Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO «Συστήµατα διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης"

Transcript

1 «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής Επιτροπής Τροφίµων ΕΛΟΤ Περίληψη Η διασφάλιση της παροχής ασφαλών τροφίµων στον καταναλωτή βασίζεται στην επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων. Οι άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στην αλυσίδα παροχής τροφίµων οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεδειγµένο επίπεδο ελέγχου, µε την εφαρµογή των αρχών HACCP. Η συστηµική προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίµων συµβάλλει στη δηµιουργία επαρκούς εµπιστοσύνης για την επίτευξη του στόχου. Η απαιτούµενη επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων πρέπει να στηρίζεται στην ύπαρξη και ανταλλαγή αξιόπιστων δεδοµένων για την προέλευση και τον προορισµό των τροφίµων, την πιθανότητα επιµόλυνσης από περιβαλλοντικούς ή άλλους ρυπαντές, τα λαµβανόµενα µέτρα ελέγχου και την πιθανότητα πιθανών αστοχιών. Το κόστος-όφελος των µέτρων και των δραστηριοτήτων συνολικώς του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων(Σ ΑΤ), θα κρίνει την επιτυχία τους. Η µηχανιστική εφαρµογή, αδιακρίτως, µέτρων που περιγράφονται σε κλαδικούς οδηγούς υγιεινής και σχέδια HACCP χωρίς σύνδεση και εστίαση σε κινδύνους για την ασφάλεια τροφίµων ανά επιχείρηση είναι ατελέσφορη. Η εφαρµογή µέτρων ελέγχων πρέπει να προκύπτει από την ανάλυση κινδύνων, να είναι επικεντρωµένη στους εντοπισµένους πραγµατικούς κινδύνους µε την κατάλληλη παρακολούθηση της σωστής εφαρµογής και την επικύρωση της αποτελεσµατικότητάς τους. Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης «Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων-απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίµων» µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να προσφέρει στην ασφάλεια τροφίµων. Ο πληθωρισµός των πιστοποιήσεων άλλων συστηµάτων διαχείρισης των επιχειρήσεων και ειδικότερα της ποιότητας (ISO 9001) παράλληλα µε την επιβολή στη βιοµηχανία τροφίµων των συστηµάτων πιστοποίησης BRC ή IFS από τις αλυσίδες διανοµής και λιανικής πώλησης δηµιουργεί προβλήµατα αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης για τα συστήµατα διαχείρισης γενικώς και µπορεί να υπονοµεύσει την καθολική αποδοχή του ISO 22000, την εφαρµογή και την επακόλουθη πιστοποίηση µε βάση το πρότυπο. 1. Εισαγωγή Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO «Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων - Απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίµων» αναµένεται να εκδοθεί ως Ευρωπαϊκό και ιεθνές πρότυπο ταυτόχρονα, το Σεπτέµβρη του Το πρότυπο βασίζεται 1

2 στις διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points/Ανάλυση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου) στη συστηµική προσέγγιση, σε αντιστοιχία µε το ISO 9001:2000 στην επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα τροφίµων και στην ύπαρξη ή/και λειτουργία των προαπαιτούµενων, λειτουργικών ή µη 2. Εξελίξεις 2.1 ιατροφικές κρίσεις, προβλήµατα και τεχνολογικές δυνατότητες Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου τροφίµων οδήγησε σε αύξηση της πολυπλοκότητας της αλυσίδας τροφίµων και σε σοβαρότερες επιπτώσεις από την εµφάνιση των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίµων. Η ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση και οι αστοχίες στον περιορισµό της επιµόλυνσης των τροφίµων από περιβαλλοντικούς ρυπαντές ή από συνήθεις πρακτικές παραγωγής και επεξεργασίας, ενίσχυσαν την ανησυχία των πολιτών για τη διακινδύνευση από την κατανάλωση των τροφίµων. Η εµπειρία από τις διατροφικές κρίσεις είναι ότι οι κίνδυνοι εντοπίζονται σε επόµενα στάδια, µακριά από το σηµείο εισαγωγής τους όπου ο περιορισµός τους είναι αδύνατος. Οι εµπορικές συνέπειες για τη βιοµηχανία τροφίµων φαίνονται δυσβάσταχτες. Η ανάγκη για επικοινωνία και πληροφόρηση για την προέλευση των τροφίµων και τις συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίµων για τον έγκαιρο εντοπισµό των κινδύνων και τον έλεγχο τους γίνεται πιο επιτακτική. Παράλληλα η βελτίωση των αναλυτικών τεχνικών βοήθησε στον εντοπισµό των ανεπιθύµητων ουσιών, στην ενηµέρωση αρχών, κοινού και επιχειρήσεων τροφίµων. Η µείωση του χρόνου και του κόστους των αναλύσεων θα βοηθήσει στον εντοπισµό των κινδύνων πλησιέστερα του σηµείου εισαγωγής και υπό προϋποθέσεις, στην πιο αποτελεσµατική διαχείρισή τους. 2.2 Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες στην ΕΕ Η οδηγία 93/43 περί υγιεινής των τροφίµων και οι κάθετες οδηγίες υγιεινής αντικαθίστανται από από τους νέους κανονισµούς υγιεινής 852, 853, 854, 882/2004 στο ήδη ισχύον θεσµικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια τροφίµων του Κανονισµού 178/2002, µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίµων. 3. Από το εθνικό στο ιεθνές πρότυπο Σε σχέση µε το ισχύον Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000 «Σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων Ανάλυση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου(haccp)», οι κυριότερες αλλαγές στο υπό έκδοση ιεθνές πρότυπο 22000, είναι: «οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο» περιλαµβάνουν τους κινδύνους που παρακολουθούνται µε CCP αλλά και τους κινδύνους που ελέγχονται µέσω λειτουργικών προαπαιτούµενων πέραν των απαιτήσεων για την εσωτερική επικοινωνία εντός της επιχείρησης, προστίθενται απαιτήσεις για την εξωτερική επικοινωνία, ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και µε αρχές και σχετικούς µε την ασφάλεια τροφίµων οργανισµούς. προβλέπονται διαδικασίες για ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά για την αντιµετώπιση κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται συνήθως στην ανάλυση κινδύνων, όπως κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντική επιµόλυνση, διακοπή ρεύµατος, βιοτροµοκρατία ή πρωτοσέλιδα µε αναντιστοιχία κινδύνων 2

3 επέκταση του πεδίου εφαρµογής του προτύπου για να περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων από την παραγωγή ζωοτροφών και την πρωτογενή παραγωγή αλλά και επιχειρήσεις έµµεσα εµπλεκόµενες στην αλυσίδα τροφίµων, όπως προµηθευτές εξοπλισµών, συσκευασιών, παρασιτοκτόνων, κτηνιατρικών φαρµάκων, καθαριστικών/απολυµαντικών, που µπορεί να εισάγουν κινδύνους στην αλυσίδα τροφίµων µε τα προµηθευόµενα υλικά. εναρµόνιση µε άλλα πρότυπα για συστήµατα διαχείρισης όπως το ISO 9001:2000. Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι στη δοµή του προτύπου, προσθήκη της διεργασίας βελτίωσης (8.5.1), εισερχόµενα-αποτελέσµατα στην ανασκόπηση από τη ιοίκηση(5.6) και µετρήσιµοι στόχοι στην πολιτική(5.2). 4. Οι διεργασίες διαχείρισης και ο επαναληπτικός κύκλος σχεδιασµούεπανασχεδιασµού Το ISO ως πρότυπο για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων µε βάση τις αρχές HACCP για την παροχή ασφαλών τελικών προϊόντων και τροφίµων, περιλαµβάνει τις παρακάτω διεργασίες/δραστηριότητες σε αντιστοιχία µε το ISO 9001:2000. Μελέτη, λειτουργία και παρακολούθηση της λειτουργίας των προληπτικών µέτρων ελέγχου των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίµων(κεφ. 7) Εποπτικές διεργασίες, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και βελτίωσης (Κεφ.8) ιοικητικές διεργασίες και διεργασίες διάθεσης πόρων(κεφ. 5 και 6) Η µελέτη περιλαµβάνει την ανάλυση κινδύνων και το σχεδιασµό του συστήµατος παρακολούθησης για λειτουργία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και για έγκαιρο εντοπισµό και χειρισµό των αποκλίσεων. Η ανάλυση κινδύνων πραγµατοποιείται αρχικά και κάθε φορά που απαιτείται από ανάγκες επικαιροποίησης/βελτίωσης. Η επικαιροποίηση ενεργοποιείται από Εξωτερική ή εσωτερική επικοινωνία για αλλαγές δεδοµένων Αποτελέσµατα/παράπονα πελατών/αξιολόγηση εφαρµογής Αποφάσεις διοίκησης Περιοδικά Οι αλλαγές δεδοµένων αφορούν Απαιτήσεις Νοµικές Πελατών Τεχνογνωσία για κινδύνους/προληπτικά µέτρα Έρευνες διακινδύνευσης από κατανάλωση τροφίµων Νέα προϊόντα/α ύλες/συστατικά/υπηρεσίες Συστήµατα παραγωγής Συστήµατα καθαρισµού/απολύµανσης Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Περιβάλλον Προσωπικό 3

4 Σε σχέση µε το γνωστό κύκλο του Deming, Σχεδιάζω- Υλοποιώ- Ελέγχω- Βελτιώνω (Σ.ΥΛ.Ε.ΒΕ) παρατηρούµε στο Σχεδιάζω, το ρόλο της οµάδας HACCP και το ότι περιλαµβάνει την επικύρωση των προληπτικών µέτρων πριν την εφαρµογή/υλοποίηση Υλοποιώ, περιλαµβάνει την παρακολούθηση της λειτουργίας των προληπτικών µέτρων Ελέγχω, αφορά µόνο εποπτικές ελεγκτικές λειτουργίες όπως αξιολόγηση αποτελεσµάτων παρακολούθησης, έλεγχο αξιοπιστίας παρακολούθησης και µετρήσεων, εσωτερική επιθεώρηση, ανάλυση αποτελεσµάτων/δεδοµένων εφαρµογής και τέλος στο Βελτιώνω, τη σηµαντικότητα της ενεργοποίησης της επικαιροποίησης όταν αλλάζουν τα δεδοµένα εισόδου και της ίδιας της απαίτησης της επικαιροποίησης για την επίτευξη της ασφάλειας/διασφάλιση(8.5.2) 5. Η σηµαντικότητα της διεργασίας ανάλυσης κινδύνων Η ανάλυση κινδύνων περιλαµβάνει τον εντοπισµό των κινδύνων και τον προσδιορισµό του αποδεκτού επιπέδου κινδύνων στο τελικό προϊόν την αξιολόγηση των κινδύνων για τον προσδιορισµό των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο την επιλογή των κατάλληλων προληπτικών µέτρων και του τρόπου παρακολούθησης, είτε µε CCP ή µε λειτουργικά προαπαιτούµενα Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου από: Όρια νοµοθεσίας ή κανονιστικά έγγραφα Απαιτήσεις πελάτη / προβλεπόµενη χρήση Επιστηµονική βιβλιογραφία Επαγγελµατική εµπειρία Τα εφαρµοζόµενα ή προτεινόµενα προληπτικά µέτρα πρέπει να συνδεθούν µε τους συγκεκριµένους κινδύνους και το απαιτούµενο επίπεδο ελέγχου, να αξιολογηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους µεµονωµένα και σε συνδυασµό µε τ άλλα µέτρα, να εξετασθεί ο τρόπος και η εφικτότητα παρακολούθησης και κατόπιν να ενταχθούν στο σύστηµα. Παράδειγµα: Οι διάφοροι κώδικες ορθής πρακτικής ή πρωτόκολλα/διαδικασίες. 6. ιάκριση παρακολούθησης προληπτικών µέτρων µε CCPs ή µε λειτουργικά προαπαιτούµενα Τα κριτήρια για τη διάκριση του τρόπου παρακολούθησης: Μείωση κινδύνου µε το συγκεκριµένο µέτρο, ένταση εφαρµογής και επίδραση άλλων προληπτικών µέτρων Σοβαρότητα συνεπειών σε περίπτωση αστοχίας Εφικτότητα παρακολούθησης (επαρκή συχνότητα και αξιοπιστία µεθόδου) Σε σχέση µε τον ελεγχόµενο κίνδυνο µε CCP, το προϊόν θεωρείται ασφαλές και αποδεσµεύεται όταν έχουµε διαθέσιµο αρχείο παρακολούθησης που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει απόκλιση από τα προβλεπόµενα/κρίσιµα όρια Με άλλα λόγια, CCP υπό έλεγχο ή σχέδιο HACCP υπό έλεγχο σηµαίνει Εγκατάσταση προληπτικού µέτρου ή συνδυασµού µέτρων 4

5 Λειτουργία προληπτικού(ών) µέτρου(ων) Μη απόκλιση από κρίσιµα όρια Επαρκής συχνότητα παρακολούθησης Αξιοπιστία µέτρησης και µεθόδου παρακολούθησης 7. Προστιθέµενη αξία προτύπου και προϋποθέσεις επιτυχίας Η προστιθέµενη αξία του προτύπου εντοπίζεται Στην εστίαση στους κινδύνους για την ασφάλεια τροφίµων και στην αποτελεσµατικότητα των µέτρων ελέγχου, προληπτικού µέτρου και παρακολούθησης Στην προληπτικότητα των µέτρων/κατανοµή πόρων εντός των επιχειρήσεων και στην αλυσίδα τροφίµων Στην αξιοπιστία του συστήµατος διαχείρισης, στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη σταθερών αποτελεσµάτων δηλαδή των διοικητικών διεργασιών και διάθεσης πόρων και των εποπτικών λειτουργιών(κεφ. 5,6 και 8) Οι προϋποθέσεις επιτυχίας Αποδοχή απ όλους τους συντελεστές της αλυσίδας τροφίµων παγκοσµίως Ύπαρξη αξιόπιστων δεδοµένων στην επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων για την προέλευση και προορισµό των τροφίµων, συνθήκες παραγωγής και επεξεργασίας που µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και αξιοπιστία πιστοποιητικών Επικοινωνία µε αρχές, ευρύ κοινό στη βάση αντικειµενικών δεδοµένων 8. Ανησυχίες Ο πληθωρισµός των πιστοποιητικών, ο µη περιορισµός των αστοχιών και η συνακόλουθη κρίση εµπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών υπονοµεύει την ίδια τη λειτουργία της πιστοποίησης. Τα φαινόµενα επιβολής νέων σχηµάτων πιστοποίησης από ισχυρό µέρος της αλυσίδας τροφίµων (supermarkets) οξύνουν το πρόβληµα και δηµιουργούν ανησυχίες για τον εξορθολογισµό της αγοράς. Όλες οι πρωτοβουλίες και τα συστήµατα διαχείρισης κρίνονται από το όφελος στη διασφάλιση του στόχου π.χ. για την ασφάλεια τροφίµων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εστιάσουµε στα αποτελέσµατα και να αφήσουµε τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη τους. Αν επιδιωχθεί η εξυπηρέτηση άλλων σκοπιµοτήτων απλώς θα προστεθεί κόστος και απώλεια εµπιστοσύνης µε σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ειδικότερα στην Ελλάδα και Ευρώπη όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας του πολίτη/καταναλωτή. Ι.Χ.Σαριδάκης, ΕΛΟΤ Τηλ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΡΈΑΤΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΡΈΑΤΟΣ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία 4 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία Τόμος Πρακτικών 20-21 Φεβρουαρίου 2009 Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με την ευγενική χορηγεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα