός μηκών κύματος ανά δευτερόλεπτο, μονάδες Hertz, 1 Hz = 1 κύκλος/s Κυματαριθμός (v ), αντίστροφο του μήκους κύματος, μονάδες cm -1 Ισχύς ακτινοβολία (P), ενέργεια ανά δευτερόλεπτο Έντασηακτινοβολίας (Ι), ισχύς ανά μονάδα στερεάς γωνίας (P/rad) Ταχύτηταφωτός (c), c =vλ= 3, cm/s Eκτός κενού: Ταχύτητα διάδοσης ακτινοβολίας, u = c / n, όπου n = ο δείκτης διάθλασης

2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Φασματοσκοπική τεχνική Συνήθης περιοχή μήκους κύματος* Συνήθης περιοχή κυματαριθμού, cm - 1 Τύπος κβαντικής μετατροπής Εκπομπή ακτίνων γ 0,005-1,4 Å - Πυρηνικός Απορρόφηση, εκπομπή, φθορισμός και διάθλαση ακτίνων Χ 0,1-100 Å - Εσωτερικά ηλεκτρόνια Απορρόφηση υπεριώδους Δεσμικά ηλεκτρόνια nm 1x10 κενού 6-5x10 4 Απορρόφηση, εκμπομπής Δεσμικά ηλεκτρόνια και φθορισμός UV-Vis nm 5x10 4-1,3x10 4 Απορρόφηση υπερύθρου και σκέδαση Raman Απορρόφηση μικροκυμάτων Περιστροφή/δόνηση 0, μm 1,3x10 4-3,3x10 1 μορίων Περιστροφή μορίων 0,75-3,75 mm Συντονισμός ηλετρονιακού spin (ESR) 3 cm 0,33 Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR) Στροφορμή ηλεκτρονίων σε μαγνητικό πεδίο m 1,7x x10-3 μαγνητικό πεδίο Στροφορμή πυρήνων σε λ,nm Χρώμα που απορροφάται Συμπληρωματικό (εμφανιζόμενο χρώμα) ιώδες κιτρινοπράσινο κυανούν κίτρινο πρασινομπλέ πορτοκαλί μπλε-πράσινο κόκκινο πράσινο ροδέρυθρο κιτρινοπράσινο ιώδες κίτρινο κυανούν πορτοκαλί πρασινομπλέ ερυθρό μπλε-πράσινο Χαρακτηριστικές ταινίες απορρόφησης οφείλονται σε ειδικές ομάδες στο μόριο που λέγονται χρωμοφόρες. Ορισμένοι υποκαταστάτες αν και δεν παρέχουν οι ίδιοι χρώμα όταν υπάρχουν στο μόριο μετατοπίζουν το λαπορρόφησης και λέγονται αυξόχρωμοι. Όταν προκαλούν μετατόπιση προς την ερυθρά περιοχή λέμε ότι έχουμε βαθύχρωμική μετατόπιση, ενώ όταν ημετατόπιση γίνεται προς την κυανή περιοχή λέμε ότι έχουμε υψηχρωμική μετατόπιση. * 1 Å=10-10 m=10-8 cm, 1nm = 10-9 m=10-7 cm, 1μm =10-6 m = 10-4 cm

3 ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΟΡΙΣΜΟΙ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ (refractive index): Αποτελεί μέτρο της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με το μέσο διάδοσης και ορίζεται ως το κλάσμα της ταχύτητας της ακτινοβολίας στο κενό προς την ταχύτητα στο μέσο διάδοσης η i =c/v i ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Όταν ηακτινοβολία προσπέσει με μια ορισμένη γωνία σε μια διεπιφάνεια που χωρίζει δύο διαφανή υλικά με διαφορετικές πυκνότητες τότε λέμε ότι έχουμε διάθλαση ακτινοβολίας ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Η μεταβολή του δείκτη διάθλασης με το λ(ήτη ν) ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΟΡΙΣΜΟΙ) ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (diffraction): Ηδιαδικασία κατά την οποία μια δέσμη παράλληλων ακτίνων κάμπτεται όταν διέρχεται μέσω μιας πολύ λεπτής σχισμής ή μέσω ενός πολύ λεπτού εμποδίου. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Όταν μια ακτινοβολία προσπέσει σε μια διεπιφάνεια που χωρίζει δύο υλικά με δύο διαφορετικούς δείκτες διάθλασης τότε παρατηρείται πάντα ένα ποσοστό ανάκλασης. ΣΚΕΔΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Όταν μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διέρχεται από ένα μέσο διάδοσης, μέρος της εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις (σκεδάζεται). Ηένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων.

4 ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Εξηγεί φαινόμενα αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη όπως ηεκπομπή και η απορρόφηση. Θεωρούμε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως μια συνεχή ροή διακριτών σωματιδίων ή πακέτων ενέργειας τα οποία ονομάζονται φωτόνια ή quanta. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1. Σωματίδια (άτομα, μόρια ήιόντα) βρίσκονται σε καθορισμένες, διακριτές καταστάσεις. Όταν ένα σωματίδιο αλλάζει κατάσταση απορροφά ήεκπέμπει ποσότητα ενέργειας ακριβώς ίση με την διαφορά δύο ενεργειακών καταστάσεων 2. Όταν τα άτομα απορροφούν ή εκπέμπουν ακτινοβολία για να μεταβούν από μία ενεργειακή κατάσταση σε άλλη, η συχνότητα v ή το μήκος κύματος (λ) της ακτινοβολίας σχετίζεται με την ενεργειακή διαφορά των δύο καταστάσεων και συνδέεται με τον τύπο: ΤΥΠΟΙ ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θεμελιώδης κατάσταση (ground state) : Η κατώτερη ενεργειακή κατάσταση ενός ατόμου, ιόντος ήμορίου (Ε 0 ) Διεγερμένη κατάσταση : Οποιαδήποτε ενεργειακή κατάσταση υψηλότερης ενέργειας από τη θεμελιώδη (Ε 1,Ε 2,Ε 3.) Ηλεκτρονιακές καταστάσεις (electron states): Οφείλονται στην κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από την πυρήνα Δονητικές καταστάσεις: Όφείλονται στις ενδοατομικές δονήσεις των μορίων Περιστροφικές κασταστάσεις: Οφείλονται στην περιστροφή των μορίων γύρω από το κέντρα βάρους τους Ε 1 -Ε 0 =hv=hc/λ

5 ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΚΜΠΟΜΠΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Όταν τα διεγερμένα άτομα, μόρια ή ιόντα επανέρχονται στην θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη και εκπέμπουν την περίσσεια ενέργειας με την μορφήφωτονίων. ΦΑΣΜΑ: είναι ηγραφική παράσταση της έντασης της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος λήτης συχνότητας v ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: όταν η αντίστοιχη ένταση της ακτινοβολίας οφείλεται σε εκπομπή μιας ουσίας ήμίγματος. ΤΥΠΟΙ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ: είναι οι απότομες και σαφώς καθορισμένες κορυφές που οφείλονται σε συγκεκριμένη διέγερση ενός ατόμου. ΤΑΙΝΙΩΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ: είναι ομάδες γραμμών που είναι συμπυκνωμένες στην ίδια περιοχή και δεν διακρίνεται ημία από την άλλη. Ηύπαρξη του οφείλεταισε μικρά μόρια ήρίζες. Φάσμα εκπομπής δείγματος θαλασσινού ύδατος σε φλόγα οξυγόνου - υδρογόνου ΣΥΝΕΧΗ ΦΑΣΜΑΤΑ: οφείλεται στην ακτινοβολία του μέλανος σώματος που παράγεται από την θέρμανση ενόςστερεού σώματος.

6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ηδιέλευση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας απόένα σώμαέχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση κάποιων συχνοτήτων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Για να απορροφηθεί μια ακτινοβολία πρέπει να έχει ενέργεια ακριβώς ίση με την διαφορά των δύο ενεργειακών καταστάσεων. Ταφάσματα απορρόφησης επηρεάζονται από την πολυπλοκότητα (μόρια ήάτομα), την φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό ήαέριο) και το περιβάλλον των απορροφούντων σωματιδίων (διαλύτης). Ατομική Απορρόφηση: Απλά φάσματα με στενές γραμμές απορρόφησης (π.χ. ατμοί Na). Οι στενές ατομικές γραμμές οφείλονται μόνο σε ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις. Μοριακή Απορρόφηση: Πολύπλοκα φάσματα τα οποία οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη πολλών ενεργειακών καταστάσεων, τόσο ηλεκτρονιακών όσο δονητικών και περιστροφικών (εσωτερική κίνηση του μορίου) Ε= Ε ηλεκτρονιακή +Ε δονητική + Ε περιστροφική =hv

7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (1) Έναφασματόμετρο μας ενδιαφέρει να ισχύει: S=k P S: Σήμα (τάση ήρεύμα) από τον ανιχνευτή P: Ηισχύς τηςακτινοβολίας Συνήθως όμως: S=kP+k d k d : το σκοτεινό ρεύμα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ Αποδιέγερση χωρίς εκπομπή ακτινοβολίας = Αποδιέγερση σε μικρά βήματα = Μετατροπή ενέργειας σε κινητική με σύγκρουση των σωματιδίων με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος. Αποδιέγερση με εκπομπή ακτινοβολίας Φθορισμός: Αποδιέγερση του σωματιδίου σε χρόνο μέχρι 10-5 s (ατομικός μοριακός φθορισμός) Φωσφορισμός: Αποδιέγερση του μορίου μέσω μιας μετασταθερής διεγερμένης ηλεκτρονιακής κατάστασης (τριπλή κατάσταση) με μεγάλο χρόνο ζωής >10-5 s Κατηγορία Ακτινοβολίας Μετρούμενη ισχύς ακτινοβολίας Σχέση με την συγκέντρωση Τύπο αναλυτικής τεχνικής Εκπομπή Εκπεμπόμενη, P e P e =kc Ατομική Εκπομπή Φωταύγεια Φωταυγάζουσα, P l P l =kc Ατομική και μοριακό φθορισμός, φωσφορισμός και χημειοφωταύγεια Σκέδαση Σκεδαζόμενη, P sc P sc =kc Σκέδαση Raman, θολωσιμετρία και νεφελομετρία Απορρόφηση Εισερχόμενη P 0 και διερχόμενη P -log(p/p 0 )=kc Ατομική και μοριακή Απορρόφηση

8 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (2) Με βάση τον παραπάνω πίνακα για τις τεχνικές εκπομπής, φωταύγεια και σκέδασης και συνδυάζοντας τις εξισώσεις θα προκύψει: S=k C Αντίθετα ο τεχνικές απορρόφησης απαιτούν δύο μετρήσεις, πριν εισέλθει στο δείγμα (P 0 ) και μετά το δείγμα (P). ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BEER: Για μια μονοχρωματική ακτινοβολία, η απορρόφηση είναι ανάλογη με την οπτική διαδρομή b μέσα από το υλικό και την συγκέντρωση C του απορροφούντος σωματιδίου A=abC A=εbC Τα α, εεξαρτώνται από τις μονάδες του b, C Επομένως α: απορροφητικότητα με μονάδες L g -1 cm -1 ε: γραμμομοριακή απορροφητικότητα με μονάδες L mol -1 cm -1 Διαπερατότητα (transmittance) T: το κλάσμα της εισερχόμενης ακτινοβολίας το οποίο διέχερχεται από το μέσον: ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ Απορρόφηση (Absorbance) A: ενός οπτικού μέσου ορίζεται οαρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της διαπερατότητας

9 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ Μέτρηση Διαπερατότητας: Ρύθμιση 0% Τ: κενή η κυψελίδα πέτασμα κλειστό Ρύθμιση 100%Τ: κυψελίδα με διαλύτη του δείγματος και πέτασμα ανοικτό ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Διαπερατότητα (%Τ): Δεκαδική κλίμακα Απορρόφηση (Α): Λογαριθμική κλίμακα (μεγάληαβεβαιότητα στην ανάγνωση)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1.

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Απορρόφηση ακτίνων Χ Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος του Beer. I = I x e μ Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) (cm 2 /gr) μ λ 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Σπύρος Γαρδέλης Οπτοηλεκτρονική είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός (στην περιοχή µηκών κύµατος από 0.2 µm-20 µm) µε την ύλη στην αέρια, την υγρή και τη στερεά µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ Ηακτινοβολία- Χ είναι τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα