1.Τις Νοµαρχιακές και Τοπικές Fax: Μονάδες Υγείας & Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2.Τα Περ/κά,Τοπικά Υποκ/τα& Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Τις Νοµαρχιακές και Τοπικές Fax: 2105228509 Μονάδες Υγείας & Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2.Τα Περ/κά,Τοπικά Υποκ/τα& Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ32/2019 ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ταχ. /νση:αγ. Κων/νου ΠΡΟΣ Αρ. Τηλεφώνου: Τις Νοµαρχιακές και Τοπικές Fax: Μονάδες Υγείας & Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2.Τα Περ/κά,Τοπικά Υποκ/τα& Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Π. 235/00 Σχετ.1.Το Υ4ε/οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 2.Το Φ80000/25912/2711/26/10/07έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης Σας διαβιβάζουµε το υπ. αρ.225/ ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π. 198/ µε θέµα: «Τροποποίηση του Π. 235/00(Α 199) Ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2345/1995(Α,213)»για ενηµέρωσή σας. Συν. 16 φύλλα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Γραφείο ιοικητή 2. «Υποδ/τη κου Κυρζόπουλου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3. «Γενικού /ντή Υπηρεσιών Υγείας 4. /νση Παροχών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ Ακριβές αντίγραφο Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΩΤΑΚΗ

2 4811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 197. Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών Τροποποίηση του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α ) «Ει δικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιω τικών Κλινικών, που υπάγο νται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα ροχής προστα σίας από φορείς κοινωνικής πρό νοιας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 213/Α /1995) ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 197 Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρο νομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδη μίας Αθηνών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 9 του ν.1894/1990 «Για την Ακα δημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α 110) και του άρθρου 25 παρ. 1 περ. γ του ν.1514/1985 «Ανά πτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α 13)) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (A 128). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). δ) Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/ (Β 204) όμοια απόφαση. ε) Της υπ αριθμ /ΣΤ5/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (Β 608). 2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2007). 3. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ΕΥΡΩ για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για μεν το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. της ομάδας 0200 του Ε.Φ του Προϋ πολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατά δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανω τέρω προϋπολογισμό. 4. Την υπ αριθμ. 229/2007 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση θέσης Στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμέ νων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (άρθρο 5 του ν.δ. 3998/1959, Α 226, και 1 περ. 7 του ν.δ. 4545/1966, Α 190) συνιστάται μία (1) θέση ερευνητή, αδιαβάθμητη και κοινή ως προς τις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ. Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3 4812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 198 Τροποποίηση του π.δ/τος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουρ γία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις δια τάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α ), σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του ν.2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α ). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Τις υπ αριθμ. Δ79/2007 και Δ135/2007 Γνωμοδοτή σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο φασίζουμε: Αρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής: «Με αίτηση των δικαιούχων, επιτρέπεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η μεταστέγαση Ιδιωτικής Κλινικής εντός των ορίων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ίδιου Νομαρχιακού Διαμερίσματος επί ενιαίας Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης, με τη χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, από τον οικείο Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/91 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος». Αρθρο 2 1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής: «Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές. Γενικές θεωρούνται όσες διαθέτουν οπωσ δήποτε παθολογικό και χειρουργικό τμήμα νοσηλείας. Μικτές όσες διαθέτουν τμήματα ειδικότητας αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και οπωσδή ποτε τμήμα της βασικής ειδικότητας (Παθολογικό τμήμα οι Μικτές κλινικές παθολογικού τομέα και Χειρουργικό τμήμα οι Μικτές κλινικές Χειρουργικού τομέα). Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας αποκλειστικά μίας (1) ειδικότητας.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 235/2000 καταρ γείται. Αρθρο 3 Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 235/2000 αντικα θίστανται ως εξής: «1. Μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση μεταστέγασης, κατά το άρθρο 3 του παρόντος, καθώς και σε περί πτωση οποιασδήποτε κτιριακής επέκτασης ή γενικής ανακαίνισης ή για άλλους, αντίστοιχους, εξαιρετικούς λόγους. 2. Μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας Τμήματος ιδιωτικής κλινικής, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το εξάμηνο, ανά διετία, μόνο για λόγους αδυναμίας εξεύρε σης Επιστημονικού Υπευθύνου. Εάν παρέλθει το εξάμηνο και δεν ορισθεί ιατρός για την ανάληψη της θέσης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Τμήματος, αυτό θεω ρείται ότι έχει καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή, είτε μειώνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής, είτε ανακατανέμονται οι κλίνες του καταργούμενου τμή ματος, μετά από αίτηση του δικαιούχου, για την τρο ποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος». Αρθρο 4 Το άρθρο 10 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του π.δ. 235/2000 και του παρόντος διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμω ρούνται με διοικητικό πρόστιμο από δεκαπέντε (15.000) ΕΥΡΩ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται ως δημό σιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Οι σχετικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρ χη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991». Άρθρο 5 Η παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής: «Την διοικητική ευθύνη κάθε Ιδιωτικής Κλινικής έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυ σης και λειτουργίας της ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ή, σε περίπτωση Εταιρείας, ο νόμιμος εκ πρόσωπός της». Αρθρο 6 Η παρ. 6 του άρθρου 13 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής:

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4813 «Ο οριζόμενος Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινι κής και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων και Εργαστηρίων απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, είτε με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εξήντα (60) μέρες τουλάχιστον πριν από την δηλούμενη από αυτούς ημερομηνία αποχώρησης τους, από την Ιδιωτική Κλινική, είτε μετά από καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις εργατικού δι καίου και τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής ή των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Κλινικής, ο Διοι κητικός Διευθυντής της Κλινικής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί αυτήν αμέσως στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, που αφορούν στον νέο Επιστημονικό Διευθυντή ή Υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση κοινοποιείται και στον αρμόδιο κατά τόπο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περί πτωση μη αντικατάστασης, διακόπτεται η λειτουργία του τμήματος». Αρθρο 7 Το άρθρο 14 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Επιστημονικού Δι ευθυντή των Ιδιωτικών Κλινικών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και των Μονάδων, τις υπο χρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, τα προσόντα των Επιστημονικών Υπευθύνων Ιατρών, τα κωλύματα και τις περιπτώσεις εκπτώσεως από τη θέση τους, καθώς και για τις προϋποθέσεις εφημερίας των Ιδιωτικών Κλινικών του παρόντος, εφαρμόζονται αναλό γως οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του π.δ. 247/91 (Α 93)». Κατ εξαίρεση από τα οριζόμενα στο άρθρο 28 εδάφιο β του π.δ. 247/ 1991, εφόσον υφίσταται, αποδεδειγμένως, πραγματική αδυναμία εξεύρεσης επι στημονικώς υπευθύνου με τριετή τουλάχιστον άσκηση της ειδικότητας, ως επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται γιατρός με άσκηση ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Αρθρο 8 1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής: «Οι Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμα κείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 517/91 (Β. 6.4) με ελάχιστο εμβαδόν 18 τ.μ. Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 150 κλινών που δεν διαθέτουν φαρμακείο, πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχι στον 6 τ.μ.». 2. Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να συμμορφωθούν προς τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 υποχρεώσεις μέχρι τις Αρθρο 9 Η παρ 1 του άρθρου 18 του π.δ. 235/2000 αντικαθί σταται ως εξής: «Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή και περισσότερων μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα». Αρθρο Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του π.δ. 235/2000 αντικαθίστανται ως εξής «3. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με τα άρθρα 20 και 21 του π.δ. 247/91, αναπροσαρμόζονται ως εξής: α) Για λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς άδεια επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ. β) Για κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του π.δ. 247/91 επιβάλλε ται πρόστιμο από τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ΕΥΡΩ μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ΕΥΡΩ. 4. Η τήρηση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, αποδει κνύεται με την κοινοποίηση, με δικαστικό επιμελητή, έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια για την χορήγηση της άδειας, υπηρεσία της οικείας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Νομαρχιακού Δια μερίσματος επί ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαφορετικά με την εκπνοή της προθεσμίας, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας της Κλινικής.» 2. Στο άρθρο 20 του π.δ. 235/2000 προστίθεται παρά γραφος 5 ως εξής: «5. Σε οποιαδήποτε επωνυμία της κλινικής προτάσσε ται εμφανώς ο τίτλος «Ιδιωτική Κλινική» και απαγορεύε ται η χρήση του όρου «νοσοκομείο». Για τους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 247/1991». Αρθρο 11 Το παράρτημα που συνοδεύει το π.δ. 235/2000 αντι καθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1.1. Μικροβιολογικό Βιοχημικό Εργαστήριο Λειτουργικό πλαίσιο: Οι κλινικές άνω των τριάντα (30) κλινών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα διαθέτουν υποχρεωτικά Μικροβιολογικό Βιοχημικό Εργαστήριο. Όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να συνεργάζονται υπο χρεωτικά με αντίστοιχο εργαστήριο, το οποίο θα ανα γράφεται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους. (Για Ψυχιατρικές Κλινικές λεπτομέρειες παρακάτω) Απαιτούμενοι χώροι: Εργαστήριο, Παρασκευαστήριο, Λήψη δειγμάτων, Αποστείρωση Πλύση 12 τ.μ. και για Κλινικές άνω των 120 κλινών 30 τ.μ. Γραφείο Γιατρών Γραμματεία και Αναμονή ασθενών (μπορεί να εντάσ σονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλι νικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Κλινικές έως εξήντα (60) κλίνες Φυγόκεντρος κοινή Μικροφυγόκεντρος Ένας (1) κοινός καταψύκτης Ψυγεία απλά Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex) Παλινδρομικός αναδευτήρας

5 4814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ανακινητήρας σωληναρίων Υδατόλουτρο Λύχνος τύπου Bunsen Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο Συσκευή για Τ.Κ.Ε. Σειρά αυτόματων πιπετών Καρέκλα αιμοληψίας Μικροσκόπιο οπτικό Κλίβανος επωαστικός Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Ανα λυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών. Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθη σίας Μικροβίων Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) Κλινικές από εξήντα μία (61) έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες Φυγόκεντρος κοινή Μικροφυγόκεντρος Ένας (1) κοινός καταψύκτης Ψυγεία απλά Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex) Παλινδρομικός αναδευτήρας Ανακινητήρας σωληναρίων Υδατόλουτρο Λύχνος τύπου Bunsen Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο Συσκευή για Τ.Κ.Ε. Σειρά αυτομάτων πιπετών Καρέκλα αιμοληψίας Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λπ.) Μικροσκόπιο οπτικό Κλίβανος επωαστικός Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής Βιοχημικός αναλυτής Αιματολογικός αναλυτής Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Ανα λυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών. Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθη σίας Μικροβίων Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) Κλινικές από εκατόν είκοσι μία (121) κλίνες και πάνω Φυγόκεντρος κοινή Μικροφυγόκεντρος Φυγόκεντρος υψηλών στροφών Ένας (1) κοινός καταψύκτης Καταψύκτης ( 60) Ψυγεία απλά Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex) Παλινδρομικός αναδευτήρας Ανακινητήρας σωληναρίων Αναδευτήρας μαγνητικός Υδατόλουτρο Λύχνος τύπου Bunsen Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο Συσκευή για Τ.Κ.Ε. Σειρά αυτομάτων πιπετών Καρέκλα αιμοληψίας Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λπ.) Μικροσκόπιο οπτικό Θάλαμος βιολογικής ασφαλείας Κλίβανος επωαστικός Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής Ανοσολογικός αναλυτής Βιοχημικός αναλυτής Αιματολογικός αναλυτής Αναλυτής ηλεκτρολυτών Αναλυτής αερίων αίματος Αναλυτής ελέγχου πήξεως αίματος Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθη σίας Μικροβίων Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου ευ αισθησίας μικρο οργανισμών Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Για Κλινικές από εκατόν εί κοσι (120) κλίνες και πάνω ένας (1) ακόμη γιατρός Βιο παθολόγος (Μικροβιολόγος) ανά εκατό (100) κλίνες. Ένας (1) Παρασκευαστής ( στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ανά εβδομήντα (70) κλίνες. Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχομένους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτεί ται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους Κυτταρολογικό Παθολογοανατομικό Αιματολο γικό Ανοσολογικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro) Λειτουργικό πλαίσιο: Οι Κλινικές που δεν διαθέτουν τα εν λόγω Εργαστήρια, μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα εργαστήρια που θα πρέπει να τα δηλώνουν και τα οποία θα ανα γράφονται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους Απαιτούμενοι χώροι: Όσες Κλινικές διαθέτουν τα παραπάνω εργαστήρια, θα πρέπει να τα αναπτύσσουν σε χώρο 15 τ.μ. το κα θένα ή σε ενιαίο χώρο με μείωση αρχικής απαίτησης κατά 10% Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Κυτταρολογικό Εργαστήριο Αναδευτήρες Ζυγοί ακριβείας Κλίβανος επωαστικός Αυτόματο μηχάνημα χρώσεως παρασκευασμάτων Μικροσκόπια διοφθάλμια Φυγόκεντρος πολλαπλών δυνατοτήτων Ψυγείο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Μικροσκόπια διοφθάλμια Μικροτόμος παραφίνης Μικροτόμος κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας) Αυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης εμπότισης ιστών Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη Κλίβανος επωαστικός Ψυγείο Αιματολογικό Εργαστήριο Φυγόκεντρος ψυκτική Φυγόκεντρος κοινή

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4815 Μικροφυγόκεντρος Μικροσκόπια διοφθάλμια Μικροσκόπια φθορισμού Κλίβανοι επωαστικοί Αναδευτήρας Ζυγός ακριβείας ηλεκτρονικός Αυτόματος αναλυτής Αναλυτής αερίων αίματος Μετρητής αιμοσφαιρίνης Ψυγεία απλά Ανοσολογικό Εργαστήριο Μικροσκόπιο διοφθάλμιο Ζυγός ακριβείας Κλίβανος ξηρός Κλίβανος επωαστικός Φυγόκεντρος κοινή Μικροφυγόκεντρος Σπεκτροφωτόμετρο Συσκευή ηλεκτροφορτήσεως Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro) Αναδευτήρες Ζυγός ακριβείας Κλίβανος ξηρός Μετρητής β ακτινοβολίας Μετρητής γ ακτινοβολίας Πεχάμετρο Πλυντήριο ραδιενεργών υλικών Σπεκτροφωτόμετρο Υδατόλουτρα Υπερκαταψύκτης Φυγόκεντρος ψυκτική Φυγόκεντρος κοινή Μικροφυγόκεντρος Φλογοφωτόμετρο Χρωματογράφος υγρός Ψυγεία Σύνθεση Προσωπικού Ένας (1) γιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, ως Επιστημονικός υπεύθυνος για κάθε Εργαστήριο (για το Ανοσολογικό Εργαστήριο ένας (1) γιατρός Μικροβιολό γος ή Αιματολόγος ενώ για το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro) επιστημονικός υπεύθυνος είναι γι ατρός ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής. Ένας (1) Παρασκευαστής ( στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής για κάθε Εργαστήριο ανά διακόσιες (200) Κλίνες. Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχομένους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτεί ται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους Απεικονιστικά Εργαστήρια Είναι τα εργαστήρια: Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) Μαστογραφία Αξονικός Τομογράφος Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Μαγνητικός Τομογράφος Υπέρηχοι Η ανάπτυξή τους έχει ως εξής: Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) Μαστογρα φία Λειτουργικό πλαίσιο: Όλες οι Κλινικές διαθέτουν απαραίτητα Ακτινοδια γνωστικό. Εξαιρούνται οι Ω.Ρ.Λ. Οφθολμολογικές και Ψυχιατρικές Κλινικές, καθώς επίσης και οι Μαιευτικές Κλινικές που αναπτύσσουν μόνο το μαιευτικό μέρος του Τμήματος Μαιευτικής Γυναικολογίας. Οι Μαιευτικές Γυναικολογικές κλινικές δυναμικότητας μέχρι τριάντα (30) κλίνες, δύνανται να συνεργάζονται με αντίστοιχο εργαστήριο που το δηλώνουν και το οποίο αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα ακτινοδιάγνωσης με ακτινοπροστασία 15 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήρια ασθε νών) Αίθουσα μαστογραφίας με ακτινοπροστασία 8 τ.μ. Εμφανιστήριο Γραφείο Γιατρού Γραμματεία Αναμονή ασθενών W.C. (μπορούν να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα (1) Εμφανιστήριο Ακτινογραφιών (1) Μαστογράφος (εάν αναπτύσσεται το αντίστοιχο εργαστήριο) (1) Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστικής ή Ακτινολόγος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής Εμφανιστής Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών Αξονικός Τομογράφος Λειτουργικό πλαίσιο: Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες, μπο ρούν να αναπτύσσουν τον Αξονικό Τομογράφο ενιαία στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Ο χώρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα αξονικού τομογράφου 25 τ.μ. (περιλαμβά νεται χειριστήριο, αποδυτήρια, χώρος υπολογιστή και ακτινοπροστασία) Γραφείο Γιατρού Χώρος ανάνηψης 6 τ.μ. (Μόνο για τις Παιδιατρικές Κλινικές) Γραμματεία Αναμονή ασθενών W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου (1) Λέιζερ Κάμερα (1) Απινιδωτής (1) Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αξονικές Το μογραφίες, θα έχουν ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτι νολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Αξονικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυ νος. Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών Κλινικές που αναπτύσσουν ενιαία το Ακτινοδιαγνωστι κό και τον Αξονικό Τομογράφο θα έχουν την ακόλουθη σύνθεση προσωπικού:

7 4816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ένας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολό γος με ένα (1) έτος εξειδίκευση ή, σε περίπτωση αποδε δειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Αξο νικό τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Λειτουργικό πλαίσιο: Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναπτύσσουν το Αγγειογραφικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε ενιαίο χώρο, με ενιαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αγγειο γράφο στεφανιογράφο) και με ενιαίο προσωπικό Απαιτούμενοι χώροι Αίθουσα Αγγειογραφιών Στεφανιογραφιών 40 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και χώρος uπολογιστή απαιτούνται άσηπτες συνθήκες και ακτινοπροστασία στο χώρο εξέτασης) Χώρος πλύσης γιατρών Εμφανιστήριο Χώρος προετοιμασίας και ανάνηψης Γραφείο Γιατρών Γραμματεία Αναμονή ασθενών W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Συγκρότημα Αγγειογράφου Στεφανιογράφου (1) Απινιδωτής (1) Εγχυτής σκιαγραφικού υγρού (1) Εμφανιστήριο (1) Σκυαλιτική λυχνία οροφής (1) Αναλυτής Στεφανιογραφιών (1) σε περιπτώσεις διε νέργειας Στεφανιογραφιών Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αγγειογραφίες Στεφανιογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα Σύνθεση Προσωπικού: Ενας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση ή, σε περίπτωση αποδεδειγ μένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Αγγει ογραφία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αγγειογραφικό). Ενας (1) γιατρός Καρδιολόγος με εξάμηνη εξειδί κευση ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με εξάμηνη αποδε δειγμένη προϋπηρεσία σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ή γιατρός Καρδιολόγος των περιπτώσεων της παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 415/94, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αιμοδυναμικό). Ενας Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ενας Νοσηλευτής ( τρια) Μαγνητικός Τομογράφος Θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φο ρείο Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα μαγνητικού τομογράφου 40 τ.μ. (περιλαμ βάνεται χειριστήριο, χώροι υπολογιστή και προστασία από μαγνητικά πεδία και ραδιοφωνικά κύματα) Γραφείο Γιατρών Γραμματεία Αναμονή ασθενών W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού (1) Λέιζερ Κάμερα (1) Απινιδωτής (1) Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Μαγνητικές Τομογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα Σύνθεση προσωπικού: Ενας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτι νολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Μαγνητικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύ θυνος. Ενας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Υπέρηχοι Λειτουργικό πλαίσιο: Ολες οι Μαιευτικές Κλινικές θα διαθέτουν υποχρεω τικά Εργαστήριο Υπερηχογραφίας Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα υπερηχογραφίας 8 τ.μ. Οσες Γενικές και Μικτές κλινικές έχουν προσαρμο στεί και έχουν εντάξει την αίθουσα υπερηχογραφίας μέσα στην αίθουσα Ακτινοδιάγνωσης, αυξάνοντας την επιφάνειά της σε 25 τ. μ., θα πρέπει να θωρακισθούν κατάλληλα σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστα σίας και να δημιουργήσουν αυτονομία του χώρου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Εμφανιστήριο Γραφείο Γιατρού (μπορεί να εξυπη ρετείται από τους αντίστοιχους χώρους του ακτινοδι αγνωστικού) Γραμματεία Αναμονή ασθενών W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μηχάνημα Υπερηχογραφιών (1) Σύνθεση Προσωπικού: Γυναικολογική Μαιευτική Υπερηχογραφία Ενας (1) γιατρός Γυναικολόγος, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/ τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος Καρδιολογική Υπερηχογραφία Ενας (1) γιατρός Καρδιολόγος κάτοχος άδειας εκτέ λεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστη μονικός υπεύθυνος Λοιπά Υπερηχογραφήματα Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Πα θολόγος ή Χειρουργός, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος Στα Εργαστήρια του Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου δύναται να ορισθεί ένας (1) Επιστημονικός υπεύθυνος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α2 (in vivo) Λειτουργικό πλαίσιο: Η διαδικασία χορήγησης αδειών αλλά και η οργάνωση, η λειτουργία, ο εξοπλισμός, η στελέχωση, οι προϋπο θέσεις ασφαλείας (για ακτινοβολία), και η κατασκευή του εργαστηρίου, περιγράφονται και διέπονται από τον

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4817 ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ακτινοθωράκιση και να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου Απαραίτητοι χώροι: Ιδιο με το π.δ. 517/91 (Β5.6) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Συγκρότημα Γάμα Κάμερας (1) Όργανο μέτρησης ραδιοφαρμάκων (dose calibrator) (1) Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας (survey meter) Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων in vitro τότε πέραν των ανωτέρω θα υπάρχουν: Ένα (1) ψυγείο και μία (1) φυγόκεντρος Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) Πυρηνικός Ιατρός, ως Επιστημονικός Υπεύ θυνος Ενας (1) Ακτινοφυσικός Ενας (1) Χειριστής ή Τεχνολόγος Ιατρικών συσκευών Ακτινοθεραπευτικό Λειτουργικό πλαίσιο: Επειδή οι ασθενείς του τμήματος συχνά έχουν ανά γκη και άλλων νοσηλευτικών υπηρεσιών, το εργαστήριο δεν πρέπει να οργανωθεί σαν μεμονωμένη θεραπευτική μονάδα, αλλά πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο λει τουργίας κλινικής. Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το π.δ. 517/91 (Β5.7) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μηχάνημα τηλεθεραπείας κοβαλτίου ή γραμμικός επιταγχυντής Επιτρέπεται η ανάπτυξη και των δύο (κοβαλτίου και γραμμικού επιταγχυντή) Σύνθεση Προσωπικού: Ενας γιατρός Ακτινοθεραπευτής, ως Επιστημονικός Yπεύθυνος Ενας Ακτινοφυσικός Ενας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας Τα διαγνωστικά εργαστήρια του παρόντος είναι δυνα τόν εφ όσον πληρούν τις προδιαγραφές, να στεγάζονται και σε υπόγειο όροφο της κλινικής. 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2.1 Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, υποδέχεται εξωτε ρικούς ασθενείς για εξέταση, διάγνωση καθώς επίσης και θεραπεία σε απλά περιστατικά. Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες, αναπτύσσουν ένα (1) τουλάχιστον Εξωτερικό Ιατρείο ανά Τομέα (Πα θολογικό και Χειρουργικό) για ασθενείς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους. Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών αναπτύσσουν ένα (1) Εξωτερικό Ιατρείο για κάθε τμήμα που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους Απαιτούμενοι χώροι: Αναπτύσσεται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής, με εύκολη προσπέλαση και ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Για Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες Παθολογικός Τομέας Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Χειρουργικός Τομέας Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Για Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλι νών Παθολογικός Τομέας Παθολογικό Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Καρδιολογικό Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Ενας (1) απινιδωτής Test Κόπωσης Ενας (1) απινιδωτής Ενας κυλιόμενος τάπητας Ενα καταγραφικό με monitor Νευρολογικό Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Πνευμονολογικό Νεφρολογικό Γαστρεντερολογικό Μία (1) εξεταστική κλίνη Δερματολογικό Ενας (1) κλίβανος ξηρός Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro) Ενας (1) μετρητής ζαχάρου Ρευματολογικό Μία (1) εξεταστική κλίνη Χειρουργικός Τομέας Χειρουργικό Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος Ορθοπαιδικό

9 4818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ουρολογικό Ενα μηχάνημα ουροδυναμικών μετρήσεων Οφθαλμολογικό Ενας (1) μετρητής οπτικής οξύτητας Ενα (1) οφθολμοσκόπιο Ενα (1) φακόμετρο Μία (1) σχισμοειδής λυχνία με τονόμετρο Ενα (1) μηχάνημα ανάλυσης οπτικών πεδίων Ω.Ρ.Λ. Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα Ενα (1) μηχάνημα για προκλητά δυναμικά Ενα UNIT Ω.Ρ.Λ Πλαστικής Χειρουργικής Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα Μαιευτικό Γυναικολογικό Μία (1) γυναικολογική τράπεζα Test Παπανικολάου Μία (1) γυναικολογική τράπεζα Πλάγιος φωτισμός Νευροχειρουργικής Γναθοχειρουργικής Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) γιατρός για κάθε Ειδικότητα Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια), Τριετούς ή διετούς Φοιτήσεως, ανά Τομέα για Κλινικές κάτω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες και Δύο (2) Νοσηλευτές ( τριες) στον Παθολογικό Τομέα και Τρεις (3) Νοσηλευτές ( τριες) στον Χειρουργικό Τομέα, για Κλινικές πάνω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αναπτύσσεται σε περιπτώσεις Ευημεριών και εξετάζει και περιθάλπει κάθε επείγον Παθολογικό και Χειρουργικό έκτακτο πε ριστατικό. Το Τμήμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσπέλασης με φορείο. Μπορεί να λειτουργεί σε συν δυασμό με το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και πρέπει να έχει καλή σύνδεση με αυτά Απαιτούμενοι χώροι: Τα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αναπτύσσονται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής και με ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Σηπτικό Χειρουργείο Ένα χειρουργικό Τραπέζι Προβολείς δαπέδου Ένας (1) κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης Αναζωογόνηση Πλήρης εξοπλισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωο γόνησης Σύνθεση Προσωπικού: Ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό) καθορίζεται από τον αριθμό των προβλεπομένων πε ριστατικών, καθώς και την βαρύτητά τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στο τμήμα θα υπάρχει συνεχής παρουσία ειδικευμένου προσωπικού από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό Τομέα. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) Νοσηλευτή ( τρια) ανά ωράριο εργασίας, ανά είκοσι (20) προσερχόμενους ασθενείς. Μεταφορείς ασθενών και βοηθητικό προσωπικό του λάχιστον δύο (2) ανά ωράριο εργασίας (βάρδια) 2.3. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Λειτουργικό πλαίσιο: Το μέγεθος του τμήματος ποικίλει ανάλογα με την ανάπτυξή του και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Κλινική Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το π.δ. 517/91 (Β4.3) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μία (1) συσκευή ηλεκτροθεραπείας Μία (1) συσκευή υπερήχων Μία (1) συσκευή διασταυρουμένων ρευμάτων Μία (1) διαθερμία μικροκυμάτων Μία (1) συσκευή θερμών επιθεμάτων Μία (1) συσκευή ψυχρών επιθεμάτων Μία (1) συσκευή ηλεκτρομασάζ Δινόλουτρα ποδιού χεριού Παραφινόλουτρα Συσκευές έλξεως διαφόρων μερών του σώματος Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) Γιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα σης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως Ένας (1) Μεταφορέας Ασθενών, σε περίπτωση πλή ρους ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερι κών και εξωτερικών ασθενών. Δεν απαιτείται σε περί πτωση μερικής ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών ασθενών. Ένας Φυσιοθεραπευτής ( τρια) Κατά περίπτωση ασθενών Ένας (1) Σύμβουλος Ερ γασιοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.λπ. 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3.1. Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές, που αναπτύσσουν Τμήμα Μαι ευτικής Γυναικολογίας Απαιτούμενοι χώροι: Γραφείο Γιατρού Εξεταστήριο 12 τ.μ. Ασθενών Λήψη αίματος Υπερηχογράφος 9 τ.μ. Λήψη σπέρματος με W.C. 5 τ.μ. Εργαστήριο Εμβρυολογίας Γονιμοποίησης 35 τ.μ. (με τον δικό του κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλι σμό) Ασηπτο Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ. Πλύση Γιατρών 5 τ.μ.

10 ΦΕΚ 225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4819 Αποστείρωση 5 τ.μ. Αναμονή Γραμματεία (Μπορεί να εντάσσονται στους γενικούς χώρους της Κλινικής) Αποδυτήρια Προσωπικού Δίκλινος Θάλαμος με W.C. Αποθήκη ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ενα (1) Χειρουργικό Τραπέζι Ενα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα Μία (1) Αναρρόφηση φορητή Ενας (1) Κλίβανος ταχείας αποστείρωσης Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος, εφόσον δεν διαθέτει το μηχάνημα νάρκωσης. Ενα (1) monitor Ενας (1) Υπερηχογράφος Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας Γονιμοποίησης της Μονάδας θα πρέπει να διαθέτει: Ένα (1) Μικροσκόπιο διοφθάλμιο Ένα (1) Στερεομικροσκόπιο Ενα (1) μικροσκόπιο ανεστραμένο με φωτογραφική μηχανή Ενα (1) θάλαμο νηματικής ροής Ένα (1) κλίβανο διοξειδίου του άνθρακα Ένα (1) λουτρό θερμοκρασίας 37oC Μία (1) φυγόκεντρος Ένα πεχάμετρο Ένα ωσμόμετρο Ένας (1) ζυγός υψηλής ακρίβειας Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) Μαιευτήρας Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ενας (1) Μαιευτήρας Γυναικολόγος, με ειδικές γνώ σεις στην λαπαροσκόπιση κ.λ.π. Ένας (1) Βιολόγος Μία (1) Μαία Ενας (1) Παρασκευαστής ( στρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής 3.2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολο γικό Τμήμα και Μικροβιολογικό Βιοχημικό Εργαστήριο. Η Κλινική, μπορεί να αναπτύξει περισσότερες από μία (1) Μ.Τ.Ν., με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των κλι νών, των Μονάδων αυτών, δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των κλινών της Κλινικής. Ο αριθμός των κλινών (θέσεων) μίας Μ.Τ.Ν. δεν μπορεί να είναι μικρό τερος των πέντε (5) και μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15). Στην Μονάδα θα πρέπει να υπάρχει διακεκριμένος χώρος για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινα), με ιδιαίτερο W.C Απαιτούμενοι χώροι: Θάλαμος αιμοκάθαρσης 7 τ.μ. ανά κλίνη ή πολυ θρόνα Στάση Εργασία αδελφής (Εντάσσεται στο θάλαμο αιμοκάθαρσης) Χώρο αναμονής Ανάπαυση με χώρο φαγητού Γραφείο Γιατρού Εξεταστήριο ασθενών Αποδυ τήριο Χώρος ειδών καθαριότητας και ακαθάρτων Χώρος απιονιστή Χώρος αποθήκευσης αναλώσιμου υλικού (για υλικό 1 2 εβδομάδων) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένα (1) μηχάνημα αιμοκάθαρσης ανά κλίνη ή πολυ θρόνα Ενα (1) σύστημα επεξεργασίας νερού (ανάλογης παροχής με τις θέσεις αιμοκάθαρσης) Κλίνες ή πολυθρόνες ασθενών Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες, για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινο) Ένας (1) απινιδωτής Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος Ένας (1) κλινοζυγός ανά δέκα (10) κλίνες Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Νεφρολογικού τμήματος. Ένας (1) γιατρός Παθολόγος ή Καρδιολόγος με 3μηνη εκπαίδευση σε Νεφρολογιικό Τμήμα, ανά βάρδια λει τουργίας της Μονάδας. Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχο λών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος της Μονάδας. Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως, για κάθε τρία (3) λειτουργούντα μηχανήματα Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος Τραυματιοφορέας για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Βοηθοί Τραυματιοφορείς για τρεις (3) βάρδιες λει τουργίας της Μονάδας. Μία (1) καθαρίστρια για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Καθαρίστριες για τρεις (3) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρ σης Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολο γικό Τμήμα και Μικροβιολογικό Βιοχημικό Εργαστήριο και μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με την Μ.Τ.Ν Απαιτούμενοι χώροι: Θάλαμος δύο (2) κλινών 14 τ.μ. Εξεταστήριο Χώρος εκπαίδευσης 10 τ.μ. (με συν θήκες ασηψίας) Λουτρό ασθενών 6 τ.μ. Αναμονή Καθιστικό (*) Στάση εργασία αδελφής (*) Γραφείο γιατρών (*) Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού και διαλυμάτων 10 τ.μ.(*) (*) Χώροι κοινοί με τους αντίστοιχους της Μ.Τ.Ν Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένας (1) απινιδωτής Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας Δύο (2) Βοηθοί Διετούς ή Μονοετούς Φοιτήσεως, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας 3.4. Μονάδα Λιθοτριψίας Λειτουργικό πλαίσιο:

11 4820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Ουρολογικό Τμήμα Απαιτούμενοι χώροι: Κύριος χώρος λιθοτριψίας, με χώρο χειριστηρίου (με ακτινοπροστασία όταν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ), συνολικό εμβαδόν 20 τ.μ. Χώρος προετοιμασία (σε επαφή με τον λιθοτρί πτη) Αναμονή ασθενών Αποδυτήρια ασθενών Γραφείο γιατρών Στάση εργασία αδελφών Λινοθήκη (ερμάριο) Σε μεγάλες Μονάδες θα προβλέπεται χώρος μικρο επεμβάσεων για την περίπτωση απόφραξης και εφό σον η Κλινική διαθέτει μόνο ένα (1) χειρουργείο καθώς επίσης και: Χώρος μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ. Χώρος πλύσης 5 τ.μ. Αποστείρωση Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένα (1) μηχάνημα λιθοτριψίας Ένας (1) απινιδωτής Ενας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος Σύνθεση Προσωπικού Ένας (1) γιατρός Ουρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύ θυνος, με ειδική εκπαίδευση στην λιθοτριψία λίθων του Ουροποιητικού Συστήματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Λιθοτριψί ας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ουρολογικού Τμήματος, εφόσον διαθέτει τα προανα φερόμενα προσόντα. Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής Εμ φανιστής, εφόσον χρησιμοποιείται μηχάνημα με ακτίνες Χ Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πολυδύ ναμη (2 έως 12 κλίνες) Λειτουργικό πλαίσιο Μ.Ε.Θ. Πολυδύναμης: Αναπτύσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές, άνω των εκατό (100) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες. Επίσης εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές ανεξαρτήτως ει δικότητας και αριθμού κλινών, που αναπτύσσουν Νευρο χειρουργικό ή Θωρακοχειρουργικό ή Αγγειοχειρουργικό Τμήμα. Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές κάτω των 100 κλινών έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης Μ.Ε.Θ. τουλάχιστον δύο (2) κλινών. Μαιευτικές και Γυναικολογι κές Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών αναπτύσσουν υποχρεωτικά Μ.Ε.Θ. δύο (2) κλινών. Η αναλογία κλινών της Μ.Ε.Θ. προς το σύνολο των κλινών της Κλινικής, υπολογίζεται σε 4%. Η δυναμικότητα μίας Μ.Ε.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) κλίνες Απαιτούμενοι χώροι Μ.Ε.Θ. Πολυδύναμης: Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλί νη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ. Εργαστήριο αερίων αίματος Προθάλαμος Υποδοχή Αλλαγή Ενδυμασίας W.C. ασθενών Γραφείο γιατρών Διανυκτέρευση W.C. Αποθηκευτικοί χώροι Αποδυτήρια προσωπικού Αναμονή συγγενών Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ένας (1) παρακλίνιο monitor ανά κλίνη Ένας (1) αναπνευστήρας όγκου ανά κλίνη Ένας (1) αναπνευστήρας φορητός Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος και ηλεκτρολυ τών Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος Ένας (1) απινιδωτής με monitor Ένας (1) εξωτερικός βηματοδότης Μία (1) αντλία έγχυσης υγρών ανά κλίνη Ένας (1) νεφελοποιητής ανά κλίνη Μία (1) συσκευή υπό/υπερθερμίας Κατάλληλες κλίνες για Μ.Ε.Θ. Κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενών Να υπάρχει άμεσα στην διάθεση της Μονάδας: Ένα (1) βρογχοσκόπειο, Ενα (1) μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού και Ένα (1) ακτινολογικό μηχάνημα Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) γιατρός με 2ετή εξειδίκευση σε ΜΕΘ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενας (1) γιατρός Παθολόγος ή Χειρούργος ή Καρδι ολόγος ή Πνευμονολόγος ή Αναισθησιολόγος με προϋ πηρεσία ενός (1) έτους σε Μ.Ε.Θ., ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά έξι (6) κλίνες. Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχο λών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά έξι (6) κλίνες, ως Προϊστάμενος Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως, ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά δυόμιση (2,5) κλίνες. Η Μονάδα θα πρέπει να καλύπτεται από έναν (1) Φυσιοθεραπευτή Μονάδα Εμφραγμάτων Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσ σουν πάνω από είκοσι (20) Καρδιολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικό τητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12) Απαιτούμενοι χώροι: Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλί νη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ. Εργαστήριο αερίων αίματος Προθάλαμος Υποδοχή Αλλαγή Ενδυμασίας W.C. ασθενών Γραφείο γιατρών Διανυκτέρευση W.C. Αποθηκευτικοί χώροι Αποδυτήρια προσωπικού Αναμονή Συγγενών Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι ίδιος με της ΜΕΘ Πολυδύναμης Σύνθεση Προσωπικού: Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων: Ένας (1) γιατρός Καρδιολόγος με προ ϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μονάδα Εμφραγμάτων, ως

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4821 Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ Πολυδύναμης Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσ σουν πάνω από είκοσι (20) Πνευμονολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυνα μικότητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12) Απαιτούμενοι χώροι: Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλί νη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 τ.μ. Εργαστήριο αερίων αίματος Προθάλαμος Υποδοχή Αλλαγή Ενδυμασίας W.C. ασθενών Γραφείο γιατρών Διανυκτέρευση W.C. Αποθηκευτικοί χώροι Αποδυτήρια προσωπικού Αναμονή Συγγενών Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ιατροτεχνολογικός εξοπλι σμός ίδιος με ΜΕΘ Πολυδύναμης και επιπλέον Μία (1) αναρρόφηση τοίχου ανά κλίνη Σύνθεση Προσωπικού: Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας: Ένας (1) γιατρός Πνευμο νολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ως Επιστημονικός Υπεύ θυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ Πολυδύ ναμης Νεογνική Μονάδα Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές και Μικτές Κλινι κές, άνω των ογδόντα (80) κλινών, που αναπτύσσουν και το μαιευτικό σκέλος του Τμήματος Μαιευτικής Γυναικο λογίας (άρθρο 28 του παρόντος), και σε Μαιευτικές και Παιδιατρικές Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες και μέγιστη δέκα πέντε (15) Απαιτούμενοι χώροι: Θάλαμος Νοσηλείας, με προθάλαμο αλλαγής ενδυ μασίας, 5 τ.μ. ανά κλίνη, απόσταση μεταξύ των κλινών 1 μέτρο. Στάση και εργασία αδελφών, η οποία εντάσσεται στον θάλαμο νοσηλείας και περιέχει ντουλάπια και πά γκο εργασίας με νεροχύτη 5 τ.μ. Χώρος θηλασμού με προθάλαμο αλλαγής ρούχων και νιπτήρα 5 τ.μ. Εργαστήριο αερίων αίματος Γραφείο γιατρών με διανυκτέρευση Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων Κουζίνα γαλακτοκομείο με πάγκο εργασίας, νερο χύτη, ντουλάπια κ.λ.π. Αποδυτήρια προσωπικού Αναμονή Συγγενών Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι καθαριότητας (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μία (1) θερμοκοιτίδα ανά κλίνη Μία (1) ανοιχτή θερμοκοιτίδα μικροεπεμβάσεων Ένα (1) λαρυγγοσκόπιο Μία (1) συσκευή ενδοφλέβιων εγχύσεων υγρών ανά κλίνη Μία (1) συσκευή φωτοθεραπείας ανά τέσσερις (4) κλίνες, με ελάχιστο αριθμό μέσα στην Μονάδα δύο (2) συσκευές. Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος πολλαπλών πα ραμέτρων Μία (1) συσκευή αναμείξεως οξυγόνου ανά κλίνη Μία (1) συσκευή θερμάνσεως αίματος Ένας (1) αναπνευστήρας ανά κλίνη Σύνθεση Προσωπικού: Ένας (1) Παιδίατρος με δύο (2) έτη εξειδίκευση στην Νεογνολογία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ένας (1) Παιδίατρος με 6μηνη τουλάχιστον εξειδίκευ ση στην Νεογνολογία, επί 24ωρου βάσεως Ένας (1) Παιδίατρος επιπλέον, ανά δέκα (10) κλίνες Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως, ανά πέντε (5) κλίνες, επί 24ώρου βάσεως 4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4.1. Γενική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ειδικές, Μικτές και Γενικές κλινικές) Λειτουργικό πλαίσιο: Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ως ακολούθως: Θάλαμος πολυτελείας: Περιέχει μία (1) κλίνη, με επιπλωμένο προθάλαμο, κλιματισμό και ιδιαίτερο χώρο υγιεινής Θάλαμος Α θέσης: Περιέχει μία (1) κλίνη, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής και κλιματισμό Θάλαμος Βα θέσης: Περιέχει μέχρι τρεις (3) κλίνες, τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό ανά κλίνη (τραπεζίδιο, καρέκλα, ερμάριο), κλιματισμό και νιπτήρα Θάλαμος Ββ θέσης: Περιέχει μέχρι τέσσερις (4) κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα θέσης ανά κλίνη, κλιματισμό και νιπτήρα Θάλαμος Γ θέσης: Περιέχει μέχρι πέντε (5) κλί νες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα θέσης κλιματισμό και νιπτήρα. Οι θέσεις Βα, Ββ και Γ ανά έξη (6) κλίνες διαθέ τουν αφοδευτήριο με νιπτήρα και ανά οκτώ (8) κλίνες διαθέτουν λουτρό ή καταιονιτήρα. Κάθε Κλινική υποχρεούται να διαθέτει θαλάμους απομόνωσης 7 τ.μ. ο καθένας οι οποίοι θα περιέχουν μία (1) κλίνη με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα θέσης και νιπτήρα. Η αναλογία των θαλάμων απομό νωσης είναι ένας (1) θάλαμος προς τριάντα (30) κλίνες της Κλινικής Απαιτούμενοι χώροι Ειδικών, Μικτών και Γενικών Κλινικών: Θάλαμοι νοσηλείας 5 τ.μ. ανά κλίνη Θάλαμοι νοσηλείας νεογνών (για Μαιευτικές Κλινικές ή Μαιευτικά Τμήματα) 1,5 τ.μ. ανά νεογνό. Ο θάλαμος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) κούνιες. Στάση αδελφής Χώρος εργασίας Γραφείο Προϊ σταμένης ανά όροφο Γραφείο Γιατρών Διανυκτέρευση

13 4822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Χώροι Προσωπικού Αποδυτήρια W.C. Λουτρό ασθενών W.C. Office φαγητού Μαγειρείο (Δεν είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις που οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσω εταιρειών προμηθείας φαγητού (κέτερινγκ) Κεντρική Λινοθήκη Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργα λείων καθαρισμού Αποθήκη Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων σκοραμίδων ανά όροφο Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο Είσοδος Υποδοχή Γραμματεία Γραφείο Δ/ντή Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες ανά σαράντα (40) κλί νες Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο Μία (1) συσκευή AMDU ανά εξήντα (60) κλίνες Σύνθεση Προσωπικού: Ιατρικό Προσωπικό Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός, για κάθε τμήμα της οικείας ειδικότητα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη ειδικευμένος γιατρός της οικείας ειδικότητας Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες Υποχρεώσεις Σε κάθε Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών δύο (2) γιατροί. Σε Κλινικές άνω των διακοσίων (200) κλινών ένας (1) γιατρός ειδι κευμένος, ανά πενήντα (50) κλίνες του κάθε Τομέα Νοσηλευτικό Προσωπικό Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προ ϊστάμενος Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά δέκα (10) κλίνες. Εφόσον οι κλίνες είναι περισσότερες από δέκα (10) και λιγότερες από είκοσι απαιτείται πρόσληψη και δεύτερου νοσηλευτή ( τριας) Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ανά πέντε (5) κλίνες Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Με ταφορείς ασθενών. Υποχρεώσεις Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτι κό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νο σηλευτής ( τρια), θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής. Σημείωση: Σε Κλινικές άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών που έχουν Φαρμακείο, Ένας (1) Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθητικό Προσωπικό Ενας (1) μάγειρας Ενας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες Μία (1) τραπεζοκόμος ανά τριάντα (30) κλίνες Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συ νεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 4.2. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα Λειτουργικό πλαίσιο Απαιτούμενοι χώροι: Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ίδιες με αυτές της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας. Εάν η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει Τμήμα Χειρουργικής Παίδων τότε η ανάπτυξη των Χειρουργείων θα είναι η ίδια με τα ανα φερόμενα στο Συγκρότημα Επεμβάσεων του παρόντος. Η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει επίσης και θαλάμους απομόνωσης με αναλογία ίδια όπως στην Γενική Νο σηλευτική Μονάδα Απαιτούμενοι χώροι Παιδιατρικών Κλινικών: Θάλαμοι νοσηλείας παιδιών, 5 τ.μ. ανά κλίνη Θάλαμοι νοσηλείας βρεφών, 2 τ.μ. ανά βρέφος (Ο θάλαμος νοσηλείας βρεφών δεν μπορεί να υπερβαί νει τις είκοσι (20) κούνιες και θα πρέπει να διαθέτει κεντρική εγκατάσταση οξυγόνου). Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται χώρος, κοντά στο νιπτήρα για πάγκο αλλαγής βρεφών. Στάση εργασία αδελφών γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο Γραφείο Γιατρών Διανυκτέρευση Χώροι Προσωπικού Αποδυτήρια W.C. Λουτρό ασθενών W.C. Office φαγητού Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργα λείων καθαρισμού Αποθήκη Κεντρική Λινοθήκη Μαγειρείο Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων και σκοραμίδων ανά όροφο Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο Είσοδος Υποδοχή Γραμματεία Γραφείο Δ/ντή Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ενας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες Ενας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες ανά σαράντα (40) κλί νες Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο Μία (1) συσκευή AMDU ανά εξήντα (60) κλίνες Σύνθεση Προσωπικού: Ιατρικό Προσωπικό Ένας (1) Παιδίατρος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη Παιδίατρος Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4823 Υποχρεώσεις Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών δύο (2) γιατροί Νοσηλευτικό Προσωπικό Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊ στάμενος Δύο (2) Νοσηλευτές ( τριες) Τριετούς ή Διετούς Φοι τήσεως ανά είκοσι (20) κλίνες Ενας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Με ταφορείς ασθενών. Υποχρεώσεις Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτι κό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νο σηλευτής ( τρια), θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής Βοηθητικό Προσωπικό Ενας (1) μάγειρας Ενας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες Μία (1) τραπεζοκόμος ανά είκοσι (20) κλίνες Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συ νεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 4.3. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ψυ χιατρικές Κλινικές) Λειτουργικό πλαίσιο: Η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι και σε τρεις (3) ορόφους. Κάθε Μονάδα έχει μία (1) τουλά χιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σαφής και απλός ώστε: α) να αποφεύγεται ο ιδρυματι κός χαρακτήρας, β) να επιδιώκεται και να αξιοποιείται η σχέση εσωτερικής λειτουργίας και περιβάλλοντος χώ ρου και γ) οι όροι ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας να είναι αυξημένοι. Κιγκλιδώματα γενικά απαγορεύονται. Οι θάλαμοι νοσηλείας θα περιέχουν από μία (1) έως επτά (7) κλίνες και θα νοσηλεύουν άτομα του ιδίου φύλου. Η διάκριση των θέσεων είναι ίδια με της Γενι κής Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικών Κλινικών με την διαφορά ότι η Γ θέση περιέχει μέχρι επτά (7) κλίνες. Σε κάθε Ψυχιατρική Κλινική πρέπει να προβλέπονται θάλαμοι αυξημένης παρα κολούθησης. Ο αριθμός κλινών αυξημένης παρακολού θησης υπολογίζεται σε μία (1) κλίνη προς είκοσι (20) κλίνες της Κλινικής. Για το 40% αυτών των κλινών θα προβλέπονται μονόκλινοι θάλαμοι (απομονώσεις), με έναν χώρο υγιεινής ανά δύο θαλάμους. Οι θάλαμοι μό νωσης προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή ανήσυχων ασθενών. Οι όροι ασφάλειας είναι αυξημένοι για την αποφυγή τραυματισμών και αυτοτραυματισμών. Οι Ψυχιατρικές Κλινικές με δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών δύνανται να έχουν Μικρο βιολογικό εργαστήριο. Οι Κλινικές που δεν έχουν Μι κροβιολογικό Εργαστήριο, θα αναφέρουν στην άδεια λειτουργίας τους το συνεργαζόμενο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Απαιτούμενοι χώροι Ψυχιατρικών Κλινικών: Θάλαμοι νοσηλείας ασθενών, 5 τ.μ. ανά κλίνη Γραφείο Προϊσταμένης Στάση Εργασία αδελφών, ανά νοσηλευτική μονάδα. Όταν η νοσηλευτική μονά δα αναπτύσσεται σε περισσότερους του ενός ορόφου, το Γραφείο Προϊσταμένης θα συμπίπτει με την Στάση Εργασία αδελφών ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα υπάρχει μόνο Στάση Εργασία αδελφών. Η Στά ση Εργασία αδελφών θα βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει την εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου. Κεντρική Λινοθήκη Αποθήκη Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρω ση εργαλείων καθαρισμού Μαγειρείο Χώρος ή ερμάρια ακαθάρτων και σκοραμίδων, ανά όροφο Διακεκριμένος χώρος η ερμάρια καθαρού ιματισμού ανά όροφο Πρόβλεψη για χώρο καθιστικού ανά νοσηλευτική μονάδα ή ανά όροφο Αίθουσα Τραπεζαρίας Ομαδικής Ψυχαγωγίας 0,8 τ.μ. ανά κλίνη, για τουλάχιστον τα 2/3 της δυναμικότητας των κλινών της Κλινικής, με δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερους του ενός χώρους. Αίθουσα εργασιοθεραπείας 29 τ.μ., ανά Νοσηλευτική Μονάδα Αίθουσα συνεντεύξεων Εξεταστήριο Αίθουσα σωματικών θεραπειών και ομαδικών συνε ντεύξεων ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, 16 τ.μ. Αίθουσα οικογενειακών θεραπειών, όπου αναπτύσ σεται Δωμάτιο εφημερεύοντος γιατρού (μίας (1) ή δύο (2) κλινών) Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 12 τ.μ. Είσοδος Υποδοχή Γραμματεία Γραφείο Δ/ντή Περιβάλλον χώρος Ο ελάχιστος απαραίτητος ελεύθερος χώρος, ορίζεται σε τουλάχιστον 35 τ.μ. ανά κλίνη. Ο περιβάλλον χώρος αποτελεί συνέχεια της ενότητας των ημερήσιων δρα στηριοτήτων και λειτουργικά ανήκει σ αυτή. Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν τον εξωτερικό χώρο (καθι στικά, περίπατοι, κ.λ.π.) και για αθλοπαιδιές. Χρειάζεται φύτευση με πυκνό πράσινο για ασφάλεια και ηχητική μόνωση, στην επαφή με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. Να υπάρχει περίφραξη για να είναι σαφές μέχρι που εκτείνεται η Κλινική και για λόγους ασφάλειας Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένας (1) απινιδωτής Δύο (2) οβίδες Οξυγόνου ανά Ψυχιατρική Νοσηλευ τική Μονάδα ανά Ψυχιατρ. Νοση λευτική Μονάδα Μία (1) συσκευή ηλεκτροσπασμοθεραπείας ανά Ψυχ. Νοσηλ. Μοναδ.

15 4824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Εφόσον υπάρχει Μικροβιολογικό Εργαστήριο τότε ο εξοπλισμός του θα είναι ίδιος με τον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού Βιοχημικού Εργαστηρίου των Γενικών Κλινικών έως εξήντα (60) κλίνες Σύνθεση Προσωπικού: Ιατρικό Προσωπικό Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός ειδικότητας νευρολο γίας ψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ανά 50 κλίνες. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ορίζε ται ένας (1) εκ των ειδικευμένων γιατρών της οικείας ειδικότητας από τον Διοικητικό Δ/ντή της Κλινικής. Για τις πρώτες εκατό (100) κλίνες της Κλινικής Ενας (1) γιατρός ανά είκοσι πέντε (25). Για τις επιπλέον των εκατό (100) κλίνες Ένας (1) γιατρός ανά πενήντα (50). Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ια τρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας Ένας (1) γιατρός ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες Νοσηλευτικό Προσωπικό Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμης Σχολής της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊ στάμενος ( η). Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε είκοσι (20) κλίνες, εκ των οποίων ορίζονται οι Προϊστάμενοι ( ες) Τμημάτων από τον Δι οικητικό Δ/ντή της Κλινικής. Ενας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 10% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής ( τρια), θα πρέπει να είναι Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως Βοηθητικό Προσωπικό Ενας (1) μάγειρας ( ρισσα), ανά ογδόντα (80) κλίνες, για Κλινικές μέχρι και εκατόν εξήντα (160) κλινών. Τρεις (3) μάγειροι ( ρισσες) για Κλινικές άνω των εκατόν εξή ντα (160) κλινών. Ενας (1) βοηθός μάγειρα ( ρισσα) για τις πρώτες σαράντα (40) κλίνες της Κλινικής. Για τις επιπλέον των σαράντα (40) κλίνες Ένας (1) βοηθός μάγειρα ( ρισσα) ανά εβδομήντα (70). Ενας (1) λαντζέρης ανά εβδομήντα (70) κλίνες σε κλινικές που δεν υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις (πλυντήρια). Μία (1) καθαρίστρια ανά δέκα επτά (17) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Μία (1) τραπεζοκόμος ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα Ειδικό Προσωπικό Ενας εργοθεραπευτής με 4ωρη τουλάχιστον ημε ρήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες. Ενας Κοινωνικός Λειτουργός ή Επισκέπτρια Υγείας με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πεν θήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες. Ένας (1) Ψυχολόγος, καλούμενος κατά περίπτωση, για Κλινικές μέχρι ογδόντα (80) κλίνες. Για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών Ένας (1) Ψυχολόγος ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση. Ένας (1) Φαρμακοποιός για Κλινικές πάνω από εκατόν πενήντα (150) κλίνες, που έχουν Φαρμακείο Για Κλινικές που έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (ή Μικροβιολόγος) με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση και Ένας (1) Παρασκευαστής ( στρια) Μέση ή Ανωτέρας Σχο λής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση. Σημείωση: Τα παραπάνω προσόντα για τους Πα ρασκευαστές, απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον Κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους. Τα αριθμητικά μεγέθη του Προσωπικού είναι τα κα τώτερα 5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 5.1. Συγκρότημα Χειρουργείων Το Συγκρότημα Χειρουργικών Επεμβάσεων αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμ βολή ή ενόχληση από άλλες λειτουργίες ή τμήματα. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγε νών και Γραφείου κινήσεως ασθενών Τμήμα Ασηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων Λειτουργικό πλαίσιο: Οι χώροι του τμήματος θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να προκύπτει μια συνεχής πρόοδος των συνθηκών ασηψίας κατά την πορεία από την είσοδο του Τμήματος μέχρι τις χειρουργικές αίθουσες. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα των Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμή μα Ενδοσκοπήσεων Απαιτούμενοι χώροι: Χειρουργική αίθουσα 20 τ.μ. Προετοιμασία ασθενών Αποστείρωση Απολύμανση Πλύση γιατρών Χώρος ανάνηψης Γραφείο γιατρών Στάση αδελφής Εποπτεία Καθαρά Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού Αποδυτήρια προσωπικού W.C Χώρος ακαθάρτων Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι, ανά χειρουργική αί θουσα Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα Παροχές ιατρικών αερίων Ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης Αναπνευστήρας Monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, ανά χειρουργικό τραπέζι. (Ελάχιστος αριθμός Δύο (2) μη χανήματα ανά Συγκρότημα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων) Μία (1) Αναρρόφηση φορητή Ένας (1) απινιδωτής, ανά τέσσερις (4) χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων Ενα (1) φορητό ακτινολογικό μηχάνημα Ενας (1) κλίβανος ατμού αποστείρωσης ανά δύο (2) χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμ βάσεων

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4825 Ενα (1) πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων Μία (1) διαθερμία ανά χειρουργική αίθουσα. Πρόσθετος εξοπλισμός για την διενέργεια εξειδικευ μένων χειρουργικών επεμβάσεων: Κατάλληλος εξοπλισμός ανά ειδικότητα και μέθοδο επέμβασης Τμήμα Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα Άσηπτων χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα επέμβασης 20 τ.μ. Πλύση γιατρών Στάση αδελφής Εργασία Χώρος αποστειρωμένου υλικού Χώρος ανάνηψης Γραφείο Γιατρών Εξεταστήριο Ο χώρος αναμονής ασθενών Αποδυτήρια W.C. ασθενών Χώρος ακαθάρτων Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι Ένας (1) προβολέας οροφής Τμήμα Ενδοσκοπήσεων Λειτουργικό πλαίσιο Στο Τμήμα γίνονται εξετάσεις οργάνων, μέσω φυσι κών ή τεχνητών διόδων (οδεύσεων) Απαιτούνται οι ίδιες συνθήκες ασηψίας, όπως και στο Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με τα χει ρουργεία Απαιτούμενοι χώροι: Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 20 τ.μ. Χώρος ανάνηψης Πλύση γιατρών Γραφείο γιατρών Αποδυτήρια Προετοιμασία ασθενών W.C. Στάση αδελφής Εργασία Φύλαξη αποστειρωμένου και φαρμακευτικού υλικού Χώρος ακαθάρτων Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μία (1) κλίνη ενδοσκοπήσεων Ενδοσκόπιο αντίστοιχης ειδικότητας και μεθόδου Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουρ γείων Αποστείρωση: Ενας (1) Αναισθησιολόγος κατά την ώρα λειτουργίας ανά χειρουργική τράπεζα Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχο λών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δέκα (10) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χει ρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός Νοσηλευτής ( τρια) με δεκαπέντε (15) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χει ρουργεία, ως Προϊστάμενος Χειρουργείων, για Κλινικές που διαθέτουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια. Κλινικές που διαθέτουν μέχρι δύο (2) χειρουργικά τρα πέζια. Ένας (1) Νοσηλευτής ( τρια) Διετούς Φοιτήσεως ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ως Υπεύθυνος Χειρουργείου. Ένας Νοσηλευτής ( τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Εργαλιοδότης, κατά την ώρα λειτουργίας. Ενας (1) Μεταφορέας Μία (1) Καθαρίστρια για Κλινικές που έχουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια συνολικά. Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμέ νου των Χειρουργείων ή του Υπεύθυνου του Χειρουρ γείου Συγκρότημα Μαίευσης Το Συγκρότημα Μαίευσης αποτελεί ανεξάρτητο λει τουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συ γκρότημα της Κλινικής. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών, στον οποίο θα υπάρχουν τηλέφωνα και μικρός χώρος για την επίδειξη των νεο γνών. Όσες Γενικές και Μικτές Κλινικές αναπτύσσουν Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα, λειτουργούν υπο χρεωτικά το Συγκρότημα Μαίευσης με τα δύο Τμήματά του Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων (Μαιευτήριο) Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα. Την Νεογνική Μονάδα για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών. Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών. Το Σηπτικό Γυναικολογικό χειρουργείο και την Αποστείρωση. Σε κάθε χειρουργι κή αίθουσα και αίθουσα τοκετού θα υπάρχει ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι ή γυναικολογική τράπεζα Απαιτούμενοι χώροι: Είσοδος Παραλαβή επιτόκων Προετοιμασία Επιτόκων W.C. Αίθουσες ωδινών μίας (1) κλίνης Αίθουσα φυσιολογικών τοκετών 20 τ.μ. Scrub up κλιβανισμός (σε άμεση επαφή με τις αί θουσες τοκετών) Αίθουσα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων (και σαρικών γυναικολογικών) 20 τ.μ. Χώρος Ανάνηψης Πλύση Περιποίηση βρεφών Εργασία αδελφών Εποπτεία Προϊσταμένη Μαία Γραφείο Γιατρών Χώρος ή ερμάρια αποσειρωμένου και αναισθησ. υλικού Αποθήκη Είδη καθαρισμού σκοραμίδες Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Ενα (1) χειρουργικό τραπέζι ανά χειρουργική αί θουσα Ενα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρες και monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων Μία (1) θερμοκοιτίδα ανοιχτή Μία (1) θερμοκοιτίδα φορητή Ένας (1) κλίβανος ταχείας αποστείρωσης ανά δύο (2) χειρουργικές αίθουσες Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο Λειτουργικό πλαίσιο:

17 4826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Το Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο καλύπτει ανά γκες γυναικολογικών μικροεπεμβάσεων με βραχεία παραμονή και θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι Απαιτούμενοι χώροι: Υποδοχή Αναμονή ασθενών Αίθουσα επεμβάσεων 20 τ.μ. Αποδυτήριο W.C. ασθενών Πλύση Γιατρών Στάση και Εργασία αδελφής χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθησ. υλικού Χώρος Ανάνηψης Γραφείο Γιατρών Ακάθαρτα Αποθήκη Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Μία (1) γυναικολογική τράπεζα Προβολείς δαπέδου Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Μαίευ σης: Μία (1) Μαία, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού Γυναικολογικού Τμήματος. Εξ αυτών μία (1) εκτελεί χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων (Ελάχιστα προσόντα: Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχο λών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής) Δύο (2) Βοηθοί Νοσοκόμοι ή Πρακτικοί, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού Γυναικολογικού Τμήματος Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμέ νου του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων Προϋποθέσεις για την εκτέλεση Καρδιοχειρουρ γικών Επεμβάσεων σε Ιδιωτικές Κλινικές Λειτουργικό πλαίσιο: Η εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων επι τρέπεται μόνο σε Γενικές Κλινικές, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η Κλινική θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: Θωρακοχειρουργικό και Καρδιολογικό Τμήμα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μικροβιολογικό Βιοχημικό, Ακτι νοδιαγνωστικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλο κών όπως νεφρικής ανεπάρκειας, γενικής χειρουργικής, ετοιμότητας χειρουργείου κ.λπ Την άμεση ευθύνη δεοντολογικώς και νομικώς φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται με τους ειδικούς, αναλόγως, των εκάστοτε προβλημάτων Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, ώστε να μη στερεί από τον ασθενή τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία, όπως μηχανικά μέσα υποστηρίξεως της κυκλοφορίας, monitors, κ.α Απαιτούμενοι χώροι: Κοινοί με το Τμήμα των Ασηπτων Χειρουργικών Επεμ βάσεων Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Πρόσθετος και κατάλληλος εξοπλισμός, με την μέ θοδο επέμβασης Σύνθεση Προσωπικού: Ενας (1) γιατρός Αναισθησιολόγος, κατά την ώρα λειτουργίας Ενας (1) Νοσηλευτής ( τρια) νάρκωσης Τ.Ε.Ι. ή Ένας (1) Βοηθός Αναισθησιολόγου Τ.Ε.Ι., κατά την ώρα λειτουργίας Δύο (2) Νοσηλευτές ( τριες) Διετούς Φοιτήσεως, με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χει ρουργεία ή Δύο (2) Βοηθοί ή Πρακτικοί, με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία, ως Εργαλιοδότες κατά την ώρα λειτουργίας. Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών Μία (1) Καθαρίστρια Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμέ νου των Χειρουργείων ή του Υπευθύνου του Χειρουρ γείου Αρθρο 12 Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος π.δ., καταργείται. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν οι επιμέρους διατάξεις του ορίζουν άλλως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 197. Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 6/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 488 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 22 / 11 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ 33098/16-10-14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. (213 2010568) Α Π Ο Φ Α Σ Η Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 04/07/206 Αριθμ. Πρωτ. 427 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

28798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΑΤΡΕΙΟ: 1. Ιατρείο 10.00 Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο γιατρού και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Γραφείο Ιατρού 2.80 Εξεταστήριο 2.00 2

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αριθµός κλήσεως του τηλεφ. κέντρου από την πόλη : 213 2077000 Αριθµός κλήσεως των εσωτερικών από την πόλη : 213 207ΧΧΧΧ (όπου ΧΧΧΧ = το εσωτερικό νούµερο) Κλήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, 115-21, ΑΘΗΝΑ www.hellenicnavy.gr Τηλεφωνικό Κέντρο 210-7261000 Fax Κεντρικής Γραμματείας 210-7261175 Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 11 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001 Αριθ πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29-6-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτη φορά Δελτίο Τύπου για τα Κέντρα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 / απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 / απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ info@aemy.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 /15-3-2016 απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1804 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 57483 Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» για τις ανάγκες έξι (6) μηνών των Τμημάτων του Γ.Ν.

Θέμα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» για τις ανάγκες έξι (6) μηνών των Τμημάτων του Γ.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΞΕ4690ΒΜ-ΘΒ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 28-3-14 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ.: B/7693 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα