Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης"

Transcript

1 Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

2

3 Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός είτε επί των φυτών, των προϊόντων φυτικής προέλευσης, των βρώσιµων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή αλλού στο περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων των µεταβολιτών τους και των προϊόντων που προέρχονται από την αποικοδόµηση ή την αντίδρασή τους. Τι είναι Μέγιστο Όριο Υπολειµµάτων (Maximum Residue Level - MRL) σε προϊόντα φυτικής προέλευσης; Είναι η µέγιστη ποσότητα υπολείµµατος που αναµένεται κατά την εφαρµογή ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε την Ορθή Γεωργική Πρακτική. H Ορθή Γεωργική Πρακτική είναι ο τρόπος εφαρµογής ενός εγκεκριµένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε µία καλλιέργεια, ο οποίος εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα στην χρήση, έχοντας ως κύριες παραµέτρους τη δόση ανά επιφάνεια (γρ. ή κ. εκ. φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά στρέµµα ή εκτάριο), τον αριθµό των εφαρµογών του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τον ψεκαστικό όγκο (λίτρα νερού ανά στρέµµα ή εκτάριο), καθώς και την τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή (ηµέρες). Το MRL εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους φυτικού προϊόντος ή ppm (parts per million = µέρη στο εκατοµµύριο) και αναφέρεται πάντα σε συγκεκριµένο ζευγάρι ουσίας και φυτικού προϊόντος. Συνδέεται µε τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και ορίζεται είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είτε σε επίπεδο ενός Κράτους Μέλους και ισχύει για τις συναλλαγές του συγκεκριµένου Κράτους Μέλους µε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Πως καθορίζεται το MRL σε προϊόντα φυτικής προέλευσης; Από πειράµατα αγρού µε τα οποία καθορίζεται µε εργαστηριακή ανάλυση το όριο υπολείµµατος µίας ουσίας στην καλλιέργεια, στην οποία εφαρµόσθηκε το υπό έλεγχο φυτοπροστατευτικό προϊόν, µε βάση την «χειρότερη» Ορθή Γεωργική Πρακτική (worst case scenario), δηλαδή εφαρµόζοντας τη µεγαλύτερη δόση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τους περισσότερους ψεκασµούς και τη συντοµότερη, χρονικά, τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή. Τα πειράµατα και οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται από οµάδες διαπιστευµένες για αυτό το σκοπό σύµφωνα µε τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/71).

4 Το όριο υπολείµµατος που προκύπτει από τα πειράµατα αγρού, σε συνδυασµό µε την ηµερήσια διατροφική κατανάλωση του συγκεκριµένου προϊόντος φυτικής προέλευσης, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων για ενήλικες, νήπια και παιδιά (γρ. φυτικού προϊόντος ανά ηµέρα) και µε τη βοήθεια συγκεκριµένων µαθηµατικών διατροφικών µοντέλων, χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του βαθµού έκθεσης των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, η θεωρητική ηµερήσια λήψη συγκρίνεται µε την Ηµερήσια Αποδεκτή Λήψη τροφής (Acceptable Daily Intake ή ADI) που προκύπτει από την αξιολόγηση της χρόνιας τοξικολογικής έκθεσης του ανθρώπου στη συγκεκριµένη ουσία και εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους σώµατος ανθρώπου, αλλά και την Οξεία όση Αναφοράς (Acute Reference Dose ή ARfD) που προκύπτει από την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης τοξικολογικής έκθεσης του ανθρώπου στη συγκεκριµένη ουσία και εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους σώµατος ανθρώπου / ηµέρα. Εφόσον τα αποτελέσµατα από τη χρήση των µαθηµατικών διατροφικών µοντέλων είναι µικρότερα αριθµητικά από το όριο της Ηµερήσιας Αποδεκτής Λήψης τροφής και της Οξείας όσης Αναφοράς (εφ όσον έχει καθοριστεί), τότε αυτά ορίζονται ως MRLs. (Σχήµα 1) Από την αξιολόγηση µελετών Οξεία όση Αναφοράς (ArfD) Ανώτατα Αναµενόµενα Επίπεδα Υπολειµµάτων Εκτίµηση της οξείας και χρόνιας έκθεσης του καταναλωτή µέσω της τροφής MRLs Maximum Residue Levels Αποδεκτή Ηµερησία Λήψη (ADI) Σχήµα 1 Καθορισµός MRLs

5 Γιατί ορίζεται το MRL; Το MRL ορίζεται µε στόχο τη διευκόλυνση του εµπορίου µεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και µεταξύ E.E. και Τρίτων Χωρών. Το MRL δεν αποτελεί τοξικολογική παράµετρο της υπό έλεγχο ουσίας. Αντιθέτως, η ύπαρξη του εξασφαλίζει την υγεία των καταναλωτών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Σχήµα 2). Η τιµή NOAEL είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο υψηλή από εκείνες των ARfD και ADI LOAEL NOAEL ADI ARfD Ζώνη 4: Σε περίπτωση υπέρβασης της τιµής NOAEL υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να γίνουν άµεσα ενέργειες για να εµποδιστεί η πώληση του προϊόντος. Ζώνη 3: Σε περίπτωση σηµαντικής υπέρβασης των τιµών της ADI και/ή της ARfD τότε πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. εδοµένων των περιθωρίων ασφαλείας που υπάρχουν στις ADI και ARfD, ενδείκνυται αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment) ανάλογα µε την περίπτωση και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν ενέργειες προκειµένου να εµποδιστεί η πώληση του προϊόντος. Αυξανόµενη έκθεση / κίνδυνος συσχετιζόµενος µε διαφορετικό σηµείο αναφοράς Ζώνη 2: Υπέρβαση των MRLs, δεν είναι νόµιµη από εµπορικής πλευράς, αλλά είναι ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία. Ανάλυση κατά περίπτωση θα διασφαλίζει µελλοντική συµµόρφωση µε τις τιµές MRLs. Ζώνη 1: Συµµόρφωση µε τις τιµές των MRLs, νόµιµα προϊόντα για εµπορική χρήση, ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγχόµενων δειγµάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εµπίπτει στη ζώνη αυτή. Σχήµα 2 Βαθµίδες ορίων υπολειµµάτων MRL Επεξηγήσεις: MRL: Μέγιστo Όριo Υπολειµµάτων (µέγιστη περιεκτικότητα ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που επιτρέπεται από το νόµο µέσα ή πάνω στα τρόφιµα). ADI: Αποδεκτή Ηµερήσια Λήψη (η εκτιµούµενη ποσότητα δραστικής ουσίας που µπορεί να λαµβάνει καθηµερινά ένας άνθρωπος στη ζωή του χωρίς να απειλείται η υγεία του). ARfD: Οξεία όση Αναφοράς (η εκτιµούµενη ποσότητα στα τρόφιµα, µιας δραστικής ουσίας που µπορεί να λάβει ένας άνθρωπος σε ένα γεύµα χωρίς να απειλείται η υγεία του). NOAEL: Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσµενείς επιπτώσεις (η µέγιστη συγκέντρωση µιας ουσίας που προκαλεί µη ορατές διαφοροποιήσεις στη µορφολογία, λειτουργικότητα, µεγέθυνση, ανάπτυξη ή διάρκεια ζωής του στόχου). LOAEL:Το κατώτατο επίπεδο όπου παρατηρούνται δυσµενείς επιπτώσεις (παρόµοιο του NOAEL αλλά µε παρατήρηση επίδρασης).

6 Πιθανές τιµές του MRL Τι είναι το Όριο Αναλυτικού Προσδιορισµού (LOD - Limit of Determination); Είναι το κατώτερο όριο κάτω από το οποίο δεν ανιχνεύονται υπολείµµατα µίας ουσίας σε συγκεκριµένο φυτικό προϊόν, υπό τις ορισµένες αναλυτικές συνθήκες της µεθόδου ανάλυσης που ακολουθείται. Η τιµή του ορίου εξαρτάται από την υπό έλεγχο ουσία, την εφαρµοζόµενη µέθοδο ανάλυσης, τον χρησιµοποιούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό, καθώς και την υφή του φυτικού προϊόντος. Οι τιµές κυµαίνονται, π.χ. 0.05, 0.01, 0.02 mg/kg και στις επίσηµες δηµοσιεύσεις (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Υπουργικές Αποφάσεις) συνοδεύονται µε αστερίσκο (*). Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα MRLs ορίζονται στο LOD σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο είναι: η µη εγκεκριµένη χρήση της ουσίας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο τα υπολείµµατα στο φυτικό προϊόν λόγω της εγκεκριµένης εφαρµοζόµενης κρίσιµης Ορθής Γεωργικής Πρακτικής να αναµένονται κάτω του LOD (π.χ. εφαρµογή εδάφους, επένδυση σπόρων, γρήγορη αποικοδόµηση υπολειµµάτων)

7 Β. Νοµικό Πλαίσιο που καλύπτει τα MRLs στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αλλά και στην Ελλάδα Τι είναι τα ευρωπαϊκά MRLs; Είναι αυτά που ορίζονται µε σχετικές Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) και ισχύουν σε όλα τα Κράτη Μέλη από την αναφερόµενη ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους και εφόσον ενσωµατωθούν στις εθνικές νοµοθεσίες. Υπάρχουν 4 βασικές Οδηγίες ευρωπαϊκών MRLs οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 76/895/ΕΚ για φρούτα 86/362/ΕΚ για σιτηρά 86/363/ΕΚ για τρόφιµα ζωικής προέλευσης 90/642/ΕΚ για προϊόντα φυτικής προέλευσης, φρούτα και λαχανικά Περισσότερες από 60 τροποποιητικές Οδηγίες, µέχρι σήµερα, συµπληρώνουν ή τροποποιούν τις προαναφερόµενες µε: A. Νέες δραστικές ουσίες που προστίθενται B. Καθορισµό MRLs σε επιπλέον καλλιέργειες για ήδη υπάρχουσες δραστικές Γ. Νέες τιµές βάσει νέων δεδοµένων Όλες οι Οδηγίες, για να ισχύσουν σε ένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε., πρέπει πρώτα να ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία. Εφόσον η Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία, συνεπάγεται ότι µε την έναρξη ισχύος της Οδηγίας τα πιθανώς ανιχνεύσιµα υπολείµµατα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές που ορίζει η συγκεκριµένη Οδηγία. Ευρωπαϊκά MRLs έχουν ορισθεί για σχεδόν 250 δραστικές ουσίες από τις περίπου που υπάρχουν στην Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των δραστικών ουσιών που ναι µεν έχουν αποσυρθεί από την Ε.Ε., κυκλοφορούν όµως σε τρίτες χώρες από όπου εισάγονται γεωργικά προϊόντα. Τι είναι τα εθνικά MRLs; Για τις λοιπές δραστικές ουσίες, πέραν των 250 που προαναφέρθηκαν, ορίζονται εθνικά MRLs σε κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά. Τα εθνικά MRLs ορίζονται ακολουθώντας διαδικασίες και απαιτήσεις που διαφέρουν ανάµεσα στα Κράτη Μέλη και οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριµένη Ορθή Γεωργική Πρακτική στην κάθε χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση τα εθνικά καθοριζόµενα MRLs δεν είναι κοινώς αποδεκτά από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα στο εµπόριο γεωργικών προϊόντων.

8 Νέος Κανονισµός για τα MRLs στην Ε.Ε. Το πρόβληµα της διακίνησης γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται ευρωπαϊκά MRLs, έρχεται να αντιµετωπίσει ένας νέος Κανονισµός (396/2005) (Σχήµα 3), ο οποίος θα ορίσει ευρωπαϊκά MRLs ενσωµατώνοντας: τις τέσσερις προαναφερόµενες Οδηγίες ευρωπαϊκών MRLs µε τις τροποποιήσεις τους όλα τα εθνικά MRLs και συγκεκριµένα τις µεγαλύτερες τιµές που έχουν ορισθεί από κάποια χώρα της Ε.Ε., για τις δραστικές ουσίες που δεν καλύπτονται από τις τέσσερις Οδηγίες τις τιµές των υπολειµµάτων όπως αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους ελέγχους που γίνονται στα Κράτη Μέλη για τις δραστικές ουσίες που τυχόν δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά MRLs Ο Κανονισµός είναι νοµοθετική πράξη αυτοµάτου εφαρµογής από την ηµέρα δηµοσίευσής του σε όλα τα Κράτη Μέλη και ως εκ τούτου, δεν απαιτεί την υιοθέτηση σε εθνική νοµοθεσία ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ. Από την εφαρµογή του και µετά καταργούνται όλα τα εθνικά MRLs, καθώς και οι εθνικές διαδικασίες καθορισµού τους. Ο Κανονισµός των MRLs αναµένεται να µπει σε εφαρµογή στο τέλος του Οδηγία 91/414/ΕΚ άρθρο 4(1) f Αποτελέσµατα από ελέγχους στην Ε.Ε. Κανονισµός (EC) No 396/2005 Ευρωπαϊκά MRLs για κάθε συνδυασµό δραστικής ουσίας/ καλλιέργειας Μία µόνο βάση δεδοµένων Συγκεκριµένη διαδικασία καθορισµού MRL/ IT Ευρωπαϊκό πρόγραµµα επίσηµων ελέγχων Εθνικά MRLs 4 Οδηγίες Κοινοτικών MRLs Σχ. 3 Νέος Κανονισµός για τα MRLs στην Ε.Ε.

9 Εθνικά MRLs H Ελλάδα, εκτός από τα ευρωπαϊκά MRLs που υιοθετεί µε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίζει και εθνικά που συµπεριλαµβάνονται σε Υπουργικές Αποφάσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας. Για τις δραστικές ουσίες που δεν έχουν ευρωπαϊκά ή εθνικά MRLs, η Ελλάδα αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτά που ορίζονται από το CODEX Alimentarius. Παρακάτω µπορείτε να βρείτε κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε χρήσιµες πληροφορίες για τα υπολείµµατα. Οδηγίες που αφορούν στα υπολείµµατα (MRLs) - MRLs βάσει άρθρου 23 του Κανονισµού (ΕΚ) 396/2005. Είναι τα προτεινόµενα εθνικά MRLs της Ελλάδας, όπως αυτά υπεβλήθησαν στην Ε.Ε. Ευρωπαϊκά MRLs ιεθνή βάση δεδοµένων MRLs Μέθοδοι δειγµατοληψίας για επίσηµο έλεγχο υπολειµµάτων CODEX MRLs Γ. Ανάλυση Υπολειµµάτων Τι σηµαίνει ανάλυση υπολειµµάτων σε φρούτα και λαχανικά; Ως ανάλυση υπολειµµάτων αναφέρεται η ανίχνευση και ο προσδιορισµός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά υποστρώµατα (προϊόντα), έτσι ώστε να µπορεί να γίνει η αξιολόγησή τους, όσον αφορά στην ασφάλεια του καταναλωτή και την τήρηση της νοµοθεσίας. Ποια η σηµασία της δειγµατοληψίας για µια σωστή ανάλυση; Με τον όρο δειγµατοληψία ορίζεται η διαδικασία µε την οποία λαµβάνεται µια ή περισσότερες ποσότητες - δείγµατα από ένα προϊόν, µε σκοπό να υποβληθεί στη συνέχεια σε χηµική ανάλυση στο εργαστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δείγµατα που λαµβάνονται να περιέχουν αντιπροσωπευτική ποσότητα της ουσίας ή των ουσιών που πρόκειται να προσδιορισθούν, ώστε το τελικό αποτέλεσµα και συµπέρασµα της χηµικής ανάλυσης να εκφράζεται για όλο το αρχικό προϊόν.

10 Η δειγµατοληψία αποτελεί βασική διαδικασία για την εύρεση, µε χηµική ανάλυση, ενός σωστού αποτελέσµατος. Οι δύο βασικές αρχές που ισχύουν κατά τη λήψη ενός δείγµατος είναι: Το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό Να παρθεί επαρκής ποσότητα δείγµατος, ώστε το αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο ειγµατοληψία φρούτων και λαχανικών ειγµατοληψία φρούτων ή λαχανικών µπορεί να απαιτείται να γίνει είτε στον αγρό πριν ή κατά τη συγκοµιδή του προϊόντος είτε κατά τη µεταφορά και διακίνησή του στα σηµεία εισόδου των προϊόντων στην αγορά ή τέλος, σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την πώλησή του, δηλαδή στα επιµέρους καταστήµατα. Γενικά, όταν η δειγµατοληψία γίνεται κατά τη συγκοµιδή στον αγρό ή κατά τη συσκευασία των νωπών προϊόντων, θα πρέπει να ακολουθείται η συνήθης πρακτική της συγκοµιδής ή της συσκευασίας. Ο αριθµός των δειγµάτων, συνιστάται να λαµβάνεται ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του φορτίου, ακολουθώντας την Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Ε.Ε., της 11 ης Ιουλίου Το δείγµα θα πρέπει να συλλεχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό του όλου φορτίου. Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιείται η λεγόµενη τυχαιοποιηµένη δειγµατοληψία. Πως πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να περιλαµβάνει µία ανάλυση υπολειµµάτων; Πρέπει να γίνεται βάσει των απαιτήσεων του πελάτη και χρειάζεται πάντα να εµπεριέχει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εφαρµόστηκαν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, στο υπό εξέταση φυτικό προϊόν. Μέχρι ποια όρια µπορεί να ανιχνεύσει ένα εργαστήριο σήµερα; Μέχρι πριν κάποια χρόνια, τα εργαστήρια για τον προσδιορισµό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χρησιµοποιούσαν σαν εξοπλισµό τον υγρό χρωµατογράφο υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), ούτως ώστε να ανιχνεύουν ουσίες µη πτητικές και ευαίσθητες σε υψηλές θερµοκρασίες, καθώς και τον αέριο χρωµατογράφο (Gas Liquid Chromatography, GLC) για την ανάλυση πτητικών ή µη πτητικών ενώσεων, µε όρια προσδιορισµού (ανάλογα µε τη µεθοδολογία, την εµπειρία του αναλυτή και το υπό ανάλυση φυτοπροστατευτικό προϊόν) συνήθως τα ppm (µέρη στο εκατοµµύριο).

11 Σήµερα µε τη χρήση των µηχανηµάτων µάζας LC-MS-MS και GC-MS-MS (Εικόνα 1) και µε τις κατάλληλες µεθοδολογίες, δίνεται η δυνατότητα για ανίχνευση υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επίπεδο πλέον ppb (parts per billion), δηλαδή µέρη στο δισεκατοµµύριο. Εικόνα 1 - LC-MS-MS και GC-MS-MS Προσοχή! Τα σύγχρονα εργαστηριακά όρια ανίχνευσης υπολειµµάτων µπορεί να είναι εκατοµµύρια φορές χαµηλότερα συγκριτικά µε τα παλαιότερα µηχανήµατα, άρα τα µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα είναι πλέον σε πολύ χαµηλότερες συγκεντρώσεις Απαραίτητες προδιαγραφές του εργαστηρίου ανάλυσης υπολειµµάτων ιαπιστευµένο εργαστήριο ιαπιστευµένο στη συγκεκριµένη κατηγορία φυτικών προϊόντων Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα στο εργαστήριο να δώσει τις αποκλίσεις του για κάθε δραστική ουσία Τι πρέπει να αναγράφεται σε µια ανάλυση υπολειµµάτων; Το όνοµα της δραστικής ουσίας ή και των µεταβολιτών που συµµετέχουν στον ορισµό του υπολείµµατος Τα αποτελέσµατα Η έκφραση του αποτελέσµατος βάσει της νοµοθεσίας (µονάδα µέτρησης π.χ. mg/kg) Το όριο αναλυτικού προσδιορισµού του εργαστηρίου, ανά δραστική ουσία, στη συγκεκριµένη µέθοδο Η µέθοδος που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο που θα πρέπει να είναι η διαπιστευµένη µέθοδος του εργαστηρίου, βάσει του πεδίου διαπίστευσής του Τα ζευγάρια δραστικής ουσίας - φυτικού υποστρώµατος (προϊόντος) για τα οποία το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί Τα όρια της ισχύουσας νοµοθεσίας (MRL της δραστικής ουσίας στο υπόστρωµα) και η πηγή τους

12 Πότε ένα προϊόν µπορεί να αποδεσµευτεί, δηλαδή να θεωρηθεί κατάλληλο προς κατανάλωση; Όταν το αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι του MRL. NESTI > ARfD Συγκέντρωση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες NESTI < ARfD Επιβολή κυρώσεων (διοικητικές, ποινικές, καταστροφή φορτίου, επιτήρηση παραβάτη) MRL NESTI: Μέγιστη πιθανή οξεία διατροφική έκθεση του καταναλωτή LOD Σχ. 4 Πότε ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο για κατανάλωση. Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων Προβλήµατα κατά τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν θεσπισµένα ευρωπαϊκά MRLs; Όταν δεν έχει ορισθεί ευρωπαϊκό MRL για συγκεκριµένο ζευγάρι ουσίας - φυτικού προϊόντος, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν την εθνική τους νοµοθεσία και πολιτική σχετικά µε τα αποδεκτά υπολείµµατα, στις εµπορικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στην επικράτειά τους. Τα υπολείµµατα του φορτίου οφείλουν κατά κανόνα να συµφωνούν µε τα MRLs της χώρας εισαγωγής, ακόµα και εάν αυτά είναι καθορισµένα σε επίπεδα χαµηλότερα, µέχρι και στο όριο αναλυτικού προσδιορισµού (LOD) αυτών της χώρας εξαγωγής. Αυτό δεν εφαρµόζεται πάντα, ενώ υπάρχουν διαφορές

13 αντιµετώπισης από χώρα σε χώρα, όπως π.χ. όταν η Αγγλία είναι η χώρα εισαγωγής, αποδέχεται επίσηµα τα MRLs που ισχύουν στη χώρα εξαγωγής. Τι είναι Υπόλειµµα Εισαγωγής (Import Tolerance) Ποιες περιπτώσεις αφορά; Η µη ύπαρξη θεσπισµένων ευρωπαϊκών MRLs, προκαλεί πολλές φορές την παρεµπόδιση της κυκλοφορίας των αγαθών είτε µεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είτε µεταξύ της Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών. Προκειµένου να διευκολυνθούν τέτοιου είδους εισαγωγές, συστήνεται να ορίζεται το Υπόλειµµα Εισαγωγής µέσω ειδικής νοµικής διαδικασίας που διενεργείται σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή δίνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Οι περιπτώσεις στις οποίες συστήνεται ο καθορισµός Υπολείµµατος Εισαγωγής είναι: όταν το προς εισαγωγή φυτικό προϊόν δεν καλλιεργείται/ δεν παράγεται στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος, όταν στο προς εισαγωγή φυτικό προϊόν έχει εφαρµοστεί ουσία που δεν χρησιµοποιείται στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος, όταν στο προς εισαγωγή φυτικό προϊόν έχει εφαρµοστεί ουσία που επιτρέπεται στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος, αλλά µε διαφορετική Ορθή Γεωργική Πρακτική από την εγκεκριµένη στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος Οι ενδιαφερόµενοι φορείς (π.χ. παρασκευάστριες εταιρείες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξαγωγείς, κλπ) καταβάλουν προσπάθεια για την κάλυψη αυτών των κενών, µε στόχο τη διευκόλυνση του εµπορίου, ζητώντας τη θέσπιση Υπολειµµάτων Εισαγωγής, όπου χρειάζεται. Η διαδικασία αυτή, όµως, είναι αρκετά περίπλοκη, δεδοµένου ότι στα διάφορα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. διαφοροποιείται και λαµβάνοντας υπόψη πως κατά κανόνα είναι αρκετά χρονοβόρα. Όταν ο Κανονισµός 396/2005 (βλ. Κεφάλαιο Β ) τεθεί σε εφαρµογή, τα προβλήµατα αυτά σταδιακά θα πάψουν, καθώς οι τιµές των MRLs θα είναι πια εναρµονισµένες και, ως εκ τούτου, κοινές για όλες τις χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. Τα Υπολείµµατα Εισαγωγής θα ορίζονται κεντρικά και θα ισχύουν µόνο για εισαγωγές από τρίτες χώρες.

14 Εµπορικές απαιτήσεις των supermarkets Τα supermarkets θέτουν ορισµένες προδιαγραφές για την προµήθεια των αγροτικών προϊόντων που θα διαθέσουν στους πελάτες τους. Μερικά παραδείγµατα αποτελούν τα παρακάτω: Ζητούν πιστοποιητικά ποιότητας, όπως π.χ. το EUREPGAP, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινά αποδεκτών διαδικασιών για την τήρηση της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τονίζουν τη σηµασία του ελέγχου των υπολειµµάτων των αγροτικών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους Συντάσσουν και γνωστοποιούν στους προµηθευτές τους καταλόγους επιτρεπόµενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά. Θέτουν ιδιαίτερες προδιαγραφές, όπως για παράδειγµα την ανίχνευση όχι περισσοτέρων από πέντε δραστικών ουσιών, τιµές υπολειµµάτων που δεν θα υπερβαίνουν συγκεκριµένο ποσοστό των θεσπισµένων τιµών MRLs ή ακόµα υπολείµµατα στα όρια του LOD για όλες τις δραστικές ουσίες. Ε. Θέσεις του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) Ο Ε.ΣΥ.Φ. υποστηρίζει: Την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που να είναι διαθέσιµα και προσιτά σε όλους Τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύµφωνα µόνο µε τις αρχές της εγκεκριµένης Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Την ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών µε την οποία τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται όταν πρέπει και όσο πρέπει Την εφαρµογή επιστηµονικά τεκµηριωµένου και ενιαίου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και εθνικό επίπεδο νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει τον καθορισµό των MRLs Τα προγράµµατα ελέγχου υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διενεργούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Ο Ε.ΣΥ.Φ. τονίζει ότι: Αγροτικά προϊόντα που περιέχουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντός των MRLs είναι απόλυτα ασφαλή για το κοινό, καθώς η διαδικασία καθορισµού των MRLs εµπεριέχει σηµαντικά περιθώρια ασφάλειας για όλες τις οµάδες των καταναλωτών, ακόµα και των πιο ευπαθών. Συνεπώς, η άποψη ότι τρόφιµα µε υπολείµµατα στο 1 / 2 ή στο 1 / 3 του MRL είναι πιο ασφαλή από τα ασφαλή υπονοµεύει τις νόµιµες Ευρωπαϊκά, αν όχι και Παγκόσµια, συµφωνηµένες διαδικασίες καθορισµού των MRLs και άρα τελικά παραπλανεί τον καταναλωτή

15 Η θέσπιση κριτηρίων εκτός των νόµιµων διαδικασιών καθορισµού των MRLs, µε την πρόφαση ότι παρέχεται µεγαλύτερη ασφάλεια στους καταναλωτές, είναι ένα εµπορικό τέχνασµα των επιχειρήσεων που δεν προκαλεί παρά µόνο εµπορικές δυσκολίες στην αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων Τέλος, ο Ε.ΣΥ.Φ. υπενθυµίζει ότι: εν υπάρχουν µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

16 Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) Πατησίων 53, Αθήνα Τηλ.: Fax:

Τοξικολογία Τροφίμων. Αξιολογήση του ρίσκου της έκθεσης στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Τοξικολογία Τροφίμων. Αξιολογήση του ρίσκου της έκθεσης στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων Τοξικολογία Τροφίμων Αξιολογήση του ρίσκου της έκθεσης στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων Στόχοι ενότητας 1.Κ α τ α ν ό η σ η τ ο υ τ ρ ό π ο υ α ξ ι ο π ο ί η σ η ς τ ω ν αποτελεσμάτων αναλυτικών μεθόδων ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2078 Κ.Δ.Π. 244/2005 Αρ. 3994, 20.5.2005 Αριθμός 244 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτημάτων των περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας : 17671 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚΒ-0ΦΘ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 TELEFAX: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΓΚΒ-0ΦΘ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 TELEFAX: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-08-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 8528/86033 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.: 4119/48408 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Μ.Φ.Ι.) Αριθµ. Πρωτ. 8439 / 16 06 2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σήµερα, 10 06-2015, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Τοξικολογία Τροφίμων. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Τοξικολογία Τροφίμων Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Αξιολόγηση άρθρου Έννοιες Σημεία Μηχανισμούς Πορεία Ιδιαιτερότητες Ανάλυσης Τροφίμων Ενώσεις που έχουν δυσμενή επίδραση στον άνθρωπο και τα ζώα Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Νοεµβρίου 2003 PE 337.042/1-10 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.042)

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg046@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-7 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 186844 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στην ενότητα αυτή αναλυθούν τα πρότυπα ΑGRO του AGROCERT καθώς και οι κανονισμοί πιστοποίησης του EUREP GAP. Οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7-2-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 2-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 120888 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tο επαναστατικό Νηµατωδοκτόνο από την Bayer. Αποτελεσματικότητα Ευελιξία Βιωσιμότητα

Tο επαναστατικό Νηµατωδοκτόνο από την Bayer. Αποτελεσματικότητα Ευελιξία Βιωσιμότητα Tο επαναστατικό Νηµατωδοκτόνο από την Bayer Αποτελεσματικότητα Ευελιξία Βιωσιμότητα H Bayer φέρνει τις λύσεις στο πρόβλημα των νηματωδών Με την είσοδο στην αγορά του VELUM Prime αλλά και του Flocter (Νηματοδωκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) 8296/15 AGRILEG 93 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Απριλίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 1 Εµπορικό σήµα SPOTLIGHT C 2 Κάτοχος της έγκρισης FMC Ελλάς ΕΠΕ Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ 1 Πρός ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κύριε Συνάδελφε Παραθέτουµε έγγραφο του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: Νέα Ρωσική απαίτηση αναφορικά µε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Επισηµαίνουµε ότι τυχόν ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2013 Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το Νοέµβριο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/787/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/787/ΕΚ) L 348/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2004 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τεχνικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων. Β Μέρος. Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία Τηλ.: 2310-784931-6, Fax: 2310-780453 Εργοστάσιο: Οινόφυτα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0475 EL 01.07.1998 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισµού των κατηγοριών M2 πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg046@minagric.gr

e-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-02-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 181553 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 02 Μαΐου 2011 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α.

Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φραντζέσκα Υδραίου Γεωπόνος M.Sc. Διευθύντρια Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας

Φραντζέσκα Υδραίου Γεωπόνος M.Sc. Διευθύντρια Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας Επιπτώσεις από την εμπορία παράνομων-παραποιημένων παραποιημένων σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων Φραντζέσκα Υδραίου Γεωπόνος M.Sc Διευθύντρια Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων. 7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα,

Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων. 7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΒΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: MEGAFARM 1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα