ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ."

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις : α) Των άρθρων 1 έως και 7 του ν. 3153/2003 περί «Ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 153), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64 ). β) Του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α 2), όπως ισχύει. γ) Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (A 137). δ) του π.δ. 119/2014 (ΦΕΚ Α 188/2014) «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 «περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». ε) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύει. στ) Της υπ αριθμ /ΙΑ Απόφασης Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου κλπ» (ΦΕΚ Β ), όπως ισχύει. η) Της υπ αριθμ. Μ /21/98 «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Aιγαίου (ΦΕΚ Β 1071), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. 3.Την υπ αριθμ... γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι ο καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου άσκησης εποπτείας, των υποχρεώσεων των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.) για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης βραχείας διάρκειας και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας.

2 2 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης θεωρούνται τα ακόλουθα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις Δ.Σ STCW 1978, όπως ισχύει: α. Βασική εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα χημικά δεξαμενόπλοια Basic training for oil and chemical tanker cargo operations (Table A-V/1-1-1). β. Προχωρημένη εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια Advanced training for oil tanker cargo operations (A-V/1-1-2). γ. Προχωρημένη εκπαίδευση σε χημικά δεξαμενόπλοια Advanced training for chemical tanker cargo operations (Table A-V/1-1-3). δ. Βασική εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια Basic training for liquefied gas tanker operations (Table A-V/1-2-1). ε. Προχωρημένη εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια Advanced training for liquefied gas tanker operations (Table A-V/1-2-2). στ. Εκπαίδευση Αξιωματικών Ασφάλειας Πλοίου - Ship Security Officers (Table A-VI/5). ζ. Εκπαίδευση Ασφάλειας Πλοίου Επιπέδου Α - Security training for seafarers with designated security duties (Table A-VI/6-2). η. Εκπαίδευση Ασφάλειας Πλοίου Επιπέδου Β - Security awareness training for all seafarers (Table A-VI/6-1). θ. Εκπαίδευση στα συστήματα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών - Operational use of electronic chart display and information systems /E.C.D.I.S.( Table A-II/2, p. 114). ι. Εκπαίδευση στον προσομοιωτή Μηχανοστασίου και στα Ηλεκτρικά Πνευματικά Συστήματα Ελέγχου Engine room simulator (Table A-III/1, Table A-III/2). ια. Εκπαίδευση στον προσομοιωτή χειρισμών γεφύρας Ship simulator and bridge teamwork (Bridge Manoeuvring Simulator BRM / BTM) (Table A-II/1, Table A-II/2). Άρθρο 3 Τρόπος άσκησης εποπτείας προς τις Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Η εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) στις Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, εφ εξής αποκαλούμενη (ΔΕΚΝ), διά της προβλεπόμενης σε διατάξεις του παρόντος Επιτροπής. 2. Η ανωτέρω εποπτεία υλοποιείται με αρχικούς ελέγχους για τη διαπίστωση ύπαρξης των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας, καθώς και με τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους κατά την διάρκεια λειτουργίας, εφόσον απαιτηθεί από την ΔΕΚΝ. 3. Οι έλεγχοι των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης διενεργούνται από Επιτροπή της οποίας η συγκρότηση, η σύνθεση και το έργο περιγράφονται στα επόμενα άρθρα.

3 3 Άρθρο 4 Επιτροπή ελέγχων των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1.Ο αρχικός έλεγχος των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, για διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας, διενεργείται από την ΔΕΚΝ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχων, εφ εξής αποκαλούμενη (Επιτροπή). 2.Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη: έναν εκπρόσωπο της ΔΕΚΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ), έναν μόνιμο Καθηγητή Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) πλοίαρχο ή μηχανικό Ε.Ν. Α τάξης κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΝΕΕ) με τους αναπληρωτές τους. 3.Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ετησίως με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. 4. Η Επιτροπή δύναται να ζητά πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές καθώς και πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα, εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα. 5. Η Επιτροπή κατά τους αρχικούς ελέγχους για διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή με την παρουσία όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 3 της υπ αριθμ.. ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) ειδικών τμημάτων ναυτικής εκπαίδευσης, αναγκαία υποδομή και εξοπλισμός και διασφάλιση ποιότητας» (ΦΕΚ ). 6. Οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. 7. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά το στάδιο αρχικών ελέγχων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύναται, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, να προσκαλούνται εμπειρογνώμονες δυνάμενοι να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν τη λήψη της απόφασης. Άρθρο 5 Διαδικασία και περιεχόμενο ελέγχων των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές: α. Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται και οι απόψεις που διατυπώνονται είναι αντικειμενικές και τεκμηριωμένες. β. Το προσωπικό που συμμετέχει στην Επιτροπή δεν σχετίζεται με την δραστηριότητα της Σχολής που ελέγχεται. γ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα συμπεράσματά του χρησιμοποιούνται για την λήψη διορθωτικών μέτρων στο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής. 2. Προγραμματισμός ελέγχων: α. Η ΔΕΚΝ μεριμνά για τον προγραμματισμό των αρχικών και τακτικών ελέγχων των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός, σε ό,τι αφορά τους τακτικούς ελέγχους, γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες εκτέλεσης των προγραμμάτων να ελέγχονται μία φορά ετησίως. Οι αρχικοί έ- λεγχοι προγραμματίζονται με βάση τις εισερχόμενες αιτήσεις για απόκτηση άδειας λειτουρ-

4 4 γίας. Οι έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΚΝ. β. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων η ΔΕΚΝ αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τον προγραμματισμό αυξάνοντας την συχνότητα ελέγχων, στους τομείς που παρουσιάζουν αδυναμία. 3. Πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή Ελέγχου των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης: α. Κατά το στάδιο πραγματοποίησης των ελέγχων πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα : αα. Ο σκοπός του ελέγχου, αν πρόκειται για αρχικό, τακτικό, ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο. αβ. Το Ειδικό Τμήμα της Ναυτικής Εκπαίδευσης Σχολής ΝΕΚΕ που θα ελεγχθεί. αγ. Οι θεσμοθετημένες απαιτήσεις της συναφούς διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας την εφαρμογή των οποίων απαιτεί το ΥΝΑ. β. Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : βα. Προκειμένου για αρχικό έλεγχο: Έλεγχο προς διαπίστωση πλήρωσης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. ββ. Προκειμένου για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο: ββα) Έλεγχο προς διαπίστωση τήρησης όλων των προβλεπόμενων σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αριθμ.. ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) ειδικών τμημάτων ναυτικής εκπαίδευσης, αναγκαία υποδομή και εξοπλισμός και διασφάλιση ποιότητας» (ΦΕΚ / ) προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. βββ) Ύπαρξη και κανονική τήρηση των προβλεπόμενων Αρχείων και Βιβλίων. ββγ) Διαπίστωση της καλής κατάστασης των υποδομών, εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και των μέσων διδασκαλίας. ββδ) Ύπαρξη διαπιστευμένου πιστοποιητικού της ισχύουσας έκδοσης του προτύπου συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/8 της Δ.Σ. Διεθνούς Σύμβασης «Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (S.T.C.W. 1978), που κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2 Α ), όπως ισχύει. γ. Οι ελεγχόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε όλο το αποδεικτικό υλικό που ζητείται και υποχρεούνται να συνεργάζονται ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή του ελέγχου. 4. Αποτελέσματα ελέγχων: α. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών συντάσσεται η αναφορά ελέγχου από την οικεία Επιτροπή, η οποία πρέπει: αα. Να περιέχει συνοπτικές πληροφορίες επί της δομής της Σχολής και του Προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης. ββ. Να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη. γγ. Να εντοπίζει τα μειονεκτήματα της Σχολής. δδ. Να περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την διασφάλιση της ποιότητας. εε. Να περιλαμβάνει την έκταση συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. στστ. Να εντοπίζει τυχόν προβλήματα ή αποκλίσεις, να αξιολογεί τη βαρύτητά τους και να προτείνει διορθωτικές ενέργειες (συστάσεις) καθορίζοντας προθεσμία αποκατάστασης αυτών.

5 5 ζζ. Να εισηγείται τη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. β. Η αναφορά ελέγχου αποστέλλεται στη ΔΕΚΝ και στο νόμιμο εκπρόσωπο της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. γ. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των προτεινόμενων ως άνω συστάσεων εντός της ως άνω τεθείσας προθεσμίας και μετά από σχετικό επανέλεγχο προς διαπίστωση αυτών δύναται να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας αν πρόκειται για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο ενώ στον αρχικό έλεγχο απορρίπτεται η αίτηση. Ά ρ θ ρ ο 6 Εξουσιοδότηση φορέων ελέγχου Κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής του άρθρου 4 παρόντος περί διεξαγωγής αρχικών, τακτικών και έκτακτων ελέγχων των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθενται σε εξειδικευμένα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλους κατάλληλους φορείς. Άρθρο 7 Πιστοποίηση αποφοίτων Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Για τον έλεγχο της διαδικασίας διενέργειας των τελικών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου σπουδών χρησιμοποιείται το Μητρώο Επιτηρητών του ΕΟΠΠΕΠ, με δαπάνες της Σχολής. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσεται μετά το πέρας των εξετάσεων αναφορά συμμόρφωσης συνυποβαλλόμενη με τα θέματα των τελικών εξετάσεων στη ΔΕΚΝ. 2. Τα θέματα των τελικών εξετάσεων θα αποστέλλονται από τη ΔΕΚΝ πριν την έναρξη αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της Σχολής καθόλη τη διαδικασία των τελικών εξετάσεων πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος του άρθρου 5 του παρόντος και δε χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών στους σπουδαστές που έλαβαν μέρος σε αυτές. 4.Οι πίνακες τελικής βαθμολογίας, τα θέματα των τελικών εξετάσεων μαζί με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών υποβάλλονται από την Σχολή ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης στο αρμόδιο τμήμα της ΔΕΚΝ, το οποίο, εφόσον παραλάβει από τους αποφοιτήσαντες και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά, προβαίνει στην έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και για τους αποφοιτήσαντες από αντίστοιχη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των εποπτευομένων 1. Οι υποχρεώσεις των εποπτευομένων Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης συνίστανται στα ακόλουθα: α. Να είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών ΝΕ- ΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και να υποβάλλουν στη ΔΕΚΝ οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό ζητηθεί μετά από σχετικό αίτημά της. β. Να τηρούν μητρώο σπουδαστών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με τη φοίτηση και τη πρόοδό τους και να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν από την έναρξη του Ειδικού Τμήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης κατάσταση των καταρτιζομένων

6 6 στην ΔΕΚΝ, το ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατάλογο τουλάχιστον είκοσι (20) ι- σοβαρών θεμάτων με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους που δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά τις τελικές εξετάσεις συνοδευόμενο από πρόταση του Διευθυντή σπουδών για τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων και τον αριθμό των θεμάτων που αντιστοιχούν σε αυτή και καταστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά ειδικότητα. Για κάθε μεταβολή των υποβληθέντων στοιχείων, η ΔΕΚΝ πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως με συμπληρωματική κατάσταση πριν την έναρξη του ειδικού τμήματος ναυτικής εκπαίδευσης. γ. Να μεριμνούν ώστε τα εκτελούμενα προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης να είναι δομημένα σύμφωνα με ύλη τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου με την εγκεκριμένη ύλη που έχει καθορισθεί από το ΥΝΑ για τις αντίστοιχες Δημόσιες Σχολές ΕΝ και τις εκπαιδευτικές σειρές του ΙΜΟ (Model Courses IMO). δ. Να φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις παρόντος παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση. ε. Να εφαρμόζουν τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, να συμμορφώνονται προς τις παρατηρήσεις της επιτροπής ελέγχου και να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ενημερώνοντας σχετικά το ΥΝΑ. στ. Να είναι εφοδιασμένοι με το διαπιστευμένο πιστοποιητικό της ισχύουσας έκδοσης του προτύπου συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ Διευθυντού Σπουδών ή εκπαιδευτικού προσωπικού και ιδιοκτήτη Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, εφόσον αυτός κατέχει τα προβλεπόμενα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Άρθρο 9 Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση παράβασης των κείμενων διατάξεων για τις Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης από μέρους των ιδιοκτητών Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, επιβάλλονται με Απόφαση ΥΝΑ, ανεξαρτήτως της επιβολής λοιπών ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, ποινές ως ακολούθως: α) Προσωρινή άρση της άδειας λειτουργίας της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. β) Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. 4.Κατά της ανωτέρω Απόφασης επιβολής κυρώσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η προσφυγή εκδικάζεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. Η υποβολή της προσφυγής δεν αναστέλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα