ΑΤΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΧΙΛΙΑΔΕΣ» TOT ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΕΤΖΗ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΧΙΛΙΑΔΕΣ» TOT ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΕΤΖΗ*"

Transcript

1 Σ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΧΙΛΙΑΔΕΣ» TOT ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΕΤΖΗ* Οι «Χιλιάδες» του 'Ιωάννη Τζέτζη 1 είνα:. μια ιδιόμορφη περίπτωση ανάμεσα στα κείμενα της βυζαντινής λογοτεχνίας: έμμετρο υπόμνημα τών επιστολών του 2, στο όποιο αναπτύσσεται πλήθος αρχαιογνωστικών στοιχείων, το διδακτικό αυτό έμμετρο πόνημα τών στίχων, «riesige satura lanx philologisch-antiquarischen Wissens und Pseudowissens der Komnenenzeit» κατά τον Η. Hunger 3, βασίζεται σε ποικίλες αρχαίες πηγές. Τα χωρία έχουν καταγραφεί αναλυτικά τόσο στην παλαιά διατριβή του Harder 4, οσο και στα πηγολογικα υπομνήματα τών εκδόσεων, συντομότερα στον Kiessling 6, αναλυτικότερα στον Leone 6. f H έρευνα * Ή εργασία αποτελεί εκτενέστερη μορφή ανακοίνωσης ποΰ παρουσιάστηκε στο Γ' Συμπόσιο Ίστορίας-Λαογραφίας 'Αττικής, Μαραθώνας 15-1 Γ; 'Ιουνίου Γενικά για τον Τζέτζη χρήσιμο πάντα παραμένει το άρθρο του C. WENDEL, Ύ'/.αtzes Ioanncs, ii,'vii,a.2, Στουτγάρδη 1948, στήλ Συμπληρωματική βιβλιογραφία βλ. στον II. HUNGER, Die hocksprachliche Profane Literatur der Byzantine/,2, σελ και passim. 'Ιδιαίτερα για τον Τζέτζη ώς φιλόλογο βλ. Ν. WILSON, Scholars of Byzantium, Λονδίνο 1983, σελ Για τους δεκαπεντασύλλαβους στίχους τοϋ Τζέτζη βλ. Μ. JEFFREYS, The nature and origins of the political verse, DOP 28 (1974), σελ [= Ε.ΛΙ. and M. J. JEFFREYS, Popular Literature in Late Byzantium, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1983, άρ. IV]. 2. Για την σχέση τών επιστολών και τών Χιλιάδων βλ. Κ. KRUMBACHER, Geschichte der Byzantinischen Literatur, Μόναχο 1897, σελ. 565 (και 'Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, 2, 'Αθήνα 1900, σελ. 242). 3. Η. HUNGER, δ.π., 2, σελ CH. HARDER, De Ioannis Tzetzae Historiarum fontibus quaestiones seleetae, Κίελο T. KIESSLING, Ioannis Tzetzae Historiarum Variarum Chiliades, Λιψία 1826 (άνατύπ. Hildesheim 1963). 6. P. L. LEONE, Ioannis Tzetzae Historiae, Νεάπολη (Ιταλίας) 1968

2 286 Σ. ΛΛΜΠΛΚΤ1Σ του Härder βέβαια είχε γίνει άπο την σκοπιά της κλασσικής φιλολογίας, με Ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις οπού ό Τζέτζης μεταδίδει εσφαλμένα τίς πληροφορίες τών πηγών του. "Οσο για τα υπομνήματα τών εκδόσεων πού προαναφέρθηκαν, προσφέρουν οπωσδήποτε το πανόραμα τών παραλλήλων χωρίων, άλλα εΐναι δυνατόν να οδηγήσουν και σε εσφαλμένη εικόνα ώς προς το εύρος τών πηγών πού χρησιμοποιήθηκαν, και ιδιαίτερα δταν ενα στοιχείο αναφέρεται άπο πολλές ταυτοχρόνως αρχαίες πηγές, ενώ è Τζέτζης βασίζεται σε μία. Και φυσικά δεν πρέπει να αγνοείται και ή πρόσθετη δυσκολία πού δημιουργείται άπο τον τρόπο εργασίας του Τζέτζη: οί παρατηρήσεις του Δ. 'Ιακώβ, όπως συνοψίστηκαν πρόσφατα με αφορμή τίς προτάσεις του για την έκδοση της 'Εξήγησης της Ίλιάδας (έλλειψη πρωτοτυπίας - παράθεση άπο μνήμης - σφάλματα και συγχύσεις) 6 ", τηρουμένων τών αναλογιών, ισχύουν και στην περίπτωση μας. Και βέβαια πέρα άπο τον εντοπισμό της πηγής, ενδιαφέρει και το πώς αντιλαμβάνεται, πώς διασκευάζει και πώς μεταδίδει κάθε φορά ό Τζέτζης το περιεχόμενο της πηγής του, κάτι πού απαιτεί ευρύτερες συγκρίσεις. Στην εργασία αύτη ή σύγκριση περιορίζεται στα χωρία πού αναφέρονται στην μυθολογία και στην ιστορία της αρχαίας 'Αττικής. Το σχετικό υλικό μπορεί να καταταγεί σε τρεις κατηγορίες: α) μυθολογικά στοιχεία, β) Ιστορικά στοιχεία, και γ) στοιχεία για το γεωγραφικό περιβάλλον της 'Αττικής. Επιχειρούνται επίσης και οί αναγκαίοι συσχετισμοί προς τίς επιστολές του Τζέτζη. Λ) ΤΛ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ό Θησέας καί ό Πειρίθους: Τω τον Πειριϋόον ταντόν μεμηχάνηνται και τοιοΰτό τι ποτέ καί ό Πειρίθονς προς τον Θησέα είργάσατο ΜαραΟωνόθεν εκείνον νεμομένας βόας ελάσας έγραφε σε 6α. Βλ. Δ. Ι. ΙΑΚΩΒ, «Ιΐροκαταρκτικες προτάσεις για την έκδοση της " Εξήγησης" τοϋ Τζέτζη», 'Επιστημονική Έπετηρίοα της Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης 22 (1984), σελ Πρβλ. Α. ΜΑΤΡΟΓΛΗΣ, «Σχόλια σέ ιατρικού περιεχομένου χωρία της Έξηγήσεως της Ίλιάδος τοϋ Τζέτζη», 'Ελληνικά 40 (1989). σελ. 388.

3 'Αττικά άπο τίς «Χιλιάδες» τοϋ 'Ιωάννη Τζέτζη 287 δυο σημεία τών επιστολών του ό Τζέτζης 7, καί οί διευκρινίσεις οτι χρησιμοποιείται ή παράδοση για το τέχνασμα του Πειρίθου να καταδιώξει τα κοπάδια του Θησέα 8 παρέχονται στην 4η Χιλιάδα [στην συνέχεια: Χιλ.], στίχ 'Ακολουθεί (στίχ ) καί ή ανάπτυξη της παράδοσης για τήν κάθοδο τών δύο φίλων στον "Αδη, για να αρπάξουν τήν Περσεφόνη (πού είχε απασχολήσει τον Τζέτζη καί στην Χιλ. 2, ). "Οπως είναι γνωστό, υπήρχαν πολλές παραλλαγές της παράδοσης αυτής 9, άλλα ό Τζέτζης, χωρίς να διευκρινίζει ποΰ βασίστηκε, παρέχει δική του εκδοχή, οτι ό Πειρίθους σκοτώθηκε άπο τον Κέρβερο, επειδή θεωρήθηκε πρωτεργάτης της απόπειρας καί ο Θησέας απλός συνεργάτης του. 2. Ό Κέκρωψ και ο Κόδρος: Ό Τζέτζης παραθέτει όλες τίς εκδοχές για τον χαρακτηρισμό «διφυής» του Κέκροπα καί αναπτύσσει το γενεαλογικό δένδρο τών βασιλέων της "Αττικής ως τον Θησέα (Χιλ. 5, στίχ ). Ή 'ίδια γενεαλογία επαναλαμβάνεται καί συμπληρώνεται στα σχετικά με τον Κόδρο (Χιλ. 1, στίχ ), πού επικεντρώνονται φυσικά στην θυσία του τελευταίου για τους συμπατριώτες του 10. Β) ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ό Σόλων: Οί αναφορές στον Σόλωνα 7Γεριστρέφονται γύρω άπο τίς σχέσεις τοϋ 'Αθηναίου νομοθέτη προς τον Άνάχαρσι καί προς τον Κροίσο. Ούχ ώς ό Σόλων τον Σκύθην εκείνον Άνάχαρσιν αποπέμπομαι έγραφε ό Τζέτζης στον διάκονο Έπιφάνιο 11, καί με 7. Επιστολή 1 {τω εύλαβεστάτω διακονώ κυρώ Έπιφανίφ) καί επιστολή 83 (τφ επισκοπώ Λαλισανδοϋ κυρφ Κωνσταντίνο) τω φιλοσοφώ), στην έκδοση Ioannes Tzelzes Epistulae. Edidit P. A. M. LEONE, Λιψία 1972, σελ. 2, στίχ. 3 καί 123, στίχ. 14 αντίστοιχα. 8. "Οπως διηγείται ό Πλούταρχος στον βίο τοΰ Θησέα (κεφ. 30). 9. Βλ. τήν ενότητα «Abstieg in den Hades» στο αναλυτικότατο λήμμα τοϋ Η. ΗΕΚ- TER, «Theseus», RE Suppl. - Bd. 13, Στουτγάρδη 1973, στήλ Ό Τζέτζης χρησιμοποιεί καί τον μύθο γιά τον Δαίδαλο (Χιλ. 1, στίχ. 491 καί εξής καί άλλου), άλλα σέ συνδυασμό μέ τά περί Μίνωος: ή περίπτωση αύτη σχολιάστηκε σε ύπο εκτύπωση εργασία μας στα Πρακτικά τοϋ Ζ' Κρητολογικοϋ Συνεδρίου (1991). 11. Επιστολή 1, Ικδ. LEONE, δ.π., σελ. 2, στίχ. 5.

4 288 Σ ΑΑΜΠΛΚΗΣ βάση τον πλουτάρχειο βίο του Σόλωνα, στην Χιλ. 4, στίχ εκτίθενται οί λεπτομέρειες για τήν περίφημη απάντηση του Άναχάρσιδος...σν τοιγαροϋν, ώ Σόλων, ων εν πατριοί τη σαντον, ποίει φιλίας προς με. Οί αναφορές στον Κροίσο είναι περισσότερες. Μηκετι μάτην παρά τών ουκ είδότων ενδαιμονίζωμαι καταλήγει ή επιστολή του Τζέτζη προς τον πρωτονοβελισσιμο Μιχαήλ Ταρωνίτη 12, πού έχει ώς θέμα τήν υποτιθέμενη καλοτυχία τοϋ 'ίδιου του Τζέτζη, καί φυσικά το παράδειγμα είναι ό Κροίσος, 6 όποιος ημέρα τακτή τον φιλόσοφον εις το τούτον παλάτιον είσιέναι παρακελενεται, ώς τήν εκείνον δήθεν ενδαιμονίαν θανμάσοντα 13. Καί στις Χιλιάδες το επεισόδιο Κροίσου-Σόλωνα αποδίδεται σε τέσσερα σημεία (1. στίχ , 3. στίχ , 5. στίχ , 8. στίχ ). Ή τελευταία περίπτωση είναι «εσωτερική παραπομπή», κατά κάποιον τρόπο, στην Χιλ. 1, στίχ καί συνδέεται με τήν επιστολή 38, πού απευθύνεται στον Αέοντα Χαρσιανίτη: ό Τζέτζης, παρηγορώντας τον φίλο του (τότε διάκονο καί μετέπειτα μητροπολίτη Δρίστρας) 14 για τον θάνατο της μητέρας του, χρησιμοποιεί καί τήν φράση θανάτω γαρ ενδαίμονι καί οίον ό Σόλων αγόμενος εϊδεται 15. "Οσο για το χωρίο Χιλ. 5, στίχ , αποδίδει κατά κανόνα πιστά τα αντίστοιχα σημεία άπο τον πλουτάρχειο βίο τοϋ Σόλωνα. Πάντως è Τζέτζης συγχέει τον Θαλή καί τον Άνάχαρσι καί αποδίδει στον πρώτο τήν φράση τοίς άραχνίοις νήμασιν όμοιοι γαρ οί νόμοι. 2. Ό δίκαιος 'Αριστείδης: Στην επιστολή ό Τζέτζης είχε χρησιμοποιήσει τους Ορους όστρακισμός, φάμονσα, φαμονσο- 12 Επιστολή 4, εκδ. LEOXE, ο.π, σελ. 8, στίχ "Ο.π.,σελ. 6, στίχ Για τήν ομάδα επιστολών προς τον Λέοντα βλ. J. SHEI'ARD, «Tzetzes' Letters lo Leo al Dristra», BF 6 (1979), σελ Επιστολή 38, έκδ. LEONE, Ο π, σελ 54, στίχ. 25, σελ. 55, στίχ. 1 Βλ. καί παρα- /.ά~(ύ. σελ. 291 καί σ/;μ 'Επιστολή 106. τω οικουμενικά) οιδαακάλω, Ικδ. LEONE, δ.π., σελ

5 'Αττικά άπο τίς «Χιλιάδες» τοϋ 'Ιωάννη Τζέτζη 289 γράφος. Στην Χιλ. 13, στίχ , ερμηνεύονται οί λέξεις καί ώς παράδειγμα αναφέρεται ό δίκαιος 'Αριστείδης καί ό εξοστρακισμός του, δπως εΐναι γνωστός άπο το κεφάλαιο 7 του αντιστοίχου βίου τοϋ Πλουτάρχου. 'Αλλά ή περίφημη απάντηση ονδε γιγνώσκω τον ανθρωπον, αλλ' ενοχλούμαι πανταχού τον δίκαιον ακούων 17 αποδυναμώνεται καί μεταφέρεται ώς είπόντος δε μηδέ Ιδεϊν μ,ηδε γινώσκειν τούτον, αλλ' οτι πάντες γράψονσιν, είπον ώς ταϋτα γράψης καί προστίθεται καί ή λεπτομέρεια (επινόηση τοϋ Τζέτζη;) οτι ό 'Αριστείδης ζήτησε να γράψει το ονομά του καί σε δεύτερο όστρακο. 3. Ό Περικλής ή 'Ασπασία καί TÒ MeyapiKÒ ψήφισμα: Ό Τζέτζης επιχειρεί να αποδώσει τα γεγονότα αυτά με λίγη δόση θυμηδίας (Χιλ. 10, στίχ ). Γράφει οτι ή δικαιολογία πού προέβαλε ο Περικλής για τον αποκλεισμό τών Μεγάρων, οτι δηλαδή τα μέτρα επεβλήθησαν επειδή οί κάτοικοι της πόλης καλλιέργησαν τήν τοϋ Θεοϋ όργάδα, δεν ήταν καί τελείως άστοχη: ο Περικλής ψευδόμενος άκων νυν αληθεύει: Οί Μεγαρείς, πού γνώριζαν το παρελθόν τής 'Ασπασίας, δικαιολογημένα τήν παρενόχλησαν, επειδή ή σύζυγος τοϋ Περικλή πράγματι ήταν θεοϋ οργάς, άλλα τής 'Αφροδίτης, καί οχι τής 'Αθήνας. 4. Ό Θηραμένης: παράδειγμα ευελιξίας, διπροσωπίας καί προσαρμοστικότητας είναι για τον Τζέτζη ό αρχαίος τύραννος: φύσει Θηραμένους 18 καί όντως άμφοτεροδεξίου τινός Θηραμένους 19 έγραφε σε επιστολές του, καί στην Χιλ. 12, στίχ παρατίθεται καί è γνωστός χαρακτηρισμός του Θηραμένη «Κόθορνος», μεταφορά άπο το υπόδημα τών ηθοποιών του αρχαίου θεάτρου, πού ταίριαζε καί στά δυο πόδια. 5. Ό Έττιμενίδης: το γνωστό απόφθεγμα τοϋ Έπιμενίδη για 17. ΠΛΟΓΤΑΡΧΟΤ 'Αριστείδης, vii, 5-6 (Ικδ.-αγγλ. μετάφρ. Β. PERRIN, Loeb Classical Library, Λονδίνο-Cambridge Ma. 1968, σελ. 234). 18. Επιστολή 86, τω σεβαστφ κυρφ Θεοδώρφ τφ Καματηρφ, Ικδ. LEONE, δ.π., σελ. 127, στίχ Επιστολή 104, Δημητρίω Γοβίνφ, èv.s. LEONE, δ.π., σελ. 151, στίχ. 4. 1U

6 290 Σ. ΛΛΜΠΛΚΗΣ τήν Μουνυχία 20 το είχε χρησιμοποιήσει ο Τζέτζης για να προειδοποιήσει τον Ίσαάκιο, τον αδελφό τοϋ 'Ιωάννη Β' Κομνηνού 21, οτι πρέπει να φυλάγεται άπο τον γραμματικό του. Στην Χιλ. 5, στίχ υπάρχει ή ανάπτυξη του γεγονότος. 6. Ό Κίμων: Σε σύντομη αναφορά τών οικογενειακών τοϋ Κίμωνα, ό Τζέτζης εστιάζει τήν προσοχή του στην θρυλούμενη αιμομειξία τοϋ 'Αθηναίου στρατηγού με τήν αδελφή του Ελπινίκη, καί τονίζει οτι το δ' όσοι ταϋτα γράφουσι μακρόν εστί μοι λέγειν, εστί γαρ πλήθος άπειρον τών ταϋτα γεγραφότων. (Χιλ. Ι,στίχ ) Διαπράττεται Ομως σύγχυση ώς προς το πρόσωπο τοϋ Καλλία, τοϋ πλουσίου 'Αθηναίου πού ερωτεύθηκε τήν Ελπινίκη καί προσφέρθηκε να καταβάλει το πρόστιμο πού είχε επιβληθεί στον πατέρα τους Μιλτιάδη: ό Τζέτζης πιστεύει ότι ό Καλλίας ήταν γιος τοϋ Κίμωνα, πού πλήρωσε πενήντα τάλαντα όπως ό Κίμων ό πατήρ μηδέν δεινόν τι πάθη ένεκα γάμων τών αισχρών, τής άδελφομιξίας (Χιλ. Ι,στίχ ) Στην 'ίδια Χιλιάδα παρατίθενται καί άλλες περιπτώσεις «άδελφομιξίας» άπο τήν ιστορία καί τήν μυθολογία, όπως τοϋ Πτολεμαίου καί τής Βερενίκης, του Δία καί τής "Ηρας, άλλα καί τών συγχρόνων του «Περσών» (στίχ. 587, καί νϋν Περσών τό γένος). καί υπονοούνται πιθανότατα οί Σελτζούκοι Τούρκοι Ό Ξάνθιππος καί ό πιστός του σκύλος: Στην 4η Χιλ., στίχ , καί ανάμεσα σε αρκετές ανεκδοτολογικές διηγήσεις 20. ΕΙ γαρ -ηοεσαν Έρεχθεΐδαι οσα την τιόλ,ιν αυτών τούτοι το χωρίον λυμήνηται, κατέφαγον αν αυτό τοις όοοΰσι (επιστολή 6, Ίαααχίω τφ Κομνηνφ, εκδ. LEONE, ο.π., σελ. 10, στίχ ). 21. Για το πρόσωπο αυτό βλ. Κ. ΒΛΡΖΟΤ, '// γενεαλογία τών Κομνηνών, Θεσσαλονίκη 1984, άρ. 36, σελ Πρβλ. G. MoRAVCSIK, Byzantinoturcica, 2, Βερολίνο 1958, σελ

7 'Αττικά άπο τίς»χιλιάδες» τοϋ 'Ιωάννη Τζέτζη 291 για σκύλους πιστούς στα αφεντικά τους, εντάσσεται καί ή σχετική με τον σκύλο τοϋ Ξανθίππου, ό όποιος ίδών δεσπότην τον αύτοϋ τω πλοίω βεβηκότα βαλών αυτόν τοις ϋδασιν ενήχετο εως τω μήκει τοϋ πλοός λειποθυμήσας πλησίον, (Χιλ. 4, στίχ ) θνήσκει. Ό Τζέτζης αναφέρει οτι συν άλλοις το επεισόδιο είναι γνωστό άπο τον Πλούταρχο 23 καί άπο τον Αιλιανό 24, καί βέβαια ακολουθεί τήν εκδοχή τοϋ Πλουτάρχου (στον Αιλιανό γίνεται λόγος για πολλούς σκύλους τοϋ Ξανθίππου). 8. Ό Σωκράτης: Στην επιστολή 38, με τήν οποία, όπως προαναφέραμε 25, ό Τζέτζης συμπαρίσταται στον Λέοντα Χαρσιανίτη για τον χαμό τής μητέρας του, χρησιμοποιούνται ώς επιχείρημα και τα λόγια τοϋ Σωκράτη χώραν εκεί τής ενθάδε μεταλήψομαι κρείττονα: ό Λέων πρέπει να εύδαιμονίζει τήν μητέρα του, ώς θαττον άποδημήσασαν προς χώραν όντα>ς τήν κρείττονα καί ής αεί εφιεμένη καθέστηκε 26. Καί στην Χιλ. 8, στίχ σχολιάζονται τα τελευταία λόγια τοϋ Σωκράτη καί συνδέονται με τίς χριστιανικές αντιλήψεις για τήν μεταθανάτια ζωή: Καί γαρ καί παρά "Ελλησι καί τοις όσεβεστάτοις εΐναι δικαιωτήρια εδόκει τοις έκεϊσε καί τών ενθάδε άμοιβαί χρηστών όμον καί φαύλων. 9.α) Ό Φειδίας καί ό Άγοράκριτος: Γνωστό είναι το πρόβλημα με τα Σχόλια στην 'Αλεξάνδρα τοϋ Λυκόφρονα, τα όποια στα χειρόγραφα αποδίδονται στον Ίσαάκιο Τζέτζη, άλλα στην Χιλ. 7, στίχ καί στην επιστολή ο Τζέτζης δηλώνει οτι τα 23. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Βίος Θεμιστοκλέους, κεφ ΑΙΛΙΑΝΟΥ, Περί ζψων Ιδιότητος, βιβλ. XII, κεφ Βλ. παραπάνω, σελ Έκδ. LEONE, δ.π., σελ. 56, στίχ Πρωτονοταρίω τω πατριαρχικφ κνρφ Βασιλείψ τω Άχριδηνξ), Ικδ. LEONE, δ.π., σελ. 38.

8 292 Σ. ΛΑΜΙΙΑΚΗΣ έγραψε ό 'ίδιος, καί τα απέδωσε στον αδελφό του, κατά τό παράδειγμα τοϋ Φειδία, πού είχε αποδώσει στον 'Λγοράκριτο το άγαλμα τοϋ Δία καί τής Νεμέσεως 28. β) Ό Φειδίας καί ό 'Αλκαμένης: Μεταξύ πολλών εγκωμιαστικών λόγων προς τον 'Ιωάννη Ίσμηνιώτη 29, ό Τζέτζης γράφει: καί γεωμετρίας εγνώρισά σε καί όπτρικής ουκ άμύητον καί άγαλματονργόν λόγων κατΐσον Φειδία, κρείττονα δε 'Αλκαμένους 30, καί υπαινίσσεται το οτι ό Φειδίας έλαβε υπ' Οψιν του ότι το άγαλμα τής 'Αθηνάς θα τοποθετηθεί ψηλά, καί επίτηδες εξόγκωσε τα χαρακτηριστικά του, ώστε άπο τό έ'δαφος να φαίνονται φυσιολογικά. Το επεισόδιο Φειδία-Άλκαμένη αναπτύσσεται καί στην Χιλ. 8, στίχ Ό Πλάτων: Ή περί ιδεών θεωρία του Πλάτωνα χαρακτηρίζεται στην επιστολή ώς εσχάτης άτοπίας... και ψιλής επινοίας άνάμεστον, olà περ είναι μυθεύονται οι τ ε 'Αντίποδες καί αί ίδέαι τοϋ Πλάτωνος καί ει τι τούτιυν ψευδεπινούστερον με αντίστοιχη ανάπτυξη στην Χιλ. 7, στίχ Σε άλλη επιστολή ό Τζέτζης γράφει τήν Τζέτζου θύραν μηδείς είσίτω δνσπαιδεντών, δνστράχηλος, θρασυς καί ανάγωγος άνθρωπος 32 (κατά το πλατωνικό μηδείς είσίτω άγεωμέτρητος, στο όποιο αφιερώνει λίγους στίχους στην Χιλ. 8, στίχ ). Καί ή τρίτη περίπτωση αναφοράς τοϋ Πλάτωνα έ'χει σχέση με τήν μετάβαση τοϋ φιλοσόφου στην Σικελία καί με τίς σχέσεις του προς τους τυράννους (επιστολή 75, τω κνρώ 'Ιωάννη τω Τριφνληψ 3, με αντίστοιχες εκτενείς αναλύσεις στην Χιλ. 10, στίχ 'Από τα ιστορικά γεγονότα, ή μάχη τοϋ Μαραθώνα καί ή ναυμαχία της Σαλαμίνας αναφέρονται σε μια εκτενή ανάλυση τής εκστρατείας τοϋ Ξέρξη στην Ελλάδα (Χιλ. 1, στίχ , Βλ. HUNGER, δ.π., 2, σελ 'Επιστολή 77, εκδ. LEONE, δ π., σελ Ό.π.,σελ. 115, στίχ Τφ ίαιοκόπω Κλοκοτινίτίης κνρά> Λέοντι, έκδ. LiiONK, δ.π., σελ. 35, στίχ 'Επιστολή 50, τφ άγιωτάτω μητροπολίτη Έψίσον κνρφ 'Ιωάννη τφ Κολπωτφ, εκδ. LEONE, δ.π., σελ. 71, στίχ "Εκδ. LEONE, δ.π., σελ

9 'Αττικά άπο τίς «Χιλιάδες» τοϋ 'Ιωάννη Τζέτζη ). Ό Μαραθώνας αναφέρεται καί στην Χιλ. 12, στίχ , Οπου ό Τζέτζης εσφαλμένα αιτιολογεί τήν προέλευση τής παροιμιώδους φράσης πάντα λίθον κίνει: κατά τόν 7ταροιμιογράφο Ζηνόβιο 34, ή φράση αποτελούσε χρησμό του Μαντείου τών Δελφών προς κάποιον πού ζήτησε να μάθει πώς θα βρει τους θησαυρούς πού πιστευόταν ότι εϊχε αφήσει κρυμμένους ό Πέρσης στρατηγός Μαρδόνιος μετά άπο τήν ήττα του στην περιοχή τών Πλαταιών. Ό Τζέτζης όμως συνδέει τήν φράση με τήν μάχη του Μαραθώνα: Μετά Περσών τόν πόλεμον τόν περί Μαραθώνα άνδρί χρησμός εκέχρηστο τινί τών 'Αθηναίων τήν μνήμην δ' άποδέδρακεν εμοϋ ή τοϋδε κλήσις ώς πάντα κάλων δεί κινεϊν καί πάντας δε τους λίθους. Άς αναφερθεί εδώ καί ή μνεία τής 'Αλώσεως τής Μιλήτου, καθώς καί τής τιμωρίας πού επέβαλαν οί 'Αθηναίοι στον Φρύνιχο, όταν παρουσίασε τό δράμα «Μιλήτου "Αλωο^ις» (Χιλ. 7, στίχ ). 12. Οί 'Αττικοί ρήτορες: Συχνά αναφέρονται στις Χιλιάδες οί ρήτορες της αρχαίας 'Αθήνας 35. 'Εκτενέστερα γίνεται λόγος για τόν 'Ισοκράτη (Χιλ. 11, στίχ ) καί το έ'ργο του, καί για τόν Δημοσθένη (Χιλ. 6, στίχ ): κατά σειρά αναφέρει ό Τζέτζης τόν ρήτορα Κτησιφώντα καί τήν πρόταση νά στεφανωθεί ό Δημοσθένης, ενέργεια πού προκάλεσε τήν συγγραφή του κατά Κτησιφώντος λόγου τοϋ Αισχίνη (στίχ. 2-5), καί τόν Τίμαρχο, τόν φίλο τοϋ Δημοσθένη καί τήν δίκη περί παραπρεσβείας του Αισχίνη (στίχ. 6-66)" άλλα ό Τζέτζης δεν επιμένει σε λεπτομέρειες για τήν αντιπαράθεση Αισχίνη-Δημοσθένη. 'Ακολουθεί εκτενής ενότητα (στίχ ) με άντιδημοσθενικό πνεΰμα, εφ' όσον ό Τζέτζης βασίζεται κυρίως σε χωρία λόγων του Αισχίνη πού υπερτονίζουν τα ελαττώματα τοϋ μεγάλου αντιπάλου του. 34. ZHNOBIOY V.63, εκδ. Ε. LEüTSCH - F. SCHNEIDEWIN, Corpus Paroemiographorum Graecorum, Γοτίγγη 1839 [άνατύπ. Hildesheim 1965], σελ Πρβλ. W. BÜHLER, Zenobii Athoi Proçerhia, Γοτίγγη σελ Βλ. π.χ. Χιλ. 6, στίχ (Ανδοκίδης), Χιλ. 5, στίχ (Δημάδης), Χιλ. 5, στίχ. 986 (Αυσίας).

10 294 Σ. ΑΑΛΙΠΑΚΗΣ Γ) ΤΟ ΦΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ό Ίλισσος καί ή Καλλιρρόη: Στην επιστολή 39, πρώτη προς τόν φίλο του Λέοντα Χαρσιανίτη μετά άπο τήν ανάληψη άπό τόν τελευταίο τής Μητρόπολης Δρίστρας 36, ό Τζέτζης διατυπώνει παράπονα οτι δεν έχει λάβει γράμμα του εδώ καί καιρό, καί διερωτάται: μή γάρ που στόμα σον τό πηγαΐον εκείνο, ό Ίλισσός ποταμός, το δωδεκάκρουνον στόμα, ή 'Αττική Καλλιρρόη, μικράν ρανίδα περί ημάς εκχέαι ήσθένησε ; 37 Οί επεξηγήσεις στην Χιλ. 8, στίχ συνδυάζονται καί με τήν παράθεση αποσπάσματος του κωμωδιογράφου Κρατίνου, στο όποιο γίνεται λόγος περί «δωδεκακρούνου στόματος», δηλαδή τοϋ Ίλισσοΰ Ό Πειραιάς: ή μνεία του Πειραιά στην Χιλ. 4, στίχ , είναι συνδεδεμένη με τήν ανάπλαση ενός αίσωπικοΰ μύθου, καί συγκεκριμένα για τό δελφίνι πού έ'σωσε τόν πίθηκο 39. Στην εκδοχή τοϋ Τζέτζη αντί για δελφίνι αναφέρεται αόριστα τίς. Παραθέτουμε τό σχετικό απόσπασμα: Καί ώσπερ πάλιν δε φησί πίθηκον ναυαγίω Ίδών τις άπολλύμενον ανθρωπον δόξας είναι, τήν χείρα δούς έξέσοίσε κυμάτων θαλασσίων. "Ως δ' ερωτήσας, πόθεν ει; ήκουσεν 'Αθήναιον, καί πάλιν ήρετο αυτόν ει Πειραιά γινώσκοι. Ούτος λιμήν δε 'Αττικός ό Πειραιεύς υπάρχει Ό πίθηκος είρήκει δε τοϋτον καλώς είδέναι καί τούτου τέκνα σύμπαντα, σύζυγον καί τους φίλους. άγανακτήσας ώθησε μάλλον αυτόν πνιγήναι. Οί στίχοι επεξηγούν τήν φράση άνθρωπιώντα δ' αττα πιθήκια ελεγχθήσονται^. 36. Βλ. SlIEPARD.ô.rc., σελ "Εκδ. LEONE, δ.π., σελ. 57, στίχ Πρβλ. κα'ι επιστολή 76, τά> κυρφ 'Ιωάννη τφ Κοβτόμου, εκδ. LEONE, δ.π., σελ. 113, στίχ ÉSOPE, Fables. Texte établi el traduit par É. CllAMBltY, Ιίαρίσι 1967, σελ , άρ Επιστολή 1, εκδ. LEONE, ο.π., σελ. 2, στίχ. 9.

11 'Αττικά άπο τις «Χιλιάδες» τοϋ 'ίοιάννη Τζέτζη Ό Ύμηπός: Ή μνεία τοϋ 'Υμηττού φυσικά είναι συνδεδεμένη με τό περίφημο μέλι του. Ό Τζέτζης επεξηγεί οτι καί ότι ΜυΙα ουκ έπικάθηται μέλιτι Ύμηττίω. Έκ θύμων γαρ αϊ μέλισσαι τοϋτο κηροποιοϋσι. Μυϊα γοϋν ενιζήσασα φεύγει θυμώ τοϋ θύμου. (Χιλ. 6, στίχ ): Γνώρισμα δε τοϋ μέλιτος τούτου τοϋ Ύμηττίου, τό μή εφάπτεσθαι αύτοϋ, μηό' ενιζάνειν μυίας. Αίτιον τούτου νόει δε τόν θύμον πεφυκέναι. Ό Υμηττός βοτάνας γαρ έκφύει, θύμους κλήσιν, εξ ων τό μέλι γίνεται μελίσσαις ταϊς εκεϊσε, όπερ αϊ μυΐαι φεύγουσι τω δριμυγμώ τοϋ θύμου. (Χιλ. Η, στίχ ): Οί περιπτώσεις πού αναφέρθηκαν καλύπτουν βέβαια έ'να ευρύτατο φάσμα τής μυθολογίας καί τής ιστορίας της αρχαίας 'Αθήνας, άλλα καί δεν είναι λεπτομερείς* μερικές φορές μάλιστα υπάρχουν καί ανακρίβειες. Τό γεγονός αυτό δεν ξενίζει, εφ' όσον είναι γνωστό ότι ό Τζέτζης εΐχε μεγάλη εμπιστοσύνη στή μνήμη του, άλλα καί δεν είχε χρήματα να αγοράζει βιβλία: αναγκαζόταν λοιπόν να αποστηθίζει τίς πληροφορίες του, με συνέπεια να διαπράττει καί σφάλματα. Καί τα γραπτά του αποκτούν έναν χαρακτήρα έρανιστικό καί συμπιληματικό, μια τάση «υποκατάστασης» τών βιβλίων, σύνηθες φαινόμενο έξ άλλου κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Οί πληροφορίες του παρατίθενται ώς ανεκδοτολογικές διηγήσεις, ενώ πολλές φορές καταλήγουν σε απλό «κουτσομπολιό», όπως π.χ. στις περιπτώσεις του Κίμωνα καί τής 'Ασπασίας 41. Ή αναδρομή αυτή τοϋ Τζέτζη σε ένδοξες στιγμές της ιστορίας τής αρχαίας 'Αθήνας εντάσσεται σε μια γενικότερη ιδεατή, όνει- 41. Βλ. παραπάνω, σελ. 287, 288.

12 .196 Σ. ΑΑΜΠΑΚΠΣ ρική εικόνα τής πόλης πού είχαν σχηματίσει οί βυζαντινοί λόγιοι 42. Ή πραγματικότητα βέβαια ήταν διαφορετική, Οπως προκύπτει άπό μαρτυρίες πολλών λογίων, μεταξύ τών οποίων καί ό Μιχαήλ Χωνιάτης 43, κάτι πού έ'χει επαναληφθεί πολλές φορές, ώστε να μήν χρειάζεται να επιμείνουμε στό σημείο αυτό. Θα καταλήξουμε τονίζοντας οτι è Τζέτζης δέν θρηνεί για τήν απώλεια τοϋ παλαιού μεγαλείου. 'Αντίθετα, έ'χει συνεχώς προ οφθαλμών τό ένδοξο παρελθόν καί εμπνέεται καί προβάλλει τα στοιχεία πού προαναφέρθηκαν, έστω καί συμπιληματικά. 42. Βλ. Η. HUNGER, «Athen in Byzanz: Traum und Realität», JOB 40 (1990), σελ Βλ. τις παραπομπές στον Κ. SETTON, «Athens in the Later Twelfth Century», Speculum 19 (1944), σελ [ Athens in the Middle Ages, Λονδίνο, Variorum Reprints 1975, άρ. ITI).

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.χ. (σελ. 98-114) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β 1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται Πέρσες και Έλληνες υο κόσ'οι συγκρούονται Περσική Αυτοκρατορία Ιδρυτής ο Κύρος Α Πέρσες: ινδοευρω7αϊκή ο9οεθνία Νίκησαν τους Μήδους και τους αφο9οίωσαν Κράτος 7ολυεθνικό Περσική Αυτοκρατορία Περσική Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ΟΜΑΔΑ Α 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ )

Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ ) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 17-21) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιο πρόσωπο προβάλλεται στους πέντε πρώτους στίχους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλάτωνος Βιογραφία Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 01:55

Πλάτωνος Βιογραφία Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 01:55 Ο Πλάτων (427 π.χ. - 347 π.χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ.

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) ΑΣΚΗΣΗ 1. Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει : Μάχη Μαραθώνα Παυσανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό βιογραφικό σηµείωµα για το Θουκυδίδη, που θα µπορούσε να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 8.00 10.00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Β ομάδας

Φύλλο εργασίας Β ομάδας Φύλλο εργασίας Β ομάδας «ὄστρακον ἕκαστος λαβὼν καὶ γράψας ὃν ἐβούλετο μεταστῆσαι τῶν πολιτῶν» (Ο καθένας έπαιρνε ένα θραύσμα αγγείου και χάραζε επάνω το όνομα του πολίτη που ήθελε να εκτοπίσει» (Πλουτάρχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ Π.Χ.

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ Π.Χ. 1 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ 415-413 Π.Χ. Ο ΔΕΚΕΛΕΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 413-404 π.χ. Η εκστρατεία στη Σικελία 2 Ο Αλκιβιάδης πείθει την εκκλησία του δήμου να οργανώσει μεγάλη εκστρατεία στη Σικελία για βοήθεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΛ. 1 ΚΑΙ ΣΕΛ. 3: Μετάφραση: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 2 1 η σειρά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6326 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Θέμα της διδακτικής πρότασης Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν την πορεία που οδήγησε την Αθήνα σε ρόλο ηγεμόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6134 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ , , FAX

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ , , FAX ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 29-05-2007 A. όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο, σκοπεύοντας να ανεβούμε, και αφού είχαμε υποστεί όλα τα άλλα, είδαμε από ψηλά ξαφνικά και εκείνον και άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν. Π υ λ α ί α 14 Μ α ΐ ο υ

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν. Π υ λ α ί α 14 Μ α ΐ ο υ Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α 14 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 6 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Μ Α Θ Η Τ Η Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο Θηραμένης γεννήθηκε στην Κέα το 451π.Χ., αλλά υιοθετήθηκε από τον Άγνωνα, έναν αρχαίο πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: «Επιχειρηματικότητα» Εξάμηνο: 8 ο Κουτούγερα Άννα Λίτου Ζωή Διαδικτυακή, φιλολογικού περιεχομένου εφαρμογή για κινητά και ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets).

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.. 3 ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ.. 7 ΠΑΤΑΞΟΝ ΜΕΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΔΕ 10 3 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Η αρχαία ελληνική ρηματική φράση

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει»

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 14-16 «Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» Επισηµάνσεις Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας

VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης video στο μάθημα των Αρχών Φιλοσοφίας (Β Λυκείου Γενική Παιδεία) 3 ο ΓΕ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μαλεγιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός 124 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ἀρεοπαγιτικός λόγος του Ισοκράτη είναι το τελευταίο από τα ρητορικά κείµενα που διδάσκεται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών στη Θεωρητική Κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάσσης Βασίλειος 12ο Λύκειο

Τάσσης Βασίλειος 12ο Λύκειο Η εποχή του Περικλή Ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος Επέκταση της εμπορικής επιρροής των Αθηναίων στην Δύση (ίδρυση της αποικίας των Θουρίων το 444/3 π.χ.) Ο Πειραιάς εξελίσσεται στο κυριότερο εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει θεωρηθεί από τα πιο δύσκολα για την ανθρώπινη σκέψη (αυτό για την αρχή του κόσμου), έχει μια από τις παρακάτω απλοποιημένες απαντήσεις: 1) Ο κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου)

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ο Ιωάννης Μορεζήνος θεωρείται ο πρώτος κρητικός πεζογράφος που, στο τέλος του 16ου αιώνα, μας χάρισε ένα εκτενές γλαφυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Υπατία Τετάρτη20 Νοεµβρίου 2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Τµήµα Β1 Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, το σώμα είναι χρήσιμο και σ όλες τις ανάγκες του σώματος είναι μεγάλο πλεονέκτημα το να είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117)

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας της διδαχής περί φθόνου

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη σε μια εποικοδομητική συνέντευξη στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ 10 χρόνια µετά το Μαραθώνα, ο νέος βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης, ετοιµάζει µια µεγάλη εκστρατεία κατά της Ελλάδας : κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #2: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σχόλια για τα γεγονότα της προηγούμενης ενότητας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: Ιστορία Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: Ιστορία Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μάθημα: Ιστορία Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2016 Τάξη: A Γυμνασίου Χρόνος: 2 ώρες ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι απαντήσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές.

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Μια πρώτη επαφή με τη

Διαβάστε περισσότερα