24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080"

Transcript

1 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos με αφορμή τις δυσάρεστες περιπέτειες που αντιμετώπισαν δύο φίλοι του, θύματα ατυχήματος στο εξωτερικό. Η Europ Assistance σήμερα καλύπτει 208 χώρες μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων. Απασχολεί άτομα που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας 365 ημέρες τον χρόνο, λαμβάνει κλήσεις ετησίως (1 κλήση κάθε δευτερόλεπτο) μέσα από 33 τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας βοήθεια σε περιστατικά (1 παροχή βοήθειας κάθε 5 δευτερόλεπτα). Ανά τον κόσμο 24 επιχειρήσεις στηρίζονται στα μέσα που τους προσφέρει ο όμιλος της Europ Assistance για την άσκηση της εμπορικής και επιχειρησιακής δραστηριότητάς τους. Το όραμα της Europ Assistance στην Ελλάδα είναι να καθιερωθεί ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον τομέα παροχής οδικής και ιατρικής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύξει εκτεταμένο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν ευρύτερες ανάγκες καθημερινής βοήθειας και προστασίας του πολίτη, ασφαλισμένου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η EUROP ASSISTANCE, η οποία στο εξής θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαµβάνει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας στο ασφαλισμένο όχημα και στους επιβαίνοντες σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που αναφέρονται παρακάτω. Οι κάτωθι καλύψεις παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την EUROP ASSISTANCE, σε συνεργασία με τη Μικτή Επιχείρηση UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ στην Ελλάδα, μέσω του ημεδαπού και διεθνούς δικτύου των συνεργατών της με την μορφή της παροχής υπηρεσιών μέχρι των πιο κάτω οριζόμενων ορίων ή ως χρηματική αποζημίωση απ ευθείας, σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα στο παρόν. 2

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής», η "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει Πειραιώς 205 & Παναγή Τσαλδάρη Ταύρος Αθήνα, ασφαλιστική εταιρία η οποία λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, ως υποκατάστημα της EUROP ASSISTANCE Γαλλίας, καλούμενη στο εξής «η Εταιρεία» β) " Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, γ) " Δικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο άδειας ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση δ) " Ασφαλισμένο όχημα το όχημα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή εντός (3) τριών ημερών, και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους, για τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος, με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου θα ισχύουν 48 ώρες μετά την έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης και όχι πριν από την ημερομηνία έναρξής της, και μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου από την επόμενη ασφαλιστική περίοδο. Διατηρεί ακόμα το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τους όρους του παρόντος συμβολαίου ή να διακόψει την κάλυψη μετά από έγγραφη ειδοποίηση με απλή επιστολή προς τον ασφαλισμένο. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου και κάθε φόρος του Δημοσίου, βαρύνουν τον ασφαλισμένο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη κάλυψη είναι αυτό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. 3

3 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρεία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 8 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου, καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζονται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 & 6 του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου, συμπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγμα Α "Δήλωση Εναντίωσης" και αποστέλλοντάς το στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή είτε α) λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, ή β) εάν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το παροαναφερόμενο έντυπο. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλισμένων, συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρεία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο, μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, εντός 30 ημερών. 4

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Οδικής Βοήθειας. Η παροχή της κάλυψης Οδικής Βοήθειας είναι δυνατή σε: 1) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (E.I.X.), μισθωμένα οχήματα (leasing) και μοτοσυκλέτες από 50κ.ε μέχρι 3.500κ.ε. 2) Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) Τα προαναφερόμενα Ε.Ι.Χ οχήματα και τα Φ.Ι.Χ θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Μεικτό βάρος μέχρι και kgr, ύψος μέχρι και 3 μέτρα και μεταξόνιο έως και 3,5 μέτρα. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος, που (με την άδεια του ασφαλιζόμενου) εφόσον έχει την προβλεπόμενη από το νόμο για το ασφαλισμένο όχημα Άδεια Οδήγησης, οδηγεί το εν λόγω όχημα, καθώς και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν με αυτό και έχει την κατοικία ή την παραμονή του στην Ελλάδα. ΣΥΜΒΑΝ Είναι το τυχαίο και / ή απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και υποχρεώνει τον ασφαλισμένο να ζητήσει παροχή βοηθείας. ΒΛΑΒΗ Zημιά του οχήματος η οποία καθιστά το όχημα μή κινήσημο και οφείλεται σε ηλεκτρικά ή/και μηχανικά αίτια, καθώς επίσης και σε αιτία ατύχηματος. ΑΤΥΧΗΜΑ Θεωρείται το τυχαίο γεγονός που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία, το οποίο προκαλεί ζημιές στο όχημα, όπως σύγκρουση με άλλο όχημα ή εκτροπή, και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Σαν χρονική διάρκεια επισκευής, εννοούμε όχι το χρονικό διάστημα της διαμονής του οχήματος στον τόπο επισκευής, αλλά μόνο τον καθαρό χρόνο επισκευής του. MΙΚΤΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων με την επωνυμία UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Tζαβέλα 11), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε. επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος. 5

5 Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης αυτών, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα A του παρόντος. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Είναι το Κέντρο στο οποίο απευθύνεται ο Ασφαλισµένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, του οποίου ο αριθµός κλήσεως γνωστοποιείται µε αναγραφή του αριθµού αυτού στη βεβαίωση ασφάλισης. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ο τόπος όπου ο Ασφαλισµένος δηλώνει για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος όπου ευρίσκεται η κατοικία του (πάντα εντός Ελληνικής Επικράτειας). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της, απαιτείται το ασφαλισμένο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια, και να παραμένει στην ιδιοκτησία, κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου. Ειδικές διατάξεις 1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ο δικαιούχος υποχρεούται να ζητά τις υπηρεσίες βοήθειας απευθείας από το κέντρο εξυπηρέτησης της EUROP ASSISTANCE, το οποίο λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως και 365 ημέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Γεωγραφικής Κάλυψης. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης φροντίζει στη συνέχεια, άμεσα ή έμμεσα, την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο Ασφαλιστής, κατά τη διάρκεια ισxύoς της ασφάλισης αυτής, υπoxρεoύται vα παρέxει βoήθεια στα ασφαλισμέvα πρόσωπα, τα oποία περιέρxovται σε δυσxερή θέση λόγω ακιvητoπoίησης τoυ ασφαλισμέvoυ oxήματoς από βλάβη ή ατύχημα. Η βοήθεια προς τον ασφαλισμένο παρέχεται με προσωπικό και μέσα που ανήκουν στον Ασφαλιστή ή σε συνεργάτες του. 3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να μπορέσει η EUROP ASSISTANCE να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, είναι αναγκαίο ο δικαιούχος: Να αναγγείλλει αμέσως στη Συμβαλλόμενη κάθε αλλαγή διεύθυνσής του, καθώς και κάθε μεταβολή στα στοιχεία της βεβαίωσης ασφάλισης. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την EUROP ASSISTANCE. να αναφέρει από το τηλέφωνο το όνομα του ιδιοκτήτη, του οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος, έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρεία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της EUROP ASSISTANCE πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιοδήποτε έξοδο. 6

6 να υποβάλει στην EUROP ASSISTANCE όλα τα πρωτότυπα έντυπα που δικαιολογούν τα εγκεκριμένα από αυτήν έξοδα για τα οποία ζητάει επιστροφή χρημάτων. Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του Ασφαλισμένου Οχήματος Γενικότερα, κατά τη μεταφορά του οχήματος εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, με ευθύνη του Ασφαλιστή και του μεταφορέα, συντάσσεται έκθεση περιγραφής της κατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος πριν τη μεταφορά και μετά από αυτή. Η συγκεκριμένη έκθεση, που πρέπει να περιγράφει όλες τις ενδεχόμενες ζημίες που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη μεταφορά του, υπογράφεται υποχρεωτικά τόσο από τον Ασφαλιστή ή τον εκπρόσωπο του μεταφορέα, όσο και από τον ιδιοκτήτη/οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος. Έκαστος από αυτούς που υπογράφουν την έκθεση αυτή, λαμβάνει από ένα αντίγραφό της. Οι ενδεχόμενες διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και του μεταφορέα αναγράφονται επί της ως άνω έκθεσης και πρέπει να γνωστοποιούνται από τον ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός 24ωρου από την παραλαβή του οχήματος. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου, καμία απαίτηση δε θα γίνεται δεκτή. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις του ασφαλισμένου κατά του Ασφαλιστή παραγράφονται μετά από παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. 2. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρμόδια δε για την επίλυση διαφορών που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Ασφαλιστή και ασφαλισμένου, είναι κατά τόπον τα δικαστήρια των Αθηνών. 4. ΧΡΟΝΙΚΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η βοήθεια με βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό, παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπως υποχρεώνει ο Νόμος 3651/2008, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η Europ Assistance διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης, καθώς και σε χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης (εκτός Αλβανίας και χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας FYROM) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η Europ Assistance, μέσω της ως άνω μικτής επιχείρησης, σε περίπτωση βλάβης, ή ατυχήματος του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή. Σημείωση: Επειδή η επιτόπου εξυπηρέτηση είναι πρόχειρη, το όχημα θα πρέπει να οδηγείται το συντομότερο σε συνεργείο προς εξέταση. Η επιτόπια επισκευή απαγορεύεται, καθώς και η διάγνωση της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του οχήματος (ρεζέρβα). 7

7 Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως, και θα μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία, και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. 2. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η EUROP ASSISTANCE, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του Ασφαλισμένου Οχήματος συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος, θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα κατόπιν επιθυμίας του ασφαλισμένου μέχρι τον πλησιέστερο καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου πλησίον του τόπου μονίμου κατοικίας του, πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και εφόσον το όχημα δεν επισκευάζεται επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτοκινείται ασφαλώς. Με την μεταφορά του οχήματος από τον τόπο του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου, παύει κάθε άλλη υποχρέωση της EUROP ASSISTANCE. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του Ασφαλισμένου Οχήματος στο εξωτερικό και εφόσον το όχημα δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτοκινείται ασφαλώς, το όχημα θα μεταφερθεί στον πλησιέστερο καταλληλότερο τόπο επισκευής. Το ασφαλισμένο όχημα μπορεί να μεταφερθεί (H μοτοσυκλέτα δεν δικαιούται επαναπατρισμό από το εξωτερικό) στον τόπο μόνιμης κατοικίας του Ασφαλισμένου (πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας) με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια επισκευής του οχήματος υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. H EUROP ASSISTANCE δεν οργανώνει τον επαναπατρισμό για οχήματα των οποίων το κόστος επισκευής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο της αξίας του ιδίου οχήματος ιδίας ηλικίας στην ελληνική αγορά. Σημείωση : Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισμένου οχήματος σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, άμμο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου η πρόσβαση των οχημάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή η εξυπηρέτηση δεν μπορεί να γίνει με τα ιδία μέσα του ασφαλιστή και απαιτείται ειδικό όχημα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό, ερπυστριοφόρο όχημα κλπ για την ανέλκυσή του, οποιοδήποτε κόστος βαρύνει τον ασφαλισμένο. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευμένων μέσων πλην αυτών που διαθέτει ο ασφαλιστής, η ευθύνη επιλογής του μέσου και οι ενδεχόμενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα Βεβαίωση Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας ισχύει με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Το ασφαλισμένο όχημα παραμένει στην ιδιοκτησία-κυριότητα και κατοχή του ασφαλισμένου. 2. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει εγκαίρως εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αυτό αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται ασφαλίσματος μετά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης. 8

8 3. Κατά τη στιγμή της ασφάλισης, το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να μην έχει υποστεί ζημιά και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέσα στον γεωγραφικό χώρο που ορίζεται στο παρόν. 4. Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων δεν έχει ακυρωθεί, διακοπεί ή ανασταλεί. Εάν αυτό συμβεί, επέρχεται, αυτομάτως ακύρωση ή αναστολή του παρόντος. 5. Εάν κατά τη λήξη της κατά το παρόν ασφάλισης δεν οφείλεται οποιοδήποτε ποσόν ασφαλίστρων, το ασφαλιστήριο ακολουθεί τους κανόνες ανανέωσης του ασφαλιστηρίου αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, εκτός εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους, εγγράφως δηλώσει πριν τη λήξη της ασφάλισης ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Η Εταιρεία οργανώνει και αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής των επιβατών στην κατοικία τους, θέτοντας στη διάθεσή τους εισιτήριo µε το καταλληλότερο δηµόσιο µέσο, σε οικονοµική θέση, κατόπιν βλάβης που δεν µπορεί να διορθωθεί εντός της επόµενης ηµέρας από την ακινητοποίησή του στην Ελλάδα ή εντός πέντε εργάσιμων ηµερών στο εξωτερικό. 2. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. Η Εταιρεία αναλαµβάνει, σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης δεν µπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου και ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει την επισκευή του οχήματος πλησίον του τόπου ακινητοποίησης (απόσταση άνω των 50 χλμ απο τον τόπο της μονιμης κατοικίας του), τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των συνεπιβατών στον τόπο επισκευής. Κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις και µέχρι το ποσό των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ ανά άτοµο τη νύκτα στην Ελλάδα, και ενενήντα (90) ευρώ ανά άτοµο τη νύκτα στο εξωτερικό, µε µέγιστο ποσό τα διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ για κάθε διανυκτέρευση. 3. ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει την επισκευή του οχήματός του σε συνεργείο πλησίον του τόπου ακινητοποίησής του και η επισκευή του δεν μπορεί να γίνει για μεν στην Ελλάδα εντός της ίδιας ημέρας, για δε στο εξωτερικό εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ακινητοποίησή του, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει τον επαναπατρισμό του στον τόπο της μονίμου κατοικίας του, τότε η Εταιρεία αναλαµβάνει τα µεταφορικά έξοδα - με το καταλληλότερο δημόσιο μέσο σε οικονομική θέση- του οδηγού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτός καθορίσει για την ανάκτηση του οχήµατός του. 4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 4.1.Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνται ως χρηµατική εγγύηση προς τρίτους, για την εξασφάλιση πληρωµής εξόδων νοµικής εκπροσώπησης σε ποινικές δίκες, αποτέλεσµα αυτοκινητιστικού ατυχήµατος στο οποίο εµπλέκεται ο Ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ κατά ανώτατο όριο. 9

9 4.2.Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνται ως χρηµατική εγγύηση για την ανάκτηση προσωρινής ελευθερίας του Ασφαλισµένου σε περίπτωση εµπλοκής αυτού, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα ως συνέπεια του οποίου τυχόν ενεργοποιείται ποινική ευθύνη του, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (3.670) ευρώ κατά ανώτατο όριο. 4.3.Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατεβλήθησαν από τον Ασφαλιστή µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ημερομηνία καταβολής, κατ εφαρµογήν των υπό 4.1 και 4.2 ανωτέρω περιπτώσεων. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η κάλυψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει. Οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήμα) μέσω των συνεργατών του Ασφαλιστή τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που περιλαμβάνονται στα γεωγραφικά όρια της κάλυψης, εκτός από την περίπτωση όπου ο Ασφαλιστής, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο μέσω του Δικτύου των συνεργατών του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλιστής θα ζητήσει από τον ασφαλισμένο την πληρωμή του κόστους των απαιτούμενων υπηρεσιών και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στον Ασφαλιστή για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους δαπάνες θα αποζημιώνονται μόνον εφόσον ο Ασφαλιστής έχει δώσει την προηγούμενη έγκρισή του. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η Europ Assistance δεν ευθύνεται: Για τις καθυστερήσεις και τα κωλύματα που δύναται να επέλθουν αναφορικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περιπτώσεις εμφυλίου πολέμου, πολέμου, εξέγερσης, λαϊκών κινημάτων, αντιποίνων, περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και αγαθών, απεργιών, εκρήξεων, φυσικών καταστροφών, διάσπαση ατομικού πυρήνα ή για άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Για τη φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος μετά τη μεταφορά του στον υποδειχθέντα από τον ασφαλισμένο τόπο. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο, μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.. Για απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Η Europ Assistance δεν επεμβαίνει: Σε συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αγωνισμάτων, αγώνων ή συναγωνισμών με μηχανοκίνητα μέσα (ή κατά τις δοκιμές αυτών), που σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, η συμμετοχή του ασφαλισμένου υπό την ιδιότητα του συναγωνιστή, απαιτεί την προηγούμενη άδεια των δημοσίων αρχών. 10

10 Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων για τη ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος σε ειδικές συνθήκες. Στη ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων. Στη μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο όχημα. Στη μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου. Να παράσχει βοήθεια για βλάβη που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. Να παράσχει βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης από έλλειψη καυσίμων. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος για λόγους συντήρησης. Σε περίπτωση δόλου ή επαναλαμβανόμενων βλαβών που οφείλονται στη μη επισκευή του οχήματος. Η Εurop Assistance διατηρεί επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της ασφάλειας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, δύσβατων δρόμων από πλημμύρες, ομίχλη, κατολίσθηση, χιόνια ή πάγους, που η μετακίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες. Σε περιπτώσεις που οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ). Στη μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων απομακρυνθεί το φορτίο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η μεταφορά του Οχήματος. Στη μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς. Στη μεταφορά του ρυμουλκούμενου οχήματος (π.χ. τρέιλερ). Στη μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή εάν αυτές έχουν καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιμες. 3. Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κύριου ή νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εξαιτίας ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη ενώ το όχημα είχε κλαπεί, εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αρχές. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται με ξένες πινακίδες. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση, ενέργεια η οποία κατέληξε στη ζημιά. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Για ζημιές από σεισμούς, και γενικά από φυσικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές εφόσον ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης. Για ζημιές από επιδράσεις-άμεσες ή έμμεσες-ατομικής ενέργειας, ακτiνων Χ, και γενικά ραδιενεργών στοιχείων. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε αποθετική ζημιά. Βοήθεια στους επιβαίνοντες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται με "ωτοστόπ". 11

11 4. Η Εurop Assistance δεν επιστρέφει: Τα έξοδα που πληρώθηκαν από τον ασφαλισμένο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της EUROP ASSISTANCE. Τα έξοδα επισκευής οχήματος. Τα έξοδα κλοπής αποσκευών, υλικού και διαφόρων προσωπικών ειδών που έχουν παραμείνει στο όχημα καθώς και εξαρτημάτων του τελευταίου (ειδικότερα ραδιόφωνο) ακόμα και όταν η μεταφορά του εν λόγω οχήματος οργανώνεται από την EUROP ASSISTANCE. Τα έξοδα φύλαξης οχήματος. Τα έξοδα εστιατορίου. 5. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα: α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για την παροχή του κατά το παρόν ασφαλίσματος. β. Να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο μέσο που κατά την κρίση του ενδείκνυται για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας που καλύπτεται από το παρόν. γ. Να εξυπηρετεί ασφαλισμένα οχήματα τα οποία συναντά κατά τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, όσον αφορά την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπονται τα εξής: 1. Οι προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη, αποκαλούμενες στο εξής τα «στοιχεία», θα υποβληθούν σε επεξεργασία (μηχανογραφηθούν) από την EUROP ASSISTANCE με τη χρήση χάρτου και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και / ή θα αυτοματοποιηθούν για λόγους που αφορούν: 1.1. Τη διαχείριση και διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Συμβόλαιο Ασφάλισης Την εκπλήρωση κανονισμών ή νόμων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας π.χ. όσον αφορά ξέπλυμα χρήματος και/ή σχετικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ από δημόσιους φορείς. 2. Η επεξεργασία των στοιχείων είναι: 2.1. Απαραίτητη για την εκτέλεση και διαχείριση του Συμβολαίου Ασφάλισης ( βλ. 1.1) Υποχρεωτική βάσει κανονισμών ή νόμων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή βάσει σχετικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ από δημόσιους φορείς ( βλ. 1.2). 3. Τα στοιχεία μπορούν να κοινοποιηθούν στα ακόλουθα τμήματα EUROP ASSISTANCE, τα οποία θα λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες και τα οποία είναι: 3.1. Ειδικά τμήματα στα οποία έχει ανατεθεί από την EUROP ASSISTANCE η παροχή οργανικών υπηρεσιών ή εκείνων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα τμήματα στα οποία έχει ανατεθεί η συμπλήρωση και η επεξεργασία των στοιχείων, τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμητές και ιατροδικαστές. 3.2 Συνεργαζόμενα ή Συλλογικά όργανα όπως η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και συνεταιρισμοί / κοινοπραξίες που ανήκουν στον κλάδο ασφαλίσεων, δικαστικές αρχές, καθώς και όλα εκείνα τα τμήματα στα οποία η κοινοποίηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους όπως αναφέρεται στα σημεία 1.1. και

12 3.3. Συνεργάτες βοήθειας, εξαρτημένες και θυγατρικές εταιρείες της Europ Assistance Ελλάδος ή συνεργάτες που τους έχει εμπιστευθεί έργο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με στόχο τη διεκπεραίωση του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 1.1. και 1.2. ή άλλες ασφαλιστικές εταιρείες που δρουν για τον επιμερισμό του ασφαλιστικού κινδύνου μέσω συνασφάλισης ή αντασφάλισης. Επιπλέον, υπάλληλοι ή συνεργάτες, ή διευθυντές, στους οποίους έχει ανατεθεί το καθήκον να διαχειρίζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - στοιχεία. Τα στοιχεία δεν μπορεί να υπόκεινται σε δημοσίευση ή να τίθενται στη διάθεση του κοινού. 4. Ο διαχειριστής των στοιχείων είναι η EUROP ASSISTANCE. Καθένας που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την κατάσταση με τα τμήματα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των στοιχείων, να ασκήσει τα δικαιώματα που περιέχονται στο άρθρο 13 Ν. 2472/1997, και γενικότερα να ζητήσει από τον διαχειριστή επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων που τον αφορούν, την κοινοποίησή τους και την αναλυτική προσέγγιση της λογικής και των σκοπών που εξυπηρετεί η εν λόγω επεξεργασία, καθώς και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώμάτα που του παρέχει ο νόμος, απευθυνόμενος γραπτώς στην EUROP ASSISTANCE Τμήμα Συμβολαίων Πειραιώς 205 & Λεωφ. Χαμοστέρνας Ταύρος Αθήνα. 13

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στo πακέτo καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: ΕΙΧ ΦΙΧ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους, με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. ΜΟΤΟ από 50cc. Η κάλυψη παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο στην Ελλάδα, καθώς και εντός των ορίων της ηπειρωτικής Ευρώπης, εκτός των χωρών της Αλβανίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM). ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλαγή ελαστικού. Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας. Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 15

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα