Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας ΑΕ / /ΑΤ Καβάλας Ηράκλειας , Καβάλα Τηλέφωνο / Υ ηκοότητα Οικογενειακή κατάσταση Ελληνική Παντρεµένη µε δύο αιδιά Παρούσα εργασία Καθηγήτρια Εφαρµογών στη Σ Ο (τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ιορισµός α ό τον Οκτώβριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Βασικοί Τίτλοι Σ ουδών Εκ αιδευτικά Ιδρύµατα 1. Πτυχίο Οικονοµικών Ε ιστηµών 2. Πτυχίο Τεχνολόγου Λογιστηρίου 1. Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νοµικών και Οικονοµικών Ε ιστηµών (τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών) Ηµεροµηνία Ορκωµοσίας : ΚΑΤΕΕ Καβάλας Τµήµα Λογιστικής. Ηµεροµηνία Ορκωµοσίας : Α ό 20/12/1989 το Πτυχίο είναι ισότιµο µε το τυχίο ΤΕΙ. Μετα τυχιακό δί λωµα ιοίκηση Τουριστικών Ε ιχειρήσεων Ελληνικό Ανοικτό Πανε ιστήµιο Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 1/6

2 ειδίκευσης Θέµα ι λωµατικής Σχολή Κοινωνικών Ε ιστηµών Ο ρόλος της ιοίκησης Ανθρώ ινων Πόρων στην οιότητα των Παρερχοµένων Υ ηρεσιών στις Ξενοδοχειακές ε ιχειρήσεις Καβάλας και Ξάνθης Χρονική διάρκεια Σε τέµβριος 2003 Μάιος 2006 Χρονολογία λήψης Μετα τυχιακού δι λώµατος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ηµεροµηνίες Θέµατα κατάρτισης , Ε αγγελµατική εκ αίδευση / κατάρτιση Παρακολούθηση εξειδικευµένων σεµιναρίων στο ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕ Ε, ΟΕΕ, και Ιδιωτικούς φορείς µε αντικείµενο την Πληροφορική, τη ιδακτική, τη ιοίκηση Ε ιχειρήσεων και τη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική Πολύ Καλά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥ ΤΟ 1994) Α ό τον Ιούνιο του 1978 µέχρι και τον Σε τέµβριο του 1994 Ηµεροµηνία Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες Βοηθός Λογιστηρίου στην Βιοτεχνία Ετοίµων Ενδυµάτων ΛΥ ΙΑ ΑΕ στην Καβάλα. Για 2 Μήνες Βοηθός Λογιστηρίου στην Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ στην Καβάλα. Για 2 Μήνες Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Ενηµέρωση Βιβλίων. Α ό Φεβρουάριο 1985 µέχρι και Αύγουστο 1985 (7 µήνες) ε ικάλυψη Ελεύθερος ε αγγελµατίας Ηµεροµηνία Ελεύθερος Ε αγγελµατίας - Λογίστρια α ό τον Φεβρουάριο του 1985 µέχρι και τον Αύγουστο του 1985 (7 µήνες) Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 2/6

3 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μάρτιος 1983 µέχρι και Σε τέµβριος 1994 Ηµεροµηνία Α ό το εαρινό εξάµηνο 1983 µέχρι και το εαρινό εξάµηνο 1994 (21 διδακτικά εξάµηνα 10,5 έτη), Έκτακτη εκ αιδευτικός της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι Καβάλας Το 1994 δίδαξα το Μάθηµα Οργάνωση και ιοίκηση Ε ιχειρήσεων στο AGRO I : Εκ αίδευση Αγροτικών Στελεχών ου διοργάνωσε το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μαθήµατα ιδασκαλία µαθηµάτων, και συγγραφή σηµειώσεων στα µαθήµατα: Ναυτιλιακή Λογιστική Οργάνωση Λογιστηρίου Ε ιχειρησιακές Ε ικοινωνίες Οργάνωση και ιοίκηση Ε ιχειρήσεων Μηχανές Γραφείου Εµ ορικό ίκαιο Ε ίβλεψη τυχιακών εργασιών ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 1994 ΜΕΧΡΙ 2014) ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ Α ό Σε τέµβριο 1994 µέχρι και σήµερα (Α ρίλιος 2014 ) Ηµεροµηνία Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες Α ό το Σε τέµβριο 1994 µέχρι και σήµερα (Α ρίλιος 2014), 20 έτη Τακτική Καθηγήτρια Εφαρµογών στη Σ Ο του Τ.Ε.Ι Καβάλας, τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων. Το 1998 µέχρι το 2001 δίδαξα στο Σ ουδών Ε ιλογής µε τίτλο ιοίκηση Παραγωγικών Μονάδων. Το εαρινό εξάµηνο του 2013 και 2014 µου ανατέθηκαν οι Ασκήσεις ράξης του µαθήµατος Στρατηγική ιοίκηση Ανθρώ ινων Πόρων στο Μετα τυχιακό µε τίτλο MBA του τµήµατος ιοίκηση Ε ιχειρήσεων. ιδασκαλία στα µαθήµατα: 1. Ε ιχειρησιακές Ε ικοινωνίες 2. Οργάνωση Γραφείου 3. ιοίκηση Ανθρώ ινων Πόρων 4. Οργανωσιακή Συµ εριφορά 5. ιοίκηση Ε ιχειρήσεων 6. ιοίκηση Προσω ικού 7. Οργάνωση και ιοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας και Αναψυχής. Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 3/6

4 8. Ε ικοινωνία και ιαφήµιση. Ε ίβλεψη τυχιακών εργασιών, οργάνωση και ε ίβλεψη ρακτικής άσκησης των σ ουδαστών, διοικητικά καθήκοντα, συµµετοχή σε ρογράµµατα τόσο ερευνητικά όσο και οργάνωσης του τµήµατος. Άλλες θέσεις στο Ίδρυµα (στη διάρκεια της θητείας µου α ό το Σε τέµβριο 1994 µέχρι σήµερα) Ανα ληρωτής Προϊστάµενος τµήµατος ιοίκησης Ε ιχειρήσεων Πρόεδρος της ε ιτρο ής ρακτικής άσκησης των σ ουδαστών του τµήµατος.ε. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ σε ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α ό Σε τέµβριο 1984 µέχρι και σήµερα Σεµινάρια/ ιδασκαλία Ηµεροµηνία Ε ωνυµία και διεύθυνση του εργοδότη Αντικείµενα διδασκαλίας Συµµετοχές σε ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1984 µέχρι και σήµερα. ιδασκαλία σε σεµινάρια α ευθυνόµενα σε άνεργους, εργαζόµενους (στελέχη ε ιχειρήσεων, ηµόσιους υ άλληλους). Ιανουάριο 2014 συµµετοχή στο Σεµινάριο του Κ.Ε.Κ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε θέµα Υ άλληλοι Γραφείου. Ανέλαβα τη διδασκαλία της θεµατικής ενότητας Προσέλκυση Ανθρώ ινου υναµικού. Περιγραφή και ροδιαγραφές της Θέσης Εργασίας καθώς και στο Σεµινάριο µε τίτλο Εξυ ηρέτηση ελατών τη θεµατική ιαχείριση Πελατών Παρά ονα ελατών,αίτια των αρα όνων Φεβρουάριο 2014 συµµετοχή στο Ανοικτό Σεµινάριο του ρογράµµατος Ευρω αϊκής ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Project: Integrating the Greek- Bulgarian Tourism Product Μου ανατέθηκε η αρουσίαση της θεµατικής ενότητας Η Γλώσσα του σώµατος και η δια ολιτισµική ε ικοινωνία. ΚΕΚ του ΤΕΙ Καβάλας ΚΕΚ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα. Οργάνωση ιεύθυνση Γραφείου, Ε ιχειρησιακές Ε ικοινωνίες, Συµµετοχή στο 7 ο ιεθνές Συνέδριο της Εταιρίας Οικονοµολόγων Θεσσαλονίκης µε θέµα «Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις στην Εποχή του Ευρώ» 12-14/10/2000. Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 4/6

5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (βελτίωση του ΠΠΣ µε ε ίκεντρο στο e-learning) Συµµετοχή στην ε ιτρο ή αναµόρφωσης του ρογράµµατος Σ ουδών του τµήµατος «ιοίκησης Ε ιχειρήσεων» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Β Κ.Π.Σ Υ εύθυνη Οικονοµικής διαχείρισης του ρογράµµατος «Συγγράµµατα του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ» Προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (βελτίωση του ΠΠΣ µε ε ίκεντρο στο e-learning) Συµµετοχή στην ε ιτρο ή αναµόρφωσης του ρογράµµατος Σ ουδών του τµήµατος «ιοίκησης Ε ιχειρήσεων» Ε ιχειρησιακό Εκ αίδευση και ια Βίου Μάθηση. Άλλα Προγράµµατα Άλλα Προγράµµατα 1/10/ /04/13 Μέλος της Ε ιτρο ής Πρακτικής Άσκησης του τµήµατος ιοίκησης Ε ιχειρήσεων της Πράξης µε τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας». Συµµετοχή στο Ερευνητικό «Νεανική Ε ιχειρηµατικότητα στη Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Συµµετοχή στο του ΑΣΤΑ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Μονάδα Καινοτοµίας και Ε ιχειρηµατικότητας ως εισηγήτρια υ εύθυνη οµάδας στο Σεµινάριο για φοιτητές µε διάφορα Project. Ό ως: Ο ρόλος της ΑΠ στα Ξενοδοχεία, Ίδρυση και Λειτουργία Οικοτουριστικής µονάδας, Business Plan Ε ιχείρησης. Ενδεικτικές συµµετοχές σε ηµερίδες, Scientific Seminars και Workshops: 1. Euroweek 2002, Conference, April 2002 Ελλάδα, διοργάνωση Prime Networking και Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας. Μέλος της Ε ιτρο ής ιοργάνωσης και υ εύθυνη για την τεχνολογική υ οστήριξη Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 5/6

6 2. International Meeting, Global, June 14-16, 2007, TEI of Kavala, Greece. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Πιστο οιηµένος εκ αιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ µε αρ. µητρώου Μέλος του Οικονοµικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδας κάτοχος Αδείας Οικονοµολογικού Ε αγγέλµατος. AΛΛΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Συµµετοχή σε χορωδίες αραδοσιακής και βυζαντινής µουσικής. Μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας Βιογραφικό ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 9/5/2014 Σελίδα 6/6

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Β ΙΙ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε ΙΙ Ω Μ Α Πα αχριστό ουλος Κωνσταντίνος ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η τηλ. 2610 437 748, 6944 35 20 29 konpapa@patras.gr e- mail konstantinospap@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α! ΤΑΞΗΣ Κάτοχος Πτυχίου Ε Ε Μελετητή Α και Β τάξης Α.Μ. 14534. Α.Μ. θεµατικού συµβούλου Μ.Σ. Τηλ.23310-26193/72023

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας. Εργασίας :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας. Εργασίας : Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Εργασίας : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Περιοχή Φούρκα, Τ.Θ.: 30 Τ.Κ.: 52100,

Διαβάστε περισσότερα

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Υπεύθυνος έργου: Μ.Ε ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ιεύθυνση Αµβροσίου Φραντζή 26, 117 45, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο 210 92 27 707, 6975884417 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός 2009-2010 Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές

Διαβάστε περισσότερα